cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*," name="description"> cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,">

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :."

Transkript

1 2I?AS34..i-

2

3 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*, famt of* 03 tab$ret$procurator K. G. flfoerti, govmcuio for ten fjæflanoffc SonbeftnnbS paretasfe", ftolfetrjingémanb, etc. etc, Ijuorttcb jctj hk\) paaført et ab af c. 32,000 fir. ueb f>. li. eintltus Clfen, 2)rjvtæge i &jøoenr)at>n. Ænbef retfebe og foregebe i)jifag meb: 1) et SBibrag til gabrifernee iftorie af (Sart 51(6 er ti, bateret buenos Styre«ben lobe Sum ) Sttut motir-erebe Ubmelbelfe font ttfibsmanb for 2)en fjcrtfanbffe SBonbeftanbS éparefagfe". 3) SUbertt senior l)ar anfagt SnjurteproceS tmob mig. ^rtts: 60 Øre. Åj*6eni)mm. 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. l)omfen, (SRørrefaogabe 9h\ 16.)

4 2oui«Steiné ^cotvtjffcru

5 : Vceferen»il fperge, l)»orlebe$ funbe )i)rlcege Dlfen bog ogfaa»are faa uforftgtig, ftt inblabe (tg mcb Sltberti junior faameget, at fyan funbe faae eiligl)eb til at bebrage fjant for c. 30,000 Sr., ba»il Simret oiebliffeftg ocere bet: at bet»av ben næften ubegrænbfebe thib jeg I)a»be til D»erret procurator 2ttbertt, font jeg fov enbeet bevueb lob ooergaa paa (Sønnen, uben at jeg tjenbte Ijam, bo em (Sllbevtt senior) jeg i mange Slav og' paa forftjekige 90?aaber fyaobe ftaaet i gorretning forbinbelfe meb, ber gjorbe, at bet lunbe ftee, tbet jeg i gorretningstioet albrig Ijavbt erfaret anbet om fyam, enb t)»ab ber»ar færbeles fyæberligt og gobt, na»nlig ^rcefttion og ^unftttgfyeb, *en ihib, ber»ar faa flor, at jeg paa ben ib faae op til fyam meb en faaban 2lgtelfe og at jeg anfaae f)am font»ærbig til engang at inbtage en ^labs i SongenS 9?aab. 2It jeg fyar ftaaet i ^orretningsforbinbetfe meb OoerretS* procurator Sllberti»il blanbt anbet erfaret af nebenftaaenbe Sltte* ftation tyaa bertil gioen Slnlebning be»ibner jeg fyer»eb, at r. Olfen paa DtSborg»eb Sallmtbborg uafbrnbt bar befttjret ben fjættanbjfe 33onbeftanb$ parefasfes forretninger fom min gulbmægtig i SlrtS og lippinge og en )eel af 8ø»e erreber fen8 33egpnbelfe i 1857 baabe i ^enfeenbe til 3>nb* og Ubbetalinger og til ^nters SSebømmelfe. r. Olfen fyar i fyele bcttc SibSrum ubfort bisfe forretninger nøiagtig, fyurtig og paalibelig, faa fen tf fe blot intet ab fyar f)a»t, ja tf fe engang en 9?ejtonceforbring i 1*

6 be næmtte Crgne, men fjans 9ieguffaber tyaue altib oæret fulbftænbige og feilfrie, og SparefaSfen fyar oæret faa Del tjent ineb ban 23iftanb, at jeg l)ar foretruffet at befyolbe f)am iftcbetfor at antage en mangeaarig ooet juribiff gorretningsmanb, font ifjor tifbøb parefasfen fin jenefte. Hjøbenljatui, ben 3bie Stfotoentber S.»ibertt, DDerretøprocurator og gorntattb for enne gunction uaretog jeg, Smiltu«Dlfen, i 11 Slår. 3eg erfjenber nu i bi)b 9)bmngelfe, at jeg ftaacr font en gor* bnjber, oeb at fyaoe ubmft benne -Eittib, tmob ben ber, font uftru, ftaacr fleb ntht ibe, tmob be Snbhuber og 3nftitutioner, jeg eflers mulig, efter min 3)ob, funbe fyaoe efterlabt Droget, og imob mig felo, men ben enefte SErøji jeg tøar tilbage, bet er ben, at benne gorbrqbelfe, ber beftob t ben meget ftore StUib jeg fyaobe til be næonte 3Seb!ommenbe, ber fyar ftraffet fig faa fjaarbt, bog if fe er faa ftor fom be gorbrt)belfer 2llberti junior, fyans ^aanblangere, 9iebffaber og fælere fyaoe gjort ftg ffylbige i. tfjøbenfjatm i SfytU (Smtfilt* Den. jennemfeet, rettet og forøget t Dctober 1876 af forfatteren.

7 o Karet 1873 foretog Cand. phann. (Jarl JUberti, en Sen af DoerretSprocttratot Hfterti i Mjobenljaiui, fig at anlægge be faa* falbtc Slberti'Ø Snoulfi)refabrifer" paa ftaftrup Wcrbntarf paa Smoger og, font bet i $3egi)ttbelfen t)eb flg, for egen Ktgttbtg, beels oeb >iælp af engelffe Kapitaler og beets oeb Summer ban erfjolbt tit at btøpottere ooer fra IjanS gaber og enbelig for 23elob, font ban fogbe feto at oæve i 23efibbelfe af. gabrifeme retfte fig meget l)itrtigt og font bet figes ffufle be oære be nteeft flor* ortebe i fit lag$ i betnorblige (Suropa, naar unbtages Snglanb, og er beres 3nbretning triftnof i bet >ele gobt foarenbe til >enfigten, naar goretagenbet lebes nteb gorftanb, Orben og gob Deconomi, og forfaauibt, ber fan ffaffes Inoenbetfe for ben probucerebe Doolfqre. SOcen inben gabriferne uare futbt fcerbige tog 2Ilberti junior ben 33eftemmelfe, at foranbre Slnlæget tit et 2ktteforetagenbe, mulig af enft)n til, at bet til gulbforelfen ffortebe paa ^enge, fyoorpaa bet fra 33egt)nbelfen af ilfe ft)ne at fyaoe manglet. Sttutig, at een eller flere af be tilber, fyooraf ben unge Htberti t)ibtil fyaube øft, enten bleoe tomme eller Rebningerne fra famme bleoe ftoppebe. 9?of er bet, engelffe Kapitaler fyortes ber iffe oibere Sale om, og om ber i SMrfeligljeb nogenftnbe tyar oæret noget [tort berom, eller at bet lun oar Slænboærf, Deeb jeg iffe 1 ). 3 be fjebenfyatmfle )agblabe bien ber ubbubt til 3lctietegning ben 9be, lobe og Ilte december 1873, ibet bet tjtb fig, at af be 325,000 9iblr., fom ffulbe tegnet i 2lctier, alt for inben oar tegnet for 100,000 Sftbfr. «f bisfe ffulle 25,000 SRMr., foruben 100,000 SRblr., ber ffulle optages fom ^rioritetslaan, anoenbes til 2)rtft$* capitat og til fyoab nærmere, bermeb funbe ftaa i gorbinbelfe, *) er oar i 33ir!ettgr)eb intet fanbt beri.

8 boorintob be 300,000»Mt.*) jlufle nære font en obtgjorelfc til ailbcrtt for gabriferne, ber for benne Sum ffutle leoeres i complet tattb. Senne Sctietegttntg foregit* foruben i Snbuftribanfen tillige paa OoerretSprocurator 8Uberti' Sontoit t ttjobenfyamt. JKefuttatet af benne icctietegnfatg oar, at ber i bet ele fun biet) tegnet for c. 50,000 9iblr., og uben >enfi)ntagen til bette ringe Selob funbgjorbe 3llberti junior ben 12te december, altfaa 3)agen efter, offentlig, at Stegningen nar fluttet, ibet bet ubbubte 33 el eb er ballet", men bet feete fun oeb, at [jan feln maatte ooertage c. 275,000 3iblr., uanfeet, fom l)an fyar nibnet for mig ffriftlig ben 17be 9Jiart3 1875, at f}an ingen kapitaler fyanbe af ^etubentyeb, ba fyan paabegmtbte 2lnlccget af gabriferne. 3eg be* mærfer ubtri)f felig, at be angione Salftorretfer tf fe [totte ftg paa Unberfogelfer, fom jeg l)ar anftitlet, men at be referere ftg til be fagfnnbige SDiænbS Unberfogelfe, fom, i 33efibbetfe af alt bet bertil fornobne 9)?ateriale, af letten oare befrøebe til at foretage fantme. SDeti 20be næftefter conftituerebe Selffabet paa en enerau forfamting, nor 2ooe nebtoges, ber gan ben abminiftrerenbe i* fy recteur SHbertt al for ftor $iagt, 33ejh)relfe natgtes, og, fyoor bet beftemtes, at et s }3rioritetSfaan ffulbe optaget paa 100,000 9tbtr. til SDrif t^itbgtf ter. 23Jan erinbre ftg, fynab ber er fagt foronen, at gabriferne enbnu tf fe nare færbige, ba ber bien ubbubt tit Slctietegning, men ber bien enbog omfalfatret paa bet alt Opforte Dtfbiol uben at opnaa ftort anbet 2)?aal, enb forfyinbre gabrifernes 2)rift for ben ib. 3lil benne Omfalfatring famt tit ftorartebe 9tybt)gninger Opforelfe af forffjellig Slrt mebgif 2)riftt* fapitaten, faa, at ber intet anbet nar enb jcelb i forffjeflige $ofter, et baarligt gonb til at paabegi)nbe ben ni) og jior* artebe forretning meb. et er flart, at fyeri ligger (Spiren til goretagenbets Hober* gang, fyoortil fom, at bette 35ærf nar i jamberne paa en ung SDtatlb af en meget letfinbig Gt)aracteer, ber iftebetfor, font unber fnappe og trange }mfta:nbigfyeber maatte nære en uaf* nifelig 9Jobnenbigfyeb, at one bm fyeiefte rab af 3parfommelig* fyeb, berimob nifte glotfyeb og Sbfetfyeb paa mange Omraaber. Tenne Ggenffab er bet ftart, efter min OoerbeniiSning, at fyans l ) forfor tjan i en^olb til Mjobecoiitraftcn tjat quittevet.

9 gabet moatte tøm en nou ftmtbffab fil, fom maatte baoe invitt l)om et ftivvtt røotfo ti( ilte nt labe (Btabttøfementei o&ergaa font Kctieforetagenbe nnbet Sønnenfl Kufpicinm«Stange Dnw jicmbigbebet og flotte 3)tøpojttionet ere fitcojmnenfnrabte tmelfer, font maatte (fatte ftaaet flavt fot en faa ((og SRanb, font Doenetlprocnratot SHberti! 9eg baobe Iffe i fjernefte (\)xab Kndfe om agenfl faube Sammenhæng, ba Carl VUberti er^ fuvrebe i >ag#pre$fen: bet nbbubtc døb er ballet", at bevueb ffulbe forftaaes, at l)an feto ooertog et 93elob af letterne for 275,000 8tbtr., font ben ber i æirfeligfjeb ouerfor en faaban Eopltol hm eiebe faare Itbet, fyoilfet efter min DoerbeoiiSning er et ligefremt 23ebrageri. Og fan bet nære anbet enb 33ebrageri, at ooertage et 9lctiebeløb, fom man tffe eter 9flib(er til at bæffe, Ijooroeb ben i agens fanbe ammenfyæng uinboiebe foreg bag 8t)fet, ibet l)an troer, at hegningen er fimberet paa 33aluta, og i Silltb bertil blioer Sktionair og beroeb mifter fin CSapital oeb at goretagenbet brifter formebelft SDJanget paa ^engemibler, fom ben tiltræbenbe 9tctionair troebe oar titftebe, men ifteb-et berfor forefinbes fun et 'Bapir, ber er uaffættetigt og berr>eb oærbiløft?! Xxl be c. 50,000 $Rb., fom oare tegnebe, oare formentlig Slfpiranter nol, ja, mere enb nof og maaffee enbba i gorm af paatrængenbe Ere* bitorer; og, ba ber til 23i)ggeforetagenber oar 2Inoenbetfe for be 100,000 9?blr., ber lunbe optaget fom ^rioritetslaan, faa bleo 3ntet tilooers til ftabrifernes 2)rift. )et maatte, efter min SRening, ftaa albeles flart for enfyoer bqgtig, fyæberlig og famoittig* fyebsfulb 9J?anb, at bet >ele fom faaban oar en forfeilet pecula* tion, ber maatte opgioes, tbet be 9J?ænb, fom fyaobe paabegt)nbt goretagenbet, maatte bære abet, iftebetfor at banne et Skttefeljfab, fom fun funbe blioe en rao for alle nt) eeltagere, fyoab beres Stcttecapttal angaar. Slibrig funbe jeg fyaoe antaget, at )Derret * procurator 2Ilberti funbe fjaoe raft aanb til et faa farligt pil, fom annelfen af et 2lctiefelffab paa et faa falfft og ufolibt runb* lag, ba bet jo maatte forubfætte, af fyoer ben, fom fjenber barn for fyans grunbige gorretningsførelfe, at fyan jo maatte fyaoe bet atterbebfte og aherforfte tjenbffab til SktietegningenS Ubfatb, ibet ben jo foregif paa fyans eget (Sontotr, fyan maatte efter min DoerbeoiiSning iffe fyaoe gioet fit SDtinbe til benne jerning,

10 8 uben imber ben ene 93ettngetfe, at f)an pcvfonltg ouertog ben 3)eel af Slctiecapitalen, ber beets tf fe tmr etter funbe blioe ooertaget af 2lnbre. 5Itberti senior maatte jo bog t etfyoert Jtlfælbe i goroeien fyaoe erfunbiget fig, om ber oar et enefte fanbt Srb i bm grafe, ijvab ber jo iffe i $irfeligt)eb oar, i 3nbbt)belfe tit 5lctie* tegning, at afterebe 100,000 9Jbtr. ere tegnebe. 3eg beber erinbret, at (Sønnen enbnu paa ben ib boebe i gaberens nn$. Seerrets proenrator 3ttbertt maatte oibe, at alle be SØiænb, font inbtobe fig paa goretagenbet gjorbe bet i itlib tit t)am; tøt, fiffertig tjar iffe en (Snefte gjort bet afene i perjontig it(ib tit f)an en, Og fjenbte SUbertt senior iffe bet anbe i bette gorfyotb?! $Dortebe$ ffnlbe man foreftitte fig anbet, enb at 2Ut oar reent og flart, naar man tomter fig ben titttng DoerretSprocnrator 2ltberti inbtager i amfnnbet: beets fom en af golfets nbfaarebe Sftænb, beels fom en af ^ooebførerne for et mægtigt ^arti i 9iig$bagen, beets fom ben fjcettanbffe 93onbeftanb$ qpperfte i(iib$manb, ibet ben fyar lagt SIbminiftrationen af 10 a 11 SKitlioner droner 1 ) i fyans jamber, og beels, naar man oeeb, at f)an er t 93efibbel e af en meget ftor priuat formue. Slibrig fnnbe jeg fyaoe fommet paa Sanfe om, at en faa fremragenbe 2ftanb, ber ifølge fin titting tit agen maatte ocere i 33efibbetfe af bet nøiefte Duerbtif ouer og Sjenbffab tit ben, uitbe Ijaoe tit* tabt, at et $oretagenbe, ber inbetjolbt faameget foinbetagtigt i fig, fom oar fnnbamenteret meb Søgn, font bteo næret og opetffet meb ftatjtfyeb, ffntbe btioe fat i cene. 2>et er min eoibente DDerbetniSning, at oerretsprocnrator Sttberti bærer et faare ftort moratff 9lnfoar for ben inbtraabte f ataftropfye, tjoab angaaer 2lctionairerne8 i mange Jilfætbe fnurt ertjueruebe $enge, ber nn ere tabte for bent. 3eg gaaer oibere: fyan bærer et ftort, ja, et meget ftort moratff 2lnfoar feto lige ooerfor fin oeb, at fyan ei ftanbfebe fyam paa IjanS 33ei$ 23itbfarelfe oeb annelfen af bette paa benne SDiaabe bnmme Stctieforetagenbe, ber gjorbe, at ønnen maatte rømme Sanb og 8tige fom en aabenbar ^jæltring, maatte ftqgte t Vanære fra #uftrn, ftøbefteb og Slrne. 3a, benne 2ttanb maa tynes at fyaoe et meget ftort Slnfuar paa fig. ') en 31te SWartS 1876 mx næften IIV2 awittion flroncr.

11 9 I fan meget gobt teenfe mig, (pab Ooettetlptocutatoi Vllberti fan inboetlbe berimob, og Snavet ml omtrent bliue bette: 3a, men {eg troebe fulbt og faft paa, at Oonbeftanben ff ulbe l)aoe fonunet mig til llnbfivtuiug. Spavbc bnx gjort bet, og alle Herterne oore Meone folgte, oilbe Sagen baoe fotanbret fig for en ftor 2)ee(, og [eg et enbogfaa Optimip i ben (^rab, at goretageubet fmtbe l)aoe bragt»toget llbbntte iiuber en brjgtig, energiff, paapatffenbe og famuittigl)ebtffulb xhbminiftrators Vebelfe; men ben uniie Kføettt Dat ftfferltg i f t e ben rette 9Wanb, iljuoroel jeg fan oittig oil tabramme, at f)an iffe er uben fttmbffabet og 33egauelfe. 3»eg troer, at l)ot$ (Stabltøfemeutet l)aobe nieb famme nmb l)aot 9lami af: ietgen'$ <Suoul[i)refabrifer ", iftebetfor tltbertt'ø ooulfnrefabrifer", Ijaobe 9?efultatet bleoet et fyeett anbet. s J?u tjeb bet itfytfetigtriiø SHberti'S 09 Kommen pat Deb 2"(ctietegnuigen Ubfalb affagt; ti)i bet funbe iffe uentes, at bet ueb nogle enfette SDtønbS 23eftrcebelfer oitbe (rjffes iblanbt 3?onbeftanben, at faae affat bet noboenbtge 2lntal 2tctier, og at )oirepartiet ffitlbe mtberftotte 3lctietegningen uar jo noget, ber utgenftnbe fmtbe nentes. 2lctieforetagenbet burbe berfor fornuftig* nits efter egnhtgen3 Ubfalb, ber oifte fig at tjaoe gjort fulb* ftcenbig ftiasfo, r-ceret ffrinlagt; tf)i, l)uortebe3 flulbe bet oel font fagt ocere mulig for nogle faa Wlcrnb, fyooraf jeg uar ben ene, at faa folgt for bet bett)bettge 33e(ob af 275,000 ditlx. i bette ^apir iblanbt 33onber, font i bet ete og ooeroeienbe l)ar en afgjort 2Intipatt)t tmob 3lctieoæfenet, og, fom ftnber fin 23egrmtbelfe i, at bet meb be alterflefte Slctieforetagenber, fom SJonbeftanben f)ar fjenbt noget til, er gaaet ufyelbigt. tyaa ben eet af olbæf s 2lmt, fyoor jeg paa ben ib Ijavbt min 33irf* fomfjeb, fmtbe man tjenpege til 33ær$foo ampmelle, tit (Saltbæf* uigs Snbæmntng og tit Slrnaffe gabrtf, meb f)dtlfe 2lctte= foretagenber bet alle t meer eller mtnbre rab gif og gaaer faare utjelbigt. 33tlbe man fyenpege paa, at ber oar anbre $ctie* foretagenber, fyoor bet gif meget ^etbigt,. grebene SDMeS gabrifer, ber nærmeft tulbe ocere at fammenttgne, fyoab SSirf* fombeben angaar, meb 2tlbertt' gabrifer, uaar biéfe engang fom i tjaoe i fyenoeb 30 9Iar gioet en orbentltg og fulbfommen Krift, Ktotbenbe af c. lb l h /o og besforuben nu fyaoe oplagt et Dteferue*

12 10 fonb af 530,483 fir., eller man utlbe fyenpege til, at ber Dat flere banffe Sletiefelffaber, ber gane et gobt Ubbijtte fra 10 til c. 50 'O, af hjbffe fra o, og, atf.gr. ben franffe 83an! Ijaobe i)bet fine Slctionairer inbtil 36 % pro anno, faa tiggetbet faa langt fra SBonbenS gorreftittinggfrebs, at fyan flet iffe antager bet for nogen 9)Juligf)eb. Sit bh oeb be 5 SJiænbS 23e* fmxbelfer, ber paatoge ftg at fælge Sletter for Sltberti i begge rjans gføbttfattfag, oifte fig at nære en faare feilagtig (Specutation, ibet golfetfyingsmanb Ole Sfyriftenfen folgte og ooertog!nn for 27,400 Sibtr., golfettjingsmanb an8 Senfen i finnbbi) for c. 14,000 Sibtr., gotfetrjtngsmanb >an$ anfen i 9Jcenftrup for c. 21,000 Sibtr., fyoornæft jeg folgte Sletter for 3,800 Sibtr., booraf jeg igjen for egen hegning inbløftc 1800 Sibtr., fornben at jeg felo ooertog Sletter for 12,400 Sibtr., (poroeb Seløbet 14,200 Stblr. fremfommer for betalte Sletter, (fyooraf jeg beels Ijavbe tegnet og beets fjøbt for 1200 Stblr. i goroeien) og t^eraf t)ax jeg for c Stblr. i SHunoærfSactier tilgobe, ber ftaaer mig t 103%, font SDtrccteuren iffe fnnbe ubleoere mig af «>enfi)n til at Sletterne formentlig oare pantfatte. SDeSuben fyar jeg tilgobe SouponS, for \>tt forfte gor* retningsaar, af 2800 Stblr. i Sllunoærf actier, font jeg ItgetebeS bar betalt og, efter Sltberti juniors Ubfagn, oilbe blioe tnb* løfte nteb 15 /o. -3 SBirfeligfyeb ftg at oære nnber O. grembeles fyar 2)rrrtæge g. - 3eterfen i orfen$ folgt Sletter for Sltberti for nogle tnfinbe SiigSbaler. 2)et fyøiefte SSetøb, ber paa ben 9J?aabe bleo folgt Sletter for,»ar altfaa c. 90,000 Stblr., t)oovaf bog for c Stblr. i SltunoærfSactier, tpitfet attfaa fulbfommen eonftaterer, at bet»ar en ufornuftig SEanfe, naar man gjorbe fig < )aab om i 23onbeftanben at faae affat for 275,000 SRMr.j tt)i felo efter bdtt alg beroebe enbnu for c. 200,000 Sibtr. for Sltberti juniors Stegning. Sfter Stnbre flal fun oare ufotgte for c. 175,000 Stblr. i Dooift)refabrif$actier. )i8fe ^a* pirer funbe ber oel et eller anbet <&teb faaneg noget paa, men formentlig i Sllminbeligljeb fun tit en fyoi Stente. Om Sltberti senior r/ar taget Stente af fin (Søn oeeb jeg iffe. Setcrnfer man nu, at Sifbrag (2500 Stblr.) i Ijuer Serntin ffulbe betale^ paa partialobligationerne o: prioriteten at inbfri meb 110 %, Stenter 5 1 /2 <> pro Anno gioes beraf og Ubbqtte

13 11 betale«til Kctionaitetne meb LO /q, Ijoortil tom, at Hftetti junta paa eiien )aanb l)aobe folflt Wtflfefelb vv SRée c. \ SWifliøM (Sooulfnre, at leoere i 5, euentnel i 10 Hat 6g 1<; il 17% fat bthig, faa oat og biet) bet $ele et fanm SRifite«2 om [agt, bet Dat gtoet ueb Hctietegningenø Ubfatb, at bet oat fotfeitet font Betle* foretagenbe, og [eg feét intet fornuftigt i, fra Dttettetøptocutatot SUbertt'fl Gibe, at Ijaoe tabet bet gaa utbeve, naav l)an tfl'e felu uilbe næve belaoet paa, at ouevtage be letter, bet ei bleoe affatte, ubeu meb mittbte, foni {eg l)av Ijort flge, at [jan, ueb at labe bet bliue til Kctiefotetagenbe, Irølbe faa en ftorre etter minbre ttttl $enge inb, fom tyan i goroeien fyaube fat i ftoretagenbet, ba bet oat Zate om, at bet ffutbe ocete en prioat ISntteptife; tt)i at fatte fit >aab til 23onbeftanben$ eeltagelfe i ben (9rab, at Sletter ffulle bliue affatte til noget ftort 93elob, maatte ftaa atbeles flart for en faa flog og fremfijnet SLftanb fom Sllbertt senior, ber jo faa gobt oeeb, at SJonben i 2Uminbeltgl)eb ingen iflib fyar til 9'foget i faa Retning, ber gaaer ooer 4 %, at ber i Realiteten intet fyelbigt Refultat uilbe opnaaes. Opriubeligt tegnebe jeg mig for 600 Rb. ; ueb et 33efog ljo8 DoerretSprocurator 2Ilberti ben 20be 3>anuar 1874 fjøbte jeg for 600 9?b. af fyam. 9Jfen nu oilbe Silfælbet bet faa ufyelbigt, at jeg fom i jælb oeb Qnbfjøb af en ftorre $oft i $ærbipapirer paa 33ørfen i 23erlin, faa jeg unber 31te f. 9M. bab OuerretSprocurator Sltbertt laane mig 7000 Rblr. imob epofitunt i ^engeeffecter, il SanbmanbSbanfen inbgao jeg unber f. Saturn et lignenbe 2lnbragenbe, Iporpaa 33anfen unber 4be februar næft* efter foarebe mig, at ben oar othig til at laane mig: 6,200 Rblr. imob $ant i enbeel af bet anbubte epofitum og 6 % pro Anno. 3)a {eg iffe fif Søfte paa bet fyele 23etøb betænfte jeg mig noget, for at afoente Doerretéprocurator 2llberti'3 oar. 3eg tyaube i gorueien faaet et 33reu fra SItbertt junior, bateret 3bie gebruar, fyuori jeg albeles uoentet bleo anmobet om at fælge 2fctier for t)am. 3eg foarebe fyerpaa unber 7be næftefter, at jeg oar oillig til at ooertage benne (SommiSfion, naar fjan funbe garantere Rigtig* fyeben af \)an% (Satcutatur, ber louebe 18 /o Ubbtytte, fyuorpaa fyan unber lobe f. $ft. tilftreo mig faalebe : Sfteb >enfnn til 2)ere$ oiut, om ber fan betales 18 o iaar, ffal jeg bemærfe, at

14 12 bele $robuctionett i et $fot et 13 1 s SDfttlion ^unb DODltyre, Inun-af bev er folgt for Øiebtiffet ooer 10 SWiBtonev ^unb og er bet faalebes fun 3Vs 2Ki(lion $unb tilbage, ber [fat fælges i minbre ^ofter, ba man berdeb faaer tjoiere ^rifer. greben«sotølie bar tf fe nebfat ^rifen; bet oar noget ben ben ang aoerterebe, for at flabe Slctietegningen. 25et er iffe 14 )age fiben Dt folgte 30,000 (ientner til 9 SRI. pr. Sentner. Slile bisfe Sontracter ere affluttebe paa 5 Star. Og Ijaue m ogfaa afflnttet Gontracter om 3faaptobuctetne, faa bele goretagenbet er atbeles fiffret. 5) et er min SRentng, at ber for mange Slår uil lomme 18 a 20% Ubbt)tte aartig. 3 Slutningen {trioer 2)e om be ^engeeffecter SDe oit (jaue Saan paa. 33eb at fee bette, er jeg fommet til at tænfe paa, om SDe fyaobe 8t)ft til at bt)tte. 3 bette Xilfælbe uil jeg tage og iftebet betfor uil jeg gioe Sletter i Sllberti'S ooolfprefabrifer tit en SourS af 100 -f- 3)ere3 SommiSfton 1 %, altfaa tit 99 %". oorefter Sltberti i famme 23reu, [titler en Sammenligning imellem Slctierne i grebene 2fløHe8 gabrifer og i fyans gabrifer, og tommer til bet Sftefultat, at fyans Sletter, naar be bane gioet Ubbt)tte i et Star, Ditte ftaa i en SourS af 125%, Sluttelig ftget fyan: 3>eg ftaaer oeb mit Silbub i 8 age og Denter at tjore SDereS Soar". 3 Sittib til, at Stlt faatebes Dar iotben, accepterebe jeg Sltberti'3 Sitbub. 3miblertib Dar bet fifferttg meget langt fra, at ber oar folgt 10 SJiitlioner $unb (regner man boit 7 2)tiflioner $unb tit jobningsfabrifen og SttunDcerferne, boortit gil ba be 3 SKiHionet punb?), og enbnu minbre oar bet Sanbfyeb, at ber paa fyans gabrifer, i bet minbfte paa ben Stib, funbe probuceres 13V5 Sftillion $unb Doolft)te. Sfter Dr. philos. uber3 Slngioelfe inben jetten Ian ber fun ptobucetc«c. 10 a 11,000,000 $unb. goruben be tbli\, jeg i ^oroeien fyadbe tegnet mig og fjobt for, tilbi)ttebe jeg mig atter for 13,800 9?btr. og f enere for 600 9lb., altfaa ialt for 15,600 ffib., boorpaa jeg Ijat betalt Sllt paa c tb. nær, foruben at tjaoe forrentet bet til entjoer tb ffi)tbigdærenbe 33e(eb meb 6%; beraf inbfriet paa Sllberti'8 33egne Sletter for Jblr., fom jeg fyaube folgt til Slnbre, ibet jeg meb Sllberti'8 9h)gborgen tjadbe forpligtet mig tit at inbfri be Sletter,

15 13 ber inben SWtjtaar 1878 bteoe opfogte til Dnbfrietfe pr. Ifte til 105%, l)o il te alle bleoe inbftiebe lange føv imob Decørt i be ṛ >7<>. dertil tom, at [eg itte erljolbt bi* 10% UMtytte, forø jlnbre fif, men lob bet afffrioe paa SDROetnoarenbet, ljuorneb mit l)ch v lab bitøer, naat jeg efter Omficmbigljeberne beregner mig en nogentunbe billig Stente, 7%, altfaa langtfra 10%, og opgjort til ben Ilte 3wri 1875: fcr, 31, Doerretøprocurator Hlberti'G oar \n-\a mit Hnbragenbe til ijam om 8aan afgato ban forft bn\ J. r )be Qfebruar, cfterat 2Ut faa at ftge oat orbnet imellem tjans en og mig. $an6 reo hjber faalebe*: S. T..Hjobeuljamt, b. 15be ftcbrunr li r. SDqrtøge SmiliuG Olfen! (Sfter SBobtagelfen af SDereS 23reo af 31te f. 2){. bar jeg paa forjijchige SOfaaber fovfegt, om jeg f'unbe paa be beri næonte ^enge* effecter forffaffe 3)em et Saan af Jblr. elo fan jeg itte i)be noget i*aan; tf)i mine bisponible ^enge (jar jeg fat i ooolfqreactter (15,500 9?blr.) ligefom jeg paa flere SDtøaber fyar maattet ftøtte min øn oeb tjans ftorartebe og foftbare gabrifanlæg. Wm SDtøgler fagbe mig ftraj, at fyine ^engeeffecter fnnbe anfees for at fyaoe en SSærbi af c. 8,500 9 blr., men at bet oilbe oære oanjfeligt, at faae et Saan paa bem til 33elob tb. 25anffeligfyeben ligger beefé bert, at be rumænffe papirer og telegrafactierne ere i SJanrtjgte, beels bert, at nogle af be minbre Sanfer, bflor ber ubgioes iaan imob Jpaanbpant af biuerfe papirer, allige* oel orage be nceonte papirer. (Sfterat jeg fyaobe forfort fyo3 bisfe 23anfer, fif jeg i %obtt af forrige Uge Sifflag afleoegne. 3eg gif ba tgaar igjen til min SJføgler, fom ba fagbe, at tjan mente, at ber funbe paa bisfe ^engeeffecter tiloeiebringes et Saan af ?blr. til 7 a 8 /o aarlig SRcntc. Om foranftaaenbe oil jeg tffe unblabe at mebbele 2)em Unber^ retning, uagtet bet frjnes, fom om e i et 33reu til min øn, ber er fommet fjant tilfyænbe ibag, fyar taget anben Seftemmelfe. >er* fom S)e altfaa ml, at jeg ffal gjere ^orfog paa at faa fytne Jb. f befyøder )e blot at fige mig til og at opgioe, om Saanet maa tage til ben nætmte tjøie Stentefob. SJien jeg maa bog bemærfe, at min

16 14 SDtaglet ubttyffelig fagbe, at papirerne ntaatte for at faa bette Saan pære ftemplebe efter Sod af 25be 2Hart$ 1872 (om temp* ling af ubentanbffe ^engeeffecter), SJenffabeltg'ft 09 forbinbttigft & WbertL* Maax man lafer bttte 33ren, faaer man 3nbtri)ffet af, faa forefommer bet mig i bet minbfte, at 9Uberti senior bar fremjlihct benne Saanefag langt uanffeligere enb beljøoebes ; tfyi alene paa mine rumænflc papirer oilbe SanbmanbSbanfen laane mig 6,200 SRblr. til 6 % pro Anno, buortmob jeg oeb 2ltberti'é 93eftrcebetfer!nn funbe faae tblr. til 7 a 8 %, men enbba fnn tmob langt ftørre ifferbeb. 3eg bar ^ørt en Snfelt fige, fom jeg tjar labet læfe bette 33reu, at benne Sknffeliggjøren ftreo fig fra, at ban beroeb oilbe lette SranSactionen imellem I)an$ øn og mig. 3> bet $tte taget troer jeg at tjaoe mnb til at antage, at Sllberti senior i fit gorfyolb til tøanø øn3 3lctieforetagenbe, in specie ligeooerfor mig og i 2lfminbeligfyeb ligeooerfor 2ltte, er fqlb i ben ult)ffelige Sataftroplje; tfyi, fom fagt, fyan burbe albrig fyaoe labet bet fomme tlioe fom Slctiefeljlab, ba l)an faae btt ufyelbige Ubfalb ueb offentlig Ublabelfe t et ^ar Orb fra barn tmob bet uilbe fyavt gjort bet til et uføbt goretagenbe paa Stctier. føavbt tyan opfyft 33onbeftanben om, at ber i SBirt'eligfyeben, efterat 3lctieinbbt)belfen ifavbt fnnbet teb, fun uar tegnet for c. 50,000 $blr og iffe tiet til b løgnagtige $rem* ftilling, faa tfavbt jo Sngen bteoet ført bag 8t)fet; ttji 3ngen oilbe ba fyaoe befattet ftg bermeb. ^aa en Zib, ba DoerretSprocuratoren i mine 5ine faae mere nffi)lbig nb i benne ufyelbige ag enb nu, tjenoenbte j e g m {g til l)am meb 3lnmobning om, at bele ab meb mig, faalebes, at (jan gac mig en parefasfebog paa $h\ 10,000, at forrente meb 4 o, og afbetale meb Sr aarlig; men jeg fif i btt teb en 2lfiui$mng, ffreoet paa 7 lange iber, l)oi$ Sjærnepunft nar, at [jan formeente at bane forffaanet mig for i)berligere Xab oeb at nægte mig et 2aan af 3)en fjællanbffe SBonbeftanbd parefasfe" paa tbtr. imob ^Sant i mine baooerenbe Stenbomnte i SKørbt)

17 L6 og Ofttø(et) Sogne; men fertil bar [eg ton at foare, at benne Orunb $enfqnet til mit Beføcere eftet min Ooerbeøitømng llfe w ben fanbe, ibet bor nav tn anben, bev fotmeentlig oot mere ofgførenbe, ben nemlig, at min Vltiojer fom Qfnlbmørgtig for Btberti oet) SDen fjattanbfte Øonbeftanbø parefalfe'é" (Jontoitflebet i ftaqttnbborg og Bed)fl Jfro, Apr. Waarbeier og s,!lmt3raabtfmeblem ^eter (i Ijrif tianf en i Ubberup, Ijaube paa flere JillibtfmænbS Segne, bet if fe mtbte mig 8aanet ffriftlig amnobet Coerret#- procuratot SUberti, fom parefasfens Qformanb, at nægte mig bet, font jeg berefter oppebar i anbntanb$banr*en til Jorbeet for fømt øn$?lctieforetagenbe. Oeg flget ()er intet oibere, enb l)oab $r, $, (Sljriftiaufeu feto l)ar fortalt mig. gor at fontnte tilbage tit, Ijoab bm tinge s 2ltberti foretog (ig i (Sagen lige ooerfor mig, ffal jeg citere nogle Ubtafetfer af tjam i 23reue til figer tøan i frioelfe af 16be februar 1874, ba jeg tøaube tegnet mig for l)thtt [tore 93etøb i 2lctier, font l)an bel)olbt i 2)epot tnbtit jeg naar jeg tulbe, faa l)eb bet fig, htnbe inbfri bent imob, at jeg forrentebe bet til entyoer ib ffnlbiguærenbe 33e(ob nteb <> oproanno, ibet jeg ffutbe oppebære Ubbnttet, fyuitfet, font Ijan berftebs ftger: er en gob forretning, ba jeg er ouerbeoiift om, at Ubbnttet utl btioe 18%". 3 Irioelfe af 23be f. 3)c\ ftger fyan, ibet l)an qoitterer for et 33etøb af 4,582 JRMr. 3 Tit:,,^aa be (Summer, 2)e flnlber for 9ktier, beregnet ber 6 /o stente fra ben lfte SJJartS, men ba ber oit bliue langt [tørre 2)imbenbe, taber 2)e 3>ntet fyeroeb". )en 29be 5tprit 1874 ffrioer fyan til mig: btt gaaer gobt nteb gabrtfen og fyaaber jeg at Dt i September fnnne nbbetale en SnterimSbioibenbe af 6 o". -3eg maa Ejer bemærfe, at ber til benne 2)ato enbmt iffe eder i etfyoert galb fnn fjoift nbeti)belig oar probnceret nogen ooolfijre paa gabrtferne; tl)i i btt førfte aloaar af 1874 bleo fnn probnceret 600 Sent. ooolføre af en nberft flet, næften fadfabel SBeffaffenljeb. 2Ken Sirecteur SHberti fyanbtebe bog ligefttlbt meb DODlfnre, fom fyan gao Ubfeenbe af, felo at fyaoe probnceret, men fom fyan i SSirfetigtjeben fjobte paa grebens 2RolIe8 ftabrtfer, faatebes et Ooantum af 10,000 ^unb, fyr-iltet l)an berefter fotgte tit Stctiefelffabet " ønberføgaarb", for at bitbe golf inb, at fyans gabrifer arbeibebe.

18 ^ 16 en 15be 3nlt ffrioer ban: 1)et nav (Stabe, )e tf fe oar meb ^ao SEouren til gabriferne i (SønbagS, men 2)e oil uel bane tøfl Referaterne i s 2luiferne berom". 3 frtoelfe af 30te 3nli næftefter figer ijan til mie; om Klim* ihtvt'erne: SDette ev en meget rentabel forretning og donjunchtrerne altib be fatnme". 3 3nbbt)belfen til eeltagelfe i bette (Selffab o : 2Ictief elffabet for Vlbertt 9 «2llnnt>ærfer" looebe fjan 19 a 21% fom Uobi)tte. SBirMtgfyeben lufte: Qntet Ubbptte, men berimob oeb eneratforfamligen ben 29be Snti f. 31. en Unberbalance af «r. 26,180. )en 5te 2Ingnft {Trioer Sllbertt om (Sooolfqrefabriferne: $or* retningen gaaer gobt og oil ber i (September SKaaneb fnnbe nbbetales G lo". 3 (Sfrioelfe af 20be Sfagufl figer Ijan til mig: gor bet itfætbe, )e iffe ueeb bet, tihaber jeg mig at unberrette Sent om, at Dt i (September 2ftaaneb fnnne gioe 6 % a Conto^Ubbptte". SOIen bette bleo albrig ubbetalt. SDen 2ben September næftefter ffrioer fyan: Sen enefte eit Deb (Sooolftjrefabriferne er, at be ere for billig ooerbragne Slctiefelffabet. 3eg feer baglig meer og meer at jeg fyar forregnet mig nttnbft 25,000 9tb., fom ben bnrbe fyaoe foftet mere", >Dortmob 2Ilberti senior i en frinelfe til mig af 7be SIngnft 1875 figer at gabri* ferne ifølge be Oplivninger, ber nn Ijaoe8, Del oilbe eualnere omtrent 150,000 9iblr." (Som anført ooertog Scttefeljfabet %a* briferne til 300,000 9?blr. efter en prioritet af 100,000 9tblr. derefter ftaaer gabriferne 2Ictiefelffabet i fyenoeb 250,000 9?b. eller i c. en Ijalo 9KiHion Sroner formeget, ba prioriteten ogfaa bien annenbt til gabrifernes gulbførelfe, fyoab ber iøorigt contractmæsfig paalaa darl Sllberti, Ipilfet fyan iffe eonebe at præftere. en 24be ^ooember figer (Samme: Set er bnmt af 9Z i e I s JJielfen at fælge Sletterne pr. gebruar (altfaa meb forrige SCarS donpon oebtjeeftet, ba eneralforfamlingen, ber beftemmer Ubbtjttet, jo førft er i SBegijnbelfen af 9J?art$) tlji beroeb gaaer fyan jo glip af Ubbijttet; bog bet maa blioe fyans (Sag", eroeb forftaaeø 7 tir. Sletter, jeg tilbagekøbte, hjbenbe paa Sr en (Sfrioelfe af 20be december 1874 ubtaler fyan fig faa* lebes: men lige efter 9h)taar otl SKegnffabet ooer uoolføre* fabrifeme foreligge, t)oilfet tul nboife et llbbptte af ot»er 10%; og om røb bette førft fiol ubbetales førft i 9)?art^ efter eneralforfamlingen,

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF

DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF DANSKE STUDIER UDGIVET AF AAGE HANSEN OG ERIK DAL 1956 J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN INDHOLD ERIK DAL: Ejnar Thomsen. 14. juni 1897-15. marts 1956 5 KAJ BOM: Den smykkede okse hos Th. Kingo og H. C. Andersen...

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips ,7,&t3 BRIEF DL 0041470 ola^^aco«t*^ f-^.ixcakæ

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd (lenntunde, de, hor IIIhtrt " ~ " 1.1" "r tnttil ' V ~.r vi ckcndtgørclsc om Mlcvcrlng ttyg~c Vaabcn og Ammunition. l Ml"r " i 2 mldll}/'lldlp.lov Nr. 2111 kl J. Mo! HJ4) b 1tm JUlltlTt11.tMlnt hbr'vc rula"h O; mtt 1. (1hvor 1101'

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9,13. 5000 Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere