Generationsskifte & Vækst A/S. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte & Vækst A/S. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 20 81 39 38"

Transkript

1 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf Fax CVR. nr Generationsskifte & Vækst A/S Birkemose Allé 41, 6000 Kolding Årsrapport for 1. januar december 2011 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. maj Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedtal og nøgletal 5 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse 12 Balance 14 Pengestrømsopgørelse 15 Noter 19 Porteføljevirksomheder (ikke reviderede oplysninger) Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for 2011

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for Generationsskifte & Vækst A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kolding, den 23. april 2012 Direktion Søren Peter Jensen Bestyrelse Christian K. Postborg Jens Hundsbæk-Pedersen Svenn Haargaard formand næstformand Øjvind Hulgaard Otto Christensen Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

4 Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i Generationsskifte & Vækst A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Generationsskifte & Vækst A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke oplysninger om porteføljevirksomhederne på side Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Kolding, den 23. april 2012 Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Ravn statsautoriseret revisor Line Kovsted statsautoriseret revisor Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

5 Selskabsoplysninger Selskabet Generationsskifte & Vækst A/S Birkemose Allé Kolding Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 24. februar 1998 Hjemsted: Regnskabsår: Kolding 1. januar december 14. regnskabsår Bestyrelse Christian K. Postborg Jens Hundsbæk-Pedersen Svenn Haargaard Øjvind Hulgaard Otto Christensen Direktion Søren Peter Jensen Revision Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jupitervej Kolding Advokatforbindelser Hulgaard Advokater Birkemose Allé Kolding Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

6 Hovedtal og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultatopgørelse: Dagsværdiregulering af kapitalandele i porteføljevirksomheder Afkast af udlån til porteføljevirksomheder Resultat før finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance: Kapitalandele i porteføljevirksomheder Balancesum Egenkapital Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Årets forskydning i likvider Nøgletal i %: *) Egenkapitalandel 99,5 73,5 74,0 83,2 99,7 Forrentning af egenkapitalen -13,1 6,7-22,1 26,5 12,2 Resultat pr. aktie -12,3 6,2-27,9 32,8 12,3 Indre værdi pr. aktie 86,7 100,4 112,4 140,3 107,5 *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

7 Ledelsesberetning Formål og idegrundlag En afviklingsperiode uden nye investeringer var en af de gennemgående betragtninger ved generalforsamlingen i maj Derfor må bestyrelsen fastslå, at selskabets oprindelige formål og idegrundlag af progressiv karakter er blevet afløst af en mere passiv forretningsførelse. De eksisterende investeringer følges nøje, men der foretages ikke nye. Årets økonomiske resultat Resultatet i 2011 betegner bestyrelsen som absolut ikke tilfredsstillende. Efter et dårligt halvårsresultat viste tredje kvartal en beskeden positiv udvikling i porteføljeselskaberne. Men fjerde kvartal levede ikke op til bestyrelsens forventninger, idet overskuddet kun blev på kr. ½ mio. Herefter bliver helårsresultatet et underskud på kr. 3½ mio. Det regnskabsmæssige afkast af kapitalandele i porteføljeselskaberne har i 2011 været negativt med kr. 3 mio. medens administrationsomkostninger incl. finansieringsudgifter og kurstab på valutalån udgjorde knap kr. 0,6 mio. Løvenborg Industri A/S er den væsentligste årsag til G&V s dårlige resultat, idet kr. 3,1 mio. stammer derfra. Årsagen hertil var svage konjunkturer i selskabets marked, off shore-sektoren. Årets forløb i porteføljeselskaberne Boiler Remains Holding A/S (tidl. Danstoker Holding A/S) Efter salget af Danstoker A/S i 2010 forefindes G&V s resterende ejerandel i holdingselskabet fortsat som likvide beholdninger, som er deponeret til sikkerhed mod mangelsindsigelser, som Danstokers købere måtte påstå. Efter det oplyste er der aktuelt ikke kendskab til, at der er eller vil blive gjort sælgeransvar gældende. Forudsat der ikke skal kompenseres for mangelsansvar, vil der af G&Vs indestående blive frigjort ca. kr. 6,6 mio. i november Blue Star Line A/S Indtjeningen i det Faaborg-baserede rederi har været præget af mange efterårsstorme i 2011, idet hårdt vejr i væsentlig grad forhindrer nogle af rederiets aktiviteter. Med en investering i 2011 på ca. 30 mio. kr. i et nyt skib og flere opgaver i den nordeuropæiske offshore branche forventes et bedre resultat i Løvenborg Industri A/S 2011 blev et skæbnesvangert år for Løvenborg Industri A/S, idet selskabets konkursbegæring i december 2011 betød, at ejerandelen måtte anses for tabt. Ved anvendelse af de nye regler for rekonstruktion overtog det nystiftede selskab, Løvenborg A/S, samtlige aktiver fra det konkursramte selskab. Fordi dette regelsæt bl.a. tilsigter at bevare arbejdspladser, skete aktiv-overdragelsen på rimeligt fordelagtige vilkår. Af denne årsag, og fordi der meldte sig yderligere investorer, deltog G&V i tegning af kapital i det nye Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

8 Ledelsesberetning selskab med kr af kr. 1,4 mill. For det nye selskab foreligger ikke særskilte regnskabsmæssige opgørelser for perioden december Delpro Holding A/S Bestyrelsen for det helejede datterselskab Delpro A/S udtaler i selskabets årsrapport, at den ikke anser årets resultat for tilfredsstillende. G&V s andel af holdingselskabets underskud er kr For Delpro-koncernen udtrykkes forventning om begyndende vækst i markedet og et fremtidig tilfredsstillende resultat. Andre oplysninger Valutalån Selskabet lån i CHF er indfriet i Aktiekapitalen Bemyndigelsen til bestyrelsen på generalforsamlingen den 18. maj 2011 betød, at 23 aktionærer valgte at sælge deres aktier i selskabet, medens Middelfart Sparekasse foretog et delsag af det maksimale antal på stk. På balancedagen ejes den cirkulerende aktiemængde på stk. af 29 aktionærer, medens selskabets beholdning af egne aktier udgør stk. Efter balancedagen Siden 1. januar 2012 er der ikke indtruffet begivenheder af betydning for vurdering af selskabets økonomiske stilling. Bestyrelsens forventninger til fremtiden Forudsat der ikke sker ny nedsmeltning af global og national økonomi, forventer bestyrelsen et tilfredsstillende resultat i porteføljeselskaberne i På den forestående generalforsamling ønsker bestyrelsen en stående bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte og/eller tilbagekøb af aktier. Bemyndigelsen forventes udnyttet allerede i december 2012 under forudsætning af, at likviditeten tilgår fra Boiler Remains A/S som anført ovenfor. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Generationsskifte & Vækst A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. I henhold til årsregnskabslovens 110, stk.1 er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Afkast af porteføljevirksomheder Afkast af porteføljevirksomheder indeholder avance ved afståelse af porteføljevirksomheder, modtagne udbytter samt løbende dagsværdireguleringer af porteføljevirksomhederne. Dagsværdireguleringerne indregnes til forskellen mellem Generationsskifte & Vækst A/S' andel af porteføljevirksomhedens samlede vurderede dagsværdi og kostprisen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

10 Anvendt regnskabspraksis Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling). Balancen Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i porteføljevirksomheder Kapitalandele i porteføljevirksomheder omfatter kapitalandele i datter- og associerede virksomheder. Kapitalandele i porteføljevirksomheder indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til en vurderet dagsværdi. Den vurderede dagsværdi af kapitalandele i porteføljevirksomhederne foretages individuelt for hver enkelt porteføljevirksomhed. Ved måling af dagsværdi indgår en vurdering af porteføljevirksomhedens driftsresultat og egenkapital, samt et skøn over exitbeløb i indgåede aktionæroverenskomster. Når den vurderede dagsværdi af porteføljevirksomheden er lavere end kostprisen, foretages en nedskrivning til den lavere vurderede dagsværdi. Eventuelle negative værdier modregnes i tilgodehavender hos porteføljevirksomheder. Opskrivninger foretages, når den vurderede dagsværdi af porteføljevirksomheden er højere end kostprisen. Ændringerne i den vurderede dagsværdi af kapitalandele i porteføljevirksomhederne indregnes i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

11 Anvendt regnskabspraksis Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

12 Anvendt regnskabspraksis Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Hoved- og nøgletallene i oversigten er beregnet således: Egenkapitalandel Egenkapital eksklusive minoritetsinteresser ultimo x 100 Passiver i alt ultimo Forrentning af egenkapitalen Resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser Resultat pr. aktie Ordinært resultat efter skat Gennemsnitlig antal cirkulerende aktier Indre værdi pr. aktie Egenkapital eksklusive minoritetsinteresser ultimo Antal cirkulerende aktier Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

13 Resultatopgørelse 1. januar december Note Afkast af porteføljevirksomheder Andre eksterne omkostninger Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Udbytte for regnskabsåret Disponeret fra overført resultat Disponeret i alt Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

14 Balance Aktiver Note 31/ / Anlægsaktiver 3 Kapitalandele i porteføljevirksomheder Udlån til porteføljevirksomheder Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 5 Tilgodehavender hos porteføljevirksomheder Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

15 Balance Passiver Note 31/ / Egenkapital 6 Aktiekapital Reserve for egne kapitalandele Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Forslag til udbytte for regnskabsåret Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Medarbejderforhold 10 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 11 Eventualposter 12 Nærtstående parter Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

16 Pengestrømsopgørelse Note Resultat før renter Dagsværdireguleringer Ændring i leverandørgæld og anden gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af kapitalandele i porteføljevirksomheder Salg af kapitalandele i porteføljevirksomheder Udlån konverteret til aktier Udlån til porteføljevirksomhed Tilbagebetaling af udlån fra porteføljevirksomheder Modtaget udbytte fra porteføljevirksomheder Pengestrømme fra investeringsaktivitet Kontant kapitaludvidelse Køb af egne aktier Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Likvider Likvide beholdninger Gæld til pengeinstitutter Likvider ultimo Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

17 Noter Afkast af porteføljevirksomheder Boiler-Remains Holding A/S, udbytte Boiler-Remains Holding A/S, værdiregulering Boiler-Remains Invest A/S, udbytte Boiler-Remains Invest A/S, værdiregulering Star Line Holding ApS Mammens Emballage A/S Løvenborg Industri A/S Delpro Holding A/S Kautionstab mm. Løvenborg Industri A/S Finansielle indtægter Renter, tilknyttede virksomheder Andre renteindtægter Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

18 Noter 31/ / Kapitalandele i porteføljevirksomheder Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Dagsværdiregulering primo Årets reguleringer Årets tilbageførsler på afgang Udbytte Dagsværdiregulering ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Stemme- Hjemsted og ejerandel Andel af indre værdi Dagsværdi Boiler-Remains Holding A/S Herning 12% Boiler-Remains Invest A/S Herning 13% Løvenborg A/S Esbjerg 21% Star Line Holding ApS Kolding 100% Delpro Holding A/S Kolding 60% Udlån til porteføljevirksomheder Ansvarligt lån til Løvenborg Industri A/S Udlån til Delpro Holding A/S Tilgodehavender hos porteføljevirksomheder Tilgodehavende hos Løvenborg Industri A/S, renter Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

19 Noter 31/ / Aktiekapital Aktiekapital primo Kontant kapitaludvidelse Kontant kapitalnedsættelse Aktiekapitalen består af aktier a 10 kr. Ingen aktier har særlige rettigheder, ligesom ingen aktionær er forpligtiget til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Der har indenfor de seneste 5 år været følgende bevægelser på aktiekapitalen: I 2008 er stykstørrelsen på selskabets aktier ændret fra 75 kr. til 100 kr. I den forbindelse er aktiekapitalen forhøjet med tkr ved udstedelse af fondsaktier. I 2010 er aktiekapitalen forhøjet med tkr ,5 ved kontant indbetaling til kurs 100. I 2011 er der foretaget en kapitalnedsættelse med tkr Reserve for egne kapitalandele Årets køb af egne aktier Der er i årets løb købt nom egne aktier for kr Egne aktier udgør 9,02 % af den samlede aktiekapital. Egne aktier er købt i forbindelse med, at minoritetsaktionærerne fik mulighed for at udtræde som aktionærer i selskabet på den ordinære generalforsamling den 18. maj Den cirkulerende aktiemængde er efter opkøbet af egne aktier stk. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

20 Noter 31/ / Overført resultat Overført resultat primo Overført fra kapitalnedsættelsen Årets overførte overskud eller underskud Medarbejderforhold Selskabet har ikke haft ansatte ud over direktionen som har modtaget vederlag på tkr Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Revision, Martinsen Revision, regulering tidligere år Eventualposter Eventualaktiver Selskabet har skatteaktiver på 2 mio. kr. vedrørende skattemæssige underskud til fremførsel. Da det ikke er tilskrækkelig sandsynliggjort, at de skattemæssige underskud kan udnyttes via fremtidig indtjening er de indregnet i balancen med kr Nærtstående parter Ejerforhold Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: G&V Holding A/S, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding Middelfart Sparekasse, Algade 69, 5500 Middelfart Haargaard Invest A/S, Vesterkant 13, 7100 Vejle Good Food Group A/S, Store Grundet Alle, 7100 Vejle Jens Hundsbæk-Pedersen ApS, Svalevej 10, 7100 Vejle Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

21 Porteføljevirksomheder (ikke reviderede oplysninger) Porteføljevirksomheder (ikke reviderede oplysninger) Som et supplement til årsrapporten for Generationsskifte & Vækst A/S præsenteres på de følgende sider selskabets porteføljevirksomheder. Beskrivelserne er formuleret af porteføljevirksomhederne. Bestyrelsen og revisor for Generationsskifte & Vækst A/S har ikke kontrolleret informationernes rigtighed og fuldstændighed. Boiler-Remains (tidl. Danstoker-koncernen) Efter salget af driftsselskabet Danstoker A/S i november 2010 til en børsnoteret indisk koncern skete et navneskift for de oprindelige Danstoker-holdingselskaber til hhv. Boiler-Remains Holding A/S og Boilers-Remains Invest A/S. - I disse holdingselskaber ejer G&V fortsat 16,1 %. Boiler-Remains selskaberne kan se frem til at få udbetalt de resterende dele af købesummen i løbet af de kommende år. I 2012 forventes det, at G&Vs andel vil være på 6 mio.kr. Direktør i Boiler-Remains-selskaberne er Leif Thomsen. Bestyrelsen er sammensat af Øjvind Hulgaard, formand, Leif Thomsen, Johan Blak Petersen, Knud Dyhr og Christian Postborg, der er G&Vs repræsentant. Blue Star Line A/S Hovedaktivitet Blue Star Line er et rederi med base i Faaborg. Det løser alle former for specialopgaver til søs. Opgaverne spænder lige fra håndtering af ankre, flytning af borerigge og vindmøllekonstruktioner, til dykkeropgaver, gennemførelse af det forberedende arbejde til nedlægning af søkabler og rørledninger samt geotekniske undersøgelser. Udviklingen i selskabet Rederiets flåde består af fem Multi Purpose Vessels og Platform Supply Vessels, der alle udmærker sig ved at kunne løse mange specialopgaver. Det seneste skib i flåden PSV Blue Beta, som blev erhvervet i oktober Det er bygget på et norsk værft og har under navnet Highland Pioneer løst en række opgaver i bl.a. Det Irske Hav. I 2011 solgte rederiet skibet Blue Vega til et dansk rederi. Resultatet for 2011 er blevet negativt påvirket af de mange efterårsstorme. Det hårde vejr betød at rederiets skibe ikke havde det budgetterede antal dage på havet. Investeringen i det nye skib i kombination med de øgede aktiviteter i den nordeuropæiske offshore branche gør, at selskabet ser positivt på mulighederne i Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

22 Porteføljevirksomheder (ikke reviderede oplysninger) Generationsskifte & Vækst ejer 34,8 pct. af aktiekapitalen. Hovedaktionær med 35 pct. er rederiets grundlægger og direktør Tom Hald. Selskabets resultat efter skat og afskrivninger blev på mod kr. i Rederiet beskæftiger excl. skibsbesætninger seks medarbejdere. Ledelse og bestyrelse Direktion Tom Hald Bestyrelse: Ole Willemoes Madsen, formand, Alice Lerche Agerbæk, Rasmus Normann Andersen, Tom Hald og Øjvind Hulgaard, der er G&Vs repræsentant. Løvenborg A/S Hovedaktivitet Virksomheden er en højt specialiseret produktionsvirksomhed med fokus på levering af konstruktioner til offshore sektoren i både den danske og norske del af Nordsøen. Udviklingen i selskabet Et overraskende lavt aktivitetsniveau i både den danske og norske offshore sektor kombineret med en hård konkurrence og deraf følgende lave dækningsbidrag gjorde 2011 til et meget hårdt år. I branchen mindes man ikke et år med så få aktiviteter. En af de faktorer, der kan have spillet ind er, at opgaver kan være udskudt indtil årsskiftet 2011/12, hvor den danske stat overtog 20 pct. af aktierne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Krisen betød, at Løvenborg Industri A/S i december 2011 gik konkurs, hvorved Generationsskifte & Vækst tabte tre mio. kr. Aktiverne i det konkursramte selskab blev overtaget af det nye selskab Løvenborg A/S, der har en aktiekapital på 1,4 mio. kr. Ejerkredsen består af Generationsskifte & Vækst med 21 pct. af aktiekapitalen, Dennis Christensen med 16,2 pct., og Leif Thomsen, Knud Dyhr, Niels Peter Friis og ejendomsselskabet Sahara 4 ApS hver med 15,7 pct. Siden årsskiftet er der sket en markant forøgelse af aktivitetsniveauet i Nordsøen, og det har bl.a. givet bedre indtjeningsmuligheder. Løvenborg A/S beskæftiger 30 medarbejdere. Hovedparten af de ansatte i produktionen er certificerede medarbejdere, der bl.a. er i stand til at løse de krævende svejseopgaver. Løvenborg A/S direktion udgøres af adm. direktør Dennis Christensen Selskabets bestyrelse består af Leif Thomsen, formand, Niels Peter Friis, Knud Dyhr, Finn Ewers og Jens Hundsbæk-Pedersen, der er G&Vs repræsentant. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

23 Porteføljevirksomheder (ikke reviderede oplysninger) DELPRO A/S Hovedaktivitet DELPRO med hovedkontor i Vamdrup og afdelinger i Hedehusene og Hinnerup, er et teknikselskab, der løser opgaver for el- og produktionsselskaber i ind- og udland. Arbejdet spænder fra rådgivning til montage og service. Forretningsområderne spænder fra opbygning og vedligeholdelse af luftledninger, kabelanlæg, transformerstationer, vindmølleparker, antennesystemer, kabelanlæg og beskyttelses- og kontrolsystemer. Hovedparten af selskabets opgaver har tilknytning til installationer mellem 10 kv og 400 kv Udviklingen i selskabet De første fire måneder af 2011 svarede ikke til de forventninger, der var lagt, da Generationsskifte & Vækst i 2011 gik ind i selskabet. Markedsudviklingen var anderledes end ventet, men siden er udviklingen vendt. I takt med, at vindmølleparkerne udbygges, er det nødvendigt at forbedre energinettets forbindelser til udlandet. Dertil kommer opgaver på vindmølleparkerne i Nordsøen og ved Anholt DELPRO har i 2011 fået del i etableringen af et nyt højspændingsanlæg fra Kassø i Sønderjylland til Tjele ved Viborg. Her skal der på tre år opstilles 530 nye master. Selskabets strategi med fokus på at servicere og vedligeholde højspændingsanlæggene for bl.a. Dong Energy har betydet, at antallet af medarbejdere er øget fra 72 i 2010 til 80 i Generationsskifte & Vækst ejer 60 pct. af aktiekapitalen, mens den resterende del er ligeligt fordelt mellem Jacob Rath og Poul Enevold Jørgensen. Resultatet for 2011 blev et minus på knap en mio.kr. Selskabets direktion udgøres af adm. direktør Jacob Rath DELPROs bestyrelse består af: Poul Enevold Jørgensen, formand, og Per Sørensen samt Ingvard Jensen, der sammen med Svenn Haargaard repræsenterer G&V Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr Jaguar Import Danmark AS CVR-nr. 18 49 32 92 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. maj 2013 Jørn Qviste Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hulgaard ApS. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december 2014

Hulgaard ApS. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december 2014 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Hulgaard ApS Birkemose Allé 41, 6000 Kolding Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 31 18

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV

Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV CVR-nr. 30 50 25 74 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. februar

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Compfitt Global Net A/S CVR-nr

Compfitt Global Net A/S CVR-nr Compfitt Global Net A/S CVR-nr. 33 25 30 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2015. Knud Herman Hermansen

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Generationsskifte & Vækst A/S. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Generationsskifte & Vækst A/S. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Generationsskifte & Vækst A/S Birkemose Allé 41, 6000 Kolding Årsrapport for 1. januar - 31. december

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generationsskifte & Vækst A/S. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december 2014

Generationsskifte & Vækst A/S. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december 2014 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Generationsskifte & Vækst A/S Birkemose Allé 41, 6000 Kolding Årsrapport for 1. januar - 31. december

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Panbo Huse A/S Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle Årsrapport for 2014/15 CVR-nr. 24 28 56 18 Årsrapporten

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere