Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning Formål Mål...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden... 8 Saltvands teknik i gelkort... 9 IAT Suspensionsmediet Gelkort med IAT Analytisk sensitivitet Serologisk titrering Metodevalg: Titerværdierne Gelkort De anvendte metoder Testerytrocytter A1 frem for A Kontroller Aflæsning LISS Databehandling

2 Materialer og Metoder Materialer: Apparatur: Reagenser: Metode Titreringsrække: Gelkortmetode med IAT Gelkortmetode med saltvandsteknik Glasmetode med saltvandsteknik Mikrotiterplade med saltvand Resultater Diskussion IAT/ Gelkort Glasmetoden kontra gelkort Mikrotiterplader Kontroller Effekten af screeningsmetoden på andelen af højtitret komponenter Indflydelsen af Cut-off titeren på andelen af højtitret prøver IAT/Gelkort Forekomsten af transfusionskomplikationer Pooled og affererede trombocytter Konklusion Perspektivering Litteraturliste: Bøger Artikler Links

3 Indledning Transfusion af minor AB0- uforligelig trombocytkomponenter er associeret med risiko for hæmolytisk transfusions reaktioner (HTR). Minor AB0- uforligelig trombocytter refererer til tilstedeværelse af anti- A eller anti-b i donor plasma, hvilket vil være uforligeligt med A eller B antigener, præsenteret på patientens egne erytrocytter. 8 Det er især anti-a, anti-b og anti- A,B i donorplasma fra blodtype 0, der ved transfusion i tilstrækkelige mængder til patienter med blodtyperne A eller B, kan medføre hæmolytiske transfusionsreaktioner. 8,11 Sådanne hæmolytiske reaktioner kan blive forhindret ved at screene blodtype 0 donorer og opdage dem, der har højtitret anti- A og anti- B i plasmaet, således at trombocytkomponenter fra disse donorer ikke transfunderes til patienter med blodtype A eller B. 13 Den effektive cut-off titerværdi for anti-a og anti- B samt den optimale metode til bestemmelsen af titerværdierne for plasmaet fra blodtype 0 er dog ukendt. 13 Europarådet anbefaler i den forbindelse, screening af donorer for højtitret anti- A og anti-b ved fortynding af plasmaet på minimum 1:50 efterfulgt af enten saltvandsteknik eller indirekte antiglobulin- test (IAT). 2 Der tages dermed ikke højde for, at der kan være tale om forskel i sensitiviteten mellem de to teknikker. Desuden nævnes ikke en konkret metode, teknikkerne skal kombineres med. Saltvandsteknikken kan kombineres med både glas, gelkort og mikrotiterplade metoderne, og IAT teknikken kan også kombineres med glas, gelkort samt mikrotiterplade metoderne. Formål Ved indførelse af screening af type 0 donorblodet, undersøges hvilke blodportioner, der indeholder højtitret anti-a og anti-b i forhold til en fastlagt cut-off titergrænse. Derved sikres, at den pågældende trombocytprodukt kun transfunderes til patienter med en bestemt blodtype. Dette er bl.a. tilfældet i England, hvor type 0 donorblodet screenes for højtitret anti-a af IgM karakter, og blodportioner med en titerværdi der ligger over 1:100 mærkes således, at kun blodtype 0 patienter kan transfunderes med disse. 11 Målgruppen er naturligvis først og fremmest patienterne, da man er interesseret i at reducere risici for transfusions komplikationer i form af bl.a. intravaskulære hæmolyse, som kan opstå som følge af passivt transfunderet højtitret anti-a og anti-b i trombocytpools eller trombaferese. Screening af blodtype 0 donorer for højtitret ABO- antistoffer vil som udgangspunkt medføre frasortering af højtitret blodkomponenter fra blodtype 0, som øremærkes til blodtype 0 patienter. 13 3

4 For blodbanken vil dette bl.a. betyde, at færre blodkomponenter fra blodtype 0 bl.a. trombocytter vil være til rådighed, når det gælder transfusion af blodtype 0 til blodtype A og blodtype B patienter. Derudover er der tale om en indførelse af en ny analyseprocedurer, der kan kræve flere reagenser såsom suspensionsmedier og erytrocytter, samt flere materialer i form af gelkort og evt. mikrotiterplader til automatiseret analyse. Derudover kan der også blive behov for evt. nyt apparat til udførelse af titreringerne. Dette vil i det hele taget indebære et økonomisk aspekt. Mål Med udgangspunkt i Europarådets anbefaling om en titergrænse på 1:50, og på baggrund af fastlæggelsen af titerværdier på plasmaprøver udtaget fra 100 donorer, undersøges i projektet om det er realistisk at fastlægge cut-off titergrænsen for anti-a og anti-b på 1:50, og dermed betragte trombocytkomponenter fra blodtype 0 med titerværdi på 1:50 eller højere som højtitret. Dette undersøges i forhold til blodbankens samlede produktion af trombocytkomponenter fra blodtype 0, andelen af trombocytter der som følge af screeningen frasorteres samt andelen af trombocytter der efterfølgende vil være til rådighed for patienter med blodtyperne A og B. Problemformulering: Hvorvidt er Europarådets anbefaling om titerværdien på 1:50 en realistisk grænse for højtitret anti -A og anti -B i blodtype 0, i forhold til andelen af trombocytkomponenter fra blodtype 0, der efterfølgende vil være til rådighed for patienter med blodtyperne A og B? Begrebsdefinitioner Cut-off titergrænse: Titerværdien for anti-a og anti-b, som udgør grænsen mellem højtitret og lavtitret trombocytkomponenter fra blodtype 0. Metoder: I forsøget har vi valgt at definere metoderne som glas, gelkort og mikrotiterplader. Teknikker: I forsøget har vi valgt at definere teknikkerne som Indirekte Antiglobulin Test (IAT) og Saltvandsteknikken. 4

5 Teori HTR Ved transfusionsreaktion forstås enhver ugunstig transfusionsrelateret reaktion, der opstår hos patienten under eller efter transfusion af blodprodukter. 4 Hæmolytisk transfusionsreaktion (HTR) opstår enten øjeblikkeligt dvs. indenfor 24 timer 5 efter en transfusion, eller nogle dage (3 til 7) senere. 4 HTR opstår ofte ved transfusion af uforligelige erytrocytter, men kan også opstå ved transfusion af plasma eller trombocytkomponenter indeholdende ABO uforligeligt plasma. Ved HTR kan erytrocytterne destrueres ved intravaskulære eller ekstravaskulære hæmolyse. I begge hæmolyse tilfælde bindes patientens antistoffer til de transfunderede uforligelige erytrocytter, hvilket resulterer i dannelsen af et antigen-antistof kompleks på erytrocytternesoverflade. 4 Ved intravaskulære hæmolyse bindes et komplement molekyle til antigen-antistof komplekset, hvorved komplementsystemet aktiveres og resulterer i erytrocytternes hæmolyse. 5 Det er oftest anti-a og anti- B af IgM karakter, der er involveret. 3 Som følge af intravaskulære hæmolyse bliver der bl.a. frigivet hæmoglobin, som i begrænset omfang bindes til plasmaproteinet haptoglobin. Ved en hæmoglobin mængde, der overskrider haptoglobinets bindings kapacitet, kan hemoglobinemia, (frit hæmoglobin i plasmaet) og efterfølgende hæmoglobinurea (hæmoglobin i urin) opstå. 5 Som følge deraf kan nyrer og lever skade opstå. 4 Intravaskulære hæmolyse opstår oftest som følge af ABO antistoffer. 5 Aktiveringen af komplementsystemet via den klassiske aktiveringsvej fremgår af figur

6 Fig. 1. Komplement aktiveringen via den klassiske vej. Ved ekstravasculære hæmolyse fjernes erytrocytterne fra blodbanen og destrueres af fagocytterne. Antistoffer, der involveres i denne hæmolyse er typisk af IgG karakter som anti- Jk a, -K og -Fy a. Ekstravaskulære hæmolyse er sjældent ligeså alvorlig som intravaskulære hæmolyse, da IgG antistoffer ikke er i stand til at fuldføre aktiveringen af komplementsystemet. 5 Trombocytter Trombocytter spiller en central rolle i hæmostasen og transfunderes derfor til blødende patienter eller til patienter med høj risiko for blødning. Trombocytkomponenter anvendes til behandling af blødning associeret med trombocytopeni, som er et markant fald i trombocytter. 4 Trombocytopeni kan enten skyldes en nedsat produktion af trombocytter som følge af f.eks. kemoterapibehandling eller øget destruktion af trombocytter som følge af f.eks. en udbredt intravaskulære koagulation (DIC). Yderligere transfunderes trombocytter profylaktisk for at øge antallet af cirkulerende trombocytter og forhindre derved blødning som følge af bl.a. strålebehandling. Dette gør sig især gældende hos stamcelle transplanterede patienter efter kemoterapibehandling. 4 Ved transfusion af trombocytter, kan der enten anvendes trombocytter, der separeres fra fuldblodsportioner eller høstes ved aferese. Ved aferese tappeproceduren overføres donorblodet fra donoren og videre til en aferesemaskine, der centrifugerer blodet. Derved tilbageholdes donor 6

7 trombocytter og en del plasma, mens erytrocytter, leukocytter samt den resterende plasma mængde returneres til donoren. Afererede trombocytkomponenter indeholder mindst 4 til 6 gange så mange trombocytter som en trombocyt portion, der opsamles fra fuldblod samt ca. 300 ml plasma. 4 Ved anvendelse af trombaferese, er det bl.a. muligt at udvælge trombocytdonorer, der er HLA forligelige med patienter, der efterhånden er blevet alloimmuniseret. 5 Ud over aferesemetoden er buffy coat metoden i Europa den mest udbredte. Fuldblodsportionerne centrifugeres ved høj rotation således at trombocytterne opkoncentreres i buffy coaten. Derefter centrifugeres single eller pooled buffy coats langsomt således at trombocytterne befinder sig i plasma supernatanten. 4 Trombocytopbevaringsvæske anvendes til at erstatte en stor del af plasmaet i trombocytsuspensionerne. Det resterende plasma udgør ca %. 4 Trombocytter opsamlet fra fuldblod transfunderes i form af pools. Både trombocytkomponenter, der er opsamlet fra fuldblod såvel som dem der er høstet ved aferese opbevares ved 20-24º C under fortsat bevægelse i op til 5 dage. 4 Fig. 2. lagdelingen af blodlegemerne ved centrifugering. AB0 antistoffer Antistofferne anti- A og anti- B dannes normalt mod de tilsvarende A og/eller B antigener, man ikke har på egne erytrocytter. Antistofferne beskrives som naturlige forekommende antistoffer, da de ikke dannes som respons på fremmede erytrocytter. AB0 antistoffer er hovedsagligt IgM klasse, der er i stand til at fremme direkte og stærke agglutinater. Bestemmelse af AB0 antistoffer kan først finde sted, når individet er mellem 3 og 6 måneder gammelt. Antistof produktionen er maksimalt når individet er mellem 5 og 10 år, og falder senere i livet. AB0 antistoffer kan forårsage hurtig intravaskulære hæmolyse, hvis patienten transfunderes med den forkerte AB0 type. 4 7

8 Anti-A fra blodtype B individer og anti-b fra blodtype A individer består hovedsagligt af IgM antistoffer samt mindre mængder af IgG antistoffer. Serum fra blodtype 0 individer indeholder udover antistofferne anti- A og anti-b et anti- A,B antistof, som reagerer med både A og B antigener. 4 Anti A,B molekyler er hovedsagligt IgG, men kan også være IgM eller IgA. 2 Begge AB0 antistoffers immunglobulin klasser reagerer optimalt ved stuetemperatur ca ºC eller lavere og aktiverer komplement systemet ved 37 ºC. 4 ABO antistoffernes evne til at aktivere komplement systemet gør, at de er kliniske vigtige. Ved transfusion af major ABO- uforligelige blod, vil patientens ABO antistoffer aktivere komplement systemet og forårsage akut transfusions reaktion. 5 Saltvands teknik I saltvandsteknikken anvendes 0,9 % fysiologisk saltvand som et suspensionsmedium til in vitro påvisning af IgM antistoffer. 5 IgM - antistof molekylet er et pentamer med 10 antigenbindingssteder og kan pga. størrelse og struktur spænde over en afstand på ca. 30 nm. Derfor kan IgM antistoffer let spænde over afstanden (ca. 30 nm) mellem erytrocytter suspenderet i fysiologisk saltvand, hvorved de binder sig til tilsvarende antigener på flere erytrocytter samtidigt. Antigen- antistof reaktionen indtræder spontant under inkubationen ved ca. 4-24º C. 4 IgM antistoffer er dermed i stand til at fremme direkte agglutination, som fremmes ved centrifugering. 3,4,6 Via figur 2 ses IgM antistoffets størrelse og dermed evnen til at fremme agglutination. 4 Fig. 3. IgM antistoffets evne, til at danne agglutination. Glas- /Mikrotiterplader metoden Saltvandsteknikken kan kombineres med Plade og glasmetoden. I glasmetoden aflæses agglutinater øjeblikkeligt efter centrifugering, hvor evt. agglutination vil observeres som en lille klump i bunden 8

9 af glasset. 5 Ved aflæsning af reaktioner i glas rystes glasset forsigtigt indtil erytrocytterne er rystet op fra bunden, hvorefter agglutinationens styrke kan bedømmes. Oprystningen er det svage punkt ved denne metode, da svage agglutinater kan let rystes i stykker. 6 Ligeledes oprystes mikrotiterpladerne efter centrifugeringen i henhold til procedurerne i laboratoriet og derefter står de i hvile i ca. 60 sekunder, hvorefter aflæsningen kan finde sted. Overensstemmelse i bestemmelsen af agglutinationsstyrkerne er nødvendigt. Derfor anvendes et standardiseret gradueringsskema, der sikrer semiqvantitative resultater for de observerede reaktioner. Ved observering af agglutinater kan der gradueres fra 1-4. Graduering af agglutinater ses ud fra figur 3 5 Fig.4. Gradueringsprincippet i glasmetoden. Saltvands teknik i gelkort Gelkort metoden påviser anigen-antistof reaktionerne vha. mikrosøjler fyldt med dextranacrylamide gel partikler, der er suspenderet i et diluent eller et reagens. 4 Gel partiklerne udgør 75 % af gel opløsningen. Oven på gelen er der et reaktionskammer, hvortil prøvematerialet overføres og inkuberes. Gelen virker som et reaktionsmedie og et filter, der under centrifugering tilbageholder agglutinerede erytrocytter mens uagglutinerede erytrocytter sænkes i bunden. Gelkort kan være neutrale eller tilsatte reagenser som AHG. Et neutralt gelkort indeholder ingen reagenser, og fungerer blot som et filter for agglutinater, hvilket benyttes ved saltvandsteknikken. 4 Gelkort kan generelt anvendes på samme måde som glas og mikrotiterplader. 6 Neutrale gelkort anvendes hovedsageligt til screening og identificering af antistoffer med både enzym behandlede og ikke behandlede erytrocytter samt til den reverse ABO typebestemmelse. 4 9

10 Agglutinationsreaktionerne gradueres fra 1+ til 4+, hvor 4+ er en solid klump af agglutinerede erytrocytter på toppen af gel søjlen, mens 1+ er mindre svage agglutinater i den nederste del af søjlen. Gradueringsprincippet ses ud fra figur 4. 4 Fig.5. Gradueringsprincippet i gelkort. Der er flere fordele ved gelkort metoden i forhold til glasmetoden. Standardiseringen er en af de vigtigste fordele, da der i gelkort ikke vil være tale om oprystning, som ellers finder sted ved anvendelsen af glasmetoden og kan medføre opløsning af svage agglutinater. Oprystning af glas varierer fra en bioanalytiker til en anden, hvilket kan resultere i variation i aflæsning, graduering og dermed fortolkning af resultaterne. I gelkortmetoden er der derimod tale om stabiliserede og veldefinerede agglutinater, der sikrer ens resultater, der kan reproduceres. Blandt de andre fordele ved gelkort metoden, er kravet om mindre prøvemateriale samt den fremhævede sensitivitet, specificitet og muligheden for automatisering. Der er dermed tale om forbedret produktion og standardisering i forhold til traditionel glasmetode. 4 IAT Med undtagelse af anti- A, -B og -A,B reagerer IgG antistoffer sædvanligvis ikke i saltvandsmiljø. 6 IgG antistof molekyler betsår af 2 antigenbindingssteder, som kun kan spænde over en afstand på nm. Da afstanden mellem erytrocytter suspenderet i fysiologisk saltvand er ca. 30 nm vil IgG antistoffer kun sjældent kunne agglutinere erytrocytter. Derfor kaldes IgG antistoffer for inkomplette antistoffer, da de ikke direkte kan fremme agglutination af erytrocytter. 3,6 Til påvisning af inkomplette antistoffer anvendes indirekte antiglobulin test (IAT). Indirekte Antiglobulin test 10

11 anvendes til påvisning af in-vitro sensibiliserede erytrocytter. Princippet er baseret på antihuman globuliner (AHG), som er opsamlet fra immuniserede dyr arter og kan binde sig til humane globuliner såsom IgG eller komplement molekyler. Ved at tilsætte AHG indeholdende anti- IgG til erytrocytter, der er sensibiliseret med IgG antistoffer, vil AHG binde sig til flere sensibiliserede erytrocytter samtidigt, hvorved agglutination fremmes. 4,5 AHG er derved et af de vigtigste reagenser, der gør analyserne i blodbanken mere sensitive. 4 Fig. 6. Funktionen af AHG i IAT. 17 Suspensionsmediet Erytrocytter er negativt ladet og vil i saltvandsmiljø derfor være omgivet af positivt ladede ioner, som vil lægge sig som sky omkring erytrocytterne. Jo færre ioner der er i reaktionsmediet, des lettere vil antistof få adgang til antigenerne. 3,6 Ved at anvende LISS (Lav Ion Styrke Saltvand) frem for normalt ion styrke saltvandvand sænkes antallet af frie Na - og Cl - ioner, hvorved reaktionshastigheden øges. Dette hænger sammen med at antallet af ioner, der i normal saltvands opløsning vil neutralisere de modsatte ladninger på antigenerne og antistofferne reduceres, hvorved hastigheden for dannelsen af antigen-antistof kompleks øges. 3 Derfor er der i forbindelse med anvendelse af LISS tale om en reduktion i inkubationstiden fra ca. 30 minutter til minutter. 4 Anvendelsen af LISS som et reaktionsmedie øger muligheden for sensibilisering, men hæmmer samtidigt agglutinationen, da den elektriske spænding (zeta potentialet), der får erytrocytter til at frastøde hinanden øges. Som følge af en øget frastødning øges afstanden mellem de negative ladede erytrocytter, hvorved agglutinationsevnen nedsættes. Agglutination kan efterfølgende visualiseres ved tilsætning af AHG. 6 Gelkort med IAT I 1980 opdagede Dr. Yves Lapierre en gel metode, der visualiserer agglutination, hvilket blev udviklet af DiaMed AG. Metoden kræver ingen vaske trin, som man ellers anvendte i forbindelse med IAT i glasmetoden. 3 Dette skyldes, at den afpipetterede erytrocytsuspension samt plasmaet centrifugeres efter inkubationen ved 37º C, hvorved reaktionsmediet forbliver i det øvre 11

12 reaktionskammer ovenpå gelen. Dette resulterer i adskillelse af erytrocytterne fra reaktionsmediet uden et vasketrin. 4,5 I gelkort indeholdende AHG, vil erytrocytterne under centrifugering komme i kontakt med AHG i den øverste del af gelen, hvorved de sensibiliserede erytrocytter danner agglutinater og tilbageholdes af gelen, mens uagglutinerede erytrocytter centrifugeres ned i bunden. 3,5 Da de flydende reagenser ikke kan trænge ind i gelen, er der ingen risiko for at AHG reagenset kan neutraliseres, hvilket kan finde sted i glas metoden. 3 Desuden er svage positive reaktioner også mere robuste i IAT i gelkort sammenlignet med IAT i glasmetoden, da der ikke kan forekomme adskillelse af antigen-antistof komplekset ved f.eks. et kraftigt vasketrin 3 Analytisk sensitivitet Den analytiske sensitivitet er et mål for, hvor følsom analysemetoden er overfor det stof der skal måles. Sensitiviteten er et udtryk, for hvor meget responset ændres, når koncentrationen ændres. Jo mindre koncentration af et stof, der skal til for at udløse en signalændring, des større sensitivitet. 1 Serologisk titrering Ved serologisk titrering forstås en halveringstitrering, som er en serie af fortyndinger, hvor koncentrationen af antistof i en tilfældig fortynding i serien altid er det halve af den foregående fortynding. 6 Fortyndingerne af serum indeholdende bestemte antistoffer testes overfor erytrocytter med tilsvarende antigener. Et antistofs styrke vurderes ved at finde den højeste fortynding, hvor antistoffet kan agglutinere erytrocytter. Den højeste fortynding af antistoffet, der giver positiv reaktion er antistoffets titer. Titeren angives som den reciprokke værdi af den højeste fortynding af antistoffet hvorved agglutination observeres. 6,4 Overførsel af en højere antistofkoncentration fra et foregående glas kan medføre falsk titerværdi. Derfor kan udskiftning af pipette spidser mellem hver glas under fremstillingen af fortyndingerne samt aflæsning fra den mest fortyndede glas til den mindst fortyndet hjælpe på at undgå problemet. 4 Metodevalg: Titerværdierne: Problemet undersøges, ved at udføre en halveringstitrering af donor plasma fra blodtype 0. Plasmaet fortyndes i forholdene: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512 og 1: 1024, dels fordi de dokumenterede hæmolytiske transfusionsreaktioner i forbindelse med transfusion af trombocytter indeholdende ABO uforligelig plasma, er påvist med en titterværdi fra 1:32 8, og dels fordi der opnås fortyndinger af plasmaet der ligger hhv. over og under den anbefalede fortynding fra Europarådet. Da fortyndingen på 1:50 ikke ligger inden for den valgte titreringsrække udføres en separat fortynding på 1:50. Det fortyndede plasma fra hver donor testes overfor A 1 og B testerytrocytter med henblik på at finde titerværdien. 12

13 Gelkort: Da plasma fra blodtype 0 indeholder både IgG og IgM antistoffer, anvendes i forsøget både neutrale gelkort indeholdende NaCl og gelkort tilsat Anti Human Globulin (AHG) reagens således, at begge Immunglobulin klasser kan indgå i reaktioner. De anvendte metoder: Gelkort- glas- og mikrotiterplade metoderne anvendes, da disse er til rådighed på Rigshospitalet, og kan kombineres med de teknikker der nævnes i Europarådets anbefaling til minimum kravene. Mikrotiterpladernes metode kombineret med IAT teknikken fravælges, da IAT teknikken i mikrotiterpladerne anvendes normalt i forbindelse med screentesten, hvori brøndene i forvejen er coatet med antigenerne fra fabrikanten. Da dette i praksis ikke er muligt hverken for os eller personalet kan det ikke lade sig gøre at anvende mikrotiterpladerne kombineret med IAT. Glasmetoden kombineret med IAT udelades, da denne teknik aldrig vil bruges i laboratoriet, hvis man skulle indføre screeningen for højtitret anti-a og anti-b. Dette skyldes indførelsen af gelkort metoden, som er en standardiseret metode i forhold til glas metoden og er mere eftertragtet i laboratorierne pga. nemheden samt effektiviteten i forhold til glasmetoden. Testerytrocytter A1 frem for A2: Påvisningen af flest mulige reaktioner mellem erytrocytter fra blodtype A og plasma fra blodtype 0 er blandt målene i forsøget, da det er den risiko der er forbundet med transfusion af blodkomponenter fra blodtype 0 til blodtype A patienter. Derfor anvendes testerytrocytter fra A blodtypen, der kan påvise flest mulige reaktioner, hvilket opfyldes via blodtype A 1, som har flest A antigener på erytrocytterne og påviser dermed flere reaktioner end A 2. Ydereligere fremgår valget af A 1 blodtypen også af artiklerne samt Europarådets anbefaling. 1 Kontroller: Der anvendes plasma fra blodtype A og B, som kontrol for de anvendte A 1 og B testerytrocytter. De polyklonale humaneantistoffer fra blodtyperne A og B repræsenterer forsøgsmaterialet og kontrollerer både de anvendte testerytrocytter samt de anvendte metoder/teknikker. Aflæsning: For at minimere fejlkilder som følge af forskellige aflæsninger, er aflæsningerne stort set blevet fordelt således, at den ene af os aflæser gelkort, mens den anden aflæser mikrotiterplader samt glassene. LISS: Suspensionsmediet LISS anvendes normalt efterfulgt af IAT teknikken, da suspensionsmediet på trods af, at det øger reaktionshastigheden og dermed sensibiliseringen hæmmer agglutinationen. 13

14 Dog anvendes LISS i forsøget også som et suspensionsmedie i forbindelse med saltvandsteknikken i gelkort. Dette skyldes, at vi følger arbejdsproceduren i laboratoriet, hvori LISS anvendes som et suspensionsmedie i forbindelse med alle gelkort metoderne. Dette er noget producenten af kortene anbefaler. Databehandling: Dataene plottes ind i en (X,Y) - graf, hvor prøvenumrene udgør X-aksen mens titerværdierne udgør Y-aksen. Derved visualiseres den overordnede fordeling af titerværdierne for de enkelte prøver i de forskellige metoder og teknikker. Desuden afspejles procentfordelingen for titerværdierne for hver af anti-a og anti-b i de forskellige metoder og teknikker vha. søjlediagrammer. Materialer og Metoder Materialer: Apparatur: 2 DiaMed digitalpipetter Finnpipetter µl DiaMed ID inkubator 37 SI DiaMed ID centrifuge 24 S HETO bordcentrifuge Analyseglas Stativ Reagenser: PBS (phosphate buffered saline-0,9 % saltvand) RAP , 12/12/2009 DiaMed Cellstab (LISS) Lot nr: Diluent Immucor Gamma, ( metylcellulose og 0,1 % natriumazid) Lot nr: , DiaMed ID gelkort: NaCl, enzyme test and cold agglutinins, Lot nr: DiaMed ID gelkort: Coombs Anti-IgG, Lot: Til påvisning af antistofferne i plasmaet blev testerytrocytterne vasket i henhold til laboratoriets procedure, hvorefter følgende suspensioner blev fremstillet: A 1 og B 1 % erytrocytsuspension i DiaMed cellstab (til gelkortmetoden) A 1 og B 5 % erytrocytsuspension i PBS (til glasmetoden) 14

15 A 1 og B 1 % erytrocytsuspension i Diluent (til mikrotiterplade metoden) Som kontrol for de anvendte testerytrocytter: Anvendes plasma med blodtyperne A og B fra blodbankens produktion i Rigshospitalet Forsøgsmateriale: 100 EDTA plasma prøver med blodtypen 0 fra blodbankens produktion i Rigshospitalet Metode Titreringsrække: Der udføres en titreringsrække, for hver enkelt prøve ved at fortynde plasmaet i saltvand i følgende forhold: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512 og 1:1024. Dette er en halveringstitrering hvor mængden af plasmaet i hvert glas er det halve af det foregående glas. Der opsættes en titreringsrække á 12 titreringsglas Rækken mærkes med 12 titreringsetiketter (1:1 til 1:1024), hvorpå prøvenummer påskrive Der tilsættes 500 µl 0,9 % PBS til alle glas, bortset fra glas 1 (1:1) 500 µl donorplasma tilsættes hver af glassene 1(1:1) og 2 (1:2) I glas 2 blandes plasmaet grundigt med det tilsatte PBS Fra glas 2 overføres 500 µl fortyndet plasma til glas 3 (1:4) Overførslen af det fortyndede plasma fortsættes rækken ud, hvor der hver gang overføres 500 µl. I titreringsglas nr. 12 udføres en enkelt fortynding på 1:50 således: Dvs. fortyndingen udføres ved at fortynde 10 µl plasma i 490 µl saltvand. Gelkortmetode med IAT 2 anti-igg gelkort mærkes med prøve nummer og brøndende mærkes med titerværdier 12 brønde, svarende til de 12 titreringsglas, tilsættes 50 mikroliter 1 % Cellstab erytrocytsuspension (blodtype A 1 ), fremstillet af A 1 testerytrocytter 25 mikroliter fortyndet plasma fra glas 12 tilsættes til brønd 12. Dette fortsættes indtil glas 1 Gelkortene inkuberes 15 minutter ved 37 grader i varmeblokken 15

16 Derefter centrifugeres gelkortene i gelkortcentrifuge Aflæsningen foregår fra brønd 12 1 Fremgangsmåden gentages ved at teste plasmaet fra de 12 titreringsglas overfor B testerytrocytter Som kontrol medtages 4 brønde, hvori A og B testerytrocytterne som anvendes i forsøget, testes overfor både A og B plasma. Gelkortmetode med saltvandsteknik 2 DiaMed ID gelkort: NaCl, enzyme test and cold agglutinins mærkes med prøve nummer og brøndende mærkes med titerværdier Til alle 12 brønde tilsættes 50 mikroliter 1 % Cellstab erytrocytsuspension fremstillet af testerytrocytter fra blodtype A 1 25 mikroliter fortyndet plasma fra glas 12 tilsættes til brønd 12. Dette fortsættes indtil glas 1 Gelkortene inkuberes 15 minutter ved 20 grader Derefter centrifugeres gelkortene i gelkortcentrifuge Aflæsningen foregår fra brønd 12 1 Fremgangsmåden gentages med B testerytrocytter Som kontrol medtages 4 brønde, hvori A og B testerytrocytterne som anvendes i forsøget, testes overfor både A og B plasma. Glasmetode med saltvandsteknik 12 analyseglas mærkes med prøve nummer og titerværdier Til alle 12 glas tilsættes 1 dråbe 5 % saltvands erytrocytsuspension fremstillet af A 1 testerytrocytter 2 dråber fortyndet plasma fra titreringsglas nr. 12 tilsættes analyseglas nr. 12. Dette fortsættes indtil glas 1 Glassene inkuberes i 10 minutter ved 20 grader Derefter centrifugeres i ½ minut i HETO bordcentrifuge Aflæsningen foregår fra glas 12 1 Fremgangsmåden gentages med testerytrocytter fra blodtype B Som kontroller medtages 4 glas hvori A og B testerytrocytterne, som anvendes i forsøget, testes overfor både anti- A og -B i plasma fra blodtype B og A, ved at tilsætte 2 dråber plasma overfor en dråbe 5 % erytrocytsuspension. 16

17 Titerværdier Titerværdier Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling Mikrotiterplade med saltvand Brøndene A1 A12 tilsættes 50 µl 1 % diluent erytrocytsuspension fremstillet af testerytrocytter fra blodtype A 1 10 µl fortyndet plasma fra glas 12 tilsættes brønd A12. Dette fortsættes indtil glas 1 og brønd A1 Resultater Pladen inkuberes i 10 minutter ved 20 grader Derefter centrifugeres i 2 minutter ved 600 omdr./min Fremgangsmåden gentages med testerytrocytter fra blodtype B IAT I Gelkort Prøvenr Fig. 7. Fordelingen af 200 titerværdier, der blev opnået ved screening af 100 plasmaprøver med A 1 og B testerytrocytter i IAT teknikken kombineret med gelkort metoden. Dog er de sidste 7 prøver med titeren 2048 ikke medtaget her, for at opnå bedre visualisering af fordelingen af titerværdierne. Saltvandsteknik I Gelkort Prøvenr Fig. 8. Fordelingen af 200 titerværdier, der blev opnået ved screening af 100 plasmaprøver med A 1 og B testerytrocytter i saltvandsteknikken kombineret med gelkort metoden. 17

18 Procentandel % Titerværdier Titerværdier Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling Saltvandsteknik I Glas Prøvenr Fig. 9. Fordelingen af 200 titerværdier, der blev opnået ved screening af 100 plasmaprøver med A 1 og B testerytrocytter i saltvandsteknikken kombineret med glas metoden. En enkelt prøve med en titerværdi på 1024 er ikke medtaget her, for at opnå bedre visualisering af titerværdierne. Saltvandsteknik I Mikrotiterplader Prøvenr Fig. 10. Fordelingen af 200 titerværdier, der blev opnået ved screening af 100 plasmaprøver med A 1 og B testerytrocytter i saltvandsteknikken kombineret med mikrotiterplader metoden Anti-A I IAT Gelkort Titerværdier Fig. 11A. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-a i IAT teknikken i gelkort. 18

19 Procentandel % Procentandel % Procentandel % Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling 20 Anti-B I IAT Gelkort Titerværdier Fig. 11B. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-b i IAT teknikken i gelkort Anti-A I Saltvandsteknik I Gelkort Titerværdier Fig. 12A. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-a i saltvandsteknikken i gelkort. Anti-B I Saltvandsteknik I Gelkort Titerværdier Fig. 12B. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-b i saltvandsteknikken i gelkort. 19

20 Procentandel % Procentandel % Procentandel % Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling Anti-A i Glasm etoden Titerværdier Fig. 13A. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-a i saltvandsteknikken i glasmetoden Anti-B I Glasm etode Titerværdier Fig. 13B. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-b i saltvandsteknikken i glasmetoden. Anti-A I Mikrotiterplader Titerværdier Fig. 14A. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-a i saltvandsteknikken i mikrotiterplader. 20

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 Udarbejdet af Bachelorstuderende: Anne-Marie Thommerup Kaasing Kristensen Forsøg

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård Udarbejdet af:vst dato: Marts 2011 dato: Revideret af:vst dato: Febr. 2014 Godkendt af:lan,san dato: Febr. 2014 dato:okt.2012 Revideres igen: om max 2 år BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Kredsløbsorganer - Blod, lymfe og immunforsvar 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Rapport Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol 29. maj 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 1 MDAG/EHBR/MT Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Baggrund Formål Gennemførelse

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Louise Hjort Ladefoged Hold 5 BA 99835 Bioanalytikerunderviser Jette Kofod-Nielsen Cand.scient. Lektor Jesper Voldby Antal tegn inkl.

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Brombærsolcellens Fysik

Brombærsolcellens Fysik Brombærsolcellens Fysik Søren Petersen En brombærsolcelle er, ligesom en almindelig solcelle, en teknologi som udnytter sollysets energi til at lave elektricitet. I brombærsolcellen bliver brombærfarvestof

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS 1. Indledning Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt laboratoriespeciale

Læs mere

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Appendix 3 Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Regulering af genom-undersøgelser 1 udbudt af private firmaer direkte til forbrugeren: Definition og lovgivning

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter

Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter Betænkning fra det af indenrigsministeriet den 11. februar 1977 nedsatte blodproduktudvalg BETÆNKNING NR.

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Bloddonor. kom godt i gang

Bloddonor. kom godt i gang Bloddonor kom godt i gang Kom godt i gang Selvom der ikke er mangel på blod i Danmark, er der faktisk brug for cirka 25.000 nye donorer hvert år, til at erstatte dem, der må stoppe som donorer. Derfor

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse.

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Syrer og baser Niveau: 7. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Forløbet

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER FAGLIG BAGGRUND Det forudsættes, at den grundlæggende teori bag rekombinant protein ekspression og proteinopresning er bekendt. For dette henvises til undervisningsmateriale

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen Bearbejdning af ØkoFyn gruppens tilsvarende eksperiment og tilpasning af dette til brug af PASCO datafangst nitratelektrode og spektrofotometer Introduktion Når en landmand høster sine afgrøder, fjerner

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering af rapporter Antallet af rapporter, der skal afleveres varierer fra fag til fag, så dette vil I blive informeret om

Læs mere

Uddannelses- og brugervejledning

Uddannelses- og brugervejledning Pub. Nr. J23848_DA 2010-12-10 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Mærkebeskyttelse Dette

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13 Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Bioanalytikeruddannelsen, University College Sjælland Campus Næstved Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Modul 14 Professionsbachelorprojekt 2012-2013 I-vejleder: Tina

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere