LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET FAKULTET FOR HØJERE MILITÆR UDDANNELSE VUT II/L-STK 2000/2001 April 2001 EMBEDSMANDENS DILEMMA: LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED Gruppe 1: Kaptajnløjtnant L. H. Nielsen Kaptajn P.C. Alexa

2 FORORD Nærværende speciale markerer afslutningen på en proces, som har strakt sig over næsten 8 måneder. Denne proces har været lærerig på flere områder. På det faglige område har vi fået mulighed for at fordybe os i en verden, som vi sandsynligvis ellers aldrig ville finde på at udforske, for sandt at sige er juridisk litteratur vel ikke en af bestsellerne på landets biblioteker. Det kom som lidt af en overraskelse for os, at spørgsmålet om offentligt ansattes ytringsfrihed havde været genstand for så megen opmærksomhed fra diverse juristers side. På den anden side opfattede vi det også som et tegn på, at emnet var relevant. På det processuelle område var det noget nyt for os at skulle skrive en opgave af denne størrelse i grupperegi. Oprindelig bestod vores gruppe af tre personer, men desværre besluttede vores tredjemand at afgå fra Stabskursus II. Dette skete dog på et så tidligt tidspunkt i processen, at arbejdet ikke var gået i gang. Uagtet dette har det været en lærerig proces, og fremfor alt har vores forskellige behov for prioritering af familie og øvrige aktiviteter stillet krav til fleksibilitet og forståelse hos hverandre. På det familiære område har vores familier måttet lide under vores fravær såvel fysisk som mentalt under vores proces. Dette gjaldt specielt i de spidsbelastningsperioder, som jo altid ligger i forbindelse med skrivning af en større opgave. Derfor vil vi gerne benytte denne lejlighed til at takke dem for den støtte, som de har givet, og den forståelse som de har udvist. LARS HEMME NIELSEN PETER CHRISTIAN ALEXA 2

3 RESUMÉ I indledningen introduceres læseren til emnet, idet rammerne for resten af opgaven sættes. Formålet med opgaven defineres; nemlig i hvilket omfang officerer som privatpersoner har ret til at fremkomme med ytringer vedrørende egen arbejdssituation. Efterfølgende behandles Grundloven, der identificeres som en primær retskilde til ytringsfrihed. Gennem analyse af specielt 77 findes der frem til, at Grundloven i sin skrevne form ikke rummer en afgrænset materiel ytringsfrihed, men derimod en antaget formel ytringsfrihed. Herefter fokuseres der på Forvaltningsloven, Tjenestemandsloven og Straffeloven, idet det for hver af disse undersøges i hvilket omfang disse begrænser offentligt ansattes ytringsfrihed. Denne del af kapitlet afsluttes med en række eksempler fra domspraksis. Det konkluderes, at disse love kun sætter begrænsninger for ytringer indeholdende enten fortrolige, æreskrænkende eller tilsvarende oplysninger, hvorfor der ikke jævnfør disse love er indskrænkninger for så vidt angår de for specialet relevante ytringer. Dernæst fokuseres der på udtalelser fra Folketingets Ombudsmand. Det konstateres indledningsvist, at disse udtalelser ikke har nogen formel retsvirkning, men det fastslås, at udtalelserne i meget stor omfang bliver taget til følge af den offentlige forvaltning. Herefter gennemgåes et antal sager, hvor der specielt lægges vægt på FOB 1987/237, hvori ombudsmanden fastsætter forholdsvis klare krav til ytringsfrihed for offentligt ansatte. Det konkluderes, at der jævnfør ombudsmanden ikke er indskrænkninger for offentligt ansattes ret til at udtale sig som fastsat i indledningen. Herefter fokuseres der på Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Efter en kort gennemgang af konventionens opbygning samt konventionsorganernes fortolkning af konventionen, undersøges det i hvilket omfang konventionen sætter begrænsninger for offentligt ansattes ytringsfrihed. På baggrund af en række sager, samt retslitteraturens konsensus omkring konventionsorganernes dynamiske fortolkningspraksis konkluderes det, at der ved Den europæiske Menneskerettighedskonvention ikke sættes begrænsninger for offentligt ansattes ytringsfrihed for så vidt angår udtalelser af relevans for dette speciale. Der foretages efterfølgende en kort undersøgelse af det militære retssystems indvirkning på retten til ytringsfrihed. Det konstateres, at der ikke er paragraffer, som specifikt regulerer dette emne, samt at den eksisterende retspraksis er sparsom og gammel. Det konkluderes, at det militære retssystem ikke sætter begrænsninger for officerers ret til at ytre sig som privatpersoner. Endeligt konkluderes det på baggrund af de forskellige delkonklusioner, at der gælder den samme ytringsfrihed for officerer, som for andre offentligt ansatte, samt at denne ytringsfrihed kun kan indskrænkes i særdeles begrænset omfang. Afslutningsvis foretages der en perspektivering over emnet, idet der fremhæves eksempler på sager, som ikke har været behandlet ved domstolene eller ombudsmanden. 3

4 Forord... 2 Resumé Indledning Relevans Definitioner Hvad er ytringsfrihed? Hvad er loyalitet? Hvad forstås ved en embedsmand, en offentlig ansat og en officer Indgangsvinkel Målgruppe Opgavediskussion Loyalitet mod den politiske ledelse den offentligt ansattes Grundlovssikrede ytringsfrihed afvejning af i princippet modsatrettede hensyn ytringsfriheden bør have forrang, Afgrænsninger Tese Spørgsmål Hvilke retskilder har relevans for ytringsfriheden? Hvordan fastsætter Grundloven rammer for ytringsfriheden for offentligt ansatte? Hvilke retsteoretiske skoler findes der, og hvilken betydning har de for fortolkningen af ytringsfrihedsbegrebet? Hvilke begrænsninger i ytringsfriheden er der ved øvrige love fastlagt for offentlige ansatte? Er der særlige regler for ytringsfrihed for officerer i Forsvaret? Hvilke begrænsninger i ytringsfriheden for offentlig ansatte er der fastlagt ved domspraksis? Hvordan har Ombudsmanden udtalt sig ved behandling af sager om offentlig ansattes ytringsfrihed? Fremgangsmåde Skriveform Rapportopbygning Overlap Kilder Generelt Primær kilder (domme, retslitteratur, love) Sekundær kilder (tidl. specialer) Teori Retskildebegrebet Generelt De tre skoler Diskussion Delkonklusion Nationale civile retskilder Generelt Grundloven Grundlovens tilblivelse

5 Magtfordelingslæren i Grundloven Baggrunden for Grundlovens Grundlovens Delkonklusion Grundlovens Straffeloven Generelt: Almene bestemmelser i straffeloven vedrørende ytringsfrihed Bestemmelser i straffeloven specifikt om offentlig ansattes ytringsfrihed Delkonklusion Tjenestemandsloven Generelt Ytringsfrihed Delkonklusion Forvaltningsloven Gyldighed Generelt i Forvaltningsloven Delkonklusion Forvaltningsloven Retspraksis Generelt Retsafgørelser med pressen involveret i strafferetslige forhold Delkonklusion Øvrige sager Delkonklusion Folketingets Ombudsmand Generelt Folketingets ombudsmands beretning (FOB) FOB FOB FOB FOB 1998/ Delkonklusion Responsum Generelt Offentlig debat Politisk beslutningsproces Intern beslutningsproces Delkonklusion Den europæiske Menneskerettighedskonvention Generelt Historik Kriterier for behandling af sager Fortolkningsprincipper Fortolkningsartikler Konventionens forarbejder Margin of Appreciation Fremgangsmåde ved fortolkning

6 National ret og sagens fakta Indgreb / ikke indgreb Undtagelsesbestemmelserne Inherent limitations Menneskerettighedskonventionen i Danmark Konventionens artikel Hvem er omfattet af menneskerettighedskonventionen Artikel 10? Arbejdsgivers indskrænkning af ytringsfriheden EMD 104 Glasenapp EMD 105 Kosiek EMD 332 Vogt Sager Vedr. specielle forhold for ansatte ved de væbnede styrker Generelt EMK 10293/83 (Mr. B v United Kingdom) EMD 22 (Engel m.fl. vs Holland) EMD 252 (Hadjianastassiou mod Grækenland) Delkonklusion Særlige retskilder for officerer Generelt Opbygning af det militære retssystem Generelt Gyldighed Krigstid Borgerlig Kontra militær sag Bestemmelser om ytringsfrihed Militær straffelov Kundgørelser for Forsvaret Forsvarskommandobestemmelser- og direktiver Tidligere retspraksis Militær straffelovs forenelighed med Den europæiske Menneskerettighedskonvention Hjemmelskrav Tilgængelighedskrav Forudsigelighedskravet Nødvendighedskravet Delkonklusion Konklusion Problemstillinger Besvarelse af underspørgsmål Hvilke retskilder har relevans for ytringsfriheden? Hvordan fastsætter Grundloven rammer for ytringsfriheden for offentligt ansatte? Hvilke retsteoretiske skoler findes der, og hvilken betydning har de for fortolkningen af retten til ytringsfrihed? Hvilke begrænsninger i ytringsfriheden er der ved øvrige love fastlagt for offentligt ansatte? Er der særlige regler for ytringsfrihed for officerer i Forsvaret? Hvilke begrænsninger i ytringsfriheden for offentligt ansatte er der fastsat ved 6

7 domspraksis? Hvordan har Folketingets Ombudsmand udtalt sig ved behandling af sager om offentligt ansattes ytringsfrihed? Hvordan er ytringsfriheden for officerer i det danske forsvar begrænset for så vidt angår udtalelser som privat person? Be- eller afkræftelse af tese Perspektivering Tillæg til Embedsmandens dilemma: Loyalitet kontra ytringsfrihed

8 1. INDLEDNING Dette speciale er skrevet inden for rammerne af Forsvarsakademiets Fakultet for Højere Uddannelser, Institut for Organisation og Styring emne nr. FMF-06 1 : Embedsmandens dilemma: Loyalitet kontra ytringsfrihed. Underteksten til emnet lyder som følger: Det danske embedsmandssystem bygger traditionelt på loyalitet mod den til enhver tid siddende politiske ledelse. Denne loyalitet kan kollidere med den offentligt ansattes grundlovssikrede ytringsfrihed. Dette giver anledning til en afvejning af i princippet modsatrettede hensyn, hvilket senest gav sig udslag under forberedelsen til det nuværende forsvarsforlig. I den juridiske teori er udgangspunktet, at ytringsfriheden bør have forrang, hvilket dog ikke nødvendigvis afspejler den politiske virkelighed RELEVANS Embedsmænd står til tider overfor det i emnet nævnte dilemma. På den ene side er han 2 normalt dybt engageret og involveret i sit arbejde, hvilket typisk afstedkommer en stor loyalitetsfølelse overfor sin arbejdsplads og sine foresatte. I denne forbindelse er embedsmanden omfattet af reglerne i såvel Forvaltningslovens 27 som Tjenestemandslovens 10 og 24. På den anden side er han også en almindelig privat samfundsborger, der på lige fod med andre mennesker ønsker at kunne ytre sig frit om de emner, som han finder betydningsfulde. Henset til, at de offentligt ansatte i Danmark udgør en personalegruppe på ca personer, drejer det sig ikke om en marginal befolkningsgruppe, men om ca. 16 % af den danske befolkning. Der er ikke nødvendigvis en konflikt mellem de to ovenstående situationer. Men til tider kan embedsmanden komme i konflikt mellem de normer og holdninger, som forefindes på hans arbejdsplads og hans egen personlige opfattelse af en situation. I kraft af den større offentlighed i forvaltningen og fremkomsten af yngre og mindre autoritetstro embedsmænd, må sådanne situationer forudses at indtræffe oftere end hidtil. Såfremt han i disse situationer vælger at give offentligt udtryk for en opfattelse, som er i modstrid med arbejdspladsens opfattelse af den samme situation, opstår spørgsmålet om, hvordan hans ytringsfrihed er begrænset i forhold til andre borgere. Det er dette spørgsmål, som vores speciale vil søge at belyse, analysere og om muligt besvare. Grundet vores naturlige tilhørsforhold til Forsvaret har vi valgt i særlig grad at fokusere på ytringsfrihed for officerer i Forsvaret. Denne niche af emnet har særlig fået relevans i de seneste år, hvor der bl.a. i f.m. udarbejdelse af det nuværende forsvarsforlig, Challenger- 1 Betegnelsen FMF relaterer sig til det tidligere navn for Institut for Organisation og Styring (Faggruppe Management og Forvaltning. 2 I dette papir anvendes formen "han" om embedsmænd. Det kunne selvfølgelig også være tale om embedsmænd af hunkøn. 8

9 sagen og kritik af materiel anvendt af danske enheder udsendt i fredsstøttende missioner har været fokus på, hvilke ytringer officerer frit kan fremføre. Da officeren har en dobbeltrolle som soldat og embedsmand, har vi valgt først at analysere forhold vedrørende ytringsfrihed for offentligt ansatte i almindelighed, hvorefter vi efterfølgende vil analysere på de særlige forhold, der gør sig gældende for militært ansat personel i Forsvaret DEFINITIONER Hvad er ytringsfrihed 3? Formel ytringsfrihed Formel ytringsfrihed betyder, at der ikke kan anvendes forebyggende forholdsregler, dvs. forholdsregler, der iværksættes før ytringen er offentliggjort. Formel ytringsfrihed giver specielt en beskyttelse mod censur. Man kan derimod efterfølgende stadig blive draget til ansvar for indholdet af sine udtalelser Materiel ytringsfrihed Materiel ytringsfrihed betyder modsætningsvis, at der ikke kan pålægges ansvar i anledning af offentliggjorte ytringer Hvad er loyalitet 4? Loyalitetspligten er ikke fastsat ved lov, hvilket gør, at den er vanskelig at identificere og kvantificere entydigt. I den kommenterede forvaltningslov nævnes det, at det må antages, at loyalitetspligten i en vis grad indskrænker ytringsfriheden, som ledende embedsmænd har i forhold til råd og vejledning, som er viderebragt til deres minister. Det angives dog ikke, hvor grænsen går mellem en ledende embedsmand og en almindelig embedsmand. I Nordisk Administrativt Tidsskrift 1980 har Professor Ole Hasselbalch udtalt sig om loyalitetsbegrebet, idet artiklen primært dog tager sigte på private virksomheder. Han angiver loyalitetspligten, som den ansattes pligt til at lade sine interesser smelte sammen med virksomhedens. Dette indebærer, at den ansatte underkastes en række pligter overfor sin virksomhed. Disse er: indtagelse af holdninger der primært er i overensstemmelse med virksomhedens interesser, og kun sekundært i overensstemmelse med egne interesser, en pligt til at forhindre udsivning af oplysninger fra virksomheden, en konstant opmærksomhed på, at han udadtil kan tegne virksomhedens profil, en pligt til at informere virksomheden om forhold, der skønnes relevant og slutteligt en pligt til at undgå uhæderlig opførsel, som kunne forvolde skade på virksomheden. Som nævnt er den primære målgruppe for disse definitioner, ansatte i private virksomheder. Der er dog nogle grundlæggende forskelle på disse og offentligt ansatte. 3 Germer s Dette afsnit er baseret på dels Forvaltningsloven Kommenteret s. 338 f., dels Fortrolighed i forvaltningen s. 203 ff. 9

10 For det første er de private ansatte placeret i en konkurrenceverden, hvor en uoverlagt udtalelse uværgeligt vil kunne anvendes af en konkurrerende virksomhed. For det andet er den private virksomheds mål (oftest) ren profitoptimering. Dette gør, at den private ansattes loyalitet ligger ved firmaets målsætning, anseelse og position. Det er derimod vanskeligere at definere, hvad den offentligt ansattes loyalitet skal rette sig imod. Der kan umiddelbart være mindst tre forskellige mål for loyaliteten 5 : Loyalitet overfor ansættelsesmyndigheden. Heri er inkluderet chefer, medarbejdere og ansættelsesmyndighedens almindelige anseelse. Men da den offentlige myndighed oftest ikke befinder sig i en konkurrencesituation, virker dette mål for loyalitetspligten dog tvivlsom. Typisk er en offentlig myndigheds formål at implementere beslutninger, som er truffet af politikere. Disse politikere er valgt ved demokratiske valg, hvorfor det i almindelighed må antages, at disse beslutninger kan tåle offentlighedens (læs: vælgernes) bevågenhed. En indskrænkning af de offentligt ansattes ret til at ytre sig kritisk om trufne eller mulige beslutninger må derfor ses som et indgreb i den demokratiske proces. Man kan i den forbindelse argumentere for, at en minister, borgmester el.lign. netop befinder sig i en konkurrencesituation mod andre politiske partier, og at den offentligt ansatte derved skulle have en særlig loyalitetspligt. Dette vurderes dog at være udnyttelse af embedsmænd til partipolitiske formål. Loyalitet overfor det offentliges ve og vel eller det danske demokrati, som det mere eller mindre er beskrevet i Grundloven. Dette synspunkt kunne særligt tænkes at være gældende, før den særlige Troskabspligt blev skrevet ud af Tjenestemandsloven 6. Denne loyalitet kunne for eksempel bestå i, at offentligt ansatte handlede i modstrid med direktiver, love o.lign., udfra en betragtning om, at disse skulle være imod Grundloven, menneskerettighederne eller andre etiske retningslinier. Det er dog åbenlyst, at det ville være særdeles kompliceret, såfremt alle offentligt ansatte skulle vælge at fortolke direktiver og love efter eget for godt befindende. Derfor vurderes det, at sådanne fortolkninger bør foretages af demokratisk valgte organer og efterfølgende af den dømmende magt. Slutteligt kan loyaliteten være relateret til myndighedens opgaveløsning. Af dette følger, at den ansatte skal følge ledelsens direktiver og udføre dem i den ånd, hvormed de er givet. Den ansatte har selvfølgelig ret til at udtrykke sin eventuelle uenighed, men ved en sådan strid er det ledelsen, der bestemmer myndighedens opgaveløsning. Afslutningsvis skal det nævnes, at Folketingets Ombudsmand i sin årsberetning for 1991 skrev: Den almindelige loyalitet, man som ansat i en kommune eller anden offentlig myndighed skylder sin arbejdsgiver, kan ikke begrunde, at myndigheden søger at begrænse de ytringer, som den ansatte fremkommer med uden for tjenesten... uanset om der er tale om udtalelser, der er stærkt kritiske over for den pågældende myndighed Hvad forstås ved en embedsmand, en offentlig ansat og en officer? Opgaveteksten indeholder begrebet embedsmand. Henset til terminologien i såvel retslitteratur som udtalelser fra Folketingets ombudsmand har vi dog valgt i stedet at anvende begrebet offentligt ansat. 5 Fortrolighed i forvaltningen s Indtil 1990 var der i Tjenestemandsloven indføjet en passus, hvor der var bekendtgjort en særlig troskabspligt for tjenestemænd. 10

11 Begrebet officer defineres som en officersuddannet person, som er ansat som sådan i det danske forsvar INDGANGSVINKEL En opgaveformulering som angivet ovenstående kunne angribes på flere måder. Man kunne vælge at fokusere på organisationsteoretiske aspekter vedrørende officerens rolle i det moderne samfund og herunder foretage en kulturanalyse med henblik på at identificere, hvorfor officerer udtaler sig, som de gør. Man kunne også vælge at fokusere på mere forsvarspolitiske aspekter og herunder søge at identificere officerers mulighed for at påvirke forsvarspolitiske problemstillinger såvel gennem kommandovejen som gennem pressen. Uagtet hvor spændende sådanne angrebsvinkler end kunne være, har vi valgt at fokusere på de juridiske problemstillinger, som er forbundet med officerers ytringsfrihed. Vores begrundelse herfor er, at mens såvel en organisationsteoretisk som en forsvarspolitisk tilgang i høj grad vil bygge på subjektive antagelser om enten officerens virksomhedskulturelle profil eller forsvarspolitiske rolle, bør de juridiske forhold omkring ytringsfrihed være mere konkrete og lettere identificerbare. Endvidere finder vi, at de juridiske omstændigheder omkring ytringsfriheden under alle omstændigheder skaber rammen om enhver diskussion af officerers ytringsfrihed MÅLGRUPPE Enhver større skriftlig afhandling vil typisk være stilet til en bestemt kreds. En læges beskrivelse, analyse og konklusion på en medicinsk problemstilling vil typisk være skrevet i et sprog, som kun læger vil kunne drage det fulde udbytte af. På samme måde vil en officers fremstilling af en større operativ analyse, kun kunne forstås fuldt ud af andre officerer, mens en jurists behandling af en juridisk tvist uværgeligt vil møde en manglende forståelse blandt ikke-jurister. Dette har givet anledning til en række overvejelser vedrørende vores målgruppe. Vi er selv officerer, men vi behandler en juridisk problemstilling. Herudover er det os på den ene side bekendt, at såvel vejleder som censor på specialet vil være uddannede jurister. På den anden side er det samtidig vores ønske, at opgaven gerne skal være let tilgængelig også for personer uden et forudgående juridisk kendskab. Vores gennemlæsning af tilsvarende juridiske opgaver fra universitetsverdenen gav os det indtryk, at disse opgaver, trods deres høje faglige kvalitet, generelt var præget af en høj grad af indforståethed, idet sprogbrug, anvendelse af forkortelser samt henvisning til ikke oplistede domme krævede en vis grad af juridisk ekspertise, for at kunne forstås fuldt ud. Vi har derfor søgt at anvende en skriveform, som gerne skulle gøre specialet umiddelbart tilgængeligt for vores primære målgruppe; nemlig officerer i Forsvaret. Dette indebærer blandt andet, at en række love og domme er indskrevet i selve opgaven, således at opgaven i størst mulig omfang skal kunne læses som et selvstændigt dokument uden anvendelse af love, domsudskrifter o.lign OPGAVEDISKUSSION Underteksten til specialeemnet rummer en række udsagn og påstande, som må gøres til genstand for fortolkning, inden undersøgelsesprocessen iværksættes. I dette afsnit diskuteres en række af disse påstande/udsagn. 11

12 Loyalitet mod den politiske ledelse Det nævnes, at embedsmandssystemet traditionelt bygger på loyalitet mod den politiske ledelse. Dette lyder plausibelt, specielt i ældre tider, hvor Tjenestemandsloven decideret indeholdt en loyalitetsklausul. (Man kan i denne forbindelse overveje at sammenligne indholdet af denne med den senere så berygtede berufsverbot klausul i den tyske Tjenestemandslov.) Det har i den for os tilgængelige litteratur ikke været muligt at finde udtalelser, der decideret imødegår dette. Dog har vi søgt at uddybe beskrivelsen af loyalitetsbegrebet ved inddragelse af forskellige beskrivelser heraf den offentligt ansattes Grundlovssikrede ytringsfrihed Udfra denne udtalelse kunne man dristes til at antage, at Grundloven umiddelbart og utvetydigt sikrer den offentligt ansattes ytringsfrihed. Efter en umiddelbar gennemlæsning af diverse kilder, kom vi til den konklusion, at netop Grundlovens beskyttelse af den offentligt ansattes ytringsfrihed, er et af de centrale områder, som dette speciale skal behandle. Der er en række forskellige udlægninger af, hvilken grad af beskyttelse, som Grundloven giver. Det spænder fra Alf Ross opfattelse af, at Grundloven udelukkende giver en formel ytringsfrihed, til Peter Germers opfattelse af Grundlovens omfattende; ja næsten materielle beskyttelse af ytringsfriheden. Den umiddelbare gennemlæsning gav os endvidere en indikation af, at ytringfrihedens beskyttelse endvidere kunne ligge i Den europæiske Menneskerettighedskonvention afvejning af i princippet modsatrettede hensyn.. Dette udsagn lægger op til en principiel modstrid mellem ytringsfrihed og loyalitet, idet det stiller spørgsmålet om, hvorvidt en embedsmand kan være kritisk overfor en beslutning og samtidig implementere den loyalt? Det er umiddelbart vores opfattelse, at dette er muligt og måske endda ganske normalt ytringsfriheden bør have forrang,... Her er vi umiddelbart enige. Dette udfra en betragtning om, at ytringsfrihed, som en af de fundamentale menneskerettigheder, er et begreb, som der er lovgivet for (for eksempel Grundloven og Den europæiske Menneskerettighedskonvention), mens loyalitet er et mere flydende begreb AFGRÆNSNINGER Specialet vil som hovedregel være afgrænset til at behandle offentligt ansatte, herunder officerer i Forsvaret. I det omfang at forhold vedrørende andre personalegrupper findes relevante for specialet, og det ikke er muligt at finde tidssvarende oplysninger vedrørende dette speciales primære målgruppe, vil disse forhold dog i fornødent omfang blive inddraget. Vedrørende ytringer skelnes der ofte mellem ytringer fremsat på vegne af myndigheder og ytringer fremsat som privatperson. Vi har valgt at fokusere på udtalelser fremsat som personlige meningstilkendegivelser, idet regulering af ret til udtalelser fremsat på vegne af offentlige myndigheder eller udtalelser af direkte tjenstlig karakter, vurderes at være klart belyst. I sidstnævnte tilfælde udtaler officeren/embedsmanden sig på vegne af myndighe- 12

13 dens chef, hvorfor det ganske naturligt er tilladt for chefer at fastsætte regler for sådanne udtalelser. Udtalelser på vegne af myndigheder er således ikke af særlige relevans for dette speciale, men forhold vedrørende disse vil blive inddraget i det omfang, de kan anvendes til at belyse for eksempel en ændring inden for retspraksis. Samme anvendelse vil finde sted for forhold vedrørende udtalelser indeholdende æreskrænkende, fortrolige eller andre ulovlige oplysninger. Specialet vil endvidere fokusere på udtalelser fremsat af offentligt ansatte, som ikke er tæt placeret på den politiske beslutningsproces, idet det er vores ønske at fokusere på ytringsfriheden for den "almindelige" officer i det danske forsvar TESE Som udgangspunkt for opgaven har vi opstillet denne tese: Officerer i Forsvaret har ikke den samme ytringsfrihed som andre borgere i Danmark. Tesen er opstillet som et fokuseringsværktøj med henblik på at tilsikre, at opgaven ikke mister fokus undervejs. Det er vores hensigt, at opgavens endelige konklusion klart skal kunne af- eller bekræfte tesen. Men for at nå så langt finder vi det vigtigt på et tidligt tidspunkt i processen at identificere en række spørgsmål, som vi ønsker at besvare i f.m. vores udarbejdelse af specialet SPØRGSMÅL Som det overordnede spørgsmål til vores problemformulering har vi valgt Hvordan er ytringsfriheden for officerer i det danske forsvar begrænset for så vidt angår udtalelser som privatperson? Dette overordnede spørgsmål nedbrydes efterfølgende i en række underspørgsmål med det formål, at den akkumulerede besvarelse af underspørgsmålene samlet skulle udgøre besvarelsen af hovedspørgsmålet, idet tesen efterfølgende vil fremstå som værende afeller bekræftet. Vi har fundet frem til følgende underspørgsmål: Hvilke retskilder har relevans for ytringsfriheden? Vi vurderer umiddelbart, at Grundloven er af stor relevans for emnet. Herudover har vi fundet frem til, at Den europæiske Menneskerettighedskonvention, Tjenestemandsloven, Forvaltningsloven, Straffeloven, udtalelser fra Folketingets Ombudsmand samt afsagte retsafgørelser vedrørende emnet kan være relevante. For så vidt angår officerer i Forsvaret er Militær Straffelov endvidere relevant. Endvidere har også Kundgørelser for Forsvaret interesse, idet dette er Forsvarsministeriets direktiv til bl.a. Forsvarskommandoen om, hvordan de forskellige love skal fortolkes. 13

14 Hvordan fastsætter Grundloven rammer for ytringsfriheden for offentligt ansatte? Vi anser umiddelbart Grundloven som værende den vigtigste retskilde i f.m. behandling af ytringsfrihed, hvorfor vi i særlig grad ønsker at fokusere på denne. Grundlovens 77 omhandler den almindelige ytringsfrihed gældende for alle borgere i Danmark. Det ønskes fastlagt, i hvilket omfang 77 beskytter såvel den formelle som den materielle ytringsfrihed. Dette gøres udfra den i 77 angivne tekst, udfra lovens forarbejder samt ikke mindst juridisk litteratur vedrørende emnet. I forbindelse med vores behandling af retslitteratur vil vi søge at inddrage flere forskellige opfattelser af problemstillingens juridiske forhold. Vores fokus vil rettes mod Henrik Zahles, Alf Ross, Peter Germers og Bent Christensens fortolkninger af loven Hvilke retsteoretiske skoler findes der, og hvilken betydning har de for fortolkningen af ytringsfrihedsbegrebet? Vi ønsker at finde et finde et juridisk teoriapparat, som kan anvendes for at fremhæve forståelsen af de juridiske lomæssigeder og udviklinger. Ved gennemlæsning af relevant retsdogmatisk litteratur fandt vi frem til tre hovedskoler inden for dansk retkildefortolkning. Disse er repræsenteret ved retsteoretikerne Alf Ross, Henrik Zahle og Preben Stuer Lauridsen Hvilke begrænsninger i ytringsfriheden er der ved øvrige love fastlagt for offentlige ansatte? Som nævnt ovenstående vil vi endvidere undersøge, hvilke begrænsninger som pålægges offentligt ansatte ved Den europæiske Menneskerettighedskonvention, Tjenestemandsloven, Forvaltningsloven, Straffeloven,. Det undersøges endvidere, i hvilket omfang Den europæiske Menneskerettighedskonvention har gyldighed i dansk ret, herunder specielt overfor offentlig ansatte. I forbindelse med besvarelsen af dette spørgsmål søges såvel dansk som udenlandsk juridisk litteratur inddraget Er der særlige regler for ytringsfrihed for officerer i Forsvaret? Det ønskes undersøgt, i hvilket omfang officerer i Forsvaret begrænses i retten til ytringsfrihed ved Militær Straffelov. Det undersøges endvidere, hvorvidt der internt i Forsvaret ved bekendtgørelser og/eller bestemmelser er fastsat yderligere bestemmelser herfor Hvilke begrænsninger i ytringsfriheden for offentlig ansatte er der fastlagt ved domspraksis? Det ønskes belyst, hvorledes domstolene har dømt ved emner af denne art. Ved at sammenholde og analysere forskellige domme ønskes det konkluderet, hvilken domspraksis der eksisterer på området. Vi er bevidste om, at konklusionen muligvis ikke viser sig at være entydig, da domspraksis involverer en række forskellige retsinstanser Hvordan har Ombudsmanden udtalt sig ved behandling af sager om offentlig ansattes ytringsfrihed? Det ønskes belyst, i hvilket omfang ombudsmandens udtalelser har retsvirkning, såvel teoretisk som reelt, i Danmark. Endvidere analyseres en række af ombudsmandens udtalelser m.h.p. at identificere ombudsmandens opfattelse af ytringsfriheden for offentlig ansatte. 14

15 1.9. FREMGANGSMÅDE Skriveform I forbindelse med vores valg af rapportform, stod vi overfor flere mulige fremlæggelsesformer. Efter gennemlæsning af andre juridisk prægede opgaver indhentet fra det Juridiske Laboratorium ved Københavns Universitet, besluttede vi os for at anvende en redegørende analyse, idet den traditionelle militære fremlæggelsesform med klar adskillelse mellem redegørelse og analyse ikke fandtes hensigtsmæssig til et speciale af denne type. Herudover er specialet udfærdiget efter de retningslinier, som er givet i Forsvarsakademiets Vejledningssamling Del III og IV Rapportopbygning Vi har valgt at opbygge det skriftlige produkt af vores specialeproces, som følger: Kapitel 1, Indledning Denne indlednings formål er dels at introducere læseren til emnet, dels at sætte rammerne for resten af opgaven. Dette inkluderer blandt andet definering af en række begreber og en beskrivelse af hvilken målgruppe, samt heraf følgende skriveform, der er valgt. Endvidere gennemføres en opgavediskussion ledende til vores tese, problemformulering og opgavespørgsmål Kapitel 2, Teori I dette kapitel diskuteres de tre skoler inden for retskildelæren. Det søges identificeret, hvilke retsteoretikere, som bedst finder anvendelse i forbindelse med vores undersøgelses proces Kapitel 3, Nationale retskilder I dette kapitel undersøges primært Grundlovens indvirkning på ytringsfrihedsbegrebet. Der sættes fokus på 77, idet det undersøges, hvorfor den har sin nuværende form, samt hvilken grad af ytringsfrihed paragraffen hjemler. Efterfølgende undersøges det, i hvilket omfang Straffeloven, Tjenestemandsloven og Forvaltningsloven påvirker ytringsfriheden for offentligt ansatte. I forbindelse med undersøgelserne af de forskellige nationale love analyseres en række afgørelser fra Folketingets Ombudsmand. Kapitlet afsluttes med en delkonklusion Kapitel 4, Den europæiske Menneskerettighedskonvention Kapitlet indeholder en kort redegørelse for Den europæiske Menneskerettighedskonventions opbygning, samt for de tilhørende konventionsorganer. Derefter undersøges det, hvilken retsfilosofi, der ligger bag fortolkningen af konventionen, samt hvilke fremgangsmåder der anvendes i forbindelse med konventionsorganernes sagsbehandling. Det undersøges slutteligt, hvilken ytringsfrihed for offentligt ansatte der udspringer af konventionen. Kapitlet afsluttes med en delkonklusion Kapitel 5, Særlige retskilder for officerer Det undersøges her, om der findes særlige regler vedrørende ytringsfrihed for officerer i Forsvaret. I denne forbindelse undersøges retspraksis fra militær straffelov, idet det afslut- 15

16 ningsvist undersøges, i hvilket omfang ytringsfriheden er særligt begrænset for officerer. Der afsluttes med en delkonklusion Kapitel 6, Konklusion En kort redegørelse for de i kapitel 6 fremkomne resultater. Endvidere søges specialets tese be- eller afkræftet. Det undersøges i hvilket omfang, de opstillede spørgsmål er blevet besvaret Kapitel 7, Perspektivering I dette kapitel diskuteres det, hvilke konsekvenser vi kan drage af specialets konklusion. Det søges belyst, hvad konklusionen betyder i forhold til såvel tænkte som aktuelle situationer, hvori der er en konflikt mellem ytringsfrihed og loyalitet. Der inddrages ligeledes en række eksempler, som ikke har været behandlet ved domstolene eller Ombudsmanden. Der gives en forudsigelse for mulige udviklinger inden for specialets fokusområde. Endvidere filosoferes der afslutningsvis over, hvilke nye spørgsmål der er blevet rejst som følge af de i specialet fremkomne konklusioner Overlap I forbindelse med vores skriveproces er vi flere gange stødt på emner, som naturligt har kunne placeres flere steder i specialet. Dette gælder for eksempel undersøgelsen af menneskerettighedsdomstolens afgørelse vedrørende Engelsagen, som enten kunne placeres under behandlingen af Den europæiske Menneskerettighedskonvention, eller ved behandlingen af de særlige retsforhold, som er gældende for medlemmer af de væbnede styrker. Vi har i hvert tilfælde valgt den løsning, som efter vores opfattelse har givet den mest naturlige placering i specialet KILDER Generelt Vi har valgt at inddele vores kildemateriale i primære og sekundære kilder. De primære kilder er der, hvor vi har hentet de faktuelle oplysninger, som anvendes i f.m. den redegørende analyse, hvorimod de sekundære kilder fortrinsvist har været anvendt til inspiration samt indhentning af baggrundsviden om forskellige områder. For så vidt angår kilder indhentet ved hjælp af Internettet er disse angivet med Internetadresse samt dato for indhentning. I tillæg til dette speciale er vedlagt vores kildeliste. Kildeindsamlingen blev afsluttet 1. april Primær kilder (domme, retslitteratur, love) Vores vigtigste kilder har uden tvivl været den retslitteratur, som vi har samlet sammen i gennem undersøgelsesforløbet. De retslitterære bøger har i stort omfang kunnet bidrage med såvel faktuelle oplysninger som informationer af mere almen karakter. Herudover har vi anvendt en del kommenterede lovsamlinger, idet disse vurderes at være fundamentet for arbejdet med specialet. Slutteligt har domstolenes fortolkning af disse love (dvs. domme) været en vigtig kilde. Vedrørende domme og love har vi bl.a. anvendt den PC baserede lov- og domssamling benævnt Studieskiven, som indeholder såvel Ugeskrift for Retsvæsen som Karnov Lovsamling. 16

17 Sekundær kilder (tidl. specialer) Som sekundære kilder er blandt andet anvendt artikler i tidsskrifter og aviser, opslagsværker samt andre afhandlinger omhandlende ytringsfrihed for offentligt ansatte. Da emnet, til vores vidende, ikke i stor udstrækning har været anvendt på Forsvarsakademiet, har vi fremskaffet relevante specialer fra blandt andet det Juridiske Laboratorium ved det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. 17

18 2. TEORI 2.1. RETSKILDEBEGREBET Generelt Der er flere forskellige opfattelser af, hvad en retskilde er. I vores kildegennemgang er det dog konstateret, at selvom der i mange år har været en fast opfattelse, så er der i de senere år sket en opblødning, hvorfor vi har koncentreret os om to af de fremmeste fortalere for den ældre, faste opfattelse og den nyere, mere bløde opfattelse. Herudover vil vi diskutere den såkaldte polycentriske retskildelære 7. I dansk ret opererer man almindeligvis med fire retskilder 8 : Grundloven, Præjudikater, det vil sige øvrige love og retspraksis, Bekendtgørelser samt Forholdets natur De tre skoler Alf Ross Afdøde professor Alf Ross, så retskildebegrebet som læren om, hvorfor domstolene dømmer, som de gør. Ross mente, at domstolenes handlinger kan forudsiges, fordi de handler inden for et givet normsæt som en slags matematisk formel, der er givet af den lovgivende myndighed, og dermed ligger fast, fordi lovtekstens bogstav følges 9. Opremsningen af retskilder ovenfor er således en prioriteret liste, hvor domstolene slavisk bør følge prioriteringen, for at nå frem til en afgørelse. Med denne opfattelse opstår spørgsmålet, hvorledes der så kan komme en udvikling i domstolenes virke. Hvis alt ligger fast på forhånd, virker det ikke troligt, at domstolspraksis udvikler sig over tid, og den eneste udvikling er ved ny lovgivning Preben Stuer Lauridsen Mod denne opfattelse står Preben Stuer Lauridsen. Han mener, at retskilderne er en betegnelse for reglerne eller normerne for korrekt retsdogmatisk beskrivelse, og retskildelæren er en lære om disse reglers og nomers nærmere indhold 10. Det betyder, at domstolspraksis skal inddrage selve idéen bag lovgivningen. Man ser altså på filosofien for retsvæsnet, og dermed lovgivernes intentioner med de regler og normer, der er nedfældet i lovgivningen. Heraf følger naturligt, at ovenfor nævnte liste ikke er prioriteret, idet Lauridsen ser forholdets natur som det vigtigste. Denne regel er dog ikke altid gældende, idet Lauridsen argumenterer for, at der kan forekomme tilfælde, hvor man må se på andre retskilder end lige netop forholdets natur som de primære Zahle, Samfunn, Rett, Rettfærdighed, festskrift til Thorstein Eckhoffs 70 årsdag, s. 752 ff. 8 Advokat Inger Loft, lektion på FHMU, 26 september Lauridsen s. 52 ff. 10 Lauridsen s Samtale med cand. jur Ulrik Stigaard-Jensen indenrigsministeriets kommunalafdeling. 18

19 Den polycentriske retskildelære Professor Henrik Zahles teori om den polycentriske retskildelære 12 har sit udspring i det forhold, at den dømmende magt er uafhængig af den lovgivende magt. Det vil sige, at den administrative fortolkning af lovgivningen, der udmønter sig i administrativ praksis og udarbejdelse af cirkulærer og bestemmelser, er gældende for administrationen og underliggende myndigheder, men ikke for domstolene. Domstolenes underkendelse af en afgørelse, som har været i overensstemmelse med praksis, bygger ikke på en entydig opfattelse af denne praksis som ulovlig, men på en præference for en anden fortolkning af loven 13. Domstolene er ikke underlagt en pligt til at studere forarbejder for lovgivningen på samme måde som de administrative myndigheder, men alene lovteksten. Ud fra forskellige paragraffer i lovgivningen kan domstolene dermed anlægge et differentieret syn på lovgivningens ånd. Dette giver et skisma, hvor domstolene kan underkende administrativ praksis, selvom den administrative myndighed har arbejdet efter samme praksis i længere tid. Såfremt domstolene underkender praksis inden for et myndighedsområde, erklæres samtlige direktiver og cirkulærer dermed samtidigt ugyldige, og administrationen må tilrette hele bestemmelseskomplekset til domstolens fortolkning af forholdet Diskussion Den polycentriske retskildelære står i modsætning til Ross og hans opfattelse om, at retspraksis ikke kan udvikle sig over tid, og at praksis derfor ikke kan ændres. Idet administrationen jo netop har praksis på sin side, vil den polycentriske retskildelære ikke kunne implementeres i en tankegang, der følger Ross udlægning, fordi grundtanken, med at domstolene kan ændre praksis ved udelukkende at fortolke lovteksten, ville være ugyldig. Dette fordi den administrative praksis ville være støttet af bestemmelseskomplekset, der i Ross betragtninger er en gældende retskilde. Den polycentriske teori ses derimod ikke at være i væsentlig modstrid med Lauridsen, Lauridsen ser dog retskilderne i et lidt andet lys end Zahle. Zahles argument om at domstolene suverænt bestemmer fortolkningen af lovteksten uden væsentlige påvirkninger af faktorer ude fra, strider mod Lauridsens holdning om at se domstolenes afgørelser i et samfundspåvirket lys, hvor den vigtigste påvirkning ikke er lovtekstfortolkning, men samfundets påvirkning af dommernes syn på den eksisterende lovgivning. Samlet betragtet ses de tre anskuelser som følger: Ross er den mest konservative, men også forældede, Zahle er placeret i midten, og Lauridsen er den mest dynamiske og fortaleren for forandringer og udvikling i retskildebegrebet. Den nyere juridiske tænkning hælder efter vores opfattelse mest til Lauridsens fortolkning af selve retskildebegrebet, idet man således har mulighed for at udvikle domstolspraksis over tid. Dermed får man et retsvæsen, der følger tidens udviklinger og påvirkninger, og ikke nødvendiggør en hastig udskiftning af lovgivningen, men kan tilpasse juraen til nutiden og fremtiden i en omskiftelige verden. Dette betyder, at fortolkningen af lovgivningen ikke nødvendigvis ligger fast. Dette ses tydeligst, når der ved retspraksis afsiges forskellige domme set over tid. Der er adskillige eksempler på dette Zahle, Samfunn, Rett, Rettfærdighed, festskrift til Thorstein Eckhoffs 70 årsdag, s Zahle, Samfunn, Rett, Rettfærdighed, festskrift til Thorstein Eckhoffs 70 årsdag, s Se nedenfor afsnit retspraksis. 19

20 2.2. DELKONKLUSION Den førnævnte firedeling af retskilder er ikke absolut. Der er tale om en opdeling, der bl.a. diskuteres af Preben Stuer Lauridsen, hvor han mener, at dette kun sker af fremstillingstekniske og pædagogiske hensyn, idet det, udledt af hans forklaring af retskildebegrebet skal være muligt at udvikle retspraksis over tid, hvorfor det kan være nødvendigt at se på andre forhold end lige de her nævnte faktorer, herunder administrativ praksis, ombudsmandsudtalelser, lovforarbejder, voldgiftskendelser, fremmed ret mv. Vi vil fokusere på Grundloven, præjudikater, bekendtgørelser, forholdets natur samt Folketingets ombudsmands udtalelser. Det tidligere retslære så imidlertid inddeling af retskilderne som prioriteret, hvilket vil sige, at retspraksis ikke havde store muligheder for at udvikle sig. Den gik ud fra faste rammer, hvorefter man først fulgte lovgivningen 15, derefter så på retspraksis, bekendtgørelser og sidst på forholdets natur. Tegnene på udviklingen i retning af en mere dynamisk verden tyder dog på, at denne prioritering ikke mere stringent kan gennemføres 16. Efter vores opfattelse er der mange indikationer på, at der sker en udvikling over tid, og at nyere retspraksis viser 17, at der åbnes for nytænkning og opblødning af de faste rammer indenfor det juridiske område, hvilket vi vil søge at eksemplificere ved en gennemgang af retspraksis på området. Deraf følger, at specialet primært vil anvende Lauridsens vinkel, hvor det ikke er muligt at forudsige retspraksis stringent udfra tidligere domstolsafgørelser, hvorimod man må inddrage en mængde andre faktorer. Herunder har vi især valgt at fokusere på påvirkningerne fra international ret, hvor vi specifikt vil se på Den europæiske Menneskerettighedskonventions indvirkning i et særskilt afsnit. Vi har dog måttet konstatere, at retspraksis på specialets område ikke er stort, hverken i dansk eller international ret, hvorfor vi også vil se på Folketingets ombudsmands udtalelser, der ikke er at sammenligne med retspraksis, men dog har en præjudikær virkning 18. I dette speciale anvender vi primært de ovennævnte retsteoretikere i forbindelse med vores undersøgelse af forhold vedrørende udvikling inden for de danske retskilder, da det er vores vurdering, at det er dette område, som har været fokuspunkt for retsteoretikernes forskning og deraf følgende litteratur. 15 Jævnfør ovenfor Ross 16 Jævnfør ovenfor Lauridsen. 17 Gennemgang af retsafgørelser taget fra UfR, f.eks U H, U , samt eksempler i afsnittet retspraksis. 18 Jævnfør Lauridsen ovenfor. 20

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Av Ole Hasselbalch 1. Problemstillingen og almindelige principper Et ansættelsesforhold indebærer, at der skabes en relation mellem parterne, i hvilken lønmodtageren

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER

KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER BETÆNKNING OM KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER Afgivet af det af justitsministeriet den 22. marts 1965 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 682 KØBENHAVN 197.3 ISBN 87 503 1373 4 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

I en højere sags tjeneste

I en højere sags tjeneste I en højere sags tjeneste Afvejningen mellem overvågning og privatliv i en retlig kontekst Af Lars Bo Langsted & Søren Sandfeld Jakobsen Abstract Artiklen behandler ud fra en retsdogmatisk metode nogle

Læs mere

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret BETÆNKNING 1472 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret MARTS 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457

Læs mere

FORSVARET & PRESSEN. - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup

FORSVARET & PRESSEN. - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup FORSVARET & PRESSEN Forsvaret & Corporate Branding d - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L STK, 2004-2005

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15

OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15 Værdier og værdibaseret ledelse i forsvaret FORSVARSAKADEMIET VUT-II/L-STK 2000/2001 Specialegruppe 2. OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15 Værdier og værdibaseret ledelse i forsvaret

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Ronnie Siegumfeldt Andersen Studienr. 201201401 Vejleder: Martin Gräs Lind Master opgave

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

MiFID. Årsag og Virkning. Martin Hoffmann Pedersen. CPR.nr.: Afleveringsdato: 12. november, 2009. Antal anslag: 152.357.

MiFID. Årsag og Virkning. Martin Hoffmann Pedersen. CPR.nr.: Afleveringsdato: 12. november, 2009. Antal anslag: 152.357. MiFID - Årsag og Virkning Forfatter: CPR.nr.: Studium: Martin Hoffmann Pedersen x Cand.merc.(jur). Afleveringsdato: 12. november, 2009 Juridisk vejleder: Økonomisk vejleder: Kim Østergaard Torben Juul

Læs mere

Pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder

Pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder Pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder Kristian Bro CEPOS Prisopgave i jura 2010 Studerende ved Juridisk Institut Aarhus Universitet CEPOS udskrev i April 2010 en prisopgave omhandlende Pres på retssikkerhed

Læs mere

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Kim Klüver Christiansen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ÆLDRE STATUS 2013 ÆLDRE STATUS 2013ÆLDRE Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere