Fællesspisning. Forslag til beboermødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesspisning. Forslag til beboermødet"

Transkript

1 Dato 4. oktober 2011 Boligselskabet Vendersbo Sundtoften og Lindehaven Oplag 380 stk. HovedoverskriftNyhedsbrev I dette nummer: Fællesspisning 1 Husorden 1 Husorden 2 Forslag beboermøde 3 Regnskab 4 Rente og afskrivning 5 Rente og afskrivning 6 Afdelingens regnskab udsendes sammen med dette nyhedsbrev. Det udvidede regnskab kan afhentes personligt på Sekretariatet, Stubbekøbingvej 96B fra onsdag den 5. oktober. Fællesspisning Sætternissen har været på spil, og han har fjernet tidspunktet for fællesspisningen den 6 oktober, med det skal hermed kundgøres at det er kl.18.30, og dørene åbnes kl Forslag til beboermødet Følgende forslag er indkommet til behandling under beboermødets punkt 7: Forslag om ændringer i afdelingens husorden og beboervejledning indgivet af afdelingsbestyrelsen Fyrværkeri Der må kun fyres fyrværkeri af på boligafdelingens område fra den 29. december 2. januar. På området ved Lindehaven må der slet ikke fyres fyrværkeri af, da de ældre kan blive utrygge. Ved brug af fyrværkeri gælder at det er brugeren af dette der selv skal rydde op efter sig senest den 2. januar. Der vil være tilsyn med at reglerne overholdes. Derudover skal du udvise forsigtighed ved enhver form for anvendelse af fyrværkeri. Det er forbudt at affyre fyrværkeri inden for 100 meter af: - Nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation, - Bygninger med let antændeligt tag (stråtag m.v.), stakke eller andre oplag af let antændelige materialer, - Landbrugsbygninger med dyrehold, hundekenneler og andre dyrehold, samt arealer med udegående dyr. - Er der tale om raketter, skal afstanden være 200 meter. - Du må heller ikke affyre raketter inden for 10 meter fra åbninger i bygninger, f.eks. porte, døre og vinduer. Vær opmærksom på, at affyrer du fyrværkeri herunder raketter i vindens retning, skal du fordoble de afstande, der er anført ovenfor. Bortset fra fyrværkeri med begrænset effekt som f.eks. knaldpropper, bordbomber, trækbordbomber, stjernekastere og isfontæner, så må fyrværkeri kun erhverves og anvendes af personer over 18 år Husdyr: I Sundtoften er det tilladt at holde visse hus/ kæledyr, men skriftlig tilladelse skal indhentes hos afdelingsbestyrelsen. Der gives ikke tilladelse til følgende hunderacer eller blandinger, hvori disse racer indgår: Tosa Inu Amerikansk staffordshire terrier Fila brasileiro Dogo argentino Amerikansk bulldog Boerboel Kangal Centralasiatisk ovtcharka Kaukasisk ovtcharka Sydrussisk ovtcharka Tornjak Sarplaninac Amstaff Bullmastiff Bullterrier Pitt Bull Terrier (er forbudt ved lov). Dogo Argentino Dogo Canarian Dogo de Bourdeux Americano Bull Terrier Dobermann Rottweiler Granddanois.

2 For katte gælder, at der kun gives tilladelse til katte, under forudsætning, af at der gives adgang til at repræsentanter for Boligselskabet får adgang til boligen for at tilse renholdelsen, og at katten er øretatoveret eller chippet, samt at hankatte er kastreret. Det er generelt ikke tilladt at have krybdyr og reptiler i bebyggelsen. Dog kan der opnås tilladelse til visse arter som f.eks. skildpadder og lignende, men der skal altid ansøges hos afdelingsbestyrelsen, som også kan inddrage tilladelsen hvis dyreholdet giver anledning til berettiget klage. Krokodiller, rovdyr, edderkopper, mus, og rotter er ikke tilladt i bebyggelsen. Det er tilladt at holde to af følgende: kaniner, hamster, marsvin uden tilladelse. Dog skal disse holdes inde i boligen, og holdes rene så lugtgener udelukkes. Akvariefisk er tilladt, men eventuelle vandskader, der opstår i forbindelse med dette, udbedres for beboers regning. Som udgangspunkt er alle dyrearter, der ikke er tilladelse til, enten ved at de kan holdes uden tilladelse eller ved skriftlig tilladelse fra Boligselskabet eller afdelingsbestyrelsen, forbudt og det vil blive betragtet som et brud på afdelingens husorden at have disse, og hvis disse ikke på forlangende afskaffes, kan lejemålet ophæves. Den tilladelse man får til et husdyr, gælder kun for det eller de pågældende husdyr, og disse kan ikke udskiftes, uden fornyet ansøgning. Der må holdes små burfugle uden tilladelse, men antallet skal stå i forhold til den gene de kan udgøre for naboerne Det er dog ikke tilladt at holde nogen former for høns eller ænder og lignende. I Lindehaven er det ikke tilladt at holde husdyr, men har man en hund eller en kat, når man flytter ind, kan man få tilladelse til at beholde dette, hvis man selv kan passe det, men man må så ikke anskaffe noget nyt husdyr. Det er dog tilladt at holde burfugle i Lindehaven. Det er kun tilladt at holde et husdyr af arten hund eller kat pr. lejemål. Hunde og katte skal føres i snor på boligselskabets område, og må ikke give anledning til berettigede klager. For at de øvrige beboere ikke skal belemres med hunde- og katte efterladenskaber, henstilles husdyrejeren til at drage omsorg for at dette fjernes. Vi kan ikke komme ind på alle dyreracer i dette punkt, så for de racer der ikke er omhandlet i dette kapitel gælder, at det er afdelingsbestyrelsen der træffer beslutning om der kan gives tilladelse til, at have pågældende dyr. Det er ligeledes afdelingsbestyrelsen, der træffer afgørelse om de katte og hunderacer der søges tilladelse til, er omfattet af forbudsreglerne. Leg og Boldspil: Lad ikke børnene lege eller opholde sig, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboerne, lige-som meget støjende adfærd efter solnedgang ikke er tilladt. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ - og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Da haverne er meget små, henstilles det at der ikke spilles bold i disse af børn over 5 år. Da disse så er så store at de kan benytte boldbanen. Børns leg med f.eks. bue og pil, luftbøsser, splatterpistoler og lignende er meget farligt og må derfor ikke finde sted på boligselskabets område. Ejendomsfunktionærerne er pålagt, at påse dette overholdt, samtidig med henstilles det til beboerne at være med til at se efter, så meningsløse uheld undgås. Trampolin: På grund af havernes størrelse her i bebyggelsen, og den nødvendige hensyntagen til naboerne, er der følgende regler for opstilling af trampoliner. Trampoliner med en diameter op til 102 cm. kan frit placeres i haven. Trampoliner med diameter på 102cm. til 152 cm. skal placeres minimum 2 meter fra hæk. Trampoliner med diameter på 152 cm. til 332 cm. skal placeres midt i haven, og yderligere være gravet ned således at hoppedugen maksimalt er placeret 20 cm., over jordniveau. Beboeren har pligt til at renovere eventuelle huller efter trampolinen i jorden. Trampoliner med en diameter på over 332 cm. er ikke tilladt her i bebyggelsen. Den kollektive råderet når afdelingen betaler Afdelingsmødet kan beslutte at give beboerne mulighed for individuelt at forbedre deres boliger efter den kollektive råderet. I den kollektive råderet er det afdelingen, der betaler udgifterne til forbedringsarbejderne, og beboeren skal herefter betale et tillæg til huslejen i en nærmere fastsat periode. Ordninger af denne art skal godkendes af afdelingsmødet, af boligselskabets bestyrelse og af kommunen, inden de træder i kraft. I din afdeling er der mulighed for at foretage følgende forbedringsarbejder efter den kollektive råderet: A. Modernisering af køkkener. Maksimalt kr pr. lejemål. Der betales tillæg til huslejen i 10 til 15 år. Afdelingen forestår og betaler for nødvendig modernisering af elinstallationer i forbindelse med køkkenmoderniseringen. B. Modernisering af badeværelser. Maksimalt kr pr. lejemål. Der betales tillæg til huslejen i 10 til15 år. Afdelingen forestår og betaler for delvis gulvudskiftning. C. Etablering af udestue efter godkendt standard. Er ikke omfattet af ordningen. Etablering af altan efter godkendt standard. Maksimalt kr pr. lejemål. Der betales tillæg til huslejen i 15til 20 år. Herudover betales et månedligt lejetillæg på 1,5 promille pr måned til vedligehold Yderligere oplysninger om disse ordninger kan fås på Sekretariatskontoret eller afdelingsbestyrelsen.

3 Der er kommet et brev som ikke har afsender og derfor ikke kan behandles på mødet, og hvad meninger er eller hvad der ønskes behandlet står hen i det uvisse. Dette brev og også anmeldt, men om det er et ønske om at få det op på mødet, vides ikke, og der er heller ikke en ansvarlig kontaktperson. Derimod er der medunderskriver der ikke har fået køkken og også underskrivere der ikke bor i den afdeling der har fået dette tilbudt. Brevet angiver ikke et punkt til behandling, for der er vel ikke noget ud fra brevet der kan besluttes eller bestemmes, og dog er der lidt. Man forstår ikke at prisen på et køkken er steget. Da det første gang kom på tale at man kunne renovere sit køkken var prisen knapt kr, og der var fremvisning i nummer 500 eller nr. 502, og her dukkede mange beboere op. Der blev her oplyst at man regnede med at det kunne afvikles over ca. 10 år. Ved fremvisningen, blev der udtrykt ønske om at også lågerne i den øverste gang burde skiftes og at man ønskede vindueskarme, hvilket gjorde at prisen steg. I begyndelsen havde vi en mand ansat til at nedtage køkkenlågerne og lave hul til emhætten, men det blev et større arbejde end antaget hvorfor dette arbejde overgik til andre, men blev betalt af boligselskabet. I det første tilbud var der indregnet at hylderne skulle males, men det fandt man ud af ikke havde samme styrke så det blev valgt at de skulle udskiftes hvor dette kunne lade sig gøre. Efter udskiftningsrunden på de første 23 til 30, var der gået et par år, og den almindelige prisstigning var ca. 4,8% og senere steg den igen. Nu er det sådan, at hvis prisen stiger, stiger renten også og når ydelsen er fast, kan det kun gå ud over løbetiden, som så selvfølgelig bliver længere. Køkkenrenoveringen er lavet som et kollektiv råderet hvor det er beboeren der selv tilmelder sig og vil benytte ordningen. Det var alle frit for at bruge råderetten til at få lavet et køkken, og så skulle man selv bestemme, få tilbud fra håndværkere og selv låne pengene og dermed selv stå for tilbagebetaling og renter. Hvis man så flyttede inden det var afskrevet ville man få den ikke afskrevne del af betalingen tilbage og det ville den nye lejer komme til at betale, nøjagtig som det sker med kollektiv råderet. I begge tilfælde kommer der et tillæg til administrationen på godt kr. for behandling af sagen. I det første tilfælde med kollektiv råderet, for at administrere opsætningen opg efterfølgende administrere differentieret husleje i de år der er gået med tilbagebetaling. I tilfælde med råderetten skal der laves en masse papirarbejde med vurdering af det eksisterende og tilbagebetaling og opkrævning fra den nye lejer. De godt kr. skal lægges oven i anskaffelsesprisen, som så sammenlagt løb op i omkring kr. Nu er det sådan at hvis man havde valgt råderetten havde man fået et bevillingsprovenu oveni, og det er der også kommet ved kollektiv råderet, men dog noget mindre da flere lån er slået sammen og derved er provenuet blevet mindre for hver beboer. Hvis vi antager at alle fik lavet et køkken, og at der skulle betales i 12 år, og at man så besluttede at vi vil kun betale samme ydelse i 10 år, ja så vil der selvfølgelig komme til at mangle penge på bundlinjen, som vil så skulle overbevise banken om at de må skyde en hvid pind efter, hvilket nok ikke ville falde i god jord. Så ville vi skulle optage et lå på restbeløbet, som vi så f.eks. Skulle afvikle over tre år, hvor der også vil komme renter på, så det samlede resultat ville blive nøjagtig det samme, så i stedet for at betale til køkkenrenovering ville man bare betale til afvikling af underskud. Så vil nogle beboere have Boligselskabet til at betale, og hvis man med Boligselskabet mener Domea, kan man godt glemme det. Domea er et firma der mod en betaling udfører en ydelse, og de er slet ikke økonomisk forbundet med os, og lovgivningen ville forbyde dette. Hvis man med Boligselskabet mener vores eget, ja så er det bare at tage pengene fra os selv, opg efterlade et hul som vi så selv skal fylde op igen. Så er der den mulighed at det ikke er alle der har fået nyt køkken, og vi kan så vælge at stoppe betalingen og fordele resten ud på huslejen, så alle kommer til at betale, så fordeler vi også udgiften ud på dem der aldrig har fået nyt og heller ikke har valgt det. Det vil gøre at man selv slipper lidt billigere og de andre får en ydelse, som nok ikke vil vække jubel. Så spørges det om hvem der trækker renterne fra. Vi som boligselskab er ikke skattepligtig og kan som følge deraf heller ikke fratrække renterne. På medfølgende tillæg kan man se et eksempel på en rente og afskrivning, hvis beløbet er kr. og renten 7%, og det tager så 11 år og 9 måneder, men hvis hovedstolen ændrer sig eller renten ændrer sig vil det have indflydelse på løbetiden. I nationalbankens oversigt over diskontoens udvikling i de sidste 10 år, viser det at renten har været fra 8,05 til 11,35 %, hvilket er betydelig mere end den rentesats der er brugt i beregningen.

4 4. år 8. år 3. år 7. år 2. år 6. år 1. år 5. år Afskrivningsberegning ved hovedstol på kr. Med en rente på 7% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 136, , , ,604 99, , , , , , , ,014 98, , , , , , , ,545 97, , , , , , , ,192 96, , , , , , , ,951 95, , , , , , , ,815 94, , , , , , , ,781 94, , , , , , , ,842 93, , , , , , , ,994 92, , , , , , , ,23 91, , , , , , , ,547 90, , , , , , , ,937 89, , , , , , , ,397 88, , , , , , , ,92 87, , , , , , , ,501 86, , , , , , , ,135 85, , , , , , , ,816 84, , , , , , , ,538 83, , , , , , , ,296 82, , , , , , , ,085 81, , , , , , , ,898 80, , , , , , , ,729 79, , , , , , , ,575 78, , , , , , , ,427 77, , , , , , , ,281 76, , , , , , , ,131 75, , , , , , , ,971 74, , , , , , , ,795 73, , , , , , , ,597 72, , , , , , , ,372 71, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 108, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,112 70, , , ,813 69, , , ,468 68, , , ,07 67, , , ,615 66, , , ,095 65, , , ,505 64, , , ,838 63, , , ,088 62, , , ,248 61, , , ,313 59, , , ,276 58, , ,1297

5 11. år 12. år 10. år 9. år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 50, , , ,521 49, , , , , , , , , , , ,259 46, , , , , , , ,52 43, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,958 31, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8457 8, , , ,6298 7, , , ,0068 5, , , , , , , , , , , , , , , Renteudvikling

6 Boligselskabet Vendersbo Afd. Sundtoften & Lindehaven Sundtoften Nykøbing F. Telefon:

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement. Husorden En boligafdeling er et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det nødvendigt at opstille nogle almindelige regler, som kan medvirke

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Rettelsesblade

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere