Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august Af Kristian Thor Jakobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen"

Transkript

1 Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste 2-3 år oplevet en markant større fremgang i indkomsten end den øvrige befolkning. Danmark har gennem årtier været et af de lande i den vestlige verden, hvor indkomstforskellene er mindst. Men hvordan ser tendenserne ud, når der fokuseres på de absolut rigeste i Danmark? Dette notat ser nærmere på udviklingen for danskerne med de absolutte topindkomster, og om hvordan fx deres branchetilknytning har ændret sig over de seneste 3 år. Spredningen i toppen af indkomstfordelingen er steget i Danmark over de seneste 2-3 år. Grænsen for at tilhøre den absolutte topindkomstgruppe i Danmark, nemlig top,1 pct., er således steget med ca. 425 pct., mens den tilsvarende grænse for at tilhøre fx top 5 pct. kun er steget med 275 pct. I 212 skulle en person have en årsindkomst på godt 3,5 mio. kr. for at tilhøre top,1 pct. I forhold til den øvrige befolkning er er andelen af den samlede indkomst, der tilfalder personerne med de 5 pct. højeste indkomster steget svagt fra 17 til 18 pct. over de seneste 3 år. Den lille stigning dækker dog over, at indkomstandelen for top 1 pct., og især top,1 pct., er steget, mens den er faldet for den øvrige del af top 5 pct. Indkomstandelen for top,1 pct. er fx steget med ca. 4 pct. siden 198 erne. Omkring 6 pct. af de personer, der tilhører den absolutte topindkomstgruppe, er historisk set også at finde i denne gruppe det efterfølgende år. I årene frem mod finanskrisen var andelen dog nede på omkring 45 pct. for derefter at vende tilbage til det tidligere niveau. En del af udviklingen i topindkomstgrupperne skyldes bl.a., at sammensætningen i disse grupper har ændret sig relativt markant. For mere end 3 år siden udgjorde selvstændige fx omkring halvdelen af top 1 pct. I 212 var denne andel faldet til en tredjedel. Derudover er der også sket forskydninger i branchetilknytningen for topindkomstgrupperne. For ca. 3 år siden udgjorde personer med tilknytning til handel og sundhedsvæsenet de største andele af personer i top 1 pct. Frem mod 212 har top 1 pct. i stigende grad bestået af personer fra fx finans- og rådgivningsbrancherne, men også andelen af personer fra IT- og medicinalbranchen er steget.

2 Set i internationalt perspektiv er udviklingen hos fx top 1 pct. i indkomstfordelingen i Danmark ikke markant. Således er andelen af den samlede indkomst for personer i top 1 pct. i USA steget fra ca. 8 pct. i 198 til knap 18 pct. i 213. Kontakt Forskningschef Kristian Thor Jakobsen Tlf Klik her for at angive tekst. 2

3 1. Baggrund Uligheden i Danmark er steget siden 1995 Topindkomsterne i andre lande er også steget Topindkomsterne analyseres Erhvervsindkomst i fokus Gennem de tyve seneste år er den samlede indkomstulighed i Danmark steget. Indkomstforskellene i befolkningen måles ofte med Gini-koefficienten, og denne er steget fra ca.,22 i 1995 til,27 i 212, hvilket primært har været drevet af, at personerne med 1 pct. højeste indkomster har opnået en stigende andel af den samlede indkomst. De 1 pct. rigeste tjente efter skat ca. 19 pct. af de samlede indkomster i 1995, mens denne andel var steget til ca. 22 pct. i 212. Danmark er dog fortsat er et af de mest lige lande i verden målt på indkomstforskellen mellem top og bund. I lande som fx USA og Storbritannien har der også været en tendens til, at topindkomstgruppen har tjent en større og større andel af den samlede indkomstmasse over de seneste 2-3 år. Denne udvikling har dels været drevet af, at der også har været tale om en større ulighed i indkomstfordelingen blandt de rigeste i samfundet, hvor fx de,1 eller 1 pct. rigeste i personer har oplevet markante stigninger i den personlige indkomst, mens den øvrige del af topindkomstgruppe ikke har oplevet samme fremgang. Dette notat ser på, om hvorvidt det også er tilfældet i Danmark, at en relativ lille gruppe af personerne tilhørende topindkomstgruppen har oplevet en højere fremgang i indkomst sammenlignet med den øvrige befolkning, og om dette i så fald har ændret uligheden i toppen af indkomstfordelingen. Desuden ses der nærmere på, hvor meget den primære branchetilknytning for topindkomstgruppen har ændret sig de seneste 3 år. Analysen tager udgangspunkt i erhvervsindkomsten, der omfatter lønindkomst og nettooverskud af egen virksomhed. Det skyldes, at det først og fremmest er den indkomst, der opnås gennem arbejdskraftens produktive indsats, der er interessant for denne analyse. Derved opnås der bl.a. indsigt i, hvor på arbejdsmarkedet de højeste indkomster bliver genereret, og hvor de personer, der må antages at have den højeste human kapital, søger hen. Overførsler fra det offentlige medregnes ikke i indkomsten, da vi udelukkende er interesserede i at vurdere udviklingen for personer med de allerhøjeste indkomster i forhold til den øvrige befolkning. Af samme årsag er formueindkomst heller ikke inkluderet. For at fjerne evt. effekter fra ændringer i skattesystemet er indkomsten opgjort før skatter. Indkomsterne er opgjort på individniveau for at afdække, hvor de højeste indkomster i Danmark blev genereret før og nu. Analysen fokuserer alene på personer i alderen 3 til 6 år. Fremadrettet i analysen forstås fx top 5 pct. ved den gruppe af personer, der havde mellem de fem pct. højeste samlede indkomster før skat blandt alle 3-6 årige i Danmark. 2. Udviklingen i indkomsten for personer med de allerhøjeste i Danmark Kravet for at tilhøre top,1 pct. er steget relativt meget Grænsen for, hvornår en person har tjent nok til at tilhøre top,1 pct., er steget med ca. 425 pct. siden 198, mens den tilsvarende grænse for top 5 pct. kun er steget med ca. 275 pct., jf. Figur 1. Grænsen for at tilhøre top,1 pct. er derved særligt steget gennem de seneste 2 år. Denne udvikling betyder, at indkomstspredningen i top 5 pct. er steget relativt markant henover de seneste 3 år, hvilket har været drevet af, at primært top,1 pct. har oplevet en større indkomstfremgang end resten af top 5 pct. Omsat til absolutte antal kroner krævede det i 212 en årsindkomst på ca. 72. kr. at tilhøre top 5 pct., mens det krævede godt 3,5 mio. kr. at være blandt de ca. 2.4 personer i top,1 pct. 3

4 Figur 1 Udvikling i indkomstgrænser for udvalgte topindkomstgrupper, =1 6 5 Top 5 pct. Top 1 pct. Top,1 pct Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata Stigende ulighed blandt de højeste indkomster Uligheden i topindkomstgruppen har derfor været stigende siden midten af 199 erne, hvor personerne med de allerhøjeste indkomster, altså top,1 pct., har oplevet højere indkomstfremgange end de øvrige personer i fx top 5 pct. Forholdet mellem grænsen for at tilhøre henholdsvis top,1 pct. og top 5 pct. er derfor steget med ca. 4 pct. siden midten af 199 erne, jf. Figur 2. For gruppen af personer lige under top,1 pct. har den tilsvarende stigning været på ca. 1 pct. Med andre ord har de stigende indkomstforskelle i topindkomstgruppen primært været drevet af, at top,1 pct. har oplevet markant større indkomstfremgang sammenlignet med restgruppen i fx top 5 pct. 4

5 Figur 2 198= Udvikling i afstanden mellem mellem udvalgte topindkomstgrænser og indkomstgrænsen for top 5 pct., Top,2-1 pct. Top,1 pct Udviklingen har været sammenfaldende med ændrede konjunkturforhold Udviklingen i indkomstuligheden blandt top 5 pct., målt som forholdet mellem grænsen for at tilhøre henholdsvis top,1 pct. og top 5 pct., har været sammenfaldende med ændrede konjunkturforhold, jf. Figur 3. I perioder, hvor der har været et positivt outputgab, dvs. højkonjunktur, har der samtidig også været en tendens til en øget indkomstulighed i top 5 pct., mens det modsatte har været tilfældet i perioder, hvor outputgab har været negativt. Siden årtusindskiftet har sammenhængen været mest markant. Og specielt op mod og under finanskrisen var der en tæt sammenhæng. Da indkomsten er opgjort som erhvervsindkomst, er der altså ikke blot tale om et konjunkturafhængigt kapitalafkast. Et højere nettoafkast af egen virksomhed indgår dog i opgørelsen af indkomsten, og kan medvirke til at forklare konjunkturafhængigheden. Derfor bør udviklingen i ulighed, i hvert fald for topindkomstgruppen, ikke fortolkes uafhængigt af fx konjunktursituationen. 5

6 Figur 3 Sammenhæng mellem afvigelser fra trend i forhold til indkomstudviklingen for top,1 pct. og BNP, Top,1 pct. gab BNP gab Anm.: Gabet for indkomstudviklingen for top,1 pct. og BNP er beregnet ved hjælp af et HP-filter Top 5 pct. tjente ca. 18 pct. af den samlede indkomst i 212 Stigningen i indkomstspredning i topindkomstgruppen skal også sættes i forhold til udviklingen for den øvrige befolkning i forhold til at kortlægge om indkomstfremgangen for top,1 pct. også gjaldt andre grupper længere nede i indkomstfordelingen. Samlet set voksede top 5 pct. s andel af de samlede indkomster svagt fra ca. 17 pct. i 198 til ca. 18 pct. i 212. Men givet den øgede indkomstspredning i top 5 pct. dækker dette imidlertid over, at top,1 pct. oplevede en relativ markant stigning i deres andel, der steg med ca. 4 pct. fra 198 til 212, jf. Figur 4. Top 1-5 pct. oplevede derimod et svagt fald i samme andel. Dette indikerer, at top 1 pct., og især top,1 pct., har oplevet en højere indkomstfremgang i de seneste 2 år end den øvrige befolkning. 6

7 Figur 4 198= Udvikling i andelen af de samlede indkomster, der tilfalder udvalgte topindkomstgrupper, Top,1 Top,2-1 Top Udskiftning fra år til år i topindkomstgruppen Markant udskiftning fra år til år i topindkomstgrupperne Personerne i topindkomstgruppen er selvfølgelig ikke de samme fra år til år. Denne udskiftning sker delvis på grund af, at personer forsvinder ud af populationen grundet fx dødsfald, for høj alder eller udvandring. Derudover er der selvfølgelig en vis udskiftning i gruppen, fordi folk fx falder i indkomst fra år-til-år grundet fx sygdom eller sektorspecifikke konjunkturforhold. Udskiftningen i top 5 pct. kan anskueliggøres ved at betragte status i 212 for personer, der i 211 var i en af topindkomstgrupperne, jf. Tabel 1. 6 pct. af top,1 pct. i 211 var stadig at finde i top,1 i 212. Ca. en fjerdedel af top,1 pct. var i samme periode faldet til den øvrige del af top 1 pct. det efterfølgende år, mens ca. 5 pct. havde henholdsvis helt forladt top 5 pct. eller populationen. Samtidig er det kun en meget begrænset del af fx top 1-5 pct., der rykker op i top,1 pct. det efterfølgende år. Mere end 8 pct. af de personer, der indtrådte i top,1 pct. i 212, befandt sig i 211 i den øvrige del af top 1 pct., mens kun 8 pct. kom fra top 1-5 pct. Indtrædelse i top,1 pct. sker derfor typisk kun for personer, der det foregående år også befandt sig i den absolutte top af indkomstfordelingen. 7

8 Tabel 1 Bevægelser mellem udvalgte indkomstgruppe fra 211 til 212 Antal Status 211 Status 212 Resten Top 1-5 Næste,9 Top,1 Ude pct. pct. pct. Resten Top 1-5 pct Næste,9 pct Top,1 pct Status i 212 i forhold til indkomstgrupper fordelt efter status i 211 Ude Resten Top 1-5 pct. Næste,9 pct. Top,1 pct. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Top,1 pct. Næste,9 pct. Top 1-5 pct. Resten Status 211 Omfanget af udskiftning i topindkomstgruppen har været stabil Udskiftningen i topindkomstgrupperne var relativ stabil gennem 198 erne og første halvdel af 199 erne, jf. Figur 5. Blandt top,1 pct. lå andelen af personer, der også var at finde i top,1 pct. det efterfølgende år, stabilt omkring 6 pct. Fra midten af 199 erne og frem til finanskrisen i slutningen af erne steg omfanget af udskiftning i topindkomstgrupperne, hvor fx kun omkring 45-5 pct. af top,1 pct. var at finde i samme indkomstgruppe det efterfølgende år. I årene efter finanskrisen er omfanget af udskiftningen imidlertid vendt tilbage til niveauet fra før midten af 199 erne. Tendensen til, at top,1 pct. oplevede en stigning i andelen af den samlede indkomstmasse har derved været sammenfaldende med, at udskiftningen blandt top,1 pct. steg. Stigningen i den samlede indkomstandel for top,1 pct. var således samtidig præget af en betydelig udskiftning i gruppen fra år til år. 8

9 Figur 5 Andel af personer, der forbliver eller rykker op i indkomstgruppe det efterfølgende år, Top,2-1 pct. Top,1 pct I international sammenhæng har udviklingen været behersket Internationalt set er Danmark stadig et af de mest lige lande i forhold til indkomstfordelingen i toppen. Dette afspejles bl.a. ved, at stigningen i indkomstandelen blandt de rigeste i Danmark har været relativ begrænset sammenlignet med udviklingen i andre lande, jf. Figur 6. Andelen af indkomsten, der tilfalder top 1 pct. i USA, er fx steget fra ca. 8 pct. i 198 til omkring 18 pct. i 213, mens det danske niveau er steget fra ca. 5 pct. til omkring 6 pct. i samme periode. Figur 6 Andelen af den samlede indkomstmasse, der tilfalder top 1 pct., Danmark Sverige USA Frankrig Storbritanien Anm.: Manglende observation for Storbritannien i 28 World Top Incomes Database, 215 og Økonomi- og Indenrigsministeriet 9

10 4. Branchetilknytning for de 1 pct. rigeste personer i Danmark I takt med udviklingen i topindkomstgruppen i de seneste 3 år, hvor særligt top,1 har oplevet en markant indkomstfremgang sammenlignet med resten af top 5 pct., har den typiske branchetilknytning for top 1 pct. også ændret sig, jf. Figur 7. Markant stigning i andelen af top 1 pct., der tilhører fx finanssektoren I 1982 havde omkring hvert sjette primært i top,2-1 pct. tilknytning til henholdsvis Handel og Sundhedsvæsen, mens disse andele er faldet frem mod 212, hvor de kun udgjorde henholdsvis 13 og 11 pct. Modsat er andelene inden for Rådgivning, Finansiering og forsikring og IT- og Informationstjenester steget i sammen periode. Særligt udgjorde personer fra Finansiering og forsikring en noget større andel af top,2-1 pct. i 212, hvor andelen lå på ca. 1 pct., mens personer fra samme branche kun udgjorde ca. fem pct. af top,2-1 pct. i Blandt ikke-selvstændige i både top 1 og,1 pct. er der sket en markant stigning i andelen med tilknytning til Finansiering og forsikring og Rådgivning mv.. Dette er dels sket på bekostning af personer fra særligt branchen Sundhedsvæsen. I top,1 pct. havde mere end hver femte ikke-selvstændig tilknytning til den finansielle sektor i 212 mod kun ca. hver tiende i Den samme omtrentlige fordobling i andelen er også sket for personer med tilknytning til rådgivningsbranchen. 1

11 Figur 7 Primære branchetilknytning for henholdsvis top,1 og 1 pct., Top,2-1 pct. 3 Top,1 pct Ekskl. selvstændige 3 Ekskl. selvstændige Anm.: Brancheinddelingen i henholdsvis 1982 og 212 er ikke konsistent. I figuren er branchebenævnelserne gældende for 212 anvendt, men der er ikke fuldstændig overlap mellem brancherne i de to år, hvilket kan afstedkomme små forskydninger i de brancheopdelingen for de respektive år Selvstændige er defineret som personer, hvor nettooverskuddet fra egen virksomhed udgjorde mindst 7 pct. af den samlede erhvervsindkomst. Alle i landbruget i top 1 pct. er selvstændige Top 1 pct. består desuden af selvstændige, der er karakteriseret ved, at størstedelen af deres erhvervsindkomst stammer fra nettooverskuddet fra egen virksomhed. 1 I branchen Landbrug, skovbrug mm. har så godt som alle personer tilhørende top 1 pct. i både 1982 og 212 været tilhørende denne kategori. Samtidig er indkomsten som sagt opgjort før eventuelle kapitaludgifter, hvilket må forventes at være betragtelige for en del af disse personer. Hvis kapitaludgifterne fratrækkes erhvervsindkomsten, falder andelen af fx top,2-1 pct., der kommer fra branchen Landbrug, skovbrug mm. i 212, fra ca. 12 pct. til ca. 6 pct. Dette er stadig nok til at branchen rangerer mellem de fem største i top,2-1 pct. Af andre større brancher inden for top 1 pct. var mindst halvdelen af personerne med tilknytning til Sundhedsvæsen samt Ejendomshandel og udlejning selvstændige i Størstedelen er her defineret ved at mindst 7 pct. af den samlede erhvervsindkomst kommer fra nettooverskud fra egen virksomhed. 2 Selvstændige i branchen Sundhedsvæsen er bl.a. praktiserende læger. 11

12 Fald i andelen af selvstændige Overordnet set er andelen af selvstændige blandt top 1 pct. faldet over de seneste 3 år. I 1982 var halvdelen af top 1 pct. selvstændige mens denne andel var faldet til omkring en tredjedel i 212, jf. Figur 8. Figur Andel af udvalgte topindkomstgrupper, hvor nettooverskud fra egen virksomhed har udgjort mindst 7 pct. af den samlede indkomst, Top,2-1 pct. Top,1 pct. Sundhedsvæsnet fortrængt blandt topindkomsterne Alt i alt kan det konstateres, at de højeste indkomster i langt højere grad end tidligere tjenes i den finansielle sektor samt rådgivningsbranchen, hvor andelen af selvstændige samtidig er meget lav. Disse branchers indtræden blandt topindkomsterne er sket på bekostning af personer med tilknytning til sundhedsvæsnet eller handelssektoren. Blandt de selvstændige i topindkomstgrupperne er der stadig primært tale om personer med tilknytning til landbrugs- og sundhedssektorerne. 12

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING KAPITEL II INDKOMSTFORDELING II.1 Indledning Kapitlets fokus Ønsket grad af lighed et politisk anliggende Lighed i muligheder eller udfald? Et af velfærdssamfundets formål er at sikre en rimelig fordeling

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Tilpasning af gæld og forbrug

Tilpasning af gæld og forbrug Tilpasning af gæld og forbrug En række institutionelle og strukturelle forhold herunder en betydelig pensionsopsparing og et veludviklet realkreditsystem gør det generelt muligt for danske husholdninger

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere