Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer. for. Danske Spil A/S"

Transkript

1 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som sikrer, at de særlige regler for statslige aktieselskaber i SEL og årsregnskabsloven (ÅRL) overholdes af selskabet. Nærværende retningslinjer skal således sikre, at Danske Spil A/S (herefter benævnt selskabet ) opfylder de lovpligtige krav for statslige aktieselskaber. Direktionen har ansvaret for at ajourføre retningslinjerne i tilfælde af relevante ændringer i ovennævnte love. Kapitel 1 Selskabets ledelse SEL 114 SEL 130 SEL 139a 1. Formanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for selskabet, som ikke er en naturlig del af hvervet som formand. Stk. 2. Formanden kan dog, hvor der er væsentligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. Stk. 3. Direktøren og bestyrelsen påser, at stk. 1 og 2 overholdes. 2. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv. Stk. 2. Direktøren sørger for at offentliggøre forretningsordenen i Erhvervsstyrelsens IT-system senest 4 uger efter udfærdigelsen. Stk. 3. Såfremt der foretages ændringer i forretningsordenen, sørger direktøren for at offentliggøre forretningsordenen i Erhvervsstyrelsens IT-system senest 4 uger efter, at ændringen er foretaget. 3. Bestyrelsen skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i selskabets øvrige ledelsesniveauer. Stk. 2. Et køn er ikke underrepræsenteret, når det udgør 40 %. Bestyrelsen har således ikke pligt til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen eller udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn, jf. stk. 1, når der er opnået en kønsfordeling, hvor intet af de to køn er repræsenteret med under 40 %. Stk. 3 Opstår der senere underrepræsentation i bestyrelsen eller i selskabets øvrige ledelsesniveauer, skal bestyrelsen hurtigst muligt opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen eller udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i selskabets øvrige ledelsesniveauer, jf. stk. 1.

2 Side: 2 af 5 Kapitel 2 Generalforsamlingen SEL 88, stk. 2 SEL 97, SEL 146, SEL 97, SEL 76, stk. 5 SEL 102, stk. 1-2 og 4 SEL 76, stk. 6 SEL 103, stk. 1, 2 og 4 4. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden fire måneder efter regnskabsårets udløb. Stk. 2. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil. Stk. 3. Fratræder den generalforsamlingsvalgte revisor i utide, og er der ingen suppleant til at træde i stedet, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage efter meddelelsen om revisors fratræden. Stk. 4. Direktøren sørger for, at indkaldelsen jf. stk. 1 og 2 (i) opfylder de i stk. 2 nævnte krav, samt (ii) offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, senest samtidig med at den bekendtgøres for aktionærerne. 5. Bestyrelsen og direktionen skal sikre, at aktionærerne i selskabet ikke træffer beslutninger under fravigelse af lovens regler om form og frist, jf. SEL 76, stk. 2 og Bestyrelsen og direktionen skal, når det forlanges af en aktionær og det efter et skøn fra bestyrelsen kan ske uden væsentlig skade for selskabet, meddele til rådighed stående oplysninger på generalforsamlingen om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen. Oplysningspligten gælder også selskabets forhold til andre selskaber i samme koncern. Stk. 2. Dersom besvarelsen af spørgsmål, jf. stk. 1, kræver oplysninger, som ikke er tilgængelige på generalforsamlingen, skal oplysningerne senest to uger derefter gøres tilgængelige for aktionærerne, ligesom de skal sendes til de aktionærer, der har fremsendt begæringen herom. Stk. 3. Bestyrelsen og direktionen har endvidere pligt til på generalforsamlingen at besvare spørgsmål, som er stillet skriftligt af aktionærerne inden for de seneste 3 måneder før generalforsamlingen. Stk. 4. Dersom besvarelsen af spørgsmål jf., sker skriftligt, skal spørgsmål og besvarelse fremlægges ved generalforsamlingens begyndelse. 7. Pressen har adgang til generalforsamlingen. Stk. 2. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, at pressen ikke har ret til at foretage bånd- eller filmoptagelser på mødet. 8. Selskabets revisor har pligt til at være til stede på selskabets ordinære generalforsamling med henblik på besvarelse af spørgsmål om den årsrapport m.v., som behandles på den pågældende generalforsamling. Stk. 2. Selskabets revisor skal være til stede på ekstraordinære generalforsamlinger, hvis et medlem af bestyrelsen, direktionen eller en aktionær anmoder herom. Stk. 3. Direktøren sørger for, at indkaldelsen til generalforsamlingen fremsendes til selskabets revisor samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne.

3 Side: 3 af 5 Kapitel 3 Selskabets revisor ÅRL 135 SEL Bestyrelsen sørger for, at selskabet har en statsautoriseret revisor. 10. Selskabet skal så vidt muligt sikre, at selskabets datterselskaber vælger samme revisor, som er valgt af selskabets generalforsamling. Hvis dette ikke er muligt, skal datterselskabet i stedet så vidt muligt vælge en revisor, som er samarbejdspartner med selskabets valgte revisor. Kapitel 4 Offentlighed SEL 101, stk. 4 SEL 101, stk. 8 SEL 356 SEL 354 BEK nr. 274 af 25/03/ Direktøren sørger for, at generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne er tilgængelig for aktionærerne senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse. Stk. 2. Senest samtidig med at protokollen gøres tilgængelig for aktionærerne, jf. stk. 1, skal direktøren indsende en bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervsstyrelsen. 12. Direktøren sørger for, at selskabets vedtægter og årsrapport offentliggøres på selskabets hjemmeside. 13. Direktøren skal sikre, at selskabet hurtigst muligt giver meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer eller kreditorer. I moderselskaber, jf. SEL 6 og 7, skal der gives meddelelse om væsentlige forhold, der vedrører koncernen, og som kan antages at få betydning for koncernens fremtid, medarbejdere, aktionærer eller kreditorer. Stk. 2. Meddelelser efter stk. 1 skal meddeles den dag, hvor det væsentlige forhold i selskabet, der nødvendiggør meddelelsen, indtræder. Stk. 3. Alle meddelelser fra selskabet skal indsendes elektronisk via ved brug af en digital signatur. Kapitel 5 Regnskab m.v. ÅRL 11 ÅRL 9 ÅRL 7, stk Selskabet anvender den højeste standard for udarbejdelse af årsrapporten. Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal således give et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Stk. 2. I ledelsespåtegningen skal bestyrelsen og direktionen erklære, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabet, og hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter, økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de selskaber, som er omfattet af koncernregnskabet. Bestyrelsen og direktionen skal endvidere erklære, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernen står overfor. I ledelsespåtegningen skal navn og funktion i selskabet for de enkelte medlemmer af bestyrelsen og direktionen anføres. Stk. 3. Direktøren skal sikre, at årsrapporten til en hver tid overholder de bestemmelser i årsregnskabsloven, der gælder for regnskabsklasse D virksomheder, jf. ÅRL 102 samt de i årsregnskabsloven særlige bestemmelser for statslige aktieselskabers årsrapport, herunder redegørelse for virksomhedsledelse, jf. ÅRL 107 c.

4 Side: 4 af 5 ÅRL 109, stk. 1 ÅRL 138 ÅRL 158 ÅRL 131 ÅRL 132 ÅRL 134 ÅRL 148 ÅRL 99b BEK. nr. 475 af 30/05/ Stk. 4. Direktøren sørger for overholdelse af de krav, der er nævnt i stk. 1 og 3. Stk. 5. Selskabet skal aflægge koncernregnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser herom. 15. Efter generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten skal denne uden ugrundet ophold indsendes til Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Direktøren sørger for, at materialet jf. stk. 1 er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. 16. Til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, skal selskabet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse sende et eksemplar af selskabets årsrapport. Stk. 2. Enhver, der anmoder herom, modtager vederlagsfrit fra selskabet et eksemplar af årsrapporten. 17. Selskabet skal udarbejde halvårsrapport, der dækker de første seks måneder af regnskabsåret. Halvårsrapporten skal udarbejdes ud fra tilsvarende grundlæggende krav som årsrapporten, jf. 13, stk. 1. Halvårsrapporten skal indeholde: a) en oversigt over årets nettoomsætning, resultat af ordinær primær drift, resultat af finansielle poster, resultat af ekstraordinære poster, årets resultat, balancesum, investeringer i materielle anlægsaktiver, egenkapital og de nøgletal, som efter selskabets forhold er nødvendige, b) en redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og forhold, c) en redegørelse for selskabets forventede udvikling, d) en redegørelse for eventuelle særlige forudsætninger, som selskabets ledelse har lagt til grund for omtalen af den forventede udvikling, og e) oplysninger om væsentlige beslutninger, truffet af bestyrelsen i den pågældende halvårsperiode. Stk. 2. Ud for hvert tal i halvårsrapporten skal angives de tilsvarende tal for samme periode det foregående år. Stk. 3. Direktøren skal sikre, at selskabet indsender halvårsrapporten, så den er Erhvervsstyrelsen i hænde senest 2 måneder efter udløbet af den pågældende 6- måneders periode. 18. Store virksomheder, der har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning, jf. dog. For redegørelsen finder 99a, stk. 4 8, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Store virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, skal redegøre for politikken, jf. dog stk a, stk. 2 8, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn i det øverste ledelsesorgan, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen finder 99A, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen finder 99a, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 19. Fra den 30. juni 2005 udarbejder selskabet udover årsrapport og halvårsrapport endvidere delårsrapporter vedrørende aktiviteten og resultatet af de første henholdsvis tre og ni måneder af hvert regnskabsår. Delårsrapporterne skal udarbejdes ud fra tilsvarende grundlæggende krav som årsrapporten, jf. 13, stk. 1, og offentliggøres umiddelbart efter afholdelsen af de bestyrelsesmøder, hvor de behandles.

5 Side: 5 af 5 Kapitel 6 Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning m.v. SEL 139a, stk. 5 LSL Ved opstilling af måltal, jf. (SEL) 139a, stk. 1, nr. 1, er statslige aktieselskaber også omfattet af 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd. 21. Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder inden for den statslige forvaltning bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 2. Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 1, bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, såfremt udgifterne ved institutionen eller virksomheden overvejende dækkes af statslige midler, eller staten ejer den overvejende del af institutionen eller virksomheden. Stk. 3. Det øverste ledelsesorgan skal opstille måltal for andelen, herunder antallet af det underrepræsenterede køn i de i stk. 1 og 2 nævnte bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer. Stk. 4. Det centrale ledelsesorgan skal i de i stk. 1 og 2 nævnte statslige institutioner og virksomheder med 50 medarbejdere eller flere udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer. Fastlæggelse af, hvem der anses som medarbejdere og beregning af det gennemsnitlige antal medarbejdere, skal ske i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af 143 i selskabsloven. Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner og virksomheder, der har opstillet måltal, jf., skal til ressortministeren indberette om status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for hvorfor man i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. Samtidig indberettes om den udarbejdede politik, jf. stk. 4. Dog undtages de statslige aktieselskaber, der skal indberette om måltal og politik i henhold til årsregnskabslovens 99b for indberetningspligten. ---oo0oo oo0oo--- Dette regelsæt er udfærdiget af direktionen i Danske Spil A/S efter bestyrelsens årlige revision af forretningsordenen på bestyrelsesmødet den 20. maj 2015.

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS I Vedtægter for Finansiel Stabilitet AIS 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet AIS. 1.2. Selskabets binavn er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere