Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008."

Transkript

1 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt

2 Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen Dialog om prioriteringen af regionens indsats Effektivitet og udvikling Åbenhed, service og dialog Bilag med økonomi

3 Forord Vi har det godt i Region Syddanmark. Vores miljø giver os gode muligheder for et sundt liv, og sådan skal det gerne blive ved med at være. Derfor gør vi en stor indsats for at beskytte vores drikkevand og vores sundhed over for jordforurening. Vi er flere myndigheder om at bidrage til denne opgave. Jeg lægger derfor op til et bredt og tæt samarbejde med kommunerne i regionen, vandforsyningerne og staten for at sikre en effektiv og sammenhængende indsats til gavn for denne og kommende generationer. Det er en omfattende opgave, som strækker sig over mange år. Samtidig er der mange hensyn, som skal tilgodeses. Det er derfor nødvendigt at prioritere, hvilke opgaver der skal løses først. I regionsrådet har vi diskuteret de overordnede principper for prioriteringen, og har efter en offentlig høring her i foråret besluttet en række principper for indsatsen. Det kan du læse mere om i Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening. I det følgende kan du læse vores forslag til indsatsen over for jordforurening i Forslaget er i offentlig høring, og kommentarerne vil indgå i vores arbejde med at fastlægge den endelige plan for indsatsen i Hvis du har synspunkter til forslaget, er du velkommen til at sende dine kommentarer til os. Carl Holst Regionsrådsformand 3

4 Indledning Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark Du sidder nu med et forslag til planen for Region Syddanmarks indsats over for jordforurening i 2008 samt første halvdel af Planen er i offentlig høring, og når høringsperioden er slut, vil de indkomne kommentarer blive bearbejdet, og den endelige plan skal derpå godkendes af Regionsrådet. Region Syddanmark har hovedansvaret for indsatsen over for herreløse jordforureninger i regionens område. Regionen skal således håndtere alle de jordforureninger, som andre ikke kan gøres ansvarlig for. Det betyder, at regionen skal finde, undersøge og eventuelt gennemføre en indsats over for forureninger, der truer menneskers sundhed eller grundvandet. Opgaven er omfattende; dels er der mange forurenede arealer, dels er der mange hensyn, som skal afvejes. Endelig er der store økonomiske og sundhedsmæssige risici forbundet med opgaven. Regionen skal tilrettelægge og prioritere opgaverne således, at de løses både effektivt og i en rækkefølge, der giver den størst mulige sikkerhed og det størst mulige udbytte for de investerede penge. Derfor har Region Syddanmark udarbejdet en strategi for indsatsen. Strategien og dens baggrund er beskrevet i Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening, som kan læses på eller fås ved henvendelse til Region Syddanmark. Strategien er udmøntet i mål på fem områder: Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen Mindske sundhedsrisikoen Dialog om prioriteringen af regionens indsats Effektivitet og udvikling Åbenhed, service og dialog I denne arbejdsplan er regionens indsats over for jordforurening i 2008 inddelt i kapitler, alt efter hvilket af de 5 mål opgaven understøtter. Lov om forurenet Jord danner rammen for arbejdet, og her inddeles forurenede og muligt forurenede arealer i to kategorier: Hvis der er en begrundet mistanke om, at et areal kan være forurenet, betegnes det som kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Hvis et areal er konstateret forurenet, betegnes det som kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Det er regionen, der vurderer og registrerer muligt forurenede og forurenede arealer. Aktivitet Budget (1000 kr.) Historisk kortlægning (V1) Indledende undersøgelser (V2) Indsats på børneinstitutioner Opfølgning på kommunernes indsats på børneinstitutioner 500 Renserier 150 Videregående undersøgelser Oprensninger, herunder regionens bidrag til oprensningen i Kærgaard Klitplantage Drift af oprensningsanlæg Udviklingsprojekter Tilsyn og overvågning 709 IT-udgifter Øvrige driftsudgifter I alt Eksterne midler Værditabsoprensninger Forventet Værditabsundersøgelser Forventet Teknologiudvikling 2.540* Oprensning i Kærgaard Klitplantage fra Miljøstyrelsen fordelt over 8 år *Bevilget som engangsbeløb, der i flere tilfælde anvendes over flere år. Tabel 1: Budget 4

5 Den økonomiske ramme for indsatsen i 2008 er 53,5 millioner kroner excl. moms, som fordeles på en række aktivitetsområder, dog er 8 millioner kroner forhåndsreserveret til oprensningen i Kærgaard Klitplantage. Bagest i denne arbejdsplan findes en række bilag. Her er det specificeret, hvilke lokaliteter der forventes omfattet af indsatsen i 2008, og hvad det koster. Bilagene indeholder også en venteliste, som vil blive omfattet af indsatsen i 2008, hvis der bliver mulighed for det. Listen over lokaliteter er resultatet af en prioritering foretaget primo Prioriteringen revideres løbende i forhold til nye oplysninger om forurenede arealer. Figur 2: Et forurenet areal - fra mistanke til indsats Opsporing af forurenede arealer Indsamling af historiske oplysninger Risikovurdering Vidensniveau 1 Ved udgangen af 2007 er der i Region Syddanmark ca Ved lokaliteter, udgangen som af 2007 er under var der mistanke i Region for Syddanmark at være forurenede ca (V1) og lokaliteter, ca som lokaliteter, er under som mistanke er konstate for at være forurenede (V1) og ca lokaliteter, som er konstateret forurenede (V2). Desuden anslås det, at ca lokaliteter mangler at blive opsporet og ret vurderet. forurenede (V2). Desuden anslås det, at ca lokaliteter FAKTA mangler at blive opsporet og vurderet. Indledende forureningsundersøgelse Vidensniveau 2 Videregående forureningsundersøgelse Afslutning af regionens indsats Figur 1: Jordforurening kan spredes til mennesker via jorden, luften og drikkevandet Rådgivning Fjernelse af forurening Overvågning 5

6 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen Uddrag af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening: Uforurenet grundvand er fundamentet for regionens drikkevandsforsyning for nuværende og kommende generationer. Rent drikkevand er en kvalitet ved at bo og leve i regionen og en fælles ressource i den videre udvikling. Derfor har indsatsen overfor grundvandstruende forureninger i grundvandsindsatsområderne højeste prioritet. Region Syddanmark vil: Koordinere indsatsen med statens miljøcentre og regionens kommuner, så den historiske kortlægning af jordforurening følger grundvandskortlægningen for derved at skabe et samlet overblik over relevante forureningskilder i et grundvandsindsatsområde. Prioritere rækkefølgen af videregående undersøgelser og eventuel indsats på baggrund af de enkelte områders sårbarhed og den trussel, de forurenede arealer udgør. Koordinere indsatsen over for grundvandstruende forureninger med kommunernes indsatsplaner for grundvandet og med de fremtidige vandplaner. Etablere et tæt samarbejde med kommuner, statscentre og vandforsyninger. Jordforurening spredes ofte til grundvandet, og kan i værste fald ødelægge grundvandet, så vandet ikke kan bruges til drikkevand i mange generationer. Derfor er det meget vigtigt, at der gøres en stor indsats over for jordforurening i de områder, hvor det værdifulde grundvand findes. Det er også vigtigt, at indsatsen over for jordforurening sker i sammenhæng med den øvrige grundvandsbeskyttelse, som varetages af statens miljøcentre og kommunerne. Truslen mod grundvandet fra jordforurening angribes fra flere sider: Dels opsporer regionen jordforurening systematisk ved indsamling af historiske oplysninger (se nedenfor), og dels arbejder kommunerne og regionen sammen om at sikre, at bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer ikke øger risikoen for spredning af forurening til grundvandet. En stor del af grundvandsbeskyttelsen består i at jordforurening forebygges. Her bidrager både kommunerne og staten med at føre tilsyn med de særligt forurenende virksomheder, hvor de blandt andet hjælper virksomhederne med at undgå at forurene jorden. Også kommunernes planlægning af, hvor man placerer nye, potentielt forurenende virksomheder, sker med blik for at en eventuel jordforurening ikke skal udgøre en risiko for værdifuldt grundvand. Truslen mod grundvandet fra jordforurening - fra mistanke til oprensning Erfaringen viser os, at nogle aktiviteter ofte giver anledning til jordforurening, der kan true grundvandet. Truslen mod grundvandet skyldes ofte, at jorden er forurenet med bestemte stoffer, der nemt bliver vasket ud af jorden og ned i grundvandet. Som eksempel kan nævnes chlorerede opløsningsmidler, der bliver brugt til blandt andet tøjrensning og affedtning af maskindele. Et andet eksempel er benzin og andre oliestoffer, der har været oplagret mange steder i vores samfund. Opsporingen af jordforurening, der kan true grundvandet, starter oftest ved indsamling af historiske oplysninger om forskellige brancher og aktiviteter, hvor de problematiske stoffer er anvendt. Det drejer sig om blandt andet renserier, gasværker og maskinfabrikker. Herved finder vi de arealer, hvor der er risiko for jordforurening, som kan true grundvandet. Arealerne kortlægges på vidensniveau 1. Der udføres derefter en indledende forureningsundersøgelse, som afklarer, om der er en væsentlig forurening på arealet. Hvis det er tilfældet, kortlægges arealet på vidensniveau 2, ellers udgår arealet af kortlægningen og dermed af det videre arbejde. Næste trin er en videregående forureningsundersøgelse, der klarlægger omfanget af forureningen og truslen mod grundvandet. Hvis forureningen udgør en trussel mod grundvandet, gøres en indsats for at fjerne eller mindske truslen. Det kan ske ved opgravning af den forurenede jord eller behandling af jorden på stedet med eksempelvis damp eller tilsætning af kemikalier, der kan rense jorden. Det kan også ske ved etablering og drift af en afværgepumpning, hvor det forurenede vand pumpes op, og derved ikke spreder forureningen yderligere. I nogle tilfælde vil regionen ikke gennemføre en indsats med det samme, men overvåge forureningens udbredelse ved at tage prøver af forureningen over en årrække. Der kan være flere grunde til at vælge at overvåge en forurening: Nogle forureninger viser sig at kræve en meget dyr indsats, og ofte har regionen ikke penge til at gå i gang med det samme. Hvis der er risiko for at forureningen spredes, mens den venter på indsatsen, er det en mulighed at overvåge den i ventetiden. Det gøres ved at tage prøver af forureningen med jævne mellemrum. Ved en forureningsundersøgelse kan det også vise sig, at forureningen ikke udgør en trussel i øjeblikket og at det er svært at vurdere, hvordan forureningen vil udvikle sig. I disse tilfælde vil regionen ofte overvåge forureningen gennem en årrække, inden det afgøres, om det er nødvendigt at bruge mange penge på en indsats. Under bestemte forhold kan naturen selv nedbryde visse typer 6

7 af forurening. I disse tilfælde overvåger regionen også forureningens udvikling. Samarbejde om grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelsen sker i et samarbejde mellem flere myndigheder staten, kommunerne og regionen. Grundvandsforholdene i en lang række områder kortlægges af statens miljøcentre. Grundvandskortlægningen følges op af konkrete planer for den indsats, der skal til for at beskytte grundvandet. Det er kommunerne, der udarbejder indsatsplanerne og står for at føre dem ud i livet. Grundvandskortlægningen skal give svar på, hvor store grundvandsmagasinerne er, hvor meget grundvand der dannes, hvor de sårbare områder findes, hvor det vand, vandværkerne pumper op, kommer fra og hvilke trusler, der er mod grundvandets kvalitet. Grundvandskortlægningen skal munde ud i en afgrænsning af de områder indsatsområder, hvor der er behov for at gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet. For at opnå en sammenhæng mellem de forskellige myndigheders indsats for grundvandsbeskyttelsen er det vigtigt at der er en tæt dialog mellem staten, kommunerne og regionen. Helt konkret tager planlægningen af indsatsen over for jordforurening udgangspunkt i figur 3, der viser status for arbejdet med kortlægning af grundvandsforholdene og udarbejdelsen af indsatsplaner. Region Syddanmark vil: Koordinere indsatsen med statens miljøcentre og regionens kommuner, så den historiske kortlægning af jordforurening følger grundvandskortlægningen for derved at skabe et samlet overblik over relevante forureningskilder i et grundvandsindsatsområde. Figur 3: Status for grundvandskortlægningen. Kort & Matrikelstyrelsen 7

8 Figur 4: Status for kortlægning af grundvand og jordforurening Kort & Matrikelstyrelsen Prioritere rækkefølgen af videregående undersøgelser og eventuel indsats på baggrund af de enkelte områders sårbarhed og den trussel, de forurenede arealer udgør. Koordinere indsatsen over for grundvandstruende forureninger med kommunernes indsatsplaner for grundvandet og med de fremtidige vandplaner. Helt konkret medvirker ovenstående til, at en stor del af oprensningsindsatsen over for grundvandstruende forureninger de kommende år sker på Fyn. En anden årsag hertil er, at der er flere lokaliteter på Fyn, som er undersøgt og klar til oprensning, end der er i den øvrige del af regionen. I 2008 vil vi i Region Syddanmark arbejde for at udbygge samarbejdet med statens miljøcentre og kommunerne, blandt andet om konkrete indsatsplaner og dataudveksling. Særlig indsats over for renserier De senere års erfaringer har vist, at driften af renserier meget ofte har givet anledning til alvorlig forurening af jord og grundvand med chlorerede opløsningsmidler. Disse forureninger kan udgøre en stor risiko for grundvandet og for indeklimaet i bygningerne ved de forurenede arealer. Opblanding af blot 2 liter opløsningsmiddel i grundvandet kan i værste fald forurene grundvand svarende til, hvad der årligt indvindes i en by på størrelse med Svendborg. Renserier har gennem tiden brugt store mængder opløsningsmidler, og erfaringen viser, at de ofte har givet anledning til væsentlig grundvandsforurening. Hovedpar- 8

9 Renserier er ofte kilder til forurening af jord og grundvand. Her er en oprensning i gang. ten af de nuværende og tidligere renserier i regionen er allerede registreret og undersøgt af regionen, men i 2008 vil vi gøre en særlig indsats for at få opsporet de sidste, således at vi kan undersøge dem i Bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer Når der udføres bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer i områder med værdifuldt grundvand, skal det ske med en tilladelse fra kommunen. Kommunen og regionen arbejder sammen om tilladelsens udformning, og derved sikrer vi, at begge myndigheders viden om forureningsforholdene inddrages i tilladelsen. af disse. Det har på landsplan givet anledning til oprettelse af Oliebranchens Miljøpulje (OM) i OM er resultatet af en aftale mellem de 8 olieselskaber, som sælger benzin i Danmark, og en række offentlige myndigheder. Ordningen er oprettet med det formål at undersøge og oprense forureninger på landets mange nedlagte servicestationer og detailsalgsanlæg for olie og benzin. Denne indsats er en vigtig del af grundvandsbeskyttelsen, og den finansieres på grundlag af i øjeblikket 4 øre fra hver solgt liter benzin. Oliebranchen bidrager til grundvandsbeskyttelsen Der har gennem tiden været mange tankanlæg til benzinsalg rundt omkring i regionen, og der har været udslip af olie og benzin fra eksempelvis utætte tanke på en stor del 9

10 Det betyder at Region Syddanmark i 2008: Indsamler supplerende historisk materiale samt vurderer materiale om muligt forurenede arealer. Vi har overtaget en del historiske oplysninger om disse arealer fra de tidligere amter.* Gennemfører videregående undersøgelser på 19 lokaliteter af hensyn til den grundvandsrisiko, forureningerne udgør. Af disse undersøges de 5 lokaliteter også med henblik på at klarlægge en eventuel sundhedsrisiko.** Oprenser 6 forureninger af hensyn til grundvandet. ** Udtager vandprøver fra 33 forureninger for at overvåge, om forureningerne truer grundvandet. ** Driver 18 afværgeanlæg, der beskytter grundvandsmagasiner mod forurening.** Indsamler historisk materiale om de tidligere renserier, vi ikke allerede har kendskab til.* Behandler ca. 370 sager i samarbejde med Oliebranchens Miljøpulje Heraf er ca. 200 sager overført fra tidligere år og 168 nyprioriterede i * FAKTA Fortsætter samarbejdet med kommunerne om tilladelser til bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer. Vi forventer, at der skal udarbejdes ca. 60 tilladelser i samarbejde med kommunen i * Behandler ca. 400 sager, hvor grundejer eller andre ønsker selv at gennemføre en indsats over for en jordforurening.* Venteliste Hvis der bliver mulighed for det, vil Region Syddanmark i 2008: Gennemføre indledende forureningsundersøgelser på 43 muligt forurenede lokaliteter beliggende i grundvandsindsatsområderne.* *) I en stor del af disse sager skal der arbejdes for såvel grundvandsbeskyttelsen som for at mindske den sundhedsrisiko, forureningen udgør. Opgaven er derfor nævnt i dette afsnit, men også i afsnittet Mindske sundhedsrisikoen. **) Lokaliteter fremgår af bilag. Der kan også laves boringer på steder, der er svære at komme til. 10

11 Mindske sundhedsrisikoen Uddrag af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening: Det skal være muligt at bo og leve på de forurenede arealer med et minimum af risiko. Region Syddanmark vil: Prioritere indsatsen over for aktuelle indeklimaproblemer på boliggrunde højt, da påvirkningen sjældent kan fjernes gennem rådgivning. I 2008 afslutte kortlægningsaktiviteterne omkring de relativt få renserier, der endnu ikke er vurderet, da renserierne som følge af deres beliggenhed ofte har medført forurening, som udgør en indeklimarisiko for boliger. I særlige tilfælde prioritere indsatsen overfor jordforurening med kontaktrisiko, hvor stoffernes farlighed og koncentration giver en uacceptabel risiko. Videreføre amternes forebyggende indsats over for jordforurening på børneinstitutioner i ældre bykerner med indledende screeninger af de resterende ca. 140 institutioner i Oplyse beboerne om, hvordan de selv kan mindske risikoen ved brugen af forurenede boligarealer. Jordforurening kan påvirke sundheden for dem, der opholder sig på de forurenede arealer. Påvirkningen kan ske ved afdampning af jordforureningen til indeklimaet i boliger ved det forurenede areal, eller ved direkte kontakt med den forurenede jord. Truslen mod sundheden fra jordforurening angribes fra flere sider: Dels opsporer regionen jordforurening systematisk ved indsamling af historiske oplysninger (se nedenfor), og dels arbejder kommunerne og regionen sammen om at sikre, at etablering af for eksempel boliger eller legepladser på forurenede arealer kan ske uden sundhedsrisiko for beboere og børn. Truslen mod sundheden fra jordforurening - fra mistanke til oprensning Erfaringen viser os, at nogle aktiviteter ofte giver anledning til jordforureninger, der kan true sundheden. Risikoen for indeklimaet opstår, når jorden er forurenet med stoffer, der kan dampe op fra jorden til indeklimaet, mens andre stoffer bindes til overfladejorden og udgør en risiko ved direkte kontakt med jorden. Som eksempel kan nævnes, at chlorerede opløsningsmidler kan udgøre en risiko for indeklimaet, mens stoffer som tungmetaller og tjære kan udgøre en risiko ved kontakt med jorden. De fleste af de stoffer, der kan udgøre en risiko for indeklimaet, kan ligeledes udgøre en risiko for grundvandet. Derfor sker indsatsen for at mindske sundhedsrisikoen ofte parallelt med indsatsen for at sikre rent grundvand. Opsporingen af jordforurening, der kan true sundheden, starter oftest ligesom opsporingen af forureninger, der kan true grundvandet - ved indsamling af historiske oplysninger om forskellige brancher og aktiviteter, hvor de problematiske stoffer er anvendt. Det drejer sig om blandt andet renserier, gasværker, maskinfabrikker, tjærepladser og elværker. Herved finder vi de arealer, hvor der er risiko for en jordforurening, som kan true sundheden. Arealerne kortlægges på vidensniveau 1. Derefter udføres en indledende forureningsundersøgelse, som afklarer om der er en væsentlig forurening på arealet. Hvis det er tilfældet, kortlægges arealet på vidensniveau 2, ellers udgår arealet af kortlægningen og dermed af det videre arbejde. Rækkefølgen af de indledende undersøgelser fastlægges af regionens prioritering, dog med en vigtig undtagelse: Når en boliggrund kortlægges på vidensniveau 1, har grundejer mulighed for at bede regionen gennemføre en indledende undersøgelse inden for et år. Næste trin er en videregående forureningsundersøgelse, der klarlægger omfanget af forureningen og truslen mod sundheden. Hvis forureningen udgør en risiko for sundheden, gøres en indsats for at fjerne truslen. Det kan være gennem rådgivning om, hvordan arealet kan anvendes, uden at forureningen udgør en risiko, eller det kan være ved bortgravning eller behandling af den forurenede jord på stedet, f.eks. med damp eller ved tilsætning af kemikalier, der kan rense jorden. Hvis der er tale om en forurening der kan true indeklimaet, kan indsatsen være etablering og drift af et ventilationsanlæg, der fjerner den forurenede luft under huset inden forureningen kan trænge ind og påvirke indeklimaet. Hvis der er tale om en forurening, der kan udgøre en sundhedsmæssig risiko ved direkte kontakt, kan indsatsen bestå i at forureningen dækkes forsvarligt til, således at kontakten undgås. I nogle tilfælde vil regionen ikke gennemføre en indsats med det samme, men overvåge forureningens udbredelse ved at tage prøver af forureningen over en årrække. Der kan være flere grunde til at vælge at overvåge en forurening: Nogle forureninger viser sig at kræve en meget dyr indsats, og ofte har regionen ikke penge til at gå i gang med det samme. Hvis der er risiko for at forureningen spredes mens den venter på indsatsen, er det en mulighed at overvåge den i ventetiden. Det gøres ved at tage prøver af forureningen med jævne mellemrum. Ved en forureningsundersøgelse kan det også vise sig, at forureningen ikke udgør en trussel i øjeblikket, men at 11

12 det er svært at vurdere, hvordan forureningen vil udvikle sig. I disse tilfælde vil regionen ofte overvåge forureningen gennem en årrække inden det afgøres, om det er nødvendigt at bruge mange penge på en indsats. Under bestemte forhold kan naturen selv nedbryde visse typer af forurening. I disse tilfælde overvåger regionen også forureningens udvikling. Mange arealer venter på, at regionen udfører en indsats over for forurening, der udgør en risiko for menneskers sundhed. Derfor er regionen nødt til at prioritere indsatsen på arealerne efter princippet størst risiko først indsats. Der kan derfor gå mange år, fra en forurening er konstateret, til regionens indsats er afsluttet. I den mellemliggende periode står regionen til rådighed med rådgivning om, hvordan arealet kan bruges mest hensigtsmæssigt. Rådgivningen gives skriftligt samtidig med meddelelsen om den fundne forurening, og efterfølgende kan brugerne af arealet kontakte regionen og få yderligere rådgivning efter behov. Revurdering af kortlagte grunde Folketinget har vedtaget en ændring af jordforureningsloven, der betyder, at lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges. Desuden har ny viden betydet, at man nu kan tillade højere koncentrationer af visse tjærestoffer i jorden. Disse ændringer betyder, at en række arealer, der hidtil har været kortlagt som forurenede, skal udtages af kortlægningen. Vi skal være færdige med denne opgave inden 1. juli Normalt er der ingen grund til at tro, at jorden i en børneinstitution er forurenet. De fire tidligere amter i Region Syddanmark har kortlagt mange af de grunde, hvor der er stor risiko for jordforurening. Det vil sige grunde, hvor der tidligere har været forurenende industri, lossepladser m.m.(punktkilder). Erfaringer fra bl.a. Københavns Kommune og Fyns Amt viser, at der kan være en forøget risiko for, at jorden er forurenet, hvis en børneinstitution ligger i et ældre byområde, i et område der er opfyldt eller tæt ved en forurenende industri. Forureningen i de ældre byområder kaldes diffus jordforurening og stammer fra mange års menneskelig aktivitet med trafik, boligopvarmning, værksteder og industri m.m. Forureningen består ofte af tjærestoffer og tungmetaller. Stofferne er ikke akut giftige, men de er sundhedsskadelige ved længere tids påvirkning. På denne baggrund ønsker Region Syddanmark i samarbejde med regionens kommuner at gennemføre en særlig indsats over for jordforurening på børneinstitutioner. Særlig indsats over for renserier Som nævnt i det foregående kapitel har de senere års erfaringer vist, at driften af renserier meget ofte har givet anledning til alvorlig forurening af jord og grundvand med chlorerede opløsningsmidler. Ud over de problemer, det giver for grundvandet, kan disse forureninger udgøre en væsentlig risiko for indeklimaet i de bygninger, der er på eller ved de forurenede arealer. Denne risiko opstår fordi opløsningsmidlerne fordamper fra jordforureningen og trænger ind i bygningerne. Regionens særlige indsats i 2008 for at opspore de tidligere renserier, vi ikke allerede kender til, sker derfor både af hensyn til grundvandet og af hensyn til menneskers sundhed. Ekstra opmærksomhed på børnenes sundhed Børn er særligt følsomme overfor forurening, hvad enten den stammer fra jorden, luften eller maden. Når børn leger ude, får de jord på sig. Små børn får også jord i munden, fordi de undersøger ting ved at putte dem i munden. Derfor er mindre børn særligt udsatte for jordforurening. Er jorden giftig? 12

13 Regionens indsats kan deles op i fire dele: Screeningsundersøgelse for diffus jordforurening på børneinstitutioner i ældre byområder med efter følgende indsats, hvis der er behov herfor. Denne indsats er rettet mod den jyske del af regionen, da Fyn er screenet. Indsatsen sker i samarbejde med kommunerne. Gennemgang og eventuelt undersøgelse af de børneinstitutioner som i dag er kortlagt. Hvis kommunerne selv indsamler historisk materiale om anvendelsen af børneinstitutionernes arealer gennem tiderne, vil regionen udføre en indledende undersøgelse, hvis den historiske gennemgang viser at der har været punktkilder på børneinstitutionernes arealer. Det tidligere Ribe Amt har gennemgået alle børneinstitutioner på denne måde i hele amtet, og det tidligere Sønderjyllands Amt har gennemgået deres børneinstitutioner på denne måde i seks kommuner: Nordborg, Augustenborg, Sydals, Rødekro, Vojens og Nr. Rangstrup. Hvis kommunerne selv udfører undersøgelser på børneinstitutioner, og det viser sig, at der er en jordforurening, som udgør en risiko, vil regionen fortsætte med en indsats og eventuelt rense op, hvis der er behov herfor. Fra 2008 starter regionen med at screene ca. 35 børneinstitutioner om året. Strategien er at screene alle børneinstitutioner, som ligger i ældre byområder fra før ca. 1940, i kystnære opfyldte områder eller inden for 200 m fra en kendt aktivitet eller virksomhed, der kan være kilde til diffus forurening. Viser screeningen tegn på jordforurening, fortsætter regionen med at udføre undersøgelser og rense op. Screeningerne kan derfor afføde videregående undersøgelser og oprensninger som vist i tabel 2. Vi ønsker en høj grad af sikkerhed for, at screeningerne ikke overser væsentlige jordforureninger. Erfaringerne fra Fyn viser, at den ønskede sikkerhed ikke kan opnås ved hurtigere og billigere screeningsmetoder. Miljøstyrelsen har i februar 2008 givet en præcisering af, på hvilke børneinstitutioner, der skal foretages en indsats: Hvis koncentrationen af forurening er over kortlægningskriteriet, skal regionen stå for en offentlig indsats mod forureningen. Indsatsen skal ske i en miljøog sundhedsmæssig prioriteret rækkefølge og kan bestå i f.eks. råd og vejledning, afskærmning af forureningen, udskiftning af jorden eller ved andre tiltag. Hvis screeningen viser, at der er jordforurening over kortlægningskriteriet, er det Region Syddanmarks målsætning, at der vil blive foretaget en indsats indenfor et år efter afslutning af screeninger og videregående undersøgelser. Hvis forureningen ligger mellem jordkvalitetskriteriet og kortlægningskriteriet, er jorden lettere forurenet. Her er de sundhedsmæssige effekter begrænsede. Indsatsen er derfor som udgangspunkt baseret på rådgivning om at nedbringe kontakten med jorden og eventuel ændring af indretning, sådan at kontakten med den lettere jordforurening reduceres og så vidt muligt forebygges. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor der kan være behov for en oprydning af lettere jordforurening på en børneinstitution. Det kan være, hvor jordforureningen er tæt på kortlægningskriterierne, og hvor det er vanskeligt at sikre mod kontakt ved rådgivning alene. I disse tilfælde vil der ske en konkret vurdering, eventuelt i samarbejde med embedslægeinstitutionen. Hvis regionen vurderer, at der er behov for en indsats, vil denne ske i en prioriteret rækkefølge, efter regionen har afsluttet indsatsen på de børneinstitutioner, som er kraftigt forurenede (jordforureningen er over kortlægningskriterierne). Aktivitet Historik og screening Videregående undersøgelser Prioriterede oprensninger ca. 35 stk./år ca. 35 stk./år ca. 35 stk./år ca. 35 stk./år ca undersøgelser Oprensning på kraftigt forurenede børneinstitutioner affødt af de nye screeninger eller affødt af gennemgang (ca. 10 oprensninger) Tabel 2: Skønnet tidsplan for historisk gennemgang, screening, undersøgelser og prioriterede oprensninger af børneinstitutioner i byområder, hvor der er særlig risiko for diffus jordforurening. Undersøgelser og oprensninger fortsætter efter

14 Regionens strategi er vist i figur 5. Region Syddanmark vil gennemgå de børneinstitutioner, som de tidligere amter allerede har konstateret er lettere forurenede. Gennemgangen vil kun ske på de børneinstitutioner, hvor jordforureningen er over de afskæringskriterier, som tidligere var gældende. På disse børneinstitutioner vil regionen vurdere, om der er behov for en indsats. Figur 5. Illustration af kraftig og lettere jordforurening samt det niveau, hvorfra Regions Syddanmark prioriterer en oprydning på børneinstitutioner } 1. Kraftig Regionen gør en indsats mod forureningen. jordforurening Indsatsen vil så vidt muligt ske inden et år efter at undersøgelser er afsluttet Kortlægningskriterium Lettere jordforurening Jordkvalitetskriterium } } } 2. Forureningsgrad og tilgængelighed af forureningen vurderes nærmere. Der gives rådgivning for at nedsætte risikoen. Hvis der vurderes at være behov for en indsats, vil denne ske i en prioriteret rækkefølge, efter at regionen har færdiggjort de børneinstitutioner, som er kraftigt forurenede. Oprensning af jordforurening ved en børneinstitution. Det øverste lag af den forurenede jord er fjernet, og der er lagt et markeringsnet ud, der viser, hvor den forurenede jord starter. Vi lægger ren jord ovenpå markeringsnettet, så børnene kan grave uden risiko for kontakt med den forurenede jord. 14

15 Screeningerne gennemføres inden for en periode på fire år. Den udføres for en kommune ad gangen efter den rækkefølge, som er vist i tabel 3. Rækkefølgen er fastlagt ud fra kommunernes indbyggertal, sådan at kommuner med størst indbyggertal kommer først. Årstal Kommune 2008 Esbjerg Kommune Vejle Kommune 2009 Kolding Kommune Sønderborg Kommune 2010 Aabenraa Kommune Haderslev Kommune 2011 Varde Kommune 2011 Fredericia Kommune 2011 Vejen Kommune 2011 Tønder Kommune 2011 Billund Kommune Tabel 3: Rækkefølge af kommuner som screenes for diffus jordforurening i de ældre byområder. Indsatsen skønnes at ville komme til at koste i størrelsesordenen 21 mio. kr. og 6 årsværk. Omfanget er skønnet ud fra regionens nuværende kendskab til børneinstitutioner og forureningsforhold. Kommunernes lokalkendskab vedrørende byudvikling, forureningsbelastning, jordflytninger mv. på den enkelte børneinstitution vil blive inddraget i arbejdet og kan ændre dette skøn. Indsatsen udføres i tæt dialog med både de berørte kommuner og børneinstitutioner. Indsatsen gennemføres med en høj grad af information og opfølgning via forældremøder, møder med kommuner samt informationsmateriale og brug af regionens hjemmeside. Der er mere information om regionens særlige indsats på børneinstitutioner på Samarbejde om at mindske sundhedsrisikoen Bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer Når der skal udføres bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer, kræver det ofte en tilladelse fra kommunen. Kommunen og regionen arbejder sammen om tilladelsens udformning, og derved sikrer vi, at begge myndigheders viden om forureningsforholdene inddrages i tilladelsen. Tilladelsen skal sikre, at forureningen ikke påvirker sundheden hos dem, der skal bruge arealet efter bygge- og anlægsarbejdet. Tilladelsen kan for eksempel indeholde krav om, at der skal lægges et 0,5 meter tykt lag ren jord Så er der boret, og jorden checkes for forurening. ud på et areal, som skal bruges til have. Et andet krav kan være etablering af et dræn under bygninger, således at forurening, der damper op fra jorden, ikke kommer ind i bygningen, hvor mennesker opholder sig. Særlig indsats på visse boliggrunde Værditabsordningen er en statsfinansieret ordning, som giver de fleste boligejere, der i god tro har købt en forurenet ejendom, ret til en fremskyndet indsats. Selv om ordningen hedder værditabsordningen, har den ikke noget med værdien på en ejendom at gøre. En grundig undersøgelse og eventuelt en oprydning vil dog naturligvis hjælpe på størrelsen af det værditab, som en grundejer kan lide, når grunden bliver kortlagt på vidensniveau 2. Når en boliggrund kortlægges på vidensniveau 2, får grundejeren en grundig orientering om værditabsordningen. Der er i øjeblikket en meget kort ventetid på undersøgelser, mens der er mange års ventetid på oprensninger finansieret under værditabsordningen. Oliebranchen fjerner sundhedsrisiko Som nævnt i det foregående kapitel arbejder Oliebranchens Miljøpulje med at fjerne forureninger fra tidligere detailsalgsanlæg for benzin og olie. Det har stor betydning for grundvandsbeskyttelsen, men i høj grad også for sundheden for de mennesker, der opholder sig i bygningerne ovenpå forureningen. Nogle af stofferne i benzin og olie fordamper nemt, og kan derfor trænge ind i bygningerne, hvor de påvirker indeklimaet. 15

16 Det betyder at Region Syddanmark i 2008: Indsamler supplerende historisk materiale samt vurderer materiale om muligt forurenede arealer. Vi har overtaget en del historiske oplysninger om disse arealer fra de tidligere amter.* Udfører indledende undersøgelser efter anmodning fra ejere af V1-kortlagte boliggrunde. Vi regner med at det vil dreje sig om ca. 50 undersøgelser. Gennemfører videregående undersøgelser på 13 lokaliteter af hensyn til den sundhedsrisiko, forureningen udgør. Af disse undersøges de 5 lokaliteter også med henblik på at klarlægge en eventuel grundvandsrisiko. ** Oprenser forurening på 9 lokaliteter af hensyn til den sundhedsrisiko, forureningen udgør. Den ene af disse sager er den meget kraftige forurening i Kærgaard Klitplantage. Her er oprensningen delvist finansieret af Miljøministeriet.** Revurderer ca. 700 V2-kortlagte lokaliteter i forhold til ændret lovgivning og ændrede grænseværdier. Screener 35 børneinstitutioner for jordforurening. Hvis der bliver fundet jordforurening, der kan true børnenes sundhed, iværksættes en yderligere indsats. Driver 28 afværgeanlæg, der beskytter indeklima mod forurening Driver et enkelt afværgeanlæg, der beskytter en recipient mod forurening.** Indsamler historisk materiale om de tidligere renserier, vi ikke allerede har kendskab til.* Udfører ca. 15 videregående forureningsundersøgelser på boliggrunde. Undersøgelserne udføres under den statsfinansierede værditabsordning. Oprenser forurening på ca. 5 boliggrunde. Oprensningerne udføres under den statsfinansierede værditabsordning. Behandler ca. 370 sager i samarbejde med Oliebranchens Miljøpulje Heraf er ca. 200 sager overført fra tidligere år og 168 nyprioriterede i 2008.* Fortsætter samarbejdet med kommunerne om tilladelser til bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer. Vi forventer, at der skal udarbejdes ca. 60 tilladelser i samarbejde med kommunen i * Behandler ca. 400 sager, hvor grundejer eller andre ønsker selv at gennemføre en indsats over for en jordforurening.* Venteliste Hvis der bliver mulighed for det, vil Region Syddanmark i 2008: Gennemføre indledende forureningsundersøgelser på ca. 30 boliggrunde, der ligger på en tidligere losseplads. Gennemføre indledende forureningsundersøgelser på 60 muligt forurenede lokaliteter. Heraf undersøges de 43 også med henblik på at klarlægge en eventuel grundvandsrisiko. *) I en stor del af disse sager skal der arbejdes for såvel grundvandsbeskyttelsen som for at mindske den sundhedsrisiko, forureningen udgør. Opgaven er derfor nævnt i dette afsnit, men også i afsnittet Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen. **) Lokaliteter fremgår af bilag. FAKTA Billeder som dette er en af de kilder, vi bruger i opsporingen af muligt forurenede lokaliteter. På dette billede ses en tidligere tankstation. Foto fra Kilde: Det Kongelige Bibliotek. 16

17 Dialog om prioriteringen af regionens indsats Uddrag af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening: Grundejere og andre skal kunne få information om regionens prioritering af indsatsen. Region Syddanmark vil: For at regionens indsats kan prioriteres på det bedst mulige grundlag, er det vigtigt, at der er en god dialog og en løbende udveksling af viden og data mellem regionen, statens miljøcentre og kommunerne med flere, som alle arbejder med grundvandsbeskyttelse. I 2008 vil vi i regionen arbejde for at fremme samarbejdet. Basere prioriteringen på klare principper. Sikre åbenhed og dialog ved udarbejdelsen af de årlige arbejdsplaner. Implementere et regionalt prioriteringssystem, så den enkelte grundejer kan få konkret information om grundlaget for prioritering af indsatsen og dermed mulighed for at handle i egen interesse. Der er mange forurenede arealer i regionen, og opgaven med at opspore, undersøge og gøre en indsats over for forureningerne vil strække sig over mange år. Derfor er det vigtigt, at regionen prioriterer indsatsen. Prioriteringen har stor betydning for alle, idet den vedrører beskyttelsen af det grundvand, vi skal bruge til drikkevand nu og i de kommende generationer. For en del mennesker har prioriteringen også en anden betydning; det er nemlig de mennesker, der ejer eller bruger et forurenet areal, som afventer regionens indsats. Da prioriteringen berører så mange, har vi søgt at sikre en åben debat om, hvilke principper der skal ligge til grund for prioriteringen. Derfor har regionen i slutningen af 2007 sendt et udkast til Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening i høring til kommunerne, statens miljøcentre, vandværksforeningerne og embedslægeinstitutionen i regionen. Udkastet til strategien var baseret på en forudgående grundig drøftelse i regionens politiske udvalg og regionsrådet. Der blev i høringsperioden afholdt et orienteringsmøde med kommunerne, statens miljøcentre, vandværksforeninger og embedslægen. Der ud over har udkastet ligget på regionens hjemmeside, så alle har kunnet se og kommentere det. Den endelige strategi er baseret på denne proces og på de høringssvar, der blev givet. Dialog om årets indsats Hvert år skal regionen lave en plan for årets indsats over for jordforurening. Det er den du sidder med her. Planen skal i offentlig høring og vedtages politisk af regionsrådet. I høringsfasen har alle mulighed for at kommentere planens indhold, og dermed mulighed for at få indflydelse på regionens indsats. Plads, hvor der tidligere har været tjæret fiskegarn. I baggrunden ses skorstenen fra den tidligere tjæregryde, hvor tjæren er varmet op og garnene er dyppet. Spild af tjære har forurenet jorden mange steder langs kysten. Udveksling af data Antallet af forurenede og muligt forurenede arealer i regionen er stort, og det stiller store krav til de systemer, der skal håndtere data om arealerne. Regionen har overtaget data fra 4 tidligere amter, og det er en udfordring at ensarte alle disse data og gøre dem tilgængelige. Det er en vigtig opgave, for oplysninger om forurenede arealer indgår i mange sammenhænge, og de skal derfor være tilgængelige for mange forskellige interessenter for eksempel statens miljøcentre, kommunerne, ejendomsmæglere, borgere og os selv. Inden for de senere år har en række regioner arbejdet sammen om udvikling af en ny database, vi kalder JAR (Jordforureningslovens Areal Register). Implementeringen af databasen er krævende, og vil også i 2008 kræve en del af vores ressourcer. Til gengæld vil vi fremover have alle regionens data samlet i et system, der giver os bedre muligheder for at håndtere data samt for at give andre interessenter nem adgang til data om forurenede arealer. 17

18 Direkte adgang til regionens data for kommunerne Regionens kommuner vil i 2008 få tilbud om direkte læseadgang i JAR og vil også kunne indtaste de nye sager, de møder i deres arbejde, direkte i databasen. Målet er, at regionens database kan fungere som et fælles arbejdsværktøj, der opdateres løbende og indeholder alle relevante data fra såvel kommunerne som regionen. Regionalt prioriteringssystem GIS-P Antallet af forurenede arealer gør, at det nemt bliver uoverskueligt at foretage en prioritering af, hvor regionens indsats skal ske. Derfor samarbejder regionerne om implementering af et prioriteringssystem, GIS-P, der kan håndtere data om de forurenede arealer, samtidig med at det kan håndtere løbende ændringer i de forhold, som prioriteringen baseres på, for eksempel lukning af et vandværk eller ny viden om grundvandets naturlige beskyttelse. Systemet baseres på løbende udveksling af alle relevante data mellem stat, kommuner og regioner. Systemet er tæt knyttet til JAR, og målet for arbejdet i 2008 er at prioriteringen for 2009 og fremover kan udføres via prioriteringssystemet. Resultatet af denne indsats skal være, at prioriteringen bliver mere ensartet og gennemskuelig. Børnene skal kunne lege uden at blive udsat for skadelig jordforurening. 18

19 Effektivitet og udvikling Uddrag af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening: Den samlede opgave med at beskytte menneskers sundhed og grundvandet mod truslen fra de forurenede arealer er omfattende og langsigtet. Det er afgørende at fokusere på udviklingsaktiviteter for at holde omkostningerne nede og samtidig sikre høj kvalitet og effektivitet. Målet er at kunne koncentrere indsatsen på de forurenede arealer, hvor der er størst nytte af en indsats, samt løbende udvikle nye, bedre og billigere teknikker og mere effektive arbejdsgange. I den forbindelse er en vis risikovillighed nødvendig. Der skal udarbejdes en særskilt flerårig udviklingsstrategi. Region Syddanmark vil: Sikre kontinuitet og fremdrift i opgaveløsningen ved at opretholde en passende balance mellem kortlægning, undersøgelser og indsats. I 2008 udarbejde en særskilt udviklingsstrategi med henblik på at forbedre risikovurderinger og prioriteringer, opnå billigere og bedre undersøgelses- og indsatsteknikker, udvikle mere effektive arbejdsgange af høj kvalitet, udvikle og afprøve nye samarbejdsformer for at fremme innovation og langsigtede løsninger, inden for de næste to år udarbejde en handleplan for, hvorledes bæredygtighed kan indarbejdes i opgaveløsningen, og videreudvikle økonomiske værktøjer til støtte for beslutningsprocesser omkring f.eks. valg af indsats og vurdering af dennes nyttevirkning. Projekterne gennemføres i samarbejde med universiteter, private firmaer i ind- og udland samt andre offentlige myndigheder. Effektivitet For at sikre at indsatsen mod jordforurening bliver så effektiv som muligt, er det vigtigt at optimere forløbet fra opsporing af forurenede arealer over undersøgelser til den afsluttende indsats. Denne optimering er en balance mellem ønsket om at bruge ressourcer på at opspore de forurenede arealer så hurtigt som muligt og ønsket om at bruge ressourcer på at gå i gang med en indsats over for de værste af de forureninger, vi allerede har kendskab til. Samtidig skal der tages hensyn til, at der skal bruges en del ressourcer både tid og penge - på undersøgelser forud for den afsluttende indsats. I 2008 vil vi gennemføre konkrete projekter med kvalitetsstyring og LEANprincipper. Udvikling Regionen ønsker at bidrage aktivt til udvikling af såvel den regionale som den nationale indsats over for jordforurening. Der er mange områder, der kan videreudvikles, og for at sikre størst muligt udbytte af de ressourcer, der investeres i de forskellige typer udviklingsprojekter, vil vi i 2008 arbejde med en samlet strategi for udviklingsprojekterne. Her er nogle smagsprøver på aktuelle udviklingsprojekter: Pesticidforurening af grundvandet fra punktkilder Pesticider udgør et alvorligt problem for grundvandsressourcen og vandværkerne i Danmark. Der er mange kilder til pesticidforurening, men et overset aspekt har været de mange potentielle punktkilder. Det drejer sig for eksempel om nedgravede pesticidrester og vaskepladser, hvor marksprøjten er blevet fyldt, tømt og vasket. Disse og andre punktkilder kan lokalt bidrage til en betydelig grundvandsforurening med mange forskellige pesticider i høje koncentrationer. Det vides i dag ikke i hvilket omfang disse lokale problemer også udgør en risiko for grundvandsressourcen på regional skala. Derfor har Region Syddanmark taget initiativ til et projekt, der skal give bedre mulighed for at vurdere den trussel, punktkilderne udgør mod grundvandet. Projektet bygger videre på en række projekter der er udført af de tidligere amter, og det er planlagt at fortsætte med endnu flere projekter, der skal gøre os i stand til at gøre en indsats over for pesticidpunktkilderne. Projektet udføres i samarbejde med Københavns Energi, Miljøstyrelsen, Videncenter for Jordforurening og de øvrige regioner. Strategi for bæredygtighed Jordforureningsafdelingen vil indenfor de næste to år udarbejde en handleplan for, hvorledes bæredygtighed kan indarbejdes i afdelingens opgaveløsning. Her vil vi identificere de af vore opgaver, der giver størst gevinst ved at indføre øget bæredygtighed. Nogle af de virkemidler, som kan indgå i handleplanen er: - At stille krav i forbindelse med udbud af projekter (undersøgelser, afværgeprojekter og overvågning), som vil bidrage til øget bæredygtighed. - At indarbejde et koncept for miljøøkonomi i projekterne, der kan understøtte målet om større bæredygtighed. 19

20 - At sætte særlig fokus på mere bæredygtige indsatsmuligheder i områder med særlige drikkevandsinteresser og vandværksoplande. - At genanvende forurenet jord med henblik på at mindske forbruget af naturlige råstoffer og undgå spredning af forurenet jord. - At inddrage vore interessenter (f.eks. rådgivere, entreprenører og grundejere) i arbejdet med at udvikle vore opgaver for at opnå størst mulig bæredygtighed. - At kommunikere vores arbejde med bæredygtighed under gennemførelse af vore projekter. Miljøøkonomi Hvis der bliver ressourcer til det, vil vi i 2008 indlede et projekt om miljøøkonomi i forhold til indsatsen over for jordforurening. Bedre vurdering af forurening, der kan påvirke indeklimaet Der er mange arealer, som er forurenede med stoffer, der kan afdampe til bygningerne over forureningerne og påvirke indeklimaet. Når vi skal vurdere den risiko, forureningerne udgør, måler vi ofte forureningen i luften i jorden under bygningerne. Dette kaldes poreluftmålinger. Ud fra indholdet af forurening i poreluften kan vi vurdere, hvor meget forurening der trænger ind i bygningen. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer os så gode poreluftmålinger som muligt. Undersøgelser har vist at koncentrationen af forurening i poreluften kan variere meget, og at der er mange faktorer og processer, som kan påvirke resultaterne. Derfor har vi startet et projekt der skal hjælpe os med at forstå variationerne og dermed give os mulighed for at reducere usikkerhederne på målingerne. For at sikre, at så mange som muligt får glæde af projektet, vil vi blandt andet formidle resultaterne i form af en vejledning i vurdering af usikkerheder på poreluftmålinger. Projektet er inddelt i to delprojekter: - Vidensopbygning, som har til formål at forbedre vores viden om hvilke faktorer der påvirker koncentrationen af forurening i poreluften. Her indsamles ny viden, blandt andet ved arbejde med computermodeller. - Anvendelse og formidling af eksisterende viden, som har til formål at sikre at usikkerhederne på poreluftmålinger bliver håndteret bedst muligt. Her samles eksisterende erfaringer i en vejledning i vurdering af usikkerheder på målinger af forureningers påvirkning af indeklimaet. Projektet gennemføres af Region Syddanmark, men finansieres af Miljøstyrelsen. Nye teknikker Indsatsen over for jordforureninger der truer grundvandet, er ofte dyr og besværlig. Derfor er det vigtigt at understøtte udviklingen af nye teknikker, der kan effektivisere indsatsen. Det gør vi i regionen ved at være villige til at afprøve nye teknikker og derved opsamle erfaringer, der kan komme os selv og andre til gode. De to følgende projekter er eksempler på afprøvning af nye metoder til oprensning af forurening med chlorerede opløsningsmidler. Inspirationen til begge projekter er hentet i USA. Bakterier i miljøets tjeneste Nogle bakterier kan nedbryde chlorerede opløsningsmidler, og det kan udnyttes til oprensning af forurening. Metoden er ny i Danmark men kendt fra USA, hvor der er hentet bakteriekultur og eksperthjælp til oprensning af et areal i Tommerup på Fyn. Her ligger forureningen i et 30 m tykt jordlag af moræneler, hvilket vanskeliggør oprensningen. Den valgte metode kaldes stimuleret reduktiv dechlorering, og den går ud på at stimulere nogle tilsatte bakterier til at nedbryde de chlorerede stoffer. Et tidligere pilotprojekt i Odense har vist så lovende resultater, at metoden nu anvendes i fuld skala på forureningen i Tommerup. Vi har ikke kendskab til andre fuldskala oprensninger i moræneler med denne metode i verden, som dermed er en af de absolut første. For at høste så mange erfaringer som muligt, vil der blive udført en intensiv overvågning af oprensningen, blandt andet med udtagning og analyse af intakte jordkerner. Resultaterne kombineres med miljøøkonomiske analyser, og samlet set vil det give et forbedret grundlag for vurdering af effektiviteten af stimuleret reduktiv dechlorering i moræneler ikke blot på denne, men også på andre forureninger i moræneler. Projektet er startet i 2007, hvor der blev tilsat bakteriekultur, og i vil udviklingen af oprensningen blive overvåget intensivt. Projektet gennemføres og finansieres af Region Syddanmark. Oprensning af jord ved opvarmning Regionen skal i 2008 gøre en indsats mod en kraftig forurening med ca. 700 kg chlorerede opløsningsmidler under et erhvervsrenseri på Knullen i Odense. Forureningen oprenses ved opvarmning, der får opløsningsmidlerne til at fordampe. Målet er at jorden ned til 14 meters dybde skal opvarmes til 100 C. Det sker ved en kombination af 20

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet?

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Tage V. Bote, specialist, Jordforurening og EDD 1 Baggrund for min indlæg to delprojekter udført for

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1 Service Borgerservicegruppen Gruppens primære funktion er fortsat at yde service på et højt niveau til borgere og andre interessenter, der henvender sig til Jord og Råstoffer i Region Midtjylland. Forespørgsler

Læs mere

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april 2007 RESUMÉ Mega

Læs mere

Oprensning af forurening

Oprensning af forurening Bilag 2 - Side -1 af 21 Oprensning af forurening Region Hovedstaden bruger hovedparten af midlerne på de opgaver, der er direkte relateret til op rensning af forurening, som truer drikkevandet eller menneskers

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 2008 Titel: Indberetning om Jordforurening 2008 Udgiver: Region Sjælland Natur og Miljø Udgivelsesår: 2009 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-10-1 Udsnit af Kort-

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven REGION NORDJYLLAND WDGAET REGIONALUDVIKLING 1 * SEP. 2008 Rebild Kommune ANBEFALET Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven Mejeri med olietank,

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Kommuneplantillæg Til æg nr. 3 til Kommuneplan 2014

Kommuneplantillæg Til æg nr. 3 til Kommuneplan 2014 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2014 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Jour. nr.: 14/21178 Dok.nr.: 131600/15 Dato: 27.05.2015 Indledning Redegørelse Kommuneplanen revideres hvert

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Samarbejde mellem vandværk og landbrug

Samarbejde mellem vandværk og landbrug Samarbejde mellem vandværk og landbrug Af Jeppe Hansen, Projektleder, FVD Bevaring af den decentrale vandforsyning gennem samarbejde mellem landbruget og vandværkerne Temadagen på Djursland, den 8. oktober

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere