Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data"

Transkript

1 Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Grundlæggende gælder, at omfanget og kvaliteten for data naturligvis er afhængig af, hvorvidt den enkelte fraværshændelse overhovedet registreres, og hvorledes den registreres ude hos den enkelte bruger og i fraværssystemerne. Samtlige regioner og samtlige kommuner på nær Gribskov er repræsenteret statistikken. Statistikperiode Der indsamles data for kalenderåret én gang årlig. Indberetningen sker primo marts det efterfølgende år for herved at sikre, at rettelser og justeringer af fraværsdataene i videst mulig omfang er gennemført ude hos brugerne. Kontrol af data Dataene valideres med hensyn til anvendte koder og værdier mv. Desuden vurderes kvantitet og kvalitet af data fra den enkelte bruger, eksempelvis hvorvidt alle ansatte er repræsenteret i dataene. Personafgrænsning Som udgangspunkt har det været forsøgt at indsamle data fra hele den kommunale og regionale sektor, men en række kommuner, kommunale institutioner og lignende er ikke omfattet af statistikken. Enten fordi der ikke er modtaget fraværsdata fra disse, eller fordi der ikke foreligger tilstrækkelig med matchende data i lønstatistikken. Datamaterialet omfatter månedslønnet personale ansat i den kommunale eller regionale sektor. Følgende personer udelades af statistikken: timelønnet personale, da registreringen af fravær for disse ikke vurderes omfattende nok, personer som findes i fraværsdataene men ikke i lønstatistikken, personer i kommissioner, råd eller lignende, personer, for hvilke der ikke er fraværsregistrering eller hvor denne vurderes utilstrækkelig, 9

2 personer med flere ansættelsesforhold, hvor det ikke er muligt entydigt at identificere disse ved opslag i lønstatistikken, udelades ligeledes af datagrundlaget. Fraværsårsager Der indsamles så vidt muligt samtlige oplysninger fra fraværssystemerne. Registreringen er forskellig afhængig af bruger og fraværssystem med hensyn til såvel omfang som detaljeringsgrad. Hos nogen brugere foretages opdeling på fravær med og uden løn, og der modtages endnu ikke data i fuldt omfang fra alle brugere for så vidt angår fravær grundet i kurser eller lignende. Desuden er registrering af barns indlæggelse m.m. som en selvstændig årsag endnu ikke muligt i alle systemer - nogle indberetter dette fravær under tjenestefri. De modtagne data grupperes i følgende fraværstyper: Egen sygdom. Arbejdsulykke. Børns sygdom. Graviditetsgener. Barselsorlov og orlov ved adoption. Plejeorlov til pasning af sygt familiemedlem. Tjenestefri, dvs. fravær med tilladelse, eksempelvis i tilfælde af flytning, begravelse, eget eller børns bryllup m.v. Fravær baseret på generelt aftalte fraværsordninger, såsom ferieloven, feriefridagsordningen eller omsorgsdage. Fravær baseret på diverse aftalte eller sociale ordninger så som nedsat tjeneste efter aftale og delvis uarbejdsdygtig ansat i fleksjob. Fravær som blot er en anden måde at anvende arbejdstiden på, så kursusdeltagelse, uddannelse i øvrigt, organisationsarbejde, faglige møder m.v. Fravær som er en udskydelse af tidspunktet, hvor et aftalt arbejde udføres, såsom afspadsering. Vedrørende egen sygdom er det ikke muligt yderligere at specificere årsagen til fraværet, eksempelvis hvorvidt der er tale om fysiske eller psykiske årsager. Fraværsårsagerne delvis fravær (fravær som ikke udgør en hel arbejdsdag) og nedsat tjeneste udelukkes, da oplysningerne er meget usikre. Fravær på grund af ferie eller feriefridage modtages stort set kun fra brugere af SD og medtages ikke i tabellerne. Fraværsårsagerne afspadsering og medarbejder i fleksjob medtages heller ikke, da disse ikke er egentlig fravær. 10

3 Det samlede fravær beskrives i oversigtstabellerne, hvorimod der i tabellerne 1 11 stort set kun indgår lønnet fravær og kun årsagskategorierne: sygefravær, som udover egen sygdom omfatter arbejdsskade barselsfravær, omfattende fraværsårsagerne graviditetsgener, barselsorlov, barselsorlov med løn, barselsorlov delvis, barselsorlov drypvis, adoptionsorlov, adoptionsorlov med løn, adoptionsorlov delvis, adoptionsorlov drypvis, fædreorlov og udvidet fædreorlov. Udarbejdelse af statistikken Grundlaget for statistikken er registreringer af de enkelte fraværshændelser for det enkelte ansættelsesforhold i løbet af kalenderåret. Opgørelse af fravær Fraværet opgøres og måles med hensyn til hyppighed, dvs. antal fraværshændelser/- perioder afsluttet i det pågældende kalenderår, volumen, dvs. antal kalenderdage eller dagsværk i fravær inden for det pågældende år samt varighed, dvs. antal sammenhængende dage i hele fraværsperioden, uanset om den er påbegyndt året før. Optælling af hyppighed, volumen, og varighed opgjort for året 2005 Fraværshændelse Hyppighed Volumen Varighed antal perioder kalenderdage 20/12-04 til og med 10/ /12-05 til og med 31/ /12-05 til og med 10/ Samlet opgørelse 2 34 Mål og begreber Som nævnt opgøres fraværet i henholdsvis kalenderdage og i dagsværk. Sidstnævnte er et mål for den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fraværet. Da de indsamlede data for størstedelens vedkommende kun indeholder oplysninger om fravær i kalenderdage (der er stort set kun data vedrørende fravær i timer for brugere af SDsystemet) forudsætter en sådan opgørelse, at der foretages en omregning af kalenderdage til dagsværk. Denne omregning sker først og fremmest for at muliggøre en sammenligning med andre statistikkers opgørelse af be- 11

4 talt tabt arbejdsindsats, som regel udtrykt ved fraværsprocenten. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at der ved sammenligninger mellem nærværende statistik og andre statistikker vedrørende fravær generelt må tages højde for, at eventuelle forskelle for så vidt angår data, afgrænsning, metoder og begreber. SD s omregning af kalenderdage til fraværstimer For 90 % af personalet hos brugere af SD især sygehuse og amtsgårde - foreligger der systematisk registrering af faktiske fraværstimer. For de resterende 10 %, især administrativt personale og vejpersonale indberettes et beregnet timetal. Nedenfor er omregninger beskrevet. Eksempel 1: brugeren indrapporterer: Startdato: 15. august 2005 (mandag) Antal kalenderdage: 4 Antal fraværstimer: 30 SD-systemet fordeler de 30 timer ligeligt på de fraværsdage, der er indrappporteret, dvs. mandag til og med torsdag. Eksempel 2: brugeren indrapporterer: Startdato: 19. august 2005 (fredag) Antal kalenderdage: 4 Antal fraværstimer: 14 I systemet vil fredag, lørdag, søndag og mandag være markeret som fraværsdage, men kun fredagen og mandagen vil få tildelt fraværstimer - nemlig 7 timer hver (gennemsnittet for de 2 dage). Det rigtige antal timer var måske 6 timer til fredag og 8 timer til mandag. Brugeren kan sagtens få de rigtige timer på dagene, hvis de ville indrapportere hver dag for sig - men det gør de ofte ikke. Absolutte mål Opgørelse i kalenderdage I det omfang fraværet opgøres i kalenderdage medregnes weekender, fridage samt søgnehelligdage som fravær - uanset om der er tale om arbejdsdage eller ej - hvis første og sidste fraværsdag falder før og efter disse. Eksempel 1 Fravær opgjort i kalenderdage A: Første dag for fravær var mandag den 9. og sidste dag tirsdag den 17. maj Lørdag den 14., søndag den 15. samt mandag den 16. (2. pinsedag) medregnes uanset at disse dage ikke er arbejdsdage for vedkommende. Fraværet udgør 9 kalenderdage. B: Første fraværsdag var mandag den 9. og sidste fredag den 13. maj (Lørdag den 14., søndag den 15. samt mandag den 16. (2. pinsedag) medregnes ikke) Fraværet udgør 5 kalenderdage. Denne opgørelsesmetode betyder også, at den mindste enhed for fravær er en hel kalenderdag samt at beskæftigelsesgraden (det gennemsnitlige ugentlige timetal) ik- 12

5 ke får indflydelse på opgørelse af fraværet, dvs. at en dags fravær for en person på deltid og en person på fuldtid tæller lige meget. Eksempel 2 Beskæftigelsesgrad, kalenderdage To forskellige personer melder første sygedag mandag den 1. og sidste fraværsdag fredag den 12. august 2005 Opgørelse af fravær: Besk. Fravær i Person grad kalenderdage A B Besk.grad = antal timer pr. uge. <> Besk.grad 1000 = 37 t / uge Opgørelse af antal fraværsdagsværk Metoden til opgørelse af fraværet i dagsværk er afhængig af, hvorvidt der foreligger oplysninger om fraværet opgjort i timer. I det omfang dette ikke er tilfældet skal der først foretages en omregning af antal kalenderdage til fraværsdagsværk. Det skal understreges, at denne beregningsmetode ikke er en præcis eller korrekt opgørelse af antal timer/dagsværk i fravær. Blandt andet forudsættes en 5-dages arbejdsuge, at lørdage, søndage og søgnehelligdage ikke er arbejdsdage, og at et dagsværk udgør 7,4 time (og dermed et ugentlig timetal på 37 timer for en fuldtidsansat). Disse forudsætninger er selvfølgelig kun i bedste fald korrekt ud fra en gennemsnitlig helhedsbetragtning. Metoder til opgørelse af fraværsdagsværk: 1. fravær indberettet med timer: antal fraværsdagsværk = antal timer divideret med 7,4 2. fravær med start- og slutdato: Fraværsdagsværk berregnes ved at antallet af kalenderdage i fravær reduceres med antal lørdage, søndage samt søgnehelligdage i perioden til antal arbejdsdage som herefter omregnes på følgende måde: antal fraværsdagsværk = antal arbejdsdage * beskæftigelsesgrad 13

6 Eksempel 3: Præcis henholdsvis beregnet opgørelse af fravær: 3 forskellige personer A, B og C melder første fraværsdag mandag 1.august og sidste fraværsdag er fredag den 5. august. Indberetning af fraværet vil være: startdato: slutdato: i alt 5 kalenderdage - A arbejder 37 t om ugen 5 dage om ugen fra mandag til og med fredag 7,4 ti mer/dag - B arbejder 37 t om ugen i gennemsnit, men arbejder i ugen kun 3 dage - C arbejder 45 timer om ugen med 9 timer mandag til og med fredag Fravær: Dato Arbejdsdage Arbejdstimer A B C A B C Mandag den ,4 7,4 9 Tirsdag den ,4 7,4 9 Onsdag den ,4 7,4 9 Torsdag den ,4 0,0 9 Fredag den ,4 0,0 9 I alt ,0 22,2 45 Opgørelse af fravær: Dagsværk = 7,4 timer 1. Præcis opgørelse af fravær (på baggrund af indberettede timer) Kalender- Arbejds- Arbejds- Dags- Person dage timer dage værk A 5 37,0 5 5,00 B 5 22,2 3 3,00 C 5 45,0 5 6,08 I alt , ,08 2. Beregnet opgørelse af fravær (beregning sker på baggrund af kalenderdage mv.) Kalender- Arbejds- Arbejds- Dags- Person dage timer dage værk A B C I alt Eksempel 4: Beskæftigelsesgrad, kalenderdage, arbejdsdage og fraværsdagsværk A arbejder 37t /uge; 7,4t/dag B arbejder 18,5t/uge; 7,4t/dag Begge har fravær fra og med mandag 10. til og med fredag den 21. oktober Opgørelse af fravær: Besk. Kalender- Arbejds- Arbejds- Fraværs- Person grad dage dage timer dagsværk A B Besk.grad = antal timer pr. uge. <> Besk.grad 1000 = 37 t / uge 14

7 Relative mål De relative mål for fraværet opgøres ved det gennemsnitlige fravær og ved graden af fravær. I. Det gennemsnitlige fravær opgøres som: I.1. antal kalenderdage pr. helårsansat I.2. antal dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget I.3. antal fraværsperioder pr. helårsansat I opgørelserne indgår alle ansatte, helårs eller fuldtidsbeskæftigede uanset om de har haft fravær eller ej. ad I.1. antal kalenderdage pr. helårsansat beregnes som antal kalenderdage i fravær i alt antal helårsansatte i alt Beregningen forudsætter, at de enkelte ansættelsesforhold omregnes til antal helårsansatte. En helårsansat defineres som et ansættelsesforhold, der uanset beskæftigelsesgrad (en deltids- og en fuldtidsansat tæller lige meget) udgør et kalenderår. ad I.2. antal dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget beregnes som antal dagsværk i fravær i alt antal fuldtidsbeskæftigede i alt Beregningen forudsætter en opgørelse af antal fuldtidsbeskæftigede. En fuldtidsbeskæftiget defineres som en helårsansat med beskæftigelsesgraden 1000 (svarende til 37 timer om ugen). Eksempel 5: Ansættelsesforhold, helårsansatte og fuldtidsbeskæftigede Ansættel- Dage Helårs- Besk. Fuldtidssesforhold i året ansatte grad beskæftigede antal antal 1 365,0 1, , ,0 1, , ,5 0, , ,5 0, ,25 Ad I.3. antal fraværsperioder pr. helårsansat antal fraværsperioder afsluttet i året antal helårsansatte i alt Fraværsperioderne opgøres uden hensyn til, om den fraværende er hel- eller deltidsansat. 15

8 II. Graden af fravær opgøres som: II.1. fraværets omfang, II.2. fraværsprocenten Ad II.1. fraværets omfang beregnes ved forholdet antal kalenderdage i fravær i alt antal mulige kalenderdage i året i alt Nævneren beregnes som: 365 * antal helårsansatte i alt, hvor 365 er antal kalenderdage i året hvis året ikke er skudår. Ad II.2. fraværsprocenten beregnes ved forholdet antal dagsværk i fravær i alt antal mulige dagsværk i året i alt Nævneren beregnes som : 228 * antal fuldtidsbeskæftigede, hvor 228 er antallet af arbejdsdage i året, beregnet som antal kalenderdage reduceret med lørdage, søndage, ferie og søgnehelligdage. Antal arbejdsdage er dermed bestemt af det specifikke år (her 2005) og er ens for alle uanset der kan være forskelle grupperne imellem. Eksempel 6 Opgørelse af antal mulige arbejdsdage pr. helårsanasat opgjort for året 2005 Tekst Dage Kalenderdage i året 365 Antal lørdag eller søndage -105 Ferie: (5 uger a 5 dage) årets søgnehelligdage: Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, 2. Juledag -7 Arbejdsdage pr helårsansat i alt: 228 Sammenligning mellem begreberne fraværets omfang og fraværsprocenten. Der er væsentlig forskel på de to metoders beregninger og resultater, idet den ene bygger på kalenderdage og helårsansatte og den anden på dagsværk og fuldtidsbeskæftigede. Denne forskel er vigtigt at holde sig for øje ikke mindst ved eventuelle sammenligninger af tabeller, som bygger på hver sin metode. 16

9 Et forsøg på at anskueliggøre forskellene ses i eksempel 7, hvor der (som i beregninger der ligger til grund for tabellerne) er forudsat en 5-dages arbejdsuge. Eksempel 7: Sammenligning af opgørelse af fraværets omfang og fraværsprocent A arbejder 37 t/ugen og har været ansat et helt år B arbejder 18,5 t/ugen og har været ansat et helt år C arbejder 37 t/ugen og har været ansat et halvt år Alle har fravær fra og med mandag 10. til og med fredag den 21. oktober Opgørelse af fravær, kalenderdage Mulige Besk. Kalender- kalender Fraværets Person grad dage dage omfang A /365 = 3,29% B /365 = 3,29% C ,5 12/182,5 = 6,58% Opgørelse af fravær, dagsværk Besk. Fraværs- Mulige Fraværs- Person grad dagsværk dagsværk procent A /228 = 4,39% B /228 = 2,19% C /114 = 8,77% Forholdet mellem fraværets omfang / fraværsprocent: A: 3,29/4,39 = 74,9% B: 3,29/2,19 = 150,2% C: 6,58 / 8,77 = 75,0 % Forskellene er blandt andet bestemt af a) på den anden side forholdet mellem antal mulige kalenderdage i alt og antal mulige dagsværk i alt (nævnerne) og dermed mellem antal helårsansatte og fuldtidsbeskæftigede b) forholdet mellem antal kalenderdage og antal dagsværk i fravær (tællerne) For så vidt angår a) er beskæftigelsesgradens betydning for eventuelle forskelle tydelig, se under person B i eksempel 7. Konkret betyder inddragelsen af denne faktor, at uligheder mellem det forholdsmæssige antal af deltidsbeskæftigede i de enkelte overenskomstgrupper i sig selv vil medføre forskelle i opgørelsen af graden af fravær og mellem de to metoder. 17

10 Med hensyn til b) er det klart at her spiller det faktiske/reelle forhold mellem antal dagsværk og kalenderdage en stor rolle. Det er således ikke nødvendigvis korrekt at forudsætte at de 12 kalenderdage i fravær svarer til 10 arbejdsdage. Konkret vil det forhold at nogle overenskomstgrupper har en højere grad af arbejde i skiftende vagter i sig selv medføre eventuelle forskelle i opgørelse af graden af fravær. Da at antal mulige kalenderdage generelt er forholdsvis større end antal mulige dagsværk (brøken 10/228 = 4,39% er større end 12/365 = 3,29%) vil graden af fravær være størst målt som fraværsprocent. I eksempel 8 er det forsøgt vist, hvad fraværsprocenten vil blive, hvis det faktiske/reelle forhold mellem og kalenderdage i fravær og dagsværk i fravær ikke er 10/14 men derimod 8/12 eller 12/12. Eksempel 8 Hvis A faktisk skulle have arbejdet enten 8 eller 12 dage Fraværs- Mulige Fraværs- Person dagsværk dagsværk procent A /228 = 3,51% A /228 = 5,26% Forholdet mellem fraværets omfang / fraværsprocent: A1: 3,29/3,51 = 93,7% A2: 3,29/5,26 = 62,5% 18

11 I de efterfølgende tabeller I og II (tallene er fra 2005) ses de beregnede resultater af graden af fravær for udvalgte grupper og regioner/kommuner. Som nævnt ovenfor bemærkes det, at fraværsprocent er større end procenten for fraværets omfang. Tabel I: Sammenligning af fraværets omfang og fraværsprocenten fordelt på udvalgte overenskomstgrupper Fraværets omfang Fraværsprocent Fraværets omf/ Fraværpro Overenskomstgruppe K. M. Alle K M. Alle K M. Alle % % % Akademikere 2,4 1,8 2,1 3,1 2,4 2, Dagplejere 4,8 2,5 4,8 5,9 3,4 5, Husassistenter, ARF, KL 6,3 6,4 6,3 7,5 8,1 7, Kontor- og edb-personale, ARF, KL 3,4 2,5 3,3 4,4 3,2 4, Lærere m.fl., folkeskolen, KL, FRB 3,7 2,8 3,4 4,6 3,6 4, Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 5,9 4,8 5,6 7,2 6,2 6, Overlæger, lægelige chefer m.v. 2,5 1,7 1,9 3,1 2,1 2, Pæd. Personale, daginst./- klub/skolefri. 5,0 4,3 4,9 6,2 5,4 6, Pædagogisk personale, døgninst. mv. 5,7 4,7 5,4 6,8 5,7 6, Pædagogmedhjælpere 5,4 4,4 5,2 6,9 6 6, Rengøringsassistenter, ARF, KL 6,1 4,3 6,0 7,4 5,5 7, Social- og sundhedspersonale 6,0 5,2 6,0 7,1 6,3 7, Syge- og sundhedspersonale, basisgr., ARF 3,9 3,3 3,8 5,0 4,3 5, Underordnede læger (reservelæger) 2,1 1,5 1,8 2,9 2,1 2, Hele sektoren 4,7 3,4 4,4 5,7 4,3 5, Tabel II: Sammenligning af fraværets omfang og fraværsprocenten fordelt på udvalgte amter/kommuner Fraværets omfang Fraværsprocent Fraværets omf/ Fraværpro Kommune/Amt Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle % % % Aarhus amt 4,3 3,4 4,1 5,4 4,2 5, Frederiksborg amt 4,7 3,7 4,5 5,7 4,5 5, Fyns amt 4,7 3,3 4,4 5,8 4,1 5, Københavns amt 4,7 3,7 4,4 6,0 4,9 5, Nordjyllands amt 4,2 3,0 3,9 5,3 3,8 5, Esbjerg 4,7 2,9 4,3 5,6 3,7 5, Frederiksberg 5,9 4,3 5,4 7,2 5,3 6, Odense 5,8 4,1 5,3 6,9 5,1 6, Ålborg 4,7 3,5 4,5 5,7 4,4 5, Århus 5,6 4,4 5,3 6,8 5,4 6,

12 Begreber: Neden for følger i alfabetisk rækkefølge en beskrivelse af anvendte begreber. Et ord i kursiv angiver, at det defineres selvstændigt. - Ansat. En person med et overenskomst-/aftalemæssig ansættelsesforhold i den kommunale sektor. Betegnelse kan blive anvendt i forbindelse med såvel, ansættelsesforhold som helårsansat og fuldtidsbeskæftigede. - Ansættelsesforhold. Grundlaget for statistikken er registreringer af de enkelte fraværshændelser for det enkelte ansættelsesforhold i løbet af kalenderåret. En person kan have flere ansættelsesforhold og opgørelse pr. ansættelsesforhold kan således betyde, at en person med to ansættelsesforhold tæller med fravær i begge forhold i statistikken. - Arbejdsdage. Kalenderdage, hvor den ansatte er eller skulle have været på arbejde, er arbejdsdage. Begrebet bruges i forbindelse med omregning af kalenderdage til dagsværk. Arbejdsdage Kalenderdage i året Antal lørdag og søndage Ferie (5 uger á 5 dage) Søgnehelligdage Antal arbejdsdage Søgnehelligdage 1. Nytårsdag Skærtorsdag Langfredag Påskedag Store Bededag Kr. Himmelfartsdag Pinsedag juledag juledag I alt Arbejdsuge. I forbindelse med omregning af kalenderdage til dagsværk antages en femdages (mandag fredag) arbejdsuge. - Beskæftigelsesgrad. Angiver antal arbejdstimer pr. uge. En beskæftigelsesgrad på 1000 er lig med 37 timer/uge. Dette forudsættes at gælde for alle overenskomstgrupper uanset at de måtte have et andet timetal (eksempelvis også for dagplejere med 48t/uge). 20

13 - Dagsværk. Dagsværk er enten arbejds- eller fraværsdagsværk. Begrebet anvendes ved beregning af den arbejdsindsats, der går til spilde ved fravær og defineres som 7,4 timer. - Fraværsdage. Fraværsdage er arbejdsdage med fravær. - Fraværstime. Fravær opgjort i timer findes kun i udtræk fra SD, og en fraværstime er den mindste måleenhed for fravær. - Fraværsperiode. Defineres som antallet af sammenhængende kalenderdage med fravær og opgøres med hensyn til længde/varighed og med hensyn til antal pr. helårsansat. Jo længere en fraværsperiode er, jo flere lørdage og søndage og evt. fridage vil den kunne omfatte, hvilket blandt andet har betydning ved opgørelse af periodernes længde. - Fraværets omfang. Et mål som viser, hvor mange procent fraværet målt i antal kalenderdage udgør af det samlede antal mulige kalenderdage. - Fraværsprocenten. Et mål som angiver, hvor mange procent fraværet målt i antal dagsværk udgør af det samlede antal mulige dagsværk. - Fuldtidsbeskæftigede. En person, der er ansat 37 timer om ugen (beskæftigelsesgrad = 1,000) hele året udgør én fuldtidsbeskæftiget. To personer ansat henholdsvis 20 timer og 17 timer om ugen hele året, udgør tilsammen én fuldtidsbeskæftiget. Antallet af fuldtidsbeskæftigede er konkret opgjort som det samlede antal for 12 måneder divideret med Helårsansat. De enkelte ansættelsesforhold omregnes til antal helårsansatte. En person, der har været ansat hele året udgør uanset beskæftigelsesgrad en helårsansat. En deltidsansat og en fuldtidsansat som begge har været ansat et helt kalenderår tæller begge som en helårsansat. Omregningen medfører, at tre personer der har været ansat henholdsvis 3, 9 og 12 måneder, hver for sig udgør 0,25, 0,75 og 1 helårsansat og tilsammen 2 helårsansatte. Antallet af helårsansatte er konkret beregnet som antallet i 12 måneder divideret med Kalenderdag; anvendes til opgørelse af fravær, da der i stort omfang mangler data vedrørende fravær opgjort i timer. Denne opgørelsesmetode medfører, at kalenderdage som ikke er arbejdsdage medtælles som fravær. Antallet af kalenderdage opgøres ud fra start og slutdato i recorden. - Procentiler. En måde at beskrive spredningen i fraværet og baseret på en opstilling af de enkelte observationer af fravær pr. cprnummer i stigende rækkefølge. 21

14 Procentiler er en række målepunkter med angivelse af fraværet for eksempelvis 5%, 10%, 15% osv. af hele populationen. Som det ses i Oversigtstabel D havde 15% af hele af de kommunale ansatte overhovedet intet (registreret) fravær 50% havde et fradrag på mindst 6 dagsværk og 15% (15 procentil) et fravær på mindst 25 dagsværk. - Mulige dagsværk. Den samlede sum af dagsværk i henholdsvis arbejde og fravær i året. Udgør det antal arbejdsdagsværk, en person kunne have haft i et ansættelsesforhold, hvis vedkommende ikke havde været fraværende. - Mulige kalenderdage. Den samlede sum af kalenderdage i året. 22

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

REVIDERET FRAVÆRSSTATISTIK

REVIDERET FRAVÆRSSTATISTIK REVIDERET FRAVÆRSSTATISTIK for den kommunale og regionale sektor 2007 REVIDERET Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale og regionale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor Fraværsstatistik for den kommunale sektor 2006 Fraværsstatistik 2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2007 KL Det Fælleskommunale

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor Fraværsstatistik for den kommunale sektor 2005 Fraværsstatistik 2005 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2006 KL Det Fælleskommunale

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær 2010 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i fraværsperioder er faldet marginalt med 1,7 % fra 2007 til 2010. Faldet i langtidssygefraværet er

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Produktiv tid og fakturerbar tid for KU-ansatte KONCERN-ØKONOMI. Sagsbehandler: René Wedel NØRREGADE 10

Produktiv tid og fakturerbar tid for KU-ansatte KONCERN-ØKONOMI. Sagsbehandler: René Wedel NØRREGADE 10 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Alle enheder S A G S N O T A T 28. OKTOBER 2011 Vedr.: Produktiv tid og fakturerbar tid for KU-ansatte KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler: René Wedel NØRREGADE 10 POSTBOKS

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det regionale område mellem Danske

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Vejledning om beregningsmetoder og datagrundlag for ISOLAs fraværsstatistikker

Vejledning om beregningsmetoder og datagrundlag for ISOLAs fraværsstatistikker Vejledning om beregningsmetoder og datagrundlag for ISOLAs fraværsstatistikker Version: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlaget for fraværsstatistikken... 3 Fraværshændelser 3 Fraværsårsager

Læs mere

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede Peter Beyer Østergaard pebo@di.dk, 6013 708 NOVEMBER 018 Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring 1.500 fuldtidsbeskæftigede Sygefraværet for omsorgsarbejde er højere blandt kommunalt ansatte end

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2017 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd

Lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd Cirkulære om Lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd 2015 Cirkulære af 1. september 2015 Modst. nr. 041-15 J.nr. 2015-1623-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2015 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

Nyhedsbrev, vedrørende Ligestillingsstatistikken 2007

Nyhedsbrev, vedrørende Ligestillingsstatistikken 2007 Nyhedsbrev, vedrørende Ligestillingsstatistikken 2007 Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2007 for kommuner og regioner. Statistikken giver en oversigt over det kommunale og regionale arbejdsmarked

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

KMD Opus Fravær Vejledning til registrering af fravær og nærvær

KMD Opus Fravær Vejledning til registrering af fravær og nærvær KMD Opus Fravær Vejledning til registrering af fravær og nærvær Kode Fravær-/nærværsarter Anvendelse 6F 6. Ferieuge (timer) Kun til 6. ferieuge i afviklingsåret. Overført 6. ferieuge fra tidligere år indberettes

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 13. juni 2013 Statistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse i kommuner og regioner med hensyn til bl.a. omfang af ansættelse, beskæftigelse, fordeling

Læs mere

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014.

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014. Administrationsgrundlag arbejdstidsaftale for skolepædagoger, Randers Kommune 1 Indledning Randers Kommune og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 4. kvartal 2018 og hele 2018 Resume: Den gennemsnitlige

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her?

Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her? Ishøj Kommune November 2012 Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her? Undersøgelsesrapport Indledning Tænketanken CEPOS 1 udgav den 26. juli 2012 en undersøgelse om sygefraværet i 2011 blandt pædagogisk

Læs mere

Fraværsstatistik 2011. Vejledning

Fraværsstatistik 2011. Vejledning Fraværsstatistik 2011 Vejledning Fraværsstatistikkens formål Danmarks Statistiks fraværsstatistik er en årlig statistik, der dækker hele arbejdsmarkedet. Formålet med statistikken er at belyse omfanget

Læs mere

Fonden Hedebo Københavnsvej 14, 4000 Roskilde

Fonden Hedebo Københavnsvej 14, 4000 Roskilde . Afdelingsleder Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde hos Fonden Hedebo Københavnsvej 14, 4000 Roskilde Lokalaftalen omhandler nedenstående løn- og

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Vejledning Fraværsstatistik 2015

Vejledning Fraværsstatistik 2015 Vejledning Fraværsstatistik 2015 Indberetning af fraværsstatistik 2015 Fraværsstatistikkens formål Danmarks Statistiks fraværsstatistik er en årlig statistik, der dækker hele arbejdsmarkedet. Formålet

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011 2017 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2017. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder Notat Vedrørende: Sygefravær 1. kvartal 2015 Sagsnavn: Sygefravær 2013-2015 Sagsnummer: 81.28.00-A00-2-13 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: HR team Dato: 18-05-2015

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Driftområde for Hoved-MED. Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet

Driftområde for Hoved-MED. Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet Fraværsrapport i systemet Fraværsrapport for driften til og med Business Objects november 200 Driftområde for Hoved-MED Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet Udtræk på 5-dagesuge for månedslønnede

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

FLIS. Version 1.0 PERSONALE OG FRAVÆR

FLIS. Version 1.0 PERSONALE OG FRAVÆR FLIS PERSONALE OG FRAVÆR Version 1.0 2017-09-19 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 DATAKVALITET... 3 3 TIDSSERIE... 4 4 SYSTEMER PÅ PERSONALE- OG FRAVÆRSOMRÅDET... 4 5 OPDATERING AF DATA... 5 6 BEGREBER...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere