BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator"

Transkript

1 Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering skal opmærksomheden primært rettes mod ejendommens energibehov i relation til anlæggets størrelse og de særlige skatteregler, der gælder på området. Det anbefales at søge uvildig rådgivning. Offentligt elnet Måler Forbrugssted Strøm Motor / generator enhed Strøm Varme fra motor/ generator Varm udstødning Dieseltank Varmelagertank 23 Varmt vand Afkølet udstødning Figuren viser, hvordan et dieseldrevet minikraftvarmeanlæg principielt set er opbygget og installationstilsluttet. side 1

2 Proces og teknik Et minikraftvarmeanlæg består af: forbrændingsmotor el-generator varmeindvindingssystem styring evt. varmepatroner evt. varmeakkumuleringstank(e) Motoren driver el-generatoren. Der dannes to typer af energi: Elektricitet Varme Selve hjertet i anlægget er motor-/generatorenheden, som producerer strøm og varme. Anlægget er normalt styret efter, at elproduktionen ikke overstiger det øjeblikkelige behov på ejendommen. Styringen sikrer også, at ejendommen forsynes med strøm fra det offentlige net, når anlægget ikke kører. Eksempelvis på grund af servicering, fejlmeldinger m.v. eller hvis det ikke kan producere nok strøm, typisk i spidslastsituationer, eller når store elmotorer starter. Den producerede el er af samme kvalitet som el fra nettet og kan anvendes til alle formål på ejendommen. Varmen fås ved at indvinde (hovedparten af) varmen fra motor, generator og røggas (udstødning). Der vil uundgåeligt være et mindre energispild, og virkningsgraden (udnyttelsen af brændstoffets energi) kan aldrig blive 100 %. Dimensionering og udrustning af anlæg Forholdet mellem produktion af el og varme er ofte 1:1½ - der produceres altså 50 % mere varmeenergi end el-energi. Dette er vigtigt at huske ved valg af anlæggets størrelse man skal kende forbruget af såvel el (kwh) som varme (liter fyringsolie, kg biobrændsel eller andet) på ejendommen. Billedet viser to dieseldrevne minikraftvarmeanlæg fra EC Power. Anlæggene er tilsluttet den samme installation og kører i reglen på samme tid. Billedet viser et dieseldrevet minikraftvarmeanlæg fra KVA Diesel med akkumuleringstanken i baggrunden. Ofte er der ikke tidsmæssigt sammenfald i forbruget af el og varme på en ejendom. På visse tider af dagen er der måske behov for meget el og kun lidt varme, på andre tider kan det være lige omvendt. Hvis varmeproduktionen er større end forbruget, kan den overskydende varme gemmes i en varmeakkumuleringstank. side 2

3 Anvendelse af varmeakkumuleringstank øger imidlertid energitabet i processen. Akkumuleringstanke kan udrustes med el-patroner, hvorved el kan omdannes til varme. Man opnår den bedste virkningsgrad og totaløkonomi med anlæg, som kører for fuld kraft hele tiden - eller i det mindste størstedelen af året. Betingelsen for, at et minikraftvarmeanlæg kan arbejde ved fuld last noget nær hele året, er, at det kun må kunne dække % af behovet for el-energi på ejendommen. Den øvrige elenergi må købes på normal vis. For at sikre, at der altid er tilstrækkelig varme på ejendommen, bør der være en supplerende varmekilde, eksempelvis oliefyr eller stokerfyr. Støj Minikraftvarmeanlæg støjer nogle mere end andre. Derfor er det væsentligt at placere anlægget, så det generer mindst muligt, også af hensyn til naboer. Afgifter m.m. Afgiftsforholdene for minikraftvarmeanlæg er komplicerede. Energiafgifterne kan opdeles i to dele: Energiafgift på brændstof Energiafgift på elektricitet (elafgift) Hertil kommer CO 2 -afgift. Afgifter (gældende pr. 1. januar 2007): Energiafgift på dieselolie, planteolie og biodiesel (RME) er 185,7 øre/liter (fyringssats) CO 2 -afgift på dieselolie er 24,3 øre/liter Der er ikke CO 2 -afgift på planteolie eller RME Energiafgift på naturgas er 204,2 øre/nm 3 (fyringssats) CO 2 -afgift på naturgas er 19,8 øre/nm 3 Energiafgift på el er 57,6 øre/kwh CO 2 -afgift på el er 9,0 øre/kwh Som bruger af et minikraftvarmeanlæg med en el-effekt mindre end 150 kw er det muligt at blive registreret ved SKAT som elproducent. Følgen af registreringen er: At forbruget af brændsel til fremstilling af elektricitet er fritaget for afgift At den producerede elektricitet er afgiftspligtig efter elafgiftsloven og CO 2 -loven En uddybende beskrivelse af afgiftsreglerne findes i dokumentet Afgiftsforhold ved dieseldrevne minikraftvarmeanlæg. Dokumentet kan findes på ved at søge på dokumenttitlen. Minikraftvarmeanlæg med en el-effekt større end 150 kw skal anmeldes til SKAT. PSO-tarif I henhold til elforsyningsloven skal der betales PSO-tarif af al forbrugt el-energi, herunder dén, der produceres på minikraftvarmeanlæg. I 2006 har PSO-tariffen for el fra minikraftvarmeanlæg været omkring 2,5 øre/kwh. Grundlaget for opkrævning af PSO-tarif er en løbende registrering af el-produktionen. Elselskaberne varetager denne registrering, men anlægsejeren skal dække omkostningerne. side 3

4 Rådighedsbetaling Nogle elselskaber forlanger en såkaldt rådighedsbetaling af egenproducenter. Elselskabernes hovedargument for den forlangte rådighedsbetaling er, at de stiller en el-effekt til rådighed, som anlægsejeren til enhver tid kan benytte. Man kan slippe for rådighedsbetalingen ved at undlade at være tilkoblet elnettet (Ø-drift), men det er yderst sjældent forekommende og i øvrigt risikabelt. Etablering af minikraftvarmeanlæg skal anmeldes til det elselskab, hvor man normalt køber sin strøm. Anmeldelsen varetages i reglen af elektrikeren, når anlægget kobles til ejendommens el-installation. Beregningseksempel I tabel 1 ses et beregningseksempel på de økonomiske forhold ved et dieseldrevent minikraftvarmeanlæg. Anlæggets nominelle el-effekt er 17 kw, og det er udrustet med en 475 liters varmeakkumuleringstank. Men hvad koster det, hvis den producerede energi alternativt skulle tilvejebringes på traditionel vis altså hvis strømmen skal købes af et elselskab og varmen genereres i et oliefyr? Også det er der regnet på, se tabel 2. Overskuddet er afhængig af prisen på henholdsvis el og olie til minikraftvarmeanlæg/oliefyr. I figuren under de to tabeller er overskuddet beregnet for seks forskellige priser på el og olie. Som det ses, antager overskuddet såvel positive som negative værdier. Minikraftvarmeanlæg motor og generator er bygget sammen side 4

5 Tabel 1. I tabellen er der opstillet et økonomisk beregningseksempel for et 17 kw dieseldrevet minikraftvarmeanlæg. Eksemplet viser, at med en udnyttelsestid på 98 % af årets timer bliver energiomkostningerne ca kr. Som nævnt tidligere må anlægget af hensyn til en god anlægsøkonomi ikke kunne dække mere end % af ejendommens energibehov. Resten skal tilvejebringes på anden vis. De totale energiudgifter på ejendommen vil blive noget større end de anførte kr. Investering Anlæg kr Installation kr Samlet investering kr Forudsætninger Rente % 6 Afskrivning år 20 Driftstid * timer pr. år Brændstofforbrug liter pr. time 4,8 Brændstofpris kr. pr. liter 3,50 El-virkningsgrad % 34 Varmevirkningsgrad % 51 PSO-tarif kr. pr. kwh 0,025 El- og CO 2 -afgift ved registreret anlæg kr. pr. kwh 0,10 Produktion Elproduktion kwh pr. år Varmeproduktion kwh pr. år Forbrug Brændstof liter pr. år Omkostninger Forretning og afskrivning kr. pr. år Vedligeholdelse incl. service kr. pr. år Brændstof kr. pr. år PSO-afgift kr. pr. år El- og CO 2 -afgift ved registreret anlæg kr. pr. år Samlede omkostninger kr. pr. år *) Driftstiden er 98% af 8760 timer (et helt år) side 5

6 Tabel 2. I tabellen er det beregnet, hvad energiomkostningerne bliver, hvis den energi (elektricitet og varme), som minikraftvarmeanlægget i tabellen ovenfor producerer, skal tilvejebringes ved at strømmen købes fra elværket og varmen genereres i et oliefyr. Forudsætninger Elektricitet som skal købes kwh pr. år Varme som skal genereres i oliefyr kwh pr. år Oliefyrets virkningsgrad % 85 Energiindhold i fyringsolie kwh pr. liter 10 Elpris kr. pr. kwh 0,68 Oliepris kr. pr. liter 3,50 Forbrug Fyringsolie liter pr. år Omkostninger Forretning og afskrivning af oliefyr kr. pr. år Elektricitet kr. pr. år Fyringsolie kr. pr. år Vedligeholdelse af oliefyr kr. pr. år Samlede omkostninger kr. pr. år Som tabel 1 og 2 viser, er der en forskel i de årlige energiomkostninger mellem de to situationer, og et overskud på ca kr. om året ved at anvende et dieseldrevet minikraftvarmeanlæg. Overskud fra minikraftvarmeanlæg Kr. pr. år ,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Oliepris, kr./liter 0,77 0,74 0,71 Elpris, kr./kwh 0,68 0,65 0,62 Overskud ved anvendelse af 17 kw dieseldrevet minikraftvarmeanlæg ved variation af olie- og elpris. Overskuddet er fremkommet ved at drage sammenligning til den situation, hvor strømmen købes af et elselskab og varmen genereres i et oliefyr. NB. Søjler med sort topflade repræsenterer underskud. Hvis du vil vide mere Der findes gode hjemmesider, hvor man kan læse om minikraftvarmeanlæg: (søg på dieseldrevne minikraftvarmeanlæg), side 6 Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen AgroTech, Jordbrugsteknologi Tlf

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD Januar 2010 Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut Energi og Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Beskrivelse af udgangspunkt for projektet...

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm - Sådan sikrer du dig! Januar 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse Forord Denne vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm er første gang udgivet

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere