dette med en form. I denne mellemzone synes loyaliteten at blive aktuel og relevant som et brud, der samler sig på ny.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dette med en form. I denne mellemzone synes loyaliteten at blive aktuel og relevant som et brud, der samler sig på ny."

Transkript

1 bringe en ærlighed frem i én og et ønske om en tæthed og fylde. Gamle venner og bekendte står pludselig i skærende kontrast hertil. Når man oplever dette kan det være fordi det er vigtige mennesker i ens liv. De kan fremkalde essensen i et samvær og dermed fylde én op. De kan hjælpe én med at finde kaldets form og finde det ubøjelige i ens tilværelse de kan nemlig rumme ens ægthed. De vil aldrig rumme ens urimelighed, staffage eller glamour men ens ægthed. Det er en gave at møde disse mennesker. De kan give én livet tilbage. Loyalitet som en almagt... Denne proces udvider ens bevidsthed, så udviklingsprocessen med loyalitet også kan komme til at handle om magt, hvor man bliver givet magten til at gennemføre en grundlæggende forandring i kraft af ens livserfaring. Vedkommende kan komme til se sig selv i en ny sammenhæng hvilket kan mønstre nye samværsformer. Det er således en udfoldende magt, og en magt der drager omsorg for det nære og menneskets følsomhed over for sig selv som tænkende væsen. Det er en almagt eftersom ens kompas kan fungere i alle sammenhænge på alle tidspunkter. Loyalitet handler i det lys om at kunne rumme sig selv og at skabe et rum omkring sig selv, der fremkalder ægtheden i livet for sig selv og andre. Grundlæggende set viser processen to centrale erkendelser. Den ene erkendelse er vigtigheden i at bevare forbindelser i verden som mellemrum. Den anden erkendelse er at fastholde organiseringen af ens tilblivelse som en undersøgelse. Når disse erkendelser integrerer sig i ens tilværelse, så opstår der et brud med tidligere modsætninger, hvor erfaringsdannelsen i videre udstrækning kommer til at følge en allerede fastsat erkendelsesrække; en form for transcendens hvilket danner grundlaget for hele videnskaben og praksis af viden i forskningsmæssige sammenhænge. Dette er dog ikke den eneste måde at gøre sig erfaringer med loyalitet. Bogen er som sagt i dens form en antologi og rummer mange forskellige refleksioner på og i kraft af loyalitet. Antologien favner bredt og skaber samlet set et perspektiv på loyalitet som det at være i en mellemzone af eksistentiel karakter; mellem det enkelte menneskes livsudfoldelse og det som forbinder dette med en form. I denne mellemzone synes loyaliteten at blive aktuel og relevant som et brud, der samler sig på ny. Bogen er præsenteret ved 9 forfattere, hvor de deler deres tanker, opfattelser og erfaringer. Bidragsyderne har forskellige baggrunde såsom forfattere, journalist, digter, forsker, konsulent, frimurer, kunstner etc., hvilket betyder at bogen ikke giver et entydigt svar på hvad loyalitet er, og hvornår det viser sig. Derimod er ønsket med bogen at åbne op for at tage det mangetydige begreb op til videre diskussion. Det er mit ønske at denne bog kan være med til at udfordre og udforme nye loyalitetsforståelser og dermed initiere en udvikling blandt andre, som det har været at beskæftige med dette begreb. Nedenstående vil jeg ganske kort introducere og præcisere de enkelte bidrag. Loyalitet udfoldelsen af transcendens Min egen artikel om loyalitet præsenteres som en praksis af forskning. Det synes at være bevidsthedsmønstre, som vi kan opdage når vi praktiserer loyalitet. Det kan være forskellige måder at forbinde os til verden på, hvilket samtidig gør loyalitet uudgrundelig og transcendental som en form, der går på tværs af forskningsfelter og områder. Det betyder at forskning i sidste instans drejer sig om opdagelser af mønstre og dermed bevidsthedsmønstre. Loyalitet Forfatteren Paardekooper forsøger i sin artikel om loyalitet at lede vores opmærksomhed hen på de finurligheder, der strammer vores bevidsthed op om livets nødvendighed. En anonym kraft, der folder sig omkring muligheden for det umulige. Loyalitetens ubrydelige kodeks en hensynsløs historie I artiklen søger journalist og chefredaktør Christian Jensen at diskutere og nuancere dilemmaet mellem arbejdspladser, økonomiske interesser og journalistiske metoder. Diskussionen fører til en konkret problemstilling, der udfordrer hensynet til vilkårene for et dagblads eksistensgrundlag, fordi: Hvad gør en journalist, der pludselig kommer i besiddelse af noget negativ viden, der vedrører ejerskabskredsen af det dagblad vedkommende arbejder på? 12 13

2 Digteren Pia Juul forsøger med digtet at finde en stil, hvor semantik og syntaks går op i en højere enhed gennem en æstetisk komposition, der i sig selv udtrykker forbindelsen ved loyalitet. Respekt! Rasmus Bech Hansen inviterer i sin artikel om branding til en kvalificerende diskussion om kritikken og den hyldest der har været knyttet til branding. Forfatteren mener, at begge yderpositioner forudsætter en uselvstændig forståelse af det enkelte individ, hvilket ikke er i overensstemmelse med samfundsudviklingen. I dag handler det om at skabe valgmuligheder og respektere hinandens valg, så Den gode fortælling skaber loyalitet Forfatteren og fremtidsforskeren Rolf Jensen belyser i artiklen loyalitet ud fra grader af loyalitet, hvilket fører til en diskussion om det enkelte menneskes dilemmaer ved at skulle forbinde sig selv til en bred vifte af forventninger fra familie, arbejde, politik mm. Loyaliteter i transition en institutionel udfordring Forskerne Marco Goli og Shahamak Rezai tager i deres artikel fat på et af de mest påtrængende og vanskeligste problemstillinger overhovedet; nemlig forestillingen om at institutioner skal kunne rumme en tillid, der er loyalitetsbaseret. Mere specifikt drejer det sig om etniciteter i Danmark. Kunstens kreative møder - Fra Dada til Warhol og tilbage igen Forfatter Finn Janning beskriver mødet med kunsten som et loyalt møde. I artiklen beskriver han loyalitet som modet til det at stå alene og samtidig være åben over for det, som verden giver én. Rustningen er troskabet over for skabelsen som synes at forbinde sig i det uudtalte mellemrum. Finn Janning lader sig i øvrigt inspirere af dada, som det ord der undslipper sig en entydighed og i stedet forløser nærværet; som en lyd. Her gives der slip. Morten Paustian, 2012 I. LOYALITET - UDFOLDELSEN AF EN TRANSCENDENS Af Morten Paustian Forskning kan anses som værende en praksis af loyalitet. Det er en videnskabelig betingelse, som udgør den filosofiske viden vi har om livskraften. Loyalitet synes derfor også at være noget, som går forud for en indsigt det er med andre ord en betingelse for at udvikle ny viden om verden. Loyalitet rummer derfor også en grundlæggende forbindelse til verden, som udtrykker menneskets væsentlighed. Det gør samtidig verden til et sted, hvor sammenhængskraften kan vise sig i sanselige relationer og det forbinder mennesket til en idé om dets uforbeholdne virke i form af tilstande. Der er således en kunstfærdighed i praksis af loyalitet, som virkeliggør en sammenhængskraft, der på et ikke-personligt plan tilgængeliggør en midte af dets egen forenkling. Denne midte er i et filosofisk perspektiv en ramme for livet. Det er en kanal, som vi forbinder os med, når vi udvider vores bevidstgørelsesprocesser. Viden bliver altså ikke til i form af undersøgelser, men i kraft af genfremstillingen af en modsætningsfri praksis, hvor det enkelte individ udgør en species af det forbindende. Det vil sige at praksis af loyalitet mest af alt udformes som en åben kanal for meddelelser af forskellig karakter. Disse meddelelser rummer et vidnesbyrd om klarhed. De er hverken forskningsprocesser eller udviklingskoncepter, men i stedet en viden i dets klareste form. Det vil sige at loyalitet hører til i verden som en ikke-konceptuel tænkning, men i højere grad som en forenkling af den ramme omkring tilværelsen, som udgør en forudsætning for forskningspraksis og undersøgelser i det hele taget. Forskningspraksis og undersøgelser bliver i det lys for så vidt en kvalificeret betydningsdannelse af en allerede erkendt sammenhæng. Spørgsmålet er naturligvis hvordan loyalitet kan være så radikalt anderledes, end hvad vi i daglig tale forstår ved loyalitet? Umiddelbart er loyalitet en tilstand af væren. Det er derfor også knyttet 14 15

3 til en bestemt bevidsthedstilstand, som vi kan befinde os i når vi erfarer en midte af verdens udstrækning. Denne midte forbinder og forenkler menneskets relation til netværk af andre bevidsthedstilstande, men udgør en grundlæggende forankring i verden. Virkeligheden synes at være, at vores bevidsthed rummer en kuffert af viden, som vi allerede har med os fra barns ben. I bestemte bevidsthedstilstande har vi muligheden for at udfolde denne viden, når vi vedkender os praksis af loyalitet, som netop handler om kunstfærdigheden af den viden som vi har med os. Det er en viden, som umiddelbart hverken kan verificeres eller for så vidt dokumenteres ikke desto mindre er det en viden, som vi har med os ind i livet og som skal bevidstgøre os selv og andre om ny viden. I den forstand er loyalitet en nødvendig forudsætning for forskning og videnskabelig praksis. Det er ligeledes en forudsætning for realiseringen af ens liv i dets fulde udstrækning. Slutteligt er det en forudsætning for at kunne lede en udvikling, som netop rummer den nye viden det er altså en transcendens, som udgør den midte i verden som vores bevidsthed bliver en form af, når loyalitet praktiseres. Det skulle derfor også gerne være indlysende, at loyalitet igennem tiderne fører mange mennesker i konflikt med den eksisterende orden af faglighed og socialitet. Det er i grunden meget enkelt at forstå sig på, eftersom praksis af loyalitet knytter sig til den kunstfærdige side af viden og dermed til selve formbegrebet, som jo er indbegrebet af konflikternes potentiale og praksisbegrebernes tilblivelse - måder at gøre noget på bliver således loyalitetens sublime udtryksform. Ligegyldigt hvor meget jeg har forsøgt at reflektere og analysere loyalitet, så unddrager det sig hele tiden en endelighed, men strammer samtidig bevidstheden op omkring det ubetingede. De seneste mange år har jeg arbejdet med begrebet direkte såvel som indirekte både i praksis såvel som stilistisk. Det er uudtømmeligt i den forstand, at det hele tiden ændrer betydning og mening for mig. Ikke desto mindre er der konstant en undren, der niver i min nakkehud og som bringer mine tanker tilbage i forbindelsen til noget ophøjet; noget upersonligt som samtidig er virkeliggørelsens betingelse. I længere tid har det optaget mig meget, at loyalitet rummer brud og det ubetingede. Det er ikke et kampbegreb for så vidt, men det er det tætteste vi kommer på en filosofisk ledelsesform som er ukrænkelig og uudtømmelig. Den virker stadig som et rodfæste i verden, hvor det at turde miste bliver betingelsen for at handle i overensstemmelse med sin intuition og integritet. Omverden er blot en skikkelse af en ikke-viden. Denne benævnelse var vigtigere end jeg troede. Det kan virke banalt og indlysende på samme tid. Når vi tør miste kan vi genfinde modet til at gennemføre de filosofiske processer, som vi har med os i form af kunstfærdighed. Vi bliver givet en orden, som viser os hvilken sammenhængskraft livet udvirker. Det er en orden, der handler om bevidsthedsmønstre og kunstfærdige løsninger på bevidstgørelsesprocesser. Vi giver simpelthen plads til at udvide vores spektrum til også at omfatte en forbindelse til verden, som udgår fra en bevægelse af vores bevidsthed, og det er kompromisløst uden at være principielt. Loyalitet bliver i dette perspektiv en positiv udlægning af en filosofisk strømning, hvor bevidsthedsmønsteret viser sig af sig selv. At turde miste står ikke alene i forberedelsen på loyalitet. Der er en lang række processer, som integrerer sig i bevidstheden, men det er virkningen af det udefrakommende, som opløses for derimod at kunne fastsætte en ramme omkring virkeligheden, der kan belyse et bevidsthedsmønster. Forbindelsen til verden kommer til at ske på en ny måde - en måde som rummer udfoldelsen og som forkæler tanken med fremtidige begivenheder. Det er i sandhedens skikkelse, at vi møder vores egen ligeværdighed. Det er følelsen af modet, som vi bliver givet og som overlapper en forstandig udbredelse af en filosofisk tænkning, som alene knytter sig til tankens tilsynekomst i det givet. Åbenheden over for ens eget liv er således også en forudsætning for at kunne blive virkeligheden bevidst, men det er ikke alle mennesker, der kan håndtere denne åbenhed

4 I dette format har vi at gøre med en tankeproces, som understøttes af en andægtig genrejsning. Vi bliver fortalt, hvad der er mulighed for at gøre, men det er kroppen som afgør, hvordan vi vælger at kvalificere disse muligheder. En kropslig bevidsthed er derfor vigtig for at kunne vurdere betydningen af tankers fremkommelighed og deres resonans i omverden. Kroppen fortæller hvilken virkning en tænkning kan få på andre - det er forædlingen af en fællesskabsfølelse, som omformer en vordende tilskyndelse. Fællesskabet bliver altså en form af et bevidsthedsmønster og dermed af en virkelighed, der fortætter filosofiens tankegang. I det perspektiv har værdighed og hengivenhed været nøglebegreber i opdagelsen af loyalitet. Loyalitet rummer derfor også en personlig udvikling, eftersom løsningen omkring loyalitetskonflikter ofte handler om at blive sig bevidst, hvilken form ens bevidsthedsmønster afspejler. Det er altså en personlig viden som frisættes i denne værensform, hvilket gør forenklingen af loyalitet til et fortroligt rum. Det skal ikke forstås som et rum, hvor virkeligheden standser sit udspring. Tværtimod er det et rum, hvor tilblivelsen af det skabende bliver en frigørelse. For mit eget vedkommende har det drejet sig om flere grundlæggende udfordringer. Det har i særlig grad handlet om at styrke klarheden i mine egne tanker på en sådan måde, at disse tanker gengiver hvilken form, der knytter sig til virkningen af bevidsthedstilstande. I virkningen opstår der en frekvens, og det er denne frekvens, som synes umiddelbar og fattelig på samme tid. Virkningen viser sig altså i måden vi bevæger vores tankeprocesser på, dvs. en modus operandi der afspejler enheden i tænkningen. Denne enhed gør det muligt at foretage en sammenhængende analyse af, hvad der foregår, når vi går ind i en proces sammen med andre. Her handler det om fællesskabet; om loyalitet som en frigørende kraft i forhold til det at være Alene:Sammen. Loyalitet er derfor i første omgang en opløsning af alle tidligere forbindelser, og omvendt er det en etablering af kun én forbindelse til verden i form af det nye. Det er det enestående ved loyalitet. Det giver friheden til at lære om verden ud fra en bevidsthedsmønstring. Bevæggrunden for at tage loyalitet til sig handler alene om at blive bevidstgjort om ens egen værdighed og filosofisk enkelhed. Værdigheden trænger igennem de lag af følelsesmæssige begrænsninger, som kan være til hinder for ens frihedsoplevelse. Og det er friheden, der giver intuitionen en allerede eksisterende forbindelse til verden - det er i kraft af denne, at vi forbinder os til hinanden på et ikke ekspliciteret grundlag. Her undsiger vi ingen, men kan forme vores liv omkring det betydningsfulde. Loyalitet er derfor også en kreativ praksis, eftersom udgangspunktet bliver en forvandling af billedet på sammenhænge, der viser sig i mødet med omverden. Disse forvandlinger skaber praksis af loyalitet. Det bliver lærdommen om den menneskelige genese, hvor virkeligheden bestemmes ud fra en bevidsthedstilstand, som udgør en ramme omkring den mindstebestanddel, der føles sammenhængsgivende. Bevidsthedstilstanden opstår sammen med ens værdighed. Det betyder, at når vi mærker denne sammenhæng, så starter en proces omkring virkelighedens formmæssige tilblivelse. Det er med andre ord transcendensen i ens liv, der bliver erfaret, når vi beskæftiger os med loyalitet. Det er i den forstand både grænsesættende og udvidende i forhold til at blive bevidstgjort om ens forbindelse til livet. Det bliver tydeligere for én, når vi gør os frie i tanken og lader tanken forme sig af sig selv. Det bliver ikke nødvendigvis en kamp om identitet men nok nærmere en udvikling af sammenhængskraft. Dette er en grundlæggende dikotomi, som forløser sig i de stille stunder, hvor tankerne kan udfolde sig i en lind strøm. Her kan vi blive forsynet med den verdensanskuelse, der er nødvendig for at bevidstgøre os forbindelser i verden. Filosofisk set har loyalitet været en gave, dvs. i en reflekteret udstrækning bliver loyalitet en ubetinget form, hvor denne forbinder sig på en sådan måde, at virkningen er den samme uagtet dens sammenhæng. Dette kan af gode grunde kun lade sig gøre, såfremt sammenhængen forbliver den samme. Gaven skal forstås som en filosofisk gestus, hvor giveren beskytter modtageren ved at give noget styrkende. Det styrkende ved loyalitet er den sammenhæng, som loyalitet udgør. Sammenhængen er den transcendentale forenkling som samtidig skaber en sanselig fornyelse. Der er således en kraft forbundet med loyalitet, som 18 19

5 ingenlunde handler om en Gud men mere om en allerede forudgående viden som kan aktualiseres i det frie rum. Loyalitet i praksis er således en kraftanstrengelse, der kan bevæge den sanselige side af filosofisk tænkning. Min erfaring med loyalitet knytter sig direkte til en bevidsthedsændring. Der ligger en bevidsthedsændring i loyalitet, som giver sig udslag i en filosofisk bevidstgørelse. Forskningsmæssigt betyder det, at bevidsthedsændringen er i filosofisk sammenhæng en klassisk problemstilling, der handler om det uudgrundelige og muligheden for at revitalisere betydningen af en forskningspraksis. Det uudgrundelige ligger lige for i forbindelse med loyalitet. Det uudgrundelige er det, der er forbindelsens væsentlige betydningsdannelse og samtidig en uudtalt præmis i erkendelsen af loyalitet. Det er derfor også gjort af et stof, som styrker menneskets følelsesmæssige bevidsthed, fordi det ikke forsyner en med en umiddelbar verificerbar dimension. Det vil derfor også sige, at det uudgrundelige gør loyalitet til et af det vigtigste begreber overhovedet, eftersom det bevarer rummet for mellemrum og en undersøgende tilgang. Loyalitet kan således blive kittet i et fællesskab, der forener sig omkring eksempelvis filosofisk værdighed. Det er derfor også et særdeles vigtigt begreb inden for netop forskningsverdenen, eftersom meget forskning handler om empiriske studier af en allerede givet kontekst. I et loyalitetsperspektiv er disse typer studier mest af alt studier af bevidsthedsmønstre. Det vil derfor heller ikke være bemærkelsesværdigt, hvis vidt forskellige forskningsområder rummer den samme udviklingsproces. Forskningsverdenen er derfor også i vid udstrækning et resultat af den viden, som vi ikke har kendskab til, men som vi ikke desto mindre udtrykker os i kraft af, nemlig formen af vores bevidsthed. Den klareste forskningsmæssige tilgang bliver altså at udfolde den viden, som vi har med os i form af kunstfærdige forbindelser. Der ligger altså en stilistisk forløsning i loyalitet som i sidste instans er uudgrundelig og som sagt transcendental. Den udgør en form i sig selv værende. Og denne form er ophøjet og uden for diskussion den er der bare som en integreret del af vores bevidsthed og følelsesmæssige sikkerhed. I den forstand er der en udfordring i den institutionelle praksis af forskning. Vi mangler en organiseringsform som rent faktisk møder den filosofiske erkendelse af transcendensen, og det forudsætter en ubetinget åbenhed. Som udgangspunkt handler forskning om undersøgelse af viden, men det paradoksale ved praksis af loyalitet er, at det forudsætter en forestilling om en allerede givet viden. Det uudgrundelige i vores tilgang taler for en omhyggelig ydmyghed med henblik på at bevare åbenheden over for den menneskelige bevidsthed og dennes egen form for udstrækning. Det er altså bevidsthedens former som den institutionelle praksis er nødt til at forholde sig åbent over for. Loyalitet rummer dermed også en form for hengivenhed, eftersom udfoldelsen spiller en vigtig rolle i begrebets betydningsmæssige tilblivelse. Hengivenheden synes at være den passive form af værdighed - det er den modtagelige side af en oprejst pande. Det er tilsvarende troens fætter, eftersom hengivenhed er en bevidsthedstilstand, som rummer en tillid til det der sker, og til det der kan komme til at ske. Vi har altså loyalitetens nøgler i kraft af værdighed og hengivenhed, som i praksis udtrykker sig i kraft af integritet og intuition. Det bliver de to værensformer, som kan tilvejebringe en klarhed omkring loyalitet og som samtidig former bevidstheden på en sammenhængsgivende måde. Loyalitet er et bevidsthedsmønster. Det er et mønster, som viser sig i bevægelsen af ens tilblivelse. Det er derfor også et eksistentielt anliggende at beskæftige sig med loyalitet, eftersom det tilsyneladende er ens følelsesmæssige virkelighed, der over tid optegner dette mønster. Den transcendentale udfoldelse sker i kraft af ens følelsesmæssige virkelighed. Livets store vingesus gør i den forstand virkeligheden tilgængelig på en meget frigjort måde, og det er den frigjorte form, som gengiver de spor i tilværelsen, der mærker vores egen uudgrundelighed. Denne uudgrundelighed er en følelsesmæssig hybrid af den måde, vi håndterer eksistentielle udfordringer på

6 Bevidsthedsmønstret knytter sig altså dels til ens egen måde at udfolde den transcendentale virkelighed og samtidig ens følelsesmæssige virkeliggørelse. Mønstringen sker uagtet alt andet som en form af ens bevægelser og akkurat som en intuitiv sammenhængskraft. Det rummer ikke en nøje overvejelse, men snarere en følelse af en manifest ånd. Ånd er altså ikke et diffust begreb, men udtrykker en åbenhed over for den betydning som en modningsproces kan have. Ånden erfares som en overskridende bevidsthedsudvidelse, der for så vidt hverken er fysisk eller metafysisk i sin fremtræden, men mest af alt en form af bevidstheden. Denne manifestation er den intuitive spændstighed, som kniber sammen om ens tanker og forløser sig med en klarhed. Det uudgrundelige i denne ånd gør den vigtig. Det er en stemning af noget bestemt og noget bestemmende - en autoritet der trækker bevægelsen ind til sig og samtidig udvirker en formgivning af det, der bevæger sig. Ånden er således frisættende og formerende. Den giver fylde og former bevægelsen for ens bevægelser. Ånden er tilstede i alt hvad vi gør, siger og tænker. Den er vores allernærmeste slægtning. Den hører til blandt de gåder i livet, som opdages i brud og i forenklingen. Her viser den sig som en afgørende faktor for ens liv - den udvider vores bevidsthed til at kunne danne en måde at se processerne på. Ånden er med andre ord kernen i vores erfaringsdannelse, og påkalder sig en forsigtighed samtidig med, at den bevæger sig i fortrolighed. Den er intimitetens prævalens og derfor også ukrænkelig i dens forbindelse til mennesket. Denne ånd hverken kan eller skal reduceres til andet, end hvad den er. Loyalitetens vigtighed knytter sig til opdagelsen af denne ånd. Vi erfarer fysiske forandringer ved hjælp af denne. I de stille stunder kan vi mærke dens varme og temposkift. Her opløses forbindelser for i stedet at indskrive nogle nye sammenhænge. Erkendelserne får tankernes gangbesvær til at gå i opløsning og i stedet former nye passager der kan åbne for en fyldigere gestikulation af forskningsbaseret viden. Dette er et kald, som er vigtigere end noget andet. Kaldet handler om måden vi er i livet på. Det handler om vores individuelle behov for at knæle ved det kommende i vores liv. Det fortætter vores løsninger og giver opsigtsvækkende resultater, når vi lader kaldet blive omdrejningspunktet for det vi sætter os for at gøre. Uanset hvad vi har tænkt os at sige mene og føle, så er ånden allerede givet. Den er livets fuldkomne bevidsthed, og synes at være alt det vi kommer til at opdage i livet. Den kalder på os, når den ønsker vores opmærksomhed, og i disse kald bryder tankestrømmen igennem for at kunne give os de rette tanker og følelser. I virkeligheden er loyalitet derfor også en bydeform af ens eget bevidsthedsmønster. Den sociale konsekvens af denne erkendelse af loyalitet er derfor også, at det påhviler vores omsorg at frigøre os fra de sociale relationer, som begrænser vores realisering af transcendensen. Omvendt handler det også om at finde den gruppe af mennesker, som kan være med til at forløse ens kunstfærdige udfoldelse af bevidsthedsmønstret. Livet er ens egen opgave, men er på ingen måde en isoleret proces. Processen er ej heller lineær eller ubrydelig, men kan være en selvforstærkende og udvidende proces i forhold til at kunne gendanne den fysiske ramme omkring den menneskelige intelligens. Vi har til formål at realisere ideen om et lykkebringende liv. Dette lykkebringende liv kan automatisk ske, når vi lader os lede af den individuelle bevidsthed om loyalitet. Her undres vi nogle gange over, hvor svært vi kan gøre det for os selv, men skønheden ved livet handler ikke om så meget andet end at bevare bevidstheden om en transcendens og udfolde denne bevidsthedstilstand. Det er her den fysiske verden slipper taget i os, og vi bevæger os videre i en tilstand af kraftens fremkommelighed, der over tid viser et bevidsthedsmønster. Det er i den forstand en værdigere måde at gå sig til rette, frem for at kontrollere en gangart, der alligevel ikke kan blive kontrolleret. Bevidsthedsmønstret danner en form for adskillelse, som vi opdager når vi går igennem en tankeproces, der omhandler livets sammenhængskraft noget kan ikke være anderledes og i adskillelsen ligger der forskningsmæssig viden. Dette mønster er klart og kan tydes som en form på den proces en videnskabelig praksisform rummer, når det drejer sig om filosofisk indsigt

7 Det klare er vores eget livstræ. Det forgrener sig med nye bevidsthedsformer, som ligger i forlængelse af den grundstamme vi fødes med. Grundstammen er transcendensens uudgrundelige form og bidrag til verden. I midten af livet starter livet først for alvor. Det går op for én, at noget nyt bliver til og at forskning langt hen ad vejen, bliver en opdagelse af forskellige bevidsthedsformer, tilstande og mønstre. Det betyder samtidig, at udviklingen af forskning knytter sig til en personlig udvikling af den enkelte forsker. Der ligger en uadskillelighed i denne erkendelse, som gør videnskabelige processer til en ikke-personlig viden og dermed forskeren til et anonymt menneske, hvor processen blandt andet medfører et ophør af ens identitet, som noget der fryser fast - det er snarere bliven et medium for andre. Forskningsudvikling er således at forstå i relation til den menneskelige udvikling. Denne form for omsorg er en ganske anden end den traditionelle bekymring for andre mennesker. Omsorgen knytter sig til ens følelser og harmonien i tilværelsen, hvor loyalitetens anker støder mod den bund af uudgrundelighed. Herved bevares den livsomstændighed, der gør intuitionen til den eneste agtværdige filosofiske lærdom. Bevidsthedsmønsteret er således en spejling på et refleksivt plan af ånden. Herved vil et loyalt menneske kunne spejle tilblivelsen af det kommende for verden. Det vil kunne bevæge sig i retning af det uudgrundelige og dermed forblive den samme som livets bane. Det vil sige at være medium er derfor også at være i verden, med alt hvad det indebærer. Udfordringen bliver derfor også at vælge sin omverden med en bevidsthed. Det vil sige at valget af ens omverden er samtidig valget af ens refleksive omstændighed på et filosofisk grundlag og dermed på et grundlag, som kan virke udefinerbart. Ikke desto mindre er konsekvensen, at det er upersonligt og i virkeligheden ligegyldigt, hvem der findes i ens omverden. Sammenhængskraften kan blive den samme, når forskningsprocesser praktiseres loyalt. Det bliver derved forbindelser i en tænkning, som trækkes sammen i et opus af vækstlag, hvor disse forbindelser bliver strømninger af bevægelser. Herved kan refleksionen opstå. II. LOYALITET Af Paardekooper loyal over for hverdagen loyal over for livet loyal over for miraklet Loyal betyder egentlig lovlydig, men har jo den særlige mening af trofast. Det forventes, at man står ude i al slags vejr. For en anden eller for et eller andet. I daglig tale er begrebet knyttet til hverdagslige relationer. Man er loyal over for en ven eller sin arbejdsplads, i et demokrati eventuelt over for sit parti eller en sag, man går ind for. I kærlighed er loyalitet besværlig, fordi kærlighed som bekendt overskrider alle menneskelige regler. I et venskab er det op til en selv, ingen vil fortryde at være loyal, og ingen skal forhindre en i at være det på livstid. Loyalitet i kærlighedens navn, uanset vejrlig, er en venskabsloyalitet, som har sneget sig ind i kærligheden. P.t. og i dette land kan det i samfundslivet være svært at tage loyalitet alvorligt. Taler vi om medarbejderloyalitet i virksomheder, er det en sært absurd størrelse, fordi der ingen returloyalitet findes. Man køber og sælger arbejdspladser, sammenlægger, nedlægger, fusionerer. Selv i medieverdenen, der i én forstand burde være demokratiets boltreplads. Man siger ét og gør noget andet. Man er den ansvarlige ledelse, som snart skiftes ud, og andre ansigter holder masken. Det er kun penge, der betyder noget. Måske under dække af en idé eller et image, som dog intet betyder. Hvordan skal man som medarbejder være loyal over for noget, der ved nærmere eftersyn ikke findes? Eller som kun findes udstrakt i en meget kort tid. En vejrtrækning og ledelsen er en anden, værdigrundlaget er et andet, og man selv er ansat i en anden virksomhed. Ikke desto mindre kan det anbefales at være loyal over for hverdagen. Det er mere end terapi at være loyal over for medmennesker, med eller uden jakkesæt, kaffemaskiner, trappeopgange, gadebelysninger, morgen- og aftensange, der kører i ens baghoved. Det medfører en eller anden fjeder, man kan støtte sig til. Man er nu bare det almindelige menneske, som lever under disse vilkår. Og når man vågner, skaber loyaliteten identitet, og det behøver man ikke sproget for at forsikre sig om

8 Man kan nu løfte loyaliteten et trin op til en loyalitet over for livet selv. Det lyder højskoledansk, og det er det også. For dybest set, hvad er ikke livet, inden for det spand af år, man lever. Det bliver let en åben, intetsigende formel, men der er grund til at forholde sig til denne åbenhed. Heroppe på stigen vil man med sin loyalitet fremme det livsbekræftende, man skelner i sin livsformåen mellem det livsfornægtende og det livsduelige, selve det spirende. Ikke langt herfra ligger en flowerpower-filosofi, som dyrker denne metaforik. I det hele taget bevæger man sig her på et metaplan, hvor det gode findes som en mulighed. Her er man ligeglad med enhver ideologi, man er løftet over gærdet til et ønske om at identificere sig med andre menneskers vækst, dyrs og planters vilkår. Loyaliteten gælder på det nærmeste den ilt, der er forudsætningen for vejrtrækningen, takket være fotosyntesen, takket være lyset. Psykologisk kan en sådan loyalitet måske endda skænke det enkelte menneske en mening med livet, i en form for livets svar. Det kan føles som en opfyldelse af et skjult formål. Og i alle tilfælde vil denne loyalitet ikke være forgæves, den vil ikke være til ingen nytte, for den danner grobund for et fællesskab, som ligner en ny tids håb. Problemet er naturligvis, at den i sit inderste væsen og ikke blot i det ydre står i modsætning til egoistisk liberalisme og kræver en samtidighed i udtrykket, en form for fælles fodslag, gerne som dansetrin eller et natligt løb på skyer eller imellem stjerner. Det viser sig imidlertid ofte, at menneskene finder sammen i sådanne lommer i tiden, hvor en Zeitgeist uden nærmere grund definerer en sådan højere loyalitet. I en verden befolket af iltsvind og trusler om selve klodens bortgang er det måske den slags anakronismer, man med rette rastløs må læne sin uro op ad. Som en anden folkesanger eller politiker af den gamle skole må man henvise til noget ikke-ego, hvorfra denne loyalitet over for livet strømmer. over århundreder og er løftet mere end en armslængde op, som et gyldent flag, vil denne loyalitet ikke trænge sig på med et budskab eller et regelsæt, men vil hele tiden blive til og danne grund for sin egen bærende tilværen. Her er årsagskæder ophørt, matematik spiller ingen rolle, det skulle da lige være to plus to eller ni gange ni. At udvise en sådan loyalitet er næsten mere, end man kan forlange, der er da heller ingen, der forlanger det. Det er ren og skær egen fri vilje og tidsfordriv på højt niveau. Tankerne lader man fare, følelserne er tabt for alverden, tilbage er muligheden, der er renset for begær i traditionel forstand, men drives af et andet begær, begæret efter ikke at drives. I en paradoksal slynge udfolder denne fest sig, denne dobbelte åbenhed, der ikke vil kunne skade nogen eller noget, men kun vil bringe mere åbenhed til åbenheden, ikke vil kunne formørke noget landkort, end ikke med en enkelt sky, men vil give plads for lyset, hinsides enhver drøm om forvandling. Det kollektive svømmer væk, ego-her eller ego-der er fordampet som små dråber vand på et kronblad, der svømmer væk på den samme sø i den samme park, hvor mennesker går rundt imellem hinanden mærkeligt afventende. Tiden lukker sig et sted fremme, men i buen derhen slår en rytme fast, at der findes ordet findes, og at det taler for en loyalitet uden så meget som at løsne et ord. Note: Hvordan skulle digtet ellers finde rundt? er en allusion til det første digt i Inger Christensens første digtsamling, Lys, Hinsides hverdagsloyalitet og loyalitet over for livet selv findes en tredje loyalitet, som man kunne benævne loyalitet over for miraklet. Nu begynder det at ligne en eller anden blå stillesidden, men det er tværtimod lige ud ad landevejen. Wu-wei siger man og handler i forhold til denne loyalitet. Den indbefatter selvfølgeligt de to andre. Den kommer nærmest farende op i ryggen på dem og er dem. Træder ind i dem og bevæger dem. At være loyal over for miraklet vil sige, at man lader muligheden for det umulige stå åben. Hvordan skulle digtet ellers finde rundt? Det vigtigste ord i denne sammenhæng er hensigtsløst. Nu kalder kunsten, og ligesom musik kan høres hen 26 27

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7 VISS.dk Nr. 12 september 2013 årgang 7 Værdibaseret ledelse Tema: Psykisk arbejdsmiljø Kernen og masken på arbejdspladsen Forsidefoto: Psykisk arbejdsmiljø handler om samarbejde Indhold Leder 3 Værdibaseret

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse 10 14 26 42 66 Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København, PMF København Juni 2002 Fritidspædagogik fortid nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København og PMF København.

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 1 - marts 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab I fremtiden.. Små uddrag af Martinus sidste tale 9/8-1980: Væremåden i det daglige liv er særlig vigtig, og nu er den kommet så langt ned og

Læs mere