Tekniske korrektioner august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske korrektioner - 13. august 2015"

Transkript

1 Tekniske korrektioner august 2015 I hele kr priser TK1 Afdrag på lån og leasingforpligtelser TK1 Renter likvide aktiver og langfristet gæld TK2 Vejbidrag (drift) TK2 Vejbidrag (anlæg) TK3 Flytning af aflønning af udlånt tjenestemand TK4 Reduktion indtægter byggesagsgebyr TK5 Driftstilskud Pottemagerværksted Rødeled TK6 Beredskabet TK7 Vederlagsfri fysioterapi - stigende udgifter TK8 Lokal AKUT-bidrag LC1 Ændring ift. netværksplejefam. og anbringelsessted LC2 Center for Rusmidler - tilbud om ambulant anonym behandl. af stofmisbrugere LC3 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft LC4 Social pension - hjælp i særlige tilfælde LC5 Reform af førtidspension og fleksjob LC6 Forhøjelse af efterlønsalder LC7 Understøttelse af beskæftigelsesindsatsen LC8 Reform af beskæftigelsesindsats LC9 Ophævelse af gensidig forsørgerpligt for saml LC10 Kontantydelse - ny ydelse LC11 Skattereform - forhøjelse af beskæftigelsesfradr Brugerfinansierede område Renter og administrationsbidrag TK9 Affaldshåndtering, regulering udg. og indt TK10 Tilpasning skadedyrsbekæmpelse Øvrige Pris- og lønstigninger HK-6, ændret skøn(løn) Tilpasning af anlægsbudget Tidligere vedtagne politiske beslutninger DGI Huset Panteren overtager drift af Panteren Planer for vandhus ved Panteren -500 Sammenlægning af beredskaber Nedrivning af Sydhavnsvej Kommunegaranti for låneoptagelse, Vord. Fjernvarme Kollektiv trafikbestilling Udlejning/salg af Skovledsvej I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

2 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 1 Renter, afdrag på lån og optagelse af lån Ændringer til rente- og finansieringsposter som følge af ændringer i rentesatser, skatte- og tilskudsindtægter samt øvrige ændringer afledt af budgetændringer under drifts- og anlægsbudgettet Hele kr priser I alt Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af langfristet gæld Garantiprovision Afdrag på lån og leasingforpligtelser, samt låneoptagelse Beskrivelse: Ad. Kt : Både beholdningen af obligationer og renten på disse er faldende - derved udvikler renteindtægten sig nedad. Renteindtægten forventes at falde med kr. pr. år. Ad kt : Der er stigende renteindtægter fra OPUS debitro. Ad kt : Der er dalende renteindtægte vedrørende pantebreve ( ), faldet skyldes faldet at pantebrevene nærmer sig udløb. Ad. kt : Nogle af kommunenes lån til ældreboliger skal genforhandles i 2015, og da renten fortsat er meget lav vil renterne på disse låbn falde markant. Derudover budgetteres med en lavere låneoptaglese til en lavere rente. Ad. kt Den reduccerede indtægt vedrørende garantiprovision kan henføres til Vordingborg havn, hvor lånebeløbet for nyt lån forventes reduceret ift. tidligere udmelding. Budgettet for både kt og er baseret på statsgarantien for 2016 og på KL's fremskrivninger for KL's fremskrivninger er beregnet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Vordingborg Kommune. Ad. Kt. 8.55: Afdrag vedrørende lån er opjusteret for ældrebolig lån idet de reducerede renteudgifter jf lånetypen konverteres til øgede afdrag. Derudover er afdrag på lån vedrørende Præstø H+A4avn, som blev overtaget i 2014, indarbejdet. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

3

4 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 2 Vejbidrag Hele kr priser I alt Vejbidrag (pulje) - anlæg Vejbidrag (pulje) - drift TPH Vordingbborg Kommune skal hvert år betale vejbidrag til Vordingborg Forsyning A/S. Bidraget skal dække udgifter til afledning af det regnvand som løser sig fra vejene i kloakken. Vejbidrag har hidtil været konteret på anlæg, hvor der har været afsat en pulje på 3,0 mio. kr. i jf. den godkendte investeringsoversigt. Vejbidrag skal fremadrettet konteres på drift jf. revisionen og der forventes udgifter for ca. 1,0 kr. årligt. Baggrunden for at budgettet til vejbidrag nedsættes fra 3,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr. er at spildevandsforsyningens anlægsbudgetter i de kommende år forventes at være en del lavere end de foregående 2-3 år. Der er således ikke i denne budgetkorrektion taget højde for en eventuel ændring af beregningsmetoden. Dette kan tidligst forventes at ske i 2016 efter afgørelse af sag i højesteret mellem Slagelse Kommune og Forsyningssekretariatet. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 3 Flytning af aflønning af udlånt tjenestemand Hele kr priser I alt Aflønning af tjenestemand, Plan og Byg - prim.drift Udlån af tjenestemand, Plan og Byg - prim.drift Ved etableringen af Vordingborg Forsyning blev der overdraget en tjenestemand. Tjenestemanden aflønnes stadig af Vordingborg Kommune og efterfølgende bliver lønudgiften opkrævet af lønkontoret. Aflønning/opkrævning blev frem til 2012 bogført på mellemregning, men ved overgangen til nyt økonomisystem blev aflønning/opkrævning overført til driften med budgetbeløb, som på daværende tidspunkt var udgiftsneutrale for området. Det har vist sig at være en uhensigtsmæssig måde at løse aflønningen på, da budgetbeløbene ikke fremskrives ens og derved ikke forbliver udgiftsneutrale. Aflønning/ opkrævning af lønnen føres nu tilbage til mellemregning og budgettet på hhv kr. i indtægt og kr. i udgift nulstilles i 2016 og fremover. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

6 Konteringselementer: XG Udlån af tjenestemand Plan - Primær drift

7 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 4 Reduktion af indtægter fra byggesagsgebyrer Hele kr priser I alt Færre indtægter fra byggesagsgebyr Overgangen til timebaseret byggesagsgebyr for alle typer byggesager pr. 1. januar 2015 har vist sig at give væsentlige færre indtægter fra byggesagsgebyrer, selvom antallet af behandlede byggesager har været stigende de seneste to år. De forventede indtægter fra byggesager forventes således at blive kr. mindre i både 2015 og årene fremover. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

8 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknisk korrektion Skema TK5 Driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled Hele kr priser I alt Driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled Beskrivelse: Den 21. januar 2015 behandlede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sagen vedrørende driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled. Det blev besluttet at bevilje kr. i budget 2015 der blev finansieret af Udviklings- og Markedsføringspuljen. Derudover blev det besluttet at tilskuddet for 2016 og frem på kr. skulle indarbejdes i budgettet under Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalgets budget. Dette er ved en fejl ikke blevet indarbejdet i budgetoplægget hvorfor det medtages som en teknisk korrektion. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

9 xg art pol 451B12

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 6 Tilpasning af budget Hele kr priser I alt Tilpasning jf. budgetoplæg fra fællesskabet Nedlæggelse af beredskabskommisionen Administration - tilbageført reduktion Beskrivelse: Jf. det fremsendte budgetoplæg fra Midt- og sydsjællands Brand og Redning for for Vordingborg Kommunes andel bør budgettet forøges med kr. Beredskabskommissionen nedlægges i Vordingborg, da det nu varetages af bestyrelsen for Midt- og sydsjællands Brand og Redning. Det betyder færre udgifter til forplejning, kørsel osv. i alt var der budgetlagt med kr. Da selskabet blev oprettet i foråret 2015 og udgifterne blev beregnet fremgik det at en del af udgiften går til administration i selskabet. Det betød at Vordingborg Kommune reducerede budgettet til administration som direkte konsekvens heraf. I arbejdet med at udmønte denne reduktion i de forskellige afdelinger har det vist sig at ressourcetrækket har været minimalt idet beredskabet i Vordingborg har haft egen administrative medarbejder som har været aflønnet indenfor beredskabets ramme. Der kan således ikke reduceres i samme omfang som forventet indenfor Ledelsessekretariatet, IT-afdelingen og Økonomi og Personaleafdelingen. Derfor tilføres kr. således at reduktionspuljen nedbringes fra til Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

11 051B XG d 051B samme omkostningssted d 051B samme omkostningssted k k I alt

12 Sundheds- og Psykiatriudvalget Teknisk korrektion Skema TK 7 Vederlagsfri fysioterapi Hele kr priser I alt Budgettilførsel grundet stigende udgifter Beskrivelse: Kommunerne fik 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, som typisk leveres af privatpraktiserende fysioterapeuter. Lovændringen medførte for Vordingborg Kommune et bloktilskud på 6,2 mio. kr. (2015-priser) årligt. I 2013 og 2014 har der været et merforbrug på henholdsvis og kr., og prognosen for 2015 tyder på et merforbrug på kr. Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er velbeskrevet. Lægerne har henvisningsretten og borgeren har frit valg af behandlingssted. Afdeling for Sundhed har siden 2008 haft regelmæssig dialog med områdets praktiserende fysioterapeuter om træningsstandarder, ligesom spørgsmålet om henvisninger og genhenvisninger ofte tages op i Kommunalt Lægeligt Udvalg. Der udtrykkes blandt de samarbejdende aktører en fælles erkendelse af, at ressourcerne skal udnyttes til den rette og nødvendige behandling. Dialog er kommunens eneste styringsredskab. Tilbud om gruppebaseret træning i kommunalt regi har ikke nedbragt udgiftsniveauet. Den stigende udgiftstendens afspejler en stigende ældrebefolkning, med et samtidigt stigende antal progredierende lidelser, og ventes at fortsætte. Vordingborg kommunes udgiftsniveau pr. borger over 18 år ligger lavt, både i forhold til regions- og landsgennemsnittet og er således som udgangspunkt ikke påfaldende. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 8 Lokal A-kut bidrag XG B12 Hele kr priser I alt Beskrivelse: Vedrører udgift til den lokale pulje vedr. akut bidrag. Der er hidtil ikke afsat budget til denne udgift. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

14 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 9 Affaldshåndtering Hele kr priser I alt Generel aff.administration - husholdninger Generel aff.administration - virksomheder Dagrenovation - husholdninger Dagrenovation - virksomheder Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugspladser De fremskrevne budgetter for udgør hhv kr. i udgift og kr. i indtægt. Udgiftsbudgettet ønskes øget med i alt kr. og indtægtsbudgettet ønskes øget med i alt kr. I alt en samlet nettomerudgift på kr. i forhold til det oprindelige budget. Efter budgetkorrektionen forudsættes en samlet reduktion af formuen med kr. Ordning for farligt affald reduceres med kr. og Generel administration - Virksomheder med kr., således at formuen for disse ordninger efter planen er afviklet over en 5 årig periode. Formuen på de øvrige affaldsordninger skal anvendes til beholderindkøb og information i 2017/2018 i forbindelse med indførelse af nye affaldsordninger i 2018 jf. Affaldsplan , så disse ordninger forudsættes at hvile i sig selv. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

15 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 10 Skadedyrsbekæmpelse Hele kr priser I alt Rottebekæmpelse Det fremskrevne budget for udgør for rottebekæmpelse kr. i nettoindtægt og for øvrige skadedyr kr. i nettoudgift. Det samlede nettobudget ønskes således øget med en samlet nettomerudgift i forhold til det oprindelige budget med i alt kr. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

16

17 Børne-, Unge- og Familieudvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 1 Lov nr Ændring af faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v. I hele kr priser I alt Ændring ift. netværksplejefam. og anbringelsessted Beskrivelse: Loven udmønter dele af aftalen om at styrke plejefamilieområdet, som er en del af satspuljeaftalen for Det overordnede formål med loven er at styrke kontinuiteten i anbringelser, bl.a. ved i højere grad at understøtte, at børn kan anbringes i familier, de allerede har en tilknytning til (netværksplejefamilier), og ved at styrke afgørelsesgrundlaget i sager om flytning fra ét anbringelsessted til et andet. Loven indeholder følgende to hovedelementer: 1) Indførelse af ret til faglig støtte: Netværksplejefamilier og familier, der adopterer et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien, skal have ret til mere faglig støtte end i dag. 2) Styrkede afgørelser om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder: Afgørelsesgrundlaget i sager om ændring af anbringelsessted skal styrkes, så der tages særlig højde for barnets relationer til anbringelsesstedet og desuden stilles flere krav til, hvornår et barn kan flyttes. Alderen for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted nedsættes fra 15 år til 12 år. Placeres på: Profitcenter og omkostningssted: Kapitalmiddel: 051B12 Artskonto: Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

18

19 Sundheds- og Psykiatriudvalget Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 2 Lov Ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn B11 I hele kr priser I alt Tilbud til anonym behandling af stofmisbrugere Beskrivelse: Tilskuddet er relevant og bør tilfalde Center for Rusmidler. Den nye lov gør det sværere at styre udgifterne. Der er aftalt en fællestakst med omliggende kommuner for at afbøde konsekvenserne, men vi kan ikke forudse efterspørgslen på behandling udenfor Vordingborg Kommune. Tilbud om ambulant anonym behandling af stofsmisbrugere. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

20

21 Sundheds- og Psykiatriudvalget Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 3 Kræftplan III (I) - Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft XG B20 I hele kr priser I alt Landækkende screening for tyk- og endetarmskræft Beskrivelse: Tilskuddet udgør Vordingborg Kommunes andel af screeningsprogrammet, som administreres af regionerne. Beløbet skal lægges til det kommunale medfinansieringsbudget (budgetramme 2). Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

22

23 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 4 Lov nr. 285 af 25 april Ændring af lov om social pension og andre love Kode 13 I hele kr priser I alt Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde Beskrivelse: Førtidspensionsreform - I 2001 blev der gennemført en ændring af førtidspensionen, som blandt andet gjorde førtidspensionen skattepligtig, og som fjernede nogle af de tillæg, som man tidligere kunne få som førtidspensionist. Da ændringen kun gælder for førtidspensionister der tilkendes efter 2003 er der en relativ lang indfasning af reglerne. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

24 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 5 Lov nr af 23. december Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik,lov om social pension og forskellige andre love. I hele kr priser I alt Sygedagpenge Fleksjob Beskrivelse: Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, flekslønstilskud m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

25 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 6 Lov nr af 28. december Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Lov om social pension og forskellige andre love. I hele kr priser I alt Sygedagpenge Fleksjob Beskrivelse: Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

26 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 7 Lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. I hele kr priser I alt Jobcenter Beskrivelse: Med beskæftigelsesreformen følger en afbureaukratisering af beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen og der sker en forenkling af den nuværende partsstruktur. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

27 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 8 Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv arbejdsløshedsforsikring m.v. beskæftigelsesindsats, lov om og forskellige andre love. I hele kr priser I alt Beskæftigelsesordninger Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskæftigelse og uddannelse Beskrivelse: Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

28 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 9 Lov nr af 27. december 2014 og lov nr. 53 af 27. januar 2015 om ændring af om aktiv socialpolitik. Lov om individuel boligstøtte. Kode 37 I hele kr priser I alt Boligsikring Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde Beskæftigelse og uddannelse Beskrivelse: Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

29 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 10 Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse. Kode 38 I hele kr priser I alt Særlig udd.ordning, arbejdsm.yd., kontantyd Beskrivelse: Kontantydelse er en ny ydelse til personer, der opbruger retten til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

30 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 11 Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børneog ungeydelse og personskatteloven. I hele kr priser I alt Fleksjobordninger Sygedagpenge Beskrivelse: Skattereformen - forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og undgeydelsen for familier med høje indkomster. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

Tekniske korrektioner - 14. august 2014

Tekniske korrektioner - 14. august 2014 Tekniske korrektioner - 14. august 2014 TK1 Renter likvide aktiver og langfristedet gæld 3.039 2.261 2.139 2.018 TK1 Tilskud og udligning -75.590-17.733-27.661-44.836 TK1 Personskatteindtægter 80.131 73.348

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018)

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EUkommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Økonomi og Personale Budget - Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Skatteministeriet 4 Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EU-kommissionen

Læs mere

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår s procentandel (0,673%) af det samlede beløb fra - og cirkulæreprogrammet Skatteministeriet Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1) Udbetaling Danmark, drift (2016-2020)

Læs mere

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2014 vedr. 2015, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 19. juni 2014 400.897 421.733 422.764 422.764 422.764 Pris og lønregulering 2015-2016 6.747 6.764 6.764

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Tekniske korrektioner august 2016

Tekniske korrektioner august 2016 Tekniske korrektioner - 10. august 2016 I hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 TK-1 Renter likvide aktiver og langfristet gæld 217 260 403 679 TK-1 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 970

Læs mere

Praksis vedrørende udmøntning af DUT-regulering, samt økonomiske konsekvenser for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Praksis vedrørende udmøntning af DUT-regulering, samt økonomiske konsekvenser for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Borgmesterforvaltningen Praksis vedrørende udmøntning af DUT-regulering, samt økonomiske konsekvenser for Beskæftigelses- og Socialudvalget. På baggrund af drøftelserne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogramsagen

Læs mere

Økonomi og Personale Budget 2016-2019

Økonomi og Personale Budget 2016-2019 Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram 2014-15 og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Lov- og cirkulæreprogrammet Børn og Familie 25.000 Ejendomme

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2016-19 Politik Politikere Lov og cirkulære Lovændring om digitalisering af valgprocessen -13-13 -13-13 1% reduktionen Områdets andel af 1%

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. Budgetmæssige konsekvenser for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse og Borgerservice har i samarbejde med Økonomi vurderet

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Notat. Budget 2016 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2016. 17. august 2015

Notat. Budget 2016 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2016. 17. august 2015 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - lovgivning og økonomi 17. august 2015 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2016 Den 3. juli 2015 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Lov- og Cirkulæreprogram - BILAG E

Lov- og Cirkulæreprogram - BILAG E 6 7 Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EU-kommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse med artikel

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015

Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Status for ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2014/2015

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Lov og cirkulære korrektioner budget 2015-2018 Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 LC201 Tilbagetrækningsreform 0,000 0,000 0,388 0,388 LC202 Midlertidig huslejehjælp

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg Nr. 41577-13 13-08-201314:22 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418 Udvalg for Plan og Teknik -80.000-80.000-80.000-80.000 Udvalg for Børn og Undervisning 0 0 0 0 Udvalg for

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Udvalg: Politisk koordination og økonomi: Tilpasning af personalebehov i jobcentret som følge af nye/udvidede opgaver

Udvalg: Politisk koordination og økonomi: Tilpasning af personalebehov i jobcentret som følge af nye/udvidede opgaver Oversigt over poster, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget På baggrund af en gennemgang af forhold, der kan påvirke budget 2016, er der foretaget en opdeling i tre kategorier: 1. Foreslås indarbejdet

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse Beskrivelse Bevilling Uddannelse og beskæftigelse hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og administreres af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI 1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 3. Budget og Analyse, august 2015 Budget 2016 - Lov og Cirkulæreprogrammet opgjort på udvalg

Bilag 3. Budget og Analyse, august 2015 Budget 2016 - Lov og Cirkulæreprogrammet opgjort på udvalg Budget og Analyse, august 2015 Budget 2016 - Lov og Cirkulæreprogrammet opgjort på udvalg I efterfølgende oversigt er virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet opgjort som Horsens Kommunes andel (1,5 %)

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. Budgetmæssige konsekvenser for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse, Ydelsescentret samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere