TBB B - B2011.BS.11D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009"

Transkript

1 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning af maksimalprisen. Boligformer Ved aftale af 3. marts 2009 overdrog en person B sin andel af andelsboligforeningen A til køber K. Prisen for andelen ekskl. individuelle forbedringer blev i overensstemmelse med foreningens seneste årsregnskab fastsat til kr. beregnet ud fra den offentlige ejendomsvurdering. Den 5. marts modtog bestyrelsen for A meddelelse om, at den nye offentlige ejendomsvurdering var ca. 10 % lavere end den foregående. Den 7. marts 2005 godkendte bestyrelsen den pris, der var aftalt mellem A og K. K anlagde efterfølgende sag mod såvel B som bestyrelsen for A med påstand om, at hun havde betalt en overpris for andelen, da værdien heraf skulle have været reguleret i overensstemmelse med faldet i ejendomsvurderingen. Det viste sig under sagen, at A havde opsparet midler til kommende reparationer af ejendommen, og at denne buffer var holdt udenfor ved beregningen af andelsværdien. Da størrelsen af bufferen opvejede faldet i ejendomsvurderingen, fandt byretten, at den aftalte pris for andelen ikke oversteg den, der lovligt kunne beregnes efter andelsboligforeningslovens 5, og de sagsøgte blev derfor frifundet.(1) Københavns Byrets dom af 30. august 2011 i sag BS 11D-5427/2009. Pernille Linnerup Kristensen (adv. Jesper Nørgaard, København) mod Birgitte Brixius (adv. Kristian Dreyer, København). og Bestyrelsen for Andelsboligforeningen Strandboulevarden m.fl. (adv. Christina Steen de Klauman, København). Sagens baggrund og parternes påstande: Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren, Pernille Linnerup Kristensen, har betalt overpris for en andelslejlighed, som hun købte af sagsøgte 1, Birgitte Brixius, den 3. marts 2009 til en pris, der var godkendt af sagsøgte 2, Bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl. Sagsøgeren har under denne sag nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum tilpligtes at betale til sagsøger ,00 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker. Birgitte Brixius har nedlagt påstand om frifindelse. Bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl. har nedlagt påstand om frifindelse. Birgitte Brixius har endvidere over for Bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl. nedlagt påstand om, at Bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl. tilpligtes at friholde hende for ethvert beløb, herunder renter og omkostninger, som hun måtte blive pålagt at betale til sagsøgeren. Bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl. har nedlagt påstand om frifindelse for Birgitte Brixius' påstand. Bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl. har over for Birgitte Brixius nedlagt påstand om friholdelse for ethvert beløb, herunder renter og omkostninger, som Bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl. måtte blive pålagt at betale til sagsøger. Birgitte Brixius har nedlagt påstand om frifindelse for Bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl.'s påstand. Oplysningerne i sagen: Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Ved købsaftale underskrevet den 3. marts 2009 købte Pernille Linderup Kristensen en andelslejlighed beliggende Strandboulevarden 134, 2. tv., 2100 København Ø af Birgitte Brixius. Prisen for andelen udgjorde ,00 kr., hvoraf andelsværdien beregnet efter foreningens vedtægter udgjorde ,00 kr., idet andelskronen var fastsat til kr ,- pr. kvm. Værdien var ved generalforsamlingsbeslutning 2008 fastsat ud fra seneste offentlige ejendomsvurdering. Den 5. marts 2009 orienterede foreningens administrator bestyrelsen om, at den offentlige ejendomsvurdering var faldet. Meddelelse herom var modtaget hos administrator den 2. marts Den 7. marts 2009 godkendte bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl. købsaftalen. Der er under sagen fremlagt en mail af 10. marts 2009 fra administrator til Birgitte Brixius. Mailen har følgende indhold:»jeg kan bekræfte, at den nævnte købesum kr ,- er juridisk gældende for salget den 3. marts 2009 og stemmer overens med værdiansættelsen i det senest vedtagne årsregnskab. Med venlig hilsen Boligexperten Administration A/S«. Bestyrelsen indkaldte herefter til generalforsamling, der blev afholdt den 23. april I tiden op til generalforsamlingen foretog administrator en række beregninger af, hvad den lavere offentlige vurdering ville komme til at betyde for andelskronen i andelsforeningen. Af referatet på generalforsamlingen den 23. april 2009 fremgår blandt andet følgende:»2. Forslag fra bestyrelsen til ny andelskrone. De nye offentlige vurderinger pr. 1. oktober 2008 er udsendt med den 2. marts 2009 som officiel dato. Den offentlige vurdering på ejendommen er faldet ca. 10 % fra kr i 2006 til kr i En dom fra Vestre Landsret i 1995 kræver, at andelsboligforeningen umiddelbart efter offentliggørelse af den nye offentlige vurdering tager initiativ til at indkalde til ny generalforsamling, hvor andelskronen nedsættes i overensstemmelse med den nye vurdering. Dommen vedrører kun situationer, hvor den offentlige vurdering falder. Andelsboligforeningen skal derfor vælge en ny andelskrone på baggrund af den nye offentlige vurdering. Andelskronen blev i efteråret 2008 vedtaget til kr ,- pr. kvm. med en hensættelse på kr ,-. Bestyrelsen foreslår ny andelskrone enten til: 1. Kr pr. kvm, med en hensættelse på kr ,- 2. Kr pr. kvm, med en hensættelse på kr ,-. Der henvises til beregning fra foreningens revisor, som er medsendt indkaldelsen. Bestyrelsen ønsker hensættelser i regnskabet, fordi ejendommen om 5-10 år må forventes at skulle have nyt tag. Et nyt tag for hele ejendommen koster omkring kr millioner, hvis hele taget skal laves på en gang. Forsamlingen debatterede størrelsen på andelskronen og størrelsen på hensættelserne, og specielt det forhold, at nye andelshavere vil få et større tab på andelsværdien, hvis forslag 1 vælges. Forslaget til andelskrone kr ,- pr. kvm. blev vedtaget med 24 stemmer for og 6 imod. 1 undlod at stemme.«. Forklaringer: Sagsøgeren, Pernille Linderup Kristensen, har under sagen forklaret, at hun er ansat i Danske Bank som rådgiver. Hun satte en annonce i nogle blade for at finde en lejlighed. Hun blev kontaktet af sagsøgte, Birgitte Brixius, der havde en lejlighed til salg. Hun så på lejligheden. Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 I slutningen af februar blev de enige om, at prisen skulle fastsættes til andelskronen. Hun kendte prisen på andelskronen og dermed prisen på lejligheden. Birgitte Brixius sagde, at prisen ikke var til forhandling. Sagsøgeren blev ikke fra administrator eller bestyrelsen gjort opmærksom på, at der kunne være ændringer, eller at der burde aftales en regulering. Hun fik aftalen til underskrift den 3. marts. Sagsøgte, Birgitte Brixius, har under sagen forklaret, at hun er lærer. Det er rigtigt, at hun ikke ville sælge under andelskronen. Prisen var ikke til forhandling. Købsaftalen, der er dateret den 24. februar 2009, er udarbejdet af administrator. Hun skulle så få underskrifter fra sagsøger og tre bestyrelsesmedlemmer. Det er rigtigt, at der gik nogle dage, fra hun modtog købeaftalen, og til hun fik underskrifterne. Hun fik underskrift fra sagsøger den 3. marts Hun vidste ikke, at der var kommet en vurdering, der kunne få betydning for prisen. Herefter underskrev bestyrelsen. Formanden eller næstformanden, Jacob, sagde, at han var usikker på, om prisen ville falde. Han mente, at der var kommet en ny vurdering, men vidste ikke, om den ville betyde noget. Han mente ikke, at en eventuel ændring ville gælde for denne handel, der allerede var indgået. Han rådede hende til at kontakte administrator. Hun kontaktede da telefonisk administrator, der oplyste, at den pris, der var handlet til, var den rigtige. Hun bad administrator bekræfte det pr. mail og modtog da mailen af 10. marts Jacob Sørensen har under sagen forklaret, at han i marts 2009 var formand for bestyrelsen i andelsforeningen A/B Strandboulevarden m.fl. Bestyrelsesmedlemmerne blev dengang valgt for 1 eller 2 år ad gangen. Bestyrelsen består af nogle af andelshaverne. Det var administrator, der udarbejdede udkast til købeaftaler som den, der er udarbejdet i den foreliggende sag. Han mener, at bestyrelsen blev orienteret, når der var en handel på vej. Når bestyrelsen godkender købsaftalen, skal de godkende køber. Det er dog mest en formalitet. De godkender også prisen. Det er dog administrator, der udfører arbejdet vedrørende godkendelsen af prisen. Bestyrelsen underskrev i den konkrete sag den 7. marts Han mener, at Birgitte Brixius kom med aftalen personligt. Som regel kom folk på den sidste mandag i måneden, men proceduren kunne fraviges, hvis folk ønskede en hurtig handel. I forbindelse med handlen den 7. marts 2009 kontrollerede de, at prisen var i overensstemmelse med andelskronen og de forbedringer, der måtte være. Han husker ikke, om han havde modtage skrivelsen fra Boligexperten om, at den offentlige vurdering var faldet, da han skrev under på købeaftalen. Han havde dog fået mundtlig orientering om, at ejendomsvurderingen ville falde. Man vidste, at det gik den vej. Da han skrev under, vidste han godt, at der konkret var et fald. Han nævnte det for Birgitte Brixius og sagde, at det kunne være problematisk. Han henviste hende derfor til administrator. Han underskrev, selvom han var i tvivl om, hvorvidt prisen var korrekt beregnet, fordi administrator sagde, at prisen var beregnet korrekt. Han kunne ikke oplyse yderligere på det pågældende tidspunkt, fordi de stadig manglede nogle beregninger fra administrator over, hvad faldet ville betyde, når man så det i sammenhæng med de hensættelser, foreningen havde foretaget. De lod deres revisor regne på det. Han husker ikke nøjagtigt, hvornår de fik beregningerne, men det var efter den 7. marts De talte med administrator om en hurtig indkaldelse til generalforsamlingen. Administrator sagde, at de skulle gøre sælgeren, Birgitte Brixius og køberen opmærksom på, at der var et fald i vurderingen. De mødte dog aldrig køber. De henvendte sig heller ikke selv til køber. De hensættelser, der var besluttet på generalforsamlingen, var til større reparationer, især til taget. Bestyrelsen ville gerne have haft større hensættelser. Man anvendte ikke hensættelserne som»buffer«i forbindelse med udsving i den offentlige ejendomsvurdering. Preben Løth har under sagen forklaret, at han er administrerende direktør i Boligexperten. Han har beskæftiget sig med boligadministration i 23 år. I februar 2009 blev de anmodet om at udarbejde udkast til en købsaftale. De sendte det den 24. februar Den var baseret på andelskronen som vedtaget på den sidste generalforsamling. Da de fik meddelelse om faldet i den offentlige ejendomsvurdering, var det uklart, hvad det ville betyde for den sagsøgte andelsforening. Der var hensættelser til reparationer på ca. 14,5 millioner kr. og til udskudt ejendomsavancebeskatning på ca. 5 millioner kr. Det er ikke et lovkrav, at der sker hensættelser til skat. Samme dag, som de fik den offentlige ejendomsvurdering, kontaktede de foreningens revisor om beregninger af, hvad det ville betyde. På baggrund af hensættelserne var det ikke klart, om andelskronen ville falde. Man kunne have bibeholdt andelskronen. Enhver andelshaver kunne have stillet forslag herom på generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsatte ikke forslag herom. Indtil den offentlige ejendomvurdering blev offentliggjort, kunne man have haft en væsentligt højere andelskrone. Foreningen har været forsigtig. Det var generalforsamlingens valg, at man stadig ville være forsigtig og kun gå lidt ned i hensættelser. Baggrunden for hensættelserne var, at foreningen stod overfor at skulle have lavet tag. Det var dog tillige ment som en værdiregulering. Det skyldtes, at ejendomsværdien var steget så voldsomt i 2006, og man ønskede en forsigtig politik. Bestyrelsen ønskede ikke at bruge hensættelserne til at holde andelskronen på samme højde hele tiden. De ønskede at sænke andelskronen. Alle medlemmer kunne have stillet forslag på generalforsamlingen om en anden politik. Administrator gjorde ikke noget for at gøre køberen opmærksom på disse forhold. Det var hans holdning, at den nye andelskrone først ville være gældende fra generalforsamlingen. Han mener, at andelskronen kører fra generalforsamling til generalforsamling. Der er ikke hjemmel til at standse handler i den periode, hvor man venter på nye beregninger, eller hvor man venter på den nye generalforsamling. Han mener heller ikke, at man kunne skønne en fiktiv andelskrone på basis af den nye offentlige vurdering, når man ikke vidste, hvad generalforsamlingen ville beslutte sig for. I hvert fald i denne situation, hvor hensættelserne oversteg faldet i den offentlige ejendomsvurdering, kunne man ikke skønsmæssigt have ansat en lavere andelskrone. Parternes synspunkter: Sagsøgeren har i påstandsdokument af 26. oktober 2010 gjort gældende, at sagsøger har betalt kr ,00 for andelen, som på overdragelsestidspunktet kun var kr ,00 værd, jf. andelsboligforeningslovens 5, stk. 2. Sagsøger har derved betalt overpris for andelen, og overdragelsen er sket i strid med andelsboligforeningslovens 5, at det medfører, at sagsøger kan kræve prisen nedsat og den erlagte overpris tilbagebetalt af sagsøgte, jf. andelsboligforeningslovens 16, stk. 3, at sagsøgte 2 har handlet ansvarspådragende ved på et tidspunkt, hvor sagsøgte 2 utvivlsomt var bekendt med den nedsatte ejendomsvurdering, at godkende overdragelsessummen og dermed en ulovlig overpris for andelen, at sagsøgte 2 i henhold til vedtægternes 14 skal godkende prisen i overensstemmelse hermed, og at andelens pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver samt størrelsen af foreningens gæld, hvorfor sagsøgte 2 burde have krævet den indgåede pris nedsat, idet overdragelsessummen oversteg, hvad der var tilladt, jf. andelsboligforeningens 6, stk. 3, idet bestemmelsen i 6, stk. 3, Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 forstås således, at en bestyrelse ikke kan undlade at foretage priskontrollen. Da sagsøgte 2 ikke har foretaget en sådan kontrol ved denne overdragelse, ifalder sagsøgte 2 et erstatningsansvar over for sagsøger, at de øvrige almindelige erstatningsretlige betingelser desuden er opfyldt over for sagsøgte 2, at det bestrides, at sagsøgte 1's gode eller onde tro omkring nedsættelsen af ejendomsvurderingen skulle have en betydning for sagsøgte 1's tilbagebetalingspligt, da andelsboligforeningslovens 5 og 16, stk. 3, er præceptive regler, at sagsøgte 1 og 2 som følge af ovenstående bør tilpligtes in solidum at tilbagebetale/erstatte sagsøger den erlagte overpris, at det bestrides, at sagsøger kunne have undgået at have betalt overpris ved at have indgået en reguleringsklausul, idet en sådan ville have været i strid med vedtægternes 14 og T:BB , og at det videre bestrides, at eventuelle henlæggelser i andelsboligforeningen formindsker den erlagte overpris. Sagsøgte Birgitte Brixius har i påstandsdokument af 28. oktober 2010 gjort gældende, over for sagsøgeren: at der ikke er betalt en overpris i medfør af ABL 5, stk. 1, der kan kræves tilbagebetalt af sagsøgeren, jf. ABL 16, stk. 3. Det skyldes, at andelen blev overdraget til den værdi, som generalforsamlingen senest havde godkendt, jf. herved vedtægtens 14, litra a, (bilag A), hvorefter andelen opgøres til den pris,»som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling«, jf. hvilket blev gentaget i overdragelsesaftalens punkt 7. Andelen var på den seneste generalforsamling den 5. november 2008 fastsat til kr ,00 baseret på en offentlig ejendomsvurdering på kr. 157 mio., og det var den pris, der blev handlet til. Parterne, der indgik købsaftalen, var ikke gjort bekendt med den nye offentlige ejendomsvurdering, der viste sig at være faldet kr. 16 mio. Problemet opstår, fordi andelsboligforeningsejendomme vurderes hver andet år med skæringsdato pr. 1. oktober, jf. bekendtgørelse 814 af 26. juni , stk. 2, men de offentliggøres først senere. For overdragelser mellem den 1. oktober og offentliggørelsen af vurderingen afhænger det af, om man skal forstå»senest ansatte ejendomsværdi«i ABL 5, stk. 2, litra c, som den»senest kendte«eller som den»seneste med skæringsdag den 1. oktober«. Det gøres i den forbindelse gældende, at der skal tages udgangspunkt i den offentlige vurdering, som parterne senest er gjort bekendt med, og som en mulig køber og sælger kan være bekendt med og tage højde for, når de indgik købsaftalen, jf. herved ligeledes U H. I den pågældende sag nåede byretten såvel som Østre Landsret frem til dette resultat, men Højesteret tager ikke helt konkret stilling dertil, når man læser præmisserne, og det kan ikke entydigt slås fast, at Højesteret ændrer både by- og landsretsafgørelsen på dette punkt. Uanset, hvorvidt Højesterets afgørelse i U H skal forstås på den ene eller anden måde vedrørende fortolkningen af»senest ansatte ejendomsværdi«, vedrørte retssagen i øvrigt en stigning i offentlig ejendomsværdi, og det gøres gældende, at dommen ikke tager stilling til, hvad der skal ske ved et fald i offentlig ejendomsværdi i den såkaldte mellemperiode, herunder om der i den situation opstår en overpris, indtil ny generalforsamling er afholdt, og andelsværdien er reguleret som følge heraf. Mette Neville anfører i note 4 i TBB til højesteretsdommen, at der i denne situation gælder et andet udgangspunkt, nemlig:» at der fortsat må lægges vægt på det tidspunkt, hvor foreningen bliver bekendt med den nye ejendomsværdi, jf. U V, hvor landsretten til spørgsmålet om foreningens pligt til at foretage en nedregulering af prisen ved fald i den offentlige ansatte ejendomsvurdering udtalte, at» 5, stk. 2, litra c må fortolkes således, at den maksimale pris for en andel, hvortil der er knyttet retten til en bolig, skal beregnes på grundlag af den senest foreliggende ejendomsværdi eller regulering af ejendomsværdien. Ved fald i ejendomsvurderingen følger det derfor af loven, at andelsboligforeningen snarest må tage de skridt, der efter foreningens vedtægter er fornødne for, at værdien af andele, der eventuelt overdrages, kan fastsættes i overensstemmelse hermed.«højesterets afgørelse i U H får således ikke betydning i nærværende sag, og U V indebærer således ikke en pligt til at indstille andelsboligoverdragelser og medfører ej heller, at der opstår en overpris, hvis der sker en overdragelse i mellemperioden, men U V slår fast, at man som andelsboligforening har en pligt til hurtigst muligt at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor andelsværdien reguleres som følge af faldet i offentlig ejendomsværdi, og således at lovens maksimalprisprincip kan genskabes og bevares. Mette Neville erklærer sig enig heri i note 4 til TBB at U slår fast, at når der opstår situationer undervejs i løbet af et regnskabsår, som måske bevirker et fald i nettoformuen, opstår der ikke løbende pligtregulering, hvilket administrativ er håbløst, når ikke faldet er direkte konstaterbart. Dommen står fortsat ved magt og er ikke ændret af efterfølgende afgørelser. U V står også fortsat ved magt og er ej heller efterfølgende blevet ændret. De to afgørelser må sammen forstås således, at der - hvor der konkret og aktuelt konstateres et fald i nettoformuen, må der hurtigt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor andelsværdien reguleres, men ikke at andelsboligoverdragelser skal indstilles, og at omsætningen af andele dermed hindres. Det har aldrig været tanken bag reglerne. at hvis man - uanset ovenstående - efterfølgende (retrospektivt) skal vurdere, hvorvidt der er sket betaling af en overpris, indeholder andelsboliglovens 5 en nøje beskrivelse af, hvad der skal indgå i maksimalprisvurderingen, og der skal ikke herved tages højde for frivillige regnskabsmæssige hensættelser og reduceret udskudt skat, der eliminerede/udlignede faldet i den offentlige ejendomsværdi. Hvis der således kan siges at være betalt en overpris, kan denne maksimalt opgøres til kr ,00. at sagsøger har tilsidesat sin egen undersøgelsespligt, og at sagsøgte 1 ikke har tilsidesat sin loyale oplysningspligt, der udtømmende er defineret i andelsboliglovens 6, som er iagttaget. Til støtte for den nedlagte påstand om omkostningsfriholdelse over for sagsøgte 2, gøres det gældende, at såfremt sagsøgeren får helt eller delvist medhold i sin påstand om, at der er betalt en overpris, har sagsøgte 2 som bestyrelse godkendt og accepteret en ulovlig pris, som bestyrelsen - i modsætning til sagsøgte 1 - var gjort bekendt med. Forstået således, at bestyrelsen var orienteret om faldet i offentlig ejendomsværdi ved administrators udsendelse af oplysningen herom til bestyrelsen, men desuagtet godkendte bestyrelsen prisen og burde selvsagt i medfør af andelsboliglovens 6, stk. 2-3, have nægtet handlens gennemførelse og gjort parterne opmærksom på en eventuel overpris og har derved definitivt tilsidesat sin kontrolforpligtelse, der er en af de vigtigste pligter for bestyrelsen i en andelsboligforening. Ved ikke at gribe ind og sætte spørgsmålstegn ved prisen og nægte gennemførelsen eller i det mindste orientere parterne om risikoen for en eventuel overprissag har man derved fra bestyrelsens side været åsag til denne retssags opståen, der kunne være undgået. Var parterne blevet informeret, var de i det mindste gået ind i handlen vel vidende, at der var risiko for et sagsanlæg, og i givet fald måtte sagsomkostningerne være selvpådragne. Men i denne sag har sagsøgte 1 ingen information modtaget, og tværtimod har sagsøgte 2 ved dennes administrator fastholdt - også efterfølgende - at prisen var lovlig og korrekt, og har dermed indtaget denne klare standpunktsrisiko. Sagsøgte 2 må derfor - uanset at sagsøgeren får helt eller delvist medhold - være nærmest til at bære risikoen for de med sagerne forbundne omkostninger, mens sagsøgte 1 i givet fald naturligvis må tilbagebetale en eventuel overpris. Sagsøgte bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl. har i påstandsdokument af 1. november 2010 gjort gældende, Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 over for sagsøger at sagsøgte 2 har været berettiget til at godkende handlen, som var baseret på den dagældende værdiansættelse af andelskronen, at der blev handlet til en pris, som ikke stred imod andelsboligforeningens vedtægter og andelsboligforeningslovens 5, at en bestyrelse udelukkende er forpligtet til snarest muligt at indkalde til en generalforsamling, hvis bestyrelsen bliver bekendt med et fald i ejendomsværdien, at sagsøgte 2 har opfyldt forpligtelsen til at indkalde til generalforsamling, at sagsøgte 2 opfyldte sin pligt efter andelsboliglovens 6, stk. 3, idet hverken andelsboligforeningens vedtægter eller andelsboliglovens 5 er overtrådt, at sagsøgte 2 således ikke har pådraget sig noget erstatningsansvar, at medlemmerne i sagsøgte 2 ikke er særlig juridisk kyndige, og at det er tilfældigheder, hvem der til enhver tid bestrider hvervet som bestyrelsesmedlem, hvorfor der heller ikke af denne grund kan pålægges sagsøgte 2 noget erstatningsansvar, at det ikke skal komme sagsøgte 2 til skade, at sagsøger ikke søgte juridisk rådgivning, hvorved nærværende problemstilling kunne være undgået, at der ikke er bevist at være betalt en overpris, idet et fald i den offentlige ejendomsvurdering ikke nødvendigvis medførte fald i den tidligere fastsatte andelsværdi henset til, at andelsboligforeningen havde betydelige regnskabsmæssige hensættelser og en reduceret udskudt skat, der eliminerede/udlignede faldet i den offentlige ejendomsværdi, jf. det anførte i sagsøgte 1's svarskrift af 7. oktober 2009, side 11, som sagsøgte 2 tillige støtter, at en eventuel overpris maksimalt kan udgøre kr ,00, at et evt. krav udelukkende kan rettes mod sagsøgte 1, der derved har opnået en overpris, som skal fralægges, hvorfor der er tale om et krav, der udelukkende kan indtales over for sagsøgte 1 og ikke over for sagsøgte 2, og at det er sagsøgte 2 uvedkommende, hvis sagsøgte 1 måtte have begrænsede midler til at opfylde en eventuel tilbagebetalingspligt. Over for sagsøgte 1 at sagsøger - i tilfælde af overpris - er henvist til at få det for meget erlagte tilbage fra sagsøgte 1, der i egenskab af sælger har modtaget en berigelse, som hun pligtmæssigt må fralægge sig, at der udelukkende er tale om et krav, der kan indtales over for sagsøgte 1 og ikke over for sagsøgte 2, hvorfor sagsøgte 2 i det hele skal friholdes af sagsøgte 1 i det omfang, at sagsøger får medhold i sin påstand over for sagsøgte 2, og at det er uden betydning herfor, hvorvidt sagsøgte 1 har været i god tro om købesummens lovlighed. Rettens begrundelse og afgørelse: Sagsøgeren har gjort gældende, at der er betalt en overpris for lejligheden. Det fremgår af andelsboligforeningslovens 5, stk. 1, at prisen ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, ikke må overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstandard med rimelighed kan betinge. Spørgsmålet i denne sag vedrører, hvordan»værdien af andelen i foreningens formue«opgøres. Andelsboligforeningen Strandboulevarden m.fl. har besluttet, at opgørelse heraf foretages efter andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra c. Efter denne bestemmelse opgøres værdien med udgangspunkt i den senest ansatte værdi, hvorfra fratrækkes prioritetsgælden, jf. bestemmelsens stk. 4, 2. pkt. Efter bestemmelsens ordlyd skal der ved opgørelsen af værdien ikke fratrækkes yderligere beløb. Boligretten finder på den baggrund ikke, at bestemmelsen kan fortolkes således, at opsparing skal fratrækkes ved opgørelsen af værdien. Dette må efter boligrettens opfattelse også gælde i en situation som den foreliggende, hvor opsparingen ved generalforsamlingsbeslutning er tænkt anvendt til f.eks. kommende reparationer i ejendommen - også selvom bestyrelsen ikke havde til hensigt på den kommende generalforsamling at stille forslag om en udligning af faldet med de hensatte midler. Dette svarer til, at sagsøger ved erhvervelsen af andelen også opnår del i de opsparede midler og indflydelse på, hvad disse skal bruges til. Prisen er således fastsat i overensstemmelse med andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra c, jf. stk. 4, 2. pkt. Endvidere er prisen fastsat i overensstemmelse med vedtægternes 14. Retten finder derfor i den foreliggende situation, hvor hensættelserne oversteg det fald i den offentlige ejendomsvurdering, som blev offentliggjort i dagene omkring handlen, at andelskronen kunne opgøres som sket af sagsøgte 1 og sagsøgte 2. På den baggrund finder retten ikke, at sagsøger betalte»overpris«for andelslejligheden i lovens forstand, og sagsøgte 1 skal dermed ikke tilbagebetale noget beløb til sagsøger efter andelsboligforeningslovens 16, stk. 3. Sagsøger har gjort gældende, at almindelige erstatningsretlige betingelser er opfyldt i forhold til sagsøgte 2. Retten har som ovenfor nævnt lagt til grund, at der ikke var tale om»overpris«i lovens forstand. På den baggrund finder retten ikke, at der er dokumenteret et tab for sagsøger. Retten finder på den baggrund ikke, at betingelserne for, at bestyrelsen kan ifalde erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsretlige regler, er opfyldt. De sagsøgte frifindes herefter for sagsøgerens påstand. I sagsomkostninger finder retten, at sagsøgeren til hver af de sagsøgte skal betale sagens omkostninger med kr. + moms til dækning af advokatomkostninger. Retten har herved lagt vægt på, at de sagsøgte er blevet frifundet, samt på sagens omfang. Sagsøgeren bærer egne omkostninger, herunder retsafgift. Thi kendes for ret: De sagsøgte Birgitte Brixius og Bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl. frifindes. Inden 14 dage betaler sagsøgeren, Pernille Linnerup Kristensen, til sagsøgte Birgitte Brixius kr. i sagsomkostninger og til Bestyrelsen for A/B Strandboulevarden m.fl kr. i sagsomkostninger. Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 (1) T:BB Ø, U H, U Ø, U V, Finn Träff og Rasmus Juul-Nyholm: A/B Andelsboliger (2011), s. 281 og , Mette Neville i T:BB ved note 4, samme i Andelsboligforeningsloven med kommentarer, 3. udg. (2006), s og Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 5

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere