"Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder"

Transkript

1 SPØRGSMÅL/SVAR UDBUD AF LEASING AF BILER NR. HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Udbudsbetingelserne, side 9 af 12, 6 Betingelser for deltagelse "Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium)... deltagerne i konsortiet skal desuden påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse over for Sundhed og Omsorg" Teksten giver bl.a. de leasingselskaber, der naturligt byder i forening med en eller flere forhandlere, den udfordring, at forhandler jo også skal hæfte for leasingselskabet, hvilket de færreste vil kunne løfte økonomisk. Kan afsnittet ændres til følgende ordlyd, der er benyttet af en række andre kommuner i fbm. biludbud? Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.15 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, skal angive hvorvidt de hæfter solidarisk i forhold til Ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere. Såfremt der hæftes solidarisk er det konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Såfremt der ikke hæftes solidarisk vil egnetheden blive vurderet for hver deltager i konsortiet for sig. Såfremt bare en deltager findes ikke egnet kan konsortiet ikke antages. Sundhed og Omsorg ønsker at fastholde kravet om, at såfremt tilbudsgiver ønsker at organisere sig som et konsortium, skal de enkelte deltagere i konsortiet påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse over for Sundhed og Omsorg. Hvis tilbudsgiver ikke ønsker at påtage sig solidarisk hæftelse, kan tilbudsgiver ikke organisere sig som et konsortium. Tilbudsgiver har i stedet mulighed for at byde ind som hovedleverandør med en eller flere underleverandører. I så fald er det alene hovedleverandøren, der hæfter for aftalens opfyldelse over for Sundhed og Omsorg. Hvis tilbudsgiver byder ind som hovedleverandør med en eller flere underleverandører henledes opmærksomheden på udbudsbetingelsernes 6, hvoraf følgende fremgår: Såfremt tilbudsgiver ønsker, at der skal lægges vægt på referencer for eventuelle underleverandører, skal tilbuddet vedlægges oplysningerne i pkt. c. d. for sådanne underleverandører. Desuden skal tilbuddet vedlægges en underskrevet erklæring fra underleverandøren om, at tilbudsgiver kan råde over underleverandørens ressourcer i forbindelse med opfyldelsen af rammeaftalen med Sundhed og Omsorg.

2 2 Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og Jeg vil høre om der ikke er muligt, for at lempe kravet om ratstammens indstillingsmuligheder: I ønsker et 4-vejs regulerbart rat (højde/dybde), vil I kunne acceptere at rattet kan indstilles i højden (op og ned) men ikke i dybden.?? Sundhed og Omsorg er på baggrund af det stillede spørgsmål indstillet på at lempe kravet om ratstammens indstillingsmuligheder, således at der alene stilles krav om, at rattet er højdejusterbart. Lempelsen gælder for samtlige biltyper. 3 Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og 4 Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og Hvis sædet er indstillet korrekt, er det ikke nødvendigt at indstille rattet frem eller tilbage. Skal det ikke laves, så der er lys bag på de nye [ ] Hybrid biler altid. ESP/ESC Ved [ ] hedder det vsc, er det OK?? Samtlige biltyper skal leveres med permanent kørelys både for og bag, der tændes og slukkes i forbindelse med tænd og sluk af bilen. Det er et mindstekrav, at bilen leveres med et elektronisk stabiliseringssystem, der kan bremse bilens hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen. En række bilmærker anvender deres egne betegnelser for denne funktion. Det er ikke afgørende for Sundhed og Omsorg, hvad systemet kaldes, så længe ovenstående mindstekrav er opfyldt. 5 Udbudsbetingelserne, hjulstrukne biler / Bilag 2, kravspecifikationen, 6 Udbudsbetingelserne, Tildelingskriterium / Bilag 3, Leasingaftale 6.1 Der anføres i Punkt 3 at der udbydes 8 biler på gule plader. I Bilag 2, er min. kravet bagsæde ryglæn delbart og nedfældeligt hvilket jo må betyde personbil. Er det van eller personbiler der udbydes? Der ønskes tilbud baseret på 1 måneders CIBOR pr. 1. oktober Dette er fuldt forståligt af hensyn til sammenligning af modtagene tilbud. Det er van-biler, der udbydes. Mindstekravet i bilag 2, bagsæde ryglæn delbart og nedfældeligt udgår derfor. Sundhed og Omsorg er på baggrund af det stillede spørgsmål indstillet på at ændre udbudsbetingelserne 7.2, 2. afsnit således: Tilbudsgiver skal i bilag 4, Tilbudsbesvarelsen, angive

3 CIBOR renten fastsættes dagligt kl. 11, ved at seks danske og to udenlandske banker indberetter til Finansrådet, hvad de mener, renten skal være, hvis en anden bank ønsker at låne penge hos dem i op til et år. [ ] er i den situation, at vi kan tilbyde leasingaftaler baseret på vores egen 1 måneders rente, som grundet vores unikke kreditvurdering, er en hel del lavere end CIBOR satsen via de deltagene pengeinstitutter, som alle har en væsentlig lavere kreditvurdering end [ ]. Vi skal derfor foreslå, at CI- BOR fastholdes som referencerente i fbm. tilbudsevakueringen af hensyn til bl.a. ligebehandlingsprincippet, men at der åbnes op for, at Aarhus Kommune ved kontraktindgåelse forbeholder sig retten til at anvende anden basisrente, såfremt det er mere fordelagtigt for kommunen. den månedlige leasingydelse pr. bil inkl. opfyldelsen af samtlige mindstekrav, jf. kravspecifikationen (bilag 2) for den/de delaftaler, der afgives tilbud på. Leasingydelsen skal angives med variabel rente pr. 1. oktober Den tilbudte variable rente kan dog ikke overstige CI- BOR1 pr. 1. oktober Leasingydelsen skal angives i DKK ekskl. moms. I konsekvens heraf ændres Leasingaftalens 6.1 således: Den ordinære leasingydelse inklusiv serviceaftale er aftalt til [ ] DKK ekskl. moms pr. måned, jf. Leasinggivers tilbudspris. Leasingydelsen forudsættes fast i hele leasingperioden. Undtaget herfra er den i leasingydelsen indeholdte forrentning. Vil Aarhus Kommune ændre udbudsbetingelserne som foreslået? 7 Bilag 1, rammeaftaleudkast 8 Bilag 1, rammeaftaleudkast, 11.3 / Bilag 3, leasingaftale, 6.2 Jfr. sidenummereringen mangler siderne 11-16, er det korrekt? Aarhus Kommune udbyder en finansiel tjenesteydelse og ikke et traditionelt varekøb. Tjenesteydelser som bl.a. operationel leasing, betales månedligt forud på forfaldsdagen, da der jo er tilknyttet en underliggende finansiering. Kravet om en betalingsfrist der hedder fremsendelses- Der har desværre indsneget sig en beklagelig fejl i sidenummereringen. Bilaget er komplet, og der mangler ingen sider. Sundhed og Omsorg er på baggrund af det stillede spørgsmål ikke indstillet på et ændre udbudsvilkårene. Aarhus Kommunes betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage. I henhold til leasingaftalens 6.2. er tilbudsgiver

4 dagen + 30 dage, svarer til at bede sit pengeinstitut om udsættelse på betalingen af et lån på variabel rente, hvilket hvis overhoved opnåligt ikke vil være uden økonomiske meromkostninger bl.a. på grund af tilbudsgivers renterisiko. berettiget til at fakturere leasingydelsen forud hver den 1. i måneden. 9 Bilag 1, rammeaftaleudkast, Bilag 1, rammeaftaleudkast, hele afsnit 19 Er Aarhus Kommune indstillet på at ændre udbudsvilkårene såedes, at betalingen sker månedligt forud på forfaldsdatoen. Faktureringen vil således ske via EAN-fakturering omkring den 15. i måneden før forfaldsdato? Rent lovgivningsmæssigt må [ ] alene lease ud til kommuner og regioner. Desuden kan regelsæt fra SKAT forhindre overdragelse af billeasingaftaler, som p.t. kun kan gennemføres med risiko for væsentlige meromkostninger for ordregiver. Ønsker Aarhus Kommune på den baggrund at ændre udbudsbetingelserne? Leasingselskaberne er ikke producenter af biler, men alene formidlere af en finansiel tjenesteydelse. At holde os ansvarlig for samtlige er i Afsnit 19 er ikke rimeligt, da de er uden for vores kontrol. Som udgangs har Aarhus Kommune frit valg mellem samtlige autoriserede værksteder i Danmark for de tilbudte bilmodeller. Vi har f.eks. ingen indflydelse på, om eksempelvis et mærke autoriseret værksted i Aarhus eller andet steds i Bilag 1, rammeaftaleudkast, 14 ændres i sin helhed således: Parterne har ikke ret til at overdrage Rammeaftalen uden den anden Parts skriftlige samtykke. Parterne kan betinge sit eventuelle samtykke af modtagelse af relevante oplysninger omkring den anden Parts forventede erhverver, ligesom Parterne kan stille betingelser for samtykket til overdragelsen. Sundhed og Omsorg ønsker at fastholde rammeaftaleudkastets afsnit 19 i sin helhed. Opmærksomheden henledes på, at afsnit 19 alene vedrører den del af ydelsen, der vedrører opfyldelse af service- og vedligeholdelsesaftalen og ikke produktion og/eller levering af de tilbudte biler. Sundhed og Omsorg forudsætter, at tilbudsgiver, såfremt denne er et leasingselskab, indgår aftale med et eller flere værksteder med henblik på opfyldelse af service- og vedligeholdelsesafta-

5 Danmark benytter arbejdskraft som burde være opført i RUT-register. Ligeledes er det helt uden for vores indflydelse om bilfabrikantens underleverandør af sædestof i f.eks. Bangladesh forhindrer faglig organisering blandt medarbejderne. len. I forbindelse med indgåelse af sådan aftale, vil leasingselskabet have mulighed for at pålægge sin kontraktspart vilkår svarende til rammeaftaleudkastets afsnit Bilag 2, kravspecifikationen, / / 12 Bilag 2, kravspecifikationen, / / samt Bilag 3, leasingaftalen, 12.1 Langt mindre mulighed har vi for at levere den krævede dokumentation og står derfor overfor en risiko for dagbøder. Er Aarhus Kommune på den baggrund indstillet på at fravige kravene i Afsnit 19? Er det korrekt forstået, at begge sæt nøgler skal være med fjernbetjening? Hvad er det for et samarbejde med Aarhus Kommunes leverandør af autoassistance der henvises til, når det tages i betragtning, at den udbudte serviceaftale Bilag 3.3 samtidig kræver, at værkstedet yder hente/bringe service? Ja, det er korrekt forstået. Aarhus Kommune har pt. indgået aftale med Falck om autoassistance. Når der i materialet stilles krav til et samarbejde med Falck, er det fordi, at vi ikke forventer, at der ydes hente/bringe service udenfor værkstedets åbningstider. 13 Bilag 2, kravspecifikationen, / / samt Bilag 3, leasingaftalen, 12.1 Af hensyn til tilbudsgivernes prisfastsættelse ønskes et passende antal lånebiler til rådighed nærmere specificeret Baseret på erfaringer fra nuværende leverandør vurderer Sundhed og Omsorg, at et passende antal biler vil udgøre ca. 5 % af den til en hver tid værende vognpark. Der skal dog være mulighed for at regulere antallet efter behov. 14 Bilag 2, kravspecifikationen, Mulighed for at modtage/trække rapporter over antal kørte km.. Hvordan tilsikrer Aarhus Kommune, at tilbudsgiver modtager relevante data til at kunne danne de ønskede rapporter? Mange el-biler har online forbindelse til en database, hvorfra der kan trækkes rapporter over antal kørte km. Såfremt dette ikke er tilfældet, må der findes en løsning, hvor Sundhed og Omsorgs personale indberetter tallene med jævne mellemrum.

6 15 Bilag 2, kravspecifikationen, / Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.1., almindelige 14.2 Administration af brændstof med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen Hvad menes der med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen? En leasingaftale på 23 måneder har langt højere TCO pr. km end en aftale baseret på enten 36 eller 48 måneder. Opretholder Aarhus Kommune kravet, vil tilbudsgiverne være nødsaget til at kalkulere med en løbetid på kun 23 måneder, hvilket vil fordyre tilbudsprisen for Aarhus Kommune. Ønsker Aarhus Kommune på den baggrund at frafalde udbudskravet? SKAT tillader p.t. ikke ændring i igangværende leasingaftaler. Kan Aarhus Kommune accepterer, at evt. erstatning eller forholdsmæssigt afslag udbetales kontant til Aarhus Kommune og ikke modregnes i leasingydelsen? Leasinggivers tab ved totalskade eller bortkomst kan maksimalt udgøre leasingbilens dagsværdi.. Senere i afsnittet henvises til 10.4 som omtaler totalskade og bortkomst. Her anfører Aarhus Kommune, at leasinggiver uanset hvornår i leasingforløbet skaden sker har krav på nyværdierstatning. Det er således tale om modstridende vilkår. Vi skal derfor foreslå følgende Med med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen menes der, at leasingselskabet kan opkræve udgifterne til brændstof fra leasingtager, uden at dette påvirker leasingydelsen. Bilag 3.1, almindelige 6.1 ændres i sin helhed således: Leasingaftalen er fra begge Parters side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse, jf. pkt. 13. Sundhed og Omsorg accepterer, at eventuel erstatning eller forholdsmæssigt afslag udbetales kontant. Sundhed og Omsorg ønsker at fastholde formuleringen i Punkt 14.2 ændres således: Såfremt Leasingtager ikke har misligholdt Leasingaftalen, kan Leasinggivers tab ved Leasingbilens totalskade eller bortkomst dog maksimalt udgøre Leasingbilens dagsværdi med tillæg af eventuelle overkørte kilometer, forfaldne ubetalte Leasingydelser samt evt. andre forfaldne ubetalte skyldige beløb i henhold til Leasingaf-

7 formulering: talen. 19 Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.2, leverancegodkendelse 21 Bilag 3.3, service- og vedligeholdelsesaftale 22 Bilag 2, kravspecifikationen, Tjenesteydelser I tilfælde af totalskade eller bortkomst af bilerne er leasinggiver berettiget til at ophæve leasingaftalen og Aarhus Kommune er forpligtet til straks at indbetale den resterende leasingafgift inkl. restværdi. Ved andre skadestilfælde vil skades afhjælpning ske for Aarhus Kommunes regning. En eventuel udbetalt erstatning vil i alle tilfælde tilfalde leasinggiver og modregnes i opgørelse af indfrielsesprisen. Ønsker Aarhus Kommune på den baggrund at ændre udbudskravet? Hele Bilag 3.4 Stand ved tilbagelevering mangler på Aarhus Kommunes hjemmeside og er således ikke tilgængelig for tilbudsgiverne. Bilaget indeholder ikke identifikation af den enkelte bil med f.eks. afdeling, model, stel nr. eller indreg. nr. Må vi benytte vores egen elektroniske leverancegodkendelse, der fremsendes via mail og som indeholde bl.a. fakturakopi til identifikation af den leverede bil? Er det en forglemmelse, at bilaget ikke omtaler krav til evt. dækaftale? "Administration af brændstof fra udbyders leverandør, med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen" - hvad menes der med efterfølgende refusion? Vi skal naturligvis beklage, at bilaget ikke i første omgang fremgik af Aarhus Kommunes hjemmeside. Bilaget er nu uploaded. Ja, tilbudsgiver må gerne benytte sin egen leverancegodkendelse. Det er Sundhed og Omsorgs opfattelse, at udskiftning af dæk som følge af almindelig slidtage er omfattet af bilag 3.3, Se svar på spørgsmål nr. 15

8 23 Bilag 3, leasingaftalen, 9 - Maksimumkilometer 24 Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.1, almindelige 15.5/ Bilag 2, kravspecifikationen, / / Kan der åbnes op for, at der kan tilbydes omberegning af elbilerne, ved afvigende kørselsmønster i forhold til det budgetterede? Hvis ja, vil Aarhus Kommune tilføje dette i udbudsbetingelserne? Forslag til ændring af udbudsbetingelser: Leasingafgiften er baseret på det forventede kilometerforbrug og leasingperiode. Såfremt der opstår afvigelser på mere end km på den enkelte bil mellem aktuelt fakturerede km og aktuelt kørte kilometer, vil leasing afgiften omberegnes med virkning over den resterende leasingperiode. Kan Aarhus Kommune acceptere, at det er den gennemsnitlige ekspeditionstid, der er 5 hverdage, hvis ja, vil Aarhus Kommune ændre betingelserne i bilag 3. Kan Aarhus Kommune acceptere, at køretøjet afhentes på det af leasingtager angivne afhentningssted, og at bilen derefter takseres af uvildig 3. part uden repræsentanter for leasingtager og leasinggiver, baseret på elektronisk dokumentation i form af billeder og beskrivelse? Tilbageleveringsproceduren er TÜV certificeret af TÜV NORD. Hvis ja, vil Aarhus Kommune ændre betingelserne i bilag 3? Der ønskes "Fjernbetjent centrallås med to sæt nøgler" Vi tilbyder umiddelbart en fjernbetjent nøgle og en traditionel nøgle, kan dette accepteres? eller ønskes der ufravigeligt Sundhed og Omsorg vil være indstillet på som et alternativ til bilag 3, 9.2 og 9.3 at indsætte en ny formulering som 9.4: Leasingafgiften er baseret på det forventede kilometerforbrug og leasingperiode. Såfremt der opstår afvigelser på mere end kilometer på den enkelte bil mellem aktuelt fakturerede kilometer og aktuelt kørte kilometer, kan leasingafgiften omberegnes med virkning over den resterende leasingperiode. Omberegningen sker uden omkostninger for Leasingtager. Punkt 9.4 bliver herefter 9.5. Dette kan ikke accepteres. Sundhed og Omsorg er indstillet på at ændre bestemmelsen i bilag 3.1, 15.6 således: Taksering af køretøjet foretages af en uvildig 3. part uden tilstedeværelse af repræsentanter for Leasingtager og Leasinggiver. Takseringen dokumenteres elektronisk i form af billeder og beskrivelser, der tilstilles Leasingtager. Se svar på spørgsmål nr. 11.

9 27 Bilag 2, kravspecifikationen, / / 28 Udbudsbetingelserne, Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og to s æt fjernbetjente nøgler?? I udbudsmaterialets tekniske krav, ønskes der tågeforlygter. Vores el-bil er udstyret med den nyeste teknologi inden for LED kørelys, hvilket gør at der ikke i traditionel forstand er tågeforlygter i vores bil. Vil I på den baggrund frafalde kravet om tågeforlygter i ovennævnte udbud? Tågebaglygte er naturligvis standard. Der findes ikke nogen officiel definition på en hybridbil, og af udbudsmaterialet fremgår ej heller, hvad I mener med en hybridbil. Vi har f.eks. mulighed for at levere en bil som kan køre på både benzin og gas. Ved anvendelse af gas har bilen næsten samme rækkevide som en normal benzinudgave og dermed en langt længere rækkevide end f.eks. en el-bil. Gasbiler kører præcist som en benzinbil, men udleder markant mindre CO₂ og partikelforurening sammenlignet med både benzin og diesel. Og biler tanket med biogas er tæt på at være CO₂-neutrale. Gasbiler er tilmed langt billigere i indkøb end andre hybridbiler, hvorved kommunen for langt færre penge vil kunne opnå reduktion i CO₂. Vil I venligst præcisere jeres definition af hybridbiler, og såfremt benzin-gasbiler ikke er omfattet heraf oplyse baggrunden for dette? Mange små og brændstoføkonomiske biler, som dem I efterspørger i udbuddet, har ikke rat justering i højde og frem og tilbage, men oftest Der er desværre sket en beklagelig fejl. Kravet om Tågeforlygter udgår og i stedet indsættes et nyt mindstekrav om Tågebaglygter. Mindstekravet gælder for samtlige biltyper. Sundhed og Omsorg forstår ved en hybridbil som udgangs en bil, som har mindst to forskellige kilder til at danne fremdrift. Sundhed og Omsorg ønsker dog alene tilbud på biler, der ikke er afhængige af andet brændstof end benzin. Således har plug-in hybridbiler, samt biler, der kører på hel eller delvis gas eller brint, ikke interesse. Dette skyldes, at Sundhed og Omsorg ikke kan afsætte ressourcer til ekstra installation af el-, gas- eller brint anlæg. Sundhed og Omsorg har ej heller ressourcer til at køre rundt i byen for at finde sådanne anlæg. Af hensyn til optimal indstilling af rattet, ønsker Sundhed og Omsorg ikke at ændre mindstekravet om, at rattet skal kunne justeres i højden.

10 30 Udbudsbetingelserne 3 31 Udbudsbetingelserne 4.9 og 4.10 kun frem og tilbage, da højden til rattet tilpasses med det højdejusterbare førersæde. Dette begrænser antallet af tilbud og dermed konkurrencen. Ønsker I på baggrund af dette at ændre kravet til kun at omfatte rat justering frem og tilbage? Spørgsmål vedr. biler med firehjulstræk: Det fremgår ikke af udbudsmaterialet, om bilerne ønskes leveret med diesel eller benzin motor. Men det fremgår, at man ønsker pris på billigst mulige bil. Den billigste bil er med benzin motor, men da det estimeres at bilerne kører km. årligt, tager jeg for givet at det skal være dieselbiler, da merprisen hurtigt hentes ind på brændstofbesparelsen. Så er det ikke korrekt antaget, at biler med firehjulstræk ønskes leveret med dieselmotor pga. de mange årlige kilometer? Spørgsmål vedr. biler med firehjulstræk: Det fremgår af udbudsmaterialet, at tilbudsgiver kun må afgive ét tilbud pr. delaftale. Gælder det også, når man som os har flere bilmærker, der ønsker at byde ind på opgaven? Vi kan jo godt sidde i en situation, hvor vi mener at kunne retfærdiggøre en mindre merpris, såfremt et lidt dyrere produkt kan give en række andre fordele. Det kunne f.eks. være ift. leveringssikkerhed, brændstoføkonomi, udstyr, sikkerhed, garanti eller andre forhold. Se hertil svar på spørgsmål nr. 2. Sundhed og Omsorgs biler kører alene korte turer, hvor motoren aldrig når at blive ordentligt varm. Det vurderes derfor, at det ikke er optimalt at køre i dieselbiler. Sundhed og Omsorg ønsker derfor at fastholde kravet om, at der ønskes pris på billigst mulige bil. Det fremgår af udbudsbetingelserne 4.9, at såfremt en tilbudsgiver afgiver flere tilbud pr. delaftale, vil kun det tilbud med den laveste pris blive taget i betragtning.

11 32 Udbudsbetingelserne Udbudsbetingelserne, hjulstrukne biler / Bilag 2, kravspecifikationen, Spørgsmål vedr. biler med firehjulstræk: I henhold til Jeres leveringsoversigt fremgår det, at disse biler skal leveres om 6-18 mdr. Hvordan forholder vi os til, at den bil, vi giver tilbud på, og som lagerføres i dag, ikke nødvendigvis er den samme model, som tilbydes til næste år. Biler der først kommer på markedet i det nye år, er endnu ikke præsenteret, hvorfor vi ikke kender de endelige specifikationer og priser. I skriver det skal være gulplade (4x4), men samtidigt skriver I under kravspec., at der skal være delbart / nedfældeligt bagsæde? Det hænger ikke helt sammen;o) Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, herunder den afgivne leasingydelse. Det fremgår således af leasingaftalens 6.1, at Leasingydelsen forudsættes fast i hele leasingperioden. Sundhed og Omsorg har desuden i henhold til EU's udbudsregler ikke mulighed for i kontraktperioden at forhandle priserne med den/de tilbudsgivere, der har fået tildelt en rammeaftale. I henhold til rammeaftaleudkastets 13 kan leverandøren ændre Rammeaftalens ydelser som følge af teknologisk udvikling eller ændringer i offentlige regulering, såfremt de oprindelige ydelser ikke længere markedsføres, de alternativt tilbudte ydelser lever op til Sundhed og Omsorgs krav som beskrevet i udbudsbetingelserne (bilag 1), og Sundhed og Omsorg giver skriftligt samtykke hertil. Se svar på spørgsmål nr. 5.

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Kravspecifikation for elbiler... 3 2.1 Mindstekrav... 3 2.1.1 Udstyr/tekniske krav... 3 2.1.2 Tjenesteydelser... 4 3. Kravspecifikation

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.13 Konsortier / 14 Underleverandører

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. Vi har følgende spørgsmål til jeres EU-udbud ang. operationel leasing af biler:

Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. Vi har følgende spørgsmål til jeres EU-udbud ang. operationel leasing af biler: Udbud af operationel leasing af biler besvarelse af spørgsmål og ændringer til udbudsmaterialet den 9. oktober 2013 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. Vi har følgende spørgsmål til jeres

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10 BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Ejendomsret... 3 3. Brugsret... 4 4. Leasingydelsen... 4 5.

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag A.1: Kravspecifikation (indgår som bilag 1 til Rammeaftalen) Kravspecifikation vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Indledning 1.1 Mindstekrav og krav Der sondres mellem to typer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler Leasing af biler, varebiler og lastbiler bliv godt kørende uden at binde penge Med leasing betaler du for brugsretten og binder derfor ingen penge. Læs side 2 hvorfor lease? Lad pengene arbejde der, hvor

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 5 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale, finansiel leasing. 1. Primære forhandlere Nordania

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE HJEMMESYGEPLEJEN Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL NYBORG KOMMUNES HJEMMEPLEJE M.FL. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere