Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket."

Transkript

1 Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling Tirsdag, den 25. september 2012 kl på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere. Formand Henrik Kraglund bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Peder Holt blev valgt som dirigent. Holger Skott blev valgt som referent. Der var ingen modkandidater. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne, samt at deltagerne ikke var beslutningsdygtig, såfremt der var punkter på dagsordenen vedrørende ændring af vedtægtsændringer. Der var ikke punkter på dagsordenen vedrørende vedtægtsændringer. 2. Aflæggelse af formandsberetning. Formanden gennemgik ledelsesberetning. Ledelsesberetningen fremgår af det uddelte materiale på generalforsamlingen, materialet har desuden kunne afhentes på værkets kontor før generalforsamlingen. Materialet består af dagsorden, ledelsesberetning, regnskab, budget, revisionspåtegning m.v. Der blev fra andelshaver udtrykt utilfredshed med ændringen af den faste afgift (effektbidraget), afgiften er ændret fra kr. 18,00 til kr. 40,00 pr. m2 boligareal. Den variable afgift (forbrugsbidrag) er samlet set nedsat tilsvarende. Konsekvensen er at der ikke længere er nogen incitament til energibesparende foranstaltninger hos den enkelte andelshaver, idet den variable afgift er meget lille.

2 Formanden orienterede om at den faste afgift er sat svarende til værkets faste omkostninger og den variable afgift er fastsat svarende til værket variable omkostninger ændringen medfører kostægte priser, der giver mulighed for benchmarking i hele fjernvarmebranchen. Desuden medfører ændringen en retfærdighed i, at lige store ejendomme betaler det samme for at have muligheden (fast afgift) for at få varme og betaler herefter for forbruget (variabel afgift) i forhold til de omkostninger som værket har til at producere varmen (lig naturgas og flis). Der var i forbindelse med ændringen udarbejdet en oversigt over konsekvenserne for den enkelte forbruger og langt hovedparten af forbrugerne ville ikke mærke ændringen totalset. De som mærker ændringen er typisk forbrugere som ikke bruger meget fjernvarme, men har en alternativ energikilde f.eks. bruger brændeovnen meget. Det som er målsætningen nu er at få så mange m2 med på fjernvarme som muligt, det vil medføre en reduktion i den faste afgift. Specielt arbejdes der på at få større virksomheder med på fjernvarme. Det er dog ikke et krav at de faste afgifter beregnes som ovenstående, det er en henstilling fra Energitilsynet, men det er det enkelte værks bestyrelse som fastsætter beregningsmetoden. En andelshaver forespurgte til hvordan afkølingen blev målt, svaret var at det er en middelværdi for afkølingen set over hele året. En andelshaver forespurgte til om en et ledningstab på 23 procent ikke er meget højt. Svaret var at det svarer til gennemsnittet hos de danske fjernvarmeværker, men det er en evig udfordring at få procenten ned, idet der er økonomi i et lavere ledningstab. Der renoveres løbende ledningsnet, som reducerer ledningstabet. En forbruger spurgte til om flisværket udnyttes 100 procent og i givet fald vil nye forbrugere skulle forsynes via naturgas som er dobbelt så dyrt som flis, er det så ikke en dårlig økonomi at få nye forbrugere. Svaret var at nye forbrugere jo ville komme til at betale fast afgift og variabelt afgift, hvilket samlet set ville opveje det at produktionen ganske rigtig vil ske på naturgas. Formandsberetningen blev herefter godkendt.

3 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet udviser et overskud (overdækning) på kr efter Varmeforsyningslovens bestemmelser. Overskuddet kan ikke hensættes til kommende investeringer, men skal i h.t. Varmeforsyningslovens bestemmelser tilbageføres til forbrugerne. Der er i budget 2012/2013 indregnet en nedsættelse af varmeprisen med kr , d.v.s. der resterer en tilbagebetaling til forbrugerne på ca. kr som skal reducere varmeprisen i varmeåret 2013/2014. Årsagen til overskuddet kan hovedsagelig henføres til: Høje elpriser Lavere driftsomkostninger til flisværket end budgetteret Flere m2 og dermed højere faste afgifter En andelshaver forespurgte til renten på de optagne lån i Kommunekredit. Svaret var at lånet på kr. 25,0 mio. har en rentesats på 4,12 procent og lånet på kr. 11,8 mio. har en rentesats på 3,07 procent. Det er efterfølgende undersøgt hos Kommunekredit om der er økonomi i en låneomlægning til en lavere rente, resultatet er at der ikke p.t. er økonomi i en låneomlægning. Desuden skal der ved en sammenligning af rentesatserne tages højde for at størrelsen af bidragsydelserne, medtages disse kan ingen realkreditinstitutioner konkurrere med Kommunekredit. Regnskabet blev godkendt.

4 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree gennemgik det budget for 2012/2013 som er anmeldt overfor Energitilsynet. Budgettet udviser efter Varmeforsyningslovens bestemmelser et underskud på kr , som dækkes at overskuddet (overdækningen) i varmeåret 2011/2012. Taksternes ændres således: Den faste afgift (effektbidraget) nedsættes fra kr. 40,00 til kr. 39,00 pr. m2 excl. moms. Den variable afgift (forbrugsbidraget) nedsættes fra kr. 310,00 til kr. 300,00 pr. MWh excl. moms. Abonnementsbidraget nedsættes fra kr. 662,00 til kr. 650,00 plus moms. Budgettet blev taget til efterretning. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. Der var ingen forslag fra bestyrelsen. Kommende investeringsprojekter: Renovering af ledningsnet Å kvarteret er igangsat. Renovering af ledningsnet Nordlundvej 122 til 178 (2 sidste lommer) Renovering af ledningsnet Ørbækvej 95 til 145 (3 sidste lommer) Den samlede investering andrager ca. kr. 6,0 mio. Herudover vil der skulle investeres i ledningsnet ved udvidelse af forsyningsområdet Vejlevej/Engtoften m.fl. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Inden fristen for fremsendelse af forslag, den 14. september 2012 var der den 12. september 2012 modtaget forslag fra Digterparkens Grundejerforening ved formand Karl Østergaard. Dirigenten læste forslaget op og gav forslagsstilleren Karl Østergaard mulighed for at uddybe forslaget.

5 Forslaget fremhæver det urimelige i at der skal betales fast afgift for de m2 som er uopvarmede udendørs adgangsarealer. Formanden var enige i det urimelige, men der har været rettet henvendelse til Dansk Fjernvarme som er kommet med følgende udtalelse: Det anbefales at oplysningerne om boligareal anvendes direkte fra BBRregistret, det vil være helt uoverskueligt, at lave et manuelt system som tager højde for evt. uopvarmede gangarealer m.v. Er en forbruger ikke tilfreds med oplysningerne som anvendes skal vedkommende rette henvendelse til kommunen og få rette oplysningerne i BBR-registret. Denne anbefaling har bestyrelsen besluttet at følge, men bestyrelsen vil arbejde videre med muligheden for at få ændret beregningsmetoden. Forslagsstilleren ønskede ikke forslaget til afstemning, men tog orienteringen til efterretning. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg var: Jette Harrild Carsten Kvist Freddy Pedersen Alle var villige til genvalg. Alle blev genvalgt for en 2 årig periode. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg var: 1. suppleant Michael Møller 2. suppleant Ebbe Glarborg Begge var villige til genvalg. Begge blev genvalgt for en 1 årig periode. 9. Valg af statsautoriseret revisor. Bestyrelsen anbefaler at Partner Revision genvælges. Partner Revision blev genvalgt.

6 10. Eventuelt. Intet. Mødet blev hævet kl Den 27. september 2012 Den 28. september 2012 Holger Skott Referent Peder Holt Dirigent

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Side 1 af 7 Generalforsamling Referat af generalforsamling i Farum Fjernvarme torsdag den 26. september 2013, kl. 19.30 i Farum Park Sport og Konferencecenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Sammendrag af årsrapport

Sammendrag af årsrapport Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Sammendrag af årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag 4 Ledelsesberetning

Læs mere

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10.

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10. o Andersen & Thoregaard advokater Hundested Varmeværk A.m.b. a Håndværkervej 14 3390 Hundested att.: Ulla Møller Hundested varrdeyærk tt. Nlv.mo INDGÅETposr Jens R. Andersen (H) Aut. bobestyrer Jens Thoregaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere