Års rapport for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Års rapport for 2004"

Transkript

1 Års rapport for 2004

2 Indhold Beretning...4 Pen-Sam Bank - kort fortalt...6 Forretningsaktivitet...8 Risikostyring...10 Årets resultat...12 Forventninger til Nøgletal...18 Ledelse og revision...19 Ledelsespåtegning...20 Revisionspåtegning...21 Anvendt regnskabspraksis...22 Resultatopgørelse...24 Balance...25 Noter...26 Pen-Sam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum, Danmark 3

3 Beretning Femårsoversigt - Hovedtal (1.000 kr) Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til medarbejdere og administration Tab og hensættelser på debitorer Ordinært resultat Skat Årets resultat (1.000 kr) Balance Udlån Obligationer Aktier m.v Indlån Aktiekapital Egenkapital Forretningsomgang (indlån + udlån)

4 Præsentation af årets resultat Resultatet før skat udgør 26,6 mio. kr. mod 25,4 mio. kr. i Det realiserede resultat er 8 mio. kr. bedre end budgetteret. Stor kundetilgang og forøget forretningsomfang, stabilt faldende renteniveau og den af banken førte investeringspolitik har været væsentlige forhold, som især har påvirket årets resultat. Forretningsomfang (indlån + udlån) er i forhold til 2003 forøget med 113 mio. kr. (7%) til mio. kr. Udlån er forøget med 57 mio. kr. eller 18 %. Netto rente- og gebyrindtægter faldt med 1,9 mio. kr. eller 3%. Omkostningsforøgelse på 1,4 mio. kr. eller 8,4%. Kursreguleringerne er negative med 14,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,6 mio. kr. Solvensprocenten er øget fra 20,5 til 24,1. Renterisikoen er reduceret med en tredjedel fra 18,6% til 12,2%. Indtjeningen pr. omkostningskrone udgør 2,48 kr. mod 2,37 kr. i Egenkapitalen er før skat forrentet med 14,4% mod 15,1% i Der foreslås afsat 2 mio. kr. til udbytte, svarende til en udbytteprocent på 3,3. Årets resultat betegnes som meget tilfredsstillende. Pen-Sam Bank har i 2004 budt velkommen til næsten nye kunder, som har valgt at gøre brug af bankens forskellige tilbud, fordi de har lagt vægt på at få mere for pengene i relation til deres bankforretninger. Banken har ligeledes med glæde oplevet, at rigtig mange kunder har udvidet forretningsomfanget. Det tolkes som et tegn på, at Pen-Sam Bank af mange vurderes som et attraktivt alternativ i forhold til pengeinstitutter med filialer. Pen-Sam Bank kom rigtig godt ud af 2004, og banken har store forventninger til, at den positive udvikling vil fortsætte i Dog forventes det regnskabsmæssige resultat at blive på et lavere niveau grundet omlægning af fondsbeholdningen. Banken ser frem til i årets løb at kunne præsentere såvel bestående som potentielle kunder for nye produkter og markedstiltag. Mio. kr Udvikling i forretningsomfang

5 Pen-Sam Bank - kort fortalt Pen-Sam Bank blev etableret i 1991 med det formål at administrere kapitalpensioner i arbejdsmarkedspensionsordninger i Pen-Sam. Siden 1992 har banken løbende udvidet produktsortimentet med almindelige bankprodukter, således at banken i dag dækker de fleste lønmodtageres behov for almindelige basale bankforretninger. Banken indgår som et datterselskab i Pen-Sam gruppen, og det er bankens overordnede formål - i overensstemmelse med Pen-Sam koncernens vision - at bidrage til at øge kundernes økonomiske og sociale tryghed gennem udbud af enkle bankprodukter på konkurrencedygtige rente- og gebyrvilkår. Banken skal tillige være en sund forretning med en afbalanceret og kontrolleret udvikling og en egenkapitalforrentning svarende til mindst det gennemsnitlige obligationsafkast i Danmark. Pen-Sam Bank drives som en direkte bank, det vil sige banken har ingen filialer, og al kundekontakt foregår via telefon, pr. brev eller elektronisk via selvbetjeningsløsninger og hjemmeside. Banken har fra starten satset på outsourcing. Bankens konkurrencegrundlag er høje indlånsrenter og lave udlånsrenter i forhold til konkurrenterne, hvilket blandt andet er muligt som følge af bankens omkostningsstruktur. De sparede omkostninger ved ikke at drive og vedligeholde et filialnet overføres til kunderne i form af konkurrencedygtige priser. Sammenligninger af pengeinstitutternes rentesatser har vist, at banken har levet op til sin målsætning, idet Pen-Sam Bank siden etableringen har været blandt de absolut billigste. I forhold til gennemsnittet har banken en af landets laveste rentemarginaler opgjort som gennemsnitlig udlånsrente minus gennemsnitlig indlånsrente. Pen-Sam Bank's rentemarginal for private kunder udgør ca. 3%-points mod et landsgennemsnit på ca. 6%-points. Banken ejes 100% af Pen-Sam Holding A/S, som ejes af FOA og fire pensionskasser tilknyttet Pen-Sam. Kundekreds Pen-Sam Bank er en privatkundebank. Bankens kundekreds er afgrænset til medlemmer af og ansatte i FOA og/eller Pen-Sam samt deres nærmeste familiemedlemmer. Den potentielle kundekreds består af omkring familier. Banken har i dag konti, hvoraf er kapitalpensioner i arbejdsmarkedspensionsordninger i Pen-Sam. De resterende konti er almindelige bankkonti, fordelt på indlånskonti og udlånskonti. Økonomi Den indskudte aktiekapital i banken udgør 60 mio. kr. Med en balance på godt 1,6 mia. kr., en egenkapital på 192 mio. kr. og 12 medarbejdere må banken betegnes som et af landets mindre pengeinstitutter. Indlån og udlån udgør henholdsvis 1,4 mia. kr. og 0,4 mia. kr. Banken har gennem de seneste 10 år haft overskud på driften og har i gennemsnit forrentet egenkapitalen bedre end den øvrige sektor. Banken har en stor ubalance mellem indlån og udlån, som udtrykker sig ved et meget stort likviditetsoverskud, der især placeres i fastforrentede obligationer, hvorved de enkelte års resultater har været svingende grundet udviklingen i det generelle renteniveau. Værdiskabelse Banken skaber værdi på to måder. Til kunderne, skabes værdi via de konkurrencedygtige rente- og gebyrvilkår i forhold til konkurrenterne. Til ejerne indirekte medlemmerne af FOA og pensionskasserne i Pen-Sam skabes værdi i form af bankens overskud der løbende udloddes som udbytter og ved konsolidering af egenkapitalen. Kundeværdi Bankens indlånsrentesatser er i gennemsnit mere end 1%-point højere end konkurrenternes, mens udlåns- 6

6 renterne er mindst 2%-points lavere. Hertil kommer færre og lavere gebyrer end i de øvrige pengeinstitutter. Baseret på et samlet indlån på 1,4 mia. kr. og et udlån på 0,4 mia. kr. er kundernes merværdi ved at anvende banken frem for andre pengeinstitutter beregnet til ca. 24 mio. kr. for 2004 (gennemsnitligt betragtet). Ejerværdi Som nævnt udgør ejernes kapitalindskud i banken 60 mio. kr. Banken har gennem årene udloddet udbytte på i alt 22 mio. kr., hvortil kommer udviklingen i den bogførte egenkapital, som er øget med godt 132 mio. kr. til 192 mio. kr. Den samlede bogførte værditilvækst for ejerne er således opgjort til 154 mio. kr. Det skal i denne forbindelse nævnes, at aktier i 23 børsnoterede mindre pengeinstitutter ultimo 2004 i gennemsnit er omsat til en kurs, der er 1,6 gange højere end den bogførte værdi af egenkapitalen. Sammenfattende vurderes det, at banken har været og fortsat vil være attraktiv for kundekredsen, en god investering for ejerne samt et væsentligt aktiv for Pen-Sam gruppen som finansiel koncern. Corporate Governance - anbefalinger for god selskabsledelse Selv om Pen-Sam Bank ikke er et børsnoteret selskab, har bankens ledelse valgt at forholde sig til anbefalingerne for god selskabsledelse. Bankens bestyrelse og direktion deltog i et seminar i november 2004 og vedtog i forlængelse heraf at ville forholde sig til de forskellige anbefalinger for god selskabsledelse på bestyrelsesmøder i I årsrapporten for 2005 vil resultatet af arbejdet med god selskabsledelse blive beskrevet. Aktiekapital Pen-Sam Bank er et selskab i Pen-Sam Holding koncernen. Selskabet er et 100% ejet datterselskab af Pen-Sam Holding A/S. Aktionærer i Pen-Sam Holding A/S er Forbundet af Offentligt Ansatte og de fire pensionskasser tilknyttet Pen-Sam. Pen-Sam Holding koncernen Pen-Sam Holding A/S 250 mio. kr. Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab 125 mio. kr. Pen-Sam Bank A/S 60 mio. kr. Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab 25 mio. kr. Pen-Sam Natur A/S 14 mio. kr. Pen-Sam Data A/S 2 mio. kr. Bymose Hegn ApS 0,135 mio. kr. 7

7 Forretningsaktivitet Pen-Sam Bank har i lighed med Nationalbanken og banksektoren som helhed ikke ændret sine rentesatser i 2004, hvorfor banken i overensstemmelse med sin målsætning fortsat har tilbudt konkurrencedygtige rentesatser på såvel ind- som udlån - sammenlignet med øvrige pengeinstitutter. Gennem 2004 er dette blevet bekræftet af forskellige uvildige undersøgelser - senest i december måned, hvor resultaterne i Politikens PengeGuide, som udarbejdes i samarbejde med Forbrugerrådet, viste, at Pen-Sam Bank er blandt Danmarks billigste banker for privatkunder. Bankens hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år været administration af kapitalpensioner, som er en del af arbejdsmarkedspensionsordningerne i Pen-Sam, samt udbud af almindelige bankprodukter og relaterede serviceydelser til medlemmer af og ansatte i Forbundet af Offentligt Ansatte og Pen-Sam, samt deres nærmeste familiemedlemmer. Udviklingen i kapitalpensionskonti i arbejdsmarkedspensionsordninger var i 2004 som forventet. Antallet af kapitalpensioner voksede med netto 591 til konti med en samlet saldo på 898 mio. kr. Der blev i løbet af året udbetalt kapitalpensioner. For så vidt angår de almindelige bankprodukter har banken i 2004 haft en stadig tilgang af nye kunder, ligesom forretningsomfanget med bestående kunder har udviklet sig positivt. Antallet af almindelige konti er i 2004 netto steget med 8% til Der blev etableret nye konti og konti udgik primært i forbindelse med indfrielse af lån. Når der ses bort fra kapitalpensionskontiene i arbejdsmarkedspensionsordningerne, steg indlånet med 9% til 532 mio. kr. Bankens udlån steg med 18% til 369 mio. kr. Banken foretog i forbindelse med FOA-kongresen i november måned en undersøgelse blandt en gruppe af bestående og potentielle kunder med henblik på at få viden om deres kendskab til banken, dens produkter, services og priser. Undersøgelsen viste, at mere Nominelle rentesatser pr. den Indlån Lønkonto Højrente Selvpension Ratepension Kapitalpension Børneopsparing 1,75% 2,00% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% Udlån Lønkontokredit Bil- og boliglån Forbrugslån Hurtiglån Nedsparingskredit Kredit mod sikkerhed 6,25% 4,25% 6,25% 7,25% 4,50% 5,00% end 80% er klar over, at bankens priser er blandt landets bedste, og at banken er forbeholdt medlemmer af FOA og Pen-Sam. Godt 75% tilkendegav, at de er vidende om, at de kan hente oplysninger om bankens produkter på Banken spurgte endvidere om, hvad der skulle til for at få potentielle kunder til at skifte til Pen-Sam Bank. 25% ønskede en lokal filial, mens 23% ønskede personlig kontakt. Det var ingen overraskelse, at mange ønsker en lokal filial af banken, men et filialnet er uforeneligt med bankens koncept, hvor de sparede omkostninger ved ikke at have filialer kanaliseres direkte til kunderne i form af lave lånerenter, høje indlånsrenter og få gebyrer. For så vidt angår den personlige kontakt, har banken en kommunikationsudfordring, fordi der er dårligt kendskab til, at alle kunder, som opretter en konto får tilknyttet en fast personlig bankrådgiver. Banken vil i 2005 gøre mere ud af at markedsføre "den personlig bankrådgiver", som aldrig er længere væk end den nærmeste telefon. Bankens kunder anvender i stort omfang de forskellige selvbetjeningsløsninger, som tilbydes. De fleste af de daglige bankforretninger klares via TelefonService, Net-bank og Pen-Sam gruppens hjemmeside, hvor kunderne kan forespørge på egne konti, foretage betalinger og beregninger, bestille produktmaterialer samt afsende og modtage beskeder til og fra banken. Næsten 70% af bankens lønkontokunder anvender således Net-bank og andre små 30% anvender TelefonService. I december 2004 udvidede banken mulighederne i Net-bank. Det er nu muligt for 8

8 kunderne at kommunikere med deres bankrådgiver via Net-banks sikre forbindelse, ligesom kunderne kan tilmelde sig E-boks og elektronisk modtage udskrifter m.v. fra banken til deres indbakke i E-boks. Endelig kan kunderne tilmelde sig Net-ID, som giver adgang til at se egne personlige oplysninger hos en række indholdsudbydere, blandt andet hos Sygeforsikringen Danmark og ATP. I løbet af sommeren 2004 har alle indehavere af Dankort og VISA/Dankort fået et nyt kort med chip. Chippen afløser magnetstriben som det bærende sikkerhedselement og betyder, at sikkerheden mod kopiering af kort og ved betaling med kort højnes væsentligt. Udskiftning af kortene i Pen-Sam Bank er forløbet uden problemer og kun ganske få kunder har kontaktet banken i forbindelse med det nye kort. I forbindelse med udskiftningen til chipkort overgik banken til en ny procedure ved bestilling og genbestilling af kort, hvorefter kortene i modsætning til tidligere sendes direkte fra kortproducenten til kortholderne, som selv aktiverer kortene via en trykknaptelefon. Banken har registreret en stor administrativ lettelse ved overgangen til den nye procedure. Markedsføringen har i 2004 især været rettet mod FOA-medlemmernes muligheder for at opnå lån til rentesatser, der er blandt de laveste i Danmark. Banken har i løbet af året udsendt mere end individuelle salgsbreve og annonceret i samtlige årets numre af FOA BLADET for at markedsføre sine udlånsprodukter og rentesatser. Samtlige kunder i banken har endvidere to gange i løbet af 2004 modtaget markedsføringsmateriale fra banken, som blev samkuverteret med andre informationer fra Pen-Sam gruppen. Banken har i 2004 anvendt knap 1,4 mio. kr. på markedsføringsaktiviteter. Der er oprettet næsten nye lån og indlånskonti. Antal kapitalpensioner i pensionsordninger Antal konti Øvrige indlån og udlån Antal konti

9 Risikostyring Styringen af kredit-, markeds- og operationelle risici sker i Pen-Sam Bank såvel via fastsatte kvantitative grænser som gennem en bevidst organisering og fastlæggelse af konkrete politikker og forretningsgange for de pågældende områder. Styring af kreditrisici Bankens kreditpolitik har det overordnede mål at sikre, at udlånskapaciteten anvendes på kunder, der via en god soliditet og indtjening kan tilføre banken en god rentabilitet - også på lang sigt. Overordnet ønsker banken en risikospredning, der sikrer, at man ikke er følsom på enkeltkunder. Pen-Sam Bank ønsker at yde høj kvalitet i kunderådgivningen, og bankens kreditpolitik indeholder følgende overordnede elementer: Kreditgivning til økonomisk sunde privatkunder. Fuld indsigt i kundernes økonomiske forhold i form af et dokumenterbart beslutningsgrundlag. Decentral beslutningskompetence, hvor kunden har direkte kontakt med den endelige beslutningstager. Bankens kreditpolitik og forretningsgange vurderes løbende for at afgøre om de er tidssvarende, samt om der er behov for forbedrede styringssystemer samt ændring af nøgletal til brug for vurdering af kundernes tilbagebetalingsevne. Kreditorganisationen er optimeret med henblik på at styrke kontrollen og sikre en hensigtsmæssig funktionsadskillelse mellem bevillings- og kontrolinstanser. Banken foretager løbende hensættelse på engagementer, hvor der vurderes at være en risiko for tab som følge af ændringer i kundens betalingsevne og -vilje. Hensættelsen dokumenteres ved udarbejdelse af tabsopgørelse, hvor stillede sikkerheder opgøres til realisationsværdier. Herudover foretages periodiske krediteftersyn og engagementsgennemgange, primært baseret på gennemgang af bevillinger samt stikprøvevis udtagelse af engagementer. Afskrivning foretages umiddelbart efter konstatering af tabets størrelse. Der sker løbende opfølgning på afskrevne fordringer. Bankens hensættelser til imødegåelse af fremtidige tab udgjorde i ,4% af de samlede udlån og garantier. Styring af markedsrisici For banken som helhed er der fastsat øvre kvantitative grænser for alle typer af markedsrisici. Styring og overvågning af markedsrisici og herunder løbende kontrol varetages centralt i bankens likviditets- og regnskabsfunktion. Der sker løbende rapportering til bankens daglige ledelse og til bestyrelsen ved alle bestyrelsesmøder. Denne rapportering indeholder også bankens samlede kursreguleringsposter. Bankens investeringer i værdipapirer er en del af bankens likviditetsreserve, og beholdningernes størrelse og sammensætning tilpasses løbende den aktuelle markedssituation med henblik på at opnå bedst muligt afkast under hensyntagen til rente- og kursrisiko. Den væsentligste del af markedsrisikoen er renterisikoen, som omfatter bankens samlede gevinstpotentiale og tabsrisiko som følge af renteændringer på 1%-point. Renterisikoen i Pen-Sam Bank fremkommer altovervejende i forbindelse med beholdningen af obligationer, der ultimo 2004 udgør 68% af bankens samlede aktiver. Renterisikoen er ultimo 2004 beregnet til 23,5 mio. kr. svarende til 12,2% af egenkapitalen. Eftersom Pen-Sam Bank opererer med en af sektorens højeste renterisici, er der fortsat stor fokus på at få risikoen nedbragt ved primært at konvertere bankens likviditetsoverskud til variabelt forrentede kundeudlån frem for placering i obligationer. Banken placerer endvidere i begrænset omfang midler på aftaleindskudsmarkedet. Den korrigerede renterisiko er opgjort under hensyntagen til Finanstilsynets fradragsfaktorer. Bankens aktieportefølje på 56 mio. kr. ultimo 2004 er fordelt på en lang række 10

10 selskaber, brancher og investeringstemaer. Risikoen vurderes som middel. Bankens valutarisici vurderes som begrænset, da valutarisikoen ultimo 2004 er beregnet til 0,6 mio. kr. svarende til 0,3% af egenkapitalen. Styring af operationelle risici Pen-Sam Bank's væsentligste risiko i relation til sine forretningsmæssige operationer knytter sig til anvendelse af informationsteknologi og adgang til bankens lokaler i Pen-Sam's hovedkontor i Farum. Banken har outsourcet udvikling, drift og vedligeholdelse af informationsteknologi for så vidt angår forretningssystemer til Bankernes Edb Central, BEC, i Roskilde, mens it-netværk og kontorsystemer er outsourcet til Pen-Sam. Begge disse samarbejdspartnere er underlagt systemrevision. Banken følger udviklingen og den driftsmæssige situation hos sine samarbejdspartnere på it-området. Denne opfølgning sker dels på basis af systemrevisionsrapporter, dels på baggrund af løbende informationer omkring den daglige drift, itsikkerhed og beredskabsafprøvninger fra de to samarbejdspartnere. De modtagne rapporter og informationer har ikke givet anledning til bemærkninger. For at imødegå en situation, hvor bankens medarbejdere ikke kan få adgang til bankens lokaler, har banken i tilknytning til beredskabet hos sine samarbejdspartnere mulighed for at få adgang til forretningskritiske systemer via it-arbejdspladser placeret hos udvalgte medarbejdere, ligesom banken har mulighed for at få stillet arbejdspladser til rådighed hos BEC og et andet pengeinstitut, der også anvender BEC. Det vurderes, at der er en meget lille sandsynlighed for, at banken bliver ramt af længerevarende it-nedbrud og/eller manglende adgang til bankens lokaler. 11

11 Årets resultat Årsregnskabet for 2004 Pen-Sam Bank havde i 2004 et resultat før skat på 26,6 mio. kr. mod 25,4 mio. kr. i Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14,4%. Resultatet er væsentligt højere end budgetteret, idet der for 2004 var forventet et resultat før skat på 18,7 mio. kr. Årets resultat afspejles af et fortsat højt niveau for netto rente- og gebyrindtægterne. Banken har i årets løb gennemført en række tiltag, der har medført, at omkostningerne som budgetteret er steget. Resultatet er endvidere påvirket af kurstab på værdipapirbeholdningen på 14,7 mio. kr., hvilket dog er væsentligt bedre end det budgetterede kurstab, som udgjorde 25 mio. kr. Efter skat blev årets nettoresultat 18,7 mio. kr. mod 17,7 mio. kr. i Sammenfattende anser ledelsen det opnåede resultat for meget tilfredsstillende, men forventer dog, at den fremtidige indtjening vil komme under pres som følge af den skærpede konkurrence i den finansielle sektor sammenholdt med, at banken har reduceret renterisikoen på obligationsbeholdningen med lavere renteindtægter til følge. Det vurderes dog fortsat, at banken med sine konkurrencedygtige priser også i fremtiden vil kunne øge forretningsomfanget med kundekredsen gennem allerede igangsatte og nye produkt- og markedsmæssige tiltag. Resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udbyttet fastsættes til 3,28%, svarende til at der udloddes 2 mio. kr., mens 16,7 mio. kr. henlægges til egenkapitalen. Netto rente- og gebyrindtægter Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 59,2 mio. kr., hvilket er et fald på 1,9 mio. kr. eller 3% i forhold til året før. Faldet skyldes især en forsigtig investeringsstrategi med en målsætning om at re- Resultat før skat Mio. kr Egenkapitalforrentning før skat 25% 20% 15% 10% 5% 0% Netto rente- og gebyrindtægter Mio. kr

12 ducere bankens renterisiko. Dette har resulteret i, at renteindtægterne på bankens obligationsbeholdning er blevet reduceret, idet obligationsbeholdningen er omlagt til lavere forrentede obligationer med kortere løbetid, og at renten er faldet hen over året. Obligationsrenteindtægterne er således i forhold til i 2003 faldet med 8,2 mio. til 65,9 mio. kr. Lavere gennemsnitlige rentesatser trækker renteudgifter til indlån i modsat retning med 2,5 mio. kr. i forhold til sidste år. Hertil kommer en forøgelse på 2,8 mio. kr. i rente- og gebyrindtægter fra bankens udlånsvirksomhed som følge af kundetilgangen og aktiviteter med eksisterende kunder. Banken har gennem 2004 øget sin aktiebeholdning, som har givet et udbytte på 0,8 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end i Kursreguleringer De samlede kursreguleringer udgør et tab på 14,7 mio. kr. mod et kurstab på 17,3 mio. kr. sidste år. Kurstabet fra fondsbeholdningen er dog 10,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Bankens overskudslikviditet har for størstedelens vedkommende været placeret i realkreditobligationer med høj kuponrente, kort vægtet restløbetid og en handelskurs på over 100. Hovedparten af kurstabet hidrører fra ordinære afdrag og ekstraordinære indfrielser af obligationerne til kurs 100. Det samlede kurstab i forbindelse med udtrækninger på obligationsbeholdningen er opgjort til 24 mio. kr. Banken har i andet halvår omlagt mere end halvdelen af de højtforrentede realkreditobligationer til lavere forrentede stats- og realkreditobligationer. Denne omlægning har isoleret set forbedret kursreguleringsposten med godt 10 mio. kr. Det samlede afkast, renteindtægter og kursreguleringer på den gennemsnitlige obligationsbeholdning blev 4,2%. Bankens gennemsnitlige aktiebeholdning gav inklusive udbytter et afkast på i 10,3%. Udgifter til medarbejdere m.v. og administration De samlede omkostninger udgør 18,0 mio. kr. mod 16,6 mio. kr. i 2003, hvilket svarer til en stigning på 1,4 mio. kr. eller 8,4%. Omkostningsstigningen, der er i overensstemmelse med bankens budget, er et resultat af det stigende aktivitetsniveau og forretningsomfang. Udgifter til bestyrelse og medarbejdere m.v. er forøget med 0,4 mio. kr. eller 5,7% til 7,4 mio. kr. og skyldes hovedsageligt udviklingen i det generelle lønniveau og enkelte individuelle tilpasninger. Administrationsudgifterne er forøget med 1,0 mio. kr. eller godt 10% til 10,6 mio. kr. Stigningen skyldes primært afledte omkostninger som følge af forøgede forretningsaktiviteter og markedsføringstiltag. Tab og hensættelser på debitorer Den træder en ny regnskabsbekendtgørelse, som er initieret af nye internationale regnskabsstandarder, i kraft. I den forbindelse forventer banken at tilbageføre hovedparten af sine statistiske hensættelser. Banken foretager løbende vurdering af kreditrisikoen og har ikke fundet det nødvendigt at øge hensættelserne grundet meget få tabstruende engagementer. Pen-Sam Bank har således i 2004 indtægtsført 0,1 mio. kr. mod en udgift på 1,9 mio. kr. i 2003 til dækning af eventuelle fremtidige tab. Indtægtsførslen på hensættelsesposten på 0,1 mio. kr. dækker over nye hensættelser på 0,3 mio. kr. og tilbageførte hensættelser på netto 0,4 mio. kr. De samlede hensættelser til imødegåelse af eventuelle fremtidige tab udgør ved udgangen af ,4 mio. kr., svarende til 1,4% af de samlede udlåns- og garantiforpligtelser. Der er hensat 2,2 mio. kr. på konkrete nødlidende engagementer, mens statistiske hensættelser udgør 3,2 mio. kr. pr. ultimo

13 Balance Indlån og udlån Pen-Sam Bank's balance er i løbet af 2004 steget fra mio. kr. til mio. kr., svarende til en vækst på 70 mio. kr. eller 4,5%. Indlånene er steget 56 mio. eller 4,1% til mio. kr. Størstedelen af væksten i indlånene hidrører fra indlån på anfordring, som er øget med 44 mio. kr. til 486 mio. kr. De særlige indlån er steget med 12 mio. kr. til 944 mio. kr. Indlånene er i årets løb gennemsnitligt blevet forrentet med 2,1% p.a., hvilket afspejler Pen-Sam Bank's formål om at tilbyde yderst konkurrencedygtige rentesatser. Bankens samlede udlån er steget med 18,2% eller 57 mio. kr. til i alt 369 mio. kr. De samlede udlån og garantier udgør 377 mio. kr. Af nøgletallene fremgår, at udlånsprocenten (bankens udlån i forhold til indlån) er forøget fra 23% til 26%, samt at udlånene nu udgør 1,9 gange egenkapitalen. Det er bankens ønske i løbet af en årrække at øge udlånsprocenten markant. Indlån Mio. kr Udlån Mio. kr Værdipapirbeholdningen Obligationsbeholdningen, der stort set svarer til likviditetsoverskuddet, udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Hertil kommer 56 mio. kr. placeret i danske og udenlandske aktier og investeringsforeninger. Obligationsbeholdningen udgør 68% af den samlede balance mod 74% i Dette gør, at Pen-Sam Bank fortsat har en betydelig højere renterisiko end andre pengeinstitutter. Renterisikoen, der udtrykker gevinst- og tabsrisikoen ved en renteændring på 1%-point, er beregnet til 12,2% af bankens egenkapital mod 18,6% i For at reducere bankens følsomhed i forbindelse med en eventuel kommende rentestigning er det ledelsens ønske at føre en forsigtig investeringspolitik, samt at renterisikoen skal reduceres som led i fortsat nedbringelse af obligationsbeholdningen via stigende udlån % 18% 16% 14% 12% 10% Renterisiko

14 Egenkapital Mio. kr Forretningsomfang pr. medarbejder Mio. kr Antal konti pr. medarbejder Egenkapital og solvens Pen-Sam Bank's egenkapital pr. 31. december 2004 udgør efter overskudsdisponering 192,3 mio. kr. mod 175,6 mio. kr. ultimo Bankens solvens er opgjort til 24% mod lovens krav på 8%. Den høje solvens giver mulighed for en kraftig forøgelse af forretningsomfanget uden behov for kapitaltilførsel. Medarbejdere Banken har, ligesom det har været tilfældet i de seneste 5 år, beskæftiget 12 medarbejdere. Bankens medarbejdere udgør samlet et særdeles godt samarbejdsteam, der konstant har forbedret effektiviteten, hvilket blandt andet fremgår af udviklingen i forretningsomfang og antallet af konti pr. medarbejder, som er øget med henholdsvis 44% og 25% over de sidste 5 år. Alle bankens medarbejdere løser opgaver inden for flere funktionsområder. Ledelse i banken sker efter principperne for værdibaseret ledelse med udgangspunkt i opstillede rammer frem for regler og udpræget grad af decentralisering af såvel ansvar som beslutningskompetence. Bankens medarbejdere deltager løbende i efteruddannelse, og der er i 2004 anvendt 4% af den samlede lønsum på uddannelsesaktiviteter, svarende til kr. pr. medarbejder i gennemsnit

15 Forventninger til 2005 Kunder Det vil også i 2005 være Pen-Sam Bank's mål at være blandt de pengeinstitutter, der i forhold til konkurrenterne tilbyder en høj indlånsrente og en lav udlånsrente på de forskellige bankprodukter. Et flertal af medlemmerne i FOA og i Pædagogisk Medhjælper Forbund, PMF, har vedtaget at fusionere de to forbund til et nyt, som tilsammen får omkring medlemmer, hvoraf ca kommer fra FOA og ca fra PMF. Fusionen af de to forbund er for banken ensbetydende med en mulighed for udvidelse af kundepotentialet. Anfordringsindlånet forventes i 2005 at stige med 25 mio. kr. til 510 mio. kr., mens særlige indlån forventes at stige med 10 mio. kr. til 954 mio. kr. Det samlede indlån forventes således at stige med 35 mio. kr. til mio. kr. ved udgangen af Konkurrencesituationen på det danske lånemarked bliver skærpet yderligere i Realkreditinstitutternes variabelt forrentede og afdragsfrie lån, med eller uden rentegaranti, vurderes at ville vinde markedsandele fra traditionelle banklån. Mange ejere af fast ejendom forventes at ville omlægge og belåne friværdien med realkreditlån blandt andet til indfrielse af traditionelle banklån. Konkurrencen om restmarkedet vil derfor blive skærpet væsentligt i de kommende år, hvor pris, service og kreativ markedsføring vil være væsentlige parametre i kampen om låntagernes gunst. Trods bankens meget konkurrencedygtige udlånsrentesatser, er det med usikkerhed, at administrationen skønner at kunne øge det samlede udlån med 25 mio. kr. til 394 mio. kr. i I lighed med 2004 vil banken - for at kunne realisere målet for udlån - rette sine markedsføringstiltag mod lån i andelsboliger og hurtiglån. Banken vil endvidere undersøge mulighederne for at introducere et låneprodukt mod pant i fast ejendom, som vil kunne tage kampen op med realkreditinstitutternes forskellige lånetyper og en række pengeinstitutters prioritetslån og -kreditter. Der vil primært blive annonceret i FOA BLADET. Annonceringen vil løbende blive suppleret med udsendelse af tilbudsbreve. Med årsoversigten for 2004, der er udsendt primo januar 2005 til alle bankens kunder, var vedlagt en 8 siders folder indeholdende en beskrivelse af bankens koncept og produkter, samt ansøgningsskema til lån og åbningsformular til højrentekonto. Folderen præsenterer endvidere bankens rådgivere med et foto med henblik på at imødekomme mange potentielle kunders ønske om den personlige kontakt. Investering og drift Da det i lighed med de tidligere år kun i begrænset omfang forventes muligt at udlåne indbetalingerne på indlånsprodukterne, investerer banken primært likviditetsoverskuddet i obligationer. Dette sker for at dække de høje indlånsrenter og bankens omkostninger samt give en rimelig forrentning af egenkapitalen. Da obligationernes andel af balancen er stor, vil banken derfor også i 2005 have en relativ stor renterisiko i forhold til andre pengeinstitutter. De i 2004 foretagne omlægninger og geninvesteringer af udtrækninger i relation til obligationsbeholdningen, bevirker, at renteindtægterne fra obligationer bliver lavere i 2005 end i Når banken foretager obligationsinvesteringer sker det primært under hensyntagen til den effektive rente og renterisikoen. Ved det nuværende renteniveau vil den effektive rente oftest være lavere end den direkte rente, da kurserne er højere end pari. Det betyder alt andet lige, at banken ikke vil kunne undgå kurstab som følge af ordinære udtrækninger og førtidsindfrielser. Obligationsinvesteringerne påvirker to poster i bankens regnskab, dels renteindtægtsposten og dels kursreguleringsposten. Da den direkte rente på den fremtidige obligationsbeholdning forventes at være ca. 5,0% og den effektive obligationsrente på samme beholdning er 3,0%, forventer banken et kurstab 16

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

Årsrapport 2009. 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank.

Årsrapport 2009. 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank. Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank.dk Roskilde 25. marts 2010 Årsrapport 2009 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) SWIFT: ROBADK22 CVR-nr: 31633052

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet Brev fra direktionen. Ledelsespåtegning Den interne revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Risikostyring Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere