Proces for overdragelse af andel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proces for overdragelse af andel"

Transkript

1 I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts Følgende punkter er beskrevet: 1. Meddel boligselskabet, at du vil sælge 2. Vurdering af lejlighed 3. Sælger indgår aftale med køber 4. Overdragelsesmøde med bestyrelsen 5. Betaling af overdragelsessum m.v. 6. Overtagelse og indsigelsesfrist 7. Betaling af husleje i overdragelsesperioden samt af-/tilmelding af el og evt. gas m.v. 8. Afregning af overdragelsessum til sælger 9. Bryggenet 10. Hoveddørsnøgler 11. Navneskilte m.v. 12. Evt. vaskemaskine i fælles vaskekælder 1. Meddel boligselskabet, at du vil sælge Når andelshaver har taget beslutning om salg, skal dette meddeles til boligselskabet enten pr. mail eller ved fremmøde på boligselskabets kontor i kontortiden. Boligselskabet skal underrettes uanset om der anvendes ejendomsmægler eller ej. 2. Vurdering af lejlighed Lejligheden skal vurderes inden en overdragelse kan gennemføres. Boligselskabet skal ikke involveres ved vurderingen, og sælger kan frit vælge vurderingsmand - blot denne er godkendt af ABF. En vurdering er normalt gældende i 6 måneder. Hvis overtagelsesdatoen lægger senere end vurderingens gyldighedsperiode, skal der foretages en ny vurdering inden en overdragelse kan gennemføres. Det er sælger, der aftaler tid med vurderingsmanden og betaler hele vurderingshonoraret. Boligselskabet anvender standardregler og vejledninger for vurdering og afskrivning på forbedringer og løsøre udstukket af ABF. Hvis sælger er uenig i vurderingen afklares dette med vurderingsmanden inden en overdragelse kan aftales. 3. Sælger indgår aftale med køber Når en godkendt vurderingsrapport foreligger, kan sælger indgå aftale med køber. Bemærk i den forbindelse, at overtagelsesdatoen af hensyn til varmeregnskabet altid skal være enten den 1. eller den 15. kalenderdag og at overtagelsesdatoen skal aftales til et tidspunkt, hvor fristen for at aftale overdragelsesmøde med bestyrelsen samt deponering af overdragelsessummen kan overholdes (se punkt 4 og 5). Hvis der i vurderingsrapporten er anført ulovligheder i lejligheden (fx ulovlige el-installationer, trælofter e.l.) skal sælger tage stilling til, hvilke af disse sælger udbedrer inden overtagelsen. Dette skal aftales med køber inden overdragelsesmødet med bestyrelsen. Hvis køber overtager 1

2 forpligtigelsen til at udbedre disse ulovligheder, skal køber foretage en deponering hos boligselskabet indtil ulovligheden er udbedret jf. punkt 5. Hvis køber og sælger er uenige om forhold i vurderingsrapporten skal dette afklares inden overdragelsesmødet. Den maksimale overdragelsessum udgør den i den seneste godkendte årsrapport anførte andelsværdi med evt. tillæg af værdi af forbedringer og løsøre samt evt. fradrag for fejl og mangler i henhold til vurderingsrapporten. Bemærk at hvis der er pant i andelen, så skal sælger sikre sig, at panthaver (herunder underpanthaver) kan godkende salget og overdragelsessummen inden aftalen indgås/underskrives. Det er sælgers ansvar, at køber inden overdragelsesmødet har fået udleveret følgende dokumenter: - Seneste godkendte årsrapport og budget - Referat fra seneste generalforsamling - Vedtægter og ordensreglement (kan ses på - Ejendommens seneste energimærkerapport - Andelens vurderingsrapport - Uddrag af andelsboliglovens 5, 15, stk. 1 og 16, stk. 1 og 3 - Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen - Nøgleoplysningsskema om den aktuelle andel Bortset fra andelens vurderingsrapport, så kan de øvrige dokumenter rekvireres elektronisk på boligselskabets hjemmeside eller ved i god tid at skrive en anmodning på mail til Hvis der ikke anvendes ejendomsmægler, kan sælger og køber vælge selv at lave en skriftlig købs- /overdragelsesaftale. Boligselskabet stiller ingen krav om eller til en sådan aftale, da den alene regulerer aftalen mellem køber og sælger. Boligselskabet har dog altid ret til at afvise en overdragelse, som ikke overholder gældende lovgivning samt boligselskabets vedtægter og øvrige regler. Boligselskabet har også ret til at afvise en køber på et begrundet grundlag jf. boligselskabets vedtægter. 4. Overdragelsesmøde med bestyrelsen Min. 14 dage før overtagelsesdatoen skal der være afholdt et overdragelsesmøde mellem køber, sælger og bestyrelsen. Under dette møde underskrives boligselskabets overdragelsesdokumenter. Sælger skal medbringe andelsbeviset, som overdrages til køber umiddelbart efter overtagelsesdatoen. Under forudsætning af, at overdragelsessummen deponeres rettidigt, vil overdragelsen herefter være endelig. Køber har fortrydelsesret i henhold lovgivningen. I god tid inden overdragelsesmødet skal sælger sikre sig, at boligselskabet har fået tilsendt den godkendte vurderingsrapport med angivelse af, hvilke evt. fejl og mangler sælger udbedrer inden overtagelsen. Derudover skal boligselskabet have oplysning om købers fulde navn, adresse samt telefonnummer og evt. adresse. 2

3 Bestyrelsen har normalt afsat faste tidspunkter til afholdelse af overdragelsesmøder. Det er derfor vigtigt, at køber og sælger i god tid (ca. 4 uger) inden overtagelsesdatoen retter henvendelse til bestyrelsen for at booke et møde, så dette kan afholdes senest 14 dage før overtagelsesdatoen. 5. Betaling af overdragelsessum m.v. Købers betaling af den samlede overdragelsessum skal være deponeret på boligselskabets konto i Danske Bank: reg.nr. 3001, kontonummer , senest 10 kalenderdage før overtagelsesdatoen. Hvis dette ikke sker, er boligselskabet berettiget til at ophæve aftalen om overdragelse. Hvis der indgås aftale om overdragelse lang tid før overtagelsesdatoen, kan sælger evt. stille krav om en bankgaranti på overdragelsessummen fra køber. Herved kan sælger sikre sig, at overdragelsessummen deponeres på boligselskabets konto senest 10 kalenderdage før overtagelsesdatoen og at overdragelsen dermed ikke ophæves. Køber skal ved indmeldelse i boligselskabet betale et indmeldelsesgebyr. Gebyret opkræves sammen med en af de førstkommende huslejeopkrævninger efter overtagelse af andelen. Hvis der i vurderingsrapporten er anført ulovligheder, som køber har overtaget forpligtelsen af at udbedre, så skal køber hos boligselskabet deponere det dobbelte af vurderingsmandens anslåede værdi for udbedring af disse. Hvis denne deponering udgør max. kr vil beløbet blive opkrævet sammen en af de førstkommende huslejeopkrævninger efter overtagelse af andelen. Hvis deponeringen udgør mere end kr , skal beløbet deponeres på boligselskabets konto senest 10 kalenderdage før overtagelsesdatoen. Det deponerede beløb udbetales til køber, når udbedring af de beskrevne ulovligheder er godkendt af boligselskabets varmemester. Udbedringen skal normalt være udført senest 3 måneder efter overtagelsesdatoen. 6. Overtagelse og indsigelsesfrist Køber har 14 dage fra overtagelsesdatoen til at komme med indsigelser overfor sælger vedrørende skjulte fejl og mangler, som ikke er anført i vurderingsrapporten. Indsigelsen skal meddeles skriftligt (mail accepteres) til både sælger og boligselskabet. Hvis overtagelsesdatoen er den 1. skal meddelelse om indsigelse være boligselskabet og sælger i hænde senest den 14. i samme måned og senest den 28., hvis overtagelsesdatoen er den 15. Hvis fristdatoen falder på en lørdag, søndag eller en helligdag, fremrykkes fristen til førstkommende hverdag herefter. Ved købers indsigelse skal det tydeligt fremgå, hvorvidt køber stiller krav om, at der tilbageholdes et beløb inden afregning af overdragelsessummen til sælger jf. gældende vedtægter. Det er boligselskabets forventning, at køber og sælger hurtigst muligt afklarer indsigelsen i fællesskab uden boligselskabets indblanding. Dog skal boligselskabet holdes skriftligt orienteret om, hvilke aftaler der indgås vedrørende indsigelsen. Boligselskabet inddragelses kun, hvis der ikke kan opnås enighed omkring en løsning på indsigelsen. Det er under alle omstændigheder købers pligt at indhente uforpligtende tilbud på udbedring af de i indsigelsen nævnte fejl og mangler fra håndværkere straks efter indgivelse af indsigelsen, så alle parter kan få et overblik over det økonomiske omfang af indsigelsen. Alternativt kan køber for egen regning anvende en af ABF godkendt vurderingsmand til at vurdere prisen for udbedring. 3

4 Det er alene boligselskabet afgørelse, hvor meget der evt. skal tilbageholdes ved afregning af overdragelsessummen til sælger, når der er indgivet en indsigelse fra køber. Boligselskabet vil normalt anvende en bagatelgrænse. 7. Betaling af husleje i overdragelsesperioden samt af-/tilmelding af el og evt. gas Sælger har pligt til at betale alle huslejeopkrævninger, som forfalder inden overtagelsesdatoen. Dvs. at hvis en overtagelsesdato er aftalt til den 15., så skal sælger betale huslejeopkrævningen for den indeværende måned, der forfalder den 8. eller førstkommende bankdag herefter. Køber skal ved overtagelsen betale det halve af det opkrævede beløb incl. acontobetaling til varmt vand, varme m.v. til sælger. Køber og sælger afregner dette beløb indbyrdes og boligselskabet inddrages kun, hvis der ikke kan opnås enighed omkring dette. I såfald skal boligselskabet orienteres skriftligt herom senest 14 dage efter overtagelsesdatoen. NB! Sælger er selv ansvarlig for, at en evt. betalingsaftale afmeldes i pengeinstituttet, så der ikke betales huslejeopkrævninger, som forfalder efter overtagelsesdatoen. Det er vigtigt, at aftalen afmeldes og ikke blot afvises. Både sælger og køber har pligt til at kontakte forsyningsselskaberne af el og evt. gas for henholdsvist at af- og tilmelde sig som forbruger på adressen. Dette skal ske på eller straks efter overtagelsesdatoen. Husk at aflæse målere inden, der tages kontakt til forsyningsselskabet. Aflæsning af målere vedrørende varmt vand (på bagtrappen) og varme (på hver radiator) sker automatisk på overtagelsesdatoen uden adgang til lejligheden. Afregning af varmt vand og varme til sælger sker først, når det pågældende kalenderårs fordelingsregnskab foreligger. Under normale omstændigheder sker afregningen i 2. kvartal i kalenderåret efter overtagelsesdatoen. Det er derfor vigtigt, at sælger skriftligt orienterer boligselskabet om evt. ændring af kontonummer og adresse, for at sikre korrekt afregning. 8. Afregning af overdragelsessum til sælger Ca. 3 uger efter overtagelsesdatoen afregner boligselskabet overdragelsessummen med sælger. I overdragelsessummen modregnes eventuelle huslejerestancer, gebyr for tingbogsattest, ekstra acontobeløb for varmt vand og varme, evt. honorar til ejendomsmægler (hvis sælger har underskrevet en transporterklæring hos mægleren), evt. beløb til indfrielse af pant og udlæg, evt, gebyr for manglende hoveddørsnøgler m.v. samt evt. overdragelsesgebyr til boligselskabet. Der kan desuden modregnes et beløb i forbindelse med købers evt. indsigelse mod fejl og mangler jf. boligselskabets vedtægter og ovennævnte punkt 6. Boligselskabet sender sælger en specifikation af det afregnede beløb. Hvis der er lyst pant i andelen, er det sælgers ansvar, at dette pant bliver aflyst eller efter aftale med køber transporteres over i købers navn. Parterne henvises til deres respektive pengeinstitutter for nærmere oplysninger omkring dette. 4

5 9. Bryggenet Hele ejendommen forsynes via kabel med TV-signal, fastnettelefon og internet fra Bryggenet. Hvis man ønsker at tilkoble sig nogle af disse services via Bryggenet, skal køber selv tilmelde sig dette hos Bryggenet ligesom den sælger selv skal afmelde evt. abonnementer. Der henvises til 10. Hoveddørsnøgler Hver andelshaver har ansvaret for min. 4 hoveddørsnøgler, som giver adgang til sin opgang, kælder, port til gården og kældergennemgangen mellem gården og Njalsgade. Sælger skal derfor overlevere 4 hoveddørsnøgler til køber senest på overtagelsesdagen. Hvis sælger har mistet en eller flere nøgler, skal sælger meddele dette skriftligt til boligselskabet senest på overtagelsesdagen. Køber kan herefter hente de manglende nøgler på boligselskabets kontor i åbningstiden, og sælger betaler den fastsatte pris pr. manglende nøgle ved modregning i afregningsbeløbet ved salg af andelen. Det anbefales, at sælger får en kvittering fra køber for overleveringen af hoveddørsnøglerne, så det kan dokumenteres, hvor mange nøgler der er afleveret til køber. Køber skal ligeledes meddele boligselskabet, hvis der ikke fra sælger overleveres min. 4 hoveddørsnøgler. Dette skal ske pr. mail eller brev til boligselskabets kontor. Meddelelsen skal være boligselskabet i hænde senest 14 dage efter overtagelsesdatoen. Herefter hæfter køber for evt. manglende nøgler. 11. Navneskilte m.v. Bestilling af navneskilte til hhv. dørtelefon, postkasse og skilt ved indgang fra hovedtrappen til lejligheden bestilles ved overdragelsesmødet med bestyrelsen. Evt. senere ændringsønsker til navneskilte kan bestilles i god tid pr. mail til boligselskabet eller ved fremmøde i kontorets åbningstid. Det er ikke tilladt selv at foretage ændringer på navneskiltene. Bemærk at det ikke er tilladt at sætte klistermærker e.l. på døre og postkasser bortset fra postvæsnets Nej tak til reklamer -mærkater, som alene må placeres på postkassen. 12. Evt. vaskemaskine i fælles vaskekælder Andelshavere har mulighed for at tilslutte en vaskemaskine i de fælles vaskekældre efter nærmere aftale med varmemesteren. Maskinens elforsyning sker gennem en bimåler. På den måde afregnes maskinens elforbrug en gang årligt med andelshaveren via huslejeopkrævningen. Hvis en sælger har eller inden for det seneste år har haft installeret en vaskemaskine med bimåler i et af de fælles vaskerum, skal sælger senest på overdragelsesmødet gøre boligselskabet bekendt med, at der skal ske en afregning af elforbruget i forbindelse med salget af andelen uanset om køber overtager pladsen og evt. vaskemaskine. Køber har ikke krav på at overtage en plads efter sælger, men skal respektere en evt. venteliste. Således tiltrådt af bestyrelsen ved bestyrelsesmødet den 8. april

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sct. Kjeldsgade (1.2) Foreningens hjemsted er København. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken

Andelsboligforeningen Slotsbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsbakken Indholdsoversigt Side 1 1Navn og hjemsted, 2 Formål, 3 Medlemmer, 4 Indskud, 5 Hæftelse, 6 Andel Side 2 7 Boligaftale, 8 Boligafgift, 9 Vedligeholdelse,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere