En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads."

Transkript

1 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder i psykiatrien. Dette notat bygger på svarene fra disse medlemmer. Svarprocenten i undersøgelsen var 38. Hovedkonklusioner Mere end halvdelen af de medvirkende medlemmer fra psykiatrien har inden for det sidste år været udsat for fysisk vold fra borgere på deres arbejdsplads. Skub, kast med genstande og slag er de former for vold, som flest er blevet udsat for. 3 ud af 4 medlemmer har i samme periode været udsat for trusler om vold. 3 ud af 10 har mindst en gang om ugen arbejdet alene, hvor der er risiko for vold. For de medlemmer, der arbejder i botilbud, gælder dette 4 ud af 10. En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 3 ud af 10 er helt eller delvist uenige i, at der på deres arbejdsplads er en fast praksis for, hvad man gør, hvis en borger ikke tager sin medicin og bliver til fare for andre. Næsten halvdelen af de medlemmer, der arbejder i botilbud for sindslidende, er helt eller delvist uenige i, at de og deres kolleger er tilstrækkeligt dækket med overfaldsalarmer. Medlemmerne er blevet bedt om at sammenligne situationen i dag med forholdene for to år siden. 6 ud af 10 har svaret, at andelen af borgere med meget svære sindslidelser er steget på deres arbejdsplads. En tilsvarende andel har oplyst, at der nu er flere borgere med et stofog/eller alkoholmisbrug. Og lidt under halvdelen vurderer, at der i dag er flere borgere på deres arbejdsplads, der burde være indlagt. Samtidig svarer 6 ud af 10, at der i dag er færre ansatte pr. borger på deres arbejdsplads end for to år siden. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Inge Frölich Anne Mejer Søren Olufsen

2 Vold i psykiatrien 2 Figur 1 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold fra borgere på din arbejdsplads? Antal svar: 792, heraf 325 fra behandlingspsykiatrien, 292 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 175 fra botilbud til sindslidende. Medlemmerne er blevet spurgt, om de inden for det sidste år har været udsat for fysisk vold fra borgere på deres arbejdsplads. Svarene kan ses i figur 1 ovenfor. Det fremgår, at mere end halvdelen (56 % 1 ) har været udsat for vold i løbet af perioden. For 1 procent er dette sket dagligt, og for 1 ud af 20 (5 %) er det sket ugentligt. 1 ud af 10 (11 %) har oplevet vold fra borgere en gang om måneden, og knapt 4 ud af 10 (39 %) har været udsat for fysisk vold sjældnere end hver måned. Den andel af medlemmerne, der har været udsat for fysisk vold inden for det seneste år, er forskellig på de tre hovedområder inden for psykiatrien, som ses i figur 1. Medlemmerne i behandlingspsykiatrien er mest udsatte her har 7 ud af 10 (71 %) været udsat for vold i perioden. De tilsvarende andele er 55 procent og 39 procent i henholdsvis botilbuddene og den øvrige del af socialpsykiatrien =56

3 Vold i psykiatrien 3 Figur 2 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold fra borgere på din arbejdsplads? Antal svar: 792, heraf 325 fra behandlingspsykiatrien, 292 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 175 fra botilbud til sindslidende. Figur 2 ovenfor viser medlemmernes svar på et spørgsmål om, hvorvidt de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for trusler om vold fra borgere på deres arbejdsplads. Det ses, at en fjerdedel (23 %) svarer, at de aldrig har været udsat for trusler om vold i perioden de øvrige har således mindst én gang været udsat for sådanne trusler. Knap en femtedel (18 %) har været udsat herfor mindst én gang om ugen. For en fjerdedel (23 %) er det sket hver måned, mens en tredjedel (36 %) har svaret, at det er forekommet sjældnere end hver måned. Hvad angår evt. forskelle mellem arbejdsområderne, bør figuren aflæses med en vis forsigtighed pga. den usikkerhed, svarene er forbundet med. Der er dog en sikker forskel mellem behandlingspsykiatrien og den del af socialpsykiatrien, der ikke omfatter botilbud der er således flere, der har været udsat for trusler om vold i behandlingspsykiatrien end i den nævnte del af socialpsykiatrien. Medlemmerne er også blevet spurgt, om de inden for de sidste 12 måneder i deres fritid har været udsat for fysisk vold eller trusler om vold fra borgere fra deres arbejdsplads. Kun 3 procent har svaret ja til dette spørgsmål (figur ikke vist).

4 Vold i psykiatrien 4 Figur 3 Har borgere inden for de seneste 12 måneder udsat dig for noget af følgende i forbindelse med dit arbejde? Antal svar: 789, heraf 324 fra behandlingspsykiatrien, 291 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 174 fra botilbud til sindslidende. Figur 3 ovenfor viser, hvilke former for vold medlemmerne er blevet udsat for de sidste 12 måneder, og hvor mange der har oplevet trusler eller truende adfærd. Kun en femtedel (20 %) har hverken været udsat for vold, trusler eller truende adfærd. Det vil sige, at 8 ud af 10 har været udsat for enten vold, trusler eller truende adfærd i perioden. Denne andel er lavest i den del af socialpsykiatrien, der ikke omfatter botilbud. Ser man på, hvilke former for vold medlemmerne er blevet udsat for, viser det sig, at kast med genstande, skub, slag og spyt er de mest udbredte former. I behandlingspsykiatrien er det næsten halvdelen af medlemmerne (46 %), der har været udsat for kast med genstande, og 4 ud af 10 (42 %) har været oplevet at blive skubbet.

5 Vold i psykiatrien 5 Figur 4 Tænk tilbage på de sidste 12 måneder. Hvor ofte har du da arbejdet alene, hvor der er risiko for vold? Antal svar: 789, heraf 325 fra behandlingspsykiatrien, 290 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 174 fra botilbud til sindslidende. Medlemmerne er blevet spurgt, hvor ofte de inden for de sidste 12 måneder har arbejdet alene, hvor der er risiko for vold. Svarene ses i figur 4 ovenfor. Det fremgår bl.a., at 3 ud af 10 (31 %) mindst en gang om ugen har arbejdet alene, hvor der var risiko for vold. I socialpsykatrien gælder dette knap 4 ud af 10. I behandlingspsykiatrien er den tilsvarende andel en femtedel (20 %) af medlemmerne. Mere end 4 ud af 10 (44 %) i behandlingspsykiatrien har i den nævnte periode ikke arbejdet alene, hvor der var risiko for vold. Det samme gælder kun en femtedel af medlemmerne i socialpsykiatrien. Der er ikke forskel på svarene fra medlemmer i botilbud og svarene fra de medlemmer, der arbejder i den øvrige del af socialpsykiatrien.

6 Vold i psykiatrien 6 Figur 5 Hvor ofte er du utryg ved at arbejde alene? Antal svar: 789, heraf 325 fra behandlingspsykiatrien, 290 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 174 fra botilbud til sindslidende. Medlemmerne er blevet spurgt, hvor ofte de er utrygge ved at arbejde alene. Svarene fremgår af figur 5 ovenfor. Det ses, at alenearbejde er mere udbredt i socialpsykiatrien end i behandlingspsykiatrien. Mens kun 1 ud af 10 i socialpsykiatrien svarer, at de aldrig arbejder alene, er den tilsvarende andel i behandlingspsykiatrien over en tredjedel (35 %). Hvis man ser bort fra de medlemmer, der aldrig arbejder alene, er det nogenlunde samme andel, der i behandlingspsykiatrien og i botilbuddene altid, ofte eller sommetider er utrygge ved at arbejde alene nemlig 4 ud af 10. Den tilsvarende andel er 3 ud af 10 i den øvrige del af socialpsykiatrien. Bedre personalenormering, da vi tit arbejder alene i grupperne. (Vi har 2 grupper og skulle være normeret til minimum 2 personaler i hver gruppe). Hvor vi minimum i aftenvagt og weekendvagter skulle være 4 på vagt er vi meget ofte, faktisk fast kun 3 personaler. Social- og sundhedsassistent fra et botilbud om, hvad der kunne bidrage til at forebygge vold

7 Vold i psykiatrien 7 Figur 6 I hvilken grad er du bekymret for at begå fejl, når du er alene på arbejde? Antal svar: 623, heraf 209 fra behandlingspsykiatrien, 260 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 154 fra botilbud til sindslidende. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der tidligere har svaret, at de aldrig arbejder alene. De medlemmer, der ind i mellem har alenearbejde, er blevet spurgt, i hvilken grad de er bekymrede for at lave fejl, når de er alene på arbejde. Det ses i figur 6 ovenfor, at knap 1 ud af 3 (28 %) i høj grad eller i nogen grad har en sådan bekymring. Der er ikke nogen sikker forskel mellem svarene fra de tre arbejdsområder. Medlemmerne er blevet spurgt, om der er lokale retningslinjer om vold eller en voldspolitik på deres arbejdsplads. Mere end 9 ud af 10 (93 %) har svaret ja til dette. 1 ud af 20 (6 %) ved ikke, om der er sådanne retningslinjer eller en sådan politik på deres arbejdsplads (figur ikke vist). De arbejdsmiljørepræsentanter, der indgår i undersøgelsen, er blevet spurgt, om der på deres arbejdsplads er lavet individuelle risikovurderinger af de enkelte borgere, hvor man har forholdt sig til voldsrisikoen. Der foreligger svar fra i alt 74 arbejdsmiljørepræsentanter. 34 af disse arbejder i behandlingspsykiatrien, 31 i den del af socialpsykiatrien, der ikke er botilbud, og 9 i botilbud. Der er en relativt stor usikkerhed forbundet med disse svar men mellem en fjerdedel og en tredjedel af disse arbejdsmiljørepræsentanter svarer, at der ikke er lavet nogen risikovurderinger af enkeltborgere på deres arbejdsplads. Mellem en tredjedel og halvdelen har svaret, at der er lavet individuelle risikovurderinger af alle borgere, hvor det er relevant. Op til en fjerdedel har svaret, at der er lavet risikovurderinger af nogle af de borgere, hvor det er relevant (figur ikke vist).

8 Vold i psykiatrien 8 Individuelle risikovurderinger er mere udbredt i behandlingspsykiatrien end i den del af socialpsykiatrien, der ikke omfatter botilbud. Pga. det lave antal svar er det ikke muligt at sige noget om, hvor udbredt individuelle risikovurderinger er i botilbuddene (figur ikke vist). Arbejdsmiljørepræsentanterne fra de arbejdspladser, hvor der er udarbejdet individuelle risikovurderinger af enkeltborgere, er blevet spurgt, om risikovurderingen af den enkelte borger er tilgængelig for alle ansatte, som har kontakt med borgeren, herunder vikarer. Mere end 9 ud af 10 (93 %) har svaret ja til dette (figur ikke vist). Figur 7 Har I temaet vold med i jeres generelle APV (arbejdspladsvurdering)? Antal svar: 779, heraf 316 fra behandlingspsykiatrien, 289 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 174 fra botilbud til sindslidende. Det ses i figur 7 ovenfor, at 7 ud af 10 har svaret, at temaet vold er med i deres generelle APV (arbejdspladsvurdering). Lidt under en tiendedel (8 %) har svaret nej til dette, og en femtedel (22 %) har svaret Ved ikke til spørgsmålet. Der er ingen sikre forskelle mellem arbejdsområderne.

9 Vold i psykiatrien 9 Figur 8 I hvilken grad bliver jeres APV/risikovurdering fulgt op af forebyggelsestiltag? (Det kan fx handle om, hvornår man skal være to ansatte hos borgeren, og hvordan man med fordel kan kommunikere med borgeren.) Antal svar: 547, heraf 234 fra behandlingspsykiatrien, 201 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 112 fra botilbud til sindslidende. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret, at temaet vold er med i den generelle arbejdspladsvurdering (APV) for deres arbejdsplads og til arbejdsmiljørepræsentanter, der har svaret, at der er lavet individuelle risikovurderinger af borgere på deres arbejdsplads. De medlemmer, der har svaret, at arbejdspladsvurderingen (APV en) for deres arbejdsplads indeholder temaet vold, er blevet spurgt, i hvilken grad APV en bliver fulgt op af forebyggelsestiltag. Svarene på det spørgsmål kan ses i figur 8 ovenfor. Lidt under halvdelen (49 %) mener, at deres APV i høj grad bliver fulgt op af forebyggelsestiltag, og 3 ud af 10 (29 %) mener, at dette i nogen grad sker. 13 procent har svaret, at der sker i mindre grad, mens 5 procent mener, at det slet ikke sker. Der er ingen forskel på svarene fra de tre arbejdsområder.

10 Vold i psykiatrien 10 Figur 9 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? Vold bliver tilstrækkeligt forebygget på min arbejdsplads Antal svar: 782, heraf 322 fra behandlingspsykiatrien, 288 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 172 fra botilbud til sindslidende. Lidt under 3 ud af 10 (28 %) af medlemmerne i undersøgelsen er helt enige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. Næsten halvdelen (47 %) er delvist enige i udsagnet. 16 procent er delvist uenige, og 7 procent er helt uenige. Der er ingen sikre forskelle mellem svarene fra de tre arbejdsområder. Svarene fremgår af figur 9 ovenfor.

11 Vold i psykiatrien 11 Figur 10 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? Jeg ved, hvad jeg skal gøre, hvis jeg bliver udsat for vold eller trusler om vold. Antal svar: 782, heraf 322 fra behandlingspsykiatrien, 288 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 172 fra botilbud til sindslidende. Mere end 6 ud af 10 medlemmer (63 %) har erklæret sig helt enige i, at de ved, hvad de skal gøre, hvis de bliver udsat for vold eller trusler om vold. Yderligere 3 ud af 10 (28 %) er delvist enige i udsagnet. 8 procent er helt eller delvist uenige. Dette fremgår af figur 10 ovenfor. De forskelle mellem arbejdsområderne, der kan ses i figuren, er ikke statistisk sikre.

12 Vold i psykiatrien 12 Figur 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? På min arbejdsplads har vi en fast praksis for, hvad vi gør, hvis en borgere ikke tager sin medicin og bliver til fare for andre. Antal svar: 782, heraf 322 fra behandlingspsykiatrien, 288 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 172 fra botilbud til sindslidende Medlemmerne er blevet bedt om at forholde til, om der på deres arbejdsplads er en fast praksis for, hvad man gør, hvis en borger ikke tager sin medicin og bliver til fare for andre. Svarene ses i figur 11 ovenfor. Det fremgår af figuren, at kun lidt under en tredjedel (32 %) har kunnet erklære sig helt enige i, at der er en sådan fast praksis på deres arbejdsplads. En anden tredjedel (34 %) er delvist enige i udsagnet. 18 procent er delvist uenige i, at der er en sådan fast praksis på deres arbejdsplads, og 10 procent er helt uenige. 6 procent har svaret Ved ikke. Der er ikke nogen sikre forskelle på svarene fra de tre arbejdsområder. Jeg mener, vi mangler sanktionsmuligheder overfor beboere, som ikke vil tage deres medicin og som følge deraf bliver psykotiske og udadreagerende. Mulighed for at skærme de andre beboere, personalet og dem selv. Ringer du til psykiatrisk skadestue, er der ikke plads osv. Pædagog, botilbud

13 Vold i psykiatrien 13 Figur 12 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? Jeg føler mig godt klædt på til at håndtere voldelige borgere. Antal svar: 782, heraf 322 fra behandlingspsykiatrien, 288 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 172 fra botilbud til sindslidende Medlemmerne er blevet spurgt, hvor enige eller uenige de er i udsagnet Jeg føler mig godt klædt på til at håndtere voldelige borgere. 3 ud af 10 (30 %) er helt enige i dette, og halvdelen (49 %) er delvist enige. Lidt under en femtedel (19 %) er uenige i udsagnet, heraf er 5 procentenheder helt uenige. Der er en sikker forskel mellem svarene fra medlemmerne i behandlingspsykiatrien og de medlemmer, der arbejder i botilbud. De sidstnævnte føler sig ikke lige så godt klædt på til at håndtere voldelige borgere. Der er således 27 procent af medlemmerne i botilbuddene, der er uenige i udsagnet mod 15 procent fra behandlingspsykiatrien.

14 Vold i psykiatrien 14 Figur 13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? På min arbejdsplads er vi tilstrækkeligt dækket med overfaldsalarmer Antal svar: 782, heraf 322 fra behandlingspsykiatrien, 288 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 172 fra botilbud til sindslidende Medlemmerne er blevet bedt om at forholde sig til, om de ansatte på deres arbejdsplads er tilstrækkeligt dækket med overfaldsalarmer. Det ses i figur 13 ovenfor, at 3 ud af 10 er helt eller delvist uenige i, at dette er tilfældet. Det er en sikker forskel mellem svarene fra de medlemmer, der arbejder i socialpsykiatrien, og de medlemmer, der arbejder i behandlingspsykiatrien. Der er relativt set flest fra socialpsykatrien, der er helt eller delvist uenige i, at dækningen med overfaldsalarmer er tilstrækkelig på deres arbejdsplads. Blandt medlemmer i botilbud drejer det sig om næsten halvdelen (47 %), i den øvrige del af socialpsykiatrien gælder det næsten 4 ud af 10 (37 %). I behandlingspsykiatrien er den tilsvarende andel kun 13 procent. Blandt medlemmer i den del af socialpsykiatrien, der ikke omfatter botilbud, er der en høj andel (23 %), som har valgt at svare Ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet om overfaldsalarmer. Først og fremmest ved aldrig at være alene med borgere med truende/voldelig adfærd. Ved at få overfaldsalarmer. Selvom det nok ikke er tilstrækkeligt, hvis uheldet virkelig er ude. Jeg mener - hvis alarmen går til fx hjemmeplejen som nu, hvornår kommer de så? Vi kan også kode vores Tlf til et hurtigtkald. Men hvor hurtigt kommer hjælpen? Det bedste er aldrig at være alene. Social- og sundhedsassistent i socialpsykiatrien (ikke botilbud) om forebyggelse af vold

15 Vold i psykiatrien 15 Figur 14 Er andelen af borgere med meget svære sindslidelser steget eller faldet på din arbejdsplads inden for de seneste 2 år? Antal svar: 702, heraf 302 fra behandlingspsykiatrien, 252 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 148 fra botilbud til sindslidende. Der er set bort fra de medlemmer, som svarede, at de ikke har været på deres nuværende arbejdsplads i to år. Det fremgår af figur 14 ovenfor, at 6 ud af 10 (62 %) medlemmer vurderer, at andelen på deres arbejdsplads af borgere med meget svære sindslidelser er steget de seneste to år. Stort set ingen medlemmer (2 %) har svaret, at denne andel er faldet. 3 ud af 10 mener, at andelen er uændret, og resten (7 %) har svaret Ved ikke. Der er ingen forskel på svarene fra de tre arbejdsområder, der er vist i figuren.

16 Vold i psykiatrien 16 Figur 15 Er der i dag flere eller færre borgere på din arbejdsplads med et stof- og/eller alkoholmisbrug end for 2 år siden? Antal svar: 709, heraf 304 fra behandlingspsykiatrien, 255 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 150 fra botilbud til sindslidende. Der er set bort fra de medlemmer, som svarede, at de ikke har været på deres nuværende arbejdsplads i to år. Figur 15 viser medlemmernes svar på et spørgsmål om, hvorvidt der i dag er flere eller færre borgere på deres arbejdsplads med et stof- og/eller alkoholmisbrug, end der var for to år siden. Det ses, at 6 ud 10 (61 %) har svaret, at der i dag er flere borgere med et misbrug. Mere end 3 ud af 10 (32 %) har svaret, at det er ca. det samme som for to år siden, mens kun 2 procent har svaret, at der er færre borgere med et misbrug. Om evt. forskelle mellem de tre arbejdsområder kan det siges med sikkerhed, at andelen af medlemmer i behandlingspsykiatrien, der svarer, at der i dag er flere borgere på deres arbejdsplads med et misbrug (66 %), er højere end den tilsvarende andel blandt medlemmer, der arbejder i botilbud (50 %).

17 Vold i psykiatrien 17 Figur 16 Er andelen af ikke-uddannede medarbejdere på din arbejdsplads steget eller faldet de seneste 2 år? Antal svar: 710, heraf 300 fra behandlingspsykiatrien, 258 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 152 fra botilbud til sindslidende. Der er set bort fra de medlemmer, som svarede, at de ikke har været på deres nuværende arbejdsplads i to år. Medlemmerne er blevet spurgt, om andelen af ikke-uddannede medarbejdere på deres arbejdsplads er steget eller faldet de seneste to år. Det ses i figur 16 ovenfor, at en meget høj andel (44 %) har svaret Ved ikke/ikke relevant til dette spørgsmål. En del medlemmer fra især behandlingspsykiatrien har i deres kommentarer gjort opmærksom på, at der ikke er ikke-uddannet (pleje)personale på deres arbejdsplads de har således benyttet sig af muligheden for at svare Ikke relevant. Det fremgår videre af figuren, at 15 procent (af alle med og uden ikke-uddannet personale) har svaret, at andelen af ikke-uddannede medarbejdere er faldet, mens 10 procent har svaret, at denne andel er faldet. Forskellen på de to andele er dog ikke statistisk sikker.

18 Vold i psykiatrien 18 Figur 17 Sammenlignet med for 2 år siden, har I så på din arbejdsplads i dag flere eller borgere, der burde være indlagt på et psykiatrisk sygehus? Antal svar: 405, heraf 257 i socialpsykiatrien (ikke botlbud) og 148 i botilbud for sindslidende.. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer i behandlingspsykiatrien. Der er set bort fra de medlemmer, som svarede, at de ikke har været på deres nuværende arbejdsplads i to år. Det ses i figur 18 ovenfor, at lidt under halvdelen (47 %) af de medvirkende medlemmer fra socialpsykiatrien vurderer, at der i dag sammenlignet med for to år siden - er flere borgere på deres arbejdsplads, der burde være indlagt på et psykiatrisk sygehus. Kun 3 procent har svaret, at der er færre borgere, der burde være indlagt.

19 Vold i psykiatrien 19 Figur 17 Er der i dag flere eller færre ansatte pr. borger på din arbejdsplads, end der var for 2 år siden? Antal svar: 699, heraf 296 fra behandlingspsykiatrien, 254 fra socialpsykiatrien (ikke botilbud) og 149 fra botilbud til sindslidende. Der er set bort fra de medlemmer, som svarede, at de ikke har været på deres nuværende arbejdsplads i to år. Medlemmerne er også blevet bedt om at svare på, om der i dag er flere eller færre ansatte pr. borger på deres arbejdsplads, end der var for to år siden. Det fremgår af figur 18 ovenfor, at 6 ud af 10 (59 %) medlemmer vurderer, at der i dag er færre ansatte pr. borger. 3 ud af 10 mener, at antallet er cirka det det samme, og 6 procent har svaret, at der i dag er flere ansatte pr. borger. Der er ikke forskel på svarene fra de tre arbejdsområder.

20 Vold i psykiatrien 20 Medlemmerne har i to åbne spørgsmål kunnet skrive kommentarer, herunder om deres tanker om, hvordan vold kunne forebygges bedre på deres arbejdsplads, end det sker i dag. Hele 298 medlemmer har skrevet én eller to kommentarer. Omkring 90 medlemmer peger på, at der er behov for en bedre normering på deres arbejdsplads flere nævner aften- og nattetimerne i den forbindelse. Der er en håndfuld medlemmer fra behandlingspsykiatrien, der mener, at der er brug for flere mandlige kolleger. Mange medlemmer nævner også forskellige former for uddannelse. Øge psyko-fysisk træning samt flere kurser i konflikthåndtering Plejer i behandlingspsykiatrien Ca. 40 medlemmer nævner mindre alenearbejde som en mulighed for at forebygge vold. En del medlemmer er inde på, at det kan være svært at afgøre at afgrænse, hvad der er alenearbejde. Medlemmet er måske ikke som sådan alene i vagten, men i praksis adskilt fra de øvrige kolleger på vagt med ringe mulighed for at tilkalde disse kolleger hurtigt.

21 Vold i psykiatrien 21 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden januar Indsamlingsmetode Svarene er indsamlet via en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Der blev udsendt én påmindelse i perioden. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er de medlemmer med kendt adresse, der arbejder i psykiatrien. Medlemmerne er udvalgt efter de arbejdspladsoplysninger, der er registreret om dem i FOAs medlemsregister. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen pr. mail adresser viste sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer deltog i undersøgelsen, heraf gennemførte 877 undersøgelsen fuldt ud. Det giver en svarprocent på 38, hvilket er tilfredsstillende for denne type undersøgelser. Repræsentativitet Der er ikke gennemført en nærmere analyse af repræsentativiteten. Analyse, herunder evt. vægtning af data 792 af de medvirkende har oplyst, at de arbejder i psykiatrien. Analysen, der ligger til grund for dette notat, vedrører svarene fra disse medlemmer. Medlemmerne har kunnet angive mere detaljerede oplysninger om deres arbejdsområde end de tre hovedområder, som dette notat beskriver. Medlemmernes svar er omkodet til disse tre hovedområder. Der er ikke anvendt vægtning af data.

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Afbureaukratiseringsundersøgelsen

Afbureaukratiseringsundersøgelsen Afbureaukratiseringsundersøgelsen - Resultater for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen MEGAFON har i samarbejde med Danmarks Lærerforening i januar gennemført en undersøgelse om lærernes holdning til

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Vold mod socialrådgivere i Danmark

Vold mod socialrådgivere i Danmark Vold mod socialrådgivere i Danmark Socialrådgivere tal om vold 21 procent oplever trusler om vold 7 procent oplever at blive hængt ud offentligt 2 procent oplever fysisk vold 3 drab på socialrådgivere

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

- Forslag til praksis

- Forslag til praksis Sikkerhedsuddannelse for vikarer - Forslag til praksis Psykiatri & Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund og formål...3 1.2 Arbejdsgruppens opgave...3 1.2.1 Afgrænsning...3

Læs mere

Sammenhæng i psykiatrien

Sammenhæng i psykiatrien Sammenhæng i psykiatrien 1. Har du oplevet, at din kommune ikke kan/vil hjælpe dig som pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe etc.)? I meget høj grad 18,3% 69 I høj grad 15,1% 57 I nogen grad

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Kvalitet i den offentlige sektor

Kvalitet i den offentlige sektor 2.10.2006 Notat 14930 MELA/KAOL Kvalitet i den offentlige sektor Offentlige ansatte oplever i høj grad, at mulighederne for at levere en god service med god kvalitet er blevet forringet i løbet af de sidste

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29.

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29. Undersøgelse om arbejdsskader og ulykker udelukkende skuespillere I alt 525 medlemmer har svaret på undersøgelsen. Surveyen er udsendt den 2. oktober 2014, og respondenterne har kunnet besvare spørgeskemaet

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i ældreplejen TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006 F O A F A G O G A R B E J D E Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Forord FOAs sygefraværsundersøgelse viser desværre, at sygefraværet er stigende blandt FOAs medlemmer.

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Livet med demens Demens og aggression: Demens er en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men er hyppigst hos ældre. Demens er betegnelsen

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Forflytning af svært overvægtige brugere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005. Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RÅDGIVER/SÆLGERROLLEN

UNDERSØGELSE AF RÅDGIVER/SÆLGERROLLEN UNDERSØGELSE AF RÅDGIVER/SÆLGERROLLEN FINANSFORBUNDET SIDE 2 / 19 UNDERSØGELSE AF RÅDGIVER-/SÆLGERROLLEN Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Resumé... 4 Dobbeltrollen som rådgiver og sælger... 5 Salgspresset...

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen Oplæg ved Cand. Psych. Phd Lars Peter Andersen Aut. Cand. Psych.PhD Lars Peter Andersen 1 Baggrund Klinisk psykolog AMK Herning 2004- Forsker AMK Herning 2004- Ekstern lektor PI

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Samlet APV-rapport 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 1. Indledning Denne rapport indeholder det generelle resultat af arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014.

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri.

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet har i september svaret på spørgsmål om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Resume og konklusioner identitetstyveri:

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere