Fundamentet for forebyggelse af/og håndtering af centralt modtagne klagesager i Sundhedsog Omsorgsforvaltningen er baseret på følgende tilgange:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fundamentet for forebyggelse af/og håndtering af centralt modtagne klagesager i Sundhedsog Omsorgsforvaltningen er baseret på følgende tilgange:"

Transkript

1 NOTAT Dok.nr.: 2015/ Social- Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager Forvaltningen giver i dette notat en oversigt over antallet resultatet af centralt modtagne klagesager. Notatet giver så en beskrivelse af, hvordan forvaltningen ud fra et lærings- evalueringsperspektiv arbejder med klagerne. Afrapporteringen er ændret i forhold til tidligere, da har ønsket at få et mere uddybende indblik i de enkelte klager. På den baggrund er klagesagerne ledsaget af en beskrivelse af klagepunkter en beskrivelse af, hvad klagen har resulteret i. Definition De centralt modtagne klager er klager, der typisk er sendt til borgmesteren, formanden for Social-, SSA-direktøren eller, som vedrører klagepunkter, som ikke kan påklages til Ankestyrelsen. Klagerne kommer både fra borgerne selv, deres pårørende eller andre. Klagerne går hyppigst på, at Omsorgsafdelingen ikke har hjulpet dem selv eller deres pårørende i tilstrækkelig grad. Klagerne spænder vidt fra utilfredshed med genoptræningstilbud, hjemmehjælpens grundighed, kvaliteten af leveret mad, til at borgeren ikke har fået en ønsket plejebolig, hvorfor der er venteliste på plejeboliger. Behandling af klager i et lærings- evalueringsperspektiv Fundamentet for forebyggelse af/ håndtering af centralt modtagne klagesager i Sundheds Omsorgsforvaltningen er baseret på følgende tilgange: I den enkelte enhed afdeling bliver der arbejdet med at forebygge klager ved at reagere hurtigt effektivt, når der er optræk til utilfredshed. Utilfredshed med indsatsen bliver forsøgt løst ved afholdelse af samtale med borgeren eller den pårørende. Ved konkrete klager tilbydes borgeren altid en samtale, hvor der er mulighed for at skabe rum for dial om klagen. drøfter altid de konkrete klagesager med forstanderne lederne af de respektive enheder afdelinger. Fundamentet for behandlingen af de centralt modtagne klager er både at sikre det fornødne lærings- evalueringsperspektiv i forhold til den konkrete sag det generelle plan samt at sikre en god dial kommunikation med borgerne. Klagerne tjener som et værdifuldt oplysningsgrundlag både på et centralt et decentralt niveau i forhold, hvor forvaltningen skal gøre det bedre. Klagerne indgår derfor så i den kvalitets- kompetenceudvikling af medarbejdere ledere, der finder sted i forhold til de forskellige ydelser tilbud på tværs af forvaltningen. Dette afspejler sig i forhold til den proces, som Omsorgsforvaltningen har udviklet for behandling af klagerne gennem en internt udarbejdet manual. Manualen skal sikre, at de ovenfor nævnte formål håndhæves, at klagesagerne registreres behandles

2 så hurtigt, effektivt borgervenligt som muligt. Endelig skal manualen sikre, at borgerne får kvalificerede uddybende klagesvar, så den enkelte borger føler sig hørt, så selvom klagen ikke nødvendigvis medfører ændringer eller beklagelser i forhold til forvaltningens leverede indsats. Klagen videresendes altid til den respektive enhed, der er klaget over med henblik på redegørelse input til klagesvar til brug for læring evaluering af enheden. Den typiske klagesag bliver afsluttet med et svarbrev fra modtageren af klagen, herunder borgmesteren eller direktøren. Forvaltningen indgår i dial med borgerne om klagesagerne, derfor afholdes derfor så en række dialmøder med borgerne de enheder, der er klaget over. Dette betyder så, at række af klagerne ender med, at de bliver bilagt i samarbejde med borgeren. Antal centralt modtagne klager 2014 Der er modtaget 70 centrale klager i Den enkelte klage kan indeholde flere klagepunkter. I de 70 klager er indregnet borgere, som klager flere gange, dvs. en borger, der klager to gange tæller som to klager. I skema 1 nedenfor er redegjort for, hvad den enkelte klagesag indeholder, hvad klagesagen har resulteret i. Faldet i antallet af klager Der er sket et fald i centralt modtagne klager i forhold til 2013, hvor der var 85. Forvaltningen vurderer, at faldet skyldes et øget fokus på klager kommunikation med borgere i de forskellige afdelinger enheder, sådan at de håndteres her således medfører mindre centrale klager. Forvaltningen vurderer derudover, at det skyldes et øget fokus på kvalificerede uddybende klagesvar, hvorfor et mindre antal borgere kommer tilbage med en ny klage. Forvaltningen vil fortsætte med at udbygge indsatsen i forhold til centralt modtagne klager at anvende klagerne som værdifuldt oplysnings- læringsgrundlag både på centralt som decentralt niveau, som beskrevet ovenfor. Skema 1 : Afrapportering af de enkelte klagesager inddelt efter indhold, klagesvar/resultat modtager af klage På baggrund af har ønsket et mere uddybende indblik i, hvad de enkelte klager indeholder, hvad klagerne har givet anledning til i forhold til klagesvar/resultat har forvaltningen udarbejdet nedenstående skema 1. I skema 1 er oplyst en beskrivelse af indholdet af klagen, hvad klagen har givet anledning til herunder en kategorisering Forvaltningen arbejder med følgende fire kategoriseringer for resultatet af klagen: Klage bilagt i dial med borger Klage afvist under hensyn til leveret indsats, kommunalt serviceniveau eller retningslinjer Klage medførte beklagelse Klage medførte beklagelse indskærpelse af procedure En klage kan godt medføre flere kategoriseringer, hvis klagen indeholder forskellige klagepunkter. Skemaet er emnedelt under følgende hovedemner: 2

3 Hjemmeplejen hjemmesygeplejen Sundhedscentret, genoptræning rehabiliteringsenhederne Indkøbsordning vaskeriordning Hjælpemidler Plejehjem Opskrivning til venteliste til ældrebolig plejehjem Endelig indeholder skema 1 en angivelse af, hvem klagen er stilet til. Hvis en borger, pårørende eller anden har klaget flere gange er de i skemaet nævnt efter hinanden, det bemærkes, hvor mange gange borgeren har klaget. Med undtagelse af en sag, hvor borgeren har klaget 10 gange over samme forhold, er alle beskrivelser af klager gentagne klager medtaget. Klage stilet til Klagens indhold Klagesvar resultat Hjemmeplejen hjemmesygeplejen 2014/ Klage til Omsorgschef Pårørende klager over moderens genoptræningsforløb, hjemmesygepleje hjemmehjælp. Klagen blev bilagt i dial med borger. Klager har været til møde med leder af Rehabiliteringsområdet Hjemmeplejen. 2014/ Borger har henvendt sig to gange jf. henvendelse nedenfor. Borger klager over, at hun er bevilliget for lidt hjemmehjælp i forhold til borgerens behov. Klage blev bilagt i dial med borger. Der har været afholdt dialmøde mellem borger Hjemmeplejevisitationen. 2014/ Klage til Borgmester Borger klager over, at hun er bevilliget for lidt hjemmehjælp i forhold til borgerens behov Klage blev bilagt i dial med borger. Der har været afholdt dialmøde mellem borger Hjemmeplejevisitationen. 2014/ Klage til ssa direktør borgmester Pårørende klager over omfanget af hjemmehjælp til hendes mormoder. Klage blev bilagt i dial med borger. Der har været afholdt dialmøde mellem, pårørende, borger Visitationen. 2013/ Borger har henvendt sig to gange, jf. henvendelse nedenfor. Borger klager over omfanget af hjemmehjælp. Klage blev bilagt efter dial med klager. Der har været afholdt dialsamtale mellem borger Visitationen. Klage til borgmester formand for 2014/ Borgeren klager over den gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse på Klage blev bilagt i dial med borger. 3

4 hjemmeplejens område i forhold til anvendelse baggrund. Borgeren er blevet takket for deltagelsen i brugerundersøgelsen. Borgeren er derudover blevet oplyst om baggrunden for undersøgelsen, herunder at den anvendes som værdifuldt oplysningsgrundlag for medarbejdere, ledere politikere. 2014/ Klage til SSA-direktøren Borger klager over at have fået omrokeret to sygeplejersker fået tilknyttet nye i forbindelse med omstrukturering af hjemmesygeplejen. Klage afvist i forhold til leveret indsats. Borgeren er blevet oplyst om, at det nle gange er nødvendigt at foretage omstruktureringer omrokeringer for at sikre den fornødne kontinuitet, faglighed fordeling af kompetencer ressourcer både af hensyn til den nuværende fremadrettede bane. Borgeren er derudover oplyst om, at der er lagt en plan for overdragelse mellem de nuværende nye sygeplejersker i forbindelse med omstruktureringen. 2014/ Klage stilet til omsorgschefen Klage fra nabo vedrørende forløb hos hjemmesygeplejen hjemmeplejen. Der er ikke samtykke i sagen fra borgeren. Klager kommer med en række forslag til forbedringer. Klage blev bilagt i dial med borger. Der er nået til enighed med klager som følgende af tidligere besvarelser. Borgeren blev takket for de konkrete forslag til forbedringer. 2014/ Klage stilet til Klage vedrørende forstyrrende nabo, som borgeren er bekymret for, som klager mener, at Omsorgsforvaltningen skal løse, som modtager hjemmepleje.. Der er ikke samtykke i sagen fra naboen. Under hensyn til tavshedspligtsreglerne manglende samtykke kan der ikke oplyses net konkret om naboen. Borger bliver opfordret til at kontakte Visitationen, som klager tidligere har været i dial med. Borgeren er d oplyst om, hvilke handlemuligheder, vi som kommune har i denne type sager, hvilke andre aktører, borgeren kan henvende sig til udover kommunen. 2014/ Klage stilet til formanden for udvalgsmedlemmerne. Borgeren har klaget tre gange, jf. henvendelser nedenfor. Borger klager over en række forhold i forbindelse med forløbet før efter udskrivelse fra hospital i forbindelse med operation. Borger klager derudover over ansøgning om plejeorlov hygiejneproblemstillinger ved hjemmesygeplejen i forbindelse med påtagning af støttestrømper. Klage medførte både afvisning i forhold til leveret indsats beklagelse indskærpelse intern procedure. Klagen medførte fastholdelse i forhold til procedure ved udskrivning i forhold til afgørelse om plejeorlov i henhold til lovgivningen, herunder blev borgeren orienteret om muligheden for klage til Ankestyrelsen. Klagen medførte derudover beklagelse i forhold til hygiejneproblemstilling ved påtagning af støttestrømper indskærpelse af intern procedure for dette. 2014/ Klage til Borger ønsker bekræftelse på at kvalitetsstandarder er fulgt i sagen under hensyn til tidligere indsendt klage. Borger ønsker derudover tilbagebetaling for leveret madservice, som borgeren ikke er tilfreds med. Borger bliver oplyst om, at Omsorgsforvaltningen står inde for den indsats, de har leveret overfor borgeren. Borgeren bliver tilbagebetalt et mindre beløb for madservice, da borgeren er utilfreds med den. 4

5 2014/ Borgeren ønsker afrunding af sagen. Klage bilagt i dial med klager. Klage til På baggrund af de tidligere afgivne svar bliver sagen bilagt med borger. 2014/ Klage sendt til Region Hovedstaden, som har videresendt til besvarelse hos Klage fra pårørende over forhold på Rehabiliteringsenheden Lioba vedrørende afdød kæreste. Den pårørende klager specifikt over alkoholpolitikken forbuddet. Den pårørende klager derudover om overflytning til Hvidovre Hospital. Fastholdelse i forhold til korrekt leveret indsats i forhold til de forskellige klagepunkter Klagen medførte d opdatering på hjemmesiden om alkoholpolitikken. 2014/ Klage videresendt til besvarelse hos Sundheds Omsorgschef Klage fra borger over maden på Rehabiliteringsenheden, Lioba. Klage medførte beklagelse. Klagen gav anledning til beklagelse over, at borgeren ikke var tilfreds med maden. Klagen er videresendt til Frederiksberg Kommunes Leveringskøkken på Kastanjehaven, som står for maden på Lioba til læring evaluering. Borger oplyst om, at, at smag behag vedrørende mad er forskelligt. 2014/ Klage til borgmester Pårørende klager over indsatsen i forhold hjemmehjælp aflastning til faderen. Ikke samtykke fra faderen. Omsorgsforvaltningen vurderer, at der er ydet en korrekt indsats i den pågældende situation. Borger er tilbudt hjemmehjælp aflastning både indenfor udenfor hjemmet. 2014/ Klage over manglende hjemmehjælpsbesøg Klage bilagt i dial med borger. Klage til Borgmester Der har været afholdt dialmøde mellem borger Hjemmeplejevisitationen. 2014/ Pårørende klager over tricktyveri fra person, der har givet sig ud fra at være fra et privat hjemmehjælperfirma, som borger har valgt. Borger er blevet oplyst, at tyverier uden kendt gerningsmand, kan ingen gøres ansvarlige for, heller ikke kommunen. Borgeren er derudover blevet oplyst om, at det skal meldes til politiet. 2014/ Klage til borgmester Klage fra nabo over dement borger, der skaber utryghed i ejendommen, der modtaget hjemmehjælp. Borger beder om, at Omsorgsafdelingen træder til afhjælper flytter borgeren. Borger er blevet oplyst om, hvilke handlemuligheder, vi som kommune har i disse situationer, herunder hvilke andre aktører, der så spiller en rolle. Borgeren er d i mellemtiden flyttet fra ejendommen. 5

6 2014/ Borger klager to gange, jf. henvendelse nedenfor. Klage over den rengøring, som hjemmeplejen leverede manglende koordination. Klage medførte beklagelse indskærpelse af procedure. Klagen medførte beklagelse for at rengøringen ikke blev leveret på et tilfredsstillende niveau, at der var manglende koordination om borgeren. Klagen medførte indskærpelse af procedure for rengøringsstandarden. 2014/ Klage til Borger klager på over omfanget af hjemmehjælp rengøringsstandarden. Klage bilagt i dial med borger. Der har været afholde i dialmøde mellem med borger leder af hjemmeplejen 2014/ formand for Borger klager over, at hjemmeplejen, herunder at aftaler om hjemmepleje ikke er blevet holdt manglende koordinering af borgerens forløb. Klage medførte beklagelse indskærpelse af intern procedure. Klagen har givet anledning til beklagelse for forløbet. Klagen har derudvoer givet anledning til, Hjemmeplejen har bl.a. givet anledning til, at man i Hjemmeplejen har ændret sine procedurer omkring flytning af ydelser på helligdage. 2014/ Klage fra borger vedrørende sygetransport transporten ned af trappen til sygetransporten. Borgeren mener, at hjemmeplejen har et medansvar. Klage afvist under henvisning til leveret indsats. Borgeren er blevet oplyst om, at sygetranport er et regionalt ansvar. Forvaltningen har med borgerens samtykke fået en redegørelse fra Regionen. Regionen mener, at de har handlet i overensstemmelse med retningslinjerne, borgeren er blevet tilbudt den mest skånsomme transport ned ad trappen i forhold til borgerens helbredstilstand. 2014/ til Klage fra bekendt over hjemmesygeplejens indsats. Klage bilagt i dial med borger. Der har været afholdt dial møde med borger leder af hjemmesygeplejen. Sundhedscentret, genoptræning rehabiliteringsenhederne 2014/ Klage til Pårørende klager over forskellige forhold ved moderens overflytning fra Rehabiliteringsenheden, Lioba, til en midlertidig plads på Nimbusparken, herunder at de pårørende ikke blev orienteret om flytningen. Klagen medførte beklagelse indskærpelse af intern procedure. Indskærpelse om interne procedure for pårørendeinddragelse pårørende-orientering på et generelt plan særligt ved overflytninger. 2014/ Borgeren har klaget tre gange, jf. henvendelserne nedenfor. Klage fra ægtefælle over genoptræningsmulighederne i Rehabiliteringscentret Valby, herunder at Frederiksberg Kommune ikke matcher ved hjerneskader over 65 år. Klagen medførte beklagelse i forhold til, at borgeren ikke mente, at Omsorgsforvaltningen leverede korrekt genoptræning til hjerneskader. Klage sendt til Formanden for medlemmerne af 6

7 borgmesteren. 2014/ Klage til Formanden for Borgmesteren Klage fra ægtefælle med klage over genoptræningsmuligheder i kommunen til borgere over 65 år med hjerneskader på Østervang, hvor klagerens ægtefælle nu bor. Klage bilagt i dial med borger. Der har været afholdt dialmøde med udvalgsformanden, sundheds- lederen af Østervang 2014/ Klage til Borgmester formand for Pårørende borger klager over manglende harmoni mellem sundhedslovens servicelovens bestemmelser for genoptræning for borgere over 65 år. De ønsker i den forbindelse at ansøge om ekstrabevilling af rehabilitering på Østervang Plejecenter. Klagen bilagt i dial med borger. Borger får efter en konkret individuel vurdering bevilliget ½ års ekstraordinær rehabilitering på Østervang Plejecenter. 2014/ Klage til Klage fra borger over en række forhold vedrørende Rehabiliteringsenheden Lioba, herunder: kommunikationen mellem Lioba Hvidovre Hospital i forbindelse med udskrivning, genoptræningen, maden, personalet egenbetaling for transport. Klage medførte afvisning, beklagelse indskærpelse af procedure. Klagen medførte fastholdelse i forhold til kommunikation mellem Lioba Hvidovre Hospital, genoptræning, udskrivning fra Rehabiliteringsenheden vedrørende egenbetaling for transport i henhold til retningslinjerne for Rehabiliteringsenheden Lioba. Klagen medførte derudover beklagelse i forhold til kommunikation fra kontaktpersonen personalet. Klage over maden er videresendt til køkkenlederen fra Frederiksberg Kommunes Leveringskøkken, der står for maden på Lioba, til læring evaluering. Borger oplyst om, at, at smag behag vedrørende mad er forskelligt. 2014/ Klage til Klage fra borger over forskellige forhold på Sundhedscentret, herunder kommunikationen mellem borgerne fagpersonerne. Borger gør derudover opmærksom på større behov for ergoterapi på Sundhedscentret. Klage afvist i forhold til leveret indsats. Klager er blevet oplyst om, at indsatsen om borgerne er centreret om samarbejde kommunikation mellem borgerne de relevante fagpersoner. Klager er derudover blevet oplyst om, at den ergoterapeutiske indsats på Sundhedscentret er blevet oprustet. 2014/ Klage til formand for Klage fra pårørende over bortkommet tøj på Rehabiliteringsenheden Lioba. Borgeren vil have erstatning. Klage afvist under hensyn til retningslinjer. Fastholdelse under henvisning til Rehabiliteringsenheden Liobas retningslinjer. Borgeren er blevet gjort opmærksom på har underskrevet ved indflytning, at der ikke ydes erstatning for bortkommet tøj osv. Klagen har d medført, at det er blevet indskrevet i folderen, at borgeren kun medbringer træningstøj ikke fint tøj. Lioba har derudover stoppet egen vaskeservice, da det desværre var for vanskeligt at administrere. 2014/ Klage fra pårørende over en række forhold Rehabiliteringscentret Østervang, herunder Klage medførte afvisning under hensyn til leveret 7

8 medicinhåndtering, kommunikation mellem borger ansatte, journalisering dokumentation indsats beklagelse indskærpelse af procedure. Klagen medførte fastholdelse for så vidt angår kommunikation journaliseringspraksis under hensyn til korrekt leveret indsats. Klagen medførte derudover beklagelse i forhold til kommunikation fra kontakt-personen personalet. Klagen medførte endelig beklagelse indskærpelse af praksis for så vidt angår medicinhåndtering 2014/ Klage sendt til SSAområdet. Klage over manglende internetadgang på Rehabilteringscentret Østervang. Klagen medførte beklagelse. Borger har fået en beklagelse for, at der ikke er internetadgang på værelserne på Østervang. Borger er blevet oplyst om, at der i samarbejde med kommunens it-afdeling arbejdes på en løsning. Der har været forskellige problemstillinger, der skulle afdækkes, herunder om kommunen kan give beboere adgang til kommunens netværk. Derudover er der desværre ikke ordentlig dækning på Østervang. It- afdelingen er ved at undersøge, hvordan dette kan etableres, hvad det vil koste. 2014/ Klage til direktør for SSA Borger klager over ventetid på genoptræning. Borger er blevet oplyst om, at Omsorgsforvaltningen først kan igangsætte genoptræning, når stingene er fjernet såret er helet. 2014/ Borger klager over forskellige forhold vedrørende Rehabiliteringscenter Valby, herunder Behandlingstilbud genoptræning, mad, genoptræning, manglende mulighed for aflåsning af værelserne, mad Klage medførte både afvisning under hensyn til leveret indsats beklagelse indskærpelse af procedure. Klagen er fastholdt i forhold til behandlingstilbud genoptræning i forhold til den leverede indsats i den konkrete sag. Borger er derudover oplyst om baggrunden for manglende aflåsningsmulighed af værelserne. Beklagelse indskærpelse i forhold til medicinhåndteringen. Klagen vedrørende maden er videresendt til Frederiksberg Kommunes Leveringskøkken på Kastanjehaven, som står for maden på Lioba til læring evaluering 2014/ Klage fra pårørende over genoptræningen på Sundhedscentret, som klager ikke mener harmonerer med ægtefælles behov. Klage blev bilagt i dial med borger. Der har været afholdt dialmøde med den pårørende, ægtefællen Sundhedscentret. 2014/ Klage fra ægtefælle over over forholdene på Lioba, herunder manglende personale, kommunikation mellem borgere personalet omfanget af aktiviteter. Borger klager derudover over betalingen søger om hjælp hertil. Klage medførte beklagelse. Klagen medførte beklagelse for så vidt angår manglen på personale kommunikationen mellem personalet borgerne. Klagen medførte derudover beklagelse for manglende 8

9 aktiviteter. Lioba har desværre var ramt af ekstraordinært meget sygefravær, hvilket har betydet at udbuddet af aktiviteter i den periode, hvor borgeren var dér, var meget sparsomt Borgeren blev oplyst om, at Lioba er opmærksomme på behovet for andre aktivitetstilbud, at de arbejder på at udvide tilbuddenes omfang variation. I forhold til For så vidt angår betaling for opholdet, blev borgeren opfordret til at jeg kontakte Ydelsesafdelingen med heblik på råd vejledning. Indkøbsordning vaskerordning 2014/ Borgeren har klaget to gange Klage fra købmand over omlægning af indkøbsordning. Købmanden mener, at kunderne er blevet tvunget væk fra servicebevisordningen til kommunens godkendte dagligvareleverandører. Klage fastholdt under hensyn til leveret indsats. Borger er blevet oplyst om, at Omsorgsforvaltningen ikke forsøger at udfase servicebevisordningen. Omsorgsforvaltningen oplever tværtimod i forbindelse med omlægning af indkøbsordningen markant flere borgere, som tilkendegiver, at de fremover ønsker en servicebevisordning i stedet for at gøre brug af kommunens godkendte dagligvareleverandører. Borger bliver oplyst om, at de kunder, der føler, at de måtte være blevet tvunget væk fra servicebevisordningen kan kontakte Visitationschefen, hvorfor kunderne selvfølgelig vil blive i servicebevisordningen. 2014/ Klage fra købmand over omlægningen af indkøbsordningen. Købemanden henviser denne gang til Klage fastholdt under hensyn til leveret indsats. Borger er i lighed med tidligere svar blevet oplyst om, at hensigten ikke har været at udfase servicebevisordningen. 2014/ Klage over overtrædelse af persondataloven i forbindelse med udlevering af cpr. nummer i forbindelse med egenbetaling til vaskeriordning Klage blev bilagt i dial med borger. Borger ønsker efter dial at fortsætte med vaskeriordning har oplyst sit cpr. nummer. Hjælpemidler 2014/ Omsorgsområdet. Pårørende klager over behandlingen af en hjælpemiddelsag om dropfodsskinne til ægtefællen gået i stå. Pårørende anmodede om straksbehandling af ansøgningen. Klage medførte beklagelse indskærpelse af praksis. Beklagelse indskærpelse i forhold til procedure vedrørende medarbejdere, som holder op overlevering af igangværende sager ansøgninger. Visitationen straksbehandlede ansøgningen den samme dag, som borgeren klagede sendte en bevilling på det anmodede efter en konkret individuel vurdering. 2014/ Klage omhandlende en konkret afgørelse med afslag på ombygning af badeværelse, herunder at det ansøgte på trods af afslaget videresendelsen til Ankestyrelsen bør bevilliges. Klage afvist i forhold til leveret indsats. Borgeren er blevet oplyst om, at der ikke er grundlag for at gå ind ændre den trufne afgørelse. Borgeren er blevet oplyst om at afvente svar fra 9

10 Ankestyrelsen. 2014/ Borger klager over, at Hjælpemiddelcentret har handlet i strid med lovgivningen i forbindelse med løsning på etablering af automatisk dørlukning på hoveddør på borgerens ejendom. Klage bilagt i dial med borger. Der har været afholdt flere dialmøder mellem borger Hjælpemiddelcentret med henblik på løsning af problemstillingen. Plejehjem 2014/ Klage stilet til Omsorgschef Pårørende klager over en række forhold på Plejehjemmet Lotte vedrørende faderens ophold. Klage blev bilagt i dial med borger. Der har været afholdt dialmøde med borgeren,, Forstander for Lotte Adm. Direktør for OK Fonden, hvor indholdet af klagen blev drøftet, herunder det fremadrettede samarbejde omkring faderen. 2014/ Borgeren har klaget to gange, jf. henvendelsen nedenfor. Klage stilet til Sundheds Klage fra pårørende over manglende loftbelysning i hendes faders plejebolig på Kastanjehaven efter over 1 år. Klage medførte beklagelse indskærpelse af procedure. Frederiksberg Kommunes Ejendomme har været inddraget oplyst, at de nu har bestilt loftsbelysning projektet igangsættes. Der er gjort en stor indsats fra lederen af Kastanjehaven for at afhjælpe problemstillingen, men det er Frederiksberg Ejendomme, der er ansvarlig. 2014/ Klage til Klage fra pårørende over manglende loftbelysning i faderens bolig på Kastajnehaven, som stadig ikke er sat op. Klage bilagt i dial med klager. Klage medførte så beklagelse. Loftbelysningen blev sat op et par dage efter klagen, hvorfor den blev bilagt med klager. Men sagen medførte så beklagelse for den meget lange tid, det har taget for at få sat loftbelysningen op. Omsorgs-forvaltningen vil drøfte med Frederiksberg Kommunes Ejendomme for at undgå en sådan situation fremadrettet grundet den alvorlige karakter. 2014/ Klage stilet til dem, der fører tilsyn med Betaniahjemmet. Klage fra pårørende over moderens ophold på Betaniahjemmet gennem 4 år. Klager mener ikke, at de henstillinger, som Betaniahjemmet modtager fra tilsynet følges. Klager beder om nyt tilsyn. Klage afvist under hensyn til leveret indsats beklagelse. Omsorgsforvaltningen har beklaget, at borgeren ikke har været tilfreds med den indsats, der er leveret på Betaniahjemmet. Der har været en meget indgående uddybende dial mellem den pårørende lederen af Betaniahjemmet, de fire år, hvor borgerens moder har boet dér, hvor der ikke altid har været enighed. Borgeren bliver oplyst om, at der hverken på baggrund af tilsynsrapporterne korrespondance med tilsynskonsulenterne, som din henvendelse så er sendt til, eller i øvrigt har baggrund for at antage, at man ikke følger de henstillinger, som Betaniahjemmet får i forbindelse med de uanmeldte tilsyn. 2014/ Klage over fra pårørende over fejl Klage bilagt i dial med borger. administration af beboermidler vedrørende 10

11 Klage til SSA-området. hans moder på Græsplænen. Der har været afholdt dialgmøde med leder af Græsplænen borger aftalt proces fremadrettet. 2013/ Borger har klaget tre gange, jf. nedenfor. Pårørende klager over Akaciegården forskellige forhold i forbindelse med ægtefællens ophold der. Der er ikke fuldmagt fra ægtefællen, hvorfor klagen ikke kan forholde sig til de konkrete forhold i klagen. Klage bilagt i dial med klager. Der har været afholdt dialmøde mellem klager, ægtefælle Akaciegården 2014/ Pårørende klager over, at Akaciegården ikke er tidssvarende. Ægtefællen bor på Akaciegården. Klage afvist under hensyn til leveret indsats beklagelse. Det er blevet beklaget overfor borger, at Akaciegården ikke er tidssvarende nedslidte. Borger er derudover blevet oplyst om, at der er et større moderniseringsprojekt vedrørende Akaciegården i gang, hvorfor Akaciegårde lukkes ned. Der har været afholdt dialmøde med borger, ægtefælle leder af Akaciegården. 2014/ Omsorgschef Pårørende klage over, at Akaciegården ikke er tidssvarende, de sygeplejefaglige behov ikke bliver imødekommet på Akaciegården. Pårørende klager ligeledes over ny plejebolig. Klage afvist under hensyn til leveret indsats beklagelse. Der er i lighed med tidligere svarblevet beklaget overfor borger, at Akaciegården ikke er tidssvarende nedslidte. Borger er blevet oplyst om, at der er igangsat et moderniseringsprojekt. Borger er blevet oplyst om det sygeplejefaglige i forhold til plejeboliger. Borger ægtefællen har nu fået den plejebolig, de har ønsket som første prioritet. 2014/ Borger klager to gange, jf. henvendelsen nedenfor. Borger klager over over forholdene på Østervang, specifikt i forhold til manglen på personale. Klage bilagt i dial med borger. Der har været afholdt dialmøde med afdelingsleder på Østervang borger. 2014/ Borger klager over forholdene på Østervang. Klage bilagt i dial med borger. Der har været afholdt dialmøde med borger forstander. 2014/ Klage fra pårørende over forhold på Østervang. Pårørende klager over forholdene på Østervang, herunder at post tilbageholdes, så hun først får den længe Klage bilagt i dial med borger. har talt med den pårørende 11

12 efter datostemplingen. oplyst om de forskellige kritikpunkter. 2014/ Pårørende til borger på Kong Frederik den IX Hjemmet klager over håndteringen implementeringen af digital post over for plejehjemsbeboere generelt i Frederiksberg Kommune. Der klages særligt over, at medarbejdere anvender ressourcer på at hjælpe med at sikre forståelse for begrebet digital post, herunder eventuel framelding. Klage afvist i forhold til leveret indsats. Fastholdelse under hensyn til den indsats, der er gjort vedrørende implementeringen af digital post for ældre borgere i Frederiksberg Kommune, herunder i forhold til borgere på plejehjem for at sikre korrekt håndtering igangsættelse af digital post per. 1. november 2014 for borgerne. Opskrivning til venteliste til ældrebolig plejehjem 2014/ Borger har klaget to gange, jf. henvendelsen nedenfor. Klage over, at moren ikke kan få første ledige plads på Anne Marie Centret grundet ventetidsreglerne Klage afvist under henvisning til praksis. Borger er blevet oplyst om baggrunden for reglerne om visitation fortolkningen af akutbehov. 2014/ Pårørende klager over ventetid på bolig til Dronning Anne Marie centret baggrunden for ventetider fortolkningen af akutbehov akutlisten. Klage afvist under henvisning til retningslinjer Borger er blevet oplyst om baggrunden for reglerne om visitation fortolkningen af akutbehov. Borger er blevet oplyst om, at moderen er gået fra den åbne liste til den specikke, hvorfor borgeren kommer bag i køen, når borgeren skifter liste. Borgeren er blevet oplyst om, at der er tre måneders ventetid for moderen. 2014/ Borger føler sig forbigået i forbindelse med ansøgning om større ældrebolig. Klage blev bilagt i dial med borger. Borger har fået tilbudt større bolig i overensstemmelse med borgerens ønske. 2014/ Pårørende klager over tildelingskriterierne for anvisning af plejebolig til ældre, herunder behovsvurderingen af akutbehov. Pårørende ansøger så om plejebolig til mor Klage blev bilagt i dial med borger. Borgeren er oplyst om baggrunden for tildelingskriterierne, herunder hvordan akutbehov fortolkes. Moderen har fået tilbudt plejebolig efter hendes ønske. 2014/ Klage over kommunens visitationsregler sagsbehandlingsprocedure til en ældrebolg, herunder i forhold til behovsvurdering i forhold til akutte tilfælde venteliste. Klage afvist under hensyn til retningslinjer. Borgeren er blevet oplyst om baggrunden for visitationsreglerne, hvordan akutbehov fortolkes. 2014/ Klage til SSA-direktør Borger klager over manglende information om visitation til ældreboliger både ved konkret henvendelse på hjemmesiden Klage medførte beklagelse. Klagen medførte opdatering af hjemmesiden beklagelse over, at borgeren ikke har fået tilstrækkelig rådgivning vejledning. 2014/ Denne borger har klaget 10 gange til borgmesteren over visitation til Borger klager over visitationen til ældrebolig. Klagen afvist under hensyn til leveret indsats. Borgeren er skrevet på venteliste til en ældrebolig, borgeren har så fået tilbudt en bolig. Borgeren rejser d ind ud af landet, hvilket bevirker, at borgeren ikke kan 12

13 ældrebolig. tage imod tilbuddet til bolig. Der er som følge af antallet af klager samlet for disse, da de berører det samme tema Forvaltningen vurderer at indsatsen i forhold til alle 10 klager har været korrekt i forhold til borgeren. Skema 2: Kategorisering af resultat af klagesag. Nedenfor er kategoriseringen af resultatet af den enkelte klagesag opdelt efter emne kategorisering. En klagesag kan godt som oplyst have flere kategoriseringer, hvis der er flere klagepunkter. Dette fremgår af skema 1. I dette skema er kun valgt én kategorisering af hensyn til overblikket. Dette betyder, at hvis en klagesag eksempelvis har medført beklagelse fastholdelse under hensyn til leveret indsats, vælges beklagelse, da denne har en tungere kategorisering. Kategoriseringer af Klager Klage Klage afvist Klage Klage resultat af klagesag i alt bilagt i under hensyn medførte medførte dial til leveret beklagelse beklagelse med borger indsats, kommunalt indskærpelse af procedure serviceniveau eller retningslinjer Hjemmeplejen hjemmesygeplejen Sundhedscentret, genoptræning rehabiliteringsenhederne Indkøbsordning vaskeriordning Hjælpemidler Plejehjem Opskrivning til venteliste til ældrebolig plejehjem I alt Procentvis i alt 100% 34% 40% 11% 14% 1 De 10 af klagerne tilhører samme borger Opsummering Forvaltningen fastholder det nuværende fokus på centralt modtagne klager ud fra et lærings evalueringsperspektiv i forhold til den konkrete sag i forhold til sagerne generelt. Klagerne skal fortsætte med at være en værdifuld medspiller for både det centrale det decentralt niveau i forhold, hvor forvaltningen skal gøre det bedre. Forvaltningen skal derudover fortsætte med at nedbringe antallet af klager, der som oplyst er faldet fra 85 til 70 fra 2013 til 2014 gennem de initiativer, der er iværksat på tværs af forvaltningen. 13

Bilag 2: Centralt modtagne klager

Bilag 2: Centralt modtagne klager J.nr.: 00.00.00-K00-2-16 Bilag 2: Centralt modtagne klager Forvaltningen giver i dette notat en oversigt over antallet og resultatet af centralt modtagne klagesager. Notatet giver også en beskrivelse af,

Læs mere

Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager

Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager J.nr.: 00.00.00-K00-2-16 Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager Forvaltningen giver i dette notat en oversigt over antallet og resultatet af centralt modtagne klagesager på socialområdet.

Læs mere

Behandling og afrapportering af klager på sundheds- og omsorgsområdet

Behandling og afrapportering af klager på sundheds- og omsorgsområdet Notat 13. maj 2013 Sagsbeh: leem02/clja01 Dok.nr.: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på sundheds- og omsorgsområdet 1. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder:

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder: NOTAT 30. april 2014 Sagsbehandler: zedo01 Dok.nr.: 2014/0004439-3 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014

Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014 Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014 Det uanmeldte kommunale tilsyn med plejeboliger foretages hvert år. Ved hvert tilsyn afgives point. Den maksimale score er 34 points,

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH-ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. marts 2018

Læs mere

Åbent referat Sundheds- og Omsorgsudvalget. Lukket referat. Den 19. september 2011, kl

Åbent referat Sundheds- og Omsorgsudvalget. Lukket referat. Den 19. september 2011, kl Åbent referat Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 19. september 2011, kl. 18.15-18.45 115. Orientering om beboerforhold på Brevduebanen 1 Lukket referat Ingen sager 115. Orientering om beboerforhold på Brevduebanen

Læs mere

Denne oversigt er specificeret for så vidt angår type af klage, og oversigten vedrørende arbejdsmarkedsområdet fremgår nedenfor under afsnit 3.

Denne oversigt er specificeret for så vidt angår type af klage, og oversigten vedrørende arbejdsmarkedsområdet fremgår nedenfor under afsnit 3. Notat 13. maj 2013 Sagsbeh: leem02/clja01 Dok.nr.: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på arbejdsmarkedsområdet 1. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Special- og Rehabiliteringscenter (SRC)

Uanmeldt tilsyn Special- og Rehabiliteringscenter (SRC) Uanmeldt tilsyn 2017 Special- og Rehabiliteringscenter (SRC) Opsummering Special- og Rehabiliteringscenter (SRC) Vurdering: Godkendt Sted: Funkevej 9, 6230 Rødekro Dato for tilsyn: 2.11.2017 Anmeldt/ej

Læs mere

Borger der har kendskab til indkøbsordning

Borger der har kendskab til indkøbsordning Borger der har kendskab til indkøbsordning Visitationen Dato for modtagelse af klagen 25.maj 2010 Kommunalbestyrelsen, som har videresendt til Sundheds- og Omsorgsafdelingen Dato for afslutning af sagen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK : BERENDSEN VASKESERVICE [ Tilsynet er udført d. 25. og 26. september 2013 af Merete Larsen i

Læs mere

Videresendt henvendelse: Hvad vil Københavns kommune gøre for at sikre, at kommunens plejehjem dækker hjerneskadedes behov?

Videresendt henvendelse: Hvad vil Københavns kommune gøre for at sikre, at kommunens plejehjem dækker hjerneskadedes behov? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg og Rehabilitering NOTAT Til Henrik Appel Esbensen Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel Esbensen (A) vedrørende visitation af borgere til plejehjem.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Det talte ord gælder. Jeg antager, at spørgsmålet er foranlediget

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

Svendebjergvej 28 A Tilsynsdato 10. september plejeboliger i gang med omlægning til aflastning

Svendebjergvej 28 A Tilsynsdato 10. september plejeboliger i gang med omlægning til aflastning Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2015 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Svendebjerghave Adresse Svendebjergvej 28 A Tilsynsdato 10. september 2015 Antal pladser Antal beboere besøgt 2 Ledelsesrepræsentant

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN AKACIEGÅRDEN BETTY NANSENS ALLE 2A 2000 FREDERIKSBERG KONST. FORSTANDER MARIANNE NEVERS [Tilsynet er foretaget d. 6. og

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [Tilsynet er gennemført d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S [Tilsynet er udført d. 3. - 6. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Hjemmeplejen Pris pr. time (praktisk hjælp) 300,- 305,- Pris pr. time (personlig pleje) 358,- 339,- Pris pr. time (øvrig tid) 487,- 487,-

Hjemmeplejen Pris pr. time (praktisk hjælp) 300,- 305,- Pris pr. time (personlig pleje) 358,- 339,- Pris pr. time (øvrig tid) 487,- 487,- Bilag: Udviklingen af udliciterede og udbudte velfærdsydelser på Sundheds-og Omsorgsudvalgets område 11. januar 2017 Sagsbeh.:JZT J.nr.: 88.00.00-A00-5-16 Plan og Projektstab Hjemmeplejen: Hjemmeplejeområdet

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med, at "...de kommunale opgaver efter 83 og

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 14. og 15. december 2016 af

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 J.nr.: 27.12.16-K09-7-18 Implementeringskontoret Baggrund for kommunale tilsyn på

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LAUST SØRENSEN [Tilsynet er aflagt d. 11. april 2016 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 9. april 2018 af tilsynsassistent

Læs mere

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET...

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?...4 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE OG STIKPRØVESKEMA ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES DØGNREHABILITERING NORDRE FASANVEJ 57, VEJ 4 INDG. 13 2000 FREDERIKSBERG

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage sygepleje?... 3 5.0 Indhold...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK DE FORENEDE DAMPVASKERIER [Tilsynet er udført fra d. 5. og 8. oktober 2018 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

SUOC - Team Sundhed og Udvikling

SUOC - Team Sundhed og Udvikling NOTAT SUOC - Team Sundhed og Udvikling 20-10-2017 M-sag ÆSU januar 2018 Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017 i Hjemmeplejegruppen Nord På foranledning af Ældre- og Sundhedsudvalgets forespørgsel om at se tilsynsrapporterne

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Klagenr. Journal nr. Stilet til Sagstitel Resultat af klage Svardato. Sagen blev løst sammen med borger K K

Klagenr. Journal nr. Stilet til Sagstitel Resultat af klage Svardato. Sagen blev løst sammen med borger K K Bilag 3 SU Oversigt over formalitetsklager vedr. service klagepunkter i alt 11 Klage bilagt i dialog med borger 1 27.00.00- Anmodning om Sagen blev løst sammen med borger. 26-01-2017 K02-1-17 ansættelse

Læs mere

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Gældende fra 2017 side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hyppighed... 4 3. Vurdering og opfølgning... 4 3.1 Tilsyn ved klager/mistanke om omsorgssvigt... 5 4.

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Side 0 Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvad er en genoptræningsplan?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan få en

Læs mere

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune 1 Indhold Hvad er formålet med rehabiliteringscentret?... 3 Fire forskellige rehabiliteringsforløb... 3 Hvordan henvises borgere?... 4

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 25. og 26. november 2015 af

Læs mere

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lærkegaard Center 2016

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lærkegaard Center 2016 Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lærkegaard Center 2016 Center for Omsorg og Sundhed Januar 2017 1 Generelt om tilsynet Tilsynet består af to besøg. Et besøg, hvor der foretages et generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune Senest revideret 23.01.2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Emne Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Oplægget har afsæt i Samarbejde mellem Rehabiliteringsenheden og Myndighedsafdelingen Det

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [2014] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [ Tilsynet er udført

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 5. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Center for Omsorg og Sundhed Februar 2017 1 Generelt om tilsynet Tilsynet består af to besøg. Et besøg, hvor der foretages et generelt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018

Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018 Tilsynsforpligtigelsen i hjemmeplejen, integreret tilsyn 2018 I Struer kommune imødekommes den lovmæssige tilsynsforpligtigelse i hjemmet med et integreret tilsyn. Struer kommunes overordnede målsætning

Læs mere

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar 2018 Tilsynspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål... 3 4. Metode... 4 5. Skærpet tilsyn... 5 6. Tilsynsresultater... 5 7. Kontaktoplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune?

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Plejebolig Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en plejebolig. Du kan få en plejebolig, hvis: det ikke er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK CLARA SERVICE GRUPPEN [ Tilsynet er udført d. 6. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Lørdag den 3. december 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger Ældrebolig Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig, hvis: pladsforholdene i dit eget hjem giver problemer i det daglige

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilbud til Ældre Pjece 2018

Tilbud til Ældre Pjece 2018 Tilbud til Ældre Pjece 2018 Mål og værdier Allerød Kommune har udarbejdet denne informationspjece for at give dig et indblik i Ældre og Sundheds mål og værdier, hvordan kommunen arbejder med visitation,

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

NOTAT GLADSAXE KOMMUNE. Social- og Sundhedsforvaltningen Stab og Sekretariat SEU, opfølgning på resultatkrav. Bilag 3.

NOTAT GLADSAXE KOMMUNE. Social- og Sundhedsforvaltningen Stab og Sekretariat SEU, opfølgning på resultatkrav. Bilag 3. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Stab og Sekretariat SEU, opfølgning på resultatkrav. Bilag 3. Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårs

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Midt, gr.

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Midt, gr. Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Midt, gr. 2 & 3 Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 8. december 2016 1. Baggrund, mål og metode

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune F. KORTTIDSOPHOLD Lovgrundlag Lov om social service 84. Kommunen kan tilbyde korttidsophold uden for hjemmet. I Mariagerfjord Kommune tilbydes midlertidig døgnophold i en plejehjemsbolig. Hvad er formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 29. september 2010 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 29. september 2010 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 29. september 2010 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 29. september 2010, uanmeldt

Læs mere

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse 119. Brugertilfredshedsundersøgelse i Frederiksberg Kommunes plejeboliger Åbent - 27.42.00-P05-1-15 Resumé Frederiksberg Kommune har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i plejecentrene, resultaterne

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 Center for Sundhed og Velfærd, 01.09.2014. 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere