cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*," name="description"> cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,">

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :."

Transkript

1 2I?AS34..i-

2

3 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*, famt of* 03 tab$ret$procurator K. G. flfoerti, govmcuio for ten fjæflanoffc SonbeftnnbS paretasfe", ftolfetrjingémanb, etc. etc, Ijuorttcb jctj hk\) paaført et ab af c. 32,000 fir. ueb f>. li. eintltus Clfen, 2)rjvtæge i &jøoenr)at>n. Ænbef retfebe og foregebe i)jifag meb: 1) et SBibrag til gabrifernee iftorie af (Sart 51(6 er ti, bateret buenos Styre«ben lobe Sum ) Sttut motir-erebe Ubmelbelfe font ttfibsmanb for 2)en fjcrtfanbffe SBonbeftanbS éparefagfe". 3) SUbertt senior l)ar anfagt SnjurteproceS tmob mig. ^rtts: 60 Øre. Åj*6eni)mm. 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. l)omfen, (SRørrefaogabe 9h\ 16.)

4 2oui«Steiné ^cotvtjffcru

5 : Vceferen»il fperge, l)»orlebe$ funbe )i)rlcege Dlfen bog ogfaa»are faa uforftgtig, ftt inblabe (tg mcb Sltberti junior faameget, at fyan funbe faae eiligl)eb til at bebrage fjant for c. 30,000 Sr., ba»il Simret oiebliffeftg ocere bet: at bet»av ben næften ubegrænbfebe thib jeg I)a»be til D»erret procurator 2ttbertt, font jeg fov enbeet bevueb lob ooergaa paa (Sønnen, uben at jeg tjenbte Ijam, bo em (Sllbevtt senior) jeg i mange Slav og' paa forftjekige 90?aaber fyaobe ftaaet i gorretning forbinbelfe meb, ber gjorbe, at bet lunbe ftee, tbet jeg i gorretningstioet albrig Ijavbt erfaret anbet om fyam, enb t)»ab ber»ar færbeles fyæberligt og gobt, na»nlig ^rcefttion og ^unftttgfyeb, *en ihib, ber»ar faa flor, at jeg paa ben ib faae op til fyam meb en faaban 2lgtelfe og at jeg anfaae f)am font»ærbig til engang at inbtage en ^labs i SongenS 9?aab. 2It jeg fyar ftaaet i ^orretningsforbinbetfe meb OoerretS* procurator Sllberti»il blanbt anbet erfaret af nebenftaaenbe Sltte* ftation tyaa bertil gioen Slnlebning be»ibner jeg fyer»eb, at r. Olfen paa DtSborg»eb Sallmtbborg uafbrnbt bar befttjret ben fjættanbjfe 33onbeftanb$ parefasfes forretninger fom min gulbmægtig i SlrtS og lippinge og en )eel af 8ø»e erreber fen8 33egpnbelfe i 1857 baabe i ^enfeenbe til 3>nb* og Ubbetalinger og til ^nters SSebømmelfe. r. Olfen fyar i fyele bcttc SibSrum ubfort bisfe forretninger nøiagtig, fyurtig og paalibelig, faa fen tf fe blot intet ab fyar f)a»t, ja tf fe engang en 9?ejtonceforbring i 1*

6 be næmtte Crgne, men fjans 9ieguffaber tyaue altib oæret fulbftænbige og feilfrie, og SparefaSfen fyar oæret faa Del tjent ineb ban 23iftanb, at jeg l)ar foretruffet at befyolbe f)am iftcbetfor at antage en mangeaarig ooet juribiff gorretningsmanb, font ifjor tifbøb parefasfen fin jenefte. Hjøbenljatui, ben 3bie Stfotoentber S.»ibertt, DDerretøprocurator og gorntattb for enne gunction uaretog jeg, Smiltu«Dlfen, i 11 Slår. 3eg erfjenber nu i bi)b 9)bmngelfe, at jeg ftaacr font en gor* bnjber, oeb at fyaoe ubmft benne -Eittib, tmob ben ber, font uftru, ftaacr fleb ntht ibe, tmob be Snbhuber og 3nftitutioner, jeg eflers mulig, efter min 3)ob, funbe fyaoe efterlabt Droget, og imob mig felo, men ben enefte SErøji jeg tøar tilbage, bet er ben, at benne gorbrqbelfe, ber beftob t ben meget ftore StUib jeg fyaobe til be næonte 3Seb!ommenbe, ber fyar ftraffet fig faa fjaarbt, bog if fe er faa ftor fom be gorbrt)belfer 2llberti junior, fyans ^aanblangere, 9iebffaber og fælere fyaoe gjort ftg ffylbige i. tfjøbenfjatm i SfytU (Smtfilt* Den. jennemfeet, rettet og forøget t Dctober 1876 af forfatteren.

7 o Karet 1873 foretog Cand. phann. (Jarl JUberti, en Sen af DoerretSprocttratot Hfterti i Mjobenljaiui, fig at anlægge be faa* falbtc Slberti'Ø Snoulfi)refabrifer" paa ftaftrup Wcrbntarf paa Smoger og, font bet i $3egi)ttbelfen t)eb flg, for egen Ktgttbtg, beels oeb >iælp af engelffe Kapitaler og beets oeb Summer ban erfjolbt tit at btøpottere ooer fra IjanS gaber og enbelig for 23elob, font ban fogbe feto at oæve i 23efibbelfe af. gabrifeme retfte fig meget l)itrtigt og font bet figes ffufle be oære be nteeft flor* ortebe i fit lag$ i betnorblige (Suropa, naar unbtages Snglanb, og er beres 3nbretning triftnof i bet >ele gobt foarenbe til >enfigten, naar goretagenbet lebes nteb gorftanb, Orben og gob Deconomi, og forfaauibt, ber fan ffaffes Inoenbetfe for ben probucerebe Doolfqre. SOcen inben gabriferne uare futbt fcerbige tog 2Ilberti junior ben 33eftemmelfe, at foranbre Slnlæget tit et 2ktteforetagenbe, mulig af enft)n til, at bet til gulbforelfen ffortebe paa ^enge, fyoorpaa bet fra 33egt)nbelfen af ilfe ft)ne at fyaoe manglet. Sttutig, at een eller flere af be tilber, fyooraf ben unge Htberti t)ibtil fyaube øft, enten bleoe tomme eller Rebningerne fra famme bleoe ftoppebe. 9?of er bet, engelffe Kapitaler fyortes ber iffe oibere Sale om, og om ber i SMrfeligljeb nogenftnbe tyar oæret noget [tort berom, eller at bet lun oar Slænboærf, Deeb jeg iffe 1 ). 3 be fjebenfyatmfle )agblabe bien ber ubbubt til 3lctietegning ben 9be, lobe og Ilte december 1873, ibet bet tjtb fig, at af be 325,000 9iblr., fom ffulbe tegnet i 2lctier, alt for inben oar tegnet for 100,000 Sftbfr. «f bisfe ffulle 25,000 SRMr., foruben 100,000 SRblr., ber ffulle optages fom ^rioritetslaan, anoenbes til 2)rtft$* capitat og til fyoab nærmere, bermeb funbe ftaa i gorbinbelfe, *) er oar i 33ir!ettgr)eb intet fanbt beri.

8 boorintob be 300,000»Mt.*) jlufle nære font en obtgjorelfc til ailbcrtt for gabriferne, ber for benne Sum ffutle leoeres i complet tattb. Senne Sctietegttntg foregit* foruben i Snbuftribanfen tillige paa OoerretSprocurator 8Uberti' Sontoit t ttjobenfyamt. JKefuttatet af benne icctietegnfatg oar, at ber i bet ele fun biet) tegnet for c. 50,000 9iblr., og uben >enfi)ntagen til bette ringe Selob funbgjorbe 3llberti junior ben 12te december, altfaa 3)agen efter, offentlig, at Stegningen nar fluttet, ibet bet ubbubte 33 el eb er ballet", men bet feete fun oeb, at [jan feln maatte ooertage c. 275,000 3iblr., uanfeet, fom l)an fyar nibnet for mig ffriftlig ben 17be 9Jiart3 1875, at f}an ingen kapitaler fyanbe af ^etubentyeb, ba fyan paabegmtbte 2lnlccget af gabriferne. 3eg be* mærfer ubtri)f felig, at be angione Salftorretfer tf fe [totte ftg paa Unberfogelfer, fom jeg l)ar anftitlet, men at be referere ftg til be fagfnnbige SDiænbS Unberfogelfe, fom, i 33efibbetfe af alt bet bertil fornobne 9)?ateriale, af letten oare befrøebe til at foretage fantme. SDeti 20be næftefter conftituerebe Selffabet paa en enerau forfamting, nor 2ooe nebtoges, ber gan ben abminiftrerenbe i* fy recteur SHbertt al for ftor $iagt, 33ejh)relfe natgtes, og, fyoor bet beftemtes, at et s }3rioritetSfaan ffulbe optaget paa 100,000 9tbtr. til SDrif t^itbgtf ter. 23Jan erinbre ftg, fynab ber er fagt foronen, at gabriferne enbnu tf fe nare færbige, ba ber bien ubbubt tit Slctietegning, men ber bien enbog omfalfatret paa bet alt Opforte Dtfbiol uben at opnaa ftort anbet 2)?aal, enb forfyinbre gabrifernes 2)rift for ben ib. 3lil benne Omfalfatring famt tit ftorartebe 9tybt)gninger Opforelfe af forffjellig Slrt mebgif 2)riftt* fapitaten, faa, at ber intet anbet nar enb jcelb i forffjeflige $ofter, et baarligt gonb til at paabegi)nbe ben ni) og jior* artebe forretning meb. et er flart, at fyeri ligger (Spiren til goretagenbets Hober* gang, fyoortil fom, at bette 35ærf nar i jamberne paa en ung SDtatlb af en meget letfinbig Gt)aracteer, ber iftebetfor, font unber fnappe og trange }mfta:nbigfyeber maatte nære en uaf* nifelig 9Jobnenbigfyeb, at one bm fyeiefte rab af 3parfommelig* fyeb, berimob nifte glotfyeb og Sbfetfyeb paa mange Omraaber. Tenne Ggenffab er bet ftart, efter min OoerbeniiSning, at fyans l ) forfor tjan i en^olb til Mjobecoiitraftcn tjat quittevet.

9 gabet moatte tøm en nou ftmtbffab fil, fom maatte baoe invitt l)om et ftivvtt røotfo ti( ilte nt labe (Btabttøfementei o&ergaa font Kctieforetagenbe nnbet Sønnenfl Kufpicinm«Stange Dnw jicmbigbebet og flotte 3)tøpojttionet ere fitcojmnenfnrabte tmelfer, font maatte (fatte ftaaet flavt fot en faa ((og SRanb, font Doenetlprocnratot SHberti! 9eg baobe Iffe i fjernefte (\)xab Kndfe om agenfl faube Sammenhæng, ba Carl VUberti er^ fuvrebe i >ag#pre$fen: bet nbbubtc døb er ballet", at bevueb ffulbe forftaaes, at l)an feto ooertog et 93elob af letterne for 275,000 8tbtr., font ben ber i æirfeligfjeb ouerfor en faaban Eopltol hm eiebe faare Itbet, fyoilfet efter min DoerbeoiiSning er et ligefremt 23ebrageri. Og fan bet nære anbet enb 33ebrageri, at ooertage et 9lctiebeløb, fom man tffe eter 9flib(er til at bæffe, Ijooroeb ben i agens fanbe ammenfyæng uinboiebe foreg bag 8t)fet, ibet l)an troer, at hegningen er fimberet paa 33aluta, og i Silltb bertil blioer Sktionair og beroeb mifter fin CSapital oeb at goretagenbet brifter formebelft SDJanget paa ^engemibler, fom ben tiltræbenbe 9tctionair troebe oar titftebe, men ifteb-et berfor forefinbes fun et 'Bapir, ber er uaffættetigt og berr>eb oærbiløft?! Xxl be c. 50,000 $Rb., fom oare tegnebe, oare formentlig Slfpiranter nol, ja, mere enb nof og maaffee enbba i gorm af paatrængenbe Ere* bitorer; og, ba ber til 23i)ggeforetagenber oar 2Inoenbetfe for be 100,000 9?blr., ber lunbe optaget fom ^rioritetslaan, faa bleo 3ntet tilooers til ftabrifernes 2)rift. )et maatte, efter min SRening, ftaa albeles flart for enfyoer bqgtig, fyæberlig og famoittig* fyebsfulb 9J?anb, at bet >ele fom faaban oar en forfeilet pecula* tion, ber maatte opgioes, tbet be 9J?ænb, fom fyaobe paabegt)nbt goretagenbet, maatte bære abet, iftebetfor at banne et Skttefeljfab, fom fun funbe blioe en rao for alle nt) eeltagere, fyoab beres Stcttecapttal angaar. Slibrig funbe jeg fyaoe antaget, at )Derret * procurator 2Ilberti funbe fjaoe raft aanb til et faa farligt pil, fom annelfen af et 2lctiefelffab paa et faa falfft og ufolibt runb* lag, ba bet jo maatte forubfætte, af fyoer ben, fom fjenber barn for fyans grunbige gorretningsførelfe, at fyan jo maatte fyaoe bet atterbebfte og aherforfte tjenbffab til SktietegningenS Ubfatb, ibet ben jo foregif paa fyans eget (Sontotr, fyan maatte efter min DoerbeoiiSning iffe fyaoe gioet fit SDtinbe til benne jerning,

10 8 uben imber ben ene 93ettngetfe, at f)an pcvfonltg ouertog ben 3)eel af Slctiecapitalen, ber beets tf fe tmr etter funbe blioe ooertaget af 2lnbre. 5Itberti senior maatte jo bog t etfyoert Jtlfælbe i goroeien fyaoe erfunbiget fig, om ber oar et enefte fanbt Srb i bm grafe, ijvab ber jo iffe i $irfeligt)eb oar, i 3nbbt)belfe tit 5lctie* tegning, at afterebe 100,000 9Jbtr. ere tegnebe. 3eg beber erinbret, at (Sønnen enbnu paa ben ib boebe i gaberens nn$. Seerrets proenrator 3ttbertt maatte oibe, at alle be SØiænb, font inbtobe fig paa goretagenbet gjorbe bet i itlib tit t)am; tøt, fiffertig tjar iffe en (Snefte gjort bet afene i perjontig it(ib tit f)an en, Og fjenbte SUbertt senior iffe bet anbe i bette gorfyotb?! $Dortebe$ ffnlbe man foreftitte fig anbet, enb at 2Ut oar reent og flart, naar man tomter fig ben titttng DoerretSprocnrator 2ltberti inbtager i amfnnbet: beets fom en af golfets nbfaarebe Sftænb, beels fom en af ^ooebførerne for et mægtigt ^arti i 9iig$bagen, beets fom ben fjcettanbffe 93onbeftanb$ qpperfte i(iib$manb, ibet ben fyar lagt SIbminiftrationen af 10 a 11 SKitlioner droner 1 ) i fyans jamber, og beels, naar man oeeb, at f)an er t 93efibbel e af en meget ftor priuat formue. Slibrig fnnbe jeg fyaoe fommet paa Sanfe om, at en faa fremragenbe 2ftanb, ber ifølge fin titting tit agen maatte ocere i 33efibbetfe af bet nøiefte Duerbtif ouer og Sjenbffab tit ben, uitbe Ijaoe tit* tabt, at et $oretagenbe, ber inbetjolbt faameget foinbetagtigt i fig, fom oar fnnbamenteret meb Søgn, font bteo næret og opetffet meb ftatjtfyeb, ffntbe btioe fat i cene. 2>et er min eoibente DDerbetniSning, at oerretsprocnrator Sttberti bærer et faare ftort moratff 9lnfoar for ben inbtraabte f ataftropfye, tjoab angaaer 2lctionairerne8 i mange Jilfætbe fnurt ertjueruebe $enge, ber nn ere tabte for bent. 3eg gaaer oibere: fyan bærer et ftort, ja, et meget ftort moratff 2lnfoar feto lige ooerfor fin oeb, at fyan ei ftanbfebe fyam paa IjanS 33ei$ 23itbfarelfe oeb annelfen af bette paa benne SDiaabe bnmme Stctieforetagenbe, ber gjorbe, at ønnen maatte rømme Sanb og 8tige fom en aabenbar ^jæltring, maatte ftqgte t Vanære fra #uftrn, ftøbefteb og Slrne. 3a, benne 2ttanb maa tynes at fyaoe et meget ftort Slnfuar paa fig. ') en 31te SWartS 1876 mx næften IIV2 awittion flroncr.

11 9 I fan meget gobt teenfe mig, (pab Ooettetlptocutatoi Vllberti fan inboetlbe berimob, og Snavet ml omtrent bliue bette: 3a, men {eg troebe fulbt og faft paa, at Oonbeftanben ff ulbe l)aoe fonunet mig til llnbfivtuiug. Spavbc bnx gjort bet, og alle Herterne oore Meone folgte, oilbe Sagen baoe fotanbret fig for en ftor 2)ee(, og [eg et enbogfaa Optimip i ben (^rab, at goretageubet fmtbe l)aoe bragt»toget llbbntte iiuber en brjgtig, energiff, paapatffenbe og famuittigl)ebtffulb xhbminiftrators Vebelfe; men ben uniie Kføettt Dat ftfferltg i f t e ben rette 9Wanb, iljuoroel jeg fan oittig oil tabramme, at f)an iffe er uben fttmbffabet og 33egauelfe. 3»eg troer, at l)ot$ (Stabltøfemeutet l)aobe nieb famme nmb l)aot 9lami af: ietgen'$ <Suoul[i)refabrifer ", iftebetfor tltbertt'ø ooulfnrefabrifer", Ijaobe 9?efultatet bleoet et fyeett anbet. s J?u tjeb bet itfytfetigtriiø SHberti'S 09 Kommen pat Deb 2"(ctietegnuigen Ubfalb affagt; ti)i bet funbe iffe uentes, at bet ueb nogle enfette SDtønbS 23eftrcebelfer oitbe (rjffes iblanbt 3?onbeftanben, at faae affat bet noboenbtge 2lntal 2tctier, og at )oirepartiet ffitlbe mtberftotte 3lctietegningen uar jo noget, ber utgenftnbe fmtbe nentes. 2lctieforetagenbet burbe berfor fornuftig* nits efter egnhtgen3 Ubfalb, ber oifte fig at tjaoe gjort fulb* ftcenbig ftiasfo, r-ceret ffrinlagt; tf)i, l)uortebe3 flulbe bet oel font fagt ocere mulig for nogle faa Wlcrnb, fyooraf jeg uar ben ene, at faa folgt for bet bett)bettge 33e(ob af 275,000 ditlx. i bette ^apir iblanbt 33onber, font i bet ete og ooeroeienbe l)ar en afgjort 2Intipatt)t tmob 3lctieoæfenet, og, fom ftnber fin 23egrmtbelfe i, at bet meb be alterflefte Slctieforetagenber, fom SJonbeftanben f)ar fjenbt noget til, er gaaet ufyelbigt. tyaa ben eet af olbæf s 2lmt, fyoor jeg paa ben ib Ijavbt min 33irf* fomfjeb, fmtbe man tjenpege til 33ær$foo ampmelle, tit (Saltbæf* uigs Snbæmntng og tit Slrnaffe gabrtf, meb f)dtlfe 2lctte= foretagenber bet alle t meer eller mtnbre rab gif og gaaer faare utjelbigt. 33tlbe man fyenpege paa, at ber oar anbre $ctie* foretagenber, fyoor bet gif meget ^etbigt,. grebene SDMeS gabrifer, ber nærmeft tulbe ocere at fammenttgne, fyoab SSirf* fombeben angaar, meb 2tlbertt' gabrifer, uaar biéfe engang fom i tjaoe i fyenoeb 30 9Iar gioet en orbentltg og fulbfommen Krift, Ktotbenbe af c. lb l h /o og besforuben nu fyaoe oplagt et Dteferue*

12 10 fonb af 530,483 fir., eller man utlbe fyenpege til, at ber Dat flere banffe Sletiefelffaber, ber gane et gobt Ubbijtte fra 10 til c. 50 'O, af hjbffe fra o, og, atf.gr. ben franffe 83an! Ijaobe i)bet fine Slctionairer inbtil 36 % pro anno, faa tiggetbet faa langt fra SBonbenS gorreftittinggfrebs, at fyan flet iffe antager bet for nogen 9)Juligf)eb. Sit bh oeb be 5 SJiænbS 23e* fmxbelfer, ber paatoge ftg at fælge Sletter for Sltberti i begge rjans gføbttfattfag, oifte fig at nære en faare feilagtig (Specutation, ibet golfetfyingsmanb Ole Sfyriftenfen folgte og ooertog!nn for 27,400 Sibtr., golfettjingsmanb an8 Senfen i finnbbi) for c. 14,000 Sibtr., gotfetrjtngsmanb >an$ anfen i 9Jcenftrup for c. 21,000 Sibtr., fyoornæft jeg folgte Sletter for 3,800 Sibtr., booraf jeg igjen for egen hegning inbløftc 1800 Sibtr., fornben at jeg felo ooertog Sletter for 12,400 Sibtr., (poroeb Seløbet 14,200 Stblr. fremfommer for betalte Sletter, (fyooraf jeg beels Ijavbe tegnet og beets fjøbt for 1200 Stblr. i goroeien) og t^eraf t)ax jeg for c Stblr. i SHunoærfSactier tilgobe, ber ftaaer mig t 103%, font SDtrccteuren iffe fnnbe ubleoere mig af «>enfi)n til at Sletterne formentlig oare pantfatte. SDeSuben fyar jeg tilgobe SouponS, for \>tt forfte gor* retningsaar, af 2800 Stblr. i Sllunoærf actier, font jeg ItgetebeS bar betalt og, efter Sltberti juniors Ubfagn, oilbe blioe tnb* løfte nteb 15 /o. -3 SBirfeligfyeb ftg at oære nnber O. grembeles fyar 2)rrrtæge g. - 3eterfen i orfen$ folgt Sletter for Sltberti for nogle tnfinbe SiigSbaler. 2)et fyøiefte SSetøb, ber paa ben 9J?aabe bleo folgt Sletter for,»ar altfaa c. 90,000 Stblr., t)oovaf bog for c Stblr. i SltunoærfSactier, tpitfet attfaa fulbfommen eonftaterer, at bet»ar en ufornuftig SEanfe, naar man gjorbe fig < )aab om i 23onbeftanben at faae affat for 275,000 SRMr.j tt)i felo efter bdtt alg beroebe enbnu for c. 200,000 Sibtr. for Sltberti juniors Stegning. Sfter Stnbre flal fun oare ufotgte for c. 175,000 Stblr. i Dooift)refabrif$actier. )i8fe ^a* pirer funbe ber oel et eller anbet <&teb faaneg noget paa, men formentlig i Sllminbeligljeb fun tit en fyoi Stente. Om Sltberti senior r/ar taget Stente af fin (Søn oeeb jeg iffe. Setcrnfer man nu, at Sifbrag (2500 Stblr.) i Ijuer Serntin ffulbe betale^ paa partialobligationerne o: prioriteten at inbfri meb 110 %, Stenter 5 1 /2 <> pro Anno gioes beraf og Ubbqtte

13 11 betale«til Kctionaitetne meb LO /q, Ijoortil tom, at Hftetti junta paa eiien )aanb l)aobe folflt Wtflfefelb vv SRée c. \ SWifliøM (Sooulfnre, at leoere i 5, euentnel i 10 Hat 6g 1<; il 17% fat bthig, faa oat og biet) bet $ele et fanm SRifite«2 om [agt, bet Dat gtoet ueb Hctietegningenø Ubfatb, at bet oat fotfeitet font Betle* foretagenbe, og [eg feét intet fornuftigt i, fra Dttettetøptocutatot SUbertt'fl Gibe, at Ijaoe tabet bet gaa utbeve, naav l)an tfl'e felu uilbe næve belaoet paa, at ouevtage be letter, bet ei bleoe affatte, ubeu meb mittbte, foni {eg l)av Ijort flge, at [jan, ueb at labe bet bliue til Kctiefotetagenbe, Irølbe faa en ftorre etter minbre ttttl $enge inb, fom tyan i goroeien fyaube fat i ftoretagenbet, ba bet oat Zate om, at bet ffutbe ocete en prioat ISntteptife; tt)i at fatte fit >aab til 23onbeftanben$ eeltagelfe i ben (9rab, at Sletter ffulle bliue affatte til noget ftort 93elob, maatte ftaa atbeles flart for en faa flog og fremfijnet SLftanb fom Sllbertt senior, ber jo faa gobt oeeb, at SJonben i 2Uminbeltgl)eb ingen iflib fyar til 9'foget i faa Retning, ber gaaer ooer 4 %, at ber i Realiteten intet fyelbigt Refultat uilbe opnaaes. Opriubeligt tegnebe jeg mig for 600 Rb. ; ueb et 33efog ljo8 DoerretSprocurator 2Ilberti ben 20be 3>anuar 1874 fjøbte jeg for 600 9?b. af fyam. 9Jfen nu oilbe Silfælbet bet faa ufyelbigt, at jeg fom i jælb oeb Qnbfjøb af en ftorre $oft i $ærbipapirer paa 33ørfen i 23erlin, faa jeg unber 31te f. 9M. bab OuerretSprocurator Sltbertt laane mig 7000 Rblr. imob epofitunt i ^engeeffecter, il SanbmanbSbanfen inbgao jeg unber f. Saturn et lignenbe 2lnbragenbe, Iporpaa 33anfen unber 4be februar næft* efter foarebe mig, at ben oar othig til at laane mig: 6,200 Rblr. imob $ant i enbeel af bet anbubte epofitum og 6 % pro Anno. 3)a {eg iffe fif Søfte paa bet fyele 23etøb betænfte jeg mig noget, for at afoente Doerretéprocurator 2llberti'3 oar. 3eg tyaube i gorueien faaet et 33reu fra SItbertt junior, bateret 3bie gebruar, fyuori jeg albeles uoentet bleo anmobet om at fælge 2fctier for t)am. 3eg foarebe fyerpaa unber 7be næftefter, at jeg oar oillig til at ooertage benne (SommiSfion, naar fjan funbe garantere Rigtig* fyeben af \)an% (Satcutatur, ber louebe 18 /o Ubbtytte, fyuorpaa fyan unber lobe f. $ft. tilftreo mig faalebe : Sfteb >enfnn til 2)ere$ oiut, om ber fan betales 18 o iaar, ffal jeg bemærfe, at

14 12 bele $robuctionett i et $fot et 13 1 s SDfttlion ^unb DODltyre, Inun-af bev er folgt for Øiebtiffet ooer 10 SWiBtonev ^unb og er bet faalebes fun 3Vs 2Ki(lion $unb tilbage, ber [fat fælges i minbre ^ofter, ba man berdeb faaer tjoiere ^rifer. greben«sotølie bar tf fe nebfat ^rifen; bet oar noget ben ben ang aoerterebe, for at flabe Slctietegningen. 25et er iffe 14 )age fiben Dt folgte 30,000 (ientner til 9 SRI. pr. Sentner. Slile bisfe Sontracter ere affluttebe paa 5 Star. Og Ijaue m ogfaa afflnttet Gontracter om 3faaptobuctetne, faa bele goretagenbet er atbeles fiffret. 5) et er min SRentng, at ber for mange Slår uil lomme 18 a 20% Ubbt)tte aartig. 3 Slutningen {trioer 2)e om be ^engeeffecter SDe oit (jaue Saan paa. 33eb at fee bette, er jeg fommet til at tænfe paa, om SDe fyaobe 8t)ft til at bt)tte. 3 bette Xilfælbe uil jeg tage og iftebet betfor uil jeg gioe Sletter i Sllberti'S ooolfprefabrifer tit en SourS af 100 -f- 3)ere3 SommiSfton 1 %, altfaa tit 99 %". oorefter Sltberti i famme 23reu, [titler en Sammenligning imellem Slctierne i grebene 2fløHe8 gabrifer og i fyans gabrifer, og tommer til bet Sftefultat, at fyans Sletter, naar be bane gioet Ubbt)tte i et Star, Ditte ftaa i en SourS af 125%, Sluttelig ftget fyan: 3>eg ftaaer oeb mit Silbub i 8 age og Denter at tjore SDereS Soar". 3 Sittib til, at Stlt faatebes Dar iotben, accepterebe jeg Sltberti'3 Sitbub. 3miblertib Dar bet fifferttg meget langt fra, at ber oar folgt 10 SJiitlioner $unb (regner man boit 7 2)tiflioner $unb tit jobningsfabrifen og SttunDcerferne, boortit gil ba be 3 SKiHionet punb?), og enbnu minbre oar bet Sanbfyeb, at ber paa fyans gabrifer, i bet minbfte paa ben Stib, funbe probuceres 13V5 Sftillion $unb Doolft)te. Sfter Dr. philos. uber3 Slngioelfe inben jetten Ian ber fun ptobucetc«c. 10 a 11,000,000 $unb. goruben be tbli\, jeg i ^oroeien fyadbe tegnet mig og fjobt for, tilbi)ttebe jeg mig atter for 13,800 9?btr. og f enere for 600 9lb., altfaa ialt for 15,600 ffib., boorpaa jeg Ijat betalt Sllt paa c tb. nær, foruben at tjaoe forrentet bet til entjoer tb ffi)tbigdærenbe 33e(eb meb 6%; beraf inbfriet paa Sllberti'8 33egne Sletter for Jblr., fom jeg fyaube folgt til Slnbre, ibet jeg meb Sllberti'8 9h)gborgen tjadbe forpligtet mig tit at inbfri be Sletter,

15 13 ber inben SWtjtaar 1878 bteoe opfogte til Dnbfrietfe pr. Ifte til 105%, l)o il te alle bleoe inbftiebe lange føv imob Decørt i be ṛ >7<>. dertil tom, at [eg itte erljolbt bi* 10% UMtytte, forø jlnbre fif, men lob bet afffrioe paa SDROetnoarenbet, ljuorneb mit l)ch v lab bitøer, naat jeg efter Omficmbigljeberne beregner mig en nogentunbe billig Stente, 7%, altfaa langtfra 10%, og opgjort til ben Ilte 3wri 1875: fcr, 31, Doerretøprocurator Hlberti'G oar \n-\a mit Hnbragenbe til ijam om 8aan afgato ban forft bn\ J. r )be Qfebruar, cfterat 2Ut faa at ftge oat orbnet imellem tjans en og mig. $an6 reo hjber faalebe*: S. T..Hjobeuljamt, b. 15be ftcbrunr li r. SDqrtøge SmiliuG Olfen! (Sfter SBobtagelfen af SDereS 23reo af 31te f. 2){. bar jeg paa forjijchige SOfaaber fovfegt, om jeg f'unbe paa be beri næonte ^enge* effecter forffaffe 3)em et Saan af Jblr. elo fan jeg itte i)be noget i*aan; tf)i mine bisponible ^enge (jar jeg fat i ooolfqreactter (15,500 9?blr.) ligefom jeg paa flere SDtøaber fyar maattet ftøtte min øn oeb tjans ftorartebe og foftbare gabrifanlæg. Wm SDtøgler fagbe mig ftraj, at fyine ^engeeffecter fnnbe anfees for at fyaoe en SSærbi af c. 8,500 9 blr., men at bet oilbe oære oanjfeligt, at faae et Saan paa bem til 33elob tb. 25anffeligfyeben ligger beefé bert, at be rumænffe papirer og telegrafactierne ere i SJanrtjgte, beels bert, at nogle af be minbre Sanfer, bflor ber ubgioes iaan imob Jpaanbpant af biuerfe papirer, allige* oel orage be nceonte papirer. (Sfterat jeg fyaobe forfort fyo3 bisfe 23anfer, fif jeg i %obtt af forrige Uge Sifflag afleoegne. 3eg gif ba tgaar igjen til min SJføgler, fom ba fagbe, at tjan mente, at ber funbe paa bisfe ^engeeffecter tiloeiebringes et Saan af ?blr. til 7 a 8 /o aarlig SRcntc. Om foranftaaenbe oil jeg tffe unblabe at mebbele 2)em Unber^ retning, uagtet bet frjnes, fom om e i et 33reu til min øn, ber er fommet fjant tilfyænbe ibag, fyar taget anben Seftemmelfe. >er* fom S)e altfaa ml, at jeg ffal gjere ^orfog paa at faa fytne Jb. f befyøder )e blot at fige mig til og at opgioe, om Saanet maa tage til ben nætmte tjøie Stentefob. SJien jeg maa bog bemærfe, at min

16 14 SDtaglet ubttyffelig fagbe, at papirerne ntaatte for at faa bette Saan pære ftemplebe efter Sod af 25be 2Hart$ 1872 (om temp* ling af ubentanbffe ^engeeffecter), SJenffabeltg'ft 09 forbinbttigft & WbertL* Maax man lafer bttte 33ren, faaer man 3nbtri)ffet af, faa forefommer bet mig i bet minbfte, at 9Uberti senior bar fremjlihct benne Saanefag langt uanffeligere enb beljøoebes ; tfyi alene paa mine rumænflc papirer oilbe SanbmanbSbanfen laane mig 6,200 SRblr. til 6 % pro Anno, buortmob jeg oeb 2ltberti'é 93eftrcebetfer!nn funbe faae tblr. til 7 a 8 %, men enbba fnn tmob langt ftørre ifferbeb. 3eg bar ^ørt en Snfelt fige, fom jeg tjar labet læfe bette 33reu, at benne Sknffeliggjøren ftreo fig fra, at ban beroeb oilbe lette SranSactionen imellem I)an$ øn og mig. 3> bet $tte taget troer jeg at tjaoe mnb til at antage, at Sllberti senior i fit gorfyolb til tøanø øn3 3lctieforetagenbe, in specie ligeooerfor mig og i 2lfminbeligfyeb ligeooerfor 2ltte, er fqlb i ben ult)ffelige Sataftroplje; tfyi, fom fagt, fyan burbe albrig fyaoe labet bet fomme tlioe fom Slctiefeljlab, ba l)an faae btt ufyelbige Ubfalb ueb offentlig Ublabelfe t et ^ar Orb fra barn tmob bet uilbe fyavt gjort bet til et uføbt goretagenbe paa Stctier. føavbt tyan opfyft 33onbeftanben om, at ber i SBirt'eligfyeben, efterat 3lctieinbbt)belfen ifavbt fnnbet teb, fun uar tegnet for c. 50,000 $blr og iffe tiet til b løgnagtige $rem* ftilling, faa tfavbt jo Sngen bteoet ført bag 8t)fet; ttji 3ngen oilbe ba fyaoe befattet ftg bermeb. ^aa en Zib, ba DoerretSprocuratoren i mine 5ine faae mere nffi)lbig nb i benne ufyelbige ag enb nu, tjenoenbte j e g m {g til l)am meb 3lnmobning om, at bele ab meb mig, faalebes, at (jan gac mig en parefasfebog paa $h\ 10,000, at forrente meb 4 o, og afbetale meb Sr aarlig; men jeg fif i btt teb en 2lfiui$mng, ffreoet paa 7 lange iber, l)oi$ Sjærnepunft nar, at [jan formeente at bane forffaanet mig for i)berligere Xab oeb at nægte mig et 2aan af 3)en fjællanbffe SBonbeftanbd parefasfe" paa tbtr. imob ^Sant i mine baooerenbe Stenbomnte i SKørbt)

17 L6 og Ofttø(et) Sogne; men fertil bar [eg ton at foare, at benne Orunb $enfqnet til mit Beføcere eftet min Ooerbeøitømng llfe w ben fanbe, ibet bor nav tn anben, bev fotmeentlig oot mere ofgførenbe, ben nemlig, at min Vltiojer fom Qfnlbmørgtig for Btberti oet) SDen fjattanbfte Øonbeftanbø parefalfe'é" (Jontoitflebet i ftaqttnbborg og Bed)fl Jfro, Apr. Waarbeier og s,!lmt3raabtfmeblem ^eter (i Ijrif tianf en i Ubberup, Ijaube paa flere JillibtfmænbS Segne, bet if fe mtbte mig 8aanet ffriftlig amnobet Coerret#- procuratot SUberti, fom parefasfens Qformanb, at nægte mig bet, font jeg berefter oppebar i anbntanb$banr*en til Jorbeet for fømt øn$?lctieforetagenbe. Oeg flget ()er intet oibere, enb l)oab $r, $, (Sljriftiaufeu feto l)ar fortalt mig. gor at fontnte tilbage tit, Ijoab bm tinge s 2ltberti foretog (ig i (Sagen lige ooerfor mig, ffal jeg citere nogle Ubtafetfer af tjam i 23reue til figer tøan i frioelfe af 16be februar 1874, ba jeg tøaube tegnet mig for l)thtt [tore 93etøb i 2lctier, font l)an bel)olbt i 2)epot tnbtit jeg naar jeg tulbe, faa l)eb bet fig, htnbe inbfri bent imob, at jeg forrentebe bet til entyoer ib ffnlbiguærenbe 33e(ob nteb <> oproanno, ibet jeg ffutbe oppebære Ubbnttet, fyuitfet, font Ijan berftebs ftger: er en gob forretning, ba jeg er ouerbeoiift om, at Ubbnttet utl btioe 18%". 3 Irioelfe af 23be f. 3)c\ ftger fyan, ibet l)an qoitterer for et 33etøb af 4,582 JRMr. 3 Tit:,,^aa be (Summer, 2)e flnlber for 9ktier, beregnet ber 6 /o stente fra ben lfte SJJartS, men ba ber oit bliue langt [tørre 2)imbenbe, taber 2)e 3>ntet fyeroeb". )en 29be 5tprit 1874 ffrioer fyan til mig: btt gaaer gobt nteb gabrtfen og fyaaber jeg at Dt i September fnnne nbbetale en SnterimSbioibenbe af 6 o". -3eg maa Ejer bemærfe, at ber til benne 2)ato enbmt iffe eder i etfyoert galb fnn fjoift nbeti)belig oar probnceret nogen ooolfijre paa gabrtferne; tl)i i btt førfte aloaar af 1874 bleo fnn probnceret 600 Sent. ooolføre af en nberft flet, næften fadfabel SBeffaffenljeb. 2Ken Sirecteur SHberti fyanbtebe bog ligefttlbt meb DODlfnre, fom fyan gao Ubfeenbe af, felo at fyaoe probnceret, men fom fyan i SSirfetigtjeben fjobte paa grebens 2RolIe8 ftabrtfer, faatebes et Ooantum af 10,000 ^unb, fyr-iltet l)an berefter fotgte tit Stctiefelffabet " ønberføgaarb", for at bitbe golf inb, at fyans gabrifer arbeibebe.

18 ^ 16 en 15be 3nlt ffrioer ban: 1)et nav (Stabe, )e tf fe oar meb ^ao SEouren til gabriferne i (SønbagS, men 2)e oil uel bane tøfl Referaterne i s 2luiferne berom". 3 frtoelfe af 30te 3nli næftefter figer ijan til mie; om Klim* ihtvt'erne: SDette ev en meget rentabel forretning og donjunchtrerne altib be fatnme". 3 3nbbt)belfen til eeltagelfe i bette (Selffab o : 2Ictief elffabet for Vlbertt 9 «2llnnt>ærfer" looebe fjan 19 a 21% fom Uobi)tte. SBirMtgfyeben lufte: Qntet Ubbptte, men berimob oeb eneratforfamligen ben 29be Snti f. 31. en Unberbalance af «r. 26,180. )en 5te 2Ingnft {Trioer Sllbertt om (Sooolfqrefabriferne: $or* retningen gaaer gobt og oil ber i (September SKaaneb fnnbe nbbetales G lo". 3 (Sfrioelfe af 20be Sfagufl figer Ijan til mig: gor bet itfætbe, )e iffe ueeb bet, tihaber jeg mig at unberrette Sent om, at Dt i (September 2ftaaneb fnnne gioe 6 % a Conto^Ubbptte". SOIen bette bleo albrig ubbetalt. SDen 2ben September næftefter ffrioer fyan: Sen enefte eit Deb (Sooolftjrefabriferne er, at be ere for billig ooerbragne Slctiefelffabet. 3eg feer baglig meer og meer at jeg fyar forregnet mig nttnbft 25,000 9tb., fom ben bnrbe fyaoe foftet mere", >Dortmob 2Ilberti senior i en frinelfe til mig af 7be SIngnft 1875 figer at gabri* ferne ifølge be Oplivninger, ber nn Ijaoe8, Del oilbe eualnere omtrent 150,000 9iblr." (Som anført ooertog Scttefeljfabet %a* briferne til 300,000 9?blr. efter en prioritet af 100,000 9tblr. derefter ftaaer gabriferne 2Ictiefelffabet i fyenoeb 250,000 9?b. eller i c. en Ijalo 9KiHion Sroner formeget, ba prioriteten ogfaa bien annenbt til gabrifernes gulbførelfe, fyoab ber iøorigt contractmæsfig paalaa darl Sllberti, Ipilfet fyan iffe eonebe at præftere. en 24be ^ooember figer (Samme: Set er bnmt af 9Z i e I s JJielfen at fælge Sletterne pr. gebruar (altfaa meb forrige SCarS donpon oebtjeeftet, ba eneralforfamlingen, ber beftemmer Ubbtjttet, jo førft er i SBegijnbelfen af 9J?art$) tlji beroeb gaaer fyan jo glip af Ubbijttet; bog bet maa blioe fyans (Sag", eroeb forftaaeø 7 tir. Sletter, jeg tilbagekøbte, hjbenbe paa Sr en (Sfrioelfe af 20be december 1874 ubtaler fyan fig faa* lebes: men lige efter 9h)taar otl SKegnffabet ooer uoolføre* fabrifeme foreligge, t)oilfet tul nboife et llbbptte af ot»er 10%; og om røb bette førft fiol ubbetales førft i 9)?art^ efter eneralforfamlingen,

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 Udgivet af De samvirkende danske Andelsslagterier- København -1972 Indhold: Forord Forhandlinger om sammenslutning Samvirksomhedens stiftelse... Resume

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5.

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5. I en iskiosk gør ejeren dagens salg op hver aften. På den måde kan han sammenligne salget på de enkelte ugedage og i forskellige uger Tabellen viser salget i uge 27 og uge 28. Tegning: Hans Ole Herbst

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN Anmelder: O.C. Huset A/S Matr.nr.: 1-dm, 1-dn, 1-o, 1-dp, 1-dq, 1-ey, 1-ec, Islandsgade 19 1-ed, 1-fa, 1-eø, 1-eæ, 1-ez, 1-fb, 1-ee, 4690 Haslev 1-fc, 1-ef, 1-fg, 1-ff, 1-fe, 1-fd, 1-dx, 1-dy, Tlf. 56

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam?^ Efter indgiven allerunderdanigst ansøgning om stadfæstelse på ændring af post 3 i den i original herved hæftede fundats

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R

SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R SYM Jet 4 er uden tvivl den flotteste scooter på markedet med sin sporty og dynamiske karakter. Med dens aggressive profil og en motor der gør en forskel byder SYM Jet 4 op

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Velkommen til Stiftende generalforsamling for " Stadii-Vederse Friskole" 9. april 2013

Velkommen til Stiftende generalforsamling for  Stadii-Vederse Friskole 9. april 2013 Velkommen til Stiftende generalforsamling for " Stadii-Vederse Friskole" 9. april 2013 1:!i!''Ill I i H 'i ljl!! Ill; t'h.l!' l I I I, I'll jl!l ij t!rl ~,'I if l 11!'1!. ;I I il., I..!l 'l!i,, l!!, h

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet 00481.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00 Fredningen vedrører: Hylleholt Strande Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1935 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere