Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011"

Transkript

1 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr:

2 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne skal anvendes så effektivt som muligt, det vil sige, at der ved disponeringen skal vises skyldig økonomisk hensyn. Principper for budgetopfølgning beskriver de metoder og processer, som anvendes til opfølgning på kommunens økonomi med udgangspunkt i det vedtagne budget, den aktuelle udvikling, de fastlagte, visioner, pejlemærker, mål og serviceniveau. Endvidere fastsættes opgave- rolle og ansvarsfordeling i forbindelse med den samlede budgetopfølgning. Budgetopfølgningen er opdelt i: 1. Decentral budgetopfølgning - løbende opfølgning. 2. Central budgetopfølgning - økonomioversigten. 3. Likviditetsoversigt. 4. Obligatorisk likviditetsoversigt. 5. Særlige fokusområder. Områder som ved seneste regnskabsår/budgetopfølgning udviste merforbrug i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. 1. Decentral budgetopfølgning løbende opfølgning. Odder Kommune har gennem mål- og rammestyring en udstrakt decentralisering af kompetence til de decentrale enheder (institutionerne/afdelingerne), som gives frihed i tilrettelæggelsen af den daglige drift og opgaveløsning betinget af stor gennemsigtighed om resultater og opfyldelse af de fastsatte mål. Når en budgetramme entydigt kan henføres til en institutions- eller afdelingsleder, har denne det umiddelbare ansvar for at overholde budgettet. Hvis en budgetansvarlig institutions- eller afdelingsleder kan forudse merudgifter, er vedkommende forpligtet til at foretage omprioriteringer indenfor eget område for at imødegå disse udgiftsstigninger som ikke er indeholdt i det oprindeligt vedtagne budget. Der foretages i de enkelte institutioner/afdelinger en løbende overvågning af udgifterne gennem hele budgetåret. I henhold til principper for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativet, dokumentnummer ) skal der foretages en løbende budgetopfølgning, bl.a. ved anvendelse af udtræk fra økonomisystemer, den løbende integrerede budgetkontrol og det almindelige ledelsestilsyn. Hvis merudgifterne ikke kan dækkes af mindreudgifter på andre områder indenfor eget budget/bevilling er den budgetansvarlige forpligtiget til snarest muligt at forelægge en sag for fagdirektøren/direktionen. Direktionen skal herefter udarbejde forslag til fagudvalget med angivelse af forslag til at imødegå budgetoverskridelsen. Hvis det ikke er muligt at anvise kompenserende besparelser indenfor fagudvalgets budget, forelægges sagen for økonomiudvalget/byrådet som en tillægsbevillingssag. I øvrigt henvises til kommunens regler for bevillingsbinding, generelle regler, og kommunens budget, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring, som er optrykt i Odder kommunes budget.

3 3 2. Central budgetopfølgning. 2.1 Økonomioversigten. Den centrale budgetopfølgning foretages bl.a. gennem økonomioversigten. Økonomioversigten udarbejdes 2 gange årligt i martsl og september, og har som hovedmål at give politikerne relevante informationer om udviklingen i kommunen på såvel økonomi- som indholdssiden. Der følges op på, om budgetterne økonomisk set overholdes og hvorvidt kommunen opnår sine mål. Der lægges vægt på at beskrive væsentlige ændringer i de forudsætninger, der blev lagt til grund for udarbejdelsen af budgettet, samt væsentlige nye faktorer, der har indflydelse på budgettet. Opfølgningen er ikke en gennemgang af det konkrete forbrug på de enkelte institutioner, men en beskrivelse af overordnede tendenser, der har betydning for budgettet. Økonomioversigten skal give ledelsen/politikerne mulighed for prioritering, planlægning og styring af udviklingen i Odder Kommune. Økonomioversigten er ikke en bevillingssag, og sendes derfor direkte fra direktionen til Økonomiudvalget. Oversigten kan efterfølgende danne udgangspunkt for eventuelle tillægsbevillingsansøgninger (se de generelle regler for tillægsbevillinger i budget 2010). Økonomioversigten skal give direktionen et samlet overblik, og dermed give mulighed for, i samarbejde med fagudvalgene, at igangsætte eventuelle modgående foranstaltninger. I økonomioversigten sammenstilles det faktiske forløb med den budgetterede økonomi og mål. Dette indebærer: at det forventede forbrug sammenlignes med bevillingerne. at det vurderes, om de anvendte budgetterede forudsætninger (beløb og mængder) viser sig holdbare. at det vurderes om det/de fastlagte serviceniveauet/mål, forventes opfyldt/kan opfyldes. Økonomioversigten skal ikke blot være en konstatering af faktisk/forventet udvikling, men også en beskrivelse af, hvad der kan gøres for at ændre en udvikling, der ikke er i overensstemmelse med budgettet (merforbrug/mindreforbrug). Økonomioversigten opdeles i: 1. Serviceudgifterne, som er opdelt i 15 driftsområder i henhold til bilag I. 2. Overførsler herunder udgifter til forsikrede ledige. 3. Anlæg. 4. Finansiering. De enkelte budgetafvigelser, som indgår i økonomioversigten, skal af de budgetansvarlige, beskrives ud fra følgende 3 overskrifter: 1. Årsag til budgetafvigelsen. 2. Anslået afvigelse. Det afsatte budgetbeløb og den forventede afvigelse i kr. og mængder. 3. Foranstaltninger der kan modvirke budgetafvigelsen eller forslag til kompenserende besparelser. Der skal beskrives hvilke ændringer der kan foretages i servicemålene for at tilpasse ressourcesiden (økonomien).

4 4 Beskrivelserne i økonomioversigten kan efterfølgende anvendes som grundlag for fagudvalgets/byrådets behandling af sagen, såfremt der efterfølgende fremsendes ansøgning om tillægsbevilling. Økonomioversigten udarbejdes 2 gange årligt i marts og september.. Tidsplan 2011 Bidrag til økonomioversigten tilknyttes sag nr Direktion Økonomiudvalg Fagudvalgene Økonomioversigt nr April/maj Økonomioversigt nr Okt. Økonomioversigten sendes til byrådets medlemmer til orientering umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling. Eventuelle tillægsbevillinger afledt af økonomioversigt nr. 1 og 2, skal være behandlet i fagudvalgene, således at de kan behandles på økonomiudvalgsmøderne den og Tillægsbevillinger på serviceudgiftsområderne skal indeholde forslag til besparelser på serviceudgiftsområderne. For at tidsplanen kan overholdes, er det nødvendigt, at direktørerne og de øvrige budgetansvarlige etablerer en forretningsgang, der gør det muligt at få de nødvendige informationer indsamlet, således at de krav, der stilles til indholdet i økonomioversigten, opfyldes. 2.2 Økonomiopfølgning i Økonomiudvalget. På baggrund af Direktionens løbende økonomiopfølgning, fremsendes økonomisk oversigt til drøftelse i Økonomiudvalget efter følgende tidsplan: (Økonomioversigten) (Økonomioversigten) Likviditetsoversigt. Der udarbejdes hver måned en likviditetsoversigt (kasseopgørelse) til Økonomiudvalget som indeholder: 1. Kassebeholdningen på opgørelsesdagen (ca. 25. i hver måned). 2. Månedsvis gennemsnitlig kassebeholdning i 3 år. 3. Kassebeholdningen pr. dag de seneste 2 år. 4. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen. 5. Opgørelse over tillægsbevillinger finansieret ved kasseforbrug. 6. Anlægsrapport over forbrug og budget og restbudget på de enkelte anlægsprojekter.

5 4. Obligatorisk likviditetsoversigt. 5 Fra 1. januar 2004 blev det obligatorisk at indberette oplysninger om kommunens likviditet, opgjort efter kassekreditreglen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Likviditeten indberettes kvartalsvis senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, og skal forelægges byrådet senest samme datoer. Kassekreditreglen fastslår, at gennemsnittet over de seneste 365 dage af kommunens likvide beholdninger ikke må være mindre end 0 kr. 5. Særlige fokusområder. Institutioner, driftsområder, afdelinger m.fl. som i henhold til det seneste regnskab, seneste budgetopfølgning og den løbende bogføring ikke har overholdt det vedtagne budget, bliver inddraget i en løbende dialog om tilpasning af aktivitetsniveauet med henblik på at overholde budgettet. Fokusområder skal løbende udarbejde budgetopfølgningsrapporter, som skal danne baggrund for en løbende vurdering af det forventede regnskabsresultat. Såfremt det forventede regnskabsresultat ikke er i overensstemmelse med det vedtagne budget, skal der straks iværksættes tiltag som bidrag til budgetoverholdelse. Den løbende budgetopfølgning og vurderingen af regnskabsresultatet sker i samarbejdet med Økonomi, fagdirektør og Direktion. Indtil videre er følgende områder/institutioner i 2011 udpeget som særlige fokusområder: Visitationsteamet herunder hjælpemidler. Ældreservice. Børne- og Familiecentret. Dagplejen som følge af faldende børnetal. Folkeskolen som følge af skolelukninger og besparelser. Vintertjeneste. Institutioner m.fl. som i henhold til det seneste regnskabsresultat har overskredet de fastlagte grænser for overførsel af underskud. 6. Roller. Økonomiudvalgte skal i henhold til styrelsesvedtægten føre tilsyn med: at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke. Økonomiudvalget har således det overordnede ansvar for at sikre, at Byrådet er vidende om kommunes økonomiske status. Fagudvalgene har den umiddelbare forvaltning af udvalgets område, herunder ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer, som fremgår af budgettet og i særlig grad serviceudgifterne. Budgetoverskridelser skal som hovedregel finansieres indenfor eget udvalgsområde. Direktionen har til opgave løbende at følge den samlede økonomiske udvikling i kommunen og sikre et administrativt helhedssyn på budgettet, og sikre budgetoverholdelse i den samlede kommunale organisation. Direktionen har endvidere en central rolle i forhold til effektiviseringer for derved at skabe økonomisk råderum og dermed budgetoverholdelse.

6 6 Direktionen har til opgave at påpege muligheder for finansiering af uundgåelige merudgifter og forelægge disse til politisk behandling.

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012. 5.0 Indledning 5.0-1. 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5.

Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012. 5.0 Indledning 5.0-1. 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5. Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012 5 FORM OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET Indhold Side 5.0 Indledning 5.0-1 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5.1-1 5.2 Formkrav

Læs mere

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV 2014-11-14 Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV Indledning Dette notat er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre og illustrere den styringsmodel og de styringsprincipper, der gælder for 60 fællesskabet

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere