Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013"

Transkript

1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen og Jens Johansen Side 1 af 21

2 Tilsynsresultat Opfølgning på udviklingspunkter og / eller påbud fra sidste års tilsyn Fonden Levestedet fik følgende to udviklingspunkter ved tilsynet i 2012: Leder anbefales at opdatere retningslinjer for medicinhåndtering, således proceduren ved fejl og utilsigtede hændelser også er beskrevet Leder anbefales at beskrive en procedure for opfølgning af sygefravær. Proceduren for indberetning af utilsigtede hændelser findes nu i personalehåndbogen. Lederen har gennemgået proceduren med medarbejderne og drøftet emnet ud fra cases. Medarbejderne, som deltager i tilsynet, er ikke bekendt med proceduren for indberetning. Opfølgning på sygefravær ligger i faste rammer medarbejderne bliver indkaldt til samtale, hvis sygefraværet varer længere end 3 uger. Herefter lægges en individuel plan for det videre forløb. Vurdering: På baggrund af rundgang i botilbuddet, interview med leder, medarbejdere og pårørende, vurderes det, at Fonden Levestedet er et godt botilbud i god udvikling. Tilbuddet har høj faglighed. Der er et stort ønske at udvikle og støtte beboerne i at få et godt liv, ud fra en vurdering af den enkelte beboers forudsætninger. Lederen og medarbejderne er meget engagerede og virker glade for deres arbejde. Der er enkelte mangler i dokumentationen vedr. medicinhåndteringen, som medfører et påbud. Fonden Levestedet placeres i kategori 2 i henhold til Psykiatri- og Handicapsekretariatets koncept for tilsyn. Udviklingspunkter: Lederen anbefales at gennemgå proceduren for indberetning at utilsigtede hændelser. Lederen anbefales at sikre, at de personlige værger føler, at de har indflydelse på handleplanen. Påbud: Lederen skal sikre, at der findes oplysninger om den ordinerende læge samt dato for ordination på medicinlisten, i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Afsluttede ordinationer skal ligeledes kunne findes i dokumentationen. Handleplan: Ikke relevant Side 2 af 21

3 Samlet vurdering 1. Forholdene er meget tilfredsstillende. Der kan være udviklingspunkter, som tilbuddet skal arbejde med til næste tilsyn X 2. Forholdende er tilfredsstillende. Der gives enkelte påbud som det forventes at botilbuddet har rettet op på inden næste års tilsyn 3. Forholdene er ikke tilfredsstillende / bekymrende. Der gives påbud, som det forventes at botilbuddet har rettet op på indenfor 3 6 måneder, hvor der vil blive gennemført opfølgende tilsyn 4. Forholdende er kritisable / uacceptable. Der gives påbud og botilbuddet kommer under skærpet tilsyn Side 3 af 21

4 Indholdsfortegnelse Tilsynsresultat... 2 Formål med tilsynet Ved tilsynet er følgende personer interviewet Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Interview med leder vedr. fysiske rammer Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Interview med leder vedr. medarbejderforhold og arbejdsmiljø Interview med leder vedr. tilbuddets beboere Interview med pårørende Interview med medarbejdere Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Side 4 af 21

5 Formål med tilsynet. Vordingborg Kommune har ifølge Retssikkerhedslovens 15 og 16 pligt til, at føre tilsyn med kommunens tilbud. Tilsyn på private botilbud gennemføres i henhold til Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud nr af 16. december fra Socialministeriet. Der skal føres tilsyn med om institutionen fortsat arbejder i henhold til det med Vordingborg Kommune indgåede godkendelsesgrundlag med hensyn til pædagogik, fysiske rammer, medarbejdere og økonomi. Formålet med tilsynet er angivet som: At sikre, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet, At sikre at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. At bidrage til at fastholde og udvikle den samlede kvalitet i tilbuddene på kort og lang sigt ved at afdække potentielle udviklingsområder. At give information til driftsledelse, bestyrelse og den politisk organisation om, hvordan tilbuddene løser de kommunale opgaver. At give borgere og deres pårørende mulighed for at blive hørt. At sikre åbenhed om tilbuddene via offentliggørelse af tilsynsrapporterne på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Tilsynet omfattede: Interview med ledelsen Interview med medarbejdere Interview med pårørende Observeret tilsyn med beboere Besigtigelse af de fysiske rammer på adressen 1. Ved tilsynet er følgende personer interviewet Ledelse Christian Petersen, uddannet plejer. Medarbejdere Beboere Pårørende 2 medarbejdere begge socialpædagoger. Der er ikke mulighed for at interviewe beboerne p.g.a. deres psykiske handicap. To pårørende til den ene beboer Side 5 af 21

6 2. Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Emne Er der fulgt op på eventuelle udviklingspunkter og/eller påbud fra tilsynet i 2012 Grundlag Fonden Levestedet fik følgende to udviklingspunkter ved tilsynet i 2012 Leder anbefales at opdatere retningslinjer for medicinhåndtering, således at proceduren ved fejl og utilsigtede hændelser også er beskrevet Leder anbefales at beskrive en procedure for opfølgning af sygefravær Proceduren for indberetning af utilsigtede hændelser findes nu i personalehåndbogen. Lederen har gennemgået proceduren med medarbejderne og drøftet emnet ud fra cases. Opfølgning på sygefravær ligger i faste rammer medarbejderne bliver indkaldt til samtale hvis sygefraværet varer længere end 3 uger. Herefter lægges en individuel plan for det videre forløb 3. Interview med leder vedr. fysiske rammer Emne Kort beskrivelse af tilbuddet Grundlag Fonden Levestedet er et privat botilbud i henhold til Servicelovens 107. Det er oprettet og godkendt til 2 borgere med kognitive udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er beliggende i en villa på Bogø. Beskrivelse af fysiske rammer og udnyttelse heraf Botilbuddet har til huse i en ældre villa i landlige omgivelser på Bogø. Beboerne har hver sin afdeling i huset med soveværelse, stue og bad. Den ene beboer har et lille te køkken, men ellers deles beboerne om et stort fælles køkken. Til botilbuddet hører en 3500 m² stor velholdt have, som bruges til forskellige aktiviteter. Der står en skurvogn tæt på huset, som bruges til værksted. Rammerne bliver udnyttet optimalt. Ved rundgang observeres stemning kommunikation igangværende aktiviteter rengøring og hygiejne vedligeholdelse af ejendommen Den ene beboer er på sit værelse, da tilsynet ankommer. Han skal af sted til Jylland på ferie med to medarbejdere. Han virker meget glad og hilser på tilsynshavende. Der er en god og hyggelig stemning og både medarbejdere og leder taler varmt og respektfuldt til beboeren. Der er en meget tilfredsstillende rengøringsstandard. En medarbejder står for rengøringen to gange om ugen. De to nuværende beboere skal ikke bruge deres energi på rengøring. Side 6 af 21

7 Villaen fremstår vedligeholdt - er blevet ombygget af flere omgange - sidst i Der mangler dog enkelte steder udvendig vedligeholdelse Beredskabsplanen evakueringsplan afholdelse af brandøvelser har medarbejderne førstehjælpskurser? Alle medarbejdere kender beredskabsplanen. Brandøvelse gennemført ved Falck maj Brandøvelserne bliver gennemført hvert andet år alle fastansatte medarbejdere deltager. Der er kaldt vikarer ind på dagen, som sørger for at være væk fra huset mens øvelsen foregår. Beboerne deltager ikke, på grund af deres psykiske funktionsevne Leder fortæller, at øvelserne er meget livagtige med sminkede medarbejdere og effekter. 4. Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Emne Botilbuddets målgruppe Grundlag Fonden Levestedet henvender sig til borgere med kognitive udviklingsforstyrrelser. Fx tilknytnings- og kontaktforstyrrelser med og uden udad reagerende impulsadfærd. Særlige psykiske lidelser og tilstande, der indebærer samarbejde med psykiatrien. Psykisk udviklingshæmmede, der er stærkt pleje og omsorgskrævende Værdigrundlag Fonden Levestedet har udarbejdet følgende værdigrundlag: Troværdighed: Vi er troværdige - vi siger det vi gør, og vi gør det vi siger. Vi fremstår som loyale, troværdige og professionelle mennesker. Derved minimerer vi konflikter, misforståelser og fejltolkninger. Ansvarlighed: Vi udviser ansvarlighed overfor hinanden. Vi lader aldrig andre stå alene, op vi tager ansvar for egen og andres udvikling. Derved styrker vi vores sammenhold og samarbejde. Respekt: Vi udviser respekt og på den måde gør os fortjent til respekt. Det gør vi ved at være tolerante, imødekommende, lyttende og motiverende overfor hinanden, samarbejdspartnere og pårørende. Side 7 af 21

8 Engagement: Vi er engagerede mennesker. Det viser vi ved at være involverede, nysgerrige samt tryghedsskabende. Pædagogisk målsætning Målet er at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt. Denne træning i selvhjælp har to formål, funktionstræning og forvaltning af eget liv. De teoretiske referencer Botilbuddet arbejder med neuropædagogik. Næsten alle medarbejderne har nu gennemført efteruddannelse i dette. De pædagogiske metoder Fonden Levestedet arbejder ud fra en miljøterapeutisk grundstruktur, med et videns syn hvor man forsøger at forstå det særegne i hvert menneske og udvikle dette menneskes mentale evner gennem aktiviteter og relationer. Funktionstræningen indebærer f.eks. at lære borgeren at stå op om morgenen, vaske sig, tage tøj på, spise mad til måltiderne, handle og gå i seng. Meget foregår ved verbal guidning af beboerne, ud fra JEG - støttende teori. Der arbejdes mod at beboerne kan forvalte deres eget liv. Det handler om, at kunne give udtryk for, hvordan man gerne vil tilpasse sin adfærd i forhold til omgivelsernes forventninger og normer og være hovedaktør i egen livsførelse. Der er en stor viden om metoden blandt personalet Organisering af stedet antal medarbejdere faggrupper Botilbuddet har været en fond siden januar Bestyrelsen består af fire personer, inklusiv leder og en medarbejderrepræsentant. Ansatte: Fire socialpædagoger (den ene fungerer som stedfortræder for lederen) To omsorgsassistenter. En social- og sundhedsassistent En deltidsansat rengøringsassistent Lederen Medarbejderne er delt op i to teams. Hvert team tager sig af én beboer. Normeringen er 1:1 i beboernes vågne timer. Fra kl. 20 og indtil kl. 8 om morgenen er der kun én medarbejder tilstede i huset. Vagterne er på henholdsvis 24 og 12 timer. Leder fungerer som administrativ/personaleleder og løser alt af økonomisk, strategisk, strukturel og faglig art. Side 8 af 21

9 Stedfortræder er, sammen med leder, ansvarlig for pædagogisk praksis og personale relaterede spørgsmål. Væsentlige ændringer siden sidste tilsyn Ingen væsentlige ændringer. Leder har uddannet sig som fitness-instruktør indenfor DGI. Skriftlige retningslinjer, vejledninger og politikker for medarbejderne alkohol rygning fravær mobning stress Alt materiale findes i en mappe. Materialet er meget velskrevet. En medarbejder er ansvarlig for opdatering. Der er ligeledes blevet beskrevet telefoni og it politik. Medicinhåndtering kendskab til gældende lovgivning interne retningslinjer/instrukser ordination/bestilling forsvarlig opbevaring dispensering og administration udlevering bortskaffelse procedure ved utilsigtede hændelser medarbejdernes forudsætninger opdaterede medicinoversigter tilsynets observationer Lederen har kendskab til gældende lovgivning og medicin instruks er udarbejdet. Medicinen dokumenteres i Bostedssystemet. Alle medicinoplysninger kan fremfindes i systemet. Selve medicinlisten mangler dog oplysninger om ordinationsdato og ordinerende læge. Det er ikke muligt at generere en samlet oversigt over afsluttet medicin. Lederen vil forelægge dette samt ovenstående for producenten af IT systemet. Beboernes medicin opbevares adskilt i et aflåst skab. Lederen er bekendt med proceduren for indberetning utilsigtede hændelser (UTH), og proceduren er beskrevet i personalehåndbogen. Proceduren er siden sidste års tilsyn gennemgået med medarbejderne og emnet drøftet ud fra cases. Lederen kontaktes altid ved behov for indberetning af UTH. Der har ikke været nogen indberetninger siden sidste års tilsyn. Lederen og stedfortræderen doserer medicinen. Stedet har løbende fokus på at holde medicinforbruget på et så lavt niveau som muligt i samarbejde med overlægen fra Oringe. Mødestruktur Hvilke møder Hvem deltager Hvor hyppigt afholdes møderne Fondsbestyrelsen afholder møder fire gange årligt, der udarbejdes dagsorden og referat. Der afholdes personale/teammøde hver anden uge. Side 9 af 21

10 Beboerne holder ikke møder, da det vurderes, at de ikke profiterer af det. Stedet har en arbejdsmiljørepræsentant. Leder og stedfortræder mødes en gang ugentligt og har løbende telefonisk kontakt. Er botilbuddet på Tilbudsportalen, og er oplysningerne opdateret Botilbuddet er på tilbudsportalen og opdaterer oplysningerne efter behov, dog er taksten for 2013 ikke blevet opdateret. Stedet har en flot hjemmeside, som er meget beskrivende. Hvordan fungerer det eksterne samarbejde med: handlekommuner sundhedsvæsen andre Der er samarbejde med visitatorerne i beboernes handlekommuner. Der er et tæt samarbejde med beboernes egne læger, Psykiatrien Region Sjælland og Filadelfia i Dianalund. Lokalbefolkningen kender beboerne, der er en naturlig del af lokalsamfundet. Levestedet har kontakt til LOS og lederen har kontakt til tidligere samarbejdspartnere. Visitation procedure som sikrer at indskrivninger ligger indenfor målgruppen De nuværende beboere har boet i botilbuddet en del år, så proceduren for indskrivning har ikke været i anvendelse, men er dog beskrevet. Procedure: I lyset af målgruppens svære problematikker, anses opholdet som længerevarende. På indskrivningstidspunktet tilstræbes det at borgeren er mellem år. Begge køn kan indskrives. Visitator fra borgerens respektive kommune tilbydes en uforpligtende samtale, hvor sagen drøftes, efter at Fonden Levestedet har modtaget relevante sagsakter og eventuelt 141 handleplan. Leder eller stedfortræder besøger herefter den visiterede på hjemadressen. Derefter inviterer Fonden Levestedet til visitations møde, hvor relevante aktører deltager inkl. Leder og stedfortræder fra Fonden Levestedet. Tidsramme for udskrivelse af kontrakt efter visitationsmødet, afhænger af den enkelte sags kompleksitet. Visitatorerne kommer årligt. April oktober. Værgerne er med til handleplansmøderne. Side 10 af 21

11 5. Interview med leder vedr. medarbejderforhold og arbejdsmiljø Emne Medarbejdernes kompetencer i forhold til målgruppen uddannelses baggrund nuværende kompetencer Grundlag Levestedet påbegyndte i september 2011 en implementering af neuropædagogik. På nær to medarbejder har alle nu gennemført efteruddannelsen ved University College Nordjylland. Uddannelsen har givet et mærkbart løft i fagligheden, hvilket både opleves af lederen og af medarbejderne selv. Medarbejdernes kompetencer svarer fint overens med beboernes behov. Mulighed for kompetenceudvikling kurser efteruddannelse Der er gode muligheder for kurser og kompetenceudvikling. Medarbejdernes faglige niveau er højt og det kan være svært at finde kurser, der udfordrer medarbejderne. Lederen tilstræber at tilrettelægge kurser på stedet med eksterne undervisere, så alle medarbejdere får den samme undervisning. Dette giver det bedste løft af fagligheden. Det giver ligeledes mulighed for en bedre efterfølgende refleksion, når alle har hørt det samme. Uddannelsesbehovene drøftes på personalemøderne og de årlige MUS samtaler. Mulighed for supervision Lederen har fundet en ny meget dygtig psykolog til at stå for stedets løbende supervision (hver 6. uge). Den nye psykolog har, udover supervision, et par gange lavet oplæg for medarbejderne, bl.a. gennemgået hukommelsen. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse hvordan løses konflikter hvordan forebygges vold registreres riv, spark, bid Medarbejderne er gode til at forebygge konflikter. De fleste af medarbejderne har været ansat i botilbuddet i en del år og kender beboernes reaktionsmønstre. De forsøger så vidt muligt at undgå situationer, hvor konflikter opstår. Episoder med riv, spark og bid registreres. Magtanvendelse kendskab til gældende lovgivning hvordan sikrer leder, at alle former for magtanvendelser bli- Alle medarbejdere har kendskab til lovgivningen, stedet har tidligere afholdt kurser om emnet og det drøftes tit med henblik på at forebygge. Magtanvendelser forekommer sjældent, da medarbejderne er dygtige til at give beboerne en struktureret og forudsigelig hverdag. Side 11 af 21

12 ver registreret intern procedure antal og type af indberetninger siden sidst intern opfølgning på magtanvendelse aktuelle ansøgninger Der har været to indberetninger siden sidste års tilsyn. Hvis beboerne f.eks. skal til lægen og have gennemført en undersøgelse øver medarbejderne med beboeren et stykke tid inden, så undersøgelsen kan gennemføres uden nogen form for konflikt. Vikarer og nye medarbejdere brug af vikarer modtagelse og oplæring af vikarer og nye medarbejdere Botilbuddet har 2-3 vikarer tilknyttet. Oftest dækker lederen eller de faste medarbejdere hinanden ind under fravær. Stedet har en meget fast medarbejderstab. Hvis der ansættes nye medarbejdere får de sidemandsoplæring de første 3 dage. Det er altid muligt at kontakte lederen, hvis der skulle opstå en svær situation. I ferier overtager stedfortræderen denne opgave. Holdningen på stedet er at medarbejderne skal føle sig sikre. Ingen skal overlades til sig selv, og der findes ingen dumme spørgsmål. Tavshedspligt kendskab til gældende lovgivning vedr. tavshedspligt overholdes tavshedspligten Alle medarbejdere har skrevet under på erklæring om tavshedspligt ved ansættelsens start. Leder har aldrig oplevet episoder med manglende overholdelse af tavshedspligten. Medarbejderne er loyale overfor stedet. Straffeattest indhentes der straffeattest ved nyansættelser Der indhentes straffeattester ved nyansættelser MED - udvalgs møder og Arbejdsmiljømøder Der er ikke MEDudvalg stedet er for lille. Stedet har en arbejdsmiljørepræsentant. Botilbuddet har fået en Smiley fra arbejdstilsynet. Bliver der afholdt MUS samtaler Afholdes én gang årligt i marts måned. APV psykisk fysisk APV, både fysisk og psykisk er udarbejdet og er opdateret i maj Side 12 af 21

13 Sygefravær opgørelse over fravær hvordan følges der op på fraværet Sygefraværet er meget lavt, ca. 3 %. Procenten er lidt højere end vanligt, da en medarbejder har været langtidssygemeldt. Opfølgning på fravær ligger i faste rammer 6. Interview med leder vedr. tilbuddets beboere Emne Beboer sammensætning aktuel belægning evt. ændringer Grundlag Stadig de samme to beboere. Administration af beboermidler kommunens/intern procedure administrationsaftaler Hver beboer har en pengekasse. Der er en økonomiansvarlig for hver beboer. Leder har fuldmagt til at hæve kontanter efter aftale med værgerne. Der er PBS betaling af alle udgifter. Kassekladde udarbejdes, og der er bilag på alt. Kasserne optælles dagligt med signatur fra de medarbejdere der har været på arbejde. Der er styr på økonomien og der er aldrig differencer. Regnskaber sendes til værgerne. Der er et fint samarbejde med begge værger. Samtykkeerklæringer Der indhentes samtykkeerklæringer hos pårørende ved behov. Tæt samarbejde med pårørende ved behov for lægekontakt. Værgemål hvor mange beboere er under værgemål aktuelle ansøgninger Begge beboere har både personlig- og økonomisk værge. Beboerindflydelse hvordan inddrages beboerne beboermøder/råd Der afholdes ikke beboermøder, men der er stor grad af indflydelse for beboerne. Medarbejderne forsøger hele tiden at finde ud af, hvad beboerne gerne vil og hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i. Side 13 af 21

14 Samarbejde med pårørende hvordan er samarbejdet pårørendemøder/råd Der er et fint samarbejde med pårørende. De pårørende kommer jævnligt på besøg og deltager ligeledes i diverse arrangementer ved højtider og lignende. Der har igen i år været afholdt sommerfest med alle medarbejdere, de to beboere og deres familier. Kost og motion kostpolitik beboernes indflydelse og deltagelse fokus på motion Botilbuddet tilbyder en varieret sund, fedtfattig kost, gerne økologisk. Der serveres fisk én gang om ugen og en kødfri middag én gang om ugen. Medarbejderne er dog opmærksomme på at tilberede mad som beboerne kan lide, den ene beboer vælger fx selv sit pålæg. Begge beboere er i svømmehallen hver uge fra okt. april. Begge går i det lokale Fitness center Der gennemføres relevant opfølgning på helbredet hos egen læge. Handleplaner hvordan udarbejdes handleplaner? inddragelse af beboere og evt. andre hvad lægges der vægt på? opfølgning hvordan? Hvert team drøfter og udarbejder beboerens handleplan. De bliver sendt til de pårørende inden det årlige handleplansmøde med mulighed for kommentarer. Værgerne deltager i handleplansmøderne. Der er løbende evaluering i forhold til den pædagogiske handleplan. Den ene handlekommune var i 2012 inde på at beboeren skulle hjemtages. Dette var værgen dog imod. Hverken værge eller botilbud har siden fået tilbagemelding fra kommunen. Dokumentation kendskab til gældende lovgivning hvordan dokumenteres der? løbende opfølgning tilsynets observationer Levestedet benytter Bostedssystemet til dokumentation. Levestedet har fokus på at dokumentationen skal understøtte fagligheden. Der dokumenteres dagligt. Medarbejderne oplever at dokumentationen er brugbar også i forhold til relevante samarbejdspartnere. Aktiviteter generelt i dagligdagen Hvert år afholder botilbuddet sommerfest med alle medarbejdere, de to beboere og deres familier. Alle er glade for arrangementet. Side 14 af 21

15 tilrettelæggelse og formål med aktiviteter interne og eksterne aktivitetstilbud Beboerne deltager hvert år i Sølundfestival. Beboerne er på ferie hvert år både i Danmark og udlandet, både med botilbuddet og den ene beboer med sin familie. Der er faste ugentlige aktiviteter som f.eks. gåture, cykelture, biblioteksbesøg, svømmehal, gokart og indkøb. Botilbuddet forsøger hele tiden at udvikle tilbuddene ud fra beboernes behov og forudsætninger. Der er musik oplevelser både i botilbuddet og ude i byen fx koncerter med klassisk musik, besøg i den lokale kirke, hvor præsten arrangerer musikaftner. Afspænding, børste stimulation, sporvejsmuseum mv. Det påtænkes at implementere brugen af ipads i beboernes hverdag, hvis det er muligt. Klagesager aktuelle klagesager procedure for behandling og opfølgning på klager Ingen klagesager. Ryge, alkohol og narkotika politikker for områderne information til beboerne Er beskrevet og implementeret. En enkelt medarbejder ryger og dette foregår altid udenfor. 7. Interview med pårørende Emne Hverdagen hvad er godt? kunne noget være anderledes? Grundlag De pårørende er meget glade for botilbuddet. De mener ikke at noget kunne være anderledes. De har mange grimme oplevelser fra tidligere botilbud. Deres søns situation er bedret betydeligt efter indflytningen på Fonden Levestedet. Oplevelsen af hjemlighed Det er opleves som et rart sted at komme. De pårørende besøger deres søn hver 14. dag og føler sig altid godt modtaget. Alle medarbejdere er søde og imødekommende. Deres hjem vil altid være deres søns hjem, men de oplever at deres søn er glad for at være her. Deres søn var før i tiden meget ulykkelig når han skulle tilbage til tidligere botilbud efter besøg eller ferie. Dette sker ikke nu. Side 15 af 21

16 Fysiske rammer tilfredshed med værelse/lejlighed tilfredshed med fælles arealer Der er fuld tilfredshed med de fysiske rammer. Medicinadministration får I den hjælp og vejledning I har brug for til jeres medicin? De pårørende er trygge ved medarbejdernes håndtering af medicinen. Dialog og samarbejde med medarbejderne/kontaktperson vælger I selv jeres kontaktpersoner? er kontaktpersonen /medarbejderne gode at tale med er I tilfredse med den støtte og hjælp I får? De pårørende kan tale med alle medarbejderne. De har tæt kontakt med lederen og ved, at de altid kan gå til ham. Han har kendt deres søn siden 2002, og de ved, at han og medarbejderne vil deres søn det bedste. Kontaktpersonen for deres søn skal snart holde op, hvilket bekymrer dem, da deres søn har været meget glad for hende. De er spændt på, hvem der bliver ansat i stedet. Kost og motion hvad synes I om maden bliver I vejledt om sund mad bliver I opfordret til motion Begge oplever at stedet har fokus på sund kost og motion. De er dog lidt bekymrede for at deres søn skal udvikle sukkersyge pga. overvægt. Har talt med lederen om dette. Er begge godt klar over, at det er en vanskelig balancegang mellem fokus på sund kost og deres søns ret til selvbestemmelse (valg af kost). Aktiviteter hvad foregår der af aktiviteter? er der nok aktiviteter? Begge oplever, at botilbuddet gør alt for at finde relevante aktiviteter for begge beboere. Begge deltager i den årlige sommerfest, som opleves som et hyggeligt arrangement. De pårørende har de senere år haft mulighed for få deres søn på besøg i deres hjem og holde ferie sammen med ham, hvilket de er meget glade for. Indflydelse i hverdagen føler I jer hørt er der beboermøder andet De pårørende kan tale med alle medarbejdere og lederen. Handleplaner De deltager i det årlige handleplansmøde. De får tilsendt handlepla- Side 16 af 21

17 er I med til at udarbejde jeres handleplan hvad mener I om jeres handleplan nen før mødet, men de føler ikke, at de har indflydelse på den. Samarbejde og indflydelse for pårørende Har tæt kontakt med stedet. Magtanvendelser kender I til reglerne om magtanvendelse har I været udsat for magtanvendelser er I informeret om klageadgang ved medarbejdernes eventuelle brug af magtanvendelse Har kendskab til magtanvendelser fra tidligere botilbud. Der er ikke længere behov for magtanvendelser overfor deres søn. Klagevejledning kender I til muligheden for at klage? Begge ved, at de kan gå til lederen med alt. 8. Interview med medarbejdere Emne Arbejdsliv på botilbuddet har I en god arbejdsplads er I glade for at gå på arbejde Grundlag Begge medarbejdere er fra det team, som altid har 24 timers vagter. Begge mener, at Fonden Levestedet er en god arbejdsplads. De har indflydelse og oplever at alt kan drøftes på personalemøderne. De har begge indtryk af, at alle de ansatte er glade for stedet. Folk er ansat længe og sygefraværet er lavt. Til trods for at der kun er to beboere er der konstant udvikling Der er stor lydhørhed fra lederen overfor medarbejdernes ønsker. Arbejdstilrettelæggelsen er god både for medarbejderne og beboerne. Det giver ro at have 24 timers vagter. Det er rart at der hele dagen er to på arbejde i huset. Begge giver udtryk for at det kunne være rart, hvis medarbejde- Side 17 af 21

18 ren fra det andet team indimellem var på arbejde lidt længere end til kl. 20, da det ville være muligt at tage ud af huset om aftenen med deres beboer. Dejligt med fridøgnene. Det er meget krævende at være på arbejde, så det er vigtigt, at man ikke har vagt to dage i træk. Dette sker dog meget sjældent og kun ved sygemeldinger. Medarbejderne er gode til at tage fat i eventuelle problemer og få dem løst. Det er hårdt arbejde med beboerne, men der er fin sparring kollegaerne imellem. Værdigrundlag og målsætning Medarbejderne har været med til at udarbejde værdigrundlaget. Værdigrundlaget er tydeligt i hverdagen. Nogle gange bliver værdigrundlaget taget op på personalemøderne, og det bliver drøftet om der stadig arbejdes ud fra det. Der er altid loyalitet overfor beslutninger. Alle har tillid til at kollegerne gør deres bedste. Teoretiske referencer Stedet skal til at arbejde med SMTTE metoden, for at sikre at de opsatte mål nås. To af de medarbejdere, som har været på efteruddannelse laver snarligt et oplæg om SMTTE metoden, for at sikre implementering. Pædagogiske metoder Medarbejderne arbejder miljøterapeutisk. Neuropædagogikken er implementeret og der ses allerede en positiv effekt. Kommunikation og omgangstone i tilbuddet hvordan taler I til beboere og med hinanden? Der tales pænt og med respekt både til beboerne og indbyrdes. Selvom beboerne kan give udfordringer, er der ingen der forfalder til en dårlig tone. Alle er meget bevidste om kommunikationen som fagligt redskab. Medarbejderne anerkender hinanden, men kunne måske godt gøre det mere. Samarbejde og dialog med ledelse føler I jer lyttet til af ledelsen får I anerkendelse fra le- Medarbejderne oplever et godt samarbejde med leder. Han er god til at lytte. Når et problem italesættes, opleves det, at lederen altid finder en løsning. Medarbejderne oplever at blive anerkendt af leder, han skriver fx Side 18 af 21

19 delsen små kommentarer som flot og godt gået. Der er gruppemøder hver 14. dag hvor alle ting kan tages op. Begge medarbejdere mener, at alle er gode til at lytte til hinanden. Ingen fornemmelse af at økonomien spiller ind. Lederen er altid lydhør. Den enkeltes beslutninger respekteres. Ingen kritiseres, tingene drøftes i stedet. Mulighed for kompetenceudvikling kurser efteruddannelse Medarbejderne giver udtryk for, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling, men at den skal være relevant i forhold til arbejdet med beboerne. Der er stor tilfredshed med undervisningen i neuropædagogik Det er fint, når alle får den samme undervisning. Fagligheden på stedet er blevet højnet. Alles deltagernes opgaver tilgængelige på botilbuddets intranet. Botilbuddet har fået en ny psykolog til supervision han er god. Den ene medarbejder fik fx talt med ham om en episode, hvor den ene beboer var dårlig, dette hjalp hende. Supervisionen kobles til neuropædagogik undervisningen - han laver relevante oplæg. Efter uddannelsen i neuropædagogik er den ene medarbejder i gang med at lave en samlet beskrivelse af den ene beboer og det pædagogiske arbejde. Medarbejderen er opsat på at materialet måske kan udvikles til undervisningsmateriale Mulighed for hjælp og støtte til beboerne i hverdagen får beboerne det de skal have ift. lovgivning og kommunens værdier? Medarbejderne giver beboerne den hjælp og støtte de har behov for i hverdagen. Handleplaner hvordan udarbejdes de? hvad lægges der vægt på? opfølgning hvordan? Handleplaner udarbejdes i fællesskab indenfor det enkelte team. Alle bidrager til den pædagogiske handleplan. Aktiviteter generelt i dagligdagen tilrettelæggelse og formål med aktiviteter interne og eksterne akti- Der foregår rigtig mange aktiviteter. Alle er gode til at tage initiativ til nye ting med respekt for beboerne ønsker. Side 19 af 21

20 vitetstilbud Samarbejde med pårørende hvordan er samarbejdet pårørendemøder/råd? Der er et fint samarbejde med pårørende. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse hvordan løses konflikter? hvordan forebygges vold? registreres riv, spark, bid? Alle forsøger at afværge konflikter og er blevet rigtig gode til at aflæse beboernes signaler. Medarbejderne er gode til at dokumentere adfærd og signaler fra beboerne og inddrage dette i det pædagogiske arbejde Magtanvendelse kendskab til gældende lovgivning? kendskab til kommunens vejledning? hvornår kan det være nødvendigt at anvende magt? oplever I nogen dilemmaer? Hvilke? De to medarbejdere har kendskab til lovgivningen. Der er meget få magtanvendelser, da medarbejderne er dygtige til at afværge konflikter. Begge medarbejdere oplever at det er vigtigt at emnet løbende drøftes, da det er et område med mange gråzoner. APV kendskab psykisk fysisk ÅPV, både fysisk og psykisk, bliver taget op én gang årligt. Medarbejderne oplever, at eventuelle problemer løses her og nu. Beredskabsplanen evakueringsplan afholder I brandøvelser? Har I deltaget i førstehjælpskurser? Der er kendskab til planen og der afholdes øvelse hvert andet år. Øvelsen er meget realistisk. Begge giver udtryk for stor tilfredshed med at få genopfrisket førstehjælpen jævnligt. Kendskab til skriftlige retningslinjer, vejledninger og politikker alkohol rygning fravær mobning stress Der er kendskab til retningslinjer, vejledninger og politikker. Alle inddrages i udarbejdelse og revidering. Side 20 af 21

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Østruplund tirsdag den 18.9.2007. Udarbejdet af jurist Annemarie Myrup og chefkonsulent Alice Storgaard. Der har været fokus på pædagogisk koncept, metoder, handleplaner,

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere