Det sikrer, at strategiplanen bliver et brugbart redskab i de mange små og store beslutninger, som dagligt foretages af skolens medarbejdere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sikrer, at strategiplanen bliver et brugbart redskab i de mange små og store beslutninger, som dagligt foretages af skolens medarbejdere."

Transkript

1 Strategi En strategiplan skal være enkel og klar. Det sikrer, at strategiplanen bliver et brugbart redskab i de mange små og store beslutninger, som dagligt foretages af skolens medarbejdere. Derfor er denne skolens Strategiplan 2012 sat op i korte afsnit og oversigter. Planen er lavet i et samarbejde med alle afdelinger og arbejdsgrupper på Dalum Landbrugsskole. Opfølgning og udførelsen af strategiplanen skal ske i de samme afdelinger og arbejdsgrupper. 1. STRATEGISK ANALYSE Dalum Landbrugsskole er anno 2011 en velfungerende erhvervsskole på næsten alle områder. Skolen tiltrækker elever fra hele landet, og disse begrunder primært deres valg med, at de har fået anbefalet Dalum Landbrugsskole pga. det gode skole- og studiemiljø, fysiske rammer og høje faglige standard. Dalum Landbrugsskole har i de senere år især vækstet indenfor de videregående landbrugsuddannelser og har derfor med ca. 500 årselever et forholdsvist højt udgangspunkt for yderligere elevtilgang. Sammen med en forventelig nedsættelse af statstilskuddet står skolen således overfor en udfordring i både at vokse yderligere og samtidig reducere omkostningerne. Skolen dækker i alt ca m 2, hvoraf ca m 2 ikke er opvarmet. Det er ca. dobbelt så mange m 2 pr. årselev som på andre erhvervsskoler, og bygningskomplekserne kræver forholdsvis mange udgifter til energi og vedligeholdelse. 1.a. Forandringsbehov (SWOT) Forenklet kan skolens forandringsbehov beskrives således: 1. Styrker Godt omdømme Stærk kultur på/omkring skolen Engagerede og udviklingsorienterede medarbejdere Høj faglig standard Godt studie- og arbejdsmiljø - gode fysiske rammer 2. Svagheder Har manglet styreredskaber i økonomi Velfærdsramt - vi har anlagt en høj standard og forventning Sætte fokus - vælge til og vælge fra Forholdsvis mange mursten og m 2 3. Trusler Behov for stram styring og forbedring af økonomien Sårbarhed overfor faldende elevtilgang med kun én uddannelse Politiske strømninger over mod større erhvervsskoler Organisationsændringer forude 4. Muligheder Landbrugsbranchen kræver mere og mere viden - skolens mission stiger Skolen er politisk respekteret og tiltænkt en central rolle i fremtiden Skolen er klar til yderligere ekspansion - har kompetencerne, faciliteterne mv. Centralt beliggende i vækstområde Mulighed for mere IDV og nye aktiviteter

2 2. STRATEGISK FORMULERING 2.a. Værdigrundlag Dalum Landbrugsskoles personale arbejder ud fra følgende værdier: 1. Overfor elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelse Vi har respekt for hinanden, og alle er lige betydningsfulde Vi opfatter hinanden som unikke personer og sætter det enkelte menneske i centrum Vi ser elever og studerende som samarbejdspartnere Vi er til rådighed for hinanden Vi viser tillid til hinanden Vi stiller synlige krav og forventninger - over middel og er konsekvente Vi er loyale og forventer loyalitet Vi støtter selvstændighedskulturen Vi opfatter kursister som kunder med væsentlig betydning for skolen 2. Overfor samarbejdspartnere, læremestre, landmænd, pårørende, foreninger, ministerium, pressen mv. Vi er åbne og troværdige samarbejdspartnere Vi viser dynamik og er fremtidsorienterede Vi udfordrer det eksisterende, indtager en progressiv holdning og skaber dialog Vi er upolitiske Vi møder kritik med ærlighed, ikke forsvar Vi konkurrerer på markedsvilkår og indtager forretningsholdninger 2.b. Mission - hvorfor er Dalum Landbrugsskole her? Hovedmission: Dalum Landbrugsskole giver skolens brugere redskaber til at omsætte nutidens ubegrænsede mængder af informationer og personlige muligheder til at den enkelte kan opkvalificere sin tilværelse. Til dette har Dalum Landbrugsskole især fokus på høj faglighed og menneskelig udvikling. Delmissioner: a. Være et væksthus for viden og innovation b. Dække den samlede landbrugsuddannelse c. Være et internationalt uddannelsessted d. Være et krydsfelt mellem land og by En uddybning af hoved- og delmissioner ses i "Strategiplan 2011" fra c. Vision - hvor vil vi hen? Vision for Dalum Landbrugsskole ved udgangen af 2012: Til næste år vil Dalum Landbrugsskole fortsat stå som landets største landbrugsskole rent elevmæssigt, og skolen vil tiltrække et øget antal elever, som kommer fra områder uden for Fyn. Med udgangen af 2012 vil skolen have minimum 4 nye uddannelsestilbud etableret, og aktiviteten på kurser og udlejning er forøget med min. 10%. Begge afdelinger udnytter deres bygningsmasse optimalt til enten undervisningsaktiviteter eller udlejning. Skolen har et regnskabsmæssigt overskud på minimum 1 million kr., som henlægges til kommende investeringer. Vision for Dalum Landbrugsskole efter 2012: Skolen ligger i et af Danmarks kommende vækstcentre.

3 Med afsæt i skolens styrke indenfor landbrugsuddannelse kan dette udnyttes til at udbygge skolens uddannelsestilbud og aktiviteter til at omfatte nye beslægtede uddannelsesområder indenfor - Sundhed og livsstil - Energi - Natur og miljø - Forskning og innovation Samtidig vil muligheden for profitable internationale aktiviteter stige. Ved at bevare sit specielle og stærke studiemiljø kan skolen indgå flere strategiske alliancer med andre uddannelsesinstitutioner og tiltrække yderligere uddannelser til skolens campus. Dalum Landbrugsskole vil frem mod 2020 således vokse til en unik erhvervsskole med et større udvalg af uddannelser og nye aktiviteter. 2.d. og handlingsplaner frem til udgangen af 2012 Det primære mål vil være at sikre et rimeligt økonomisk overskud gennem flere elever på de eksisterende uddannelser og en effektivisering af arbejdsgange til nedbringelse af omkostninger. Der vil også blive iværksat nye uddannelsestilbud; men disse forventes ikke at bidrage væsentligt til en forbedret økonomi på så kort sigt. Et indsatsområde vil være synliggørelse af skolens kvalitet og uddannelser gennem øget målrettet markedsføring. Der iværksættes en række nye markante tiltag, bl.a. info-aftner afholdt rundt i landet, øget artikelskrivning, videreudvikling af Åbent Hus-arrangementer, nyopsætning af skolens hjemmeside mv. Desuden styrkes den interne markedsføring, dvs. orientering fra grundforløbselever og opefter af skolens uddannelsesmuligheder, f.eks på jordbrugsteknolog og lederuddannelserne. På Korinth-afdelingen er målet at opnå minimum 70 årselever, som er det økonomiske balancepunkt med uændrede udgifter. Det vil hovedsageligt blive gennem 1-2 udenlandske klasser, etablering af et nyt tilbud om en delvis 10-klasse ("20/20"), et nyt gymnasialt tilbud ("EUX") samt flere brobygningselever. For at tiltrække flere elever generelt etableres et mindre dyrehold, markundervisning udbygges, og der etableres en fast kreds af samarbejds-landmænd i omegnen. Der udarbejdes indenfor kort tid en samlet masterplan for Korinth-afdelingen. På Dalum-afdelingen styrkes 2. hovedforløb gennem synliggørelse af praktikmålene og ved at udvikle bl.a. lærersamarbejdet og teamorganiseringen. På Landbrugets Lederuddannelser indarbejdes flere merkonomfag, ligesom der sættes ind med at styrke det landsdækkende kendskab til, at Dalum Landbrugsskole er stedet for lederuddannelse. Der arbejdes desuden med nye tiltag blandt lærerkollegaer f.eks. supervisionsgrupper. På jordbrugsteknologuddannelsen kan der umiddelbart optages flere studerende uden en forholdsvis stigning i undervisningsudgifterne. Der gøres derfor en ekstraordinær indsats for at orientere om JTuddannelsen, bl.a. ved møder i Jylland. Der arbejdes med at mindske frafald og samtidig en mere markant selektion af ikke studieegnede. Et af de store indsatsområder i forbindelse med JT-uddannelsen bliver udvikling af den halvanden år lange overbygning til professionsbachelor. Både på lederuddannelserne og JT fokuseres på ressourcebesparelser gennem sparede lærertimer ved færre lektion, forelæsninger, vejledningstimer mv.

4 Generelt arbejdes i undervisningen med udvikling af teamorganiseringen og omkostningsjagt. Indenfor skolens bygninger gøres en særlig indsats på at sænke energiforbruget samt øge udlejning af ledige m 2. Køkkenafdelingen skal gennemgå og optimere deres udstyr, etablere kantinesalg på Dalum afd. samt sætte øget fokus på sund kost. Skolens administration vil kvalitetsforbedre sine arbejdsgange gennem en bedre bilagshåndtering, telefonservice samt finde software til et bookingsystem og et internt kommunikationssystem (i stil med "Fronter"). Skolens bestyrelse vil i løbet af 2011 gennemføre en nyansættelse i skolens chefgruppe, som vil tilføre skolens ledelse øgede professionelle kompetencer. 14-punkts målsætning: For at opfylde ovennævnte målsætning er der opstillet 14 delmål indenfor områderne: Strategi Økonomi Organisation og medarbejdere Fysiske forhold Nye aktiviteter Delmål 2012 Strategi 1. Hver enkelt medarbejder har kendskab til klare mål for aktivitet, kvalitet og økonomi indenfor deres arbejdsområde og/eller arbejdsgruppe. Økonomi 2. Konsolidering og mindre økonomisk sårbarhed. 3. Samlet indtjeningsmål: Overskud på 1,2 mio. kr. i 2012, som henlægges til konsolidering. Organisation og medarbejdere 4. Indenfor det økonomiske råderum skal der fastholdes et godt arbejdsmiljø, hensigtsmæssig aflønning og tilfredse medarbejdere. 5. Styrket ledelse - herunder uddelegering af reelt råderum til arbejdsteams. 6. Ajourføring af chefgruppens arbejdsområder. 7. Videreudvikling af organisationen på Korinth afd. (pedel, lærere, ledelse mv.). Fysiske forhold 8. Fastlægge en samlet plan for funktion, indretning og udstyr for Korinth afd. 9. Udarbejde ajourført investeringsplan for perioden. Nye aktiviteter 10. Udvikle særlige uddannelsesforløb til unge med en gymnasial baggrund, folkeskolens afgangsklasser og lignende introduktionsforløb til landbrugsuddannelsen. 11. Etablere en permanent international klasse på Korinth. 12. Primært fastholde og forbedre skolens nuværende landbrugsuddannelser for at befæste og fastholde skolens særkende og gode brand som uddannelsessted. 13. Efteruddannelse og kursusvirksomhed undersøges for udviklingsmuligheder. 14. Udvikle professionsbachelor-uddannelsen. Oversigt over handlingsplaner For at opnå de 14 opstillede delmål har skolens forskellige afdelinger og daglige arbejdsgrupper udvalgt områder indenfor hvilke, de har udarbejdet handlingsplaner. Disse handlingsplaner har indgået som vigtige bidrag til de prioriterede handlingsplaner, som chefgruppen efterfølgende har opstillet.

5 Chefgruppen har vist stor respekt for arbejdsgruppernes bidrag; men ikke alle bidrag har der været ressourcer til at medtage, ligesom det har været nødvendigt at tilrette forskellige indkomne handlingsplaner af samme årsag. Prioritering af handlingsplanerne er foretaget efter følgende parametre: 1. prioritet: Hvad giver flere elever? 2. prioritet: Hvad giver mere indtægt? 3. prioritet: Hvad giver effektivisering og sparede omkostninger? Desuden er der prioriteret mellem: A. På kort sigt ( ) B. På lang sigt (Efter 2012) Bestyrelse og chefgruppe har yderligere bidraget med handlingsplaner. Det samlede sæt handlingsplaner for perioden frem til udgangen af 2012 vises efterfølgende i oversigtsform. Delmål og handlingsplaner Strategi: 1. Hver enkelt medarbejder har kendskab til klare mål for aktivitet, kvalitet og økonomi indenfor deres arbejdsområde og/eller arbejdsgruppe. - Kommunikation af strategi og budget - Ændring af teamkoordinator til teamleder Økonomi: 2. Konsolidering og mindre økonomisk sårbarhed. - Forbedrede rutiner vedr. bilagshåndtering - Lokalebooking/indkvarteringslogistik 3. Samlet indtjeningsmål: Overskud på 1,2 mio. kr. i 2012, som henlægges til konsolidering. - Ressourcereduktion på LLU - Øget aktivitet på JT - Omkostningsreduktion på JT - Effektivisering af administration Organisation og medarbejdere: 4. Indenfor det økonomiske råderum skal der fastholdes et godt arbejdsmiljø, hensigtsmæssig aflønning og tilfredse medarbejdere. - Arbejdsplaner for pedeller/rengøring - Godt arbejdsmiljø 5. Styrket ledelse - herunder uddelegering af reelt råderum til arbejdsteams. - Ændring fra teamkoordinator til teamleder 6. Ajourføring af chefgruppens arbejdsområder. (Bestyrelsen arbejder med plan) 7. Videreudvikling af organisationen på Korinth afd. (pedel, lærere, ledelse mv.). Henvisning til mål 8 Fysiske forhold: 8. Fastlægge en samlet plan for funktion, indretning og udstyr for Korinth afd. Masterplan for Korinth: - Biogas - Husdyrhold til praksisnær undervisning på Korinth

6 - Dele af plan for og ideer til funktion, indretning og udstyr på afdeling Korinth - Udnyttelse af biogas - Udnyttelse af staldene på Korinth 9. Udarbejde ajourført investeringsplan for perioden. - Forbedrede kantineforhold - Tilpasning af maskinkapacitet i køkken - Reducere energiforbruget - Køkkenområdet samt servering af mad Nye aktiviteter: 10. Udvikle særlige uddannelsesforløb til unge med en gymnasial baggrund, folkeskolens afgangsklasser og lignende introduktionsforløb til landbrugsuddannelsen. - 20/20 - Brobygning - EUX 11. Etablere en permanent international klasse på Korinth. - En klasse med internationale elever, august 2011 og Primært fastholde og forbedre skolens nuværende landbrugsuddannelser for at befæste og fastholde skolens særkende og gode brand som uddannelsessted. - Rød tråd gennem uddannelserne (rollemodeller) - Tættere kontakt/samarbejde mellem skole og erhverv/landmænd - Praktikmålenes synliggørelse - Udvikling af uddannelsen på 2. HF - Danmarks bedste og største lederuddannelse indenfor jordbruget - At inddrage flere merkonomfag på LLU og opnå større succes med integrering af merkonomfag på LLU 13. Efteruddannelse og kursusvirksomhed undersøges for udviklingsmuligheder - Indkvarteringslogistik og lokalebooking 14. Udvikle professionsbachelor-uddannelsen - Udvikling af PBa Markedsføring: - INFO-aftner rundt i landet - Større synlighed - Markedsføring af LLU på Dalum Landbrugsskole - Åbent hus og INFO-møder - generel markedsføring 3. STRATEGISK IMPLEMENTERING 3.a. Initiativer frem til ultimo 2012 Iværksættelsen og opfølgningen på handlingsplanerne skal foregå i skolens etablerede organisation. De etablerede daglige arbejdsgrupper og teams har ansvar for, at de handlingsplaner, der vedrører deres område, gennemføres. 3.b. Tjekliste med ansvar og deadlines For at sikre en klar initiativpligt og ansvarsfordeling er handlingsplanerne samlet i en oversigt, som samtidig angiver statustidspunkter og deadlines, hvor arbejdet vil blive opgjort. Der udarbejdes en statusrapport over alle handlingsplaner umiddelbart efter hvert statustidspunkt, som formidles til alle medarbejdere. Dette skal sikre: - At der er vedvarende fokus på at opfylde handlingsplanerne. - At målopfyldelsen synliggøres og evalueres.

7 4. AFSLUTNING - DALUM LANDBRUGSSKOLE EFTER 2012 Der er bevidst valgt et kort perspektiv for denne handlingsplan - som hovedsageligt er en ajourføring af planen for Derfor er denne strategiplan meget handlingspræget og den korte tidshorisont ikke egnet til større visioner og videreudvikling af Dalum Landbrugsskole. Tanken er imidlertid, at næste strategiplan skal indeholde et betydeligt længere perspektiv - f.eks. frem til 2020 med tilsvarende langt større muligheder for nytænkning og udvikling. Derfor er større strategiske ideer, forslag og tanker meget velkomne allerede nu. Der vil helt sikkert blive endnu mere behov for landbrugsuddannelse på højt fagligt niveau frem mod 2020.

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter

Læs mere

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Marts 2015 Forord Den danske jordbrug- og fødevarebranche er i konstant udvikling og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere