Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 1 af 31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr.129611) Side 1 af 31"

Transkript

1 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 1 af 31 Projektets titel: Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister forsøg skoleåret på Slagelse Gymnasium Projektnummer: Forfatter til rapporten: Frantz Visti Hansen, Willemoesvej 2A, 4200 Slagelse, Deltagende lærere: Bjørn Richard Hanne Henriette Elgaard Henrik Jan Erik Jan Schmidt Jesper Quistgaard Jette Stokkebro John Karen Marie Martin Morten Brobyskov Niels Henrik Per Rasmus Lohmann Rikke Moll Sara Victoria Wernberg Thomas Thomas Peter Zaremba Andersen Wiggers Nissen Levinsen Larsen Nielsen Kristiansen Nellemann Holst Lauridsen Jørgensen Christensen Kristensen Jessen Vollmond Jensen Hjort Vistisen Nilsson Andersen Beskrivelse af projektforløb udgangspunkt Med baggrund i den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, oplever gymnasieskolen et stadigt stigende fokus på undervisning for og fastholdelse af elever, der tidligere ikke ville komme i det almene gymnasium. Begreber som gymnasiefremmede

2 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 2 af 31 elever og diskussioner om større differentiering og ændrede vilkår for undervisningen fylder stadig mere både i den offentlige debat og særligt på lærerværelset på landets gymnasier. På Slagelse Gymnasium har HFuddannelsen i høj grad stået for skud, og som flere elever optages på HF, har vi i de seneste år oplevet en stigende modvilje i dele af lærerkollegiet mod at undervise vores HF-klasser. Det er ofte vanskeligt at besætte klasserne med erfarne lærere. Endvidere har diskursen på skolen omkring HF i nogen grad været præget af en negativ holdning blandt flere lærere både hvad angår tilgangen til undervisningen samt til enkelt elever. 1. Identifikation og afgrænsning. Ledelsen er i de senere år i stigende grad blevet opmærksom på problemerne omkring HF, og i skoleårene og blev det vedtaget at sætte særligt fokus på HF. Målet var både at skabe en bedre fungerende hverdag og få bedre undervisning for eleverne og større arbejdstilfredshed for de lærere, der underviser på HF. For at skabe yderligere opmærksomhed omkring problemstillingen indledtes forandringsprocessen således: Marts 2012: Pædagogisk dag på skolen for alle lærere, hvor de nye elevtyper og i særlig grad HF var i fokus. Eksternt oplæg ved ledelse og lærere fra Tønder Gymnasium og efterfølgende workshop i grupper. 2. Skabelse og opretholdelse et ejerskab hos lærerne - Beslutningstagning Den pædagogiske dag satte i høj grad HF på skolens dagsorden og fik afdækket flere centrale problemstillinger, og diskussion blev intens og afslørede ikke overraskende meget store holdningsforskelle i lærerkollegiet. Enkelte lærere reagerede kraftigt på oplæggene om næsten lektiefri-undervisning, og ledelsen besluttede efterfølgende, at lærerne skulle knyttes tæt til det videre arbejde med HF for at skabe et medejerskab til kommende forandringer. Vi fortsatte derfor således: April/maj 2012: Etablering af strategigruppe. På baggrund af den pædagogiske dag vedtog ledelsen, at der skulle nedsættes en strategigruppe med en solid lærerrepræsentation, der skulle arbejde videre med de fremtidige rammer for HF

3 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 3 af 31 på gymnasiet. Alle fik mulighed for at melde sig, og der blev relativt uproblematisk nedsat en arbejdsgruppe med en bred faglig repræsentation. Fra ledelsen deltog to uddannelsesledere. Der blev afholdt tre møder i gruppen i løbet af maj og juni, og der var opbakning til at lave et forsøg med øget mulighed for differentiering i de kommende HF-klasser. Diskussionen om større strukturelle ændringer var også til stede, men konkrete tiltag på dette område måtte vente til efteråret. April juni 2012: 2 ud af 4 nye HF-klasser udpeges som forsøgsklasser i det kommende skoleår, og lærerne får mulighed for at melde sig som lærere på klasserne i forbindelse med timefagfordelingen. Juni 2012: Ansøgning og efterfølgende bevilling af MBU-projektmidler til arbejdet med differentiering i de to klasser. Ansøgning skrives alene af uddannelseslederne pga. meget kort tidsfrist. Juni 2012: Klassedeling og endelig timefagfordeling. Der var som udgangspunkt en del lærere, der havde meldt sig til at arbejde med de to forsøgsklasser, men jobskifter og knaster i den endelige timefagfordeling betød, at rektor måtte ændre noget på den oprindelige lærerpåsætning, hvormed et par uerfarne lærere kom på den ene forsøgsklasse. 3. Om klassedannelsen og fordelingen mellem gymnasiefremmede og ikkegymnasiefremmede Der er to deltagende klasser - 1o og 1p. Forsøget indgår i rammeforsøg C, hvor man kan samle kursister med fælles behov eller interesser. Vi har i det indledende arbejde haft niveaudeling i matematik, engelsk og dansk for øje, da vi konstaterer, at der er forskellige behov og talenter i vores gruppe af kursister. Før sommerferien laver vi derfor fire hf-klasser, hvor vi skeler til 1) den alder vore kursister har, 2) de karakterer eleverne har med sig fra folkeskolen. Resultatet bliver en klasse, hvor vi samler de ældste, en klasse hvor vi samler de formodet fagligt stærkeste og så to klasser, som er vores forsøgsklasser, 1o og 1p. De to forsøgsklasser er skemalagt så dansk, engelsk og matematiktimerne ligger samtidigt, så der er mulighed for at læse på tværs af de enkelte hold. Det er altså tanken, at vi omkring efterårsferien vil dele holdene i dansk, engelsk og matematik, så vi differentierer undervisningen ud fra de behov og faglige standpunkter kursisterne har. Ideen kulsejler på baggrund af gruppedynamik. Og derfor anbefaler vi, at hvis man vil niveaudele på tværs af klasser, så kan man med fordel gøre det allerede ved skoleårets start gennem en screening. Det har vi netop valgt at gøre her skoleåret efter med en gentagelse af forsøget. Så

4 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 4 af 31 det er først her året efter vores forsøg gik i gang at vi faktisk gennemfører tankegangen i rammeforsøg C. Fordelingen mellem gymnasiefremmede og ikke-gymnasiefremmede i forsøgsklasserne ser således ud: De egentlige forsøgsklasser de nuværende 2o og 2p:

5 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 5 af 31 De klasser som er inddelt efter alder og fagligt indgangsniveau de nuværende 2q og 2r Gentagelse af forsøget - de nuværende 1o og 1p

6 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 6 af 31 Gentagelse af forsøget de nuværende 1q og 1r som er inddelt efter alder og fagligt indgangsniveau de nuværende 1q og 1r Det er problematisk at drage nogle konklusioner på materialet, men i det store landsdækkende billede, som forskergruppen der følger forsøgene, kan dataene føje noget til helhedsbilledet. I bilag1 er undersøgelsen i sin fuld længde. 3. Hverdagens travlhed rammer August 2012: For at igangsætte projektet omkring de to klasser afholdes kort efter skolestart et fællesmøde for lærerne i de to klasser. Der er tale om et heldagsmøde, der er placeret i gode rammer, så lærerne føler sig godt behandlet. Ideen er at skabe en positiv arbejdsramme og tydeligt markere, at vi går i gang med noget særligt: Dagen bruges på klarlægning af forsøgets rammer og muligheder samt på etablering af konsensus omkring arbejdet med klasserumskultur. Endvidere afholdes tværfaglige møder og samarbejde på tværs af klasserne. Stemningen er afslutningsvis positiv, men en del lærere er tydeligvist stadig meget optaget af fag. Der aftales et opfølgende møde på skolen, når vi kender klasserne og eleverne bedre. Udgangspunktet for undervisningen og den

7 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 7 af 31 læring der gerne skulle genereres er vore minimumskrav og milepæle for projektet: o - Mindst to forløb skal arbejde med niveaudeling/undervisningsdifferentiering på tværs af de to forsøgsklasser - Mindst to forløb i 1 semester skal afsluttes med en prøvelignende aktivitet. - Mindst to forløb skal være anvendelsesorienterede. - Mindst to forløb skal faciliteres ved inddragelse af sociale medier(web2.0). Oktober 2012: Eftermiddagsmøde: Status og konkrete tiltag. Hverdagen har for alvor ramt, og selvom vi oplever et mere forpligtende lærersamarbejde og enkelte projekttiltag, så bliver intentionerne i projektet sværere at se udfoldet. De besværlige enkeltelever fylder i tiltagende grad, og lærernes individuelle faglige udfordringer er i højere grad kommet i fokus. Situationen er ikke bedre af at en del nye elever er kommet ind i særligt den ene klasse enten fordi de har fået bevilget et klasseskifte, er blevet optaget sent eller overflyttet fra anden uddannelse. Lærerne bliver her ikke taget med på råd. På mødet luftes frustrationerne, men der sættes også fokus på de tiltag, der er i gang, og uddannelseslederne strammer op på projektkravene om differentiering og sætter i høj grad yderligere fokus på de udvidede muligheder, der netop er for lærerne i dette projekt. November 2012: I travlheden med projektets indledende faser og i kombination med en hektisk skolestart har strategigruppens arbejde ligget stille. Først nu samles denne gruppe igen for at følge op på de hidtidige tiltag og forløbet med de to klasser. Det sene tidspunkt betyder, at det er for sent at gå videre med ideen om at udbygge HF som fagpakker, men til gengæld får vi mulighed for at arbejde videre med fokus på det igangværende projekt omkring differentiering og med at vende stemningen omkring HF.

8 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 8 af 31 Opfølgning på milepæle og minimuskrav i de enkelte fag: Dansk og engelsk arbejder med et fælles grammatikforløb, der afsluttes med en test. Der undervises på en gang, men på fire forskellige niveauer med halve holdstørrelser. Idræt arbejder med politiskolens fysiske optagelsesprøve, App'en Træn med forsvaret og en politimand komme på besøg, ligesom det anvendelsesorienterede kommer i spil i et forløb med en livrederprøve inkorporeret. Matematik arbejder med 1) tolærerordning når der regnes opgaver 2) ritualiseret test i hver time for at teste på om stoffet fra forrige time hænger fast. Matematiklærerne har også størst succes når virkeligheden eleverne kender inddrages i undervisningen. Et forløb der tager udgangspunkt i de hurtige og dyre lån fanger stærk interesse. Dansk har arbejdet med at afholde den enkelte time på samme tid med to lærere. Projektet kulsejler pga. for store kulturforskelle klasserne i mellem. I NF arbejdedes der i biologidelen med GoogleDocs, hvor kursisternes skriftlige produkter i timerne bliver integreret i undervisningen på den interaktive tavle. I den ene forsøgsklasse har alle kursisterne mediefag. Så i efteråret går mediefag, engelsk og dansk sammen for at lave et miniprojekt, hvor mediefag hjælper de to andre fag med at producere videoer. Det er især elevtid der finansierer blokdagene i projektperioden, hvor dansk og engelsk bruger det udvidede tekstbegreb til at have videoer med i det skriftlige arbejde. Det er kun en gruppe der ikke bider på projektet. Men mediefag, erfarer det er lige lovlig timetungt i forhold til udbyttet at være med i. Den største didaktiske og læringsmæssige succes er opnået i et snævert samarbejde mellem dansk og engelsk. Samarbejdet fordrer at de to dansklærere og de to engelsklærere kan være til stede i samme modul og at de har fire lokaler. De to dansk- og engelskhold deles op i to mindre hold. I første halvdel af lektionen har kursisterne dansk, i sidste halvdel har de engelsk og omvendt. Fordelen er at der midt i lektionen er et afbræk og et skifte til et helt andet fag i et helt andet lokale og at den enkelte dansk- eller engelsklærer har bare et halvt hold. Her i skoleåret efter, hvor vi gentager forsøget, har dansk- og engelsk-lærerne udvidet samarbejdet til også at have fælles indhold og begrebsdannelser inden for

9 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 9 af 31 emnerne retorik, kommunikation og billedsprog. Lærerne beretter fra deres evalueringer med klasserne, at kursisterne er glad for den faste nærmest rituelle struktur forløbene har, ligesom det er en fordel, at begrebsdannelserne bliver gentaget. Lærerne fortæller endvidere at ideen til dette formaliserede samarbejde nok ikke var kommet uden det krav om samarbejde på tværs af de to klasser, vi havde stillet op i forsøget. Anbefalinger fra vores forsøg med justeringer foretaget i en gentagelse af forsøget 1. Vil man niveaudele på tværs af hold ved fx at samle stærke kursister på et hold og mindre stærke på et andet hold, så bør niveaudelingen ske allerede ved skoleårets start gennem en screening. 2. Der er en klar læringsmæssig fordel når man opdeler det enkelte hold i to mindre hold eller når man har to lærere på samme hold. I det hele taget udtaler både lærere og elever tilfredshed når holdene af den ene eller anden årsag er små. Men det er klart, at man her vil være udfordret på økonomien. 3. Det faglige udbytte er størst når der undervises på mindre hold, men vi har vanskeligt ved at sige om der også er en ligefrem sammenhæng mht. fastholdelse på det parameter. 4. Der er i både i første forsøg og dette års gentagelse en tendens til at det mest er de direkte af logistikken berørte fag (dansk, engelsk og matematik) som har et øget fagligt udbytte. De øvrige fag tvinges ikke direkte til nytænkning af praksis. 5. Teamet omkring forsøgsklasserne er udfordret, for der er i for sig kun to stamklassefag, NF og idræt. Der læses på blandede hold i de øvrige fag og KS starter først i 2hf. Vi har i stedet arbejdet med storteam omkring de to forsøgsklasser, men vi har ikke rigtig fundet vores form for det endnu. 6. Man bør nok overveje, hvor mange elever der kan gå ind og ud af en forsøgsklasse. Der var nok for meget svingdør over især den ene af vore forsøgsklasser og så optog det meget fokus. Men igen er der jo et pres fra det økonomiske hensyn. 7. Eleverne udtaler i interviews, at de har størst engagement og motivation når fagene hiver virkeligheden ind i undervisningen. Fx hurtiglån i matematik og livrederprøve og forsvaret i idræt. Anvendelsesorienteret undervisning virker. 8. WEB 2.0, GoogleDocs er et godt redskab til at integrere den skriftlige dimension med den mundtlige dimension i den enkelte lektion.

10 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 10 af Det er vigtigt, at de lærere der går ind i de to klasser, hvor vi har samlet de kursister med de formodet største udfordringer har motivation til at håndtere udfordringerne. For der har i begge vore år med forsøgsklasser været store udfordringer for lærerne, som især har udfordret lærerens evne til at indgå i sociale relationer. 10. De to klasser som ikke har været omfattet direkte af forsøgene, de ældre, og de formodet fagligt stærkeste har fungeret bedre end vi ellers historisk har set det. Der er således både fordele og ulemper ved at samle kursister med fælles behov og interesser i samme klasser. Vi kan sige vi har snævret udfordringerne ind, men måske også gjort dem større på de to forsøgsklasser. Bilag1 afdækning af forsøgsklassernes baggrund De egentlige forsøgsklasser de nuværende 2o og 2p: 1.1 Nyt spørgsmål Har du en eller flere søskende som går eller har gået på en studieforberedende ungdomsuddannelse(hf, stx, hhx eller htx)? - ja, det har jeg (14-48,3%) - nej, jeg har ingen der går/har gået på (14-48,3%) en studieforberedende ungdomsuddannelse - nej, jeg har slet ingen søskende (1-3,4%) 1.2 Nyt spørgsmål Hvilken uddannelse har den af dine forældre med længst uddannelse? - folkeskolens afgangsprøve(9. klasse, 10.klasse eller realeksamen) - erhvervsuddannelse(uddannelser som frisør, murer, social- og sundhedsuddannelsen, tjener m.fl.) (3-10,3%) (9-31%) - student(hf, hhx, htx eller stx) (1-3,4%)

11 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 11 af 31 - kort videregående uddannelse(under 3 års varighed - fx datamatiker, laborant) - mellemlang videregående uddannelse(3-4 års varighed; f.eks. lærer, sygeplejerske, pædagog) - lang videregående uddannelse(mindst 5 års varighed; f.eks. jurist, ingeniør) (2-6,9%) (11-37,9%) (2-6,9%) Ubesvaret (1-3,4%) 1.3 Nyt spørgsmål Hvad lavede du året inden du begyndte i gymnasiet? - jeg gik i 10. klasse/x-class (24-82,8%) - jeg gik i 9. klasse (0-0%) - jeg gik på efterskole (3-10,3%) - jeg havde andet skoleophold end (2-6,9%) førnævnte - jeg holdt sabbatår (0-0%) - andet, hvad? (0-0%) 1.4 Nyt spørgsmål Var du glad for at gå til undervisning i de sidste par år inden gymnasiet? Ja, meget glad (5-17,2%) Ja, overvejende glad (14-48,3%) Hverken, eller (5-17,2%) Nej, jeg var lidt træt af det (4-13,8%) Nej, jeg var meget træt af det (1-3,4%) 1.5 Nyt spørgsmål Havde du det godt med din klasse socialt i dit sidste skoleår inden gymnasiet? Ja, meget (10-34,5%) Ja, overvejende godt (14-48,3%) Hverken, eller (3-10,3%) Nej, jeg havde det mindre godt (1-3,4%) Nej, jeg havde det dårligt (0-0%) Ubesvaret (1-3,4%) 1.6 Nyt spørgsmål -Hvilket indtryk har du af dine forældres holdning til det at tage en uddannelse?

12 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 12 af 31 - de har en meget positiv indstilling (22-75,9%) - de har en positiv holdning (6-20,7%) - de er hverken positive eller negative (0-0%) - de har en negativ holdning (1-3,4%) - de har en meget negativ holdning (0-0%) 1.7 Nyt spørgsmål Hvem har mest påvirket dit valg af at gå i gang med at tage en ungdomsuddannelse? - mine forældre (8-27,6%) - mine søskende eller andre i familien (4-13,8%) - kammerater (1-3,4%) - lærere (1-3,4%) - andre voksne (0-0%) - jeg er ikke særligt påvirket af andre (15-51,7%) 1.8 Nyt spørgsmål Hvem har du boet hos det meste af tiden fra det 7 år og frem til i dag? - hos begge forældre (12-41,4%) - hos begge mine forældre på (1-3,4%) skift(som delebarn) - hos min far/mor og en papforælder (7-24,1%) - hos min far/mor alene (8-27,6%) - jeg har ikke boet hos forældre, men (0-0%) andetsteds Ubesvaret (1-3,4%) 1.9 Nyt spørgsmål Hvor bor du nu? - hjemme (27-93,1%) - udeboende(alene eller sammen med (2-6,9%) andre) 1.10 Nyt spørgsmål Får du ro til at lave skolearbejde hjemme? - Ja, gode muligheder (19-65,5%) - Ja, nogenlunde (9-31%) - nej, i mindre grad (1-3,4%) - nej, meget lidt (0-0%)

13 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 13 af Nyt spørgsmål Kan dine forældre hjælpe dig med lektierne, hvis du ønsker det? - ja, i høj grad (1-3,4%) - ja, i nogen grad (10-34,5%) - nej, kun i begrænset omfang (14-48,3%) - nej, slet ikke (4-13,8%) 1.12 Nyt spørgsmål Hvordan oplever du det faglige niveau? Alt for højt (0-0%) For højt (1-3,4%) Passende (23-79,3%) For lavt (5-17,2%) Alt for lavt (0-0%) 1.13 Nyt spørgsmål Hvordan oplever du dine klassekammeraters engagement? - Meget engagerede (0-0%) - Engagerede (7-24,1%) - Hverken eller (10-34,5%) - Uengagerede (10-34,5%) - Meget uengagerede (2-6,9%) 1.14 Nyt spørgsmål Hvordan er din egne motivation for at gå på gymnasiet? - Jeg er meget motiveret for at lave (1-3,4%) noget og lære nyt - Jeg er motiveret for at lave noget og lære nyt - Jeg er ikke særligt motiveret for at lave noget og lære nyt - Jeg er ikke motiveret for at lave noget og lære nyt (23-79,3%) (5-17,2%) (0-0%) 1.15 Nyt spørgsmål Er dine lærere gode til at give dig en forståelse af det faglige stof? - Ja, meget gode (1-3,4%) - Ja, gode (20-69%) - Hverken eller (6-20,7%) - Nej dårlige (2-6,9%) - Nej, meget dårlige (0-0%)

14 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 14 af Nyt spørgsmål Taler lærerne i et sprog, der er til at forstå? - De er gode til det (13-44,8%) - De er middelgode (16-55,2%) - De er dårlige til det (0-0%) 1.17 Nyt spørgsmål Hvordan kan du bedst lide at arbejde i timerne? - Med lærerstyret undervisning, hvor læreren stiller spørgsmål til lektien m.m. - Arbejde i mindre grupper med spørgsmål til lektien, øvelser, m.m. Læreren er mere vejleder - mere elevstyret, selvstændigt arbejde, i grupper over flere moduler og med et elevprodukt (12-41,4%) (10-34,5%) (6-20,7%) Ubesvaret (1-3,4%) 1.18 Nyt spørgsmål Hvad synes du om lektierne? - De er (for) svære (2-6,9%) - De er passende (27-93,1%) - De er (for) lette (0-0%) 1.19 Nyt spørgsmål Hvad synes du om mængden af hjemmearbejde? - Der er for meget (9-31%) - Det er passende (20-69%) - Der er for få (0-0%) 1.20 Nyt spørgsmål Hvad synes du alt i alt om de faglige udfordringer på SG? - De er for store (2-6,9%) - De er passende (22-75,9%) - De er for små (3-10,3%) Ubesvaret (2-6,9%) 1.21 Nyt spørgsmål Trives du socialt i din klasse? - Jeg trives godt (9-31%) - Jeg trives nogenlunde (20-69%)

15 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 15 af 31 - Jeg trives dårligt (0-0%) 1.22 Nyt spørgsmål Hvordan trives du alt i alt i gymnasiet? - Meget godt (3-10,3%) - Godt (15-51,7%) - Nogenlunde (10-34,5%) - Dårligt (1-3,4%) - Meget dårligt (0-0%) 1.23 Nyt spørgsmål Hvad er dine planer efter gymnasiet? - Jeg regner med at søge ind på en kort videregående uddannelse - Jeg regner med at søge ind på en mellemlang videregående uddannelse (5-17,2%) (10-34,5%) - Jeg regner med at søge ind på en lang videregående uddannelse - Jeg ved ikke, hvad jeg vil efter gymnasiet (5-17,2%) (8-27,6%) Ubesvaret (1-3,4%) De klasser som er inddelt efter alder og fagligt indgangsniveau de nuværende 2q og 2r 1.1 Nyt spørgsmål Har du en eller flere søskende som går eller har gået på en studieforberedende ungdomsuddannelse(hf, stx, hhx eller htx)? - ja, det har jeg (11-50%) - nej, jeg har ingen der går/har gået på (11-50%) en studieforberedende ungdomsuddannelse - nej, jeg har slet ingen søskende (0-0%) 1.2 Nyt spørgsmål Hvilken uddannelse har den af dine forældre med længst uddannelse? - folkeskolens afgangsprøve(9. klasse, (2-9,1%) 10.klasse eller realeksamen)

16 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 16 af 31 - erhvervsuddannelse(uddannelser som frisør, murer, social- og sundhedsuddannelsen, tjener m.fl.) (7-31,8%) - student(hf, hhx, htx eller stx) (3-13,6%) - kort videregående uddannelse(under (4-18,2%) 3 års varighed - fx datamatiker, laborant) - mellemlang videregående uddannelse(3-4 års varighed; f.eks. lærer, sygeplejerske, pædagog) - lang videregående uddannelse(mindst 5 års varighed; f.eks. jurist, ingeniør) (5-22,7%) (1-4,5%) 1.3 Nyt spørgsmål Hvad lavede du året inden du begyndte i gymnasiet? - jeg gik i 10. klasse/x-class (15-68,2%) - jeg gik i 9. klasse (0-0%) - jeg gik på efterskole (3-13,6%) - jeg havde andet skoleophold end (0-0%) førnævnte - jeg holdt sabbatår (1-4,5%) - andet, hvad? (3-13,6%) 1.4 Nyt spørgsmål Var du glad for at gå til undervisning i de sidste par år inden gymnasiet? Ja, meget glad (4-18,2%) Ja, overvejende glad (7-31,8%) Hverken, eller (5-22,7%) Nej, jeg var lidt træt af det (3-13,6%) Nej, jeg var meget træt af det (3-13,6%) 1.5 Nyt spørgsmål Havde du det godt med din klasse socialt i dit sidste skoleår inden gymnasiet? Ja, meget (10-45,5%) Ja, overvejende godt (6-27,3%) Hverken, eller (3-13,6%) Nej, jeg havde det mindre godt (1-4,5%) Nej, jeg havde det dårligt (2-9,1%)

17 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 17 af Nyt spørgsmål -Hvilket indtryk har du af dine forældres holdning til det at tage en uddannelse? - de har en meget positiv indstilling (14-63,6%) - de har en positiv holdning (6-27,3%) - de er hverken positive eller negative (1-4,5%) - de har en negativ holdning (0-0%) - de har en meget negativ holdning (0-0%) Ubesvaret (1-4,5%) 1.7 Nyt spørgsmål Hvem har mest påvirket dit valg af at gå i gang med at tage en ungdomsuddannelse? - mine forældre (6-27,3%) - mine søskende eller andre i familien (1-4,5%) - kammerater (1-4,5%) - lærere (0-0%) - andre voksne (1-4,5%) - jeg er ikke særligt påvirket af andre (13-59,1%) 1.8 Nyt spørgsmål Hvem har du boet hos det meste af tiden fra det 7 år og frem til i dag? - hos begge forældre (15-68,2%) - hos begge mine forældre på (4-18,2%) skift(som delebarn) - hos min far/mor og en papforælder (0-0%) - hos min far/mor alene (2-9,1%) - jeg har ikke boet hos forældre, men (1-4,5%) andetsteds 1.9 Nyt spørgsmål Hvor bor du nu? - hjemme (16-72,7%) - udeboende(alene eller sammen med (6-27,3%) andre) 1.10 Nyt spørgsmål Får du ro til at lave skolearbejde hjemme? - Ja, gode muligheder (12-54,5%)

18 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 18 af 31 - Ja, nogenlunde (7-31,8%) - nej, i mindre grad (2-9,1%) - nej, meget lidt (1-4,5%) 1.11 Nyt spørgsmål Kan dine forældre hjælpe dig med lektierne, hvis du ønsker det? - ja, i høj grad (1-4,5%) - ja, i nogen grad (8-36,4%) - nej, kun i begrænset omfang (5-22,7%) - nej, slet ikke (8-36,4%) 1.12 Nyt spørgsmål Hvordan oplever du det faglige niveau? Alt for højt (0-0%) For højt (2-9,1%) Passende (18-81,8%) For lavt (2-9,1%) Alt for lavt (0-0%) 1.13 Nyt spørgsmål Hvordan oplever du dine klassekammeraters engagement? - Meget engagerede (0-0%) - Engagerede (4-18,2%) - Hverken eller (12-54,5%) - Uengagerede (3-13,6%) - Meget uengagerede (3-13,6%) 1.14 Nyt spørgsmål Hvordan er din egne motivation for at gå på gymnasiet? - Jeg er meget motiveret for at lave (2-9,1%) noget og lære nyt - Jeg er motiveret for at lave noget og lære nyt - Jeg er ikke særligt motiveret for at lave noget og lære nyt - Jeg er ikke motiveret for at lave noget og lære nyt (14-63,6%) (5-22,7%) (1-4,5%) 1.15 Nyt spørgsmål Er dine lærere gode til at give dig en forståelse af det faglige stof?

19 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 19 af 31 - Ja, meget gode (0-0%) - Ja, gode (14-63,6%) - Hverken eller (4-18,2%) - Nej dårlige (3-13,6%) - Nej, meget dårlige (0-0%) Ubesvaret (1-4,5%) 1.16 Nyt spørgsmål Taler lærerne i et sprog, der er til at forstå? - De er gode til det (7-31,8%) - De er middelgode (13-59,1%) - De er dårlige til det (2-9,1%) 1.17 Nyt spørgsmål Hvordan kan du bedst lide at arbejde i timerne? - Med lærerstyret undervisning, hvor læreren stiller spørgsmål til lektien m.m. - Arbejde i mindre grupper med spørgsmål til lektien, øvelser, m.m. Læreren er mere vejleder - mere elevstyret, selvstændigt arbejde, i grupper over flere moduler og med et elevprodukt (9-40,9%) (6-27,3%) (6-27,3%) Ubesvaret (1-4,5%) 1.18 Nyt spørgsmål Hvad synes du om lektierne? - De er (for) svære (0-0%) - De er passende (21-95,5%) - De er (for) lette (1-4,5%) 1.19 Nyt spørgsmål Hvad synes du om mængden af hjemmearbejde? - Der er for meget (13-59,1%) - Det er passende (7-31,8%) - Der er for få (1-4,5%) Ubesvaret (1-4,5%) 1.20 Nyt spørgsmål Hvad synes du alt i alt om de faglige udfordringer på SG? - De er for store (2-9,1%) - De er passende (18-81,8%) - De er for små (2-9,1%)

20 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 20 af Nyt spørgsmål Trives du socialt i din klasse? - Jeg trives godt (16-72,7%) - Jeg trives nogenlunde (6-27,3%) - Jeg trives dårligt (0-0%) 1.22 Nyt spørgsmål Hvordan trives du alt i alt i gymnasiet? - Meget godt (3-13,6%) - Godt (13-59,1%) - Nogenlunde (5-22,7%) - Dårligt (1-4,5%) - Meget dårligt (0-0%) 1.23 Nyt spørgsmål Hvad er dine planer efter gymnasiet? - Jeg regner med at søge ind på en kort videregående uddannelse - Jeg regner med at søge ind på en mellemlang videregående uddannelse (4-18,2%) (6-27,3%) - Jeg regner med at søge ind på en lang videregående uddannelse - Jeg ved ikke, hvad jeg vil efter gymnasiet (4-18,2%) (6-27,3%) Ubesvaret (2-9,1%) Gentagelse af forsøget de nuværende 1o og 1p 1.1 Nyt spørgsmål Har du en eller flere søskende som går eller har gået på en studieforberedende ungdomsuddannelse(hf, stx, hhx eller htx)? - ja, det har jeg (20-58,8%) - nej, jeg har ingen der går/har gået på en (12-35,3%) studieforberedende ungdomsuddannelse - nej, jeg har slet ingen søskende (2-5,9%)

21 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 21 af Nyt spørgsmål Hvilken uddannelse har den af dine forældre med længst uddannelse? - folkeskolens afgangsprøve(9. klasse, 10.klasse eller realeksamen) - erhvervsuddannelse(uddannelser som frisør, murer, social- og sundhedsuddannelsen, tjener m.fl.) (1-2,9%) (11-32,4%) - student(hf, hhx, htx eller stx) (10-29,4%) - kort videregående uddannelse(under 3 års varighed - fx (3-8,8%) datamatiker, laborant) - mellemlang videregående uddannelse(3-4 års varighed; f.eks. lærer, sygeplejerske, pædagog) - lang videregående uddannelse(mindst 5 års varighed; f.eks. jurist, ingeniør) (9-26,5%) (0-0%) 1.3 Nyt spørgsmål Hvad lavede du året inden du begyndte i gymnasiet? - jeg gik i 10. klasse/x-class (24-70,6%) - jeg gik i 9. klasse (0-0%) - jeg gik på efterskole (6-17,6%) - jeg havde andet skoleophold end førnævnte (0-0%) - jeg holdt sabbatår (1-2,9%) - andet, hvad? (3-8,8%) 1.4 Nyt spørgsmål Var du glad for at gå til undervisning i de sidste par år inden gymnasiet? Ja, meget glad (6-17,6%) Ja, overvejende glad (19-55,9%) Hverken, eller (5-14,7%) Nej, jeg var lidt træt af det (4-11,8%) Nej, jeg var meget træt af det (0-0%) 1.5 Nyt spørgsmål Havde du det godt med din klasse socialt i dit sidste skoleår inden gymnasiet? Ja, meget (24-70,6%) Ja, overvejende godt (8-23,5%) Hverken, eller (1-2,9%)

22 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr ) Side 22 af 31 Nej, jeg havde det mindre godt (1-2,9%) Nej, jeg havde det dårligt (0-0%) 1.6 Nyt spørgsmål -Hvilket indtryk har du af dine forældres holdning til det at tage en uddannelse? - de har en meget positiv indstilling (27-79,4%) - de har en positiv holdning (6-17,6%) - de er hverken positive eller negative (1-2,9%) - de har en negativ holdning (0-0%) - de har en meget negativ holdning (0-0%) 1.7 Nyt spørgsmål Hvem har mest påvirket dit valg af at gå i gang med at tage en ungdomsuddannelse? - mine forældre (12-35,3%) - mine søskende eller andre i familien (4-11,8%) - kammerater (3-8,8%) - lærere (2-5,9%) - andre voksne (0-0%) - jeg er ikke særligt påvirket af andre (13-38,2%) 1.8 Nyt spørgsmål Hvem har du boet hos det meste af tiden fra det 7 år og frem til i dag? - hos begge forældre (16-47,1%) - hos begge mine forældre på skift(som delebarn) (3-8,8%) - hos min far/mor og en papforælder (6-17,6%) - hos min far/mor alene (8-23,5%) - jeg har ikke boet hos forældre, men andetsteds (1-2,9%) 1.9 Nyt spørgsmål Hvor bor du nu? - hjemme (32-94,1%) - udeboende(alene eller sammen med andre) (2-5,9%)

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Dit barn skal vælge uddannelse Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid Status Krav til unge i uddannelse Den unge skal: selv ønske at tage uddannelsen

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Oplæg om lektier. Data og overvejelser

Oplæg om lektier. Data og overvejelser Oplæg om lektier Data og overvejelser Definition af lektier Lektier er en hvilken som helst form for arbejde i forbindelse med skolen, som er placere udenfor skoletiden og for hvilket den lærende har det

Læs mere

Resumé Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasiet, og om gymnasielevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet. Om relationen mellem social klasse og uddannelse,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Østre Allé 67 4200 Slagelse Tlf. 20 18 44 00 og 20 18 45 00 Skoleleder René Nielsen Viceskoleleder Gitte Kjærsgaard Afdelingsleder

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE GUX Nuuk 53 lærere 10 spor i 2014 21 klasser 487 elever pr. 1. august 2014 GUX Aasiaat 35 lærere 9 spor i 2014 20 klasser 425 elever pr. 1. august

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Indstilling om vikartimer

Indstilling om vikartimer Byrådet Aarhus Kommune Rådhuset 8000 Aarhus C ÅUF/17.04.13 Indstilling om vikartimer Børn og Unge-byrådet 2012/2013 1. Resumé Børn og Unge-byrådet i Aarhus består af 31 unge i alderen 13 til 17 år og beskæftiger

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Nyhedsbrev # 14 (maj 2012)

Nyhedsbrev # 14 (maj 2012) Nyhedsbrev # 14 (maj 2012) 1. Eksamen maj/juni... 2 2. Nyt udviklingsprogram for gymnasiale uddannelser... 3 3. Status på skriftlig engelsk eksamen med adgang til internet... 4 4. Faglig inspiration...

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk hvor er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 10 14 18 Forord DGS Faglighedsundersøgelse 2014 Udfordringer Løsninger Opsummering

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere