Kapitel 1 Introduktion Problemfelt Problemformulering Forskningsspørgsmål Afgrænsning.4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 Introduktion...3 1.1 Problemfelt 3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Forskningsspørgsmål..4 1.4 Afgrænsning.4"

Transkript

1 Forord Indtil d. 27 november 2014 bestod gruppen af medlemmerne Camilla Frisgaard og Tobias Prentlow, hvorefter denne blev opdelt. Dette er sket efter at første udkast af problemfelt problemformulering, arbejdsspørgsmål, analysemetode, teori, redegørende afsnit samt timeline var blevet skrevet og tilfalder derfor begge grupper. I dette projekt er dele af dette anvendt, og indgår i projektets: Problemformulering, Arbejdsspørgsmål, Redegørende afsnit om ebola samt afsnittet Den internationale indsats imod bekæmpelsen af ebola. Abstract The main area of subject in this project is the Ebola outbreak in the West African countries of Sierra Leone, Liberia and Guinea which took place in March This project tries to clarify some of the factors contributing to the spread of the ebola virus, and some of the reasons why these countries are having problems with controlling the spread of the virus. Furthermore, the thesis aims to shed light on the arguments and reasoning behind the effort in trying to combat the outbreak of the Ebola virus from the perspective of the international community. The project argues that the spreading of the virus is mostly due to the dysfunctional health system, lack of infrastructure, doctors and equipment. Additionally, the continued use of traditional funeral practices also contributes to the spreading. The international community perceives the ebola virus not only as a threat to regional security but as a threat to global security, and hence they argue towards a national response in combating the virus. The world is a risk society, where global risks always are present. Risk that we ourselves have produced. Continued globalization and interconnectedness make these risk even more present. Living in a World risk society implies presence of constant risks for everybody, and thus a virus like Ebola can no longer be ignored. This is where the cause for the effort of the international community really is to be found. 1

2 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Introduktion Problemfelt Problemformulering Forskningsspørgsmål Afgrænsning.4 Kapitel 2 Metode Indsamling og udvælgelse af empiri Anvendelse af teori Metodiske udfordringer Metodiske overvejelser og kritisk refleksion 7 Kapitel 3 Teori Skrøbelige stater Tillid til sundhedsvæsnet World Risk Society 12 Kapitel 4 Redegørende afsnit om ebola Den internationale indsats imod ebola.15 Kapitel 5 Analysedel 1: Katalysatorer for spredning af ebola Konklikt og borgerkrig Dysfunktionelt sundhedssystem Kulturelle praksisser og oplysning Mistillid til sundhedssystemet Skrøbelige stater med dysfunktionelt sundhedssystem Delkonklusion..23 Kapital 6 Analysedel 2: Bevæggrunde for den masse internationale indsats Moralsk forpligtigelse Ebola som trussel mod global sikkerhed Delkonklusion..26 Kapitel 7 Diskussion Forbedring af fundamentale institutioner Neoliberal økonomi og politik Ulandsbistand..29 Kapitel 8 Konklusion 30 Kapitel 9 Perspektivering.31 Kapitel 10 - Hensigtsmæssighed..31 Litteraturliste

3 Kapitel 1 - Introduktion 1.1 Problemfelt Ebola blev første gang registreret i 1976 men har i vesten været storset ukendt, indtil der i marts måned blev rapporteret om et udbrud i det vestafrikanske land Guinea. Udbruddet spredte sig hurtigt og har siden krævet flere tusinde dødsfald, dog primært i landene Sierra Leone, Liberia og Guinea. Sygdommen har fået enorm mediebevågenhed, og vestlige medier har været fyldt med grufulde historier om sygdommens alvor. Et stor antal danske såvel som internationale læger har været ude og understrege dette. Derudover har personer, som eksempelvis Barack Obama, David Cameron, Jim Yong Kim (præsident for Verdensbanken) og Dr. Margaret Chan (generaldirektør i WHO) bedt det internationale samfund om at skride til handling og hjælpe både i form af finansiel støtte men også i form af mandskab, forsyninger og hvad der ellers måtte være nødvendigt i bekæmpelsen af ebola (politikken.dk d). Dette har ført til at regeringschefer overalt i verden har lovet millioner til bekæmpelsen af sygdommen. Opmærksomheden omkring sygdommen har altså været massiv. På baggrund af dette ønskes i projekt en undersøgelse af, hvorfor ebola har fået så stor meget opmærksomhed. Dette findes især interessant da sygdommen sammenlignet med eksempelvis HIV og malaria ikke har krævet nær så mange dødsfald. Det antages at en stor del af årsagen til, at ebola har spredt sig så hurtigt skyldes, at sundhedssystemerne i de berørte lande er enormt svage, og sygdommen har derved haft gode betingelser for at spredes (rodekors.dk). Det ønskes derfor at belyse, hvilke faktorer som har været medvirkende til den hurtige spredning af ebola. Desuden foretages en undersøgelse af de bagvedliggende årsager til den massive indsats fra det internationale samfund. Dette har medført udarbejdelsen af nedenstående problemformulering og forskningsspørgsmål. 3

4 1.2 Problemformulering Hvorfor finder denne massive indsats fra det internationale samfund i kampen mod ebola sted, til trods for det relativt lave dødstal og hvordan begrundes denne? 1.3 Forskningsspørgsmål Der er udarbejdet en række forskningsspørgsmål, med det formål at besvare problemformuleringen på bedst mulige vis: 1. Hvilke faktorer har haft betydning for den hurtigt spredning af ebola Sierra Leone, Liberia og Guinea? 2. Hvilke internationale tiltag er gjort i forsøget på at bekæmpe ebola, og hvad er begrundelserne for disse? 3. Hvorledes kan Ulrick Beck s teori, om verden som et risikosamfund, forklare de bagvedliggende årsager til den internationale indsats mod ebola? 1.4 Afgrænsning I projektet belyses, hvorfor den massive internationale indsats finder sted i kampen mod ebola, og hvorledes dette kan ses som et eksempel på Ulrich Beck s teori om World Risk Society. Det betyder også, at det bevidst er fravalgt at undersøge, hvilke argumenter der finder sted fra private donorer, da disse bevæggrunde formentlig adskiller sig fra dem, som findes hos internationale statslige aktører og NGO er. Der er i projektet fokus på de lande, som er hårdest berørt af ebolaudbruddet (Sierra Leone, Guinea og Libera). Der afgrænses i opgaven til udelukkende at se på sundhedssystemet samt en række kulturelle faktorer, som har betydning for udbredelsen af ebola. Dermed bliver der ikke analyseret på andre socioøkonomiske faktorer som eksempelvis fattigdomsudbredelse, uddannelsesniveau og ulighed. Der er foretaget en selektiv udvælgelse, hvor sundhedssektoren og befolkningens tillid til denne er inddraget. 4

5 Kapitel 2 - Metode Følgende afsnit har til formål at redegøre for de metodiske valg, som har haft betydning for udformningen af projektet. Dette indeholder derfor udvælgelse af empiri og teori samt anvendelsen af empiri, metodiske udfordringer og kritisk refleksion over metode. 2.1 Indsamling og udvælgelse af empiri Den udvalgte empiri består af taler, artikler, rapporter, landeprofiler og youtube-videoer. Videoerne indbefatter en tale af præsident Barack Obama, et interview med CDC s (USA s Center for Disease Control and Prevention) direktør Tom Frieden og en dokumentar om ebolaudbrudet. Den resterende empiri i form af artikler og rapporter, samt landeprofiler er hovedsageligt produceret af WHO (World Health Organisation), CDC, MSF og World Bank Group, men suppleres af artikler og rapporter udarbejdet af andre. WHO er en stor og anerkendt organisation, som udsteder anbefalinger vedrørende globale sundhedsproblematikker og udfordringer, udarbejder rapporter, yder teknisk støtte samt både monitorerer og evaluerer sundhed i lande. WHO er således medvirkende til at bestemme den politiske dagsorden i relation til sundhed og sundhedsinitiativer (who.int i). Dette betyder også, at de dermed er konstant opdaterede og besidder information vedrørende ebolaudbruddets spredning og tilhørende problematikker. CDC er en anden vigtig kilde til information, da denne kan ses som den amerikanske sundhedsstyrelse. CDC s opgave er blandt andet at beskytte USA imod sundhedsog sikkershedstrusler, dette både indlands og udenlands (cdc.gov d). NGO en MSF har sendt mange læger og sygeplejersker til de berørte lande, Sierra Leone, Guinea og Liberia. De har dermed en stor kontakt med befolkningen og samtidig en stor indsigt i, hvilke faktorer som er medvirkende til spredningen af ebola, og hvordan den kan bekæmpes. Derfor er der i dette projekt ligeledes valgt at inddrage artikler udarbejdet af MSF (doctorswithoutborder.org a). Empiren, som udgøres af WHO, CDC og MSF, er altså valgt, da det er noget af det mest detaljerede og opdaterede empiri i forbindelse med bekæmpelsen af ebola og de dertilhørende udfordringer. Jeg er interesseret i at belyse hvilke argumenter, der ligger bag den internationale indsats, og har derfor valgt at belyse dette ved at inddrage taler af præsident Barack Obama. Dette er valgt, da USA er en stor international aktør og har bidraget økonomisk. Obamas taler har været tilgængelige som udskrifter og videooptagelser. Han har flere gange udtalt sig offentligt vedrørende det internationale samfunds pligt til at hjælpe de berørte lande. Foruden den amerikanske regering har World Bank Group 5

6 ligeledes bidraget med betydelig finansiel støtte, hvorfor artikler vedrørende World Bank Groups finansielle bidrag anvendes. 2.2 Anvendelse af teori Ovenstående empiri udgør således projektet redegørende dele, samt danner grundlag for den videre analyse. I analysen af hvorfor det internationale samfund ønsker at bekæmpe ebola, undersøges det i hvilken grad Sierra Leone, Liberia og Guinea kan anskues som skrøbelige stater. Til dette inddrages Monika Francois og Inder Sud, da de både definerer dette begreb samt diskuterer, hvorledes stabilitet og udvikling kan fremmes i skrøbelige stater. Finn Steppetut og Lars Engberg- Pedersen definerer og diskuterer ligeledes begrebet skrøbelig stat samt problemstillinger forbundet med denne definition. Disse to artikler supplerer derfor hinanden. Lucy Gilsons artikel Trust and the development of health care as a social institution (2002) er inddraget for at belyse betydningen af tillid mellem sundhedssystemet som institution og borgerne i bekæmpelsen af ebola. Dette findes relevant, da det i projektet antages, at de respektive sundhedssystemer i Sierra Leone, Liberia og Guinea er mangelfulde. Sociologen Ulrick Beck s teori World Risk Society inddrages med det formål at belyse de bagvedliggende årsager til det internationale samfunds støtte i kampen med ebola. Udvælgelsen af ovenstående udgør således projektets begrebs- og teoriapparat. Disse er valgt med henblik på at bidrage til den bedst mulige forståelse af, hvad der ligger til grund for den internationale indsats imod ebola. 2.3 Metodiske udfordringer Da ebolaudbruddet hele tiden udvikler sig, har det være en udfordring at finde præcise tal på de beløb, som det internationale samfund har bidraget med. Ydermere har det været en udfordring præcist at adskille, hvor stor en del af indsatsen mod ebola, som er offentligt finansieret og hvor stor en del der er privat finansieret. Der er flere lande, som har lovet at støtte økonomisk, men det præcise beløb, hvornår det bliver udbetalt, og til hvem dette udbetales, synes ikke altid at være helt klart. Problemet hænger muligvis sammen med tilgængeligheden af denne empiri. 6

7 2.4 Metodiske overvejelser og kritisk refleksion Såfremt det havde været en mulighed at foretage feltarbejde i et eller flere at de berørte lande, ville jeg med fordel have foretaget observationer og interviews. Havde det været muligt, kunne observationer på et hospital eller klinik være relevant, for at belyse forholdet mellem sundhedspersonalet og de ebolasmittede patienter. Interviews kunne være udført med personer, som har været berørt af ebola, eksempelvis bekendte til omkomne, personale eller blot folk i lokalsamfundet. Dette kunne formentlig have medført en mere nuanceret forståelse af, hvorledes denne spredning af ebola finder sted, og dermed udfordringerne forbundet med bekæmpelsen. Kapitel 3 - Teori I følgende afsnit præsenteres begreber og teori, som anvendes i analysen af empirien. Disse begreber samt forskellige teoretiske perspektiver udgør således tilsammen projektets teoriapparat. Begreber og teorier er valgt med henblik på at kunne bidrage til en bedre forståelse af, hvad der ligger til grund for den internationale indsats imod ebola. 3.1 Skrøbelige stater I projektet findes det relevant at undersøge, i hvor høj grad de berørte lande kan karakteriseres som skrøbelige stater, for dermed at belyse, hvilken effekt dette har haft på landenes muligheder for at håndtere ebola. Til dette inddrages en rapport udarbejdet af Finn Stepputat og Lars Engberg- Pedersen for DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier), samt en artikel af Monika Francois og Inder Sud, som begge er tilknyttet Internationale Udviklingsstudier ved George Washington Universitetet. Ifølge Engberg-Pedersen og Stepputat er der opslået en lang række begreber i forsøget på at beskrive de stater, som ikke lever op til den normative forståelse af, hvorledes en stat burde fungere (Engberg-Pedersen & Stepputat, 2008: 21). Begreber som kollapset og fejlslagne stater bruges ofte om stater, hvor de helt centrale statslige institutioner og autoriteter ikke længere er funktionsdygtige, men mange af begreberne anvendes ofte som synonymer (Engberg-Pedersen & Stepputat, 2008: 22). Francois og Sud supplerer dette og beskriver, hvorledes begreberne skal forstås som et kontinuum...with fragile state at one end and failed/collapsed states at the other. (Francois & Sud, 2006: 143). 7

8 Det kan være svært at opnå konsensus om den præcise definition af begrebet fragile state (Engberg- Pedersen & Stepputat 2008: 23). Udfordringen ligger derfor i, at ideen om og definitionen af skrøbelige stater på en og samme tid inkluderer og dækker over mange specifikke stater, på trods af stor forskel fra stat til stat i udførelsen af statslige funktioner. Ofte scorer disse stater kun højt på et par af de mange dimensioner, som definerer statens skrøbelighed (Engberg-Pedersen & Stepputat, 2008: 23). Engberg-Pedersen og Stepputat forholder sig derfor kritisk over for de mange forskellige index, instrumenter med mere, som er blevet brugt til at estimere staters skrøbelighed (Engberg- Pedersen & Stepputat, 2008: 25). Det vil altså sige, at der er forskellige kriterier for, hvornår en stat karakteriseres som skrøbelig, og nogle stater vil derfor i visse sammenhænge blive defineret som skrøbelige, mens andre ikke gør (Engberg-Pedersen & Stepputat, 2008: 23). Selvom der er mange begreber med dertilhørende definitioner, er der en begyndende konsensus om definitionen af begrebet skrøbelig stat. Denne definition beskrives som... those where the state power is unable and/or unwilling to deliver core functions to the majority of its people: security, protection of property, basic public services and essential infrastructure... (Engberg-Pedersen & Stepputat, 2008: 22). Definitionen er ifølge Engberg-Pedersen og Stepputat en kende statisk, hvorimod definitionen anvendt af den Japanske regering er en smule mere dynamisk... states with limited capacity to cope with instability risks....( Engberg-Pedersen & Stepputat, 2008: 22). I projektet vil ovenstående to definitioner, som synes at være meget lig hinanden, anvendes til at belyse, i hvor høj grad de berørte lande kan karakteriseres som skrøbelige stater. Historisk set har der været forskellige bevæggrunde for rige lande for at bekymre sig om de fattige lande. En af disse har været båret af, hvad Francois og Sud kalder... the humanitarian impulse. Denne humanitære impuls er således styret af en art moralsk forpligtigelse eller simpel velgørenhed. I nyere tid er der er opstået nyt fokus på de lande, hvis styrende institutioner er kollapset eller ude af stand til at yde basale funktioner, service eller skabe sikkerhed for dets borgere, da dette også udgør en potentiel trussel mod global sikkerhed. Faldne stater er ofte et resultat af borgerkrig eller medfører en sådan borgerkrig, som kan have en direkte effekt på nabolandene og dermed udgøre en reel trussel for hele regionen. Terrorisme og trafficking er blot nogle af de trusler, som kan opstå som resultat af disse skrøbelige stater. I takt med globalisering og indbyrdes afhængighed forøges disse potentielle trusler (Francois & Sud, 2006: 141). Det har blandt andet medført en større bevidsthed om nødvendigheden af at forhindre skrøbelige stater i at ende med total kollaps. Fokus er nu rettet mod disse stater (Francois & Sud, 2006: 142), da de ligeledes 8

9 udgør en trussel mod international sikkerhed (Francois & Sus, 2006: 141). Francois og Sud argumenterer for, at den afgørende faktor for, hvorvidt en stat udvikler sig til en fejlslået stat er dennes...inability (or unwillingness)...to improve the standard of living of their citizens. (Francois & Sud, 2006: 142). Det er nødvendigt at gøre sig bevidst om landes specifikke kontekst, når der søges at genopbygge og forbedre disse skrøbelige staters institutioner. Derfor argumenterer Francois og Sud ligeledes for nødvendigheden af, at det internationale samfund i langt højere grad end hidtil involverer lokale aktører i en sådan proces. Hermed fremmes konstruktionen af internationale institutioner, som kan forhindre et eventuelt kollaps (Francois & Sud, 2006: 142). I forbindelse med begrebet legitimitet, er der ligeledes mange definitioner. Francois og Sud inddrager her det, de kalder for Performance legitimacy (Francois & Sud, 2006: 147). Dette henviser til udførelsen af statslige funktioner. Francois og Sud hævder, at såfremt en stat er i stand til at udføre to centrale statslige funktioner værende...security/territorial sovereignty and improvements in living conditions vil befolkningen anse staten som havende performative legitimacy (Francois & Sud, 2006: 147). I post-konflikt situationer er regeringskapaciteten ofte stadig svag, og de statslige institutioner fraværende. Når der ydes international respons til disse stater, indbefatter det en stor økonomisk støtte samt ønske om at se hurtige resultater. Ofte bliver pengene kanaliseret gennem aktører som udenlandske og/eller nationale NGO er (Francois & Sud, 2006: 150). Hvis der har været krig, er meget af infrastrukturen, skoler, klinikker, veje, vandforsyninger, strøm m.m. ofte ødelagt (Francois & Sud, 2006: 149). Dette synes specielt interessant, eftersom Sierra Leone og Liberia begge befinder sig i en post-konflikt situation, hvor Guinea ligeledes har været indblandet. I den nuværende tilgang, hvor en stærk regering ses som essentiel i genopbygningen af en falden stat, argumenterer Francois og Sud for, at den nuværende tilgang til international hjælp ikke er effektiv nok. Der er behov for, at den nuværende måde, hvorpå international hjælp bliver udøvet, nytænkes, og at der sættes realistiske mål. Genopbygningen af en stat er en langsom proces, og det er nødvendigt, at man i højere grad inkluderer de interne kræfter. International assistance skal ikke ske ved store enkeltstående bidrag, men i højere grad ved at de eksterne bidrag er små men vedvarende over en længere periode. (Francois & Sud, 2006: 153) 9

10 3.2 Tillid til sundhedsvæsenet Til at forstå hvilken rolle tillid spiller indenfor sundhedsvæsenet inddrages Lucy Gilsons artikel Trust and the development of health care as a social institution. Denne bidrager til at belyse, hvorledes og i hvilket omfang borgernes tillid eller fravær af samme til denne institution har betydning for de berørte landes muligheder for at håndtere sygdomsudbrud. Dette findes derfor særligt relevant, da ebolavirussen og håndteringen af samme i høj grad synes at afhænge at et sundhedssystems funktionalitet og effektivitet, hvori tillid spiller en central rolle. Sundhedssystemer er relationelle, og ideen om tillid er en relationel ide. En dårlig attitude overfor patienter kan være medvirkende til, at disse bliver utilfredse med den service, der ydes (Gilson, 2003: 1453f). Generelt anskues tillid som en frivillig handling, hvor udfaldet ikke er bestemt på forhånd. Derfor involverer tillid ifølge Gilson...an element of risk derived from one individual s uncertainty regarding the motives, intentions and future actions of another on whom they depend (Gilson, 2003: 1454). Tillid er essentiel, og når den er til stede, kan det have positiv effekt både på mikro- og makroplan, idet tillid er et samarbejde mellem mennesker. Tillid kan ligeledes nedbryde de barrierer, der måtte være begrænsende eller hindrende for samarbejde (Gilson, 2003: 1458). Det er især vigtigt at fremme tillid til de organisationer eller institutioner, som fungerer som statens implementerede aktør, da disse institutioner dermed vil blive anset som legitime, og den udøvende statsmagt vil dermed ligeledes anses som legitim (Gilson, 2003: 1458). Ideen om legitimitet er tæt forbundet med, hvorvidt regeringer opfattes som noget, dets borgere skal adlyde eller ej. Tillid skaber dermed grobund for, at statens handlinger ses som legitime, og er i høj grad vigtig for at opretholde den sociale orden i situationer, som er præget af usikkerhed (Gilson, 2003: 1458). Derfor spiller det en stor rolle, hvorvidt borgerne i lande som Sierra Leone, Guinea og Liberia har tillid til sundhedsvæsenet, da dette er udtryk for, hvorvidt de anser statens handlinger som legitime. Sundhedspleje anskues her som interventioner, der kan kræve en ændring af opførsel, som ofte bunder i en yderst usikker viden om, hvad der reelt fungerer og hvad der ikke gør. Gilson hævder dermed, at indenfor sundhedssektoren er legitimitet specielt vigtigt i implementeringen af sundhedspolitikker (Gilson, 2003: 1458). Der er nogle grupper, som synes at have en lavere grad af tillid. Det er ofte mennesker med få ressourcer, hvorfor udfordringen ifølge Gilson er at øge tilliden blandt de udsatte og fattige grupper. Såfremt de ikke har tillid til eksempelvis et sundhedsvæsen, er de nemlig i højere grad udsat for at 10

11 kunne forværre deres egen situation og fattigdom, da de søger at finde andre, som har en form for social kontrol, og til hvem de har tillid (Gilson, 2003: 1459). Centralt for at kunne yde sundhedspleje er forholdet mellem den, som modtager, sundhedspleje og den, som yder servicen. Gilson refererer til dette som patient/provider interaction (Gilson, 2003: 1459). Forholdet kræver ikke kun en serviceydelse, men også at patienten er villig til at acceptere og modtage denne. Patienten spiller dermed en stor rolle i udøvelsen af effektiv sundhedspleje. Graden af tillid afhænger blandt andet af faktorer som tilgængelig information, uddannelse og risici forbundet med den respektive sygdom. Tillid er derfor særlig vigtig i tilfælde, hvor sygdommen er specielt udfordrende eller livstruende (Gilson, 2003: 1459). Gilson understreger dette og tilføjer: The patient/provider relationship is, however, also shaped by the institutions embedded within the health system. Where these are seen to support provider behaviour that takes the patiens s interests into account they are likely to underpin trust in the provider (Gilson, 2003: 1459). Såfremt der er tillid, kan denne befordre bedre kommunikation og information, og dermed skabe sundhed (Gilson, 2003: 1460). Tillid er vigtigt i et hvilket som helst sundhedsvæsen, fordi det er fuldstændig grundlæggende for det samarbejde, som er nødvendigt for sundheden. Et sundhedsvæsen baseret på tillid kan ydermere bidrage til den generelle opbygning af bredere sociale værdier og social orden. Argumentet er, at sundhedsvæsenet er en essentiel institution i ethvert land. De yder ikke blot en service og øger sundheden men skaber derudover et bredere set af normer og værdier, herunder tillid (Gilson, 2003: 1461). Gilson inddrager politologen Elinor Ostrom, som argumenterer for at måden, hvorpå en beslutningsproces foregår, har direkte indflydelse på, hvorledes mennesker opfatter deres egen interesser og dermed også deres opførsel overfor andre. Derfor kan eksterne interventioner i et sundhedsvæsen på en og samme tid både etablere og underminere god adfærd. Såfremt borgere ikke føler, at der i den beslutningstagende proces tages højde for deres selvværd og selvbestemmelse, kan det resultere i yderligere mistillid mellem borgere og sundhedsvæsenet. For at opsummere så påpeger Gilson, at beslutningstagningsprocessen, som indbefatter interaktionen mellem patient og sundhedsarbejder, allokering af ressourcer, konsultationer og 11

12 dialog med borgerne, har direkte betydning for hvorvidt, sundhedssystemet fordrer til opbygning af tillid (Gilson, 2003: 1462). Sundhed bliver central, idet et velfungerende og tillidsbaseret sundhedssystem har afgørende betydning for samfundet (Gilson, 2003: 1462). Sundhedssystemer er komplekse socio-politiske institutioner, og grundet denne kompleksitet er det vigtigt at udvikle staters handlinger indenfor sundhedssystemet som legitime (Gilson, 2003: 1463). Dette er et bærende argument, da staten er afgørende for et velfungerende sundhedssystem, men at dets handlinger skal anses som legitime af landets borgere for at være effektiv. Dette er blandt andet vigtig for at fremme og muliggøre et samarbejde mellem patienter og sundhedspersonale. Eksempelvis er det nødvendigt, at patienter og borgere accepterer nye sundhedsinterventioner. Dette kan være medicin eller vacciner, som leveres af sundhedssystemet (Gilson, 2003: 1463). 3.3 World Risk Society Ulrich Beck er sociolog, og der vil i nedestående redegøres for hans teori, World Risk Society. Beck s teori inddrages, da der i projektet ønskes at undersøge de bagvedliggende årsager til det internationale samfunds indsats mod ebola. Ifølge Beck har det moderne samfund udviklet sig til et risikosamfund. I risikosamfundet er der stort fokus på at debattere, forebygge samt håndtere risici, som vi principielt selv har produceret (Beck, 2006: 332). Dette er nødvendigt, da disse risici er globale og allestedsnærværende. Netop fordi disse risici er globale, betyder det, at de kan nedbryde nationale grænser (Beck, 2006: 331). Risici ses som tæt knyttet til begrebet kontrol og forudsætter dermed beslutningstagen (Beck, 2002: 40). Derfor bliver det centrale i et World Risk Society, hvordan man prøver at kontrollere det ukontrollerbare, dette både indenfor politik og økonomi og i noget så basalt som hverdagslivet (Beck, 2002: 41). Beck understreger, at der er en central forskel mellem risici og katastrofer. En risiko er ikke nødvendigvis en katastrofe. Det, der gør det til en katastrofe, er vores egen forventning herom, hvilket resulterer i, at vi handler og agerer herefter (Beck, 2006: 332). Beck argumenterer for, at ulighed i riskosamfundet bestemmes af gruppers sårbarhed overfor risici. Dette skyldes at nogle befinder sig i en bedre position idet de har mulighed og magt til at definere risici. Magten til at definere hvad der udgør en risiko og for hvem denne er en risiko, er et privilegium, som de stærke vestlige økonomier sidder hårdt på. 12

13 Beck understreger, at et World Risk Society ikke er et produkt af, at livet generelt er blevet farligere at leve, ej heller fordi der er sket en stigning i risici, men fordi disse risici er globale af karakter, og dermed ukontrollerbare (Beck, 2002: 41). Beck beskriver kendetegn for globale risici ved tre karakteristika. De tre karakteristika omtales også som tre dimensioner: den rummelige, den tidsmæssige og den sociale dimension. Den rummelige dimension henviser til, at de nye risici ikke længere er begrænset til nationale grænser. Dette gør disse nye risici allestedsnærværende. Den tidsmæssige dimension kommer til udtryk, da effekterne af de nye risici ikke kan bestemmes, og omfang ikke begrænses. Konsekvenserne af disse risici kendes dermed ikke med sikkerhed. Slutteligt refererer den sociale dimension til, at vi søger at forebygge og forhindre risici, også de som slet ikke har fundet sted. Ydermere kan det være svært at placere ansvaret for disse risici, idet de er enormt komplekse (Beck, f) og (Beck, 2002:41). Beck s World Risk Society teori tager udgangspunkt i, at det moderne samfund i højere grad oplever en konstant usikkerhed, hvor grundlæggende institutioner, ekspertsystemer og stater ikke længere kan beregne og kontrollere disse usikkerheder, samt at deres handlinger ligefrem kan have den direkte modsatte effekt (Beck, 2006: 338). Derfor anskues disse i det moderne samfund som en kilde til risici. Disse risici har, som tidligere nævnt, det til fælles, at de ikke er begrænset til nationale grænser. Det gælder både økologiske og finansielle risici. Det er netop dette, som gør at globale risici har skabt et World Risk Society, præget af en ny form for global og gensidig afhængighed (Beck, 2006: Beck, 2002:43). Ifølge Beck er indenrigs- og udenrigspolitik, national sikkerhed samt international samarbejde bundet sammen og gensidigt afhængige, og det er derfor blevet tydeligt, at spørgsmålet om national sikkerhed er et spørgsmål om transnationalt samarbejde (Beck, 2002:47). Globale risici rammer lande forskelligt, men da de nedbryder nationale grænser, kræves samarbejde på tværs af disse grænser. Derfor er det nødvendigt, at globale problemer løses i et globalt samarbejde. Dette globale samarbejde kan danne grobund for konflikt, som blandt andet bunder i den ulige måde, hvorpå globale risici opleves (Beck, 2002: 42). Ifølge Beck er det i dette World Risk Society blevet tydeligt at de bagvedliggende årsager til at gå ind og hjælpe skrøbelige eller fejlslagne stater, skal findes i Vesten egen interesse i at sikre egen sikkerhed (Beck, 2002:48). Derfor kan Vesten ikke længere...ignore the black holes of collapsed states and situations of despair. (Beck, 2002: 48) 13

14 Et sådan World Risk Society kan også medføre en involuntary enlightenment. Denne ufrivillige oplysning fandt blandt andet sted i forbindelse med orkanen Katrina. Begivenheden fik utroligt stort mediedække, som resulterede i, at alle blev vidner til et af de grundlæggende aspekter i World Risk Society. Det faktum at...catastrophic risk follow the poor. (Beck, 2006: 339). Beck argumenterer her for, at de katastrofale risici, så som klimaforandringer, formentlig vil have en specielt kraftig indvirkning i verdens fattige regioner blandt andet grundet deres sårbarhed overfor sådanne katastrofer. Der synes at være en ulighed til stede, da nogle katastrofer får langt mere mediedække end andre. Dette er et resultat af en selektiv udvælgelse i Vesten. Disse begivenheder kan både være medvirkende til at udfordre den eksisterende orden, men samtidig også fremme opbygning af nye institutioner. Globale risici har dermed potentialet til at...tear away the facades of organized irresponsibility. (Beck, 2006: 339). Kapitel 4 - Redegørende afsnit om ebola Dette afsnit har til formål af afdække ebola som sygdom, herunder tekniske egenskaber i forhold til smitte og dødelighed, give en introduktion til dets historiske forløb, herunder hvornår der første udbrud fandt sted. Ydermere har det til formål at belyse den massive indsats og de mange tiltag, som det internationale samfund har udvist i bekæmpelsen af ebola. Ebola er en sjælden og dødelig virus som første gang blev opdaget i 1976 i det nuværende DR Congo, og Sudan, i to samtidige udbrud (doctorswithoutborders.org a). Der har sidenhen været observeret adskillige mindre udbrud (cdc.gov a). Inkubationstiden er fra 2-21 dage efter eksponering. Smitte foregår ved overførsel af blod, kropsvæsker eller organer fra en ebola patient, inficerede objekter, flagermus eller aber. Sygdommen smitter ikke gennem luft eller vand, og som hovedregel ikke gennem mad. Sygdommen kan diagnosticeres efter få dage via en blodprøve, men da de indledende symptomers ligner eksempelvis influenza og malaria, går der ofte flere dage, før patienterne relaterer symptomerne til ebola (cdc.gov a). Disse symptomer inkluderer først feber og muskelsmerter, hovedpine og øm hals. Dernæst følger opkast, diarre, udslet, nedsat lever- og nyrefunktion, og slutteligt kan de i nogle tilfælde føre til både eksterne og interne blødninger. En person er smitsom, så længe dennes blod og kropsvæsker indeholder virussen, dette inkluderer brystmælk og sæd. Mænd kan eksempelvis stadig smitte i op til 7 uger efter af være helbredt for ebola, da virussen stadig forefindes i deres sæd. En person er derfor smitsom selv efter døden, hvilket har vist sig problematisk ved begravelsesceremonier, hvor de sørgende har direkte kontakt 14

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1. Problemfelt... 3 1.2. Problemformulering... 7 1.2.1. Operationalisering af problemformuleringen... 8 Kapitel 2: Metode... 10 2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt... 10

Læs mere

Ændret problemformulering

Ændret problemformulering Ændret problemformulering Dette speciales oprindelige problemformulering er under specialeprocessen og på baggrund af vores undersøgelser ændret fra at være: Hvorledes kan man designe et koncept til et

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 20.1 Projekttitel: Tv-overvågning i udsatte boligområder Projektvejleder: Esben Holm Nielsen Gruppenr.: 6 Studerende (fulde

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Basisprojekt 1 Tv-overvågning i det offentlige rum SamBach hus 20.1 gruppe 16 Gruppemedlemmer: Anna-Kathrine Gottschalk-Hansen (54911) August Emil Gade (54775) Christine Estrup (55603) Toke Spang Klingberg-Nielsen(54948)

Læs mere

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Fedtafgiften - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Albert Teilmann og Thomas Eriksen Vejleder: Kirsten Bregn Studiebeskrivelse

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 92

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 92 Titelblad Uddannelse Uddannelsessted Gruppemedlemmer Kursus Emne Eksaminator Samfundsøkonomi Cand. Oecon. Aalborg Universitet Tanja B. Gravesen og Mai-Britt Beith Speciale 10. semester Den finansielle

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

- en baggrundsrapport IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE

- en baggrundsrapport IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE - en baggrundsrapport 2010 IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE Implementeringsforskning om forebyggelse en baggrundsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Louise Paulsen Rønnov og Bella Marckmann,

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Statens rolle i udviklingen af det rurale Sarawak Muligheder og barriere for Dayakbefolkningen

Statens rolle i udviklingen af det rurale Sarawak Muligheder og barriere for Dayakbefolkningen Statens rolle i udviklingen af det rurale Sarawak Muligheder og barriere for Dayakbefolkningen Speciale Esben H. Bendixen Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Foråret 2013 Vejleder

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere

Tv-overvågning i udsatte boligområder

Tv-overvågning i udsatte boligområder Tv-overvågning i udsatte boligområder Samfundsvidenskabelig basisstudie. 2. semester. Hus 20.2. 2012. Roskilde Universitet Gruppe 19: Rikke Krag Christensen, Trine Langkjær Rasmussen, Tobias Christian

Læs mere