Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande"

Transkript

1 Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande

2 2

3 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler, der gælder for lønmodtagere og selvstændige, der normalt arbejder i flere EØS-lande, når de pågældende ofte skifter mellem at arbejde i forskellige lande. Pjecen omtaler også de særlige regler, der gælder for lønmodtagere, der er beskæftiget som internationale transportarbejdere i EØS-landene. Reglerne gælder kun for personer, der er statsborgere i et EØS-land. Inden for Norden gælder reglerne dog for alle, uanset statsborgerskab. EØS-lande: Belgien Danmark * Finland * Frankrig Grækenland Holland Irland Island * Italien Liechtenstein Luxembourg Norge * Portugal Spanien Storbritannien Sverige * Tyskland Østrig * Nordiske lande Andre regler om social sikring ved arbejde i udlandet er beskrevet i følgende pjecer: - Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land. - Arbejde i et andet land. - Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS. 3

4 Personer der arbejder i flere EØS-lande LØNMODTAGERE Der er særlige regler for hvilket lands lovgivning om social sikring, der skal anvendes, når en lønmodtager normalt arbejder i flere EØS-lande. En lønmodtager arbejder normalt i flere lande, når pågældende ofte skifter mellem arbejde i forskellige lande. Det gælder når: - arbejdet er jævnt fordelt mellem to eller flere lande med en vis procentdel i hvert land. Eksempel: En lønmodtager arbejder fast hver uge 8 timer i Danmark og 29 timer i Sverige. - arbejdet er ujævnt fordelt på flere lande, hvis skift fra det ene arbejdsland til det andet sker med korte mellemrum. Eksempel: En lønmodtager arbejder for samme arbejdsgiver 1 uge i Danmark, 3 dage i Tyskland, 2 dage i Holland, 4 dage i Danmark, 2 uger i Grækenland, osv. - når arbejdet udføres for to eller flere arbejdsgivere, der har hjemsted eller bopæl i forskellige lande, når det arbejde, der udføres for disse arbejdsgivere, skifter jævnligt. Eksempel: Lønmodtageren har tre forskellige arbejdsgivere med hjemsted i henholdsvis Danmark, Norge og Finland. Lønmodtageren arbejder fast 2 dage om ugen i Danmark, 2 dage om ugen i Norge og 1 dag om ugen i Finland. Det er en forudsætning, at der er tale om løbende ansættelse, og at det er et led i lønmodtagerens normale arbejde, at arbejdet udføres i forskellige lande. En lønmodtager, der arbejder i flere lande, er omfattet af dansk lovgivning om social sikring i følgende situationer: - Lønmodtageren har bopæl i Danmark og udfører jævnligt arbejde i Danmark flere timer om ugen i gennemsnit. - Lønmodtageren har bopæl i Danmark og arbejder for to eller flere arbejdsgivere, der har hjemsted eller bopæl i forskellige lande. - Lønmodtageren arbejder i flere lande for en arbejdsgiver, der har hjemsted eller bopæl i Danmark, når lønmodtageren ikke udfører arbejde i sit bopælsland. 4

5 Den praktiske fremgangsmåde En lønmodtager, der arbejder i flere lande, skal have en særlig dokumentation for, hvilket lands lovgivning der anvendes. Dokumentation gives på blanket E 101. Lønmodtageren skal rette henvendelse til myndighederne i bopælslandet for at få udstedt blanketten. Hvis lønmodtageren bor i Danmark, sendes blanket E 101 til Den Sociale Sikringsstyrelse. Ved arbejde i Norden anvendes blanket N 101 for lønmodtagere, der ikke er statsborgere i et EØS-land. Er lønmodtageren efter Styrelsens vurdering ikke omfattet af dansk lovgivning, sender Styrelsen sagen videre til det land, hvis lovgivning lønmodtageren skal være omfattet af. En lønmodtager, der skal være omfattet af dansk lovgivning, selv om pågældende ikke bor i Danmark, skal rette henvendelse til myndighederne i bopælslandet, der sender sagen videre til Den Sociale Sikringsstyrelse. Blanket E 101 kan købes hos: Schultz Information A/S Telefonnr (lokal 275 og 276) eller i større boghandler. Hvis arbejdsgiveren ikke har nogen virksomhed i det land, hvis lovgivning lønmodtageren skal være omfattet af, kan arbejdsgiveren aftale med lønmodtageren, at denne indbetaler de bidrag, som det ellers ville påhvile arbejdsgiveren at indbetale. Arbejdsgiveren skal underrette myndigheden i landet om, at der er indgået en aftale om betaling af bidrag mellem denne og lønmodtageren. 5

6 Hvad betyder det, at lønmodtageren er omfattet af dansk lovgivning under arbejde i flere lande Lønmodtageren er omfattet af danske sociale sikringsordninger som arbejdstager. Det drejer sig om følgende ordninger: - Sygesikring og sygehusbehandling mv. - Dagpenge ved sygdom og barsel (og adoption) - Arbejdsløshedsforsikring - Sociale pensioner (folkepension og førtidspension) - Tillægspension (ATP) - Børnefamilieydelse og børnetilskud - Arbejdsskadeforsikring En arbejdstager har ret til at modtage disse ydelser fra Danmark, når betingelserne herfor i dansk lovgivning er opfyldt, og optjener ret til social pension. Arbejdsgiveren skal indbetale bidrag til ATP (eget og arbejdstagerens) efter ATP-lovens regler, betale dagpenge ved sygdom efter sygedagpengelovens regler og har pligt til at holde arbejdstageren arbejdsskadeforsikret efter dansk lovgivning. Når lønmodtageren er omfattet af dansk lovgivning, skal vedkommende stilles som om, han udførte hele sit arbejde i Danmark. Retten til social sikring og pligten til at betale bidrag til social sikring i forhold til dansk lovgivning gælder således den totale beskæftigelse. Er lønmodtageren ansat af to eller flere arbejdsgivere, der har hjemsted eller bopæl i forskellige lande, skal hver arbejdsgiver betale bidrag til dansk social sikring for den beskæftigelse, som lønmodtageren udøver hos denne. Læs mere i Styrelsens pjece:»orientering om arbejdsgiverens rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om social sikring«. Told- og skattemyndighederne afgør, om der er pligt til at betale arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsfonde 7, stk. 1-3 under beskæftigelsen i flere lande. Når der er bidragspligt, træffer Den Sociale Sikringsstyrelse afgørelse om bidragsfritagelse efter lovens 7, stk 4 og 5. Der gives ikke bidragsfritagelse til personer, der er omfattet af dansk lovgivning under arbejde i flere EØS-lande. Når lønmodtageren er omfattet af dansk social sikring, skal der ikke betales bidrag til social sikring i de øvrige EØSlande, hvor der arbejdes. Gyldigheden af blanket E 101 DK Blanketten gælder tidsubegrænset for den person, der er anført på blanketten, sålænge der ikke sker ændringer i den pågældendes bopælsland, beskæftigelsesmønster og ansættelsesforhold. Hvis der er tvivl om, hvorvidt den pågældendes forventede beskæftigelsesmønster vil forblive uændret fremover, kan Den Sociale Sikringsstyrelse vælge at tidsbegrænse blanketten. Ved blankettens udløb vil situationen kunne vurderes på ny på baggrund af oplysninger om det hidtidige og det forventede fremtidige beskæftigelsesmønster. 6

7 SELVSTÆNDIGE Der gælder særlige regler for, hvilket lands lovgivning der skal anvendes, når en selvstændig erhvervsdrivende normalt arbejder i flere EØS-lande. En selvstændig arbejder normalt i flere lande, når pågældende ofte skifter mellem arbejde i forskellige lande. Det gælder når: - beskæftigelsen er jævnt fordelt mellem to eller flere lande. - beskæftigelsen udøves ujævnt fordelt på flere lande, hvis skift fra det ene arbejdsland til det andet sker med korte mellemrum. En selvstændig, der arbejder i flere lande, er omfattet af dansk lovgivning i følgende situationer: - Den selvstændige har bopæl i Danmark og udøver jævnligt sin selvstændige virksomhed i Danmark flere timer om ugen i gennemsnit. - Den selvstændige udøver ikke sin selvstændige virksomhed i det land, hvor han bor, men udøver sin hovedbeskæftigelse i Danmark. Ved bestemmelse af hvor den selvstændige udøver sin hovedbeskæftigelse, skal der først og fremmest tages hensyn til det sted, hvorfra den pågældende udøver sin virksomhed. Er dette ikke muligt, skal der lægges vægt på den sædvanlige karakter eller varigheden af virksomheden, på antallet af udførte tjenesteydelser og indtægter i forbindelse med virksomheden. Den praktiske fremgangsmåde En selvstændig, der arbejder i flere lande, skal have en særlig dokumentation for, hvilket lands lovgivning der anvendes. Dokumentation gives på blanket E 101. Den selvstændige skal rette henvendelse til myndighederne i bopælslandet for at få udstedt blanketten. Hvis den selvstændige bor i Danmark, sendes blanket E 101 til Den Sociale Sikringsstyrelse. Ved arbejde i Norden anvendes blanket N 101 for selvstændige, der ikke er statsborgere i et EØS-land. Er den selvstændige efter Styrelsens vurdering ikke omfattet af dansk lovgivning, sender Styrelsen sagen videre til det land, hvis lovgivning den selvstændige skal være omfattet af. En selvstændig, der skal være omfattet af dansk lovgivning, selv om pågældende ikke bor i Danmark, skal rette henvendelse til myndighederne i bopælslandet, der sender sagen videre til Den Sociale Sikringsstyrelse. Blanket E 101 kan købes hos: Schultz Information A/S Telefonnr (lokal 275 og 276) eller i større boghandler. 7

8 Hvad betyder det, at den selvstændige er omfattet af dansk lovgivning under arbejde i flere lande Den selvstændige er omfattet af danske sociale sikringsordninger som selvstændig erhvervsdrivende. Det drejer sig om følgende ordninger: - Sygesikring og sygehusbehandling mv. - Dagpenge ved sygdom og barsel (og adoption) - Børnefamilieydelse og børnetilskud - Arbejdsløshedsforsikring - Sociale pensioner (folkepension og førtidspension) Når den selvstændige er omfattet af dansk lovgivning, skal vedkommende stilles som om, han udførte hele sin selvstændige virksomhed i Danmark. Retten til social sikring i forhold til dansk lovgivning gælder således den samlede, totale beskæftigelse. Told- og skattemyndighederne afgør, om der er pligt til at betale arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsfonde 7, stk. 1-3 under beskæftigelsen i flere lande. Når der er bidragspligt, træffer Den Sociale Sikringsstyrelse afgørelse om bidragsfritagelse efter lovens 7, stk. 4 og 5. Der gives ikke bidragsfritagelse til personer, der er omfattet af dansk lovgivning under arbejde i flere EØS-lande. Når den selvstændige er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, skal der ikke betales bidrag til social sikring i de øvrige EØS-lande, hvor der udøves selvstændig erhvervsvirksomhed. 8

9 Rettigheder for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende Særligt om sygesikring Har arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende i forbindelse med arbejdet midlertidigt ophold i et andet/i andre EØS-lande, har den pågældende ret til at modtage sygehjælp (dvs. lægehjælp og sygehusbehandling mv.) i det omfang, der måtte opstå behov herfor under opholdet. Sygehjælpen ydes af den offentlige sygesikring i opholdslandet/opholdslandene og på samme vilkår, som gælder for landets/landenes egne borgere. Hvis arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende har bopæl i et andet EØS-land, har pågældende og eventuelle familiemedlemmer ret til at blive optaget i den offentlige sygesikring i det EØS-land, hvor de har bopæl. Optagelsen sker for dansk regning, dvs. at der ikke skal betales bidrag til sygeforsikringen i bopælslandet. Hvis arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende ikke er tilmeldt folkeregistret og derfor ikke har et gult sygesikringsbevis, skal kommunen (seneste bopælskommune eller arbejdsgiverens hjemkommune) udstede et særligt sygesikringsbevis. Den pågældende og eventuelle familiemedlemmer har herefter ret til at modtage sygehjælp under ophold i Danmark. Kommunen kan give nærmere oplysninger om ret til sygesikring under ferierejser (rejsesygesikring). Særligt om arbejdsløshedsforsikring Når arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er omfattet af dansk lovgivning, og Den Sociale Sikringsstyrelse har attesteret en blanket E 101 DK, kan pågældende bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. Personen kan også optages i en dansk arbejdsløshedskasse. Arbejdet i andre EØS-lande betragtes som arbejde i Danmark og kan medregnes til at opfylde de danske betingelser for at få dagpenge. Familiemedlemmer En ægtefælle (og børn under en vis alder), der ikke selv er sikret i kraft af arbejde som lønmodtager eller selvstændig, kan have visse rettigheder som familiemedlem til en person, der er omfattet af en sikringsordning som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende - såkaldte afledte rettigheder. Efter dansk lovgivning gives afledt ret til sygehjælp til familiemedlemmer. Se beskrivelsen om sygesikring på denne side 9

10 Personer beskæftiget ved international transport LØNMODTAGERE For en lønmodtager, der er ansat i en privat virksomhed til at foretage transport mellem EØS-landene, gælder der særlige regler. Der skal være tale om transport af passagerer eller gods ad jernbane, landevej eller luftvej. Der kan fx være tale om eksportchauffører, turistbuschauffører og tog- og flypersonale. Hovedreglen for en international transportarbejder er, at pågældende er omfattet af lovgivningen i det land, hvor arbejdsgiveren har hjemsted. En lønmodtager, der er beskæftiget som international transportarbejder for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, er derfor som udgangspunkt omfattet af dansk lovgivning. Dette gælder også, selv om lønmodtageren har bopæl i et andet land. Der gælder dog to undtagelser fra denne hovedregel: - Hvis lønmodtageren overvejende er beskæftiget i sit bopælsland, skal pågældende være omfattet af lovgivningen i bopælslandet. Ved vurdering af om lønmodtageren er omfattet af bopælslandets lovgivning, lægges der vægt på lønmodtagerens sædvanlige eller forventede beskæftigelsesmønster. Overvejende beskæftiget betyder som udgangspunkt, at mere end halvdelen af pågældendes arbejdstimer udføres i bopælslandet. - Hvis lønmodtageren er beskæftiget af en filial eller fast repræsentation i et andet EØS-land, skal lønmodtageren være omfattet af lovgivningen i dette land. Det afgørende er ikke, at der er etableret en filial eller en fast repræsentation i et andet land end virksomhedens hjemstedsland. Afgørende er, at lønmodtageren er beskæftiget af filialen eller repræsentationen, det vil sige, at lønmodtageren udfører sine arbejdsopgaver for filialen. Den praktiske fremgangsmåde Der udstedes ikke blanket E 101 DK eller anden særlig dokumentation for, at en international transportarbejder er omfattet af dansk lovgivning. Afgørelse af om en international transportarbejder er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, træffes af de myndigheder i Danmark, der i øvrigt træffer afgørelse om ret til ydelser: 10

11 Bopælskommunen vedr. sygesikring, børnefamilieydelse og børnetilskud og social pension, arbejdsgiverens hjemstedskommune vedr. syge- og barseldagpenge, arbejdsløshedskassen vedr. arbejdsløshedsforsikring, forsikringsselskabet/arbejdsskadestyrelsen vedr. arbejdsskadeforsikring, Arbejdsmarkedets Tillægspension vedr. ATP. 11

12 Hvis lønmodtageren ikke er omfattet af dansk lovgivning, rettes der henvendelse til myndighederne i det land, hvis lovgivning den pågældende skal være omfattet af. Lønmodtageren og arbejdsgiveren skal betale bidrag til dette lands sociale sikringsordninger, ligesom lønmodtageren har ret til ydelser om social sikring fra dette land. Hvis arbejdsgiveren ikke har nogen virksomhed i det land, hvis lovgivning lønmodtageren skal være omfattet af, kan arbejdsgiveren aftale med lønmodtageren, at denne indbetaler de bidrag, som det ellers ville påhvile arbejdsgiveren at indbetale. Arbejdsgiveren skal underrette myndigheden i landet om, at der er indgået en aftale om betaling af bidrag mellem denne og lønmodtageren. Hvad betyder det, at lønmodtageren er omfattet af dansk lovgivning som international transportarbejder Lønmodtageren er omfattet af danske sociale sikringsordninger som arbejdstager. Det drejer sig om følgende ordninger: - Sygesikring og sygehusbehandling mv. - Dagpenge ved sygdom og barsel (og adoption) - Arbejdsløshedsforsikring - Sociale pensioner (folkepension og førtidspension) - Tillægspension (ATP) - Børnefamilieydelse og børnetilskud - Arbejdsskadeforsikring En arbejdstager har ret til at modtage disse ydelser fra Danmark, når betingelserne herfor i dansk lovgivning er opfyldt, og optjener ret til social pension. Arbejdsgiveren skal indbetale bidrag til ATP (eget og arbejdstagerens) efter ATP-lovens regler, betale dagpenge ved sygdom efter sygedagpengelovens regler og har pligt til at holde arbejdstageren arbejdsskadeforsikret efter dansk lovgivning. Når lønmodtageren er omfattet af dansk lovgivning, skal vedkommende stilles som om, vedkommende udførte hele sit arbejde i Danmark. Retten til social sikring og pligten til at betale bidrag til social sikring i forhold til dansk lovgivning gælder således den totale beskæftigelse. Told- og skattemyndighederne afgør, om der er pligt til at betale arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsfonde 7, stk. 1-3 under beskæftigelsen i flere lande. Når der er bidragspligt, træffer Den Sociale Sikringsstyrelse afgørelse om bidragsfritagelse efter lovens 7, stk. 4 og 5. Der gives ikke bidragsfritagelse til personer, der er omfattet af dansk lovgivning under arbejde i flere EØS-lande. Når lønmodtageren er omfattet af dansk social sikring, skal der ikke betales bidrag til social sikring i de øvrige EØSlande, hvor der arbejdes. 12

13 Særligt om sygesikring Har arbejdstageren i forbindelse med arbejdet midlertidigt ophold i et andet/i andre EØS-lande, har den pågældende ret til at modtage sygehjælp (dvs. lægehjælp og sygehusbehandling mv.) i det omfang, der måtte opstå behov herfor under opholdet. Sygehjælpen ydes af den offentlige sygesikring i opholdslandet/opholdslandene og på samme vilkår, som gælder for landets/landenes egne borgere. Hvis arbejdstageren har bopæl i et andet EØS-land, har pågældende og eventuelle familiemedlemmer ret til at blive optaget i den offentlige sygesikring i det EØS-land, hvor de har bopæl. Optagelsen sker for dansk regning, dvs. at der ikke skal betales bidrag til sygeforsikringen i bopælslandet. Hvis arbejdstageren ikke er tilmeldt folkeregistret og derfor ikke har et gult sygesikringsbevis, skal kommunen (seneste bopælskommune eller arbejdsgiverens hjemkommune) udstede et særligt sygesikringsbevis. Den pågældende og eventuelle familiemedlemmer har herefter ret til at modtage sygehjælp under ophold i Danmark. Kommunen kan give nærmere oplysninger om ret til sygesikring under ferierejser (rejsesygesikring). Særligt om arbejdsløshedsforsikring lovgivning, kan pågældende bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse, ligesom personen kan optages i en dansk arbejdsløshedskasse. Familiemedlemmer En ægtefælle (og børn under en vis alder), der ikke selv er sikret i kraft af arbejde som lønmodtager eller selvstændig, kan have visse rettigheder som familiemedlem til en person, der er omfattet af en sikringsordning som arbejdstager - såkaldte afledte rettigheder. Efter dansk lovgivning gives afledt ret til sygehjælp til familiemedlemmer. Se beskrivelsen om sygesikring på denne side. SELVSTÆNDIGE Der findes ikke særlige regler for personer, der er beskæftiget som selvstændige ved international transport. For denne gruppe gælder de samme regler som for andre selvstændige, der arbejder i to eller flere EØS-lande. Der skal således af Den Sociale Sikringsstyrelse udstedes blanket E 101 DK for en selvstændig, der er beskæftiget ved international transport som dokumentation for, at pågældende er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Se nærmere om reglerne på siderne 7, 8 og 9. Når arbejdstageren er omfattet af dansk 13

14 Andre regler Personer der er udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land En lønmodtager, der arbejder i et andet EØS-land, er som hovedregel omfattet af lovgivningen om social sikring i arbejdslandet. Det gælder, selv om lønmodtageren fortsat har bopæl i Danmark, og/eller arbejdsgiveren har hjemsted her. Hvis en lønmodtager udsendes af en privat arbejdsgiver for at arbejde midlertidigt i et andet EØS-land, er den udsendte omfattet af dansk lovgivning om social sikring, når visse betingelser er opfyldt. For personer, der normalt har selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, og som midlertidigt udøver deres virksomhed i et andet EØS-land, gælder der regler, der svarer til reglerne om udsendelse af lønmodtagere. Yderligere oplysninger om reglerne for lønmodtagere og selvstændige findes i pjecen:» Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land«Tjenestemænd mfl. Der gælder særlige regler for tjenestemænd og dermed ligestillede (offentligt ansatte), lokalt ansatte ved ambassader og konsulater mv. inden for EØS, og hjælpepersonale ved EU-institutioner. Nærmere oplysning om de særlige regler kan fås i Den Sociale Sikringsstyrelse og i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen. (Se adresselisten på bagsiden). 14

15 Oversigt over blanketter, der skal anvendes ved arbejde i flere EØS-lande E 101 DK. E 111 DK. E 106 DK. Blanket om den lovgivning, der skal finde anvendelse. Blanketten udstedes af Den Sociale Sikringsstyrelse og anvendes som dokumentation for anvendelse af dansk lovgivning om social sikring under beskæftigelse i flere EØS-lande. (For personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land, anvendes blanket N 101 ved beskæftigelse i de nordiske lande). Der udstedes ikke blanket E 101 DK for en lønmodtager, beskæftiget ved international transport. Blanket for ret til naturalydelser under ophold i en medlemsstat. Blanketten udstedes af kommunen. Under arbejde i udlandet anvendes blanketten som dokumentation for ret til sygesikringsydelser, sygehusbehandling mv., hvis der opstår behov herfor. I Storbritannien og Nordirland er blanket E 111 DK ikke nødvendig, da den pågældende i stedet kan vise sit pas. E 111 benyttes heller ikke mellem de nordiske lande. Det danske sygesikringsbevis kan eventuelt vises som dokumentation for retten til sygesikring under opholdet. Blanket for ret til naturalydelser ved sygdom og moderskab, for så vidt angår personer bosat i et andet land end det kompetente land. Blanketten udstedes af kommunen. Blanketten dokumenterer ret til at blive optaget i den offentlige sygesikring i bopælslandet for dansk regning. E 106 benyttes ikke mellem de nordiske lande. Optagelse i det andet lands sygesikring sker i forbindelse med registrering af tilflytning på grundlag af internordisk flyttebevis. 15

16 Adresser Nærmere oplysninger om reglerne fås ved henvendelse til følgende myndigheder: Arbejdsløshedsforsikring: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Finsensvej Frederiksberg Tlf.nr.: Arbejdsskadeforsikring: Arbejdsskadestyrelsen Æbeløgade København Ø Tlf.nr.: Sygesikring mv.: Sundhedsministeriet Holbergsgade København K Tlf.nr.: Pension, familieydelser, dagpenge ved sygdom eller fødsel (EF-regler): Den Sociale Sikringsstyrelse Landemærket København K Tlf.nr.: ATP: Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød Tlf. nr.: Udgivet af Den Sociale Sikringsstyrelse og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Ry Bogtryk/Offset Tegninger: Claus Christensen

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land Social sikring under arbejde i udlandet Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet.

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet

Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet Hæfte 7 Ydelser til børn Børnefamilieydelse og børnetilskud Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring 2. reviderede udgave

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Nr. 84 8. september 1994 Bekendtgørelse af administrativ aftale af 18. august 1993 til nordisk konvention om social sikring af 15. juni 1992 samt om Grønlands og Færøernes tiltrædelse heraf 1) Danmark

Læs mere

Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i

Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i PRÆSENTATION Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international 1 Nr. 1, april 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er informationer om Sygehjælp: - EU-sygesikringskortet får længere

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring

Nyhedsbrev. om international social sikring Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, marts 2010 Dette Nyhedsbrev er en opfølgning af Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 1, september 2009, der indeholdt informationer om nogle

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 3. Dagpenge. ved sygdom eller fødsel. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 3. Dagpenge. ved sygdom eller fødsel. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 3 Dagpenge ved sygdom eller fødsel Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 3 Dagpenge ved sygdom eller fødsel Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse Forord I juli 1993 udsendte Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Arbejdsskadestyrelsen,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 1998 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af blanket E 101 DK

VEJLEDNING Udfyldelse af blanket E 101 DK VEJLEDNING Udfyldelse af blanket E 101 DK Rubrik 1. Anfør lønmodtagerens/den selvstændige erhvervsdrivendes personlige data. Punktet D.N.I springes over. Oplys personnummer under pkt. 1.5. UDSENDT TIL

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jnr.: 4003-V0672-08/AEN EU-sygesikringskort Brugervejledning Side 2 af 12 Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S

Indholdsfortegnelse. Jnr.: 4003-V0672-08/AEN EU-sygesikringskort Brugervejledning Side 2 af 12 Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S November 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om systemet... 3 1.1 Gyldighedsperiode... 3 2. Start af system... 4 2.1 Log på med Brugernavn/Adgangskode... 4 3. Startbillede...5 3.1 Bestil kort... 5 4.

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Danmark Europa-Kommissionen Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

1. Kan jeg rejse til et andet EU land for at søge arbejde? 2. Kan jeg søge en hvilken som helst stilling?

1. Kan jeg rejse til et andet EU land for at søge arbejde? 2. Kan jeg søge en hvilken som helst stilling? DA/DK EUR Du har mulighed for at søge arbejde i alle femten medlemsstater i Den Europæiske Union (EU) takket være EU-princippet om borgernes grundlæggende ret til fri bevægelighed. Mange mennesker har

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 23. september 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00061-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1 ALMINDELIGE

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Indledning Denne vejledning er til arbejdsgivere med ansatte i Grønland eller på Færøerne. Vejledningen hjælper

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere