Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: Fax: Poul Veje Pedersen Direkte april 2014 Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Der afholdtes møde den 22. april 2014 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Mødet afvikledes kl Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Præsentationsrunde 3) Fastlæggelse af måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund ) Forslag til forstærket indsats på ligestillingsområdet 5) Eventuelt Deltagere: Kommunalbestyrelsesrepræsentanter: Aysel Jørgensen, Ib Nellemann Ledelsesrepræsentanter: Jan Lund Andersen (formand), Peter Laursen, Svend Åge Fog Medarbejderrepræsentanter: Else Christensen, Anette Nielsen Afbud: Michael Stilling, Katrine Haagensen, Birthe Schouw Sekretær: Poul Veje Pedersen, udviklingsafdelingen

2 1) Godkendelse af dagsorden Referat Godkendt

3 2) Præsentationsrunde Da der er tale om det første møde i det nye Ligestillingsudvalg, findes det passende, at medlemmerne præsenterer sig for hinanden. Deltagerne præsenterede sig.

4 3) Fastlæggelse af måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 I trepartsaftalen fra 2007 er det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en del af kommunens medarbejdere, der skal være indvandrere/efterkommere med ikkevestlig baggrund. Formålet er, at kommunens medarbejdersammensætning skal afspejle det omkringliggende samfund. Kommunernes Landsforening har udarbejdet en vejledning, hvoraf det fremgår, at det er op til den enkelte kommune at fastsætte måltallet for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund indenfor trepartsaftalens rammer. Kommunen skal som minimum fastsætte et måltal for, hvor stor andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund skal udgøre af kommunens samlede medarbejderstab, og hvor stor andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund skal udgøre på hvert af fem hovedområder - Administrativt område, Børn og ungeområdet, Teknisk område samt service, Undervisningsområdet og Ældre, sundhed og handicapområdet. KL leverer data om andelen af indvandrere/efterkommere for kommunen. Ud fra disse data fastsætter kommunen selv måltal for, hvor stor andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund blandt kommunens ansatte skal være. Som minimum skal kommunen fastsætte ét måltal for kommunens samlede medarbejderstab, og ét måltal for hvert af fem fagområder. Det står kommunen frit for at vedtage flere eller mere detaljerede måltal for overenskomstgrupper. Måltallet kan være det samme for alle fagområder, eller der kan fastsættes forskellige måltal for hvert område. Det afgør kommunen selv. Måltallene skal vedtages politisk. Der er ingen krav til, hvordan det vedtages. Målopfyldelsen vurderes én gang årlig på baggrund af data om andelen af kommunalt ansatte indvandrere/efterkommere leveret af KL. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den , at at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang skal udgøre 18 % der for at sikre en mere lige repræsentation af medarbejdere med forskellig baggrund fremadrettet i videst muligt omfang sker ansættelser af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund på fagområder efter følgende fordeling: Administrativt område = 14 % Børn og ungeområdet = 23 % Teknisk område samt service =12 % Undervisningsområdet =17 % Ældre, sundhed og handicapområdet =34 %

5 Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at de besluttede måltal for året fastsættes løbende dvs. at de nyeste faktuelle data danner baggrund for det kommende års måltal. I det vedlagte bilag er der på baggrund af datamaterialet fra KL gjort status for målopfyldelsen for ansatte med ikke-vestlig baggrund i Jammerbugt Kommune primært for perioden Af rapporten skal følgende hovedresultater fremhæves: Antal indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken er steget med 33 personer svarende til en stigning på 11,4 % fra Den samlede arbejdsstyrke er i samme periode faldet med 233 personer svarende til et fald på 1,2 %. Andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund er steget med 14 person fra svarende til en stigning på 30,4 %. I samme periode er antal kommunalt ansatte steget med 60 personer svarende til en stigning på 2,0 %. Andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund (60) i forhold til arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund (322) udgør i ,6 %. Det betyder, at kommunalbestyrelsens beslutning om, at denne andel i videst muligt omfang skal udgøre 18 % er indfriet i måltallet for For ansatte med ikke-vestlig ansættes færre på Ældre, sundhed og handicapområdet i 2013 (47 % af gruppen) end i 2012 (52 % af gruppen). Det samme gør sig gældende på administrationsområdet: 2013 (10 % af gruppen) og 2012 (13 % af gruppen). Der er en stigning i andelen af ansættelser på Teknisk område samt service i 2013 (22 % af gruppen) mod 15 % af gruppen i Der er en lille stigning på Undervisningsområdet. Børn og ungeområdet er uændret. For alle kommunalt ansatte er andelen af ansættelser på Ældre, sundhed og handicapområdet, Børn og ungeområdet, Teknisk område samt service uændret i 2013 i forhold til På Undervisningsområdet har der været et lille fald og på administrationsområdet en lille stigning. Fastsættelse af måltal Det anbefales, at Ligestillingsudvalget på baggrund af datagrundlaget fra KL fastsætter måltallet i 2014 for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i Jammerbugt Kommune til

6 16 % af arbejdsstyrke for personer med ikke-vestlig baggrund i kommunen. Denne andel svarer til andelen af arbejdsstyrken i Jammerbugt Kommune, der er ansat i den kommunale organisation i at måltallet i 2014 for ansættelser af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund på de fem fagområder i Jammerbugt Kommune så vidt muligt skal tilstræbe at svare til fordelingen af alle kommunalt ansatte i Jammerbugt Kommune på de fem fagområder i 2013: Administrativt område = 15 % Børn og ungeområdet = 24 % Teknisk område samt service = 12 % Undervisningsområdet = 17 % Ældre, sundhed og handicapområdet = 32 % Bilag: Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Referat: Før drøftelse af punktet omdeltes et rettelsesark til den forelagte rapport side 10. For god ordens skyld vedlægges en tilrettede rapport sammen med referatet. Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at måltal 2014 fastsættes som anbefalet.

7 4) Forslag til forstærket indsats på ligestillingsområdet Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den Ligestillingsudvalgets Ligestillingsredegørelse I forbindelse hermed pålagde Kommunalbestyrelsen direktionen at udarbejde oplæg til en forstærket indsats for ligestilling i samarbejde med Ligestillingsudvalget. Sekretær for Ligestillingsudvalget og direktør for Børne og Familieforvaltningen har udarbejdet et oplæg til foreløbig drøftelse. Direktionen godkendte på sit møde den oplægget vedrørende ligestillingsarbejdet og besluttede, at oplægget sendes til Ligestillingsudvalgets videre behandling inden processen sættes i gang. Ligestillingsudvalget bedes drøfte det udarbejde oplæg med henblik på forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Bilag: Forslag til forstærket indsats for Ligestillingsudvalgets arbejde med at sætte øget fokus på kravet om, at ligestilling skal integreres i al offentlig planlægning og forvaltning Referat: Udvalget tilsluttede sig anbefalingerne i det forelagte forslag. Udvalget ønskede, at det blev gjort lidt tydeligere, at den forstærkede indsats på de mere borgerrettede ydelser og tiltag som kommunen varetager alene omhandler kønsaspektet i ligestillingsarbejdet. Sekretariatet har uddybet dette på de første sider i rapporten, der vedlægges til orientering. Der blev rejst spørgsmål om forslaget før behandling i KMB skal i høring. Sekretariatet forelægger spørgsmålet for direktionen på dets kommende møde den I samme forbindelse blev det drøftet, hvilke snitflader er mellem Ligestillingsudvalget og andre råd og udvalg. Enkelte af udvalgets medlemmer har siddet i Ligestillingsudvalget i hele dets levetid og mente, at der tidligere har været en drøftelse af dette spørgsmål. Sekretariatet har gennemgået de gamle referater fra Ligestillingsudvalgets fødsel og frem inkl. direktionens drøftelser. Det fremgår, at der er givet udtryk

8 for, at det ønskes afklaret, hvordan snitfladerne er til opgaver i andre udvalg og råd. Det fremgår dog ikke, at der er fundet en egentlig afklaring sted. Det nærmeste er i direktionens drøftelse den efter Ligestillingsudvalgets anmodning opgavesættet. Af referatet fremgår, at Ligestillingsudvalgets arbejde skal underordnes den politisk godkendte personalepolitik, hvor der er betragtninger om ligestilling. Ligestillingsudvalgets arbejdsområde er umiddelbart den kommunale organisation hvis udvalget ønsker at udvide området (eksempelvis foreningslivet) kan det senere tages op. Ligestilling kan forstås bredt herunder spørgsmål om ligestilling for handicappede og ligestilling for socialt svage kan indgå i Ligestillingsudvalgets opgavesæt. Ligestillingsudvalgets opgaveområde er dermed i første omgang Jammerbugt Kommune som arbejdsplads. Området kan dog udvides, hvis det findes ønskeligt. Det fremgår af selve ligestillingspolitikken, der over 1 år senere vedtages af Kommunalbestyrelsen den , at Ligestillingsudvalgets opgaver er: at arbejde med ligestilling mellem kvinder og mænd og ligestilling i forhold til etniske grupper at arbejde for ligestilling blandt de ansatte i kommunen i overensstemmelse med kommunens ligestillingspolitik. Sekretariatet finder dermed, at Kommunalbestyrelsens ønske om forslag fra direktion og Ligestillingsudvalg til forstærket indsats på ligestillingsområdet falder i tråd med direktionens bemærkning om, at hvis udvalget ønsker at udvide området ( ) kan det senere tages op. Med direktionens og Ligestillingsudvalgets forslag til forstærket indsats ønskes det, at Ligestillingsarbejdet ikke alene skal have fokus på arbejdspladsen Jammerbugt Kommune. Forslaget betoner vigtigheden af, at det tydeliggøres, at de ydelser og tiltag som arbejdspladsen Jammerbugt Kommune varetager overfor borgere og brugere, også anvender ligestillingsvurdering (mht. kønsaspektet), når det findes påkrævet. Dertil at arbejdspladserne får mulighed for at fortælle om deres erfaringer med ligestillingsvurderinger, og at arbejdspladserne får mulighed for at lære af hinanden. Afslutningsvis skal det nævnes, at det i Ligestillingspolitikken på side 4 fremgår

9 Det er et mål: At Jammerbugt Kommune indarbejder ligestilling mellem mænd og kvinder i al planlægning og forvaltning (kønsmainstreaming) i overensstemmelse med 4 i Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd (LBK nr af 19/09/2007) Handlinger: Vi udarbejder en strategi for arbejdet med kønsmainstreaming. Med udvalgets forslag til forstærket indsats sættes dermed fokus på at udarbejde en strategi for arbejdet med kønsmainstreaming (der i dag kaldes ligestillingsvurdering). Som nævnt har sekretariatet foranlediget, at direktionen drøfter spørgsmålet om høring på sit møde den Det er anbefalet i forslaget til forstærket indsats på ligestillingsområdet, at der afholdes et temaarrangement om ligestillingsarbejdet for MED-udvalgene. Sekretariatet orienterede om, at Byrådssalen og lokale 77 på Rådhuset i Aabybro på forventet efterbevilling er reserveret til formålet mandag den Det skal for god ordens skyld bemærkes, at såfremt forslaget skal i høring, kan arrangementet efter al sandsynlighed ikke afvikles på dette tidspunkt, da KMB først skal godkende selve forslaget og invitationerne først herefter kan udsendes.

10 Eventuelt Intet hertil

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 15. november 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere