Generationsskifte & Vækst A/S. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte & Vækst A/S. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 20 81 39 38"

Transkript

1 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf Fax CVR. nr Generationsskifte & Vækst A/S Birkemose Allé 41, 6000 Kolding Årsrapport for 1. januar december 2011 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. maj Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedtal og nøgletal 5 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse 12 Balance 14 Pengestrømsopgørelse 15 Noter 19 Porteføljevirksomheder (ikke reviderede oplysninger) Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for 2011

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for Generationsskifte & Vækst A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kolding, den 23. april 2012 Direktion Søren Peter Jensen Bestyrelse Christian K. Postborg Jens Hundsbæk-Pedersen Svenn Haargaard formand næstformand Øjvind Hulgaard Otto Christensen Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

4 Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i Generationsskifte & Vækst A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Generationsskifte & Vækst A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke oplysninger om porteføljevirksomhederne på side Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Kolding, den 23. april 2012 Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Ravn statsautoriseret revisor Line Kovsted statsautoriseret revisor Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

5 Selskabsoplysninger Selskabet Generationsskifte & Vækst A/S Birkemose Allé Kolding Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 24. februar 1998 Hjemsted: Regnskabsår: Kolding 1. januar december 14. regnskabsår Bestyrelse Christian K. Postborg Jens Hundsbæk-Pedersen Svenn Haargaard Øjvind Hulgaard Otto Christensen Direktion Søren Peter Jensen Revision Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jupitervej Kolding Advokatforbindelser Hulgaard Advokater Birkemose Allé Kolding Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

6 Hovedtal og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultatopgørelse: Dagsværdiregulering af kapitalandele i porteføljevirksomheder Afkast af udlån til porteføljevirksomheder Resultat før finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance: Kapitalandele i porteføljevirksomheder Balancesum Egenkapital Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Årets forskydning i likvider Nøgletal i %: *) Egenkapitalandel 99,5 73,5 74,0 83,2 99,7 Forrentning af egenkapitalen -13,1 6,7-22,1 26,5 12,2 Resultat pr. aktie -12,3 6,2-27,9 32,8 12,3 Indre værdi pr. aktie 86,7 100,4 112,4 140,3 107,5 *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

7 Ledelsesberetning Formål og idegrundlag En afviklingsperiode uden nye investeringer var en af de gennemgående betragtninger ved generalforsamlingen i maj Derfor må bestyrelsen fastslå, at selskabets oprindelige formål og idegrundlag af progressiv karakter er blevet afløst af en mere passiv forretningsførelse. De eksisterende investeringer følges nøje, men der foretages ikke nye. Årets økonomiske resultat Resultatet i 2011 betegner bestyrelsen som absolut ikke tilfredsstillende. Efter et dårligt halvårsresultat viste tredje kvartal en beskeden positiv udvikling i porteføljeselskaberne. Men fjerde kvartal levede ikke op til bestyrelsens forventninger, idet overskuddet kun blev på kr. ½ mio. Herefter bliver helårsresultatet et underskud på kr. 3½ mio. Det regnskabsmæssige afkast af kapitalandele i porteføljeselskaberne har i 2011 været negativt med kr. 3 mio. medens administrationsomkostninger incl. finansieringsudgifter og kurstab på valutalån udgjorde knap kr. 0,6 mio. Løvenborg Industri A/S er den væsentligste årsag til G&V s dårlige resultat, idet kr. 3,1 mio. stammer derfra. Årsagen hertil var svage konjunkturer i selskabets marked, off shore-sektoren. Årets forløb i porteføljeselskaberne Boiler Remains Holding A/S (tidl. Danstoker Holding A/S) Efter salget af Danstoker A/S i 2010 forefindes G&V s resterende ejerandel i holdingselskabet fortsat som likvide beholdninger, som er deponeret til sikkerhed mod mangelsindsigelser, som Danstokers købere måtte påstå. Efter det oplyste er der aktuelt ikke kendskab til, at der er eller vil blive gjort sælgeransvar gældende. Forudsat der ikke skal kompenseres for mangelsansvar, vil der af G&Vs indestående blive frigjort ca. kr. 6,6 mio. i november Blue Star Line A/S Indtjeningen i det Faaborg-baserede rederi har været præget af mange efterårsstorme i 2011, idet hårdt vejr i væsentlig grad forhindrer nogle af rederiets aktiviteter. Med en investering i 2011 på ca. 30 mio. kr. i et nyt skib og flere opgaver i den nordeuropæiske offshore branche forventes et bedre resultat i Løvenborg Industri A/S 2011 blev et skæbnesvangert år for Løvenborg Industri A/S, idet selskabets konkursbegæring i december 2011 betød, at ejerandelen måtte anses for tabt. Ved anvendelse af de nye regler for rekonstruktion overtog det nystiftede selskab, Løvenborg A/S, samtlige aktiver fra det konkursramte selskab. Fordi dette regelsæt bl.a. tilsigter at bevare arbejdspladser, skete aktiv-overdragelsen på rimeligt fordelagtige vilkår. Af denne årsag, og fordi der meldte sig yderligere investorer, deltog G&V i tegning af kapital i det nye Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

8 Ledelsesberetning selskab med kr af kr. 1,4 mill. For det nye selskab foreligger ikke særskilte regnskabsmæssige opgørelser for perioden december Delpro Holding A/S Bestyrelsen for det helejede datterselskab Delpro A/S udtaler i selskabets årsrapport, at den ikke anser årets resultat for tilfredsstillende. G&V s andel af holdingselskabets underskud er kr For Delpro-koncernen udtrykkes forventning om begyndende vækst i markedet og et fremtidig tilfredsstillende resultat. Andre oplysninger Valutalån Selskabet lån i CHF er indfriet i Aktiekapitalen Bemyndigelsen til bestyrelsen på generalforsamlingen den 18. maj 2011 betød, at 23 aktionærer valgte at sælge deres aktier i selskabet, medens Middelfart Sparekasse foretog et delsag af det maksimale antal på stk. På balancedagen ejes den cirkulerende aktiemængde på stk. af 29 aktionærer, medens selskabets beholdning af egne aktier udgør stk. Efter balancedagen Siden 1. januar 2012 er der ikke indtruffet begivenheder af betydning for vurdering af selskabets økonomiske stilling. Bestyrelsens forventninger til fremtiden Forudsat der ikke sker ny nedsmeltning af global og national økonomi, forventer bestyrelsen et tilfredsstillende resultat i porteføljeselskaberne i På den forestående generalforsamling ønsker bestyrelsen en stående bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte og/eller tilbagekøb af aktier. Bemyndigelsen forventes udnyttet allerede i december 2012 under forudsætning af, at likviditeten tilgår fra Boiler Remains A/S som anført ovenfor. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Generationsskifte & Vækst A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. I henhold til årsregnskabslovens 110, stk.1 er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Afkast af porteføljevirksomheder Afkast af porteføljevirksomheder indeholder avance ved afståelse af porteføljevirksomheder, modtagne udbytter samt løbende dagsværdireguleringer af porteføljevirksomhederne. Dagsværdireguleringerne indregnes til forskellen mellem Generationsskifte & Vækst A/S' andel af porteføljevirksomhedens samlede vurderede dagsværdi og kostprisen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

10 Anvendt regnskabspraksis Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling). Balancen Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i porteføljevirksomheder Kapitalandele i porteføljevirksomheder omfatter kapitalandele i datter- og associerede virksomheder. Kapitalandele i porteføljevirksomheder indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til en vurderet dagsværdi. Den vurderede dagsværdi af kapitalandele i porteføljevirksomhederne foretages individuelt for hver enkelt porteføljevirksomhed. Ved måling af dagsværdi indgår en vurdering af porteføljevirksomhedens driftsresultat og egenkapital, samt et skøn over exitbeløb i indgåede aktionæroverenskomster. Når den vurderede dagsværdi af porteføljevirksomheden er lavere end kostprisen, foretages en nedskrivning til den lavere vurderede dagsværdi. Eventuelle negative værdier modregnes i tilgodehavender hos porteføljevirksomheder. Opskrivninger foretages, når den vurderede dagsværdi af porteføljevirksomheden er højere end kostprisen. Ændringerne i den vurderede dagsværdi af kapitalandele i porteføljevirksomhederne indregnes i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

11 Anvendt regnskabspraksis Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

12 Anvendt regnskabspraksis Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Hoved- og nøgletallene i oversigten er beregnet således: Egenkapitalandel Egenkapital eksklusive minoritetsinteresser ultimo x 100 Passiver i alt ultimo Forrentning af egenkapitalen Resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser Resultat pr. aktie Ordinært resultat efter skat Gennemsnitlig antal cirkulerende aktier Indre værdi pr. aktie Egenkapital eksklusive minoritetsinteresser ultimo Antal cirkulerende aktier Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

13 Resultatopgørelse 1. januar december Note Afkast af porteføljevirksomheder Andre eksterne omkostninger Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Udbytte for regnskabsåret Disponeret fra overført resultat Disponeret i alt Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

14 Balance Aktiver Note 31/ / Anlægsaktiver 3 Kapitalandele i porteføljevirksomheder Udlån til porteføljevirksomheder Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 5 Tilgodehavender hos porteføljevirksomheder Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

15 Balance Passiver Note 31/ / Egenkapital 6 Aktiekapital Reserve for egne kapitalandele Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Forslag til udbytte for regnskabsåret Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Medarbejderforhold 10 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 11 Eventualposter 12 Nærtstående parter Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

16 Pengestrømsopgørelse Note Resultat før renter Dagsværdireguleringer Ændring i leverandørgæld og anden gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af kapitalandele i porteføljevirksomheder Salg af kapitalandele i porteføljevirksomheder Udlån konverteret til aktier Udlån til porteføljevirksomhed Tilbagebetaling af udlån fra porteføljevirksomheder Modtaget udbytte fra porteføljevirksomheder Pengestrømme fra investeringsaktivitet Kontant kapitaludvidelse Køb af egne aktier Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Likvider Likvide beholdninger Gæld til pengeinstitutter Likvider ultimo Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

17 Noter Afkast af porteføljevirksomheder Boiler-Remains Holding A/S, udbytte Boiler-Remains Holding A/S, værdiregulering Boiler-Remains Invest A/S, udbytte Boiler-Remains Invest A/S, værdiregulering Star Line Holding ApS Mammens Emballage A/S Løvenborg Industri A/S Delpro Holding A/S Kautionstab mm. Løvenborg Industri A/S Finansielle indtægter Renter, tilknyttede virksomheder Andre renteindtægter Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

18 Noter 31/ / Kapitalandele i porteføljevirksomheder Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Dagsværdiregulering primo Årets reguleringer Årets tilbageførsler på afgang Udbytte Dagsværdiregulering ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Stemme- Hjemsted og ejerandel Andel af indre værdi Dagsværdi Boiler-Remains Holding A/S Herning 12% Boiler-Remains Invest A/S Herning 13% Løvenborg A/S Esbjerg 21% Star Line Holding ApS Kolding 100% Delpro Holding A/S Kolding 60% Udlån til porteføljevirksomheder Ansvarligt lån til Løvenborg Industri A/S Udlån til Delpro Holding A/S Tilgodehavender hos porteføljevirksomheder Tilgodehavende hos Løvenborg Industri A/S, renter Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

19 Noter 31/ / Aktiekapital Aktiekapital primo Kontant kapitaludvidelse Kontant kapitalnedsættelse Aktiekapitalen består af aktier a 10 kr. Ingen aktier har særlige rettigheder, ligesom ingen aktionær er forpligtiget til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Der har indenfor de seneste 5 år været følgende bevægelser på aktiekapitalen: I 2008 er stykstørrelsen på selskabets aktier ændret fra 75 kr. til 100 kr. I den forbindelse er aktiekapitalen forhøjet med tkr ved udstedelse af fondsaktier. I 2010 er aktiekapitalen forhøjet med tkr ,5 ved kontant indbetaling til kurs 100. I 2011 er der foretaget en kapitalnedsættelse med tkr Reserve for egne kapitalandele Årets køb af egne aktier Der er i årets løb købt nom egne aktier for kr Egne aktier udgør 9,02 % af den samlede aktiekapital. Egne aktier er købt i forbindelse med, at minoritetsaktionærerne fik mulighed for at udtræde som aktionærer i selskabet på den ordinære generalforsamling den 18. maj Den cirkulerende aktiemængde er efter opkøbet af egne aktier stk. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

20 Noter 31/ / Overført resultat Overført resultat primo Overført fra kapitalnedsættelsen Årets overførte overskud eller underskud Medarbejderforhold Selskabet har ikke haft ansatte ud over direktionen som har modtaget vederlag på tkr Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Revision, Martinsen Revision, regulering tidligere år Eventualposter Eventualaktiver Selskabet har skatteaktiver på 2 mio. kr. vedrørende skattemæssige underskud til fremførsel. Da det ikke er tilskrækkelig sandsynliggjort, at de skattemæssige underskud kan udnyttes via fremtidig indtjening er de indregnet i balancen med kr Nærtstående parter Ejerforhold Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: G&V Holding A/S, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding Middelfart Sparekasse, Algade 69, 5500 Middelfart Haargaard Invest A/S, Vesterkant 13, 7100 Vejle Good Food Group A/S, Store Grundet Alle, 7100 Vejle Jens Hundsbæk-Pedersen ApS, Svalevej 10, 7100 Vejle Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

21 Porteføljevirksomheder (ikke reviderede oplysninger) Porteføljevirksomheder (ikke reviderede oplysninger) Som et supplement til årsrapporten for Generationsskifte & Vækst A/S præsenteres på de følgende sider selskabets porteføljevirksomheder. Beskrivelserne er formuleret af porteføljevirksomhederne. Bestyrelsen og revisor for Generationsskifte & Vækst A/S har ikke kontrolleret informationernes rigtighed og fuldstændighed. Boiler-Remains (tidl. Danstoker-koncernen) Efter salget af driftsselskabet Danstoker A/S i november 2010 til en børsnoteret indisk koncern skete et navneskift for de oprindelige Danstoker-holdingselskaber til hhv. Boiler-Remains Holding A/S og Boilers-Remains Invest A/S. - I disse holdingselskaber ejer G&V fortsat 16,1 %. Boiler-Remains selskaberne kan se frem til at få udbetalt de resterende dele af købesummen i løbet af de kommende år. I 2012 forventes det, at G&Vs andel vil være på 6 mio.kr. Direktør i Boiler-Remains-selskaberne er Leif Thomsen. Bestyrelsen er sammensat af Øjvind Hulgaard, formand, Leif Thomsen, Johan Blak Petersen, Knud Dyhr og Christian Postborg, der er G&Vs repræsentant. Blue Star Line A/S Hovedaktivitet Blue Star Line er et rederi med base i Faaborg. Det løser alle former for specialopgaver til søs. Opgaverne spænder lige fra håndtering af ankre, flytning af borerigge og vindmøllekonstruktioner, til dykkeropgaver, gennemførelse af det forberedende arbejde til nedlægning af søkabler og rørledninger samt geotekniske undersøgelser. Udviklingen i selskabet Rederiets flåde består af fem Multi Purpose Vessels og Platform Supply Vessels, der alle udmærker sig ved at kunne løse mange specialopgaver. Det seneste skib i flåden PSV Blue Beta, som blev erhvervet i oktober Det er bygget på et norsk værft og har under navnet Highland Pioneer løst en række opgaver i bl.a. Det Irske Hav. I 2011 solgte rederiet skibet Blue Vega til et dansk rederi. Resultatet for 2011 er blevet negativt påvirket af de mange efterårsstorme. Det hårde vejr betød at rederiets skibe ikke havde det budgetterede antal dage på havet. Investeringen i det nye skib i kombination med de øgede aktiviteter i den nordeuropæiske offshore branche gør, at selskabet ser positivt på mulighederne i Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

22 Porteføljevirksomheder (ikke reviderede oplysninger) Generationsskifte & Vækst ejer 34,8 pct. af aktiekapitalen. Hovedaktionær med 35 pct. er rederiets grundlægger og direktør Tom Hald. Selskabets resultat efter skat og afskrivninger blev på mod kr. i Rederiet beskæftiger excl. skibsbesætninger seks medarbejdere. Ledelse og bestyrelse Direktion Tom Hald Bestyrelse: Ole Willemoes Madsen, formand, Alice Lerche Agerbæk, Rasmus Normann Andersen, Tom Hald og Øjvind Hulgaard, der er G&Vs repræsentant. Løvenborg A/S Hovedaktivitet Virksomheden er en højt specialiseret produktionsvirksomhed med fokus på levering af konstruktioner til offshore sektoren i både den danske og norske del af Nordsøen. Udviklingen i selskabet Et overraskende lavt aktivitetsniveau i både den danske og norske offshore sektor kombineret med en hård konkurrence og deraf følgende lave dækningsbidrag gjorde 2011 til et meget hårdt år. I branchen mindes man ikke et år med så få aktiviteter. En af de faktorer, der kan have spillet ind er, at opgaver kan være udskudt indtil årsskiftet 2011/12, hvor den danske stat overtog 20 pct. af aktierne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Krisen betød, at Løvenborg Industri A/S i december 2011 gik konkurs, hvorved Generationsskifte & Vækst tabte tre mio. kr. Aktiverne i det konkursramte selskab blev overtaget af det nye selskab Løvenborg A/S, der har en aktiekapital på 1,4 mio. kr. Ejerkredsen består af Generationsskifte & Vækst med 21 pct. af aktiekapitalen, Dennis Christensen med 16,2 pct., og Leif Thomsen, Knud Dyhr, Niels Peter Friis og ejendomsselskabet Sahara 4 ApS hver med 15,7 pct. Siden årsskiftet er der sket en markant forøgelse af aktivitetsniveauet i Nordsøen, og det har bl.a. givet bedre indtjeningsmuligheder. Løvenborg A/S beskæftiger 30 medarbejdere. Hovedparten af de ansatte i produktionen er certificerede medarbejdere, der bl.a. er i stand til at løse de krævende svejseopgaver. Løvenborg A/S direktion udgøres af adm. direktør Dennis Christensen Selskabets bestyrelse består af Leif Thomsen, formand, Niels Peter Friis, Knud Dyhr, Finn Ewers og Jens Hundsbæk-Pedersen, der er G&Vs repræsentant. Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

23 Porteføljevirksomheder (ikke reviderede oplysninger) DELPRO A/S Hovedaktivitet DELPRO med hovedkontor i Vamdrup og afdelinger i Hedehusene og Hinnerup, er et teknikselskab, der løser opgaver for el- og produktionsselskaber i ind- og udland. Arbejdet spænder fra rådgivning til montage og service. Forretningsområderne spænder fra opbygning og vedligeholdelse af luftledninger, kabelanlæg, transformerstationer, vindmølleparker, antennesystemer, kabelanlæg og beskyttelses- og kontrolsystemer. Hovedparten af selskabets opgaver har tilknytning til installationer mellem 10 kv og 400 kv Udviklingen i selskabet De første fire måneder af 2011 svarede ikke til de forventninger, der var lagt, da Generationsskifte & Vækst i 2011 gik ind i selskabet. Markedsudviklingen var anderledes end ventet, men siden er udviklingen vendt. I takt med, at vindmølleparkerne udbygges, er det nødvendigt at forbedre energinettets forbindelser til udlandet. Dertil kommer opgaver på vindmølleparkerne i Nordsøen og ved Anholt DELPRO har i 2011 fået del i etableringen af et nyt højspændingsanlæg fra Kassø i Sønderjylland til Tjele ved Viborg. Her skal der på tre år opstilles 530 nye master. Selskabets strategi med fokus på at servicere og vedligeholde højspændingsanlæggene for bl.a. Dong Energy har betydet, at antallet af medarbejdere er øget fra 72 i 2010 til 80 i Generationsskifte & Vækst ejer 60 pct. af aktiekapitalen, mens den resterende del er ligeligt fordelt mellem Jacob Rath og Poul Enevold Jørgensen. Resultatet for 2011 blev et minus på knap en mio.kr. Selskabets direktion udgøres af adm. direktør Jacob Rath DELPROs bestyrelse består af: Poul Enevold Jørgensen, formand, og Per Sørensen samt Ingvard Jensen, der sammen med Svenn Haargaard repræsenterer G&V Generationsskifte & Vækst A/S Årsrapport for

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP PensionService A/S Cvr.nr. 13 49 68 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14 Boligselskabernes Indkøbsforening Årsrapport 14 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse: Påtegninger: Ledelsespåtegning side 3 Den uafhængige revisors erklæringer - 4 Ledelsesberetning: Selskabsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere