dette med en form. I denne mellemzone synes loyaliteten at blive aktuel og relevant som et brud, der samler sig på ny.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dette med en form. I denne mellemzone synes loyaliteten at blive aktuel og relevant som et brud, der samler sig på ny."

Transkript

1 bringe en ærlighed frem i én og et ønske om en tæthed og fylde. Gamle venner og bekendte står pludselig i skærende kontrast hertil. Når man oplever dette kan det være fordi det er vigtige mennesker i ens liv. De kan fremkalde essensen i et samvær og dermed fylde én op. De kan hjælpe én med at finde kaldets form og finde det ubøjelige i ens tilværelse de kan nemlig rumme ens ægthed. De vil aldrig rumme ens urimelighed, staffage eller glamour men ens ægthed. Det er en gave at møde disse mennesker. De kan give én livet tilbage. Loyalitet som en almagt... Denne proces udvider ens bevidsthed, så udviklingsprocessen med loyalitet også kan komme til at handle om magt, hvor man bliver givet magten til at gennemføre en grundlæggende forandring i kraft af ens livserfaring. Vedkommende kan komme til se sig selv i en ny sammenhæng hvilket kan mønstre nye samværsformer. Det er således en udfoldende magt, og en magt der drager omsorg for det nære og menneskets følsomhed over for sig selv som tænkende væsen. Det er en almagt eftersom ens kompas kan fungere i alle sammenhænge på alle tidspunkter. Loyalitet handler i det lys om at kunne rumme sig selv og at skabe et rum omkring sig selv, der fremkalder ægtheden i livet for sig selv og andre. Grundlæggende set viser processen to centrale erkendelser. Den ene erkendelse er vigtigheden i at bevare forbindelser i verden som mellemrum. Den anden erkendelse er at fastholde organiseringen af ens tilblivelse som en undersøgelse. Når disse erkendelser integrerer sig i ens tilværelse, så opstår der et brud med tidligere modsætninger, hvor erfaringsdannelsen i videre udstrækning kommer til at følge en allerede fastsat erkendelsesrække; en form for transcendens hvilket danner grundlaget for hele videnskaben og praksis af viden i forskningsmæssige sammenhænge. Dette er dog ikke den eneste måde at gøre sig erfaringer med loyalitet. Bogen er som sagt i dens form en antologi og rummer mange forskellige refleksioner på og i kraft af loyalitet. Antologien favner bredt og skaber samlet set et perspektiv på loyalitet som det at være i en mellemzone af eksistentiel karakter; mellem det enkelte menneskes livsudfoldelse og det som forbinder dette med en form. I denne mellemzone synes loyaliteten at blive aktuel og relevant som et brud, der samler sig på ny. Bogen er præsenteret ved 9 forfattere, hvor de deler deres tanker, opfattelser og erfaringer. Bidragsyderne har forskellige baggrunde såsom forfattere, journalist, digter, forsker, konsulent, frimurer, kunstner etc., hvilket betyder at bogen ikke giver et entydigt svar på hvad loyalitet er, og hvornår det viser sig. Derimod er ønsket med bogen at åbne op for at tage det mangetydige begreb op til videre diskussion. Det er mit ønske at denne bog kan være med til at udfordre og udforme nye loyalitetsforståelser og dermed initiere en udvikling blandt andre, som det har været at beskæftige med dette begreb. Nedenstående vil jeg ganske kort introducere og præcisere de enkelte bidrag. Loyalitet udfoldelsen af transcendens Min egen artikel om loyalitet præsenteres som en praksis af forskning. Det synes at være bevidsthedsmønstre, som vi kan opdage når vi praktiserer loyalitet. Det kan være forskellige måder at forbinde os til verden på, hvilket samtidig gør loyalitet uudgrundelig og transcendental som en form, der går på tværs af forskningsfelter og områder. Det betyder at forskning i sidste instans drejer sig om opdagelser af mønstre og dermed bevidsthedsmønstre. Loyalitet Forfatteren Paardekooper forsøger i sin artikel om loyalitet at lede vores opmærksomhed hen på de finurligheder, der strammer vores bevidsthed op om livets nødvendighed. En anonym kraft, der folder sig omkring muligheden for det umulige. Loyalitetens ubrydelige kodeks en hensynsløs historie I artiklen søger journalist og chefredaktør Christian Jensen at diskutere og nuancere dilemmaet mellem arbejdspladser, økonomiske interesser og journalistiske metoder. Diskussionen fører til en konkret problemstilling, der udfordrer hensynet til vilkårene for et dagblads eksistensgrundlag, fordi: Hvad gør en journalist, der pludselig kommer i besiddelse af noget negativ viden, der vedrører ejerskabskredsen af det dagblad vedkommende arbejder på? 12 13

2 Digteren Pia Juul forsøger med digtet at finde en stil, hvor semantik og syntaks går op i en højere enhed gennem en æstetisk komposition, der i sig selv udtrykker forbindelsen ved loyalitet. Respekt! Rasmus Bech Hansen inviterer i sin artikel om branding til en kvalificerende diskussion om kritikken og den hyldest der har været knyttet til branding. Forfatteren mener, at begge yderpositioner forudsætter en uselvstændig forståelse af det enkelte individ, hvilket ikke er i overensstemmelse med samfundsudviklingen. I dag handler det om at skabe valgmuligheder og respektere hinandens valg, så Den gode fortælling skaber loyalitet Forfatteren og fremtidsforskeren Rolf Jensen belyser i artiklen loyalitet ud fra grader af loyalitet, hvilket fører til en diskussion om det enkelte menneskes dilemmaer ved at skulle forbinde sig selv til en bred vifte af forventninger fra familie, arbejde, politik mm. Loyaliteter i transition en institutionel udfordring Forskerne Marco Goli og Shahamak Rezai tager i deres artikel fat på et af de mest påtrængende og vanskeligste problemstillinger overhovedet; nemlig forestillingen om at institutioner skal kunne rumme en tillid, der er loyalitetsbaseret. Mere specifikt drejer det sig om etniciteter i Danmark. Kunstens kreative møder - Fra Dada til Warhol og tilbage igen Forfatter Finn Janning beskriver mødet med kunsten som et loyalt møde. I artiklen beskriver han loyalitet som modet til det at stå alene og samtidig være åben over for det, som verden giver én. Rustningen er troskabet over for skabelsen som synes at forbinde sig i det uudtalte mellemrum. Finn Janning lader sig i øvrigt inspirere af dada, som det ord der undslipper sig en entydighed og i stedet forløser nærværet; som en lyd. Her gives der slip. Morten Paustian, 2012 I. LOYALITET - UDFOLDELSEN AF EN TRANSCENDENS Af Morten Paustian Forskning kan anses som værende en praksis af loyalitet. Det er en videnskabelig betingelse, som udgør den filosofiske viden vi har om livskraften. Loyalitet synes derfor også at være noget, som går forud for en indsigt det er med andre ord en betingelse for at udvikle ny viden om verden. Loyalitet rummer derfor også en grundlæggende forbindelse til verden, som udtrykker menneskets væsentlighed. Det gør samtidig verden til et sted, hvor sammenhængskraften kan vise sig i sanselige relationer og det forbinder mennesket til en idé om dets uforbeholdne virke i form af tilstande. Der er således en kunstfærdighed i praksis af loyalitet, som virkeliggør en sammenhængskraft, der på et ikke-personligt plan tilgængeliggør en midte af dets egen forenkling. Denne midte er i et filosofisk perspektiv en ramme for livet. Det er en kanal, som vi forbinder os med, når vi udvider vores bevidstgørelsesprocesser. Viden bliver altså ikke til i form af undersøgelser, men i kraft af genfremstillingen af en modsætningsfri praksis, hvor det enkelte individ udgør en species af det forbindende. Det vil sige at praksis af loyalitet mest af alt udformes som en åben kanal for meddelelser af forskellig karakter. Disse meddelelser rummer et vidnesbyrd om klarhed. De er hverken forskningsprocesser eller udviklingskoncepter, men i stedet en viden i dets klareste form. Det vil sige at loyalitet hører til i verden som en ikke-konceptuel tænkning, men i højere grad som en forenkling af den ramme omkring tilværelsen, som udgør en forudsætning for forskningspraksis og undersøgelser i det hele taget. Forskningspraksis og undersøgelser bliver i det lys for så vidt en kvalificeret betydningsdannelse af en allerede erkendt sammenhæng. Spørgsmålet er naturligvis hvordan loyalitet kan være så radikalt anderledes, end hvad vi i daglig tale forstår ved loyalitet? Umiddelbart er loyalitet en tilstand af væren. Det er derfor også knyttet 14 15

3 til en bestemt bevidsthedstilstand, som vi kan befinde os i når vi erfarer en midte af verdens udstrækning. Denne midte forbinder og forenkler menneskets relation til netværk af andre bevidsthedstilstande, men udgør en grundlæggende forankring i verden. Virkeligheden synes at være, at vores bevidsthed rummer en kuffert af viden, som vi allerede har med os fra barns ben. I bestemte bevidsthedstilstande har vi muligheden for at udfolde denne viden, når vi vedkender os praksis af loyalitet, som netop handler om kunstfærdigheden af den viden som vi har med os. Det er en viden, som umiddelbart hverken kan verificeres eller for så vidt dokumenteres ikke desto mindre er det en viden, som vi har med os ind i livet og som skal bevidstgøre os selv og andre om ny viden. I den forstand er loyalitet en nødvendig forudsætning for forskning og videnskabelig praksis. Det er ligeledes en forudsætning for realiseringen af ens liv i dets fulde udstrækning. Slutteligt er det en forudsætning for at kunne lede en udvikling, som netop rummer den nye viden det er altså en transcendens, som udgør den midte i verden som vores bevidsthed bliver en form af, når loyalitet praktiseres. Det skulle derfor også gerne være indlysende, at loyalitet igennem tiderne fører mange mennesker i konflikt med den eksisterende orden af faglighed og socialitet. Det er i grunden meget enkelt at forstå sig på, eftersom praksis af loyalitet knytter sig til den kunstfærdige side af viden og dermed til selve formbegrebet, som jo er indbegrebet af konflikternes potentiale og praksisbegrebernes tilblivelse - måder at gøre noget på bliver således loyalitetens sublime udtryksform. Ligegyldigt hvor meget jeg har forsøgt at reflektere og analysere loyalitet, så unddrager det sig hele tiden en endelighed, men strammer samtidig bevidstheden op omkring det ubetingede. De seneste mange år har jeg arbejdet med begrebet direkte såvel som indirekte både i praksis såvel som stilistisk. Det er uudtømmeligt i den forstand, at det hele tiden ændrer betydning og mening for mig. Ikke desto mindre er der konstant en undren, der niver i min nakkehud og som bringer mine tanker tilbage i forbindelsen til noget ophøjet; noget upersonligt som samtidig er virkeliggørelsens betingelse. I længere tid har det optaget mig meget, at loyalitet rummer brud og det ubetingede. Det er ikke et kampbegreb for så vidt, men det er det tætteste vi kommer på en filosofisk ledelsesform som er ukrænkelig og uudtømmelig. Den virker stadig som et rodfæste i verden, hvor det at turde miste bliver betingelsen for at handle i overensstemmelse med sin intuition og integritet. Omverden er blot en skikkelse af en ikke-viden. Denne benævnelse var vigtigere end jeg troede. Det kan virke banalt og indlysende på samme tid. Når vi tør miste kan vi genfinde modet til at gennemføre de filosofiske processer, som vi har med os i form af kunstfærdighed. Vi bliver givet en orden, som viser os hvilken sammenhængskraft livet udvirker. Det er en orden, der handler om bevidsthedsmønstre og kunstfærdige løsninger på bevidstgørelsesprocesser. Vi giver simpelthen plads til at udvide vores spektrum til også at omfatte en forbindelse til verden, som udgår fra en bevægelse af vores bevidsthed, og det er kompromisløst uden at være principielt. Loyalitet bliver i dette perspektiv en positiv udlægning af en filosofisk strømning, hvor bevidsthedsmønsteret viser sig af sig selv. At turde miste står ikke alene i forberedelsen på loyalitet. Der er en lang række processer, som integrerer sig i bevidstheden, men det er virkningen af det udefrakommende, som opløses for derimod at kunne fastsætte en ramme omkring virkeligheden, der kan belyse et bevidsthedsmønster. Forbindelsen til verden kommer til at ske på en ny måde - en måde som rummer udfoldelsen og som forkæler tanken med fremtidige begivenheder. Det er i sandhedens skikkelse, at vi møder vores egen ligeværdighed. Det er følelsen af modet, som vi bliver givet og som overlapper en forstandig udbredelse af en filosofisk tænkning, som alene knytter sig til tankens tilsynekomst i det givet. Åbenheden over for ens eget liv er således også en forudsætning for at kunne blive virkeligheden bevidst, men det er ikke alle mennesker, der kan håndtere denne åbenhed

4 I dette format har vi at gøre med en tankeproces, som understøttes af en andægtig genrejsning. Vi bliver fortalt, hvad der er mulighed for at gøre, men det er kroppen som afgør, hvordan vi vælger at kvalificere disse muligheder. En kropslig bevidsthed er derfor vigtig for at kunne vurdere betydningen af tankers fremkommelighed og deres resonans i omverden. Kroppen fortæller hvilken virkning en tænkning kan få på andre - det er forædlingen af en fællesskabsfølelse, som omformer en vordende tilskyndelse. Fællesskabet bliver altså en form af et bevidsthedsmønster og dermed af en virkelighed, der fortætter filosofiens tankegang. I det perspektiv har værdighed og hengivenhed været nøglebegreber i opdagelsen af loyalitet. Loyalitet rummer derfor også en personlig udvikling, eftersom løsningen omkring loyalitetskonflikter ofte handler om at blive sig bevidst, hvilken form ens bevidsthedsmønster afspejler. Det er altså en personlig viden som frisættes i denne værensform, hvilket gør forenklingen af loyalitet til et fortroligt rum. Det skal ikke forstås som et rum, hvor virkeligheden standser sit udspring. Tværtimod er det et rum, hvor tilblivelsen af det skabende bliver en frigørelse. For mit eget vedkommende har det drejet sig om flere grundlæggende udfordringer. Det har i særlig grad handlet om at styrke klarheden i mine egne tanker på en sådan måde, at disse tanker gengiver hvilken form, der knytter sig til virkningen af bevidsthedstilstande. I virkningen opstår der en frekvens, og det er denne frekvens, som synes umiddelbar og fattelig på samme tid. Virkningen viser sig altså i måden vi bevæger vores tankeprocesser på, dvs. en modus operandi der afspejler enheden i tænkningen. Denne enhed gør det muligt at foretage en sammenhængende analyse af, hvad der foregår, når vi går ind i en proces sammen med andre. Her handler det om fællesskabet; om loyalitet som en frigørende kraft i forhold til det at være Alene:Sammen. Loyalitet er derfor i første omgang en opløsning af alle tidligere forbindelser, og omvendt er det en etablering af kun én forbindelse til verden i form af det nye. Det er det enestående ved loyalitet. Det giver friheden til at lære om verden ud fra en bevidsthedsmønstring. Bevæggrunden for at tage loyalitet til sig handler alene om at blive bevidstgjort om ens egen værdighed og filosofisk enkelhed. Værdigheden trænger igennem de lag af følelsesmæssige begrænsninger, som kan være til hinder for ens frihedsoplevelse. Og det er friheden, der giver intuitionen en allerede eksisterende forbindelse til verden - det er i kraft af denne, at vi forbinder os til hinanden på et ikke ekspliciteret grundlag. Her undsiger vi ingen, men kan forme vores liv omkring det betydningsfulde. Loyalitet er derfor også en kreativ praksis, eftersom udgangspunktet bliver en forvandling af billedet på sammenhænge, der viser sig i mødet med omverden. Disse forvandlinger skaber praksis af loyalitet. Det bliver lærdommen om den menneskelige genese, hvor virkeligheden bestemmes ud fra en bevidsthedstilstand, som udgør en ramme omkring den mindstebestanddel, der føles sammenhængsgivende. Bevidsthedstilstanden opstår sammen med ens værdighed. Det betyder, at når vi mærker denne sammenhæng, så starter en proces omkring virkelighedens formmæssige tilblivelse. Det er med andre ord transcendensen i ens liv, der bliver erfaret, når vi beskæftiger os med loyalitet. Det er i den forstand både grænsesættende og udvidende i forhold til at blive bevidstgjort om ens forbindelse til livet. Det bliver tydeligere for én, når vi gør os frie i tanken og lader tanken forme sig af sig selv. Det bliver ikke nødvendigvis en kamp om identitet men nok nærmere en udvikling af sammenhængskraft. Dette er en grundlæggende dikotomi, som forløser sig i de stille stunder, hvor tankerne kan udfolde sig i en lind strøm. Her kan vi blive forsynet med den verdensanskuelse, der er nødvendig for at bevidstgøre os forbindelser i verden. Filosofisk set har loyalitet været en gave, dvs. i en reflekteret udstrækning bliver loyalitet en ubetinget form, hvor denne forbinder sig på en sådan måde, at virkningen er den samme uagtet dens sammenhæng. Dette kan af gode grunde kun lade sig gøre, såfremt sammenhængen forbliver den samme. Gaven skal forstås som en filosofisk gestus, hvor giveren beskytter modtageren ved at give noget styrkende. Det styrkende ved loyalitet er den sammenhæng, som loyalitet udgør. Sammenhængen er den transcendentale forenkling som samtidig skaber en sanselig fornyelse. Der er således en kraft forbundet med loyalitet, som 18 19

5 ingenlunde handler om en Gud men mere om en allerede forudgående viden som kan aktualiseres i det frie rum. Loyalitet i praksis er således en kraftanstrengelse, der kan bevæge den sanselige side af filosofisk tænkning. Min erfaring med loyalitet knytter sig direkte til en bevidsthedsændring. Der ligger en bevidsthedsændring i loyalitet, som giver sig udslag i en filosofisk bevidstgørelse. Forskningsmæssigt betyder det, at bevidsthedsændringen er i filosofisk sammenhæng en klassisk problemstilling, der handler om det uudgrundelige og muligheden for at revitalisere betydningen af en forskningspraksis. Det uudgrundelige ligger lige for i forbindelse med loyalitet. Det uudgrundelige er det, der er forbindelsens væsentlige betydningsdannelse og samtidig en uudtalt præmis i erkendelsen af loyalitet. Det er derfor også gjort af et stof, som styrker menneskets følelsesmæssige bevidsthed, fordi det ikke forsyner en med en umiddelbar verificerbar dimension. Det vil derfor også sige, at det uudgrundelige gør loyalitet til et af det vigtigste begreber overhovedet, eftersom det bevarer rummet for mellemrum og en undersøgende tilgang. Loyalitet kan således blive kittet i et fællesskab, der forener sig omkring eksempelvis filosofisk værdighed. Det er derfor også et særdeles vigtigt begreb inden for netop forskningsverdenen, eftersom meget forskning handler om empiriske studier af en allerede givet kontekst. I et loyalitetsperspektiv er disse typer studier mest af alt studier af bevidsthedsmønstre. Det vil derfor heller ikke være bemærkelsesværdigt, hvis vidt forskellige forskningsområder rummer den samme udviklingsproces. Forskningsverdenen er derfor også i vid udstrækning et resultat af den viden, som vi ikke har kendskab til, men som vi ikke desto mindre udtrykker os i kraft af, nemlig formen af vores bevidsthed. Den klareste forskningsmæssige tilgang bliver altså at udfolde den viden, som vi har med os i form af kunstfærdige forbindelser. Der ligger altså en stilistisk forløsning i loyalitet som i sidste instans er uudgrundelig og som sagt transcendental. Den udgør en form i sig selv værende. Og denne form er ophøjet og uden for diskussion den er der bare som en integreret del af vores bevidsthed og følelsesmæssige sikkerhed. I den forstand er der en udfordring i den institutionelle praksis af forskning. Vi mangler en organiseringsform som rent faktisk møder den filosofiske erkendelse af transcendensen, og det forudsætter en ubetinget åbenhed. Som udgangspunkt handler forskning om undersøgelse af viden, men det paradoksale ved praksis af loyalitet er, at det forudsætter en forestilling om en allerede givet viden. Det uudgrundelige i vores tilgang taler for en omhyggelig ydmyghed med henblik på at bevare åbenheden over for den menneskelige bevidsthed og dennes egen form for udstrækning. Det er altså bevidsthedens former som den institutionelle praksis er nødt til at forholde sig åbent over for. Loyalitet rummer dermed også en form for hengivenhed, eftersom udfoldelsen spiller en vigtig rolle i begrebets betydningsmæssige tilblivelse. Hengivenheden synes at være den passive form af værdighed - det er den modtagelige side af en oprejst pande. Det er tilsvarende troens fætter, eftersom hengivenhed er en bevidsthedstilstand, som rummer en tillid til det der sker, og til det der kan komme til at ske. Vi har altså loyalitetens nøgler i kraft af værdighed og hengivenhed, som i praksis udtrykker sig i kraft af integritet og intuition. Det bliver de to værensformer, som kan tilvejebringe en klarhed omkring loyalitet og som samtidig former bevidstheden på en sammenhængsgivende måde. Loyalitet er et bevidsthedsmønster. Det er et mønster, som viser sig i bevægelsen af ens tilblivelse. Det er derfor også et eksistentielt anliggende at beskæftige sig med loyalitet, eftersom det tilsyneladende er ens følelsesmæssige virkelighed, der over tid optegner dette mønster. Den transcendentale udfoldelse sker i kraft af ens følelsesmæssige virkelighed. Livets store vingesus gør i den forstand virkeligheden tilgængelig på en meget frigjort måde, og det er den frigjorte form, som gengiver de spor i tilværelsen, der mærker vores egen uudgrundelighed. Denne uudgrundelighed er en følelsesmæssig hybrid af den måde, vi håndterer eksistentielle udfordringer på

6 Bevidsthedsmønstret knytter sig altså dels til ens egen måde at udfolde den transcendentale virkelighed og samtidig ens følelsesmæssige virkeliggørelse. Mønstringen sker uagtet alt andet som en form af ens bevægelser og akkurat som en intuitiv sammenhængskraft. Det rummer ikke en nøje overvejelse, men snarere en følelse af en manifest ånd. Ånd er altså ikke et diffust begreb, men udtrykker en åbenhed over for den betydning som en modningsproces kan have. Ånden erfares som en overskridende bevidsthedsudvidelse, der for så vidt hverken er fysisk eller metafysisk i sin fremtræden, men mest af alt en form af bevidstheden. Denne manifestation er den intuitive spændstighed, som kniber sammen om ens tanker og forløser sig med en klarhed. Det uudgrundelige i denne ånd gør den vigtig. Det er en stemning af noget bestemt og noget bestemmende - en autoritet der trækker bevægelsen ind til sig og samtidig udvirker en formgivning af det, der bevæger sig. Ånden er således frisættende og formerende. Den giver fylde og former bevægelsen for ens bevægelser. Ånden er tilstede i alt hvad vi gør, siger og tænker. Den er vores allernærmeste slægtning. Den hører til blandt de gåder i livet, som opdages i brud og i forenklingen. Her viser den sig som en afgørende faktor for ens liv - den udvider vores bevidsthed til at kunne danne en måde at se processerne på. Ånden er med andre ord kernen i vores erfaringsdannelse, og påkalder sig en forsigtighed samtidig med, at den bevæger sig i fortrolighed. Den er intimitetens prævalens og derfor også ukrænkelig i dens forbindelse til mennesket. Denne ånd hverken kan eller skal reduceres til andet, end hvad den er. Loyalitetens vigtighed knytter sig til opdagelsen af denne ånd. Vi erfarer fysiske forandringer ved hjælp af denne. I de stille stunder kan vi mærke dens varme og temposkift. Her opløses forbindelser for i stedet at indskrive nogle nye sammenhænge. Erkendelserne får tankernes gangbesvær til at gå i opløsning og i stedet former nye passager der kan åbne for en fyldigere gestikulation af forskningsbaseret viden. Dette er et kald, som er vigtigere end noget andet. Kaldet handler om måden vi er i livet på. Det handler om vores individuelle behov for at knæle ved det kommende i vores liv. Det fortætter vores løsninger og giver opsigtsvækkende resultater, når vi lader kaldet blive omdrejningspunktet for det vi sætter os for at gøre. Uanset hvad vi har tænkt os at sige mene og føle, så er ånden allerede givet. Den er livets fuldkomne bevidsthed, og synes at være alt det vi kommer til at opdage i livet. Den kalder på os, når den ønsker vores opmærksomhed, og i disse kald bryder tankestrømmen igennem for at kunne give os de rette tanker og følelser. I virkeligheden er loyalitet derfor også en bydeform af ens eget bevidsthedsmønster. Den sociale konsekvens af denne erkendelse af loyalitet er derfor også, at det påhviler vores omsorg at frigøre os fra de sociale relationer, som begrænser vores realisering af transcendensen. Omvendt handler det også om at finde den gruppe af mennesker, som kan være med til at forløse ens kunstfærdige udfoldelse af bevidsthedsmønstret. Livet er ens egen opgave, men er på ingen måde en isoleret proces. Processen er ej heller lineær eller ubrydelig, men kan være en selvforstærkende og udvidende proces i forhold til at kunne gendanne den fysiske ramme omkring den menneskelige intelligens. Vi har til formål at realisere ideen om et lykkebringende liv. Dette lykkebringende liv kan automatisk ske, når vi lader os lede af den individuelle bevidsthed om loyalitet. Her undres vi nogle gange over, hvor svært vi kan gøre det for os selv, men skønheden ved livet handler ikke om så meget andet end at bevare bevidstheden om en transcendens og udfolde denne bevidsthedstilstand. Det er her den fysiske verden slipper taget i os, og vi bevæger os videre i en tilstand af kraftens fremkommelighed, der over tid viser et bevidsthedsmønster. Det er i den forstand en værdigere måde at gå sig til rette, frem for at kontrollere en gangart, der alligevel ikke kan blive kontrolleret. Bevidsthedsmønstret danner en form for adskillelse, som vi opdager når vi går igennem en tankeproces, der omhandler livets sammenhængskraft noget kan ikke være anderledes og i adskillelsen ligger der forskningsmæssig viden. Dette mønster er klart og kan tydes som en form på den proces en videnskabelig praksisform rummer, når det drejer sig om filosofisk indsigt

7 Det klare er vores eget livstræ. Det forgrener sig med nye bevidsthedsformer, som ligger i forlængelse af den grundstamme vi fødes med. Grundstammen er transcendensens uudgrundelige form og bidrag til verden. I midten af livet starter livet først for alvor. Det går op for én, at noget nyt bliver til og at forskning langt hen ad vejen, bliver en opdagelse af forskellige bevidsthedsformer, tilstande og mønstre. Det betyder samtidig, at udviklingen af forskning knytter sig til en personlig udvikling af den enkelte forsker. Der ligger en uadskillelighed i denne erkendelse, som gør videnskabelige processer til en ikke-personlig viden og dermed forskeren til et anonymt menneske, hvor processen blandt andet medfører et ophør af ens identitet, som noget der fryser fast - det er snarere bliven et medium for andre. Forskningsudvikling er således at forstå i relation til den menneskelige udvikling. Denne form for omsorg er en ganske anden end den traditionelle bekymring for andre mennesker. Omsorgen knytter sig til ens følelser og harmonien i tilværelsen, hvor loyalitetens anker støder mod den bund af uudgrundelighed. Herved bevares den livsomstændighed, der gør intuitionen til den eneste agtværdige filosofiske lærdom. Bevidsthedsmønsteret er således en spejling på et refleksivt plan af ånden. Herved vil et loyalt menneske kunne spejle tilblivelsen af det kommende for verden. Det vil kunne bevæge sig i retning af det uudgrundelige og dermed forblive den samme som livets bane. Det vil sige at være medium er derfor også at være i verden, med alt hvad det indebærer. Udfordringen bliver derfor også at vælge sin omverden med en bevidsthed. Det vil sige at valget af ens omverden er samtidig valget af ens refleksive omstændighed på et filosofisk grundlag og dermed på et grundlag, som kan virke udefinerbart. Ikke desto mindre er konsekvensen, at det er upersonligt og i virkeligheden ligegyldigt, hvem der findes i ens omverden. Sammenhængskraften kan blive den samme, når forskningsprocesser praktiseres loyalt. Det bliver derved forbindelser i en tænkning, som trækkes sammen i et opus af vækstlag, hvor disse forbindelser bliver strømninger af bevægelser. Herved kan refleksionen opstå. II. LOYALITET Af Paardekooper loyal over for hverdagen loyal over for livet loyal over for miraklet Loyal betyder egentlig lovlydig, men har jo den særlige mening af trofast. Det forventes, at man står ude i al slags vejr. For en anden eller for et eller andet. I daglig tale er begrebet knyttet til hverdagslige relationer. Man er loyal over for en ven eller sin arbejdsplads, i et demokrati eventuelt over for sit parti eller en sag, man går ind for. I kærlighed er loyalitet besværlig, fordi kærlighed som bekendt overskrider alle menneskelige regler. I et venskab er det op til en selv, ingen vil fortryde at være loyal, og ingen skal forhindre en i at være det på livstid. Loyalitet i kærlighedens navn, uanset vejrlig, er en venskabsloyalitet, som har sneget sig ind i kærligheden. P.t. og i dette land kan det i samfundslivet være svært at tage loyalitet alvorligt. Taler vi om medarbejderloyalitet i virksomheder, er det en sært absurd størrelse, fordi der ingen returloyalitet findes. Man køber og sælger arbejdspladser, sammenlægger, nedlægger, fusionerer. Selv i medieverdenen, der i én forstand burde være demokratiets boltreplads. Man siger ét og gør noget andet. Man er den ansvarlige ledelse, som snart skiftes ud, og andre ansigter holder masken. Det er kun penge, der betyder noget. Måske under dække af en idé eller et image, som dog intet betyder. Hvordan skal man som medarbejder være loyal over for noget, der ved nærmere eftersyn ikke findes? Eller som kun findes udstrakt i en meget kort tid. En vejrtrækning og ledelsen er en anden, værdigrundlaget er et andet, og man selv er ansat i en anden virksomhed. Ikke desto mindre kan det anbefales at være loyal over for hverdagen. Det er mere end terapi at være loyal over for medmennesker, med eller uden jakkesæt, kaffemaskiner, trappeopgange, gadebelysninger, morgen- og aftensange, der kører i ens baghoved. Det medfører en eller anden fjeder, man kan støtte sig til. Man er nu bare det almindelige menneske, som lever under disse vilkår. Og når man vågner, skaber loyaliteten identitet, og det behøver man ikke sproget for at forsikre sig om

8 Man kan nu løfte loyaliteten et trin op til en loyalitet over for livet selv. Det lyder højskoledansk, og det er det også. For dybest set, hvad er ikke livet, inden for det spand af år, man lever. Det bliver let en åben, intetsigende formel, men der er grund til at forholde sig til denne åbenhed. Heroppe på stigen vil man med sin loyalitet fremme det livsbekræftende, man skelner i sin livsformåen mellem det livsfornægtende og det livsduelige, selve det spirende. Ikke langt herfra ligger en flowerpower-filosofi, som dyrker denne metaforik. I det hele taget bevæger man sig her på et metaplan, hvor det gode findes som en mulighed. Her er man ligeglad med enhver ideologi, man er løftet over gærdet til et ønske om at identificere sig med andre menneskers vækst, dyrs og planters vilkår. Loyaliteten gælder på det nærmeste den ilt, der er forudsætningen for vejrtrækningen, takket være fotosyntesen, takket være lyset. Psykologisk kan en sådan loyalitet måske endda skænke det enkelte menneske en mening med livet, i en form for livets svar. Det kan føles som en opfyldelse af et skjult formål. Og i alle tilfælde vil denne loyalitet ikke være forgæves, den vil ikke være til ingen nytte, for den danner grobund for et fællesskab, som ligner en ny tids håb. Problemet er naturligvis, at den i sit inderste væsen og ikke blot i det ydre står i modsætning til egoistisk liberalisme og kræver en samtidighed i udtrykket, en form for fælles fodslag, gerne som dansetrin eller et natligt løb på skyer eller imellem stjerner. Det viser sig imidlertid ofte, at menneskene finder sammen i sådanne lommer i tiden, hvor en Zeitgeist uden nærmere grund definerer en sådan højere loyalitet. I en verden befolket af iltsvind og trusler om selve klodens bortgang er det måske den slags anakronismer, man med rette rastløs må læne sin uro op ad. Som en anden folkesanger eller politiker af den gamle skole må man henvise til noget ikke-ego, hvorfra denne loyalitet over for livet strømmer. over århundreder og er løftet mere end en armslængde op, som et gyldent flag, vil denne loyalitet ikke trænge sig på med et budskab eller et regelsæt, men vil hele tiden blive til og danne grund for sin egen bærende tilværen. Her er årsagskæder ophørt, matematik spiller ingen rolle, det skulle da lige være to plus to eller ni gange ni. At udvise en sådan loyalitet er næsten mere, end man kan forlange, der er da heller ingen, der forlanger det. Det er ren og skær egen fri vilje og tidsfordriv på højt niveau. Tankerne lader man fare, følelserne er tabt for alverden, tilbage er muligheden, der er renset for begær i traditionel forstand, men drives af et andet begær, begæret efter ikke at drives. I en paradoksal slynge udfolder denne fest sig, denne dobbelte åbenhed, der ikke vil kunne skade nogen eller noget, men kun vil bringe mere åbenhed til åbenheden, ikke vil kunne formørke noget landkort, end ikke med en enkelt sky, men vil give plads for lyset, hinsides enhver drøm om forvandling. Det kollektive svømmer væk, ego-her eller ego-der er fordampet som små dråber vand på et kronblad, der svømmer væk på den samme sø i den samme park, hvor mennesker går rundt imellem hinanden mærkeligt afventende. Tiden lukker sig et sted fremme, men i buen derhen slår en rytme fast, at der findes ordet findes, og at det taler for en loyalitet uden så meget som at løsne et ord. Note: Hvordan skulle digtet ellers finde rundt? er en allusion til det første digt i Inger Christensens første digtsamling, Lys, Hinsides hverdagsloyalitet og loyalitet over for livet selv findes en tredje loyalitet, som man kunne benævne loyalitet over for miraklet. Nu begynder det at ligne en eller anden blå stillesidden, men det er tværtimod lige ud ad landevejen. Wu-wei siger man og handler i forhold til denne loyalitet. Den indbefatter selvfølgeligt de to andre. Den kommer nærmest farende op i ryggen på dem og er dem. Træder ind i dem og bevæger dem. At være loyal over for miraklet vil sige, at man lader muligheden for det umulige stå åben. Hvordan skulle digtet ellers finde rundt? Det vigtigste ord i denne sammenhæng er hensigtsløst. Nu kalder kunsten, og ligesom musik kan høres hen 26 27

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby At spotte og udvikle talenter Ordet talent Via latin talentum fra græsk talanton, balance, vægt, pengesum af stor værdi Fra PIE *tel-, *tol- at løfte, at udholde, at tåle, at tolerere. tilbøjelighed, disposition,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

2016 - kursus Den dobbelte virkelighed Modulopbygget kursus for privatpersoner

2016 - kursus Den dobbelte virkelighed Modulopbygget kursus for privatpersoner 2016 - kursus Den dobbelte virkelighed Modulopbygget kursus for privatpersoner + lorem ipsum dolor sit amet Dit sind Din bevidsthed Din eksistens + Studieleder, Carsten Laursen Velkommen til den dobbelte

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

En ny dialogkultur i det offentlige

En ny dialogkultur i det offentlige En ny dialogkultur i det offentlige Kort historisk rids Kongeloven fra 1665 frigør embedsstanden fra adelen. Der indførtes et meritokratisk princip, hvor embedsmænd ikke indsattes efter blod og byrd men

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kronik JP 8 juni 05 Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Den danske ligheds-

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere