Side Andelen af tvangsanbragte 0-årige stiger 2. Nyt gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag og kortere klagefrist 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side Andelen af tvangsanbragte 0-årige stiger 2. Nyt gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag og kortere klagefrist 5"

Transkript

1 Side Andelen af tvangsanbragte 0-årige stiger 2 Nyt gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag og kortere klagefrist 5 Barnets adfærdsproblemer som grund til anbringelse 8 Elever i 10. klasse med særlige behov har ret til specialundervisning 10 Sociale ydelser skal ikke inddrages i fastsættelsen af årsløn 12 Det nationale integrationsbarometer 15 Kort Nyt fra Ankestyrelsen 18 Titel Nyt fra Ankestyrelsen Udkommer op til 8 gange om året Redigeret af Trine Hede (ansv.) Helene Bøgvad, Jesper Egelund og Pernille Døssing ISSN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside Udgiver Ankestyrelsen, november 2013

2 2 Andelen af tvangsanbragte 0-årige stiger Langt de fleste anbragte børn og unge udenfor hjemmet er 12 år eller ældre. I 2012 drejer det sig om 66 procent af alle afgørelser. Blandt de mindste anbragte sker anbringelsen typisk, inden barnet fylder 1 år. Men i perioden 2008 til 2012 er andelen af afgørelser om tvangsanbringelser for de 0-årige steget. I den periode er der årligt truffet afgørelse om anbringelse af omkring 200 børn under 1 år. Af fuldmægtig Kristiane Stürup, fuldmægtig Charlotte Qvistgaard og chefkonsulent Jesper Nyholm, Ankestyrelsen En større andel af de 0-årige tvangsanbringes I 2012 blev 38 procent af kommunernes afgørelser om anbringelse af 0-årige truffet uden samtykke fra dem eller den, der har forældremyndigheden. Det fremgår af figur 1. Det er en høj andel sammenlignet med den samlede gruppe af afgørelser for 0-17-årige, hvor 14 procent blev truffet uden samtykke fra dem eller den med forældremyndigheden. Figur 1: Udvikling i afgørelser med og uden samtykke, 0-årige, pct Kilde: Ankestyrelsens Anbringelsesstatistik. Kommunerne træffer således både flere afgørelser om tvangsanbringelse af 0-årige sammenlignet med andre aldersgrupper, og de træffer flere afgørelser om tvangsanbringelse over tid.

3 3 I 2012 traf kommunerne i alt afgørelser om anbringelse af et barn eller en ung udenfor hjemmet og effektuerede anbringelser. Siden 2008 har der været et fald i både antal afgørelser om anbringelse og antal egentlige anbringelser. Ved udgangen af 2012 var børn og unge i alderen 0-17 år anbragt. Figur 2 viser, at 66 procent af kommunernes afgørelser om anbringelse i 2012 gjaldt børn og unge i alderen år. Det svarer til afgørelser. 18 procent eller 433 afgørelser var om børn i alderen 6-11 år. De sidste 17 procent af afgørelserne i 2012 vedrørte børn i alderen 0-5 år. Det svarer til 398 afgørelser. Figur 2: Afgørelser om anbringelse fordelt på alder på afgørelsestidspunktet, pct., Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik. Tallene bliver ikke præcis 100 procent på grund af afrunding. I tabel 1 ses antallet af anbringelser fordelt på alder for de 0-5-årige. I 2012 vedrørte 6 procent af alle kommunernes afgørelser børn under 1 år, mens gennemsnittet for de 1-5- årige var knap 2 procent. Gennem hele perioden har de 0-åriges andel af afgørelserne været forholdsvis stor. Tabel 1: Afgørelser om anbringelse fordelt på alder, antal og pct., Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct

4 I alt 0-5 år I alt år Kilde: Ankestyrelsens Anbringelsesstatistik. Baggrund og data Siden anbringelsesreformen trådte i kraft d. 1. januar 2006 har kommunerne indberettet oplysninger om afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet til Ankestyrelsens anbringelsesstatistik. Årsstatistik 2012 er således den 7. årsstatistik siden anbringelsesreformen. Årsstatistikken giver et overblik over kommunernes afgørelser om 0-17-årige børn og unge anbragt uden for hjemmet. Herudover giver årsstatistikken et overblik over årige unge med døgnophold i anbringelsessted som led i efterværn. Læs Ankestyrelsens årsstatistik Anbringelsesstatistik 2012 på

5 5 Nyt gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag og kortere klagefrist Reglerne for børnebidrag er blevet ændret. Ændringerne betyder, at man nu skal betale et gebyr på kr. for en ansøgning om ændring af børnebidrag. Derudover er klagefristen på bidragsområdet blevet forkortet fra 1 år til 4 uger. Af chefkonsulent Tanja Skriver Frandsen, Ankestyrelsen Den ændrede organisering af statsforvaltningerne, som trådte i kraft den 1. juli 2013, har betydet, at der også er blevet gennemført en række regelforenklinger på det familieretlige område, herunder på bidragsområdet. Der er blevet indført et gebyr på ansøgninger om ændring af børnebidrag, og klagefristen er blevet betydeligt forkortet. Formålet med regelforenklingerne Det er tanken, at regelforenklingerne på det familieretlige område vil bidrag til at nedbringe sagsmængden og samtidig smidiggøre sagsbehandlingen ved at fjerne unødige krav og sagsskridt. Regelforenklingerne vil på den måde bidrage til at frigøre et økonomisk potentiale i statsforvaltningerne. Herudover skal regelforenklingerne skabe en øget gennemsigtighed og mindre bureaukrati for borgerne. Nyt gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag Regelændringerne betyder blandt andet, at der er blevet indført et gebyr på kr. for ansøgning om ændring af børnebidrag. Hvis gebyret ikke betales samtidig med, at man indgiver ansøgningen, kan statsforvaltningen afvise ansøgningen. Formålet med gebyret Det fremgår af bemærkningerne til loven, at det forventes, at et gebyr vil have en vis adfærdsregulerende effekt, da forældrene på den måde får et incitament til selv at nå til enighed om bidraget. Forældrene kan nemlig altid selv aftale, hvordan barnet skal forsørges, herunder om den ene forælder skal betale bidrag til barnet. Det fremgår også af bemærkningerne, at det forventes, at et vil begrænse antallet af situationer, hvor en forælder bruger bidragssystemet til chikanøse formål over for den anden forælder. Der ses i dag tilfælde, hvor en forælder gentagne gange i nogle situationer også flere gange om året søger statsforvaltningen om ændring af et børnebidrag, hvilket kan være til gene for den anden forælder og ofte også for barnet. Den første ansøgning om bidrag er gratis, men der skal betales gebyr for alle efterfølgende ansøgninger i forhold til dette bidrag.

6 6 Nogle ansøgninger er undtaget for betaling af gebyr Visse ansøgninger om ændring af bidrag er helt undtaget fra betaling af gebyr. Der skal ikke betales gebyr, hvis: Der søges om bortfald af bidrag, og dette skyldes, at barnet er flyttet til den forælder, der betaler bidraget. Der søges om ændring af et aftalt bidrag, og statsforvaltningen ikke tidligere har behandlet en sag om dette bidrag. Det følger af Danmarks internationale forpligtelser. Desuden skal der kun betales ét gebyr, når: Der søges om ændring af bidrag til flere børn. En part søger om nedsættelse af bidrag til flere børn i sager mellem forskellige parter. Det forudsætter dog, at ansøgningerne er samtidige. Hvis ansøgningerne ikke modtages samtidig, skal der betales gebyr for hver ansøgning. Det vil sige, at der kun skal betales ét gebyr ved ansøgninger om nedsættelse eller bortfald af bidrag til flere børn, uanset om ansøgeren har flere børn med den samme forælder, eller om ansøgeren har børn med flere forskellige forældre. Ved ansøgning om forhøjelse af bidrag til flere børn i en sag mellem samme parter skal der ligeledes kun betales ét gebyr. Derimod skal der betales et gebyr for hver ansøgning, hvis der søges om forhøjelse af bidrag til flere børn i sager med forskellige parter. Reglerne om de nye gebyrer gælder kun for de ansøgninger, som Statsforvaltningen modtager efter at loven er trådt ikraft. Ansøgninger indgivet inden den 1. juli 2013 er således ikke omfattet. Forkortet klagefrist Regelændringerne betyder også, at klagefristen på bidragsområdet forkortes fra 1 år til 4 uger. Det er sket af hensyn til, at begge parter så vidt muligt skal kunne indrette sig på den trufne afgørelse. En 4-ugers klagefrist giver sagens parter en rimelig frist til at overveje, om en sag ønskes påklaget, og samtidig vil parterne efter udløbet af klagefristen i højere grad end i dag kunne indrette sig i tiltro til den trufne afgørelse. Da der er tale om en partstvist, er der særlig god grund til en kort frist, for denne ene parts fordel er den anden parts ulempe. Den nye klagefrist gælder kun i forhold til de afgørelser om bidrag, som statsforvaltningen træffer efter at loven er trådt ikraft den 1. juli 2013.

7 7 Statsforvaltningens mulighed for at genoptage en påklaget afgørelse om bidrag Den nye korte klagefrist har især betydning for Statsforvaltningens mulighed for at genoptage en påklaget afgørelse om bidrag. Hvis der er klaget indenfor klagefristen, kan Statsforvaltningen genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Hvis statsforvaltningen genoptager afgørelsen, kan statsforvaltningen ændre afgørelsen med tilbagevirkende kraft, hvis den afgørelse, der er genoptaget, er åbenbart urigtig. Hvis der er klaget efter klagefristens udløb, kan statsforvaltningen ikke genoptage behandlingen af den afgørelse, der er klaget over. I denne situation skal statsforvaltningen sende klagen til Ankestyrelsen, som i særlige tilfælde kan behandle en klage, selvom klagefristen er overskredet. Hvis Ankestyrelsen ikke bestemmer, at klagen skal behandles, selvom klagen er indgivet efter udløbet af klagefristen, og klagen samtidig må anses som en ny ansøgning om ændring af bidraget, eller parten på et senere tidspunkt søger om ændring af bidraget med tilbagevirkende kraft, kan bidraget ikke ændres med tilbagevirkende kraft, selvom den tidligere afgørelse er åbenbart urigtig.

8 8 Barnets adfærdsproblemer som grund til anbringelse I serviceloven er der nævnt særlige forhold, der kan indgå i vurderingen af, om et barn eller en ung skal anbringes udenfor hjemmet uden samtykke. Et af disse forhold er Andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge. Kriteriet har både betydning for anbringelsesgrundlaget og den fremtidige indsats. Jytte Eline Falk-Lorenzen, Ankestyrelsen Der skal være klar risiko for et barn eller et ungt menneskes sundhed og udvikling, før en kommune kan foretage tvangsanbringelse. Risikoen for sundhed og udvikling er det centrale. I serviceloven er der skrevet om forhold, der mere præcist kan begrunde en risiko. De besluttende myndigheder skal klart angive, hvorfor der er risiko for alvorlig skade på barnets/den unges sundhed eller udvikling. Afgørelsen om anbringelse skal tydeligt begrundes med henvisning til det eller de konkrete forhold. Der tales om kriteriet andre adfærds- eller tilpasningsproblemer, når barnets/den unges problemer er årsagen eller en del af årsagen til en anbringelse uden samtykke. Og det bliver ofte brugt sammen med et eller flere andre kriterier. Normalt er der flere grunde I de fleste afgørelser om anbringelse udgør flere faktorer tilsammen risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed. Det er ofte en kombination af utilstrækkelig omsorg fra forældrenes side og problemer, der kan konstateres hos barnet/den unge. Det er fx, hvor et barn/en ung har brug for professionel støtte. Der er i de fleste tilfælde tale om omsorgssvigt, hvis forældrene ikke kan forstå barnet/den unges behov for særlig støtte og derfor ikke samarbejder om at sørge for støtten. Kriteriet kan stå alene, selv om det ofte bruges sammen med andre kriterier. Et eksempel kan være en ung på 15 år eller over, der ikke selv erkender følelsesmæssige vanskeligheder og er uenig i at blive anbragt. På den anden side kan forældrene erkende, at den nødvendige støtte er anbringelse. Årsagen til barnets eller den unges adfærds- eller tilpasningsproblemer betyder ikke noget for anvendelsen af kriteriet. Der skelnes ikke mellem, om det er belastende opvækstbetingelser eller en medfødt lidelse, der er årsag til problemer. Problemet er vigtigt Problemets størrelse og karakter har derimod betydning. Der skal være tale om problemer af en vis størrelse og alvor, og her spiller tid også en rolle. Der bliver ikke henvist til kriteriet, hvis krisen skønnes at være kortvarig. Et eksempel han være et spædbarn, der reagerer med vigende kontakt. Et andet kan være et større barn, der reagerer på forældrenes skilsmisse. Der dog ikke krav, at barnets/den unges problemer er endelig afklaret, fx ved en diagnose efter en udredning.

9 9 Anvendelse af bestemmelsen må ikke blive et stempel på barnet. Ved en genbehandling må det altid vurderes på ny, om barnet fortsat har adfærds- eller tilpasningsproblemer. Når de besluttende myndigheder henviser til adfærds- eller tilpasningsproblemer som anbringelsesgrundlag, er det samtidig et signal til kommunen om, at barnet/den unge har nogle særlige behov. Derfor skal der sættes ind med særlig støtte og behandling, for at barnet/den unge kan udvikle sig. Børn og unge-udvalget og Ankestyrelsen skal pege på behovet, men ikke på behandlingsformen. Lov om social service 58. Er der åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af 1) Utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge 2) Vold eller andre alvorlige overgreb 3) Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge, eller 4) Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge. Kan børn- og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes udenfor hjemmet, jf. 52 stl- 3. nr. 7. Baggrund og dat

10 10 Elever i 10. klasse med særlige behov har ret til specialundervisning Elever med særlige behov har ret til 10. klasse og til specialundervisning. Det har Klagenævnet for Specialundervisning netop afgjort i 2 sager. Af fuldmægtig Line Kürstein, sekretariatet for Klagenævnet for Specialundervisning Alle elever har ret til at tage en 10. klasse, hvis de ønsker det. Og det er kommunens pligt at sørge for specialundervisning til elever i grundskolen og i 10. klasse. Klagenævnet for Specialundervisning har netop behandlet to sager om elever med særlige behov, som ønskede et specialundervisningstilbud i 10. klasse. I den ene sag afviste kommunen at give et 10. klasses tilbud og henviste i stedet til, at den unge ville få gavn af en ungdomsuddannelse for unge med særlig behov. I den anden sag afviste kommunen, at eleven havde krav på støtte i samme omfang som i grundskolen. Tilbage til kommunen Klagenævnet hjemviste den første sag til kommunen og slog fast, at kommunen har pligt til at sørge for undervisning i 10. klasse for elever med særlige behov, som måtte ønske et 10. klasse tilbud. Kommunen kunne derfor ikke give afslag under henvisning til, at den unge i stedet skulle påbegynde en ungdomsuddannelse. Ændrede kommunens afgørelse Klagenævnet ændrede i den anden sag kommunens afslag på at tilbyde en elev specialundervisning. Nævnet bemærkede over for kommunen, at der i 10. klasse er pligt til at sørge for specialundervisning for elever med særlige behov i samme omfang som i grundskolen. Kommunen kunne derfor ikke give afslag på specialundervisning ved at henvise til, at 10. klasse er et frivilligt år, hvor der ikke er ret til samme støtte som i grundskolen. Kommunen skulle vurdere elevens konkrete og individuelle behov for undervisning og derpå træffe afgørelse om et relevant tilbud. Oplyst i ny K-meddelelse Klagenævnet for Specialundervisning udsender løbende meddelelser om sin praksis. Her beskriver nævnet kort mere principielle afgørelser og vejleder om centrale problemstillinger. Klagenævnet har for nylig offentliggjort en K-meddelelse om retten til specialundervisning i 10. klasse for elever med særlige behov. K-meddelelse nr. 36

11 11 Folkeskolelovens 3 Folkeskolelovens 20 Case 1 afslag på 10. klasse En kommune kan ikke give afslag på 10. klasse til en elev med særlige behov, og i stedet give tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Forældrene ønskede et 10. klassetilbud i en ADHD-klasse til deres søn. Kommune ville ikke visitere til en ADHD-klasse, da kommunen vurderede, at en ungdomsuddanelse for unge med særlige behov ville passe bedre til den unge. Klagenævnet for Specialundervisning vurderede, at det følger af folkeskoleloven 20, stk. 1, at det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen. Dette gælder også for unge, som har behov, der bedst kan tilgodeses i specialklasse eller i specialskole, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2. Klagenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen. Case 2 afslag på specialundervisning i 10. klasse En kommune kan ikke give afslag på specialundervisning i 10. klasse med henvisning til, at 10. klasse er et frivilligt år. Forældrene ønskede 10. klasse på en specialskole til deres søn. Kommunen gav afslag på forældrenes ønske og gav i stedet et tilbud i et 10. klassecenter med mentorordning. Kommunen begrundede afgørelsen med, at 10. klasse er et frivilligt skoleår, hvor der ikke kan tilbydes støtte i samme omfang som indenfor skolepligten. Klagenævnet fastslog, at det følger af folkeskolelovens 20, stk. 1 og stk. 2, at kommunen er forpligtet til at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand også til elever i 10. klasse. Klagenævnet ændrede kommunens afgørelse og vurderede, at eleven skulle henvises til et specialundervisningstilbud målrettet elever med autismespektrumforstyrrelser. Læs mere om Klagenævnet for Specialundervisning

12 12 Sociale ydelser skal ikke inddrages i fastsættelsen af årsløn Tilskadekomnes erhvervsevnetab og årsløn skal fastsættes ud fra et skøn, når tilskadekomne har haft en løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet forud for en arbejdsskade. Indtægten fra sociale ydelser indgår ikke i vurderingen af årslønnen, da sociale ydelser ikke er udtryk for tilskadekomnes evne til at tjene penge. Af fuldmægtig Dorte Torp Sørensen, Ankestyrelsen Indtægt fra sociale ydelser indgår ikke i vurderingen af årslønnen Indtægten fra sociale ydelser indgår ikke med det faktisk udbetalte beløb. Sociale ydelser er uanset arten standardiserede fastsatte ydelser, som ikke er udtryk for evnen til at tjene penge. Perioder med udbetalte sociale ydelser værdiansættes i stedet efter et skøn. I skønnet indgår: om tilskadekomne har udvist vilje og evne til at ville arbejde hvilken slags social ydelse, der er udbetalt hvor lang en periode, tilskadekomne har modtaget ydelsen om tilskadekomne har stået til rådighed for arbejdsmarkedet og været aktivt jobsøgende om tilskadekomne har deltaget i kommunale tiltag som opkvalificeringsforløb, jobtilbud og virksomhedspraktik mv. Hvis der er perioder med udbetalt sygedagpenge, ses der på årsagen til det. Løs tilknytning til arbejdsmarkedet i flere år forud for arbejdsskaden Vi har i principafgørelse taget stilling til årslønnen hos en mand, som på skadestidspunktet havde haft en løs tilknytning til arbejdsmarkedet i flere år. Der var tale om en mand, som kom til skade efter få dages ordinært arbejde som chauffør. Han havde haft en løs tilknytning til arbejdsmarkedet i årene inden arbejdsskaden, hvor han dels havde haft indtægt fra arbejde og dels havde modtaget sociale ydelser. Vi fandt, at han på skadestidspunktet havde en fuld erhvervsevne. Vi lagde i afgørelsen om årsløn vægt på, at lønnen fra få dages arbejde omregnet til 12 måneder ikke gav et retvisende billede af hans indtjeningsevne på skadestidspunktet. Vi foretog derfor et skøn, hvor vi inddrog de samlede oplysninger om: lønindtægten fra seneste og tidligere arbejdsforhold hans erhvervsmæssige situation hans tilknytning til arbejdsmarkedet i årene inden arbejdsskaden

13 13 Han havde i årene inden skaden haft indtægt fra arbejde på henholdsvis ,50 kroner, kroner og 8.534,13 kroner. Han havde stået til rådighed for arbejdsmarkedet i perioder, hvor han havde fået udbetalt kontanthjælp og aktiveringsydelse. Han havde været aktivt jobsøgende og havde været til flere jobsamtaler. Vi fastsatte på den baggrund skønsmæssigt hans årsløn til kr. Læs Principafgørelse >> Ingen tilknytning til arbejdsmarkedet i 20 år forud for arbejdsskaden Ankestyrelsen har i principafgørelse taget stilling til tab af erhvervsevnen hos en kvinde, der ikke havde haft tilknytning til det ordinære arbejdsmarked i 20 år inden skaden. Hun kom til skade under virksomhedspraktik. Vi kom frem til, at hendes evne til at tjene penge ved ordinært arbejde ikke i sig selv var blevet forringet som følge af skaden. Vi fandt, at hendes erhvervsevne allerede var nedsat i betydeligt omfang inden skaden. Der var desuden ikke realistiske udsigter til, at hun ville have fået indtægtsgivende arbejde, selv om skaden ikke var sket. Vi vurderede derfor, at hun ikke havde dokumenteret et tab af erhvervsevne, som kunne danne grundlag for erstatning. Ankestyrelsen har brugt principperne i en højesteretsdom fra 2010, som slår fast,, at der skal opstilles en prognose for, hvordan tilskadekomnes livsforløb økonomisk set ville være blevet uden arbejdsskaden. Tilskadekomne har ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis vedkommende inden skaden har haft en så beskeden tilknytning til arbejdsmarkedet eller en så ringe erhvervsevne, at det efter en konkret vurdering må antages, at han/hun heller ikke ville være kommet i arbejde uden skaden. Læs Principafgørelse >>

14 14 Tab af erhvervsevne Hvis tilskadekomne ikke længere kan tjene det samme efter en arbejdsskade som før skaden, har han/hun mulighed for at få erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningen skal kompensere for den nedsatte evne til at tjene penge ved arbejde. Indtægtstabet skal som udgangspunkt være 15 procent eller mere. Ved vurderingen ser man på, hvad tilskadekomne kunne have tjent på afgørelsestidspunktet, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Denne indtjening sammenholdes med, hvad tilskadekomne burde kunne tjene med skadens følger. Årsløn For at beregne tilskadekomnes erhvervsevnetab, skal der fastsættes en årsløn. Udgangspunktet er, at årslønnen fastsættes til tilskadekomnes faktiske indtægt fra arbejde 12 måneder inden skaden. Hvis tilskadekomne ikke har haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet i 12 måneder forud for skaden, fastsættes årslønnen skønsmæssigt.

15 15 Det nationale integrationsbarometer Regeringen lancerede i november 2012 Det nationale integrationsbarometer. Formålet var at gøre regeringens mål for integrationsindsatsen synlig og følge udviklingen år for år både på landsplan og i de enkelte kommuner. Integrationsbarometeret fokuserer på indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, idet tidligere analyser viser, at det er denne målgruppe, der står over for de største udfordringer, når det gælder integration. Af specialkonsulent Heino Jespersen, Ankestyrelsen Det landsdækkende barometer og de lokale barometre Regeringens mål for integrationsindsatsen udstikker kursen, mens indsatsen fortsat tilrettelægges ud fra de lokale forhold Derfor består Integrationsbarometeret både af et landsdækkende barometer og 98 lokale barometre, der viser udviklingen i de enkelte kommuner.. Det landsdækkende integrationsbarometer måler udviklingen for hele landet mod regeringens 9 mål for integrationsindsatsen om arbejde, uddannelse, danskkundskaber, medborgerskab, ligebehandling, selvbestemmelse, forsørgelse, udsatte boligområder og kriminalitet. De lokale integrationsbarometre måler udviklingen i de enkelte kommuner mod regeringens mål om arbejde, uddannelse, danskkundskaber, forsørgelse, udsatte boligområder og kriminalitet. Det er netop på de lokale mål, hvor der for øjeblikket findes data. Se det landsdækkende integrationsbarometer >> Målgruppen Målgruppen for det nationale integrationsbarometer er både kommuner og andre aktører i integrationsindsatsen. Det kan for eksempel være foreninger, virksomheder og organisationer, som er engageret i integrationsarbejdet. Integrationsindsatsen i Danmark involverer mange aktører og omfatter en række indsatsområder - lige fra integrationsindsatsen for nye borgere, over beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen til indsatsen for at fremme medborgerskab, dvs. deltagelsen i samfundslivet i bred forstand. En effektiv integrationsindsats kræver derfor, at indsatsen sigter mod fælles mål, som alle aktører på integrationsområdet kan følge,, og at alle parterne har et samlet overblik over udviklingen hen mod målene.

16 16 De første målinger Det landsdækkende integrationsbarometers første målinger af udviklingen viser fremgang på uddannelsesområdet og tilbagegang inden for udsatte boligområder, mens der ikke er sket udvikling på beskæftigelsesområdet eller inden for offentlig forsørgelse og kriminalitet. Hele landet oktober Arbejde - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde 2. Uddannelse - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse 3. Danskkundskaber - Flere indvandrere skal lære dansk 4. Medborgerskab - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal føle sig inkluderet i det danske samfund og deltage i samfundslivet 5. Ligebehandling - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse oplever forskelsbehandling 6. Selvbestemmelse - Færre unge indvandrere og efterkommere oplever begrænsninger i deres selvbestemmelse over eget liv 7. Forsørgelse - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse på offentlig forsørgelse 8. Udsatte boligområder - Færre udsatte boligområder 9. Kriminalitet - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse begår kriminalitet Udvikling siden første måling Uændret Positiv Udviklingen kan ses ved næste måling primo 2014 Udviklingen kan ses ved næste måling primo 2014 Udviklingen kan ses ved næste måling primo 2014 Udviklingen kan ses ved næste måling primo 2014 Uændret Negativ Uændret

17 17 Barometeret viser de første statusmålinger for danskkundskaber, medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse. For disse målinger kan der ikke vises en udvikling før næste opdatering primo De 9 mål i det nationale integrationsbarometer opdateres jævnt over hele året, når der foreligger nye data. Det fortæller integrationsbarometeret om udviklingen på uddannelsesområdet. Udviklingen på uddannelsesområdet måles gennem 3 indikatorer Andelen af elever, der får karakteren 2 eller derover til 9. klasses afgangsprøve i dansk og matematisk problemløsning. Andelen af årige, der mindst har gennemført en ungdomsuddannelse. Andelen af årige, der har gennemført en videregående uddannelse. Barometeret viser en fremgang på alle 3 indikatorer fra 2011 til I en lang række kommuner har udviklingen på uddannelsesområdet været meget positiv. Kommuner som Frederikssund, Rudersdal og Fredensborg har haft den største fremgang i forhold til 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk problemløsning blandt nydanskere. Andelen af årige nydanskere med en afsluttet ungdomsuddannelse steg mest i Solrød Kommune, mens Faxe Kommune og Vejen Kommune har haft den største positive udvikling i andelen af årige nydanskere med en gennemført videregående uddannelse.

18 Kort Nyt fra Ankestyrelsen 18 Udveksling af oplysninger i overgrebssager Ankestyrelsen har skrevet en pjece om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt udveksling af oplysninger i børnehuse. Pjecen vedrører de nye regler i servicelovens 49 b og 50 c, som giver udtrykkelig lovhjemmel til i overgrebssager at udveksle oplysninger uden indhentelse af samtykke. Reglerne, som trådte i kraft 1. oktober 2013, er en del af Overgrebspakken. Hent pjecen på wwwast.dk >> Overgrebspakken - børn skal altid beskyttes er indgangen til Social-, Børne- og Integrationsministeriets samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb. Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2012 Tendenser Set lidt fra oven fortsætter tendenserne fra de foregående år. Antallet af indkomne klagesager er steget også i 2012, nævnet har afholdt flere møder og truffet flere afgørelser. De fleste afgørelser drejer sig om køn, færre om etnisk oprindelse og mange handler om forskelsbehandling på grund af alder, med klager over afskedigelse og afslag på jobansøgning, som de hyppigst forekommende. Læs mere i beretningen om: HPV-vaccine, der tilbydes gratis til piger men ikke til drenge det er lovligt, at holde svømmerummet i en svømmehal frit for mænd medarbejdere på barselsorlov skal indkaldes til løn- eller kvalifikationssamtale kvinder i bestyrelser udformning af jobannoncer Digital årsberening korte tekster handicap Beretningen er i år digital, og det vil den være fremover. Nyhederne fra 2012 er derfor fortalt i små korte tekster, som let kan læses på nettet. Som noget nyt har beretningen i år et tema: Handicap. I lidt længere tekster kommer vi omkring den praksis, nævnet har udviklet over årene på området. Resuméer af årets afgørelser er nu mere brugervenligt udskilt i et særligt dokument. Summary in English This year the annual report includes an English version of the foreword by the President of The Board of Equal Treatment, ms Tuk Bagger. The foreword will give you a brief overview of trends and the types of cases that the Board has dealt with in 2012.

19 19 Find årsberetningen på Nyeste Principafgørelser Ankestyrelsen har i november udsendt Principafgørelser om blandt andet: Hjælp til huslejerestance Hjælp til husleje i botilbud Hjælp til merudgifter til diæt Læs alle de nyeste Principafgørelser på >>

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere

Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere Langt de fleste indvandrere og efterkommere ser sig selv som danskere eller danskere med indvandrerbaggrund. Kun en mindre del føler sig primært som indvandrere.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36, Grenaa Dialogmøderne afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed KEN nr 9883 af 08/09/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-09-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 297 Offentligt Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Revideret version, august 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kommunale afgørelser, årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Inklusion i sparetider

Inklusion i sparetider Titel es dem præsentationen 00.00 2008 Filadelfi Temadag DH Holbæk Inklusion i sparetider Lidt om mig og mit arbejde Fra udskillelse over rummelighed til inklusion Menneskerettighedserklæringen 1948 FN

Læs mere

FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret

FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret Regeringen lancerede det nationale integrationsbarometer i november 2012 med det formål at synliggøre regeringens mål for integrationsindsatsen

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 93-13 4300174-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - valg af anbringelsessted - ændring

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Nyhedsbrev December 2015

Nyhedsbrev December 2015 Nyhedsbrev December 2015 Kære aflastnings- og plejefamilier Her, hvor vi nærmer os årets slutning vil vi gerne sige tak for jeres dygtige og engagerede indsats gennem året, som er forudsætningen for at

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Præsentation af Ankestyrelsen

Præsentation af Ankestyrelsen Præsentation af Ankestyrelsen 2014 Hvem er vi? Oprettet i 1973 som en selvstændig styrelse under Socialministeriet Kontor i København og i Aalborg 520 ansatte og 40 lægekonsulenter 90 beskikkede medlemmer

Læs mere