KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe."

Transkript

1 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har oplyst en forkert andelsværdi og derfor skal betale erstatning til klager, samt spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal erstatte klagers udgifter til el-arbejde i andelslejligheden. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. Den 9. august 2011 fik sælger udarbejdet et el-tjek i andelslejligheden. Der var ifølge rapporten for dette ingen forhold, der skulle ændres. Den el-sagkyndige havde dog anført, at der var stofledninger i dele af lejligheden. Den 14. oktober 2011 udarbejdede indklagede en salgsopstilling, hvori det var anført, at andelsværdien var kr. Der var ikke i salgsopstillingen givet oplysning om fordelingstal, servitutter og byrder samt ikke givet oplysning om de eventuelle risici, der

2 2 er forbundet med lånene i ejendommen. Der var således ikke oplyst om, at der var tale om lån med renteswap. Den 30. oktober 2011 underskrev klager en købsaftale om køb af andelslejligheden for kr. Købsprisen var opgjort således: Det fremgik af købsaftalen bl.a.: Energimærkning Er ejendommen omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger: Ja _x_ Nej [...] Sælger fremskaffer og betaler for el-rapport, da dette kræves af andelsforeningen. Sælger udbedrer/lovliggør for egen regning evt. fejl og mangler, konstateret ved elgennemgangen/el-tjekket. [...] Nedslaget i formueandelen skyldes, at markedsvilkårene medfører, at andelen ikke kan sælges for maksimalprisen i henhold til andelsboliglovens 5, men sælges for en lavere pris i stedet. Herudover skyldes nedslaget forhandlinger i forbindelse med købsaftalens indgåelse, hvorefter køber udelukkende har ønsket at købe andelen til den nedsatte pris, og sælger har accepteret dette. Regnskabsmæssigt gives nedslaget i andelen af foreningens formue, således at værdiansættelsen af forbedringer og vedligeholdelsesmæssige stand ikke påvirkes heraf, hverken nu eller senere. Det fremgik videre af købsaftalen, at klager havde modtaget kopi af administratorforespørgsel og overdragelsesaftale vedrørende en anden lejlighed. Indklagede har oplyst, at hun rekvirerede administratorbesvarelse på den omhandlede lejlighed, men at den aldrig fremkom, heller ikke efter handlens indgåelse. Det fremgår af referat af generalforsamling afholdt den 26. februar 2008, at der i

3 3 andelsboligforeningen var optaget realkreditlån med renteswap. Det fremgår af referat af generalforsamling afholdt den 28. april 2011, at der blev vedtaget regnskab og værdifastsættelse. Værdifastsættelsen betød ifølge referatet følgende: Den 29. november 2011 underskrev klager overdragelsesaftale i andelsboligforeningen. Det fremgik af aftalen, at maksimalprisen for andelen var ,50 kr., hvoraf andelen udgjorde ,50 kr. (kurs 1214,63), og at indskud til andelsboligforeningen udgjorde 850 kr. Den 7. december 2011 skrev klager til indklagede bl.a.:

4 4 Samme dag svarede indklagede bl.a.: Vi har generalforsamlingsreferatet fra 2010 og 2011 hvor der findes en opgørelse for andelsforeningens lejligheder. Her står der at 3,5 værelses lejligheder, som denne har en andelskrone/værdi af kr ,- Den 2. februar 2012 skrev klager til andelsboligforeningens formand for at få oplysninger om forløbet af handlen. Formanden svarede bl.a.: Vi modtager en andelsforespørgsel fra [indklagede] på [andelslejlighedens adresse], men inden vi får besvaret andelsforespørgslen modtager vi den underskrevne købsaftale. Vi kontakter [indklagede] for at spørge, om [indklagede] stadigvæk ønsker vores besvarelse af andelsforespørgslen nu da andelslejligheden er solgt. Vi tager kr. for besvarelsen af andelsforespørgslen, og vil da gerne sparer vores andelshaver for denne udgift via ejendomsmægleren, hvis der ikke er behov/brug for den. I følge telefon med [indklagede], så behøver vi ikke besvarer andelsforespørgslen. Og vi smider derfor papirerne ud. Hvis vi havde udfyldt andelsforespørgslen, så ville vi have vedlagt en kopi af vores handelspair. De handelspapir vi bruger hos os når køber og sælger skriver under på overdragelsen her på vores kontor. Klager har bl.a. anført: Indklagede har oplyst en forkert andelsværdi, hvorfor klager har betalt for meget for andelslejligheden. Indklagede skal derfor erstatte klager differencen mellem den korrekte og den forkerte andelsværdi, i alt ,50 kr. Indklagede skal endvidere erstatte klager kr. på grund af, at der ikke var oplyst om el-arbejde, der krævedes udført i andelslejligheden. Indklagede oplyste, at maksimalprisen for andelslejligheden inklusive forbedringer og særligt tilpasset inventar var kr. Efter underskrivelse af overdragelsesaftalen blev klager opmærksom på, at andelsboligforeningen opgjorde andelsværdien til ,50 kr. inkl. forbedringer og vaskeri-andel. Klager har købt andelslejligheden for kr. efter forhandlinger med sælger om nedslag i prisen. Klager havde indtryk af at have gjort en god handel, men dette er desværre ikke længere korrekt. Klager havde forhandlet nedslag i købsprisen, således at der var taget højde for den risiko, der var for ændringer i klagers økonomi, i boligmarkedets udvikling, og i det renteswap lån, som andelsboligforeningen havde finansieret ejendommen med.

5 5 Havde klager kendt den korrekte maksimalpris, ville klagers bud fra starten have været væsentlig lavere. Klager kunne også have valgt at købe en anden andelslejlighed, hvis forhandlingerne med sælger ikke forløb tilfredsstillende henset til den risiko, som klager havde taget højde for i sit købstilbud. Indklagede har erkendt sin fejl og har tilbudt kr. i kompensation, men da dette på ingen måde dækker klagers tab, har klager ikke villet indgå forlig herom. Klager har selv undersøgt, hvorfor der er givet forkerte oplysninger. Det har vist sig, at indklagede ikke har indhentet administratorforespørgsel. Da klager havde budt på andelslejligheden, aflyste indklagede bestillingen af forespørgslen for at spare sælger for udgiften hertil. Formanden for andelsboligforeningen har oplyst til klager, at den rigtige værdiansættelse normalt findes ved fremsendelse af administratorforespørgsel. Administrator vil til svaret vedlægge en kopi af overdragelsesdokumentet, hvori der fremgår, hvad andelens maksimalpris er. Indklagede har henvist til, at klager med sin baggrund som bankuddannet selv burde have set, at indskuddet på kr. ikke var korrekt. Det bestrides, at klagers baggrund, kan kvalitetsstemple indklagede arbejde. Indklagedes mangelfulde arbejde må stå for indklagedes egen regning. I forbindelse med at klager underskrev overdragelsesaftalen, oplyste bestyrelsen i andelsboligforeningen, at der skulle ske udskiftning af stofledninger i lejligheden. Dette havde indklagede ikke taget stilling til i købsaftalen. Indklagede har heller ikke oplyst, at klager skulle betale herfor. Der har dermed været en yderligere omkostning, som klager ikke havde indregnet i den samlede købspris. Indklagede har bl.a. anført: Det bestrides, at klager har lidt tab, og derfor bestrides det, at indklagede skal betale erstatning til klager. Indklagede har varetaget salget af mange af andelslejlighederne i foreningen. Således også en anden lejlighed af samme størrelse. Denne anden lejlighed havde et oprindeligt andelsindskud på kr. Indklagede lagde derfor til grund, at også den omhandlede lejlighed havde et oprindeligt indskud på kr. Andelsboligforeningens formand må også have lagt dette indskud til grund, idet denne ikke er kommet med indsigelser mod udbudsprisen på kr., som er beregnet ud fra et indskud på kr. Lægger man et indskud på kr. og en andelskrone på 1.214,63 kr. til grund, giver det en maksimalpris på kr. med tillæg af forbedringer og særligt tilpasset inventar bliver det i alt kr. Desværre viste det sig efterfølgende, at lige netop

6 6 den omhandlede lejlighed kun havde haft et indskud på 850 kr., hvilket giver en maksimalpris på ,50 kr. inkl. forbedringer mv. Andelslejligheden var udbudt til kr. Klager har købt for kr. Klager har dermed købt til en pris, der ligger under den korrekte maksimalpris, og klager har derfor ikke betalt mere, end andelsboliglovens regler betinger. Efter det oplyste er klager bankansat, så der er grund til at formode, at klager allerede ved gennemgang af papirerne for lejligheden har hæftet sig ved, at det oprindelige indskud var 850 kr. og ikke kr. Det er ikke dokumenteret, at klager ville have kunnet købe lejligheden til en lavere pris, og at sælger ville have været villig til at sælge til en lavere pris end kr. Det er ligeledes ikke dokumenteret, at klager ville have købt en anden lejlighed, hvis den korrekte maksimalpris havde været oplyst, og klager ikke kunne forhandle sig til en tilfredsstillende pris. Det er derfor ikke ført bevis for, at klager har lidt tab som følge af indklagedes fejl, og allerede af denne grund er indklagede ikke erstatningsansvarlig over for klager. Indklagede har undersøgt handelspriserne i ejendommen inden for de seneste par år, og klager har betalt en relativ lav kvadratmeterpris i forhold til andre handlede lejligheder i ejendommen. Det er ikke korrekt, som anført af klager, at indklagede har afbestilt administratorforespørgsel. Indklagede bad om besvarelse fra administrator 1 måned, før handlen blev indgået. Administrator har derfor haft rigelig tid til at besvare forespørgslen. Alligevel nåede handlen med klager at blive indgået, uden at indklagede havde modtaget svar fra administrator. En administratoroplysning indeholder ingen information om det oprindelige indskud, hvorfor det ikke har haft betydning i nærværende sag, at indklagede ikke modtog svar fra administrator. Indklagede modtog i øvrigt aldrig svar fra administrator. Andelsboligforeningens formand har oplyst til klager, at bestyrelsen blev opmærksom på uoverensstemmelserne vedrørende oprindeligt indskud i forbindelse med klargøring af selve overdragelsesdokumenterne. Det virker noget besynderligt, at bestyrelsen ikke straks gjorde klager eller indklagede opmærksom herpå. For så vidt angår klagers udgifter til el-arbejder, henvises til købsaftalen, hvor det er aftalt, at sælger skal fremskaffe og betale for el-rapport, og at sælger skal betale for udbedring/lovliggørelse af eventuelle fejl og mangler, som er konstateret ved denne gennemgang. Klager har derfor ikke noget berettiget krav mod indklagede i anledning af de af klager afholdte omkostninger til udskiftning af stofledninger. Nævnet udtaler:

7 7 Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at indklagede har udbudt andelslejligheden til en pris, der oversteg maksimalprisen. At andelsboligforeningen/administrator eventuelt har været længe om at besvare forespørgsel om andelslejligheden, fritager ikke indklagede for ansvar. Nævnet finder, at klager var i god tro om, at andelslejligheden blev udbudt til den lovlige maksimalpris. At klager er bankansat kan ikke ændre herved. Klager har forhandlet købsprisen ned til en pris, der lå under maksimalprisen. Nævnet finder ikke, at det kan lægges til grund, at klager ville have opnået samme nedslag i købsprisen, hvis den korrekte maksimalpris var oplyst, og der er dermed ikke godtgjort et tab. Nævnet kan herefter ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klager. Det er i købsaftalen aftalt, at sælger skal betale for eventuelle fejl og mangler fundet ved el-gennemgang/el-tjek. Det fremgår af el-tjekket, at der var stofledninger i dele af lejligheden. Stofledninger i sig selv er ikke ulovlige, hvis det var lovligt at anvende dem, da de blev installeret. Nævnet lægger til grund, at dette er årsagen til, at det ikke i eltjekket er anført, at de skal ændres. Klager har oplyst, at det var andelsboligforeningen, der i forbindelse med ejerskiftet krævede, at stofledningerne blev fjernet og erstattet med nye ledninger. Nævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at indklagede burde have været bekendt med, at andelsboligforeningen ville stille dette krav, og finder derfor ikke grundlag for at pålægge indklagede at erstatte klagers udgifter i forbindelse med dette el-arbejde. Det er kritisabelt, at indklagede i købsaftalen har anført, at ejendommen ikke er omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, da denne oplysning ikke er korrekt. Det fremgår af bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v., at der i salgsopstillingen skal gives oplysninger om bl.a.: - andelens fordelingstal og andelsboligforeningens samlede fordelingstal, både i forhold til fordeling af andelsboligforeningens formue og i forhold til beregning af boligafgiften. - byrder på andelsboligforeningens ejendom. Nævnet finder det herefter alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke i salgsopstillingen vedrørende andelsboligen anførte fordelingstal og oplyste om byrder på ejendommen. I henhold til Dansk Ejendomsmæglerforenings kvalitetsnormer for salg af andelsboliger skal der desuden i salgsopstillingen gives en beskrivelse af foreningens lån i ejendommen og de eventuelle risici, der er forbundet med de pågældende lån. Nævnet udtaler alvorlig kritik af, at indklagede ikke har oplyst herom i salgsopstillingen. Konklusion:

8 8 Nævnet udtaler alvorlig kritik af indklagedes arbejde. Som følge af kritikken skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere