Års rapport for 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Års rapport for 2004"

Transkript

1 Års rapport for 2004

2 Indhold Beretning...4 Pen-Sam Bank - kort fortalt...6 Forretningsaktivitet...8 Risikostyring...10 Årets resultat...12 Forventninger til Nøgletal...18 Ledelse og revision...19 Ledelsespåtegning...20 Revisionspåtegning...21 Anvendt regnskabspraksis...22 Resultatopgørelse...24 Balance...25 Noter...26 Pen-Sam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum, Danmark 3

3 Beretning Femårsoversigt - Hovedtal (1.000 kr) Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til medarbejdere og administration Tab og hensættelser på debitorer Ordinært resultat Skat Årets resultat (1.000 kr) Balance Udlån Obligationer Aktier m.v Indlån Aktiekapital Egenkapital Forretningsomgang (indlån + udlån)

4 Præsentation af årets resultat Resultatet før skat udgør 26,6 mio. kr. mod 25,4 mio. kr. i Det realiserede resultat er 8 mio. kr. bedre end budgetteret. Stor kundetilgang og forøget forretningsomfang, stabilt faldende renteniveau og den af banken førte investeringspolitik har været væsentlige forhold, som især har påvirket årets resultat. Forretningsomfang (indlån + udlån) er i forhold til 2003 forøget med 113 mio. kr. (7%) til mio. kr. Udlån er forøget med 57 mio. kr. eller 18 %. Netto rente- og gebyrindtægter faldt med 1,9 mio. kr. eller 3%. Omkostningsforøgelse på 1,4 mio. kr. eller 8,4%. Kursreguleringerne er negative med 14,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,6 mio. kr. Solvensprocenten er øget fra 20,5 til 24,1. Renterisikoen er reduceret med en tredjedel fra 18,6% til 12,2%. Indtjeningen pr. omkostningskrone udgør 2,48 kr. mod 2,37 kr. i Egenkapitalen er før skat forrentet med 14,4% mod 15,1% i Der foreslås afsat 2 mio. kr. til udbytte, svarende til en udbytteprocent på 3,3. Årets resultat betegnes som meget tilfredsstillende. Pen-Sam Bank har i 2004 budt velkommen til næsten nye kunder, som har valgt at gøre brug af bankens forskellige tilbud, fordi de har lagt vægt på at få mere for pengene i relation til deres bankforretninger. Banken har ligeledes med glæde oplevet, at rigtig mange kunder har udvidet forretningsomfanget. Det tolkes som et tegn på, at Pen-Sam Bank af mange vurderes som et attraktivt alternativ i forhold til pengeinstitutter med filialer. Pen-Sam Bank kom rigtig godt ud af 2004, og banken har store forventninger til, at den positive udvikling vil fortsætte i Dog forventes det regnskabsmæssige resultat at blive på et lavere niveau grundet omlægning af fondsbeholdningen. Banken ser frem til i årets løb at kunne præsentere såvel bestående som potentielle kunder for nye produkter og markedstiltag. Mio. kr Udvikling i forretningsomfang

5 Pen-Sam Bank - kort fortalt Pen-Sam Bank blev etableret i 1991 med det formål at administrere kapitalpensioner i arbejdsmarkedspensionsordninger i Pen-Sam. Siden 1992 har banken løbende udvidet produktsortimentet med almindelige bankprodukter, således at banken i dag dækker de fleste lønmodtageres behov for almindelige basale bankforretninger. Banken indgår som et datterselskab i Pen-Sam gruppen, og det er bankens overordnede formål - i overensstemmelse med Pen-Sam koncernens vision - at bidrage til at øge kundernes økonomiske og sociale tryghed gennem udbud af enkle bankprodukter på konkurrencedygtige rente- og gebyrvilkår. Banken skal tillige være en sund forretning med en afbalanceret og kontrolleret udvikling og en egenkapitalforrentning svarende til mindst det gennemsnitlige obligationsafkast i Danmark. Pen-Sam Bank drives som en direkte bank, det vil sige banken har ingen filialer, og al kundekontakt foregår via telefon, pr. brev eller elektronisk via selvbetjeningsløsninger og hjemmeside. Banken har fra starten satset på outsourcing. Bankens konkurrencegrundlag er høje indlånsrenter og lave udlånsrenter i forhold til konkurrenterne, hvilket blandt andet er muligt som følge af bankens omkostningsstruktur. De sparede omkostninger ved ikke at drive og vedligeholde et filialnet overføres til kunderne i form af konkurrencedygtige priser. Sammenligninger af pengeinstitutternes rentesatser har vist, at banken har levet op til sin målsætning, idet Pen-Sam Bank siden etableringen har været blandt de absolut billigste. I forhold til gennemsnittet har banken en af landets laveste rentemarginaler opgjort som gennemsnitlig udlånsrente minus gennemsnitlig indlånsrente. Pen-Sam Bank's rentemarginal for private kunder udgør ca. 3%-points mod et landsgennemsnit på ca. 6%-points. Banken ejes 100% af Pen-Sam Holding A/S, som ejes af FOA og fire pensionskasser tilknyttet Pen-Sam. Kundekreds Pen-Sam Bank er en privatkundebank. Bankens kundekreds er afgrænset til medlemmer af og ansatte i FOA og/eller Pen-Sam samt deres nærmeste familiemedlemmer. Den potentielle kundekreds består af omkring familier. Banken har i dag konti, hvoraf er kapitalpensioner i arbejdsmarkedspensionsordninger i Pen-Sam. De resterende konti er almindelige bankkonti, fordelt på indlånskonti og udlånskonti. Økonomi Den indskudte aktiekapital i banken udgør 60 mio. kr. Med en balance på godt 1,6 mia. kr., en egenkapital på 192 mio. kr. og 12 medarbejdere må banken betegnes som et af landets mindre pengeinstitutter. Indlån og udlån udgør henholdsvis 1,4 mia. kr. og 0,4 mia. kr. Banken har gennem de seneste 10 år haft overskud på driften og har i gennemsnit forrentet egenkapitalen bedre end den øvrige sektor. Banken har en stor ubalance mellem indlån og udlån, som udtrykker sig ved et meget stort likviditetsoverskud, der især placeres i fastforrentede obligationer, hvorved de enkelte års resultater har været svingende grundet udviklingen i det generelle renteniveau. Værdiskabelse Banken skaber værdi på to måder. Til kunderne, skabes værdi via de konkurrencedygtige rente- og gebyrvilkår i forhold til konkurrenterne. Til ejerne indirekte medlemmerne af FOA og pensionskasserne i Pen-Sam skabes værdi i form af bankens overskud der løbende udloddes som udbytter og ved konsolidering af egenkapitalen. Kundeværdi Bankens indlånsrentesatser er i gennemsnit mere end 1%-point højere end konkurrenternes, mens udlåns- 6

6 renterne er mindst 2%-points lavere. Hertil kommer færre og lavere gebyrer end i de øvrige pengeinstitutter. Baseret på et samlet indlån på 1,4 mia. kr. og et udlån på 0,4 mia. kr. er kundernes merværdi ved at anvende banken frem for andre pengeinstitutter beregnet til ca. 24 mio. kr. for 2004 (gennemsnitligt betragtet). Ejerværdi Som nævnt udgør ejernes kapitalindskud i banken 60 mio. kr. Banken har gennem årene udloddet udbytte på i alt 22 mio. kr., hvortil kommer udviklingen i den bogførte egenkapital, som er øget med godt 132 mio. kr. til 192 mio. kr. Den samlede bogførte værditilvækst for ejerne er således opgjort til 154 mio. kr. Det skal i denne forbindelse nævnes, at aktier i 23 børsnoterede mindre pengeinstitutter ultimo 2004 i gennemsnit er omsat til en kurs, der er 1,6 gange højere end den bogførte værdi af egenkapitalen. Sammenfattende vurderes det, at banken har været og fortsat vil være attraktiv for kundekredsen, en god investering for ejerne samt et væsentligt aktiv for Pen-Sam gruppen som finansiel koncern. Corporate Governance - anbefalinger for god selskabsledelse Selv om Pen-Sam Bank ikke er et børsnoteret selskab, har bankens ledelse valgt at forholde sig til anbefalingerne for god selskabsledelse. Bankens bestyrelse og direktion deltog i et seminar i november 2004 og vedtog i forlængelse heraf at ville forholde sig til de forskellige anbefalinger for god selskabsledelse på bestyrelsesmøder i I årsrapporten for 2005 vil resultatet af arbejdet med god selskabsledelse blive beskrevet. Aktiekapital Pen-Sam Bank er et selskab i Pen-Sam Holding koncernen. Selskabet er et 100% ejet datterselskab af Pen-Sam Holding A/S. Aktionærer i Pen-Sam Holding A/S er Forbundet af Offentligt Ansatte og de fire pensionskasser tilknyttet Pen-Sam. Pen-Sam Holding koncernen Pen-Sam Holding A/S 250 mio. kr. Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab 125 mio. kr. Pen-Sam Bank A/S 60 mio. kr. Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab 25 mio. kr. Pen-Sam Natur A/S 14 mio. kr. Pen-Sam Data A/S 2 mio. kr. Bymose Hegn ApS 0,135 mio. kr. 7

7 Forretningsaktivitet Pen-Sam Bank har i lighed med Nationalbanken og banksektoren som helhed ikke ændret sine rentesatser i 2004, hvorfor banken i overensstemmelse med sin målsætning fortsat har tilbudt konkurrencedygtige rentesatser på såvel ind- som udlån - sammenlignet med øvrige pengeinstitutter. Gennem 2004 er dette blevet bekræftet af forskellige uvildige undersøgelser - senest i december måned, hvor resultaterne i Politikens PengeGuide, som udarbejdes i samarbejde med Forbrugerrådet, viste, at Pen-Sam Bank er blandt Danmarks billigste banker for privatkunder. Bankens hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år været administration af kapitalpensioner, som er en del af arbejdsmarkedspensionsordningerne i Pen-Sam, samt udbud af almindelige bankprodukter og relaterede serviceydelser til medlemmer af og ansatte i Forbundet af Offentligt Ansatte og Pen-Sam, samt deres nærmeste familiemedlemmer. Udviklingen i kapitalpensionskonti i arbejdsmarkedspensionsordninger var i 2004 som forventet. Antallet af kapitalpensioner voksede med netto 591 til konti med en samlet saldo på 898 mio. kr. Der blev i løbet af året udbetalt kapitalpensioner. For så vidt angår de almindelige bankprodukter har banken i 2004 haft en stadig tilgang af nye kunder, ligesom forretningsomfanget med bestående kunder har udviklet sig positivt. Antallet af almindelige konti er i 2004 netto steget med 8% til Der blev etableret nye konti og konti udgik primært i forbindelse med indfrielse af lån. Når der ses bort fra kapitalpensionskontiene i arbejdsmarkedspensionsordningerne, steg indlånet med 9% til 532 mio. kr. Bankens udlån steg med 18% til 369 mio. kr. Banken foretog i forbindelse med FOA-kongresen i november måned en undersøgelse blandt en gruppe af bestående og potentielle kunder med henblik på at få viden om deres kendskab til banken, dens produkter, services og priser. Undersøgelsen viste, at mere Nominelle rentesatser pr. den Indlån Lønkonto Højrente Selvpension Ratepension Kapitalpension Børneopsparing 1,75% 2,00% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% Udlån Lønkontokredit Bil- og boliglån Forbrugslån Hurtiglån Nedsparingskredit Kredit mod sikkerhed 6,25% 4,25% 6,25% 7,25% 4,50% 5,00% end 80% er klar over, at bankens priser er blandt landets bedste, og at banken er forbeholdt medlemmer af FOA og Pen-Sam. Godt 75% tilkendegav, at de er vidende om, at de kan hente oplysninger om bankens produkter på Banken spurgte endvidere om, hvad der skulle til for at få potentielle kunder til at skifte til Pen-Sam Bank. 25% ønskede en lokal filial, mens 23% ønskede personlig kontakt. Det var ingen overraskelse, at mange ønsker en lokal filial af banken, men et filialnet er uforeneligt med bankens koncept, hvor de sparede omkostninger ved ikke at have filialer kanaliseres direkte til kunderne i form af lave lånerenter, høje indlånsrenter og få gebyrer. For så vidt angår den personlige kontakt, har banken en kommunikationsudfordring, fordi der er dårligt kendskab til, at alle kunder, som opretter en konto får tilknyttet en fast personlig bankrådgiver. Banken vil i 2005 gøre mere ud af at markedsføre "den personlig bankrådgiver", som aldrig er længere væk end den nærmeste telefon. Bankens kunder anvender i stort omfang de forskellige selvbetjeningsløsninger, som tilbydes. De fleste af de daglige bankforretninger klares via TelefonService, Net-bank og Pen-Sam gruppens hjemmeside, hvor kunderne kan forespørge på egne konti, foretage betalinger og beregninger, bestille produktmaterialer samt afsende og modtage beskeder til og fra banken. Næsten 70% af bankens lønkontokunder anvender således Net-bank og andre små 30% anvender TelefonService. I december 2004 udvidede banken mulighederne i Net-bank. Det er nu muligt for 8

8 kunderne at kommunikere med deres bankrådgiver via Net-banks sikre forbindelse, ligesom kunderne kan tilmelde sig E-boks og elektronisk modtage udskrifter m.v. fra banken til deres indbakke i E-boks. Endelig kan kunderne tilmelde sig Net-ID, som giver adgang til at se egne personlige oplysninger hos en række indholdsudbydere, blandt andet hos Sygeforsikringen Danmark og ATP. I løbet af sommeren 2004 har alle indehavere af Dankort og VISA/Dankort fået et nyt kort med chip. Chippen afløser magnetstriben som det bærende sikkerhedselement og betyder, at sikkerheden mod kopiering af kort og ved betaling med kort højnes væsentligt. Udskiftning af kortene i Pen-Sam Bank er forløbet uden problemer og kun ganske få kunder har kontaktet banken i forbindelse med det nye kort. I forbindelse med udskiftningen til chipkort overgik banken til en ny procedure ved bestilling og genbestilling af kort, hvorefter kortene i modsætning til tidligere sendes direkte fra kortproducenten til kortholderne, som selv aktiverer kortene via en trykknaptelefon. Banken har registreret en stor administrativ lettelse ved overgangen til den nye procedure. Markedsføringen har i 2004 især været rettet mod FOA-medlemmernes muligheder for at opnå lån til rentesatser, der er blandt de laveste i Danmark. Banken har i løbet af året udsendt mere end individuelle salgsbreve og annonceret i samtlige årets numre af FOA BLADET for at markedsføre sine udlånsprodukter og rentesatser. Samtlige kunder i banken har endvidere to gange i løbet af 2004 modtaget markedsføringsmateriale fra banken, som blev samkuverteret med andre informationer fra Pen-Sam gruppen. Banken har i 2004 anvendt knap 1,4 mio. kr. på markedsføringsaktiviteter. Der er oprettet næsten nye lån og indlånskonti. Antal kapitalpensioner i pensionsordninger Antal konti Øvrige indlån og udlån Antal konti

9 Risikostyring Styringen af kredit-, markeds- og operationelle risici sker i Pen-Sam Bank såvel via fastsatte kvantitative grænser som gennem en bevidst organisering og fastlæggelse af konkrete politikker og forretningsgange for de pågældende områder. Styring af kreditrisici Bankens kreditpolitik har det overordnede mål at sikre, at udlånskapaciteten anvendes på kunder, der via en god soliditet og indtjening kan tilføre banken en god rentabilitet - også på lang sigt. Overordnet ønsker banken en risikospredning, der sikrer, at man ikke er følsom på enkeltkunder. Pen-Sam Bank ønsker at yde høj kvalitet i kunderådgivningen, og bankens kreditpolitik indeholder følgende overordnede elementer: Kreditgivning til økonomisk sunde privatkunder. Fuld indsigt i kundernes økonomiske forhold i form af et dokumenterbart beslutningsgrundlag. Decentral beslutningskompetence, hvor kunden har direkte kontakt med den endelige beslutningstager. Bankens kreditpolitik og forretningsgange vurderes løbende for at afgøre om de er tidssvarende, samt om der er behov for forbedrede styringssystemer samt ændring af nøgletal til brug for vurdering af kundernes tilbagebetalingsevne. Kreditorganisationen er optimeret med henblik på at styrke kontrollen og sikre en hensigtsmæssig funktionsadskillelse mellem bevillings- og kontrolinstanser. Banken foretager løbende hensættelse på engagementer, hvor der vurderes at være en risiko for tab som følge af ændringer i kundens betalingsevne og -vilje. Hensættelsen dokumenteres ved udarbejdelse af tabsopgørelse, hvor stillede sikkerheder opgøres til realisationsværdier. Herudover foretages periodiske krediteftersyn og engagementsgennemgange, primært baseret på gennemgang af bevillinger samt stikprøvevis udtagelse af engagementer. Afskrivning foretages umiddelbart efter konstatering af tabets størrelse. Der sker løbende opfølgning på afskrevne fordringer. Bankens hensættelser til imødegåelse af fremtidige tab udgjorde i ,4% af de samlede udlån og garantier. Styring af markedsrisici For banken som helhed er der fastsat øvre kvantitative grænser for alle typer af markedsrisici. Styring og overvågning af markedsrisici og herunder løbende kontrol varetages centralt i bankens likviditets- og regnskabsfunktion. Der sker løbende rapportering til bankens daglige ledelse og til bestyrelsen ved alle bestyrelsesmøder. Denne rapportering indeholder også bankens samlede kursreguleringsposter. Bankens investeringer i værdipapirer er en del af bankens likviditetsreserve, og beholdningernes størrelse og sammensætning tilpasses løbende den aktuelle markedssituation med henblik på at opnå bedst muligt afkast under hensyntagen til rente- og kursrisiko. Den væsentligste del af markedsrisikoen er renterisikoen, som omfatter bankens samlede gevinstpotentiale og tabsrisiko som følge af renteændringer på 1%-point. Renterisikoen i Pen-Sam Bank fremkommer altovervejende i forbindelse med beholdningen af obligationer, der ultimo 2004 udgør 68% af bankens samlede aktiver. Renterisikoen er ultimo 2004 beregnet til 23,5 mio. kr. svarende til 12,2% af egenkapitalen. Eftersom Pen-Sam Bank opererer med en af sektorens højeste renterisici, er der fortsat stor fokus på at få risikoen nedbragt ved primært at konvertere bankens likviditetsoverskud til variabelt forrentede kundeudlån frem for placering i obligationer. Banken placerer endvidere i begrænset omfang midler på aftaleindskudsmarkedet. Den korrigerede renterisiko er opgjort under hensyntagen til Finanstilsynets fradragsfaktorer. Bankens aktieportefølje på 56 mio. kr. ultimo 2004 er fordelt på en lang række 10

10 selskaber, brancher og investeringstemaer. Risikoen vurderes som middel. Bankens valutarisici vurderes som begrænset, da valutarisikoen ultimo 2004 er beregnet til 0,6 mio. kr. svarende til 0,3% af egenkapitalen. Styring af operationelle risici Pen-Sam Bank's væsentligste risiko i relation til sine forretningsmæssige operationer knytter sig til anvendelse af informationsteknologi og adgang til bankens lokaler i Pen-Sam's hovedkontor i Farum. Banken har outsourcet udvikling, drift og vedligeholdelse af informationsteknologi for så vidt angår forretningssystemer til Bankernes Edb Central, BEC, i Roskilde, mens it-netværk og kontorsystemer er outsourcet til Pen-Sam. Begge disse samarbejdspartnere er underlagt systemrevision. Banken følger udviklingen og den driftsmæssige situation hos sine samarbejdspartnere på it-området. Denne opfølgning sker dels på basis af systemrevisionsrapporter, dels på baggrund af løbende informationer omkring den daglige drift, itsikkerhed og beredskabsafprøvninger fra de to samarbejdspartnere. De modtagne rapporter og informationer har ikke givet anledning til bemærkninger. For at imødegå en situation, hvor bankens medarbejdere ikke kan få adgang til bankens lokaler, har banken i tilknytning til beredskabet hos sine samarbejdspartnere mulighed for at få adgang til forretningskritiske systemer via it-arbejdspladser placeret hos udvalgte medarbejdere, ligesom banken har mulighed for at få stillet arbejdspladser til rådighed hos BEC og et andet pengeinstitut, der også anvender BEC. Det vurderes, at der er en meget lille sandsynlighed for, at banken bliver ramt af længerevarende it-nedbrud og/eller manglende adgang til bankens lokaler. 11

11 Årets resultat Årsregnskabet for 2004 Pen-Sam Bank havde i 2004 et resultat før skat på 26,6 mio. kr. mod 25,4 mio. kr. i Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14,4%. Resultatet er væsentligt højere end budgetteret, idet der for 2004 var forventet et resultat før skat på 18,7 mio. kr. Årets resultat afspejles af et fortsat højt niveau for netto rente- og gebyrindtægterne. Banken har i årets løb gennemført en række tiltag, der har medført, at omkostningerne som budgetteret er steget. Resultatet er endvidere påvirket af kurstab på værdipapirbeholdningen på 14,7 mio. kr., hvilket dog er væsentligt bedre end det budgetterede kurstab, som udgjorde 25 mio. kr. Efter skat blev årets nettoresultat 18,7 mio. kr. mod 17,7 mio. kr. i Sammenfattende anser ledelsen det opnåede resultat for meget tilfredsstillende, men forventer dog, at den fremtidige indtjening vil komme under pres som følge af den skærpede konkurrence i den finansielle sektor sammenholdt med, at banken har reduceret renterisikoen på obligationsbeholdningen med lavere renteindtægter til følge. Det vurderes dog fortsat, at banken med sine konkurrencedygtige priser også i fremtiden vil kunne øge forretningsomfanget med kundekredsen gennem allerede igangsatte og nye produkt- og markedsmæssige tiltag. Resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udbyttet fastsættes til 3,28%, svarende til at der udloddes 2 mio. kr., mens 16,7 mio. kr. henlægges til egenkapitalen. Netto rente- og gebyrindtægter Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 59,2 mio. kr., hvilket er et fald på 1,9 mio. kr. eller 3% i forhold til året før. Faldet skyldes især en forsigtig investeringsstrategi med en målsætning om at re- Resultat før skat Mio. kr Egenkapitalforrentning før skat 25% 20% 15% 10% 5% 0% Netto rente- og gebyrindtægter Mio. kr

12 ducere bankens renterisiko. Dette har resulteret i, at renteindtægterne på bankens obligationsbeholdning er blevet reduceret, idet obligationsbeholdningen er omlagt til lavere forrentede obligationer med kortere løbetid, og at renten er faldet hen over året. Obligationsrenteindtægterne er således i forhold til i 2003 faldet med 8,2 mio. til 65,9 mio. kr. Lavere gennemsnitlige rentesatser trækker renteudgifter til indlån i modsat retning med 2,5 mio. kr. i forhold til sidste år. Hertil kommer en forøgelse på 2,8 mio. kr. i rente- og gebyrindtægter fra bankens udlånsvirksomhed som følge af kundetilgangen og aktiviteter med eksisterende kunder. Banken har gennem 2004 øget sin aktiebeholdning, som har givet et udbytte på 0,8 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end i Kursreguleringer De samlede kursreguleringer udgør et tab på 14,7 mio. kr. mod et kurstab på 17,3 mio. kr. sidste år. Kurstabet fra fondsbeholdningen er dog 10,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Bankens overskudslikviditet har for størstedelens vedkommende været placeret i realkreditobligationer med høj kuponrente, kort vægtet restløbetid og en handelskurs på over 100. Hovedparten af kurstabet hidrører fra ordinære afdrag og ekstraordinære indfrielser af obligationerne til kurs 100. Det samlede kurstab i forbindelse med udtrækninger på obligationsbeholdningen er opgjort til 24 mio. kr. Banken har i andet halvår omlagt mere end halvdelen af de højtforrentede realkreditobligationer til lavere forrentede stats- og realkreditobligationer. Denne omlægning har isoleret set forbedret kursreguleringsposten med godt 10 mio. kr. Det samlede afkast, renteindtægter og kursreguleringer på den gennemsnitlige obligationsbeholdning blev 4,2%. Bankens gennemsnitlige aktiebeholdning gav inklusive udbytter et afkast på i 10,3%. Udgifter til medarbejdere m.v. og administration De samlede omkostninger udgør 18,0 mio. kr. mod 16,6 mio. kr. i 2003, hvilket svarer til en stigning på 1,4 mio. kr. eller 8,4%. Omkostningsstigningen, der er i overensstemmelse med bankens budget, er et resultat af det stigende aktivitetsniveau og forretningsomfang. Udgifter til bestyrelse og medarbejdere m.v. er forøget med 0,4 mio. kr. eller 5,7% til 7,4 mio. kr. og skyldes hovedsageligt udviklingen i det generelle lønniveau og enkelte individuelle tilpasninger. Administrationsudgifterne er forøget med 1,0 mio. kr. eller godt 10% til 10,6 mio. kr. Stigningen skyldes primært afledte omkostninger som følge af forøgede forretningsaktiviteter og markedsføringstiltag. Tab og hensættelser på debitorer Den træder en ny regnskabsbekendtgørelse, som er initieret af nye internationale regnskabsstandarder, i kraft. I den forbindelse forventer banken at tilbageføre hovedparten af sine statistiske hensættelser. Banken foretager løbende vurdering af kreditrisikoen og har ikke fundet det nødvendigt at øge hensættelserne grundet meget få tabstruende engagementer. Pen-Sam Bank har således i 2004 indtægtsført 0,1 mio. kr. mod en udgift på 1,9 mio. kr. i 2003 til dækning af eventuelle fremtidige tab. Indtægtsførslen på hensættelsesposten på 0,1 mio. kr. dækker over nye hensættelser på 0,3 mio. kr. og tilbageførte hensættelser på netto 0,4 mio. kr. De samlede hensættelser til imødegåelse af eventuelle fremtidige tab udgør ved udgangen af ,4 mio. kr., svarende til 1,4% af de samlede udlåns- og garantiforpligtelser. Der er hensat 2,2 mio. kr. på konkrete nødlidende engagementer, mens statistiske hensættelser udgør 3,2 mio. kr. pr. ultimo

13 Balance Indlån og udlån Pen-Sam Bank's balance er i løbet af 2004 steget fra mio. kr. til mio. kr., svarende til en vækst på 70 mio. kr. eller 4,5%. Indlånene er steget 56 mio. eller 4,1% til mio. kr. Størstedelen af væksten i indlånene hidrører fra indlån på anfordring, som er øget med 44 mio. kr. til 486 mio. kr. De særlige indlån er steget med 12 mio. kr. til 944 mio. kr. Indlånene er i årets løb gennemsnitligt blevet forrentet med 2,1% p.a., hvilket afspejler Pen-Sam Bank's formål om at tilbyde yderst konkurrencedygtige rentesatser. Bankens samlede udlån er steget med 18,2% eller 57 mio. kr. til i alt 369 mio. kr. De samlede udlån og garantier udgør 377 mio. kr. Af nøgletallene fremgår, at udlånsprocenten (bankens udlån i forhold til indlån) er forøget fra 23% til 26%, samt at udlånene nu udgør 1,9 gange egenkapitalen. Det er bankens ønske i løbet af en årrække at øge udlånsprocenten markant. Indlån Mio. kr Udlån Mio. kr Værdipapirbeholdningen Obligationsbeholdningen, der stort set svarer til likviditetsoverskuddet, udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Hertil kommer 56 mio. kr. placeret i danske og udenlandske aktier og investeringsforeninger. Obligationsbeholdningen udgør 68% af den samlede balance mod 74% i Dette gør, at Pen-Sam Bank fortsat har en betydelig højere renterisiko end andre pengeinstitutter. Renterisikoen, der udtrykker gevinst- og tabsrisikoen ved en renteændring på 1%-point, er beregnet til 12,2% af bankens egenkapital mod 18,6% i For at reducere bankens følsomhed i forbindelse med en eventuel kommende rentestigning er det ledelsens ønske at føre en forsigtig investeringspolitik, samt at renterisikoen skal reduceres som led i fortsat nedbringelse af obligationsbeholdningen via stigende udlån % 18% 16% 14% 12% 10% Renterisiko

14 Egenkapital Mio. kr Forretningsomfang pr. medarbejder Mio. kr Antal konti pr. medarbejder Egenkapital og solvens Pen-Sam Bank's egenkapital pr. 31. december 2004 udgør efter overskudsdisponering 192,3 mio. kr. mod 175,6 mio. kr. ultimo Bankens solvens er opgjort til 24% mod lovens krav på 8%. Den høje solvens giver mulighed for en kraftig forøgelse af forretningsomfanget uden behov for kapitaltilførsel. Medarbejdere Banken har, ligesom det har været tilfældet i de seneste 5 år, beskæftiget 12 medarbejdere. Bankens medarbejdere udgør samlet et særdeles godt samarbejdsteam, der konstant har forbedret effektiviteten, hvilket blandt andet fremgår af udviklingen i forretningsomfang og antallet af konti pr. medarbejder, som er øget med henholdsvis 44% og 25% over de sidste 5 år. Alle bankens medarbejdere løser opgaver inden for flere funktionsområder. Ledelse i banken sker efter principperne for værdibaseret ledelse med udgangspunkt i opstillede rammer frem for regler og udpræget grad af decentralisering af såvel ansvar som beslutningskompetence. Bankens medarbejdere deltager løbende i efteruddannelse, og der er i 2004 anvendt 4% af den samlede lønsum på uddannelsesaktiviteter, svarende til kr. pr. medarbejder i gennemsnit

15 Forventninger til 2005 Kunder Det vil også i 2005 være Pen-Sam Bank's mål at være blandt de pengeinstitutter, der i forhold til konkurrenterne tilbyder en høj indlånsrente og en lav udlånsrente på de forskellige bankprodukter. Et flertal af medlemmerne i FOA og i Pædagogisk Medhjælper Forbund, PMF, har vedtaget at fusionere de to forbund til et nyt, som tilsammen får omkring medlemmer, hvoraf ca kommer fra FOA og ca fra PMF. Fusionen af de to forbund er for banken ensbetydende med en mulighed for udvidelse af kundepotentialet. Anfordringsindlånet forventes i 2005 at stige med 25 mio. kr. til 510 mio. kr., mens særlige indlån forventes at stige med 10 mio. kr. til 954 mio. kr. Det samlede indlån forventes således at stige med 35 mio. kr. til mio. kr. ved udgangen af Konkurrencesituationen på det danske lånemarked bliver skærpet yderligere i Realkreditinstitutternes variabelt forrentede og afdragsfrie lån, med eller uden rentegaranti, vurderes at ville vinde markedsandele fra traditionelle banklån. Mange ejere af fast ejendom forventes at ville omlægge og belåne friværdien med realkreditlån blandt andet til indfrielse af traditionelle banklån. Konkurrencen om restmarkedet vil derfor blive skærpet væsentligt i de kommende år, hvor pris, service og kreativ markedsføring vil være væsentlige parametre i kampen om låntagernes gunst. Trods bankens meget konkurrencedygtige udlånsrentesatser, er det med usikkerhed, at administrationen skønner at kunne øge det samlede udlån med 25 mio. kr. til 394 mio. kr. i I lighed med 2004 vil banken - for at kunne realisere målet for udlån - rette sine markedsføringstiltag mod lån i andelsboliger og hurtiglån. Banken vil endvidere undersøge mulighederne for at introducere et låneprodukt mod pant i fast ejendom, som vil kunne tage kampen op med realkreditinstitutternes forskellige lånetyper og en række pengeinstitutters prioritetslån og -kreditter. Der vil primært blive annonceret i FOA BLADET. Annonceringen vil løbende blive suppleret med udsendelse af tilbudsbreve. Med årsoversigten for 2004, der er udsendt primo januar 2005 til alle bankens kunder, var vedlagt en 8 siders folder indeholdende en beskrivelse af bankens koncept og produkter, samt ansøgningsskema til lån og åbningsformular til højrentekonto. Folderen præsenterer endvidere bankens rådgivere med et foto med henblik på at imødekomme mange potentielle kunders ønske om den personlige kontakt. Investering og drift Da det i lighed med de tidligere år kun i begrænset omfang forventes muligt at udlåne indbetalingerne på indlånsprodukterne, investerer banken primært likviditetsoverskuddet i obligationer. Dette sker for at dække de høje indlånsrenter og bankens omkostninger samt give en rimelig forrentning af egenkapitalen. Da obligationernes andel af balancen er stor, vil banken derfor også i 2005 have en relativ stor renterisiko i forhold til andre pengeinstitutter. De i 2004 foretagne omlægninger og geninvesteringer af udtrækninger i relation til obligationsbeholdningen, bevirker, at renteindtægterne fra obligationer bliver lavere i 2005 end i Når banken foretager obligationsinvesteringer sker det primært under hensyntagen til den effektive rente og renterisikoen. Ved det nuværende renteniveau vil den effektive rente oftest være lavere end den direkte rente, da kurserne er højere end pari. Det betyder alt andet lige, at banken ikke vil kunne undgå kurstab som følge af ordinære udtrækninger og førtidsindfrielser. Obligationsinvesteringerne påvirker to poster i bankens regnskab, dels renteindtægtsposten og dels kursreguleringsposten. Da den direkte rente på den fremtidige obligationsbeholdning forventes at være ca. 5,0% og den effektive obligationsrente på samme beholdning er 3,0%, forventer banken et kurstab 16

16 i 2005 i niveauet 20 mio. kr. på obligationsbeholdningen. Dette kurstab forventes i begrænset omfang opvejet af en positiv kursregulering på 5% af aktiebeholdningen, hvorefter den samlede kursreguleringspost ved uforandret renteniveau og stabile valutakurser forventes at blive negativ med ca. 16 mio. kr. Den samlede obligationsinvestering forventes ved udgangen af 2005 at udgøre 1,1 mia. kr. Aktieinvesteringerne, som for tiden udgør 56 mio. kr., forventes at blive fastholdt i Den gennemsnitlige ind- og udlånsrente forventes at blive henholdsvis 2,2% og 5,5% p.a. Udgifter til medarbejdere og udgifter til administration og drift skønnes tilsammen at stige med ca. 1 mio. kr. til 19 mio. kr., svarende til en stigning på godt 6% i forhold til Som følge af den nye regnskabsbekendtgørelse, der træder i kraft pr , forventer banken efter fradrag af skat i 2005, at skulle tilbageføre tidligere års statistiske hensættelser til imødegåelse af tab på udlån ved opskrivning af egenkapitalen. I 2005 forventer banken under hensyntagen til udlånsvæksten endvidere at skulle nedskrive sine udlån med 0,5-1 mio. kr. i forbindelse med nye konkrete nødlidende udlån. Regnskabsaflæggelse for 2005 efter den nye regnskabsbekendtgørelse forventes herudover kun i begrænset omfang at ville påvirke bankens regnskab i forhold til reglerne i den regnskabsbekendtgørelse, som regnskabet for 2004 er aflagt efter. Basisindtjeningen vil for 2005 på denne baggrund blive i niveauet 33 mio. kr. mod 41,2 mio. kr. for Det store fald i basisindtjeningen skyldes især, at banken har omlagt en del af sin obligationsbeholdning fra højt- til lavtforrentede obligationer med kort løbetid med henblik på at begrænse kurstabet ved eventuelle rentestigninger i Resultatet for 2005 skønnes herefter at blive 16 mio. kr. før skat, svarende til en forrentning af primo egenkapitalen med godt 8%, hvilket giver en merrente på 4-5%-points i forhold til den korte obligationsrente primo Efter regnskabsafslutningen er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder, som påvirker bankens situation. 17

17 Nøgletal Nøgletallene for Pen-Sam Bank er vist nedenfor. Hovedformålet med nøgletallene er at øge gennemsigtigheden i den finansielle sektor. Finanstilsynet offentliggør på Internettet på adressen nøgletallene for den enkelte finansielle virksomhed såvel som gennemsnitstal for sektoren. Femårsoversigt Solvensprocent 20,7% 21,0% 20,5% 20,5% 24,1% Kernekapitalprocent 20,7% 21,0% 20,5% 20,5% 24,1% Egenkapitalforrentning før skat 4,1% 20,1% 19,9% 15,1% 14,4% Egenkapitalforrentning efter skat 2,8% 14,0% 13,8% 10,5% 10,2% Indtjening pr. omkostningskrone 1,32 kr. 2,69 kr. 2,80 kr. 2,37 kr. 2,48 kr. Renterisiko 13,7% 16,1% 16,4% 18,6% 12,2% Valutaposition 120,1% 108,0% 97,2% 69,9% 38,1% Valutarisiko 1,5% 0,9% 0,4% 0,3% 0,3% Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån 23,5% 22,3% 22,7% 23,2% 26,2% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 717,5% 727,2% 734,1% 746,8% 701,7% Summen af store engagementer 49,1% 40,1% 30,2% 20,6% 32,1% Andel af tilgodehavende med nedsat rente 0,5% 0,7% 0,8% 0,7% 0,6% Hensættelsesprocent 1,9% 2,0% 1,9% 1,9% 1,4% Årets tabs- og hensættelsesprocent 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 0,0% Årets udlånsvækst 31,9% 10,0% 14,6% 7,5% 18,2% Udlån i forhold til egenkapital 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 18

18 Ledelse og revision Bestyrelsen Forhenværende forbundsformand Poul Winckler (formand) Amtsvejmand Arne Skovby (næstformand) Økonomisk konsulent Hans Jørgen Jensen Direktør Helen Kobæk Direktør Palle Olsen Lektor Eva Møller Direktion Direktør Kristian Busk Sørensen Andre ledende medarbejdere Sektionschef Merete Dyhl-Kristoffersen Udviklings- og administrationschef Lars Bo Huusmann Revision Revisorer i banken: Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade København Ø Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skagensgade Tåstrup Poul Winckler Arne Skovby Hans Jørgen Jensen Helen Kobæk Palle Olsen Eva Møller 19

19 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Pen-Sam Bank A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Farum, den Direktion Kristian Busk Sørensen Bestyrelse Poul Winckler (formand) Arne Skovby (næstformand) Hans Jørgen Jensen Helen Kobæk Eva Møller Palle Olsen 20

20 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Pen-Sam Bank A/S Vi har revideret årsregnskabet for Pen-Sam Bank A/ S for regnskabsåret 1. januar december 2004, der aflægges efter den danske regnskabslovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Bankens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet an- førte beløb og oplysninger af regnskabsmæssig karakter. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. København, den Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Stener Jørgensen statsautoriseret revisor Torben Aasberg statsautoriseret revisor Ejner Larsen statsautoriseret revisor Ove Sahlertz statsautoriseret revisor 21

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere