Tekniske korrektioner august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske korrektioner - 13. august 2015"

Transkript

1 Tekniske korrektioner august 2015 I hele kr priser TK1 Afdrag på lån og leasingforpligtelser TK1 Renter likvide aktiver og langfristet gæld TK2 Vejbidrag (drift) TK2 Vejbidrag (anlæg) TK3 Flytning af aflønning af udlånt tjenestemand TK4 Reduktion indtægter byggesagsgebyr TK5 Driftstilskud Pottemagerværksted Rødeled TK6 Beredskabet TK7 Vederlagsfri fysioterapi - stigende udgifter TK8 Lokal AKUT-bidrag LC1 Ændring ift. netværksplejefam. og anbringelsessted LC2 Center for Rusmidler - tilbud om ambulant anonym behandl. af stofmisbrugere LC3 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft LC4 Social pension - hjælp i særlige tilfælde LC5 Reform af førtidspension og fleksjob LC6 Forhøjelse af efterlønsalder LC7 Understøttelse af beskæftigelsesindsatsen LC8 Reform af beskæftigelsesindsats LC9 Ophævelse af gensidig forsørgerpligt for saml LC10 Kontantydelse - ny ydelse LC11 Skattereform - forhøjelse af beskæftigelsesfradr Brugerfinansierede område Renter og administrationsbidrag TK9 Affaldshåndtering, regulering udg. og indt TK10 Tilpasning skadedyrsbekæmpelse Øvrige Pris- og lønstigninger HK-6, ændret skøn(løn) Tilpasning af anlægsbudget Tidligere vedtagne politiske beslutninger DGI Huset Panteren overtager drift af Panteren Planer for vandhus ved Panteren -500 Sammenlægning af beredskaber Nedrivning af Sydhavnsvej Kommunegaranti for låneoptagelse, Vord. Fjernvarme Kollektiv trafikbestilling Udlejning/salg af Skovledsvej I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

2 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 1 Renter, afdrag på lån og optagelse af lån Ændringer til rente- og finansieringsposter som følge af ændringer i rentesatser, skatte- og tilskudsindtægter samt øvrige ændringer afledt af budgetændringer under drifts- og anlægsbudgettet Hele kr priser I alt Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af langfristet gæld Garantiprovision Afdrag på lån og leasingforpligtelser, samt låneoptagelse Beskrivelse: Ad. Kt : Både beholdningen af obligationer og renten på disse er faldende - derved udvikler renteindtægten sig nedad. Renteindtægten forventes at falde med kr. pr. år. Ad kt : Der er stigende renteindtægter fra OPUS debitro. Ad kt : Der er dalende renteindtægte vedrørende pantebreve ( ), faldet skyldes faldet at pantebrevene nærmer sig udløb. Ad. kt : Nogle af kommunenes lån til ældreboliger skal genforhandles i 2015, og da renten fortsat er meget lav vil renterne på disse låbn falde markant. Derudover budgetteres med en lavere låneoptaglese til en lavere rente. Ad. kt Den reduccerede indtægt vedrørende garantiprovision kan henføres til Vordingborg havn, hvor lånebeløbet for nyt lån forventes reduceret ift. tidligere udmelding. Budgettet for både kt og er baseret på statsgarantien for 2016 og på KL's fremskrivninger for KL's fremskrivninger er beregnet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Vordingborg Kommune. Ad. Kt. 8.55: Afdrag vedrørende lån er opjusteret for ældrebolig lån idet de reducerede renteudgifter jf lånetypen konverteres til øgede afdrag. Derudover er afdrag på lån vedrørende Præstø H+A4avn, som blev overtaget i 2014, indarbejdet. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

3

4 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 2 Vejbidrag Hele kr priser I alt Vejbidrag (pulje) - anlæg Vejbidrag (pulje) - drift TPH Vordingbborg Kommune skal hvert år betale vejbidrag til Vordingborg Forsyning A/S. Bidraget skal dække udgifter til afledning af det regnvand som løser sig fra vejene i kloakken. Vejbidrag har hidtil været konteret på anlæg, hvor der har været afsat en pulje på 3,0 mio. kr. i jf. den godkendte investeringsoversigt. Vejbidrag skal fremadrettet konteres på drift jf. revisionen og der forventes udgifter for ca. 1,0 kr. årligt. Baggrunden for at budgettet til vejbidrag nedsættes fra 3,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr. er at spildevandsforsyningens anlægsbudgetter i de kommende år forventes at være en del lavere end de foregående 2-3 år. Der er således ikke i denne budgetkorrektion taget højde for en eventuel ændring af beregningsmetoden. Dette kan tidligst forventes at ske i 2016 efter afgørelse af sag i højesteret mellem Slagelse Kommune og Forsyningssekretariatet. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 3 Flytning af aflønning af udlånt tjenestemand Hele kr priser I alt Aflønning af tjenestemand, Plan og Byg - prim.drift Udlån af tjenestemand, Plan og Byg - prim.drift Ved etableringen af Vordingborg Forsyning blev der overdraget en tjenestemand. Tjenestemanden aflønnes stadig af Vordingborg Kommune og efterfølgende bliver lønudgiften opkrævet af lønkontoret. Aflønning/opkrævning blev frem til 2012 bogført på mellemregning, men ved overgangen til nyt økonomisystem blev aflønning/opkrævning overført til driften med budgetbeløb, som på daværende tidspunkt var udgiftsneutrale for området. Det har vist sig at være en uhensigtsmæssig måde at løse aflønningen på, da budgetbeløbene ikke fremskrives ens og derved ikke forbliver udgiftsneutrale. Aflønning/ opkrævning af lønnen føres nu tilbage til mellemregning og budgettet på hhv kr. i indtægt og kr. i udgift nulstilles i 2016 og fremover. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

6 Konteringselementer: XG Udlån af tjenestemand Plan - Primær drift

7 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 4 Reduktion af indtægter fra byggesagsgebyrer Hele kr priser I alt Færre indtægter fra byggesagsgebyr Overgangen til timebaseret byggesagsgebyr for alle typer byggesager pr. 1. januar 2015 har vist sig at give væsentlige færre indtægter fra byggesagsgebyrer, selvom antallet af behandlede byggesager har været stigende de seneste to år. De forventede indtægter fra byggesager forventes således at blive kr. mindre i både 2015 og årene fremover. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

8 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknisk korrektion Skema TK5 Driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled Hele kr priser I alt Driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled Beskrivelse: Den 21. januar 2015 behandlede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sagen vedrørende driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled. Det blev besluttet at bevilje kr. i budget 2015 der blev finansieret af Udviklings- og Markedsføringspuljen. Derudover blev det besluttet at tilskuddet for 2016 og frem på kr. skulle indarbejdes i budgettet under Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalgets budget. Dette er ved en fejl ikke blevet indarbejdet i budgetoplægget hvorfor det medtages som en teknisk korrektion. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

9 xg art pol 451B12

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 6 Tilpasning af budget Hele kr priser I alt Tilpasning jf. budgetoplæg fra fællesskabet Nedlæggelse af beredskabskommisionen Administration - tilbageført reduktion Beskrivelse: Jf. det fremsendte budgetoplæg fra Midt- og sydsjællands Brand og Redning for for Vordingborg Kommunes andel bør budgettet forøges med kr. Beredskabskommissionen nedlægges i Vordingborg, da det nu varetages af bestyrelsen for Midt- og sydsjællands Brand og Redning. Det betyder færre udgifter til forplejning, kørsel osv. i alt var der budgetlagt med kr. Da selskabet blev oprettet i foråret 2015 og udgifterne blev beregnet fremgik det at en del af udgiften går til administration i selskabet. Det betød at Vordingborg Kommune reducerede budgettet til administration som direkte konsekvens heraf. I arbejdet med at udmønte denne reduktion i de forskellige afdelinger har det vist sig at ressourcetrækket har været minimalt idet beredskabet i Vordingborg har haft egen administrative medarbejder som har været aflønnet indenfor beredskabets ramme. Der kan således ikke reduceres i samme omfang som forventet indenfor Ledelsessekretariatet, IT-afdelingen og Økonomi og Personaleafdelingen. Derfor tilføres kr. således at reduktionspuljen nedbringes fra til Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

11 051B XG d 051B samme omkostningssted d 051B samme omkostningssted k k I alt

12 Sundheds- og Psykiatriudvalget Teknisk korrektion Skema TK 7 Vederlagsfri fysioterapi Hele kr priser I alt Budgettilførsel grundet stigende udgifter Beskrivelse: Kommunerne fik 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, som typisk leveres af privatpraktiserende fysioterapeuter. Lovændringen medførte for Vordingborg Kommune et bloktilskud på 6,2 mio. kr. (2015-priser) årligt. I 2013 og 2014 har der været et merforbrug på henholdsvis og kr., og prognosen for 2015 tyder på et merforbrug på kr. Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er velbeskrevet. Lægerne har henvisningsretten og borgeren har frit valg af behandlingssted. Afdeling for Sundhed har siden 2008 haft regelmæssig dialog med områdets praktiserende fysioterapeuter om træningsstandarder, ligesom spørgsmålet om henvisninger og genhenvisninger ofte tages op i Kommunalt Lægeligt Udvalg. Der udtrykkes blandt de samarbejdende aktører en fælles erkendelse af, at ressourcerne skal udnyttes til den rette og nødvendige behandling. Dialog er kommunens eneste styringsredskab. Tilbud om gruppebaseret træning i kommunalt regi har ikke nedbragt udgiftsniveauet. Den stigende udgiftstendens afspejler en stigende ældrebefolkning, med et samtidigt stigende antal progredierende lidelser, og ventes at fortsætte. Vordingborg kommunes udgiftsniveau pr. borger over 18 år ligger lavt, både i forhold til regions- og landsgennemsnittet og er således som udgangspunkt ikke påfaldende. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK 8 Lokal A-kut bidrag XG B12 Hele kr priser I alt Beskrivelse: Vedrører udgift til den lokale pulje vedr. akut bidrag. Der er hidtil ikke afsat budget til denne udgift. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

14 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 9 Affaldshåndtering Hele kr priser I alt Generel aff.administration - husholdninger Generel aff.administration - virksomheder Dagrenovation - husholdninger Dagrenovation - virksomheder Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugspladser De fremskrevne budgetter for udgør hhv kr. i udgift og kr. i indtægt. Udgiftsbudgettet ønskes øget med i alt kr. og indtægtsbudgettet ønskes øget med i alt kr. I alt en samlet nettomerudgift på kr. i forhold til det oprindelige budget. Efter budgetkorrektionen forudsættes en samlet reduktion af formuen med kr. Ordning for farligt affald reduceres med kr. og Generel administration - Virksomheder med kr., således at formuen for disse ordninger efter planen er afviklet over en 5 årig periode. Formuen på de øvrige affaldsordninger skal anvendes til beholderindkøb og information i 2017/2018 i forbindelse med indførelse af nye affaldsordninger i 2018 jf. Affaldsplan , så disse ordninger forudsættes at hvile i sig selv. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

15 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK 10 Skadedyrsbekæmpelse Hele kr priser I alt Rottebekæmpelse Det fremskrevne budget for udgør for rottebekæmpelse kr. i nettoindtægt og for øvrige skadedyr kr. i nettoudgift. Det samlede nettobudget ønskes således øget med en samlet nettomerudgift i forhold til det oprindelige budget med i alt kr. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

16

17 Børne-, Unge- og Familieudvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 1 Lov nr Ændring af faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v. I hele kr priser I alt Ændring ift. netværksplejefam. og anbringelsessted Beskrivelse: Loven udmønter dele af aftalen om at styrke plejefamilieområdet, som er en del af satspuljeaftalen for Det overordnede formål med loven er at styrke kontinuiteten i anbringelser, bl.a. ved i højere grad at understøtte, at børn kan anbringes i familier, de allerede har en tilknytning til (netværksplejefamilier), og ved at styrke afgørelsesgrundlaget i sager om flytning fra ét anbringelsessted til et andet. Loven indeholder følgende to hovedelementer: 1) Indførelse af ret til faglig støtte: Netværksplejefamilier og familier, der adopterer et barn eller en ung, der tidligere har været anbragt i pleje i familien, skal have ret til mere faglig støtte end i dag. 2) Styrkede afgørelser om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder: Afgørelsesgrundlaget i sager om ændring af anbringelsessted skal styrkes, så der tages særlig højde for barnets relationer til anbringelsesstedet og desuden stilles flere krav til, hvornår et barn kan flyttes. Alderen for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted nedsættes fra 15 år til 12 år. Placeres på: Profitcenter og omkostningssted: Kapitalmiddel: 051B12 Artskonto: Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

18

19 Sundheds- og Psykiatriudvalget Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 2 Lov Ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn B11 I hele kr priser I alt Tilbud til anonym behandling af stofmisbrugere Beskrivelse: Tilskuddet er relevant og bør tilfalde Center for Rusmidler. Den nye lov gør det sværere at styre udgifterne. Der er aftalt en fællestakst med omliggende kommuner for at afbøde konsekvenserne, men vi kan ikke forudse efterspørgslen på behandling udenfor Vordingborg Kommune. Tilbud om ambulant anonym behandling af stofsmisbrugere. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

20

21 Sundheds- og Psykiatriudvalget Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 3 Kræftplan III (I) - Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft XG B20 I hele kr priser I alt Landækkende screening for tyk- og endetarmskræft Beskrivelse: Tilskuddet udgør Vordingborg Kommunes andel af screeningsprogrammet, som administreres af regionerne. Beløbet skal lægges til det kommunale medfinansieringsbudget (budgetramme 2). Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

22

23 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 4 Lov nr. 285 af 25 april Ændring af lov om social pension og andre love Kode 13 I hele kr priser I alt Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde Beskrivelse: Førtidspensionsreform - I 2001 blev der gennemført en ændring af førtidspensionen, som blandt andet gjorde førtidspensionen skattepligtig, og som fjernede nogle af de tillæg, som man tidligere kunne få som førtidspensionist. Da ændringen kun gælder for førtidspensionister der tilkendes efter 2003 er der en relativ lang indfasning af reglerne. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

24 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 5 Lov nr af 23. december Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik,lov om social pension og forskellige andre love. I hele kr priser I alt Sygedagpenge Fleksjob Beskrivelse: Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, flekslønstilskud m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

25 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 6 Lov nr af 28. december Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Lov om social pension og forskellige andre love. I hele kr priser I alt Sygedagpenge Fleksjob Beskrivelse: Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

26 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 7 Lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. I hele kr priser I alt Jobcenter Beskrivelse: Med beskæftigelsesreformen følger en afbureaukratisering af beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen og der sker en forenkling af den nuværende partsstruktur. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

27 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 8 Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv arbejdsløshedsforsikring m.v. beskæftigelsesindsats, lov om og forskellige andre love. I hele kr priser I alt Beskæftigelsesordninger Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskæftigelse og uddannelse Beskrivelse: Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

28 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 9 Lov nr af 27. december 2014 og lov nr. 53 af 27. januar 2015 om ændring af om aktiv socialpolitik. Lov om individuel boligstøtte. Kode 37 I hele kr priser I alt Boligsikring Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde Beskæftigelse og uddannelse Beskrivelse: Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

29 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 10 Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse. Kode 38 I hele kr priser I alt Særlig udd.ordning, arbejdsm.yd., kontantyd Beskrivelse: Kontantydelse er en ny ydelse til personer, der opbruger retten til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

30 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 11 Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børneog ungeydelse og personskatteloven. I hele kr priser I alt Fleksjobordninger Sygedagpenge Beskrivelse: Skattereformen - forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og undgeydelsen for familier med høje indkomster. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2014 vedr. 2015, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 19. juni 2014 400.897 421.733 422.764 422.764 422.764 Pris og lønregulering 2015-2016 6.747 6.764 6.764

Læs mere

Økonomi og Personale Budget 2016-2019

Økonomi og Personale Budget 2016-2019 Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram 2014-15 og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Lov- og cirkulæreprogrammet Børn og Familie 25.000 Ejendomme

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Mio. kr. Korrigeret pulje 2014 Foreløbig pulje 2015 BO 2016 BO 2017 (14-pl) (15-pl) (15-pl) (15-pl) I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Fordeling af Lov- og cirkulære

Fordeling af Lov- og cirkulære I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013 vedr. 2014, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 28. juni 2013 442.513 411.411 411.494 411.494 411.494 Pris og lønregulering 2014-2015 7.817 7.819 7.819

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner 6 7 8 9 10 Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem HØRING OM: Sagsnr. xxxx Doknr. xxxx Dato December 2014 Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere