Boligsocial profil Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj"

Transkript

1 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse og Århus Omegn) 1.0 Problemkompleks Boligsocial profil Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj Aarhus Kommune Almene boligområder i Aarhus Voksne uden for arbejdsmarkedet 80,00% Andel fraflyttede husstande Andel hærværk/indbrud 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Andel 0-17-årige Andel ikke-vestlige indvandrere/efterkommere Andel børn med økonomisk friplads Andel kriminalitetssigtede unge Andel børn med foranstaltninger Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj er tre nabo-boligområder beliggende i det nordvestlige Aarhus i området afgrænset af Ringgaden, Ringvejen, Paludan Müllersvej og Viborgvej. Der bor aarhusianere i områdets 25 boligafdelinger. Der er husstande. Frydenlund og Møllevangen har igennem en årrække haft boligsociale indsatser. Aktuelt i perioden arbejdes således med boligsociale helhedsplaner i Møllevangen og i Frydenlund, hvorimod Charlottehøj hidtil ikke har haft nogen boligsocial indsats. Med nærværende prækvalifikation ønskes igangsat en større indsats, der går på tværs af de tre boligområder. Der påtænkes både igangsat fælles indsatser, der skal binde området sammen og tage vare om områdets fælles udfordringer, og indsatser, der målrettes dele af det samlede område. Når gennemsnitsværdierne for det samlede område anskues statistisk, slår ingen indikatorer meget markant ud. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er udfordringer i området, men snarere, at områdets afdelinger har forskellige udfordringer, og at de samlede statistikker har en tendens til at udligne hinanden. Beboersammensætning: Frydenlund er andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på 45,8%, mens den i Møllevangen er 15,5% og i Charlottehøj 20,3%. Frydenlund har ligeledes en større andel af børn og unge (0-18 år): 26,6%. Mens den i Møllevangen og Charlottehøj er henholdsvis 10,2% og 14,2%

2 Børn og unge: I Møllevangen er 6,8% af de årige sigtede, mens det i Charlottehøj og Frydenlund er 0% og 2,8%. Andelen af børn med foranstaltninger er relativ høj i området. Foranstaltningsniveauet er særligt højt i Møllevangen, 14,2%, mens niveauet for Frydenlund og Charlottehøj er 7,8% og 8,2% Økonomisk friplads: Mange børn i området får økonomisk friplads til de kommunale institutioner (årlig husstandsindkomst under kroner (2013-grænsen)). Her er der ingen nævneværdige forskelle internt i området dog ligger Frydenlund lidt højere end de to øvrige områder med 37,7% børn med friplads. En positiv indikator, der er gældende for hele området, er andelen af børn, der går i et kommunalt fritidstilbud: Andelen af børn, der står uden for de kommunale fritidstilbud, er nemlig bemærkelsesværdig lav i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj. I 2012 står kun 51,4 % af områdets børn udenfor de kommunale fritidstilbud. Tallet er mere positivt end gennemsnitsnivauet for byen som helhed. Også her er der imidlertid interne forskelle: Møllevangen ligger lavest med kun 40,4% børn uden for fritidstilbud. Charlottehøj er på 59,9% og Frydenlund på 51,9%. Beskæftigelse: I Frydenlund er andelen af voksne uden for arbejdsmarkedet 40,7%, mens den i Møllevangen og Charlottehøj er 31,8% og 36%. Der er primært tale om førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Udsatte beboere: En stor del førtidspensionister. Der er ingen opgørelser over, hvor mange af førtidspensionisterne, der har social-psykologiske problemstillinger, og hvor mange der blot har somatiske problemstillinger. Det er dog indtrykket, at gruppen med social-psykologiske problemstillinger er ganske stor. Socialpsykiatrien Katrinebjergvej og Center for bostøtte i eget hjem (CBH) har til sammen minimum 64 visiterede brugere i området. Derudover et ikke registreret antal brugere af socialpsykiatriens værkstedstilbud på Katrinebjergvej. Med henblik på at kvalificere ovenstående statistiske blik på Charlottehøj, Møllevangen og Frydenlund, har der været afholdt stormøder med områdets beboere. Der er ligeledes nedsat en følgegruppe af beboere, der i første omgang har det formål at kvalificere ovennævnte statistiske profil af området med de daglige erfaringer fra området. Der er tilsvarende afholdt møder med områdets kommunale aktører. Den foreløbige kvalitative del af forundersøgelsen altså beboeres og ansattes vurdering af områdets udfordringer peger på, at der især bør tilrettelægges indsatser rettet mod områdets udadreagerende børn og unge (de, der ikke er i et klubtilbud) og til områdets udsatte beboere, ensomme og områdets psykisk syge. Herudover vil en beskæftigelsesindsats at vurdere på statistikken også være relevant. Angående børne- og ungeindsatsen, så er vurderingen fra områdets beboere, at der er en del udadreagerende unge og småkriminelle unge, som har negativ indflydelse på både Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj. En fælles indsats herom vurderes at give god mening. Man er enige om, at der især bør fokuseres på den gruppe af børnene, der ikke er tilknyttet et klubtilbud. Center 10 (10-klasses center) i Frydenlund vil fra august 2013 have 450 elever i teenage-alderen i området i dagtimerne. Det betyder, at der vil være pres på området fra disse ekstra elever. Et tæt samarbejde mellem skole og boligsociale medarbejdere vurderes at kunne have stor værdig. SSP vurderer området som værende kendetegnet ved et velfungerende tværgående samarbejde på det kriminalpræventive område for 0-18 år. Her henvises specielt til Frydenlund og Møllevangen. Charlottehøj har i SSP s vurdering ingen særlige indsatser og kendte problematikker for så vidt angår ungdomskriminalitet. I Møllevangen er der få unge, der udviser risikoadfærd, som forsøges taget i opløbet. I Frydenlundsområdet kan der opleves nogen uro, specielt omkring Center 10. De episoder, der har været, er blevet tacklet godt i det tværgående samarbejde med inddragelse af blandt andet den boligsociale indsats.

3 2.0 Indsatser På baggrund af ovenstående problemkompleks ønsker boligorganisationer og beboere i Frydenlund-Møllevangen- Charlottehøj at igangsætte boligsociale aktiviteter indenfor følgende indsatsområderne: Udsatte grupper. Beboernetværk, inddragelse og demokrati. Børn, unge og familier. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Sundhed. Image og kommunikation Udsatte grupper I samarbejde mellem Socialpsykiatrien Katrinebjergvej, Center for bostøtte i eget hjem og det boligsociale arbejdere etableres et mødested/en café i Fælleshuset på Peter Fabersvej 17. Cafeén er et åbent tilbud til beboere i området med det formål at understøtte inklusion af områdets udsatte beboere i lokalområdet. Dette ved at skabe et meningsfuldt fællesskab med andre, hvor de bor. Formålet er desuden at udvide de involverede parters gensidige kendskab til hinanden, så medarbejderne i Aarhus Kommune og de lokale samarbejdspartnere ved gensidig hjælp kan styrke tilbuddet til gavn for borgerne i lokalområdet. Primære målgruppe for mødestedet er borgere, som er bosat i området, og som modtager bostøtte i lokalområdet omkring Møllevang, Charlottehøj og Frydenlund. Derudover de indskrevne borgere på Socialpsykiatrien Katrinebjergvej. Der vil være særligt fokus på at bryde isolation og ensomhed hos borgerne og støtte til at skabe sociale relationer. Mødestedet er åbent for øvrige interesserede borgere, som er bosat i området. Personale fra Socialpsykiatrien Katrinebjergvej og CBH inviterer deres visiterede borgere med i cafeén. De boligsociale medarbejdere inviterer ved opslag og personlig kontakt andre borgere med i cafeén. Aktiviteterne i cafeén vil være social træning, metoderne fx bræt- og kortspil, kaffe/te og smalltalk. Cafeén planlægges som udgangspunkt at holde åbent en dag ugentligt. De boligsociale medarbejdere vil være aktivt til stede i åbningstiden og være husværter for personer fra målgruppen, der derudover måtte have interesse i at bruge cafeéns lokaler. Der arbejdes på at inkludere målgruppen i områdernes øvrige aktiviteter, blandt andet i Sundhedscafeens arbejde. Beboernetværk, inddragelse og demokrati Der arrangeres årligt nogle netværksskabende aktiviteter for beboerne i området. Aktiviteterne skabes i samarbejde med frivillige beboere, boligorganisationerne, afdelingsbestyrelserne og det boligsociale arbejdes samarbejdspartnere. Formålet er at skabe ejerskab til den boligsociale indsats, til boligområdet, boligen og i sidste ende til fællesskabet. Det langsigtede mål hermed er færre konflikter, færre klagesager, færre flytninger, mere tryghed, større kendskab til hinanden, social kapital og inklusion. Det boligsociale vil blandt andet arbejde for, at afdelingsbestyrelserne byder tilflyttere velkommen med oplysning og information om boligområdets potentialer. Vi ønsker at skabe nye metoder for beboernes første møde med boligområdet. Børn, unge og familier Der er stadig problemer med udadreagerende unge i boligområdet og med den deraf følgende småkriminalitet og utryghed. Disse børn/unge er 10 år og ældre. De mangler rollemodeller, og vi vil derfor i det boligsociale arbejde etablere og facilitere et korps af frivillige rollemodeller, der knyttes til de unge. Rollemodellerne findes ved vores kendskab til områdets gode voksne. Formålet er at undgå ungdomskriminalitet og i det hele taget hjælpe den unge til at få en god start på ungdomslivet. Aktiviteten skal også støtte børnene i at bruge lektiecaféerne. For de unge årige vil vi desuden etablere en pigeklub og en drengeklub for dem, der har behov for at have en klub-iklubben. Det er en model, vi med succes har brugt gennem mange år, i tæt samarbejde med FU-området. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Som problemkomplekset ovenfor afdækker er der stor arbejdsløshed i området, hvilket udfordrer den sociale ligevægt. Arbejdsløsheden er present blandt både unge og ældre. Det er vigtigt, i en tidlig alder, at lære aspekterne ved et godt arbejdsliv og opleve, hvordan man forsørger sig selv. Hovedaktiviteterne i dette

4 indsatsområde er et fritidsjobprojekt, der er rettet mod områdets årige. Projektet laver aftaler med en række lokale virksomheder om fritidsjob og støtter de unge i at søge jobbene og i at fastholde dem. Derudover er gruppen af årige udenfor arbejdsmarkedet i fokus. Disse tilbydes hjælp af en job- og uddannelseskonsulent, som ansættes i det boligsociale arbejde i området. Job- og uddannelseskonsulenten arbejder CSR-inspireret med at lave jobaftaler, der målrettes arbejdsløse i Frydenlund-Møllevangen-Charlottehøj, og støtter de pågældende beboere i ansøgningsprocessen. Boligorganisationernes samarbejdspartnere indtænkes i projektet. Sundhed Der etableres et sundhedscafe-tilbud i Charlottehøj-Frydenlund-Møllevangen i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og som delt indsats med andre af byens boligsociale helhedsplaner. Kernen i projektets aktiviteter er et åbent, gratis og fortroligt tilbud om let sundhedstjek/vejledning (blodtryk, blodsukker m.v.), der understøtter den enkeltes sundhed. Derudover vejledning og information om eksisterende sundhedstilbud i området. Sundhedstjekket varetages af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i 3 timer pr. uge i området som en del af kommunens medfinansiering af helhedsplanen. Dertil kommer en anden aktivitet i sundhedscafeerne nemlig uddannelse af etniske sundhedsformidlere samt netværk og kompetenceudvikling af disse. Dette tilbud varetages ligeledes af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Folkesundhed. Projektledelse, koordinering og brobygning imellem Folkesundhed og det boligsociale arbejde i de udsatte boligområder varetages af projektlederen. Rammen planlægges som udgangspunkt at være Beboerhuset i Frydenlund. Image og kommunikation Intern kommunikation og information i området skaber sammenhængskraft, områdeindentitet og indblik i tilbuddene i det boligsociale arbejde blandt beboerne. Derfor vil vi fortsat udvikle aarhusvest.dk, beboerportalen, hvor beboerne skriver om deres område. Herudover vil vi styrke den skriftlige kommunikation til hele området blandt andet i form af omdelte aktivitetsprogrammer. Der laves også opslag, artikler i beboerblade, opsøgende personlige kontakter m.v. og der vi vil tilbyde skrivekurser til interesserede beboere. 3.0 Organisering

5 Der ansættes en boligsocial leder i Boligkontoret, som planlægges at være ansvarlig, herunder personaleleder, for de ansatte i nærværende helhedsplan, men tillige for den boligsociale helhedsplan for Vandtårnsområdet (Reginehøj, Kalmargade og Vorrevangen), der aktuelt også arbejdes med. Finansieringen af denne boligsociale leder fordeles med 2/5 i hver af de to helhedsplaner og med den sidste 1/5 finansieret i Boligkontorets administration med henblik på, at den boligsociale leder kan varetage eventuelle ad hoc-opgaver i andre af Boligkontorets afdelinger. Aarhus Kommune arbejder aktuelt internt i kommunen med en klarlægning af den kommunale organisering omkring det boligsociale arbejde i byens udsatte boligområder. Det boligsociale arbejde i Frydenlund- Møllevangen-Charlottehøj deltager i den forbindelse gerne i den såkaldte Lederrådsmodel. 4.0 Lokal evaluering Indsatserne i helhedsplanen evalueres løbende kvalitativt, og et udvalg af væsentlige statistiske indikatorer for området monitoreres i BoSocData. Hvilke indikatorer, der måles fokuseret på, fastlægges i dialog mellem Landsbyggefonden og Boligkontoret. Dog vil områdets almene boligorganisationer under alle omstændigheder følge områdets udvikling tæt i Det Boligsociale Fællessekretariats boligsociale områdeprofil, ligesom der vil være fokus på de fire faste indikatorer i Aarhus Kommunes og boligorganisationernes kategoriseringsmodel for udsatte boligområde. 5.0 Medarbejderressourcer Helhedsplanen planlægges at kunne gennemføres med tre fuldtidsansatte: 1 ansat tilknyttet indsatsområdet Udsatte grupper, Beboernetværk, inddragelse og demokrati, Image og kommunikation. 1 ansat tilknyttet indsatsområdet Børn, unge og familier. 1 ansat tilknyttet indsatsområdet Uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Derudover en boligsocial leder, der finansiereres med 2/5 vægt i helhedsplanen. Og en 1/3 projektlederstilling til indsatsområdet Sundhed (delt med andre boligsociale helhedsplaner). Der samarbejdes fleksibelt og på på tværs af indsatsområderne i et team.

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015 OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN OG SCHACKENBORGVÆNGE 2014 2017 ALLONGE TIL BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 1 ALLONGE Denne allonge er et tillæg til Oasen Boligsocial Helhedsplan

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Unge og hash i Viby Syd

Unge og hash i Viby Syd Unge og hash i Viby Syd Kortlægning og samarbejde på tværs HKH-rapport udarbejdet i et samarbejde mellem: Sundhedscaféerne, Det Boligsociale Fællessekretariat SSP HotSpot Folkesundhed Aarhus og Ungdomscentret,

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere