Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning Formål Mål...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden... 8 Saltvands teknik i gelkort... 9 IAT Suspensionsmediet Gelkort med IAT Analytisk sensitivitet Serologisk titrering Metodevalg: Titerværdierne Gelkort De anvendte metoder Testerytrocytter A1 frem for A Kontroller Aflæsning LISS Databehandling

2 Materialer og Metoder Materialer: Apparatur: Reagenser: Metode Titreringsrække: Gelkortmetode med IAT Gelkortmetode med saltvandsteknik Glasmetode med saltvandsteknik Mikrotiterplade med saltvand Resultater Diskussion IAT/ Gelkort Glasmetoden kontra gelkort Mikrotiterplader Kontroller Effekten af screeningsmetoden på andelen af højtitret komponenter Indflydelsen af Cut-off titeren på andelen af højtitret prøver IAT/Gelkort Forekomsten af transfusionskomplikationer Pooled og affererede trombocytter Konklusion Perspektivering Litteraturliste: Bøger Artikler Links

3 Indledning Transfusion af minor AB0- uforligelig trombocytkomponenter er associeret med risiko for hæmolytisk transfusions reaktioner (HTR). Minor AB0- uforligelig trombocytter refererer til tilstedeværelse af anti- A eller anti-b i donor plasma, hvilket vil være uforligeligt med A eller B antigener, præsenteret på patientens egne erytrocytter. 8 Det er især anti-a, anti-b og anti- A,B i donorplasma fra blodtype 0, der ved transfusion i tilstrækkelige mængder til patienter med blodtyperne A eller B, kan medføre hæmolytiske transfusionsreaktioner. 8,11 Sådanne hæmolytiske reaktioner kan blive forhindret ved at screene blodtype 0 donorer og opdage dem, der har højtitret anti- A og anti- B i plasmaet, således at trombocytkomponenter fra disse donorer ikke transfunderes til patienter med blodtype A eller B. 13 Den effektive cut-off titerværdi for anti-a og anti- B samt den optimale metode til bestemmelsen af titerværdierne for plasmaet fra blodtype 0 er dog ukendt. 13 Europarådet anbefaler i den forbindelse, screening af donorer for højtitret anti- A og anti-b ved fortynding af plasmaet på minimum 1:50 efterfulgt af enten saltvandsteknik eller indirekte antiglobulin- test (IAT). 2 Der tages dermed ikke højde for, at der kan være tale om forskel i sensitiviteten mellem de to teknikker. Desuden nævnes ikke en konkret metode, teknikkerne skal kombineres med. Saltvandsteknikken kan kombineres med både glas, gelkort og mikrotiterplade metoderne, og IAT teknikken kan også kombineres med glas, gelkort samt mikrotiterplade metoderne. Formål Ved indførelse af screening af type 0 donorblodet, undersøges hvilke blodportioner, der indeholder højtitret anti-a og anti-b i forhold til en fastlagt cut-off titergrænse. Derved sikres, at den pågældende trombocytprodukt kun transfunderes til patienter med en bestemt blodtype. Dette er bl.a. tilfældet i England, hvor type 0 donorblodet screenes for højtitret anti-a af IgM karakter, og blodportioner med en titerværdi der ligger over 1:100 mærkes således, at kun blodtype 0 patienter kan transfunderes med disse. 11 Målgruppen er naturligvis først og fremmest patienterne, da man er interesseret i at reducere risici for transfusions komplikationer i form af bl.a. intravaskulære hæmolyse, som kan opstå som følge af passivt transfunderet højtitret anti-a og anti-b i trombocytpools eller trombaferese. Screening af blodtype 0 donorer for højtitret ABO- antistoffer vil som udgangspunkt medføre frasortering af højtitret blodkomponenter fra blodtype 0, som øremærkes til blodtype 0 patienter. 13 3

4 For blodbanken vil dette bl.a. betyde, at færre blodkomponenter fra blodtype 0 bl.a. trombocytter vil være til rådighed, når det gælder transfusion af blodtype 0 til blodtype A og blodtype B patienter. Derudover er der tale om en indførelse af en ny analyseprocedurer, der kan kræve flere reagenser såsom suspensionsmedier og erytrocytter, samt flere materialer i form af gelkort og evt. mikrotiterplader til automatiseret analyse. Derudover kan der også blive behov for evt. nyt apparat til udførelse af titreringerne. Dette vil i det hele taget indebære et økonomisk aspekt. Mål Med udgangspunkt i Europarådets anbefaling om en titergrænse på 1:50, og på baggrund af fastlæggelsen af titerværdier på plasmaprøver udtaget fra 100 donorer, undersøges i projektet om det er realistisk at fastlægge cut-off titergrænsen for anti-a og anti-b på 1:50, og dermed betragte trombocytkomponenter fra blodtype 0 med titerværdi på 1:50 eller højere som højtitret. Dette undersøges i forhold til blodbankens samlede produktion af trombocytkomponenter fra blodtype 0, andelen af trombocytter der som følge af screeningen frasorteres samt andelen af trombocytter der efterfølgende vil være til rådighed for patienter med blodtyperne A og B. Problemformulering: Hvorvidt er Europarådets anbefaling om titerværdien på 1:50 en realistisk grænse for højtitret anti -A og anti -B i blodtype 0, i forhold til andelen af trombocytkomponenter fra blodtype 0, der efterfølgende vil være til rådighed for patienter med blodtyperne A og B? Begrebsdefinitioner Cut-off titergrænse: Titerværdien for anti-a og anti-b, som udgør grænsen mellem højtitret og lavtitret trombocytkomponenter fra blodtype 0. Metoder: I forsøget har vi valgt at definere metoderne som glas, gelkort og mikrotiterplader. Teknikker: I forsøget har vi valgt at definere teknikkerne som Indirekte Antiglobulin Test (IAT) og Saltvandsteknikken. 4

5 Teori HTR Ved transfusionsreaktion forstås enhver ugunstig transfusionsrelateret reaktion, der opstår hos patienten under eller efter transfusion af blodprodukter. 4 Hæmolytisk transfusionsreaktion (HTR) opstår enten øjeblikkeligt dvs. indenfor 24 timer 5 efter en transfusion, eller nogle dage (3 til 7) senere. 4 HTR opstår ofte ved transfusion af uforligelige erytrocytter, men kan også opstå ved transfusion af plasma eller trombocytkomponenter indeholdende ABO uforligeligt plasma. Ved HTR kan erytrocytterne destrueres ved intravaskulære eller ekstravaskulære hæmolyse. I begge hæmolyse tilfælde bindes patientens antistoffer til de transfunderede uforligelige erytrocytter, hvilket resulterer i dannelsen af et antigen-antistof kompleks på erytrocytternesoverflade. 4 Ved intravaskulære hæmolyse bindes et komplement molekyle til antigen-antistof komplekset, hvorved komplementsystemet aktiveres og resulterer i erytrocytternes hæmolyse. 5 Det er oftest anti-a og anti- B af IgM karakter, der er involveret. 3 Som følge af intravaskulære hæmolyse bliver der bl.a. frigivet hæmoglobin, som i begrænset omfang bindes til plasmaproteinet haptoglobin. Ved en hæmoglobin mængde, der overskrider haptoglobinets bindings kapacitet, kan hemoglobinemia, (frit hæmoglobin i plasmaet) og efterfølgende hæmoglobinurea (hæmoglobin i urin) opstå. 5 Som følge deraf kan nyrer og lever skade opstå. 4 Intravaskulære hæmolyse opstår oftest som følge af ABO antistoffer. 5 Aktiveringen af komplementsystemet via den klassiske aktiveringsvej fremgår af figur

6 Fig. 1. Komplement aktiveringen via den klassiske vej. Ved ekstravasculære hæmolyse fjernes erytrocytterne fra blodbanen og destrueres af fagocytterne. Antistoffer, der involveres i denne hæmolyse er typisk af IgG karakter som anti- Jk a, -K og -Fy a. Ekstravaskulære hæmolyse er sjældent ligeså alvorlig som intravaskulære hæmolyse, da IgG antistoffer ikke er i stand til at fuldføre aktiveringen af komplementsystemet. 5 Trombocytter Trombocytter spiller en central rolle i hæmostasen og transfunderes derfor til blødende patienter eller til patienter med høj risiko for blødning. Trombocytkomponenter anvendes til behandling af blødning associeret med trombocytopeni, som er et markant fald i trombocytter. 4 Trombocytopeni kan enten skyldes en nedsat produktion af trombocytter som følge af f.eks. kemoterapibehandling eller øget destruktion af trombocytter som følge af f.eks. en udbredt intravaskulære koagulation (DIC). Yderligere transfunderes trombocytter profylaktisk for at øge antallet af cirkulerende trombocytter og forhindre derved blødning som følge af bl.a. strålebehandling. Dette gør sig især gældende hos stamcelle transplanterede patienter efter kemoterapibehandling. 4 Ved transfusion af trombocytter, kan der enten anvendes trombocytter, der separeres fra fuldblodsportioner eller høstes ved aferese. Ved aferese tappeproceduren overføres donorblodet fra donoren og videre til en aferesemaskine, der centrifugerer blodet. Derved tilbageholdes donor 6

7 trombocytter og en del plasma, mens erytrocytter, leukocytter samt den resterende plasma mængde returneres til donoren. Afererede trombocytkomponenter indeholder mindst 4 til 6 gange så mange trombocytter som en trombocyt portion, der opsamles fra fuldblod samt ca. 300 ml plasma. 4 Ved anvendelse af trombaferese, er det bl.a. muligt at udvælge trombocytdonorer, der er HLA forligelige med patienter, der efterhånden er blevet alloimmuniseret. 5 Ud over aferesemetoden er buffy coat metoden i Europa den mest udbredte. Fuldblodsportionerne centrifugeres ved høj rotation således at trombocytterne opkoncentreres i buffy coaten. Derefter centrifugeres single eller pooled buffy coats langsomt således at trombocytterne befinder sig i plasma supernatanten. 4 Trombocytopbevaringsvæske anvendes til at erstatte en stor del af plasmaet i trombocytsuspensionerne. Det resterende plasma udgør ca %. 4 Trombocytter opsamlet fra fuldblod transfunderes i form af pools. Både trombocytkomponenter, der er opsamlet fra fuldblod såvel som dem der er høstet ved aferese opbevares ved 20-24º C under fortsat bevægelse i op til 5 dage. 4 Fig. 2. lagdelingen af blodlegemerne ved centrifugering. AB0 antistoffer Antistofferne anti- A og anti- B dannes normalt mod de tilsvarende A og/eller B antigener, man ikke har på egne erytrocytter. Antistofferne beskrives som naturlige forekommende antistoffer, da de ikke dannes som respons på fremmede erytrocytter. AB0 antistoffer er hovedsagligt IgM klasse, der er i stand til at fremme direkte og stærke agglutinater. Bestemmelse af AB0 antistoffer kan først finde sted, når individet er mellem 3 og 6 måneder gammelt. Antistof produktionen er maksimalt når individet er mellem 5 og 10 år, og falder senere i livet. AB0 antistoffer kan forårsage hurtig intravaskulære hæmolyse, hvis patienten transfunderes med den forkerte AB0 type. 4 7

8 Anti-A fra blodtype B individer og anti-b fra blodtype A individer består hovedsagligt af IgM antistoffer samt mindre mængder af IgG antistoffer. Serum fra blodtype 0 individer indeholder udover antistofferne anti- A og anti-b et anti- A,B antistof, som reagerer med både A og B antigener. 4 Anti A,B molekyler er hovedsagligt IgG, men kan også være IgM eller IgA. 2 Begge AB0 antistoffers immunglobulin klasser reagerer optimalt ved stuetemperatur ca ºC eller lavere og aktiverer komplement systemet ved 37 ºC. 4 ABO antistoffernes evne til at aktivere komplement systemet gør, at de er kliniske vigtige. Ved transfusion af major ABO- uforligelige blod, vil patientens ABO antistoffer aktivere komplement systemet og forårsage akut transfusions reaktion. 5 Saltvands teknik I saltvandsteknikken anvendes 0,9 % fysiologisk saltvand som et suspensionsmedium til in vitro påvisning af IgM antistoffer. 5 IgM - antistof molekylet er et pentamer med 10 antigenbindingssteder og kan pga. størrelse og struktur spænde over en afstand på ca. 30 nm. Derfor kan IgM antistoffer let spænde over afstanden (ca. 30 nm) mellem erytrocytter suspenderet i fysiologisk saltvand, hvorved de binder sig til tilsvarende antigener på flere erytrocytter samtidigt. Antigen- antistof reaktionen indtræder spontant under inkubationen ved ca. 4-24º C. 4 IgM antistoffer er dermed i stand til at fremme direkte agglutination, som fremmes ved centrifugering. 3,4,6 Via figur 2 ses IgM antistoffets størrelse og dermed evnen til at fremme agglutination. 4 Fig. 3. IgM antistoffets evne, til at danne agglutination. Glas- /Mikrotiterplader metoden Saltvandsteknikken kan kombineres med Plade og glasmetoden. I glasmetoden aflæses agglutinater øjeblikkeligt efter centrifugering, hvor evt. agglutination vil observeres som en lille klump i bunden 8

9 af glasset. 5 Ved aflæsning af reaktioner i glas rystes glasset forsigtigt indtil erytrocytterne er rystet op fra bunden, hvorefter agglutinationens styrke kan bedømmes. Oprystningen er det svage punkt ved denne metode, da svage agglutinater kan let rystes i stykker. 6 Ligeledes oprystes mikrotiterpladerne efter centrifugeringen i henhold til procedurerne i laboratoriet og derefter står de i hvile i ca. 60 sekunder, hvorefter aflæsningen kan finde sted. Overensstemmelse i bestemmelsen af agglutinationsstyrkerne er nødvendigt. Derfor anvendes et standardiseret gradueringsskema, der sikrer semiqvantitative resultater for de observerede reaktioner. Ved observering af agglutinater kan der gradueres fra 1-4. Graduering af agglutinater ses ud fra figur 3 5 Fig.4. Gradueringsprincippet i glasmetoden. Saltvands teknik i gelkort Gelkort metoden påviser anigen-antistof reaktionerne vha. mikrosøjler fyldt med dextranacrylamide gel partikler, der er suspenderet i et diluent eller et reagens. 4 Gel partiklerne udgør 75 % af gel opløsningen. Oven på gelen er der et reaktionskammer, hvortil prøvematerialet overføres og inkuberes. Gelen virker som et reaktionsmedie og et filter, der under centrifugering tilbageholder agglutinerede erytrocytter mens uagglutinerede erytrocytter sænkes i bunden. Gelkort kan være neutrale eller tilsatte reagenser som AHG. Et neutralt gelkort indeholder ingen reagenser, og fungerer blot som et filter for agglutinater, hvilket benyttes ved saltvandsteknikken. 4 Gelkort kan generelt anvendes på samme måde som glas og mikrotiterplader. 6 Neutrale gelkort anvendes hovedsageligt til screening og identificering af antistoffer med både enzym behandlede og ikke behandlede erytrocytter samt til den reverse ABO typebestemmelse. 4 9

10 Agglutinationsreaktionerne gradueres fra 1+ til 4+, hvor 4+ er en solid klump af agglutinerede erytrocytter på toppen af gel søjlen, mens 1+ er mindre svage agglutinater i den nederste del af søjlen. Gradueringsprincippet ses ud fra figur 4. 4 Fig.5. Gradueringsprincippet i gelkort. Der er flere fordele ved gelkort metoden i forhold til glasmetoden. Standardiseringen er en af de vigtigste fordele, da der i gelkort ikke vil være tale om oprystning, som ellers finder sted ved anvendelsen af glasmetoden og kan medføre opløsning af svage agglutinater. Oprystning af glas varierer fra en bioanalytiker til en anden, hvilket kan resultere i variation i aflæsning, graduering og dermed fortolkning af resultaterne. I gelkortmetoden er der derimod tale om stabiliserede og veldefinerede agglutinater, der sikrer ens resultater, der kan reproduceres. Blandt de andre fordele ved gelkort metoden, er kravet om mindre prøvemateriale samt den fremhævede sensitivitet, specificitet og muligheden for automatisering. Der er dermed tale om forbedret produktion og standardisering i forhold til traditionel glasmetode. 4 IAT Med undtagelse af anti- A, -B og -A,B reagerer IgG antistoffer sædvanligvis ikke i saltvandsmiljø. 6 IgG antistof molekyler betsår af 2 antigenbindingssteder, som kun kan spænde over en afstand på nm. Da afstanden mellem erytrocytter suspenderet i fysiologisk saltvand er ca. 30 nm vil IgG antistoffer kun sjældent kunne agglutinere erytrocytter. Derfor kaldes IgG antistoffer for inkomplette antistoffer, da de ikke direkte kan fremme agglutination af erytrocytter. 3,6 Til påvisning af inkomplette antistoffer anvendes indirekte antiglobulin test (IAT). Indirekte Antiglobulin test 10

11 anvendes til påvisning af in-vitro sensibiliserede erytrocytter. Princippet er baseret på antihuman globuliner (AHG), som er opsamlet fra immuniserede dyr arter og kan binde sig til humane globuliner såsom IgG eller komplement molekyler. Ved at tilsætte AHG indeholdende anti- IgG til erytrocytter, der er sensibiliseret med IgG antistoffer, vil AHG binde sig til flere sensibiliserede erytrocytter samtidigt, hvorved agglutination fremmes. 4,5 AHG er derved et af de vigtigste reagenser, der gør analyserne i blodbanken mere sensitive. 4 Fig. 6. Funktionen af AHG i IAT. 17 Suspensionsmediet Erytrocytter er negativt ladet og vil i saltvandsmiljø derfor være omgivet af positivt ladede ioner, som vil lægge sig som sky omkring erytrocytterne. Jo færre ioner der er i reaktionsmediet, des lettere vil antistof få adgang til antigenerne. 3,6 Ved at anvende LISS (Lav Ion Styrke Saltvand) frem for normalt ion styrke saltvandvand sænkes antallet af frie Na - og Cl - ioner, hvorved reaktionshastigheden øges. Dette hænger sammen med at antallet af ioner, der i normal saltvands opløsning vil neutralisere de modsatte ladninger på antigenerne og antistofferne reduceres, hvorved hastigheden for dannelsen af antigen-antistof kompleks øges. 3 Derfor er der i forbindelse med anvendelse af LISS tale om en reduktion i inkubationstiden fra ca. 30 minutter til minutter. 4 Anvendelsen af LISS som et reaktionsmedie øger muligheden for sensibilisering, men hæmmer samtidigt agglutinationen, da den elektriske spænding (zeta potentialet), der får erytrocytter til at frastøde hinanden øges. Som følge af en øget frastødning øges afstanden mellem de negative ladede erytrocytter, hvorved agglutinationsevnen nedsættes. Agglutination kan efterfølgende visualiseres ved tilsætning af AHG. 6 Gelkort med IAT I 1980 opdagede Dr. Yves Lapierre en gel metode, der visualiserer agglutination, hvilket blev udviklet af DiaMed AG. Metoden kræver ingen vaske trin, som man ellers anvendte i forbindelse med IAT i glasmetoden. 3 Dette skyldes, at den afpipetterede erytrocytsuspension samt plasmaet centrifugeres efter inkubationen ved 37º C, hvorved reaktionsmediet forbliver i det øvre 11

12 reaktionskammer ovenpå gelen. Dette resulterer i adskillelse af erytrocytterne fra reaktionsmediet uden et vasketrin. 4,5 I gelkort indeholdende AHG, vil erytrocytterne under centrifugering komme i kontakt med AHG i den øverste del af gelen, hvorved de sensibiliserede erytrocytter danner agglutinater og tilbageholdes af gelen, mens uagglutinerede erytrocytter centrifugeres ned i bunden. 3,5 Da de flydende reagenser ikke kan trænge ind i gelen, er der ingen risiko for at AHG reagenset kan neutraliseres, hvilket kan finde sted i glas metoden. 3 Desuden er svage positive reaktioner også mere robuste i IAT i gelkort sammenlignet med IAT i glasmetoden, da der ikke kan forekomme adskillelse af antigen-antistof komplekset ved f.eks. et kraftigt vasketrin 3 Analytisk sensitivitet Den analytiske sensitivitet er et mål for, hvor følsom analysemetoden er overfor det stof der skal måles. Sensitiviteten er et udtryk, for hvor meget responset ændres, når koncentrationen ændres. Jo mindre koncentration af et stof, der skal til for at udløse en signalændring, des større sensitivitet. 1 Serologisk titrering Ved serologisk titrering forstås en halveringstitrering, som er en serie af fortyndinger, hvor koncentrationen af antistof i en tilfældig fortynding i serien altid er det halve af den foregående fortynding. 6 Fortyndingerne af serum indeholdende bestemte antistoffer testes overfor erytrocytter med tilsvarende antigener. Et antistofs styrke vurderes ved at finde den højeste fortynding, hvor antistoffet kan agglutinere erytrocytter. Den højeste fortynding af antistoffet, der giver positiv reaktion er antistoffets titer. Titeren angives som den reciprokke værdi af den højeste fortynding af antistoffet hvorved agglutination observeres. 6,4 Overførsel af en højere antistofkoncentration fra et foregående glas kan medføre falsk titerværdi. Derfor kan udskiftning af pipette spidser mellem hver glas under fremstillingen af fortyndingerne samt aflæsning fra den mest fortyndede glas til den mindst fortyndet hjælpe på at undgå problemet. 4 Metodevalg: Titerværdierne: Problemet undersøges, ved at udføre en halveringstitrering af donor plasma fra blodtype 0. Plasmaet fortyndes i forholdene: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512 og 1: 1024, dels fordi de dokumenterede hæmolytiske transfusionsreaktioner i forbindelse med transfusion af trombocytter indeholdende ABO uforligelig plasma, er påvist med en titterværdi fra 1:32 8, og dels fordi der opnås fortyndinger af plasmaet der ligger hhv. over og under den anbefalede fortynding fra Europarådet. Da fortyndingen på 1:50 ikke ligger inden for den valgte titreringsrække udføres en separat fortynding på 1:50. Det fortyndede plasma fra hver donor testes overfor A 1 og B testerytrocytter med henblik på at finde titerværdien. 12

13 Gelkort: Da plasma fra blodtype 0 indeholder både IgG og IgM antistoffer, anvendes i forsøget både neutrale gelkort indeholdende NaCl og gelkort tilsat Anti Human Globulin (AHG) reagens således, at begge Immunglobulin klasser kan indgå i reaktioner. De anvendte metoder: Gelkort- glas- og mikrotiterplade metoderne anvendes, da disse er til rådighed på Rigshospitalet, og kan kombineres med de teknikker der nævnes i Europarådets anbefaling til minimum kravene. Mikrotiterpladernes metode kombineret med IAT teknikken fravælges, da IAT teknikken i mikrotiterpladerne anvendes normalt i forbindelse med screentesten, hvori brøndene i forvejen er coatet med antigenerne fra fabrikanten. Da dette i praksis ikke er muligt hverken for os eller personalet kan det ikke lade sig gøre at anvende mikrotiterpladerne kombineret med IAT. Glasmetoden kombineret med IAT udelades, da denne teknik aldrig vil bruges i laboratoriet, hvis man skulle indføre screeningen for højtitret anti-a og anti-b. Dette skyldes indførelsen af gelkort metoden, som er en standardiseret metode i forhold til glas metoden og er mere eftertragtet i laboratorierne pga. nemheden samt effektiviteten i forhold til glasmetoden. Testerytrocytter A1 frem for A2: Påvisningen af flest mulige reaktioner mellem erytrocytter fra blodtype A og plasma fra blodtype 0 er blandt målene i forsøget, da det er den risiko der er forbundet med transfusion af blodkomponenter fra blodtype 0 til blodtype A patienter. Derfor anvendes testerytrocytter fra A blodtypen, der kan påvise flest mulige reaktioner, hvilket opfyldes via blodtype A 1, som har flest A antigener på erytrocytterne og påviser dermed flere reaktioner end A 2. Ydereligere fremgår valget af A 1 blodtypen også af artiklerne samt Europarådets anbefaling. 1 Kontroller: Der anvendes plasma fra blodtype A og B, som kontrol for de anvendte A 1 og B testerytrocytter. De polyklonale humaneantistoffer fra blodtyperne A og B repræsenterer forsøgsmaterialet og kontrollerer både de anvendte testerytrocytter samt de anvendte metoder/teknikker. Aflæsning: For at minimere fejlkilder som følge af forskellige aflæsninger, er aflæsningerne stort set blevet fordelt således, at den ene af os aflæser gelkort, mens den anden aflæser mikrotiterplader samt glassene. LISS: Suspensionsmediet LISS anvendes normalt efterfulgt af IAT teknikken, da suspensionsmediet på trods af, at det øger reaktionshastigheden og dermed sensibiliseringen hæmmer agglutinationen. 13

14 Dog anvendes LISS i forsøget også som et suspensionsmedie i forbindelse med saltvandsteknikken i gelkort. Dette skyldes, at vi følger arbejdsproceduren i laboratoriet, hvori LISS anvendes som et suspensionsmedie i forbindelse med alle gelkort metoderne. Dette er noget producenten af kortene anbefaler. Databehandling: Dataene plottes ind i en (X,Y) - graf, hvor prøvenumrene udgør X-aksen mens titerværdierne udgør Y-aksen. Derved visualiseres den overordnede fordeling af titerværdierne for de enkelte prøver i de forskellige metoder og teknikker. Desuden afspejles procentfordelingen for titerværdierne for hver af anti-a og anti-b i de forskellige metoder og teknikker vha. søjlediagrammer. Materialer og Metoder Materialer: Apparatur: 2 DiaMed digitalpipetter Finnpipetter µl DiaMed ID inkubator 37 SI DiaMed ID centrifuge 24 S HETO bordcentrifuge Analyseglas Stativ Reagenser: PBS (phosphate buffered saline-0,9 % saltvand) RAP , 12/12/2009 DiaMed Cellstab (LISS) Lot nr: Diluent Immucor Gamma, ( metylcellulose og 0,1 % natriumazid) Lot nr: , DiaMed ID gelkort: NaCl, enzyme test and cold agglutinins, Lot nr: DiaMed ID gelkort: Coombs Anti-IgG, Lot: Til påvisning af antistofferne i plasmaet blev testerytrocytterne vasket i henhold til laboratoriets procedure, hvorefter følgende suspensioner blev fremstillet: A 1 og B 1 % erytrocytsuspension i DiaMed cellstab (til gelkortmetoden) A 1 og B 5 % erytrocytsuspension i PBS (til glasmetoden) 14

15 A 1 og B 1 % erytrocytsuspension i Diluent (til mikrotiterplade metoden) Som kontrol for de anvendte testerytrocytter: Anvendes plasma med blodtyperne A og B fra blodbankens produktion i Rigshospitalet Forsøgsmateriale: 100 EDTA plasma prøver med blodtypen 0 fra blodbankens produktion i Rigshospitalet Metode Titreringsrække: Der udføres en titreringsrække, for hver enkelt prøve ved at fortynde plasmaet i saltvand i følgende forhold: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512 og 1:1024. Dette er en halveringstitrering hvor mængden af plasmaet i hvert glas er det halve af det foregående glas. Der opsættes en titreringsrække á 12 titreringsglas Rækken mærkes med 12 titreringsetiketter (1:1 til 1:1024), hvorpå prøvenummer påskrive Der tilsættes 500 µl 0,9 % PBS til alle glas, bortset fra glas 1 (1:1) 500 µl donorplasma tilsættes hver af glassene 1(1:1) og 2 (1:2) I glas 2 blandes plasmaet grundigt med det tilsatte PBS Fra glas 2 overføres 500 µl fortyndet plasma til glas 3 (1:4) Overførslen af det fortyndede plasma fortsættes rækken ud, hvor der hver gang overføres 500 µl. I titreringsglas nr. 12 udføres en enkelt fortynding på 1:50 således: Dvs. fortyndingen udføres ved at fortynde 10 µl plasma i 490 µl saltvand. Gelkortmetode med IAT 2 anti-igg gelkort mærkes med prøve nummer og brøndende mærkes med titerværdier 12 brønde, svarende til de 12 titreringsglas, tilsættes 50 mikroliter 1 % Cellstab erytrocytsuspension (blodtype A 1 ), fremstillet af A 1 testerytrocytter 25 mikroliter fortyndet plasma fra glas 12 tilsættes til brønd 12. Dette fortsættes indtil glas 1 Gelkortene inkuberes 15 minutter ved 37 grader i varmeblokken 15

16 Derefter centrifugeres gelkortene i gelkortcentrifuge Aflæsningen foregår fra brønd 12 1 Fremgangsmåden gentages ved at teste plasmaet fra de 12 titreringsglas overfor B testerytrocytter Som kontrol medtages 4 brønde, hvori A og B testerytrocytterne som anvendes i forsøget, testes overfor både A og B plasma. Gelkortmetode med saltvandsteknik 2 DiaMed ID gelkort: NaCl, enzyme test and cold agglutinins mærkes med prøve nummer og brøndende mærkes med titerværdier Til alle 12 brønde tilsættes 50 mikroliter 1 % Cellstab erytrocytsuspension fremstillet af testerytrocytter fra blodtype A 1 25 mikroliter fortyndet plasma fra glas 12 tilsættes til brønd 12. Dette fortsættes indtil glas 1 Gelkortene inkuberes 15 minutter ved 20 grader Derefter centrifugeres gelkortene i gelkortcentrifuge Aflæsningen foregår fra brønd 12 1 Fremgangsmåden gentages med B testerytrocytter Som kontrol medtages 4 brønde, hvori A og B testerytrocytterne som anvendes i forsøget, testes overfor både A og B plasma. Glasmetode med saltvandsteknik 12 analyseglas mærkes med prøve nummer og titerværdier Til alle 12 glas tilsættes 1 dråbe 5 % saltvands erytrocytsuspension fremstillet af A 1 testerytrocytter 2 dråber fortyndet plasma fra titreringsglas nr. 12 tilsættes analyseglas nr. 12. Dette fortsættes indtil glas 1 Glassene inkuberes i 10 minutter ved 20 grader Derefter centrifugeres i ½ minut i HETO bordcentrifuge Aflæsningen foregår fra glas 12 1 Fremgangsmåden gentages med testerytrocytter fra blodtype B Som kontroller medtages 4 glas hvori A og B testerytrocytterne, som anvendes i forsøget, testes overfor både anti- A og -B i plasma fra blodtype B og A, ved at tilsætte 2 dråber plasma overfor en dråbe 5 % erytrocytsuspension. 16

17 Titerværdier Titerværdier Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling Mikrotiterplade med saltvand Brøndene A1 A12 tilsættes 50 µl 1 % diluent erytrocytsuspension fremstillet af testerytrocytter fra blodtype A 1 10 µl fortyndet plasma fra glas 12 tilsættes brønd A12. Dette fortsættes indtil glas 1 og brønd A1 Resultater Pladen inkuberes i 10 minutter ved 20 grader Derefter centrifugeres i 2 minutter ved 600 omdr./min Fremgangsmåden gentages med testerytrocytter fra blodtype B IAT I Gelkort Prøvenr Fig. 7. Fordelingen af 200 titerværdier, der blev opnået ved screening af 100 plasmaprøver med A 1 og B testerytrocytter i IAT teknikken kombineret med gelkort metoden. Dog er de sidste 7 prøver med titeren 2048 ikke medtaget her, for at opnå bedre visualisering af fordelingen af titerværdierne. Saltvandsteknik I Gelkort Prøvenr Fig. 8. Fordelingen af 200 titerværdier, der blev opnået ved screening af 100 plasmaprøver med A 1 og B testerytrocytter i saltvandsteknikken kombineret med gelkort metoden. 17

18 Procentandel % Titerværdier Titerværdier Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling Saltvandsteknik I Glas Prøvenr Fig. 9. Fordelingen af 200 titerværdier, der blev opnået ved screening af 100 plasmaprøver med A 1 og B testerytrocytter i saltvandsteknikken kombineret med glas metoden. En enkelt prøve med en titerværdi på 1024 er ikke medtaget her, for at opnå bedre visualisering af titerværdierne. Saltvandsteknik I Mikrotiterplader Prøvenr Fig. 10. Fordelingen af 200 titerværdier, der blev opnået ved screening af 100 plasmaprøver med A 1 og B testerytrocytter i saltvandsteknikken kombineret med mikrotiterplader metoden Anti-A I IAT Gelkort Titerværdier Fig. 11A. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-a i IAT teknikken i gelkort. 18

19 Procentandel % Procentandel % Procentandel % Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling 20 Anti-B I IAT Gelkort Titerværdier Fig. 11B. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-b i IAT teknikken i gelkort Anti-A I Saltvandsteknik I Gelkort Titerværdier Fig. 12A. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-a i saltvandsteknikken i gelkort. Anti-B I Saltvandsteknik I Gelkort Titerværdier Fig. 12B. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-b i saltvandsteknikken i gelkort. 19

20 Procentandel % Procentandel % Procentandel % Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling Anti-A i Glasm etoden Titerværdier Fig. 13A. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-a i saltvandsteknikken i glasmetoden Anti-B I Glasm etode Titerværdier Fig. 13B. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-b i saltvandsteknikken i glasmetoden. Anti-A I Mikrotiterplader Titerværdier Fig. 14A. Procentfordelingen af titerværdierne for anti-a i saltvandsteknikken i mikrotiterplader. 20

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Comparison of homozygous and heterozygous erythrocytes suspensions on titration of irregular antibodies and during storage at 4 degrees for 4 weeks.

Comparison of homozygous and heterozygous erythrocytes suspensions on titration of irregular antibodies and during storage at 4 degrees for 4 weeks. Sammenligning af homozygote og heterozygote erytrocytrocytsuspensioner ved titrering af irregulære antistoffer og ved opbevaring ved 4 grader i 4 uger. Comparison of homozygous and heterozygous erythrocytes

Læs mere

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 Udarbejdet af Bachelorstuderende: Anne-Marie Thommerup Kaasing Kristensen Forsøg

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Værdierne er opgivet som median (2,5 percentil 97,5 percentil). Indhold Erytrocyt-komponenter...

Læs mere

Validering af A 1, Lu a og Lu b fænotypebestemmelse på NEO (Immucor) ved metodesammenligning og holdbarhedsforsøg

Validering af A 1, Lu a og Lu b fænotypebestemmelse på NEO (Immucor) ved metodesammenligning og holdbarhedsforsøg 2014 Validering af A 1, Lu a og Lu b fænotypebestemmelse på NEO (Immucor) ved metodesammenligning og holdbarhedsforsøg Validation of A 1, Lu a and Lu b phenotyping on NEO (Immucor) by method comparison

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

2014 Professionshøjskolen Metropol

2014 Professionshøjskolen Metropol 2014 Professionshøjskolen Metropol Udarbejdet af: Diana Maarouf 020388-2920 Studienr: 60080560 Bachelorperioden : 17/03/14-20/06/14 Vejledere: Henriette Lorenzen Lektor Bioanaltikeruddannelsen København

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

ScanGel Anti-IgG Kort Kort

ScanGel Anti-IgG Kort Kort ScanGel Anti-IgG 86437 48 Kort 86438 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYKLONALE ANTI-IgG ANTI-HUMANT GLOBULIN Irregulær Ab-screening, forligelighed, fænotypebestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad

Læs mere

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar 1 Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: ksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Screening af thrombocytter for HPA-1a antigener

Screening af thrombocytter for HPA-1a antigener Resume 1.0 På klinisk immunologisk afdeling, Hillerød Hospital, ønskes der at opsætte en screening af donorer for HPA-1 antigener. Til dette formål, er der ved et tidligere 6. Semester projekt, afprøvet

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt Patientinformation Blodtransfusion Velkommen til Sygehus Lillebælt Til patienten: Informationen på de følgende sider bør læses, inden man som patient giver sit samtykke til transfusionsbehandling. Det

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for blodproduktområdet 2004 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2005 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

Validering af A1, Lu a og Lu b fænotypebestemmelse på NEO (Immucor) ved metodesammenligning og holdbarhedsforsøg

Validering af A1, Lu a og Lu b fænotypebestemmelse på NEO (Immucor) ved metodesammenligning og holdbarhedsforsøg Professionsbachelorprojekt, University College Lillebælt Efteråret 2014 Validering af A1, Lu a og Lu b fænotypebestemmelse på NEO (Immucor) ved metodesammenligning og holdbarhedsforsøg Udført af: Sandra

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 ISSN 1901-2594 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 Lægemiddelstyrelsen Redegørelse for Blodproduktområdet 2008 Udgivet september 2009 af Lægemiddelstyrelsen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4

Læs mere

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer 17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN Tromsø 2001 er På det 17. Nordiske Møde om Transfusionsmedicin (Trondheim-Tromsø 10.-12. oktober 2001) med deltagelse af overlæger fra de nordiske transfusionscentre

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2012 2013 Redegørelse for blodproduktområdet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2007 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2008 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Validering og implementering af en ELISA analyse, til screening af donorer for IgA mangel

Validering og implementering af en ELISA analyse, til screening af donorer for IgA mangel Validering og implementering af en ELISA analyse, til screening af donorer for IgA mangel Christine Marie Rasmussen Michael Lassen Schou Hussein Atallah Alhadidi Daniel Rodriguez Jensen Side 1 af 53 Professionsbachelorprojekt

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Antistofidentifikation på AutoVue Innova

Antistofidentifikation på AutoVue Innova 2015 Antistofidentifikation på AutoVue Innova - Med anvendelse af tre forskellige panel-testerytrocytter Antibodyidentification with AutoVue Innova - Using three different panel-testerythrocytes Kilde:

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Blodbankens InterInfo

Blodbankens InterInfo Blodbankens InterInfo Blodbankens InterInfo Hvad er det? InterInfo er en internetbaseret adgang til at få oplysninger fra Blodbankens edb-system. Hvordan kommer man ind på InterInfo? Der er to måder man

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering 20. September 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne protokol omhandler test og træning af lugtdommere til påvisning af hangriselugt

Læs mere

Spørgsmål og svar (18/02-2015) 1. Udbudsbetingelserne: Pkt. 3.6 Energiforhold. Vi kan ikke se at dette bilag findes i udbudsmaterialet.

Spørgsmål og svar (18/02-2015) 1. Udbudsbetingelserne: Pkt. 3.6 Energiforhold. Vi kan ikke se at dette bilag findes i udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 028-046718 Udbud af blodtypeserologisk udstyr med tilhørende forbrugsvarer Spørgsmål og svar (18/02-2015) 1. Udbudsbetingelserne: Pkt. 3.6 Energiforhold. Vi kan ikke se

Læs mere

Udkast: kun til brug ved konsultation

Udkast: kun til brug ved konsultation FORSLAG TIL TEKNISKE KRAV TIL BLOD OG BLODKOMPONENTER Tekst 1 Udkast: kun til brug ved konsultation BILAG I KRAV TIL OPLYSNING A. OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES TIL DONORER 1. Korrekt, men alment forståeligt

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

DNA origami øvelse DNA origami øvelse

DNA origami øvelse DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

Koagulationsforstyrrelser

Koagulationsforstyrrelser Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen

Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen 1 Hvad kommer der nu? En baggrund meget teknisk Nogle økonomi meget kedelig Nogle opgaver til

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Atomic force mikroskopi på blodceller

Atomic force mikroskopi på blodceller 1 Atomic force mikroskopi på blodceller Problemstilling: Problemstillingen eleven bliver sat overfor er: Hvad er atomic force mikroskopi, og hvordan kan det bruges til at studere blodceller på nanometerskala?

Læs mere

ScanGel Monoclonal RH/K pheno II kort

ScanGel Monoclonal RH/K pheno II kort ScanGel Monoclonal RH/K pheno II 86488 48 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF HUMAN OPRINDELSE RH2, RH3, RH4, RH5, KEL1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter

Læs mere

Sammenligning af paneler til antistofidentifikation ved brug af AutoVue Innova. Comparison of Panels for Antibody Identification using AutoVue Innova

Sammenligning af paneler til antistofidentifikation ved brug af AutoVue Innova. Comparison of Panels for Antibody Identification using AutoVue Innova Kapitel: Forord 15-12-2015 UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK SAMMENLIGNING AF PANELER TIL ANTISTOFIDENTIFIKATION VED BRUG AF AUTOVUE INNOVA Comparison of Panels for Antibody Identification using AutoVue Innova

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Matematiske modeller Forsøg 1

Matematiske modeller Forsøg 1 Matematiske modeller Forsøg 1 At måle absorbansen af forskellige koncentrationer af brilliant blue og derefter lave en standardkurve. 2 ml pipette 50 og 100 ml målekolber Kuvetter Engangspipetter Stamopløsning

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård Udarbejdet af:vst dato: Marts 2011 dato: Revideret af:vst dato: Febr. 2014 Godkendt af:lan,san dato: Febr. 2014 dato:okt.2012 Revideres igen: om max 2 år BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der?

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der? Gå op i røg For eller imod tobak? Udfordringen Denne udfordring handler om nikotin og beskriver nikotinens kemi og den biologiske påvirkning af vores nerveceller og hjerne. Du får et uddybende svar på,

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Redegørelse for blodproduktområdet 2013 2014 Redegørelse for blodproduktområdet 2013 Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

MACE 1. 3. Prøve fortyndingsvæske: Tris bufferet saltvandsopløsning indeholder natriumchlorid. 0.05% natriumazid. Klar til brug.

MACE 1. 3. Prøve fortyndingsvæske: Tris bufferet saltvandsopløsning indeholder natriumchlorid. 0.05% natriumazid. Klar til brug. MACE 1 PÅTÆNKT FORBRUG MACE 1 er en kvalitativ fastfase enzymforbundet immunosorbent prøve (ELISA) der er konstrueret til at påvise IgG antistoffer til HLA klasse I antigener og til epitoder på blod plader

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed 1) BEK nr 652 af 15/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2011052157 Senere ændringer

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Glandula thyroideas funktion

Glandula thyroideas funktion www.manan.dk - Side 1 af 7 - Glandula thyroideas funktion 1) Fordelingsrummet for proteinbundet jod svarer til volumen af plasmaproteinerne i legemet. Hvilket er ca. 4% af kropsvægten. 2) Jod kan findes

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse,

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse, REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2011 2012 Redegørelse for blodproduktområdet 2011 Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: bloddonor,

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Transfusionsmedicin. Københavns Universitet, forår 2010. Af Asma Bashir, stud med.

Transfusionsmedicin. Københavns Universitet, forår 2010. Af Asma Bashir, stud med. Transfusionsmedicin Københavns Universitet, forår 2010 Af Asma Bashir, stud med. Medicinsk Kompendium Kapitel 46: Transfusionsmedicin Kompendium til transfusionsmedicin og graviditetens immunologi Basisbog

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Beskriv de kræfter, der regulerer stofudveksling i kapillærerne 2. Hvad er det, der gør at kapillærer, men ikke arterier og vener, tillader stofudveksling? 3. Hvad

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Spørgsmål og svar (18/ ) 1. Udbudsbetingelserne: Pkt. 3.6 Energiforhold. Vi kan ikke se at dette bilag findes i udbudsmaterialet.

Spørgsmål og svar (18/ ) 1. Udbudsbetingelserne: Pkt. 3.6 Energiforhold. Vi kan ikke se at dette bilag findes i udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 028-046718 Udbud af blodtypeserologisk udstyr med tilhørende forbrugsvarer Spørgsmål og svar (18/02-2015) 1. Udbudsbetingelserne: Pkt. 3.6 Energiforhold. Vi kan ikke se

Læs mere

- og in vitro kontrol af affinitet til MUC1 antigen i forhold til 111 In-anti-TNP-DTPA

- og in vitro kontrol af affinitet til MUC1 antigen i forhold til 111 In-anti-TNP-DTPA 7. semester, Bachelor projekt Bioanalytikeruddannelsen København 111 In mærkning af anti-muc1-dtpa - og in vitro kontrol af affinitet til MUC1 antigen i forhold til 111 In-anti-TNP-DTPA Afleveret: Fredag

Læs mere

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Udarbejdet af:vst dato:marts 2011 dato: Revideret af:vst dato:febr. 2015 Godkendt af:lan, SAn dato:febr. 2015 dato:okt.2012 Revideres igen: om max 2 år BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Formål med

Læs mere