"Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder"

Transkript

1 SPØRGSMÅL/SVAR UDBUD AF LEASING AF BILER NR. HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Udbudsbetingelserne, side 9 af 12, 6 Betingelser for deltagelse "Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium)... deltagerne i konsortiet skal desuden påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse over for Sundhed og Omsorg" Teksten giver bl.a. de leasingselskaber, der naturligt byder i forening med en eller flere forhandlere, den udfordring, at forhandler jo også skal hæfte for leasingselskabet, hvilket de færreste vil kunne løfte økonomisk. Kan afsnittet ændres til følgende ordlyd, der er benyttet af en række andre kommuner i fbm. biludbud? Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.15 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, skal angive hvorvidt de hæfter solidarisk i forhold til Ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere. Såfremt der hæftes solidarisk er det konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Såfremt der ikke hæftes solidarisk vil egnetheden blive vurderet for hver deltager i konsortiet for sig. Såfremt bare en deltager findes ikke egnet kan konsortiet ikke antages. Sundhed og Omsorg ønsker at fastholde kravet om, at såfremt tilbudsgiver ønsker at organisere sig som et konsortium, skal de enkelte deltagere i konsortiet påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse over for Sundhed og Omsorg. Hvis tilbudsgiver ikke ønsker at påtage sig solidarisk hæftelse, kan tilbudsgiver ikke organisere sig som et konsortium. Tilbudsgiver har i stedet mulighed for at byde ind som hovedleverandør med en eller flere underleverandører. I så fald er det alene hovedleverandøren, der hæfter for aftalens opfyldelse over for Sundhed og Omsorg. Hvis tilbudsgiver byder ind som hovedleverandør med en eller flere underleverandører henledes opmærksomheden på udbudsbetingelsernes 6, hvoraf følgende fremgår: Såfremt tilbudsgiver ønsker, at der skal lægges vægt på referencer for eventuelle underleverandører, skal tilbuddet vedlægges oplysningerne i pkt. c. d. for sådanne underleverandører. Desuden skal tilbuddet vedlægges en underskrevet erklæring fra underleverandøren om, at tilbudsgiver kan råde over underleverandørens ressourcer i forbindelse med opfyldelsen af rammeaftalen med Sundhed og Omsorg.

2 2 Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og Jeg vil høre om der ikke er muligt, for at lempe kravet om ratstammens indstillingsmuligheder: I ønsker et 4-vejs regulerbart rat (højde/dybde), vil I kunne acceptere at rattet kan indstilles i højden (op og ned) men ikke i dybden.?? Sundhed og Omsorg er på baggrund af det stillede spørgsmål indstillet på at lempe kravet om ratstammens indstillingsmuligheder, således at der alene stilles krav om, at rattet er højdejusterbart. Lempelsen gælder for samtlige biltyper. 3 Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og 4 Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og Hvis sædet er indstillet korrekt, er det ikke nødvendigt at indstille rattet frem eller tilbage. Skal det ikke laves, så der er lys bag på de nye [ ] Hybrid biler altid. ESP/ESC Ved [ ] hedder det vsc, er det OK?? Samtlige biltyper skal leveres med permanent kørelys både for og bag, der tændes og slukkes i forbindelse med tænd og sluk af bilen. Det er et mindstekrav, at bilen leveres med et elektronisk stabiliseringssystem, der kan bremse bilens hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen. En række bilmærker anvender deres egne betegnelser for denne funktion. Det er ikke afgørende for Sundhed og Omsorg, hvad systemet kaldes, så længe ovenstående mindstekrav er opfyldt. 5 Udbudsbetingelserne, hjulstrukne biler / Bilag 2, kravspecifikationen, 6 Udbudsbetingelserne, Tildelingskriterium / Bilag 3, Leasingaftale 6.1 Der anføres i Punkt 3 at der udbydes 8 biler på gule plader. I Bilag 2, er min. kravet bagsæde ryglæn delbart og nedfældeligt hvilket jo må betyde personbil. Er det van eller personbiler der udbydes? Der ønskes tilbud baseret på 1 måneders CIBOR pr. 1. oktober Dette er fuldt forståligt af hensyn til sammenligning af modtagene tilbud. Det er van-biler, der udbydes. Mindstekravet i bilag 2, bagsæde ryglæn delbart og nedfældeligt udgår derfor. Sundhed og Omsorg er på baggrund af det stillede spørgsmål indstillet på at ændre udbudsbetingelserne 7.2, 2. afsnit således: Tilbudsgiver skal i bilag 4, Tilbudsbesvarelsen, angive

3 CIBOR renten fastsættes dagligt kl. 11, ved at seks danske og to udenlandske banker indberetter til Finansrådet, hvad de mener, renten skal være, hvis en anden bank ønsker at låne penge hos dem i op til et år. [ ] er i den situation, at vi kan tilbyde leasingaftaler baseret på vores egen 1 måneders rente, som grundet vores unikke kreditvurdering, er en hel del lavere end CIBOR satsen via de deltagene pengeinstitutter, som alle har en væsentlig lavere kreditvurdering end [ ]. Vi skal derfor foreslå, at CI- BOR fastholdes som referencerente i fbm. tilbudsevakueringen af hensyn til bl.a. ligebehandlingsprincippet, men at der åbnes op for, at Aarhus Kommune ved kontraktindgåelse forbeholder sig retten til at anvende anden basisrente, såfremt det er mere fordelagtigt for kommunen. den månedlige leasingydelse pr. bil inkl. opfyldelsen af samtlige mindstekrav, jf. kravspecifikationen (bilag 2) for den/de delaftaler, der afgives tilbud på. Leasingydelsen skal angives med variabel rente pr. 1. oktober Den tilbudte variable rente kan dog ikke overstige CI- BOR1 pr. 1. oktober Leasingydelsen skal angives i DKK ekskl. moms. I konsekvens heraf ændres Leasingaftalens 6.1 således: Den ordinære leasingydelse inklusiv serviceaftale er aftalt til [ ] DKK ekskl. moms pr. måned, jf. Leasinggivers tilbudspris. Leasingydelsen forudsættes fast i hele leasingperioden. Undtaget herfra er den i leasingydelsen indeholdte forrentning. Vil Aarhus Kommune ændre udbudsbetingelserne som foreslået? 7 Bilag 1, rammeaftaleudkast 8 Bilag 1, rammeaftaleudkast, 11.3 / Bilag 3, leasingaftale, 6.2 Jfr. sidenummereringen mangler siderne 11-16, er det korrekt? Aarhus Kommune udbyder en finansiel tjenesteydelse og ikke et traditionelt varekøb. Tjenesteydelser som bl.a. operationel leasing, betales månedligt forud på forfaldsdagen, da der jo er tilknyttet en underliggende finansiering. Kravet om en betalingsfrist der hedder fremsendelses- Der har desværre indsneget sig en beklagelig fejl i sidenummereringen. Bilaget er komplet, og der mangler ingen sider. Sundhed og Omsorg er på baggrund af det stillede spørgsmål ikke indstillet på et ændre udbudsvilkårene. Aarhus Kommunes betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage. I henhold til leasingaftalens 6.2. er tilbudsgiver

4 dagen + 30 dage, svarer til at bede sit pengeinstitut om udsættelse på betalingen af et lån på variabel rente, hvilket hvis overhoved opnåligt ikke vil være uden økonomiske meromkostninger bl.a. på grund af tilbudsgivers renterisiko. berettiget til at fakturere leasingydelsen forud hver den 1. i måneden. 9 Bilag 1, rammeaftaleudkast, Bilag 1, rammeaftaleudkast, hele afsnit 19 Er Aarhus Kommune indstillet på at ændre udbudsvilkårene såedes, at betalingen sker månedligt forud på forfaldsdatoen. Faktureringen vil således ske via EAN-fakturering omkring den 15. i måneden før forfaldsdato? Rent lovgivningsmæssigt må [ ] alene lease ud til kommuner og regioner. Desuden kan regelsæt fra SKAT forhindre overdragelse af billeasingaftaler, som p.t. kun kan gennemføres med risiko for væsentlige meromkostninger for ordregiver. Ønsker Aarhus Kommune på den baggrund at ændre udbudsbetingelserne? Leasingselskaberne er ikke producenter af biler, men alene formidlere af en finansiel tjenesteydelse. At holde os ansvarlig for samtlige er i Afsnit 19 er ikke rimeligt, da de er uden for vores kontrol. Som udgangs har Aarhus Kommune frit valg mellem samtlige autoriserede værksteder i Danmark for de tilbudte bilmodeller. Vi har f.eks. ingen indflydelse på, om eksempelvis et mærke autoriseret værksted i Aarhus eller andet steds i Bilag 1, rammeaftaleudkast, 14 ændres i sin helhed således: Parterne har ikke ret til at overdrage Rammeaftalen uden den anden Parts skriftlige samtykke. Parterne kan betinge sit eventuelle samtykke af modtagelse af relevante oplysninger omkring den anden Parts forventede erhverver, ligesom Parterne kan stille betingelser for samtykket til overdragelsen. Sundhed og Omsorg ønsker at fastholde rammeaftaleudkastets afsnit 19 i sin helhed. Opmærksomheden henledes på, at afsnit 19 alene vedrører den del af ydelsen, der vedrører opfyldelse af service- og vedligeholdelsesaftalen og ikke produktion og/eller levering af de tilbudte biler. Sundhed og Omsorg forudsætter, at tilbudsgiver, såfremt denne er et leasingselskab, indgår aftale med et eller flere værksteder med henblik på opfyldelse af service- og vedligeholdelsesafta-

5 Danmark benytter arbejdskraft som burde være opført i RUT-register. Ligeledes er det helt uden for vores indflydelse om bilfabrikantens underleverandør af sædestof i f.eks. Bangladesh forhindrer faglig organisering blandt medarbejderne. len. I forbindelse med indgåelse af sådan aftale, vil leasingselskabet have mulighed for at pålægge sin kontraktspart vilkår svarende til rammeaftaleudkastets afsnit Bilag 2, kravspecifikationen, / / 12 Bilag 2, kravspecifikationen, / / samt Bilag 3, leasingaftalen, 12.1 Langt mindre mulighed har vi for at levere den krævede dokumentation og står derfor overfor en risiko for dagbøder. Er Aarhus Kommune på den baggrund indstillet på at fravige kravene i Afsnit 19? Er det korrekt forstået, at begge sæt nøgler skal være med fjernbetjening? Hvad er det for et samarbejde med Aarhus Kommunes leverandør af autoassistance der henvises til, når det tages i betragtning, at den udbudte serviceaftale Bilag 3.3 samtidig kræver, at værkstedet yder hente/bringe service? Ja, det er korrekt forstået. Aarhus Kommune har pt. indgået aftale med Falck om autoassistance. Når der i materialet stilles krav til et samarbejde med Falck, er det fordi, at vi ikke forventer, at der ydes hente/bringe service udenfor værkstedets åbningstider. 13 Bilag 2, kravspecifikationen, / / samt Bilag 3, leasingaftalen, 12.1 Af hensyn til tilbudsgivernes prisfastsættelse ønskes et passende antal lånebiler til rådighed nærmere specificeret Baseret på erfaringer fra nuværende leverandør vurderer Sundhed og Omsorg, at et passende antal biler vil udgøre ca. 5 % af den til en hver tid værende vognpark. Der skal dog være mulighed for at regulere antallet efter behov. 14 Bilag 2, kravspecifikationen, Mulighed for at modtage/trække rapporter over antal kørte km.. Hvordan tilsikrer Aarhus Kommune, at tilbudsgiver modtager relevante data til at kunne danne de ønskede rapporter? Mange el-biler har online forbindelse til en database, hvorfra der kan trækkes rapporter over antal kørte km. Såfremt dette ikke er tilfældet, må der findes en løsning, hvor Sundhed og Omsorgs personale indberetter tallene med jævne mellemrum.

6 15 Bilag 2, kravspecifikationen, / Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.1., almindelige 14.2 Administration af brændstof med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen Hvad menes der med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen? En leasingaftale på 23 måneder har langt højere TCO pr. km end en aftale baseret på enten 36 eller 48 måneder. Opretholder Aarhus Kommune kravet, vil tilbudsgiverne være nødsaget til at kalkulere med en løbetid på kun 23 måneder, hvilket vil fordyre tilbudsprisen for Aarhus Kommune. Ønsker Aarhus Kommune på den baggrund at frafalde udbudskravet? SKAT tillader p.t. ikke ændring i igangværende leasingaftaler. Kan Aarhus Kommune accepterer, at evt. erstatning eller forholdsmæssigt afslag udbetales kontant til Aarhus Kommune og ikke modregnes i leasingydelsen? Leasinggivers tab ved totalskade eller bortkomst kan maksimalt udgøre leasingbilens dagsværdi.. Senere i afsnittet henvises til 10.4 som omtaler totalskade og bortkomst. Her anfører Aarhus Kommune, at leasinggiver uanset hvornår i leasingforløbet skaden sker har krav på nyværdierstatning. Det er således tale om modstridende vilkår. Vi skal derfor foreslå følgende Med med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen menes der, at leasingselskabet kan opkræve udgifterne til brændstof fra leasingtager, uden at dette påvirker leasingydelsen. Bilag 3.1, almindelige 6.1 ændres i sin helhed således: Leasingaftalen er fra begge Parters side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse, jf. pkt. 13. Sundhed og Omsorg accepterer, at eventuel erstatning eller forholdsmæssigt afslag udbetales kontant. Sundhed og Omsorg ønsker at fastholde formuleringen i Punkt 14.2 ændres således: Såfremt Leasingtager ikke har misligholdt Leasingaftalen, kan Leasinggivers tab ved Leasingbilens totalskade eller bortkomst dog maksimalt udgøre Leasingbilens dagsværdi med tillæg af eventuelle overkørte kilometer, forfaldne ubetalte Leasingydelser samt evt. andre forfaldne ubetalte skyldige beløb i henhold til Leasingaf-

7 formulering: talen. 19 Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.2, leverancegodkendelse 21 Bilag 3.3, service- og vedligeholdelsesaftale 22 Bilag 2, kravspecifikationen, Tjenesteydelser I tilfælde af totalskade eller bortkomst af bilerne er leasinggiver berettiget til at ophæve leasingaftalen og Aarhus Kommune er forpligtet til straks at indbetale den resterende leasingafgift inkl. restværdi. Ved andre skadestilfælde vil skades afhjælpning ske for Aarhus Kommunes regning. En eventuel udbetalt erstatning vil i alle tilfælde tilfalde leasinggiver og modregnes i opgørelse af indfrielsesprisen. Ønsker Aarhus Kommune på den baggrund at ændre udbudskravet? Hele Bilag 3.4 Stand ved tilbagelevering mangler på Aarhus Kommunes hjemmeside og er således ikke tilgængelig for tilbudsgiverne. Bilaget indeholder ikke identifikation af den enkelte bil med f.eks. afdeling, model, stel nr. eller indreg. nr. Må vi benytte vores egen elektroniske leverancegodkendelse, der fremsendes via mail og som indeholde bl.a. fakturakopi til identifikation af den leverede bil? Er det en forglemmelse, at bilaget ikke omtaler krav til evt. dækaftale? "Administration af brændstof fra udbyders leverandør, med efterfølgende refusion uden om leasingydelsen" - hvad menes der med efterfølgende refusion? Vi skal naturligvis beklage, at bilaget ikke i første omgang fremgik af Aarhus Kommunes hjemmeside. Bilaget er nu uploaded. Ja, tilbudsgiver må gerne benytte sin egen leverancegodkendelse. Det er Sundhed og Omsorgs opfattelse, at udskiftning af dæk som følge af almindelig slidtage er omfattet af bilag 3.3, Se svar på spørgsmål nr. 15

8 23 Bilag 3, leasingaftalen, 9 - Maksimumkilometer 24 Bilag 3.1, almindelige Bilag 3.1, almindelige 15.5/ Bilag 2, kravspecifikationen, / / Kan der åbnes op for, at der kan tilbydes omberegning af elbilerne, ved afvigende kørselsmønster i forhold til det budgetterede? Hvis ja, vil Aarhus Kommune tilføje dette i udbudsbetingelserne? Forslag til ændring af udbudsbetingelser: Leasingafgiften er baseret på det forventede kilometerforbrug og leasingperiode. Såfremt der opstår afvigelser på mere end km på den enkelte bil mellem aktuelt fakturerede km og aktuelt kørte kilometer, vil leasing afgiften omberegnes med virkning over den resterende leasingperiode. Kan Aarhus Kommune acceptere, at det er den gennemsnitlige ekspeditionstid, der er 5 hverdage, hvis ja, vil Aarhus Kommune ændre betingelserne i bilag 3. Kan Aarhus Kommune acceptere, at køretøjet afhentes på det af leasingtager angivne afhentningssted, og at bilen derefter takseres af uvildig 3. part uden repræsentanter for leasingtager og leasinggiver, baseret på elektronisk dokumentation i form af billeder og beskrivelse? Tilbageleveringsproceduren er TÜV certificeret af TÜV NORD. Hvis ja, vil Aarhus Kommune ændre betingelserne i bilag 3? Der ønskes "Fjernbetjent centrallås med to sæt nøgler" Vi tilbyder umiddelbart en fjernbetjent nøgle og en traditionel nøgle, kan dette accepteres? eller ønskes der ufravigeligt Sundhed og Omsorg vil være indstillet på som et alternativ til bilag 3, 9.2 og 9.3 at indsætte en ny formulering som 9.4: Leasingafgiften er baseret på det forventede kilometerforbrug og leasingperiode. Såfremt der opstår afvigelser på mere end kilometer på den enkelte bil mellem aktuelt fakturerede kilometer og aktuelt kørte kilometer, kan leasingafgiften omberegnes med virkning over den resterende leasingperiode. Omberegningen sker uden omkostninger for Leasingtager. Punkt 9.4 bliver herefter 9.5. Dette kan ikke accepteres. Sundhed og Omsorg er indstillet på at ændre bestemmelsen i bilag 3.1, 15.6 således: Taksering af køretøjet foretages af en uvildig 3. part uden tilstedeværelse af repræsentanter for Leasingtager og Leasinggiver. Takseringen dokumenteres elektronisk i form af billeder og beskrivelser, der tilstilles Leasingtager. Se svar på spørgsmål nr. 11.

9 27 Bilag 2, kravspecifikationen, / / 28 Udbudsbetingelserne, Bilag 2, kravspecifikationen, pkt , og to s æt fjernbetjente nøgler?? I udbudsmaterialets tekniske krav, ønskes der tågeforlygter. Vores el-bil er udstyret med den nyeste teknologi inden for LED kørelys, hvilket gør at der ikke i traditionel forstand er tågeforlygter i vores bil. Vil I på den baggrund frafalde kravet om tågeforlygter i ovennævnte udbud? Tågebaglygte er naturligvis standard. Der findes ikke nogen officiel definition på en hybridbil, og af udbudsmaterialet fremgår ej heller, hvad I mener med en hybridbil. Vi har f.eks. mulighed for at levere en bil som kan køre på både benzin og gas. Ved anvendelse af gas har bilen næsten samme rækkevide som en normal benzinudgave og dermed en langt længere rækkevide end f.eks. en el-bil. Gasbiler kører præcist som en benzinbil, men udleder markant mindre CO₂ og partikelforurening sammenlignet med både benzin og diesel. Og biler tanket med biogas er tæt på at være CO₂-neutrale. Gasbiler er tilmed langt billigere i indkøb end andre hybridbiler, hvorved kommunen for langt færre penge vil kunne opnå reduktion i CO₂. Vil I venligst præcisere jeres definition af hybridbiler, og såfremt benzin-gasbiler ikke er omfattet heraf oplyse baggrunden for dette? Mange små og brændstoføkonomiske biler, som dem I efterspørger i udbuddet, har ikke rat justering i højde og frem og tilbage, men oftest Der er desværre sket en beklagelig fejl. Kravet om Tågeforlygter udgår og i stedet indsættes et nyt mindstekrav om Tågebaglygter. Mindstekravet gælder for samtlige biltyper. Sundhed og Omsorg forstår ved en hybridbil som udgangs en bil, som har mindst to forskellige kilder til at danne fremdrift. Sundhed og Omsorg ønsker dog alene tilbud på biler, der ikke er afhængige af andet brændstof end benzin. Således har plug-in hybridbiler, samt biler, der kører på hel eller delvis gas eller brint, ikke interesse. Dette skyldes, at Sundhed og Omsorg ikke kan afsætte ressourcer til ekstra installation af el-, gas- eller brint anlæg. Sundhed og Omsorg har ej heller ressourcer til at køre rundt i byen for at finde sådanne anlæg. Af hensyn til optimal indstilling af rattet, ønsker Sundhed og Omsorg ikke at ændre mindstekravet om, at rattet skal kunne justeres i højden.

10 30 Udbudsbetingelserne 3 31 Udbudsbetingelserne 4.9 og 4.10 kun frem og tilbage, da højden til rattet tilpasses med det højdejusterbare førersæde. Dette begrænser antallet af tilbud og dermed konkurrencen. Ønsker I på baggrund af dette at ændre kravet til kun at omfatte rat justering frem og tilbage? Spørgsmål vedr. biler med firehjulstræk: Det fremgår ikke af udbudsmaterialet, om bilerne ønskes leveret med diesel eller benzin motor. Men det fremgår, at man ønsker pris på billigst mulige bil. Den billigste bil er med benzin motor, men da det estimeres at bilerne kører km. årligt, tager jeg for givet at det skal være dieselbiler, da merprisen hurtigt hentes ind på brændstofbesparelsen. Så er det ikke korrekt antaget, at biler med firehjulstræk ønskes leveret med dieselmotor pga. de mange årlige kilometer? Spørgsmål vedr. biler med firehjulstræk: Det fremgår af udbudsmaterialet, at tilbudsgiver kun må afgive ét tilbud pr. delaftale. Gælder det også, når man som os har flere bilmærker, der ønsker at byde ind på opgaven? Vi kan jo godt sidde i en situation, hvor vi mener at kunne retfærdiggøre en mindre merpris, såfremt et lidt dyrere produkt kan give en række andre fordele. Det kunne f.eks. være ift. leveringssikkerhed, brændstoføkonomi, udstyr, sikkerhed, garanti eller andre forhold. Se hertil svar på spørgsmål nr. 2. Sundhed og Omsorgs biler kører alene korte turer, hvor motoren aldrig når at blive ordentligt varm. Det vurderes derfor, at det ikke er optimalt at køre i dieselbiler. Sundhed og Omsorg ønsker derfor at fastholde kravet om, at der ønskes pris på billigst mulige bil. Det fremgår af udbudsbetingelserne 4.9, at såfremt en tilbudsgiver afgiver flere tilbud pr. delaftale, vil kun det tilbud med den laveste pris blive taget i betragtning.

11 32 Udbudsbetingelserne Udbudsbetingelserne, hjulstrukne biler / Bilag 2, kravspecifikationen, Spørgsmål vedr. biler med firehjulstræk: I henhold til Jeres leveringsoversigt fremgår det, at disse biler skal leveres om 6-18 mdr. Hvordan forholder vi os til, at den bil, vi giver tilbud på, og som lagerføres i dag, ikke nødvendigvis er den samme model, som tilbydes til næste år. Biler der først kommer på markedet i det nye år, er endnu ikke præsenteret, hvorfor vi ikke kender de endelige specifikationer og priser. I skriver det skal være gulplade (4x4), men samtidigt skriver I under kravspec., at der skal være delbart / nedfældeligt bagsæde? Det hænger ikke helt sammen;o) Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, herunder den afgivne leasingydelse. Det fremgår således af leasingaftalens 6.1, at Leasingydelsen forudsættes fast i hele leasingperioden. Sundhed og Omsorg har desuden i henhold til EU's udbudsregler ikke mulighed for i kontraktperioden at forhandle priserne med den/de tilbudsgivere, der har fået tildelt en rammeaftale. I henhold til rammeaftaleudkastets 13 kan leverandøren ændre Rammeaftalens ydelser som følge af teknologisk udvikling eller ændringer i offentlige regulering, såfremt de oprindelige ydelser ikke længere markedsføres, de alternativt tilbudte ydelser lever op til Sundhed og Omsorgs krav som beskrevet i udbudsbetingelserne (bilag 1), og Sundhed og Omsorg giver skriftligt samtykke hertil. Se svar på spørgsmål nr. 5.

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Vask og leje af beklædning til personalet i Plejen til Fredericia kommune Offentlig annoncering December 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere