"Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder"

Transkript

1 SPØRGSMÅL/SVAR UDBUD AF LEASING AF BILER NR. HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Udbudsbetingelserne, side 9 af 12, 6 Betingelser for deltagelse "Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium)... deltagerne i konsortiet skal desuden påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse over for Sundhed og Omsorg" Teksten giver bl.a. de leasingselskaber, der naturligt byder i forening med en eller flere forhandlere, den udfordring, at forhandler jo også skal hæfte for leasingselskabet, hvilket de færreste vil kunne løfte økonomisk. Kan afsnittet ændres til følgende ordlyd, der er benyttet af en række andre kommuner i fbm. biludbud? Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.15 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, skal angive hvorvidt de hæfter solidarisk i forhold til Ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere. Såfremt der hæftes solidarisk er det konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Såfremt der ikke hæftes solidarisk vil egnetheden blive vurderet for hver deltager i konsortiet for sig. Såfremt bare en deltager findes ikke egnet kan konsortiet ikke antages. Sundhed og Omsorg ønsker at fastholde kravet om, at såfremt tilbudsgiver ønsker at organisere sig som et konsortium, skal de enkelte deltagere i konsortiet påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse over for Sundhed og Omsorg. Hvis tilbudsgiver ikke ønsker at påtage sig solidarisk hæftelse, kan tilbudsgiver ikke organisere sig som et konsortium. Tilbudsgiver har i stedet mulighed for at byde ind som hovedleverandør med en eller flere underleverandører. I så fald er det alene hovedleverandøren, der hæfter for aftalens opfyldelse over for Sundhed og Omsorg. Hvis tilbudsgiver byder ind som hovedleverandør med en eller flere underleverandører henledes opmærksomheden på udbudsbetingelsernes 6, hvoraf følgende fremgår: Såfremt tilbudsgiver ønsker, at der skal lægges vægt på referencer for eventuelle underleverandører, skal tilbuddet vedlægges oplysningerne i pkt. c. d. for sådanne underleverandører. Desuden skal tilbuddet vedlægges en underskrevet erklæring fra underleverandøren om, at tilbudsgiver kan råde over underleverandørens ressourcer i forbindelse med opfyldelsen af rammeaftalen med Sundhed og Omsorg.

2 2 Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og Jeg vil høre om der ikke er muligt, for at lempe kravet om ratstammens indstillingsmuligheder: I ønsker et 4-vejs regulerbart rat (højde/dybde), vil I kunne acceptere at rattet kan indstilles i højden (op og ned) men ikke i dybden.?? Sundhed og Omsorg er på baggrund af det stillede spørgsmål indstillet på at lempe kravet om ratstammens indstillingsmuligheder, således at der alene stilles krav om, at rattet er højdejusterbart. Lempelsen gælder for samtlige biltyper. 3 Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og 4 Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og Hvis sædet er indstillet korrekt, er det ikke nødvendigt at indstille rattet frem eller tilbage. Skal det ikke laves, så der er lys bag på de nye [ ] Hybrid biler altid. ESP/ESC Ved [ ] hedder det vsc, er det OK?? Samtlige biltyper skal leveres med permanent kørelys både for og bag, der tændes og slukkes i forbindelse med tænd og sluk af bilen. Det er et mindstekrav, at bilen leveres med et elektronisk stabiliseringssystem, der kan bremse bilens hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen. En række bilmærker anvender deres egne betegnelser for denne funktion. Det er ikke afgørende for Sundhed og Omsorg, hvad systemet kaldes, så længe ovenstående mindstekrav er opfyldt. 5 Udbudsbetingelserne, hjulstrukne biler / Bilag 2, kravspecifikationen, 6 Udbudsbetingelserne, Tildelingskriterium / Bilag 3, Leasingaftale 6.1 Der anføres i Punkt 3 at der udbydes 8 biler på gule plader. I Bilag 2, er min. kravet bagsæde ryglæn delbart og nedfældeligt hvilket jo må betyde personbil. Er det van eller personbiler der udbydes? Der ønskes tilbud baseret på 1 måneders CIBOR pr. 1. oktober Dette er fuldt forståligt af hensyn til sammenligning af modtagene tilbud. Det er van-biler, der udbydes. Mindstekravet i bilag 2, bagsæde ryglæn delbart og nedfældeligt udgår derfor. Sundhed og Omsorg er på baggrund af det stillede spørgsmål indstillet på at ændre udbudsbetingelserne 7.2, 2. afsnit således: Tilbudsgiver skal i bilag 4, Tilbudsbesvarelsen, angive

3 CIBOR renten fastsættes dagligt kl. 11, ved at seks danske og to udenlandske banker indberetter til Finansrådet, hvad de mener, renten skal være, hvis en anden bank ønsker at låne penge hos dem i op til et år. [ ] er i den situation, at vi kan tilbyde leasingaftaler baseret på vores egen 1 måneders rente, som grundet vores unikke kreditvurdering, er en hel del lavere end CIBOR satsen via de deltagene pengeinstitutter, som alle har en væsentlig lavere kreditvurdering end [ ]. Vi skal derfor foreslå, at CI- BOR fastholdes som referencerente i fbm. tilbudsevakueringen af hensyn til bl.a. ligebehandlingsprincippet, men at der åbnes op for, at Aarhus Kommune ved kontraktindgåelse forbeholder sig retten til at anvende anden basisrente, såfremt det er mere fordelagtigt for kommunen. den månedlige leasingydelse pr. bil inkl. opfyldelsen af samtlige mindstekrav, jf. kravspecifikationen (bilag 2) for den/de delaftaler, der afgives tilbud på. Leasingydelsen skal angives med variabel rente pr. 1. oktober Den tilbudte variable rente kan dog ikke overstige CI- BOR1 pr. 1. oktober Leasingydelsen skal angives i DKK ekskl. moms. I konsekvens heraf ændres Leasingaftalens 6.1 således: Den ordinære leasingydelse inklusiv serviceaftale er aftalt til [ ] DKK ekskl. moms pr. måned, jf. Leasinggivers tilbudspris. Leasingydelsen forudsættes fast i hele leasingperioden. Undtaget herfra er den i leasingydelsen indeholdte forrentning. Vil Aarhus Kommune ændre udbudsbetingelserne som foreslået? 7 Bilag 1, rammeaftaleudkast 8 Bilag 1, rammeaftaleudkast, 11.3 / Bilag 3, leasingaftale, 6.2 Jfr. sidenummereringen mangler siderne 11-16, er det korrekt? Aarhus Kommune udbyder en finansiel tjenesteydelse og ikke et traditionelt varekøb. Tjenesteydelser som bl.a. operationel leasing, betales månedligt forud på forfaldsdagen, da der jo er tilknyttet en underliggende finansiering. Kravet om en betalingsfrist der hedder fremsendelses- Der har desværre indsneget sig en beklagelig fejl i sidenummereringen. Bilaget er komplet, og der mangler ingen sider. Sundhed og Omsorg er på baggrund af det stillede spørgsmål ikke indstillet på et ændre udbudsvilkårene. Aarhus Kommunes betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage. I henhold til leasingaftalens 6.2. er tilbudsgiver

4 dagen + 30 dage, svarer til at bede sit pengeinstitut om udsættelse på betalingen af et lån på variabel rente, hvilket hvis overhoved opnåligt ikke vil være uden økonomiske meromkostninger bl.a. på grund af tilbudsgivers renterisiko. berettiget til at fakturere leasingydelsen forud hver den 1. i måneden. 9 Bilag 1, rammeaftaleudkast, Bilag 1, rammeaftaleudkast, hele afsnit 19 Er Aarhus Kommune indstillet på at ændre udbudsvilkårene såedes, at betalingen sker månedligt forud på forfaldsdatoen. Faktureringen vil således ske via EAN-fakturering omkring den 15. i måneden før forfaldsdato? Rent lovgivningsmæssigt må [ ] alene lease ud til kommuner og regioner. Desuden kan regelsæt fra SKAT forhindre overdragelse af billeasingaftaler, som p.t. kun kan gennemføres med risiko for væsentlige meromkostninger for ordregiver. Ønsker Aarhus Kommune på den baggrund at ændre udbudsbetingelserne? Leasingselskaberne er ikke producenter af biler, men alene formidlere af en finansiel tjenesteydelse. At holde os ansvarlig for samtlige er i Afsnit 19 er ikke rimeligt, da de er uden for vores kontrol. Som udgangs har Aarhus Kommune frit valg mellem samtlige autoriserede værksteder i Danmark for de tilbudte bilmodeller. Vi har f.eks. ingen indflydelse på, om eksempelvis et mærke autoriseret værksted i Aarhus eller andet steds i Bilag 1, rammeaftaleudkast, 14 ændres i sin helhed således: Parterne har ikke ret til at overdrage Rammeaftalen uden den anden Parts skriftlige samtykke. Parterne kan betinge sit eventuelle samtykke af modtagelse af relevante oplysninger omkring den anden Parts forventede erhverver, ligesom Parterne kan stille betingelser for samtykket til overdragelsen. Sundhed og Omsorg ønsker at fastholde rammeaftaleudkastets afsnit 19 i sin helhed. Opmærksomheden henledes på, at afsnit 19 alene vedrører den del af ydelsen, der vedrører opfyldelse af service- og vedligeholdelsesaftalen og ikke produktion og/eller levering af de tilbudte biler. Sundhed og Omsorg forudsætter, at tilbudsgiver, såfremt denne er et leasingselskab, indgår aftale med et eller flere værksteder med henblik på opfyldelse af service- og vedligeholdelsesafta-

5 Danmark benytter arbejdskraft som burde være opført i RUT-register. Ligeledes er det helt uden for vores indflydelse om bilfabrikantens underleverandør af sædestof i f.eks. Bangladesh forhindrer faglig organisering blandt medarbejderne. len. I forbindelse med indgåelse af sådan aftale, vil leasingselskabet have mulighed for at pålægge sin kontraktspart vilkår svarende til rammeaftaleudkastets afsnit Bilag 2, kravspecifikationen, / / 12 Bilag 2, kravspecifikationen, / / samt Bilag 3, leasingaftalen, 12.1 Langt mindre mulighed har vi for at levere den krævede dokumentation og står derfor overfor en risiko for dagbøder. Er Aarhus Kommune på den baggrund indstillet på at fravige kravene i Afsnit 19? Er det korrekt forstået, at begge sæt nøgler skal være med fjernbetjening? Hvad er det for et samarbejde med Aarhus Kommunes leverandør af autoassistance der henvises til, når det tages i betragtning, at den udbudte serviceaftale Bilag 3.3 samtidig kræver, at værkstedet yder hente/bringe service? Ja, det er korrekt forstået. Aarhus Kommune har pt. indgået aftale med Falck om autoassistance. Når der i materialet stilles krav til et samarbejde med Falck, er det fordi, at vi ikke forventer, at der ydes hente/bringe service udenfor værkstedets åbningstider. 13 Bilag 2, kravspecifikationen, / / samt Bilag 3, leasingaftalen, 12.1 Af hensyn til tilbudsgivernes prisfastsættelse ønskes et passende antal lånebiler til rådighed nærmere specificeret Baseret på erfaringer fra nuværende leverandør vurderer Sundhed og Omsorg, at et passende antal biler vil udgøre ca. 5 % af den til en hver tid værende vognpark. Der skal dog være mulighed for at regulere antallet efter behov. 14 Bilag 2, kravspecifikationen, Mulighed for at modtage/trække rapporter over antal kørte km.. Hvordan tilsikrer Aarhus Kommune, at tilbudsgiver modtager relevante data til at kunne danne de ønskede rapporter? Mange el-biler har online forbindelse til en database, hvorfra der kan trækkes rapporter over antal kørte km. Såfremt dette ikke er tilfældet, må der findes en løsning, hvor Sundhed og Omsorgs personale indberetter tallene med jævne mellemrum.

6 15 Bilag 2, kravspecifikationen, / Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.1., almindelige 14.2 Administration af brændstof med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen Hvad menes der med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen? En leasingaftale på 23 måneder har langt højere TCO pr. km end en aftale baseret på enten 36 eller 48 måneder. Opretholder Aarhus Kommune kravet, vil tilbudsgiverne være nødsaget til at kalkulere med en løbetid på kun 23 måneder, hvilket vil fordyre tilbudsprisen for Aarhus Kommune. Ønsker Aarhus Kommune på den baggrund at frafalde udbudskravet? SKAT tillader p.t. ikke ændring i igangværende leasingaftaler. Kan Aarhus Kommune accepterer, at evt. erstatning eller forholdsmæssigt afslag udbetales kontant til Aarhus Kommune og ikke modregnes i leasingydelsen? Leasinggivers tab ved totalskade eller bortkomst kan maksimalt udgøre leasingbilens dagsværdi.. Senere i afsnittet henvises til 10.4 som omtaler totalskade og bortkomst. Her anfører Aarhus Kommune, at leasinggiver uanset hvornår i leasingforløbet skaden sker har krav på nyværdierstatning. Det er således tale om modstridende vilkår. Vi skal derfor foreslå følgende Med med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen menes der, at leasingselskabet kan opkræve udgifterne til brændstof fra leasingtager, uden at dette påvirker leasingydelsen. Bilag 3.1, almindelige 6.1 ændres i sin helhed således: Leasingaftalen er fra begge Parters side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse, jf. pkt. 13. Sundhed og Omsorg accepterer, at eventuel erstatning eller forholdsmæssigt afslag udbetales kontant. Sundhed og Omsorg ønsker at fastholde formuleringen i Punkt 14.2 ændres således: Såfremt Leasingtager ikke har misligholdt Leasingaftalen, kan Leasinggivers tab ved Leasingbilens totalskade eller bortkomst dog maksimalt udgøre Leasingbilens dagsværdi med tillæg af eventuelle overkørte kilometer, forfaldne ubetalte Leasingydelser samt evt. andre forfaldne ubetalte skyldige beløb i henhold til Leasingaf-

7 formulering: talen. 19 Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.2, leverancegodkendelse 21 Bilag 3.3, service- og vedligeholdelsesaftale 22 Bilag 2, kravspecifikationen, Tjenesteydelser I tilfælde af totalskade eller bortkomst af bilerne er leasinggiver berettiget til at ophæve leasingaftalen og Aarhus Kommune er forpligtet til straks at indbetale den resterende leasingafgift inkl. restværdi. Ved andre skadestilfælde vil skades afhjælpning ske for Aarhus Kommunes regning. En eventuel udbetalt erstatning vil i alle tilfælde tilfalde leasinggiver og modregnes i opgørelse af indfrielsesprisen. Ønsker Aarhus Kommune på den baggrund at ændre udbudskravet? Hele Bilag 3.4 Stand ved tilbagelevering mangler på Aarhus Kommunes hjemmeside og er således ikke tilgængelig for tilbudsgiverne. Bilaget indeholder ikke identifikation af den enkelte bil med f.eks. afdeling, model, stel nr. eller indreg. nr. Må vi benytte vores egen elektroniske leverancegodkendelse, der fremsendes via mail og som indeholde bl.a. fakturakopi til identifikation af den leverede bil? Er det en forglemmelse, at bilaget ikke omtaler krav til evt. dækaftale? "Administration af brændstof fra udbyders leverandør, med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen" - hvad menes der med efterfølgende refusion? Vi skal naturligvis beklage, at bilaget ikke i første omgang fremgik af Aarhus Kommunes hjemmeside. Bilaget er nu uploaded. Ja, tilbudsgiver må gerne benytte sin egen leverancegodkendelse. Det er Sundhed og Omsorgs opfattelse, at udskiftning af dæk som følge af almindelig slidtage er omfattet af bilag 3.3, Se svar på spørgsmål nr. 15

8 23 Bilag 3, leasingaftalen, 9 - Maksimumkilometer 24 Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.1, almindelige 15.5/ Bilag 2, kravspecifikationen, / / Kan der åbnes op for, at der kan tilbydes omberegning af elbilerne, ved afvigende kørselsmønster i forhold til det budgetterede? Hvis ja, vil Aarhus Kommune tilføje dette i udbudsbetingelserne? Forslag til ændring af udbudsbetingelser: Leasingafgiften er baseret på det forventede kilometerforbrug og leasingperiode. Såfremt der opstår afvigelser på mere end km på den enkelte bil mellem aktuelt fakturerede km og aktuelt kørte kilometer, vil leasing afgiften omberegnes med virkning over den resterende leasingperiode. Kan Aarhus Kommune acceptere, at det er den gennemsnitlige ekspeditionstid, der er 5 hverdage, hvis ja, vil Aarhus Kommune ændre betingelserne i bilag 3. Kan Aarhus Kommune acceptere, at køretøjet afhentes på det af leasingtager angivne afhentningssted, og at bilen derefter takseres af uvildig 3. part uden repræsentanter for leasingtager og leasinggiver, baseret på elektronisk dokumentation i form af billeder og beskrivelse? Tilbageleveringsproceduren er TÜV certificeret af TÜV NORD. Hvis ja, vil Aarhus Kommune ændre betingelserne i bilag 3? Der ønskes "Fjernbetjent centrallås med to sæt nøgler" Vi tilbyder umiddelbart en fjernbetjent nøgle og en traditionel nøgle, kan dette accepteres? eller ønskes der ufravigeligt Sundhed og Omsorg vil være indstillet på som et alternativ til bilag 3, 9.2 og 9.3 at indsætte en ny formulering som 9.4: Leasingafgiften er baseret på det forventede kilometerforbrug og leasingperiode. Såfremt der opstår afvigelser på mere end kilometer på den enkelte bil mellem aktuelt fakturerede kilometer og aktuelt kørte kilometer, kan leasingafgiften omberegnes med virkning over den resterende leasingperiode. Omberegningen sker uden omkostninger for Leasingtager. Punkt 9.4 bliver herefter 9.5. Dette kan ikke accepteres. Sundhed og Omsorg er indstillet på at ændre bestemmelsen i bilag 3.1, 15.6 således: Taksering af køretøjet foretages af en uvildig 3. part uden tilstedeværelse af repræsentanter for Leasingtager og Leasinggiver. Takseringen dokumenteres elektronisk i form af billeder og beskrivelser, der tilstilles Leasingtager. Se svar på spørgsmål nr. 11.

9 27 Bilag 2, kravspecifikationen, / / 28 Udbudsbetingelserne, Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og to s æt fjernbetjente nøgler?? I udbudsmaterialets tekniske krav, ønskes der tågeforlygter. Vores el-bil er udstyret med den nyeste teknologi inden for LED kørelys, hvilket gør at der ikke i traditionel forstand er tågeforlygter i vores bil. Vil I på den baggrund frafalde kravet om tågeforlygter i ovennævnte udbud? Tågebaglygte er naturligvis standard. Der findes ikke nogen officiel definition på en hybridbil, og af udbudsmaterialet fremgår ej heller, hvad I mener med en hybridbil. Vi har f.eks. mulighed for at levere en bil som kan køre på både benzin og gas. Ved anvendelse af gas har bilen næsten samme rækkevide som en normal benzinudgave og dermed en langt længere rækkevide end f.eks. en el-bil. Gasbiler kører præcist som en benzinbil, men udleder markant mindre CO₂ og partikelforurening sammenlignet med både benzin og diesel. Og biler tanket med biogas er tæt på at være CO₂-neutrale. Gasbiler er tilmed langt billigere i indkøb end andre hybridbiler, hvorved kommunen for langt færre penge vil kunne opnå reduktion i CO₂. Vil I venligst præcisere jeres definition af hybridbiler, og såfremt benzin-gasbiler ikke er omfattet heraf oplyse baggrunden for dette? Mange små og brændstoføkonomiske biler, som dem I efterspørger i udbuddet, har ikke rat justering i højde og frem og tilbage, men oftest Der er desværre sket en beklagelig fejl. Kravet om Tågeforlygter udgår og i stedet indsættes et nyt mindstekrav om Tågebaglygter. Mindstekravet gælder for samtlige biltyper. Sundhed og Omsorg forstår ved en hybridbil som udgangs en bil, som har mindst to forskellige kilder til at danne fremdrift. Sundhed og Omsorg ønsker dog alene tilbud på biler, der ikke er afhængige af andet brændstof end benzin. Således har plug-in hybridbiler, samt biler, der kører på hel eller delvis gas eller brint, ikke interesse. Dette skyldes, at Sundhed og Omsorg ikke kan afsætte ressourcer til ekstra installation af el-, gas- eller brint anlæg. Sundhed og Omsorg har ej heller ressourcer til at køre rundt i byen for at finde sådanne anlæg. Af hensyn til optimal indstilling af rattet, ønsker Sundhed og Omsorg ikke at ændre mindstekravet om, at rattet skal kunne justeres i højden.

10 30 Udbudsbetingelserne 3 31 Udbudsbetingelserne 4.9 og 4.10 kun frem og tilbage, da højden til rattet tilpasses med det højdejusterbare førersæde. Dette begrænser antallet af tilbud og dermed konkurrencen. Ønsker I på baggrund af dette at ændre kravet til kun at omfatte rat justering frem og tilbage? Spørgsmål vedr. biler med firehjulstræk: Det fremgår ikke af udbudsmaterialet, om bilerne ønskes leveret med diesel eller benzin motor. Men det fremgår, at man ønsker pris på billigst mulige bil. Den billigste bil er med benzin motor, men da det estimeres at bilerne kører km. årligt, tager jeg for givet at det skal være dieselbiler, da merprisen hurtigt hentes ind på brændstofbesparelsen. Så er det ikke korrekt antaget, at biler med firehjulstræk ønskes leveret med dieselmotor pga. de mange årlige kilometer? Spørgsmål vedr. biler med firehjulstræk: Det fremgår af udbudsmaterialet, at tilbudsgiver kun må afgive ét tilbud pr. delaftale. Gælder det også, når man som os har flere bilmærker, der ønsker at byde ind på opgaven? Vi kan jo godt sidde i en situation, hvor vi mener at kunne retfærdiggøre en mindre merpris, såfremt et lidt dyrere produkt kan give en række andre fordele. Det kunne f.eks. være ift. leveringssikkerhed, brændstoføkonomi, udstyr, sikkerhed, garanti eller andre forhold. Se hertil svar på spørgsmål nr. 2. Sundhed og Omsorgs biler kører alene korte turer, hvor motoren aldrig når at blive ordentligt varm. Det vurderes derfor, at det ikke er optimalt at køre i dieselbiler. Sundhed og Omsorg ønsker derfor at fastholde kravet om, at der ønskes pris på billigst mulige bil. Det fremgår af udbudsbetingelserne 4.9, at såfremt en tilbudsgiver afgiver flere tilbud pr. delaftale, vil kun det tilbud med den laveste pris blive taget i betragtning.

11 32 Udbudsbetingelserne Udbudsbetingelserne, hjulstrukne biler / Bilag 2, kravspecifikationen, Spørgsmål vedr. biler med firehjulstræk: I henhold til Jeres leveringsoversigt fremgår det, at disse biler skal leveres om 6-18 mdr. Hvordan forholder vi os til, at den bil, vi giver tilbud på, og som lagerføres i dag, ikke nødvendigvis er den samme model, som tilbydes til næste år. Biler der først kommer på markedet i det nye år, er endnu ikke præsenteret, hvorfor vi ikke kender de endelige specifikationer og priser. I skriver det skal være gulplade (4x4), men samtidigt skriver I under kravspec., at der skal være delbart / nedfældeligt bagsæde? Det hænger ikke helt sammen;o) Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, herunder den afgivne leasingydelse. Det fremgår således af leasingaftalens 6.1, at Leasingydelsen forudsættes fast i hele leasingperioden. Sundhed og Omsorg har desuden i henhold til EU's udbudsregler ikke mulighed for i kontraktperioden at forhandle priserne med den/de tilbudsgivere, der har fået tildelt en rammeaftale. I henhold til rammeaftaleudkastets 13 kan leverandøren ændre Rammeaftalens ydelser som følge af teknologisk udvikling eller ændringer i offentlige regulering, såfremt de oprindelige ydelser ikke længere markedsføres, de alternativt tilbudte ydelser lever op til Sundhed og Omsorgs krav som beskrevet i udbudsbetingelserne (bilag 1), og Sundhed og Omsorg giver skriftligt samtykke hertil. Se svar på spørgsmål nr. 5.

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

Vil vejen Kommune ændre udbudsbetingelserne som foreslået?

Vil vejen Kommune ændre udbudsbetingelserne som foreslået? Svar på stillede spørgsmål 20. juni 2014 1 Udbudsmaterialets punkt 2.13 foreslås ændret til følgende: 2.13 Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.13 Konsortier / 14 Underleverandører

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Kravspecifikation for elbiler... 3 2.1 Mindstekrav... 3 2.1.1 Udstyr/tekniske krav... 3 2.1.2 Tjenesteydelser... 4 3. Kravspecifikation

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer]

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer] Leasingkontrakt For køretøj [Model, chassis og registreringsnummer] mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616 (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. Vi har følgende spørgsmål til jeres EU-udbud ang. operationel leasing af biler:

Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. Vi har følgende spørgsmål til jeres EU-udbud ang. operationel leasing af biler: Udbud af operationel leasing af biler besvarelse af spørgsmål og ændringer til udbudsmaterialet den 9. oktober 2013 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. Vi har følgende spørgsmål til jeres

Læs mere

Rebild Kommune - Udbud af leasing af biler spørgsmål, svar og ændringer 23. december 2015

Rebild Kommune - Udbud af leasing af biler spørgsmål, svar og ændringer 23. december 2015 Rebild Kommune - Udbud af leasing af biler spørgsmål, svar og ændringer 23. december 2015 Udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet 1. Rammeaftale afsnit 3: Prisregulering Det er ikke

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af finansiel leasingramme til Region Syddanmark

Spørgsmål & Svar. Udbud af finansiel leasingramme til Region Syddanmark Udbudsmateriale Udbud af finansiel leasingramme til 1 Spørgsmål & Svar Udbud af finansiel leasingramme til Regionen har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (02)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (02) 28.7.2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (02) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Operationel leasing af biler til Hjemmeplejen i Hedensted Kommune version: 10.02.2015

Operationel leasing af biler til Hjemmeplejen i Hedensted Kommune version: 10.02.2015 Operationel leasing af biler til Hjemmeplejen i Hedensted Kommune version: 10.02.2015 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 1 20.01.2015 23.01.2015 2 20.01.2015 23.01.2015

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. vedr. køb og operationel leasing af elbiler og plug-in hybridbiler

Bilag 1. Kravspecifikation. vedr. køb og operationel leasing af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag 1 Kravspecifikation vedr. køb og operationel leasing af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Kravspecifikationens opbygning Nærværende kravspecifikation er nedenfor opbygget med beskrivelser af behov,

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag A.1: Kravspecifikation (indgår som bilag 1 til Rammeaftalen) Kravspecifikation vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Indledning 1.1 Mindstekrav og krav Der sondres mellem to typer

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10 BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Ejendomsret... 3 3. Brugsret... 4 4. Leasingydelsen... 4 5.

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 5 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale, finansiel leasing. 1. Primære forhandlere Nordania

Læs mere

I regneark/tilbudsliste tæller optioner med i summen for TCO. Betyder det at optioner tæller med i vurderingen af TCO?

I regneark/tilbudsliste tæller optioner med i summen for TCO. Betyder det at optioner tæller med i vurderingen af TCO? 04-10-2013 Rettelsesblad 4 (Vedrører alle delaftaler) Generelt Spørgsmål 4: I regneark/tilbudsliste tæller optioner med i summen for TCO. Betyder det at optioner tæller med i vurderingen af TCO? Besvarelse

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler.

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler. Spørgsmål og svar EU-udbud af landinspektørydelser: 2. udgave Spørgsmålene er besvaret med rød skrift. Spørgsmål 5 Vi har noteret os svaret på spørgsmål 1, hvorefter ABR 89 gøres til en integreret del

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER

UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER UDBUDSMATERIALE - KONTRAKTVILKÅR, PARADIGME JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF CHASSISER

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport.

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport. [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge www.faaborgmidtfyn.dk 13. maj 2008 Vedr.: Tilbud på mandskabsbiler til Værkstederne, Assens Kommune. Tak for Deres

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER LEASINGAFTALE

UDBUDSBETINGELSER LEASINGAFTALE 29. marts 2017, rev. 28. april 2017 UDBUDSBETINGELSER LEASINGAFTALE Helsingør Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialet... 3 3. Den udbudte kontrakts omfang... 4 4. Ordregivers

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland

UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Udbudsform...3

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER UDBUDSMATERIALE - KONTRAKTVILKÅR, PARADIGME JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere