Tekniske korrektioner august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske korrektioner - 13. august 2015"

Transkript

1 Tekniske korrektioner august 2015 I hele kr priser TK1 Afdrag på lån og leasingforpligtelser TK1 Renter likvide aktiver og langfristet gæld TK2 Vejbidrag (drift) TK2 Vejbidrag (anlæg) TK3 Flytning af aflønning af udlånt tjenestemand TK4 Reduktion indtægter byggesagsgebyr TK5 Driftstilskud Pottemagerværksted Rødeled TK6 Beredskabet TK7 Vederlagsfri fysioterapi - stigende udgifter TK8 Lokal AKUT-bidrag LC1 Ændring ift. netværksplejefam. og anbringelsessted LC2 Center for Rusmidler - tilbud om ambulant anonym behandl. af stofmisbrugere LC3 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft LC4 Social pension - hjælp i særlige tilfælde LC5 Reform af førtidspension og fleksjob LC6 Forhøjelse af efterlønsalder LC7 Understøttelse af beskæftigelsesindsatsen LC8 Reform af beskæftigelsesindsats LC9 Ophævelse af gensidig forsørgerpligt for saml LC10 Kontantydelse - ny ydelse LC11 Skattereform - forhøjelse af beskæftigelsesfradr Brugerfinansierede område Renter og administrationsbidrag TK9 Affaldshåndtering, regulering udg. og indt TK10 Tilpasning skadedyrsbekæmpelse Øvrige Pris- og lønstigninger HK-6, ændret skøn(løn) Tilpasning af anlægsbudget Tidligere vedtagne politiske beslutninger DGI Huset Panteren overtager drift af Panteren Planer for vandhus ved Panteren -500 Sammenlægning af beredskaber Nedrivning af Sydhavnsvej Kommunegaranti for låneoptagelse, Vord. Fjernvarme Kollektiv trafikbestilling Udlejning/salg af Skovledsvej I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

2 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 1 Renter, afdrag på lån og optagelse af lån Ændringer til rente- og finansieringsposter som følge af ændringer i rentesatser, skatte- og tilskudsindtægter samt øvrige ændringer afledt af budgetændringer under drifts- og anlægsbudgettet Hele kr priser I alt Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af langfristet gæld Garantiprovision Afdrag på lån og leasingforpligtelser, samt låneoptagelse Beskrivelse: Ad. Kt : Både beholdningen af obligationer og renten på disse er faldende - derved udvikler renteindtægten sig nedad. Renteindtægten forventes at falde med kr. pr. år. Ad kt : Der er stigende renteindtægter fra OPUS debitro. Ad kt : Der er dalende renteindtægte vedrørende pantebreve ( ), faldet skyldes faldet at pantebrevene nærmer sig udløb. Ad. kt : Nogle af kommunenes lån til ældreboliger skal genforhandles i 2015, og da renten fortsat er meget lav vil renterne på disse låbn falde markant. Derudover budgetteres med en lavere låneoptaglese til en lavere rente. Ad. kt Den reduccerede indtægt vedrørende garantiprovision kan henføres til Vordingborg havn, hvor lånebeløbet for nyt lån forventes reduceret ift. tidligere udmelding. Budgettet for både kt og er baseret på statsgarantien for 2016 og på KL's fremskrivninger for KL's fremskrivninger er beregnet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Vordingborg Kommune. Ad. Kt. 8.55: Afdrag vedrørende lån er opjusteret for ældrebolig lån idet de reducerede renteudgifter jf lånetypen konverteres til øgede afdrag. Derudover er afdrag på lån vedrørende Præstø H+A4avn, som blev overtaget i 2014, indarbejdet. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

3

4 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 2 Vejbidrag Hele kr priser I alt Vejbidrag (pulje) - anlæg Vejbidrag (pulje) - drift TPH Vordingbborg Kommune skal hvert år betale vejbidrag til Vordingborg Forsyning A/S. Bidraget skal dække udgifter til afledning af det regnvand som løser sig fra vejene i kloakken. Vejbidrag har hidtil været konteret på anlæg, hvor der har været afsat en pulje på 3,0 mio. kr. i jf. den godkendte investeringsoversigt. Vejbidrag skal fremadrettet konteres på drift jf. revisionen og der forventes udgifter for ca. 1,0 kr. årligt. Baggrunden for at budgettet til vejbidrag nedsættes fra 3,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr. er at spildevandsforsyningens anlægsbudgetter i de kommende år forventes at være en del lavere end de foregående 2-3 år. Der er således ikke i denne budgetkorrektion taget højde for en eventuel ændring af beregningsmetoden. Dette kan tidligst forventes at ske i 2016 efter afgørelse af sag i højesteret mellem Slagelse Kommune og Forsyningssekretariatet. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 3 Flytning af aflønning af udlånt tjenestemand Hele kr priser I alt Aflønning af tjenestemand, Plan og Byg - prim.drift Udlån af tjenestemand, Plan og Byg - prim.drift Ved etableringen af Vordingborg Forsyning blev der overdraget en tjenestemand. Tjenestemanden aflønnes stadig af Vordingborg Kommune og efterfølgende bliver lønudgiften opkrævet af lønkontoret. Aflønning/opkrævning blev frem til 2012 bogført på mellemregning, men ved overgangen til nyt økonomisystem blev aflønning/opkrævning overført til driften med budgetbeløb, som på daværende tidspunkt var udgiftsneutrale for området. Det har vist sig at være en uhensigtsmæssig måde at løse aflønningen på, da budgetbeløbene ikke fremskrives ens og derved ikke forbliver udgiftsneutrale. Aflønning/ opkrævning af lønnen føres nu tilbage til mellemregning og budgettet på hhv kr. i indtægt og kr. i udgift nulstilles i 2016 og fremover. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

6 Konteringselementer: XG Udlån af tjenestemand Plan - Primær drift

7 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 4 Reduktion af indtægter fra byggesagsgebyrer Hele kr priser I alt Færre indtægter fra byggesagsgebyr Overgangen til timebaseret byggesagsgebyr for alle typer byggesager pr. 1. januar 2015 har vist sig at give væsentlige færre indtægter fra byggesagsgebyrer, selvom antallet af behandlede byggesager har været stigende de seneste to år. De forventede indtægter fra byggesager forventes således at blive kr. mindre i både 2015 og årene fremover. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

8 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknisk korrektion Skema TK5 Driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled Hele kr priser I alt Driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled Beskrivelse: Den 21. januar 2015 behandlede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sagen vedrørende driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled. Det blev besluttet at bevilje kr. i budget 2015 der blev finansieret af Udviklings- og Markedsføringspuljen. Derudover blev det besluttet at tilskuddet for 2016 og frem på kr. skulle indarbejdes i budgettet under Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalgets budget. Dette er ved en fejl ikke blevet indarbejdet i budgetoplægget hvorfor det medtages som en teknisk korrektion. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

9 xg art pol 451B12

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 6 Tilpasning af budget Hele kr priser I alt Tilpasning jf. budgetoplæg fra fællesskabet Nedlæggelse af beredskabskommisionen Administration - tilbageført reduktion Beskrivelse: Jf. det fremsendte budgetoplæg fra Midt- og sydsjællands Brand og Redning for for Vordingborg Kommunes andel bør budgettet forøges med kr. Beredskabskommissionen nedlægges i Vordingborg, da det nu varetages af bestyrelsen for Midt- og sydsjællands Brand og Redning. Det betyder færre udgifter til forplejning, kørsel osv. i alt var der budgetlagt med kr. Da selskabet blev oprettet i foråret 2015 og udgifterne blev beregnet fremgik det at en del af udgiften går til administration i selskabet. Det betød at Vordingborg Kommune reducerede budgettet til administration som direkte konsekvens heraf. I arbejdet med at udmønte denne reduktion i de forskellige afdelinger har det vist sig at ressourcetrækket har været minimalt idet beredskabet i Vordingborg har haft egen administrative medarbejder som har været aflønnet indenfor beredskabets ramme. Der kan således ikke reduceres i samme omfang som forventet indenfor Ledelsessekretariatet, IT-afdelingen og Økonomi og Personaleafdelingen. Derfor tilføres kr. således at reduktionspuljen nedbringes fra til Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

11 051B XG d 051B samme omkostningssted d 051B samme omkostningssted k k I alt

12 Sundheds- og Psykiatriudvalget Teknisk korrektion Skema TK 7 Vederlagsfri fysioterapi Hele kr priser I alt Budgettilførsel grundet stigende udgifter Beskrivelse: Kommunerne fik 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, som typisk leveres af privatpraktiserende fysioterapeuter. Lovændringen medførte for Vordingborg Kommune et bloktilskud på 6,2 mio. kr. (2015-priser) årligt. I 2013 og 2014 har der været et merforbrug på henholdsvis og kr., og prognosen for 2015 tyder på et merforbrug på kr. Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er velbeskrevet. Lægerne har henvisningsretten og borgeren har frit valg af behandlingssted. Afdeling for Sundhed har siden 2008 haft regelmæssig dialog med områdets praktiserende fysioterapeuter om træningsstandarder, ligesom spørgsmålet om henvisninger og genhenvisninger ofte tages op i Kommunalt Lægeligt Udvalg. Der udtrykkes blandt de samarbejdende aktører en fælles erkendelse af, at ressourcerne skal udnyttes til den rette og nødvendige behandling. Dialog er kommunens eneste styringsredskab. Tilbud om gruppebaseret træning i kommunalt regi har ikke nedbragt udgiftsniveauet. Den stigende udgiftstendens afspejler en stigende ældrebefolkning, med et samtidigt stigende antal progredierende lidelser, og ventes at fortsætte. Vordingborg kommunes udgiftsniveau pr. borger over 18 år ligger lavt, både i forhold til regions- og landsgennemsnittet og er således som udgangspunkt ikke påfaldende. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 8 Lokal A-kut bidrag XG B12 Hele kr priser I alt Beskrivelse: Vedrører udgift til den lokale pulje vedr. akut bidrag. Der er hidtil ikke afsat budget til denne udgift. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

14 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 9 Affaldshåndtering Hele kr priser I alt Generel aff.administration - husholdninger Generel aff.administration - virksomheder Dagrenovation - husholdninger Dagrenovation - virksomheder Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugspladser De fremskrevne budgetter for udgør hhv kr. i udgift og kr. i indtægt. Udgiftsbudgettet ønskes øget med i alt kr. og indtægtsbudgettet ønskes øget med i alt kr. I alt en samlet nettomerudgift på kr. i forhold til det oprindelige budget. Efter budgetkorrektionen forudsættes en samlet reduktion af formuen med kr. Ordning for farligt affald reduceres med kr. og Generel administration - Virksomheder med kr., således at formuen for disse ordninger efter planen er afviklet over en 5 årig periode. Formuen på de øvrige affaldsordninger skal anvendes til beholderindkøb og information i 2017/2018 i forbindelse med indførelse af nye affaldsordninger i 2018 jf. Affaldsplan , så disse ordninger forudsættes at hvile i sig selv. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

15 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 10 Skadedyrsbekæmpelse Hele kr priser I alt Rottebekæmpelse Det fremskrevne budget for udgør for rottebekæmpelse kr. i nettoindtægt og for øvrige skadedyr kr. i nettoudgift. Det samlede nettobudget ønskes således øget med en samlet nettomerudgift i forhold til det oprindelige budget med i alt kr. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

16

17 Børne-, Unge- og Familieudvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 1 Lov nr Ændring af faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v. I hele kr priser I alt Ændring ift. netværksplejefam. og anbringelsessted Beskrivelse: Loven udmønter dele af aftalen om at styrke plejefamilieområdet, som er en del af satspuljeaftalen for Det overordnede formål med loven er at styrke kontinuiteten i anbringelser, bl.a. ved i højere grad at understøtte, at børn kan anbringes i familier, de allerede har en tilknytning til (netværksplejefamilier), og ved at styrke afgørelsesgrundlaget i sager om flytning fra ét anbringelsessted til et andet. Loven indeholder følgende to hovedelementer: 1) Indførelse af ret til faglig støtte: Netværksplejefamilier og familier, der adopterer et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien, skal have ret til mere faglig støtte end i dag. 2) Styrkede afgørelser om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder: Afgørelsesgrundlaget i sager om ændring af anbringelsessted skal styrkes, så der tages særlig højde for barnets relationer til anbringelsesstedet og desuden stilles flere krav til, hvornår et barn kan flyttes. Alderen for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted nedsættes fra 15 år til 12 år. Placeres på: Profitcenter og omkostningssted: Kapitalmiddel: 051B12 Artskonto: Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

18

19 Sundheds- og Psykiatriudvalget Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 2 Lov Ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn B11 I hele kr priser I alt Tilbud til anonym behandling af stofmisbrugere Beskrivelse: Tilskuddet er relevant og bør tilfalde Center for Rusmidler. Den nye lov gør det sværere at styre udgifterne. Der er aftalt en fællestakst med omliggende kommuner for at afbøde konsekvenserne, men vi kan ikke forudse efterspørgslen på behandling udenfor Vordingborg Kommune. Tilbud om ambulant anonym behandling af stofsmisbrugere. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

20

21 Sundheds- og Psykiatriudvalget Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 3 Kræftplan III (I) - Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft XG B20 I hele kr priser I alt Landækkende screening for tyk- og endetarmskræft Beskrivelse: Tilskuddet udgør Vordingborg Kommunes andel af screeningsprogrammet, som administreres af regionerne. Beløbet skal lægges til det kommunale medfinansieringsbudget (budgetramme 2). Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

22

23 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 4 Lov nr. 285 af 25 april Ændring af lov om social pension og andre love Kode 13 I hele kr priser I alt Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde Beskrivelse: Førtidspensionsreform - I 2001 blev der gennemført en ændring af førtidspensionen, som blandt andet gjorde førtidspensionen skattepligtig, og som fjernede nogle af de tillæg, som man tidligere kunne få som førtidspensionist. Da ændringen kun gælder for førtidspensionister der tilkendes efter 2003 er der en relativ lang indfasning af reglerne. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

24 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 5 Lov nr af 23. december Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik,lov om social pension og forskellige andre love. I hele kr priser I alt Sygedagpenge Fleksjob Beskrivelse: Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, flekslønstilskud m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

25 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 6 Lov nr af 28. december Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Lov om social pension og forskellige andre love. I hele kr priser I alt Sygedagpenge Fleksjob Beskrivelse: Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

26 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 7 Lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. I hele kr priser I alt Jobcenter Beskrivelse: Med beskæftigelsesreformen følger en afbureaukratisering af beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen og der sker en forenkling af den nuværende partsstruktur. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

27 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 8 Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv arbejdsløshedsforsikring m.v. beskæftigelsesindsats, lov om og forskellige andre love. I hele kr priser I alt Beskæftigelsesordninger Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskæftigelse og uddannelse Beskrivelse: Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

28 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 9 Lov nr af 27. december 2014 og lov nr. 53 af 27. januar 2015 om ændring af om aktiv socialpolitik. Lov om individuel boligstøtte. Kode 37 I hele kr priser I alt Boligsikring Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde Beskæftigelse og uddannelse Beskrivelse: Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

29 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 10 Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse. Kode 38 I hele kr priser I alt Særlig udd.ordning, arbejdsm.yd., kontantyd Beskrivelse: Kontantydelse er en ny ydelse til personer, der opbruger retten til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

30 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 11 Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børneog ungeydelse og personskatteloven. I hele kr priser I alt Fleksjobordninger Sygedagpenge Beskrivelse: Skattereformen - forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og undgeydelsen for familier med høje indkomster. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018 Mål og Perspektiver Budget 215-218 Mål og perspektiver er en nytænkning af de tidligere perspektivnotater. Med udgangspunkt i de strategiske drøftelser fra budgetseminaret i april er formålet med Mål og

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere