Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013"

Transkript

1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen og Jens Johansen Side 1 af 21

2 Tilsynsresultat Opfølgning på udviklingspunkter og / eller påbud fra sidste års tilsyn Fonden Levestedet fik følgende to udviklingspunkter ved tilsynet i 2012: Leder anbefales at opdatere retningslinjer for medicinhåndtering, således proceduren ved fejl og utilsigtede hændelser også er beskrevet Leder anbefales at beskrive en procedure for opfølgning af sygefravær. Proceduren for indberetning af utilsigtede hændelser findes nu i personalehåndbogen. Lederen har gennemgået proceduren med medarbejderne og drøftet emnet ud fra cases. Medarbejderne, som deltager i tilsynet, er ikke bekendt med proceduren for indberetning. Opfølgning på sygefravær ligger i faste rammer medarbejderne bliver indkaldt til samtale, hvis sygefraværet varer længere end 3 uger. Herefter lægges en individuel plan for det videre forløb. Vurdering: På baggrund af rundgang i botilbuddet, interview med leder, medarbejdere og pårørende, vurderes det, at Fonden Levestedet er et godt botilbud i god udvikling. Tilbuddet har høj faglighed. Der er et stort ønske at udvikle og støtte beboerne i at få et godt liv, ud fra en vurdering af den enkelte beboers forudsætninger. Lederen og medarbejderne er meget engagerede og virker glade for deres arbejde. Der er enkelte mangler i dokumentationen vedr. medicinhåndteringen, som medfører et påbud. Fonden Levestedet placeres i kategori 2 i henhold til Psykiatri- og Handicapsekretariatets koncept for tilsyn. Udviklingspunkter: Lederen anbefales at gennemgå proceduren for indberetning at utilsigtede hændelser. Lederen anbefales at sikre, at de personlige værger føler, at de har indflydelse på handleplanen. Påbud: Lederen skal sikre, at der findes oplysninger om den ordinerende læge samt dato for ordination på medicinlisten, i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Afsluttede ordinationer skal ligeledes kunne findes i dokumentationen. Handleplan: Ikke relevant Side 2 af 21

3 Samlet vurdering 1. Forholdene er meget tilfredsstillende. Der kan være udviklingspunkter, som tilbuddet skal arbejde med til næste tilsyn X 2. Forholdende er tilfredsstillende. Der gives enkelte påbud som det forventes at botilbuddet har rettet op på inden næste års tilsyn 3. Forholdene er ikke tilfredsstillende / bekymrende. Der gives påbud, som det forventes at botilbuddet har rettet op på indenfor 3 6 måneder, hvor der vil blive gennemført opfølgende tilsyn 4. Forholdende er kritisable / uacceptable. Der gives påbud og botilbuddet kommer under skærpet tilsyn Side 3 af 21

4 Indholdsfortegnelse Tilsynsresultat... 2 Formål med tilsynet Ved tilsynet er følgende personer interviewet Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Interview med leder vedr. fysiske rammer Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Interview med leder vedr. medarbejderforhold og arbejdsmiljø Interview med leder vedr. tilbuddets beboere Interview med pårørende Interview med medarbejdere Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Side 4 af 21

5 Formål med tilsynet. Vordingborg Kommune har ifølge Retssikkerhedslovens 15 og 16 pligt til, at føre tilsyn med kommunens tilbud. Tilsyn på private botilbud gennemføres i henhold til Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud nr af 16. december fra Socialministeriet. Der skal føres tilsyn med om institutionen fortsat arbejder i henhold til det med Vordingborg Kommune indgåede godkendelsesgrundlag med hensyn til pædagogik, fysiske rammer, medarbejdere og økonomi. Formålet med tilsynet er angivet som: At sikre, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet, At sikre at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. At bidrage til at fastholde og udvikle den samlede kvalitet i tilbuddene på kort og lang sigt ved at afdække potentielle udviklingsområder. At give information til driftsledelse, bestyrelse og den politisk organisation om, hvordan tilbuddene løser de kommunale opgaver. At give borgere og deres pårørende mulighed for at blive hørt. At sikre åbenhed om tilbuddene via offentliggørelse af tilsynsrapporterne på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Tilsynet omfattede: Interview med ledelsen Interview med medarbejdere Interview med pårørende Observeret tilsyn med beboere Besigtigelse af de fysiske rammer på adressen 1. Ved tilsynet er følgende personer interviewet Ledelse Christian Petersen, uddannet plejer. Medarbejdere Beboere Pårørende 2 medarbejdere begge socialpædagoger. Der er ikke mulighed for at interviewe beboerne p.g.a. deres psykiske handicap. To pårørende til den ene beboer Side 5 af 21

6 2. Interview med leder vedr. opsamling fra sidste tilsyn Emne Er der fulgt op på eventuelle udviklingspunkter og/eller påbud fra tilsynet i 2012 Grundlag Fonden Levestedet fik følgende to udviklingspunkter ved tilsynet i 2012 Leder anbefales at opdatere retningslinjer for medicinhåndtering, således at proceduren ved fejl og utilsigtede hændelser også er beskrevet Leder anbefales at beskrive en procedure for opfølgning af sygefravær Proceduren for indberetning af utilsigtede hændelser findes nu i personalehåndbogen. Lederen har gennemgået proceduren med medarbejderne og drøftet emnet ud fra cases. Opfølgning på sygefravær ligger i faste rammer medarbejderne bliver indkaldt til samtale hvis sygefraværet varer længere end 3 uger. Herefter lægges en individuel plan for det videre forløb 3. Interview med leder vedr. fysiske rammer Emne Kort beskrivelse af tilbuddet Grundlag Fonden Levestedet er et privat botilbud i henhold til Servicelovens 107. Det er oprettet og godkendt til 2 borgere med kognitive udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er beliggende i en villa på Bogø. Beskrivelse af fysiske rammer og udnyttelse heraf Botilbuddet har til huse i en ældre villa i landlige omgivelser på Bogø. Beboerne har hver sin afdeling i huset med soveværelse, stue og bad. Den ene beboer har et lille te køkken, men ellers deles beboerne om et stort fælles køkken. Til botilbuddet hører en 3500 m² stor velholdt have, som bruges til forskellige aktiviteter. Der står en skurvogn tæt på huset, som bruges til værksted. Rammerne bliver udnyttet optimalt. Ved rundgang observeres stemning kommunikation igangværende aktiviteter rengøring og hygiejne vedligeholdelse af ejendommen Den ene beboer er på sit værelse, da tilsynet ankommer. Han skal af sted til Jylland på ferie med to medarbejdere. Han virker meget glad og hilser på tilsynshavende. Der er en god og hyggelig stemning og både medarbejdere og leder taler varmt og respektfuldt til beboeren. Der er en meget tilfredsstillende rengøringsstandard. En medarbejder står for rengøringen to gange om ugen. De to nuværende beboere skal ikke bruge deres energi på rengøring. Side 6 af 21

7 Villaen fremstår vedligeholdt - er blevet ombygget af flere omgange - sidst i Der mangler dog enkelte steder udvendig vedligeholdelse Beredskabsplanen evakueringsplan afholdelse af brandøvelser har medarbejderne førstehjælpskurser? Alle medarbejdere kender beredskabsplanen. Brandøvelse gennemført ved Falck maj Brandøvelserne bliver gennemført hvert andet år alle fastansatte medarbejdere deltager. Der er kaldt vikarer ind på dagen, som sørger for at være væk fra huset mens øvelsen foregår. Beboerne deltager ikke, på grund af deres psykiske funktionsevne Leder fortæller, at øvelserne er meget livagtige med sminkede medarbejdere og effekter. 4. Interview med leder vedr. organisation, drift og forretningsgange Emne Botilbuddets målgruppe Grundlag Fonden Levestedet henvender sig til borgere med kognitive udviklingsforstyrrelser. Fx tilknytnings- og kontaktforstyrrelser med og uden udad reagerende impulsadfærd. Særlige psykiske lidelser og tilstande, der indebærer samarbejde med psykiatrien. Psykisk udviklingshæmmede, der er stærkt pleje og omsorgskrævende Værdigrundlag Fonden Levestedet har udarbejdet følgende værdigrundlag: Troværdighed: Vi er troværdige - vi siger det vi gør, og vi gør det vi siger. Vi fremstår som loyale, troværdige og professionelle mennesker. Derved minimerer vi konflikter, misforståelser og fejltolkninger. Ansvarlighed: Vi udviser ansvarlighed overfor hinanden. Vi lader aldrig andre stå alene, op vi tager ansvar for egen og andres udvikling. Derved styrker vi vores sammenhold og samarbejde. Respekt: Vi udviser respekt og på den måde gør os fortjent til respekt. Det gør vi ved at være tolerante, imødekommende, lyttende og motiverende overfor hinanden, samarbejdspartnere og pårørende. Side 7 af 21

8 Engagement: Vi er engagerede mennesker. Det viser vi ved at være involverede, nysgerrige samt tryghedsskabende. Pædagogisk målsætning Målet er at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt. Denne træning i selvhjælp har to formål, funktionstræning og forvaltning af eget liv. De teoretiske referencer Botilbuddet arbejder med neuropædagogik. Næsten alle medarbejderne har nu gennemført efteruddannelse i dette. De pædagogiske metoder Fonden Levestedet arbejder ud fra en miljøterapeutisk grundstruktur, med et videns syn hvor man forsøger at forstå det særegne i hvert menneske og udvikle dette menneskes mentale evner gennem aktiviteter og relationer. Funktionstræningen indebærer f.eks. at lære borgeren at stå op om morgenen, vaske sig, tage tøj på, spise mad til måltiderne, handle og gå i seng. Meget foregår ved verbal guidning af beboerne, ud fra JEG - støttende teori. Der arbejdes mod at beboerne kan forvalte deres eget liv. Det handler om, at kunne give udtryk for, hvordan man gerne vil tilpasse sin adfærd i forhold til omgivelsernes forventninger og normer og være hovedaktør i egen livsførelse. Der er en stor viden om metoden blandt personalet Organisering af stedet antal medarbejdere faggrupper Botilbuddet har været en fond siden januar Bestyrelsen består af fire personer, inklusiv leder og en medarbejderrepræsentant. Ansatte: Fire socialpædagoger (den ene fungerer som stedfortræder for lederen) To omsorgsassistenter. En social- og sundhedsassistent En deltidsansat rengøringsassistent Lederen Medarbejderne er delt op i to teams. Hvert team tager sig af én beboer. Normeringen er 1:1 i beboernes vågne timer. Fra kl. 20 og indtil kl. 8 om morgenen er der kun én medarbejder tilstede i huset. Vagterne er på henholdsvis 24 og 12 timer. Leder fungerer som administrativ/personaleleder og løser alt af økonomisk, strategisk, strukturel og faglig art. Side 8 af 21

9 Stedfortræder er, sammen med leder, ansvarlig for pædagogisk praksis og personale relaterede spørgsmål. Væsentlige ændringer siden sidste tilsyn Ingen væsentlige ændringer. Leder har uddannet sig som fitness-instruktør indenfor DGI. Skriftlige retningslinjer, vejledninger og politikker for medarbejderne alkohol rygning fravær mobning stress Alt materiale findes i en mappe. Materialet er meget velskrevet. En medarbejder er ansvarlig for opdatering. Der er ligeledes blevet beskrevet telefoni og it politik. Medicinhåndtering kendskab til gældende lovgivning interne retningslinjer/instrukser ordination/bestilling forsvarlig opbevaring dispensering og administration udlevering bortskaffelse procedure ved utilsigtede hændelser medarbejdernes forudsætninger opdaterede medicinoversigter tilsynets observationer Lederen har kendskab til gældende lovgivning og medicin instruks er udarbejdet. Medicinen dokumenteres i Bostedssystemet. Alle medicinoplysninger kan fremfindes i systemet. Selve medicinlisten mangler dog oplysninger om ordinationsdato og ordinerende læge. Det er ikke muligt at generere en samlet oversigt over afsluttet medicin. Lederen vil forelægge dette samt ovenstående for producenten af IT systemet. Beboernes medicin opbevares adskilt i et aflåst skab. Lederen er bekendt med proceduren for indberetning utilsigtede hændelser (UTH), og proceduren er beskrevet i personalehåndbogen. Proceduren er siden sidste års tilsyn gennemgået med medarbejderne og emnet drøftet ud fra cases. Lederen kontaktes altid ved behov for indberetning af UTH. Der har ikke været nogen indberetninger siden sidste års tilsyn. Lederen og stedfortræderen doserer medicinen. Stedet har løbende fokus på at holde medicinforbruget på et så lavt niveau som muligt i samarbejde med overlægen fra Oringe. Mødestruktur Hvilke møder Hvem deltager Hvor hyppigt afholdes møderne Fondsbestyrelsen afholder møder fire gange årligt, der udarbejdes dagsorden og referat. Der afholdes personale/teammøde hver anden uge. Side 9 af 21

10 Beboerne holder ikke møder, da det vurderes, at de ikke profiterer af det. Stedet har en arbejdsmiljørepræsentant. Leder og stedfortræder mødes en gang ugentligt og har løbende telefonisk kontakt. Er botilbuddet på Tilbudsportalen, og er oplysningerne opdateret Botilbuddet er på tilbudsportalen og opdaterer oplysningerne efter behov, dog er taksten for 2013 ikke blevet opdateret. Stedet har en flot hjemmeside, som er meget beskrivende. Hvordan fungerer det eksterne samarbejde med: handlekommuner sundhedsvæsen andre Der er samarbejde med visitatorerne i beboernes handlekommuner. Der er et tæt samarbejde med beboernes egne læger, Psykiatrien Region Sjælland og Filadelfia i Dianalund. Lokalbefolkningen kender beboerne, der er en naturlig del af lokalsamfundet. Levestedet har kontakt til LOS og lederen har kontakt til tidligere samarbejdspartnere. Visitation procedure som sikrer at indskrivninger ligger indenfor målgruppen De nuværende beboere har boet i botilbuddet en del år, så proceduren for indskrivning har ikke været i anvendelse, men er dog beskrevet. Procedure: I lyset af målgruppens svære problematikker, anses opholdet som længerevarende. På indskrivningstidspunktet tilstræbes det at borgeren er mellem år. Begge køn kan indskrives. Visitator fra borgerens respektive kommune tilbydes en uforpligtende samtale, hvor sagen drøftes, efter at Fonden Levestedet har modtaget relevante sagsakter og eventuelt 141 handleplan. Leder eller stedfortræder besøger herefter den visiterede på hjemadressen. Derefter inviterer Fonden Levestedet til visitations møde, hvor relevante aktører deltager inkl. Leder og stedfortræder fra Fonden Levestedet. Tidsramme for udskrivelse af kontrakt efter visitationsmødet, afhænger af den enkelte sags kompleksitet. Visitatorerne kommer årligt. April oktober. Værgerne er med til handleplansmøderne. Side 10 af 21

11 5. Interview med leder vedr. medarbejderforhold og arbejdsmiljø Emne Medarbejdernes kompetencer i forhold til målgruppen uddannelses baggrund nuværende kompetencer Grundlag Levestedet påbegyndte i september 2011 en implementering af neuropædagogik. På nær to medarbejder har alle nu gennemført efteruddannelsen ved University College Nordjylland. Uddannelsen har givet et mærkbart løft i fagligheden, hvilket både opleves af lederen og af medarbejderne selv. Medarbejdernes kompetencer svarer fint overens med beboernes behov. Mulighed for kompetenceudvikling kurser efteruddannelse Der er gode muligheder for kurser og kompetenceudvikling. Medarbejdernes faglige niveau er højt og det kan være svært at finde kurser, der udfordrer medarbejderne. Lederen tilstræber at tilrettelægge kurser på stedet med eksterne undervisere, så alle medarbejdere får den samme undervisning. Dette giver det bedste løft af fagligheden. Det giver ligeledes mulighed for en bedre efterfølgende refleksion, når alle har hørt det samme. Uddannelsesbehovene drøftes på personalemøderne og de årlige MUS samtaler. Mulighed for supervision Lederen har fundet en ny meget dygtig psykolog til at stå for stedets løbende supervision (hver 6. uge). Den nye psykolog har, udover supervision, et par gange lavet oplæg for medarbejderne, bl.a. gennemgået hukommelsen. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse hvordan løses konflikter hvordan forebygges vold registreres riv, spark, bid Medarbejderne er gode til at forebygge konflikter. De fleste af medarbejderne har været ansat i botilbuddet i en del år og kender beboernes reaktionsmønstre. De forsøger så vidt muligt at undgå situationer, hvor konflikter opstår. Episoder med riv, spark og bid registreres. Magtanvendelse kendskab til gældende lovgivning hvordan sikrer leder, at alle former for magtanvendelser bli- Alle medarbejdere har kendskab til lovgivningen, stedet har tidligere afholdt kurser om emnet og det drøftes tit med henblik på at forebygge. Magtanvendelser forekommer sjældent, da medarbejderne er dygtige til at give beboerne en struktureret og forudsigelig hverdag. Side 11 af 21

12 ver registreret intern procedure antal og type af indberetninger siden sidst intern opfølgning på magtanvendelse aktuelle ansøgninger Der har været to indberetninger siden sidste års tilsyn. Hvis beboerne f.eks. skal til lægen og have gennemført en undersøgelse øver medarbejderne med beboeren et stykke tid inden, så undersøgelsen kan gennemføres uden nogen form for konflikt. Vikarer og nye medarbejdere brug af vikarer modtagelse og oplæring af vikarer og nye medarbejdere Botilbuddet har 2-3 vikarer tilknyttet. Oftest dækker lederen eller de faste medarbejdere hinanden ind under fravær. Stedet har en meget fast medarbejderstab. Hvis der ansættes nye medarbejdere får de sidemandsoplæring de første 3 dage. Det er altid muligt at kontakte lederen, hvis der skulle opstå en svær situation. I ferier overtager stedfortræderen denne opgave. Holdningen på stedet er at medarbejderne skal føle sig sikre. Ingen skal overlades til sig selv, og der findes ingen dumme spørgsmål. Tavshedspligt kendskab til gældende lovgivning vedr. tavshedspligt overholdes tavshedspligten Alle medarbejdere har skrevet under på erklæring om tavshedspligt ved ansættelsens start. Leder har aldrig oplevet episoder med manglende overholdelse af tavshedspligten. Medarbejderne er loyale overfor stedet. Straffeattest indhentes der straffeattest ved nyansættelser Der indhentes straffeattester ved nyansættelser MED - udvalgs møder og Arbejdsmiljømøder Der er ikke MEDudvalg stedet er for lille. Stedet har en arbejdsmiljørepræsentant. Botilbuddet har fået en Smiley fra arbejdstilsynet. Bliver der afholdt MUS samtaler Afholdes én gang årligt i marts måned. APV psykisk fysisk APV, både fysisk og psykisk er udarbejdet og er opdateret i maj Side 12 af 21

13 Sygefravær opgørelse over fravær hvordan følges der op på fraværet Sygefraværet er meget lavt, ca. 3 %. Procenten er lidt højere end vanligt, da en medarbejder har været langtidssygemeldt. Opfølgning på fravær ligger i faste rammer 6. Interview med leder vedr. tilbuddets beboere Emne Beboer sammensætning aktuel belægning evt. ændringer Grundlag Stadig de samme to beboere. Administration af beboermidler kommunens/intern procedure administrationsaftaler Hver beboer har en pengekasse. Der er en økonomiansvarlig for hver beboer. Leder har fuldmagt til at hæve kontanter efter aftale med værgerne. Der er PBS betaling af alle udgifter. Kassekladde udarbejdes, og der er bilag på alt. Kasserne optælles dagligt med signatur fra de medarbejdere der har været på arbejde. Der er styr på økonomien og der er aldrig differencer. Regnskaber sendes til værgerne. Der er et fint samarbejde med begge værger. Samtykkeerklæringer Der indhentes samtykkeerklæringer hos pårørende ved behov. Tæt samarbejde med pårørende ved behov for lægekontakt. Værgemål hvor mange beboere er under værgemål aktuelle ansøgninger Begge beboere har både personlig- og økonomisk værge. Beboerindflydelse hvordan inddrages beboerne beboermøder/råd Der afholdes ikke beboermøder, men der er stor grad af indflydelse for beboerne. Medarbejderne forsøger hele tiden at finde ud af, hvad beboerne gerne vil og hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i. Side 13 af 21

14 Samarbejde med pårørende hvordan er samarbejdet pårørendemøder/råd Der er et fint samarbejde med pårørende. De pårørende kommer jævnligt på besøg og deltager ligeledes i diverse arrangementer ved højtider og lignende. Der har igen i år været afholdt sommerfest med alle medarbejdere, de to beboere og deres familier. Kost og motion kostpolitik beboernes indflydelse og deltagelse fokus på motion Botilbuddet tilbyder en varieret sund, fedtfattig kost, gerne økologisk. Der serveres fisk én gang om ugen og en kødfri middag én gang om ugen. Medarbejderne er dog opmærksomme på at tilberede mad som beboerne kan lide, den ene beboer vælger fx selv sit pålæg. Begge beboere er i svømmehallen hver uge fra okt. april. Begge går i det lokale Fitness center Der gennemføres relevant opfølgning på helbredet hos egen læge. Handleplaner hvordan udarbejdes handleplaner? inddragelse af beboere og evt. andre hvad lægges der vægt på? opfølgning hvordan? Hvert team drøfter og udarbejder beboerens handleplan. De bliver sendt til de pårørende inden det årlige handleplansmøde med mulighed for kommentarer. Værgerne deltager i handleplansmøderne. Der er løbende evaluering i forhold til den pædagogiske handleplan. Den ene handlekommune var i 2012 inde på at beboeren skulle hjemtages. Dette var værgen dog imod. Hverken værge eller botilbud har siden fået tilbagemelding fra kommunen. Dokumentation kendskab til gældende lovgivning hvordan dokumenteres der? løbende opfølgning tilsynets observationer Levestedet benytter Bostedssystemet til dokumentation. Levestedet har fokus på at dokumentationen skal understøtte fagligheden. Der dokumenteres dagligt. Medarbejderne oplever at dokumentationen er brugbar også i forhold til relevante samarbejdspartnere. Aktiviteter generelt i dagligdagen Hvert år afholder botilbuddet sommerfest med alle medarbejdere, de to beboere og deres familier. Alle er glade for arrangementet. Side 14 af 21

15 tilrettelæggelse og formål med aktiviteter interne og eksterne aktivitetstilbud Beboerne deltager hvert år i Sølundfestival. Beboerne er på ferie hvert år både i Danmark og udlandet, både med botilbuddet og den ene beboer med sin familie. Der er faste ugentlige aktiviteter som f.eks. gåture, cykelture, biblioteksbesøg, svømmehal, gokart og indkøb. Botilbuddet forsøger hele tiden at udvikle tilbuddene ud fra beboernes behov og forudsætninger. Der er musik oplevelser både i botilbuddet og ude i byen fx koncerter med klassisk musik, besøg i den lokale kirke, hvor præsten arrangerer musikaftner. Afspænding, børste stimulation, sporvejsmuseum mv. Det påtænkes at implementere brugen af ipads i beboernes hverdag, hvis det er muligt. Klagesager aktuelle klagesager procedure for behandling og opfølgning på klager Ingen klagesager. Ryge, alkohol og narkotika politikker for områderne information til beboerne Er beskrevet og implementeret. En enkelt medarbejder ryger og dette foregår altid udenfor. 7. Interview med pårørende Emne Hverdagen hvad er godt? kunne noget være anderledes? Grundlag De pårørende er meget glade for botilbuddet. De mener ikke at noget kunne være anderledes. De har mange grimme oplevelser fra tidligere botilbud. Deres søns situation er bedret betydeligt efter indflytningen på Fonden Levestedet. Oplevelsen af hjemlighed Det er opleves som et rart sted at komme. De pårørende besøger deres søn hver 14. dag og føler sig altid godt modtaget. Alle medarbejdere er søde og imødekommende. Deres hjem vil altid være deres søns hjem, men de oplever at deres søn er glad for at være her. Deres søn var før i tiden meget ulykkelig når han skulle tilbage til tidligere botilbud efter besøg eller ferie. Dette sker ikke nu. Side 15 af 21

16 Fysiske rammer tilfredshed med værelse/lejlighed tilfredshed med fælles arealer Der er fuld tilfredshed med de fysiske rammer. Medicinadministration får I den hjælp og vejledning I har brug for til jeres medicin? De pårørende er trygge ved medarbejdernes håndtering af medicinen. Dialog og samarbejde med medarbejderne/kontaktperson vælger I selv jeres kontaktpersoner? er kontaktpersonen /medarbejderne gode at tale med er I tilfredse med den støtte og hjælp I får? De pårørende kan tale med alle medarbejderne. De har tæt kontakt med lederen og ved, at de altid kan gå til ham. Han har kendt deres søn siden 2002, og de ved, at han og medarbejderne vil deres søn det bedste. Kontaktpersonen for deres søn skal snart holde op, hvilket bekymrer dem, da deres søn har været meget glad for hende. De er spændt på, hvem der bliver ansat i stedet. Kost og motion hvad synes I om maden bliver I vejledt om sund mad bliver I opfordret til motion Begge oplever at stedet har fokus på sund kost og motion. De er dog lidt bekymrede for at deres søn skal udvikle sukkersyge pga. overvægt. Har talt med lederen om dette. Er begge godt klar over, at det er en vanskelig balancegang mellem fokus på sund kost og deres søns ret til selvbestemmelse (valg af kost). Aktiviteter hvad foregår der af aktiviteter? er der nok aktiviteter? Begge oplever, at botilbuddet gør alt for at finde relevante aktiviteter for begge beboere. Begge deltager i den årlige sommerfest, som opleves som et hyggeligt arrangement. De pårørende har de senere år haft mulighed for få deres søn på besøg i deres hjem og holde ferie sammen med ham, hvilket de er meget glade for. Indflydelse i hverdagen føler I jer hørt er der beboermøder andet De pårørende kan tale med alle medarbejdere og lederen. Handleplaner De deltager i det årlige handleplansmøde. De får tilsendt handlepla- Side 16 af 21

17 er I med til at udarbejde jeres handleplan hvad mener I om jeres handleplan nen før mødet, men de føler ikke, at de har indflydelse på den. Samarbejde og indflydelse for pårørende Har tæt kontakt med stedet. Magtanvendelser kender I til reglerne om magtanvendelse har I været udsat for magtanvendelser er I informeret om klageadgang ved medarbejdernes eventuelle brug af magtanvendelse Har kendskab til magtanvendelser fra tidligere botilbud. Der er ikke længere behov for magtanvendelser overfor deres søn. Klagevejledning kender I til muligheden for at klage? Begge ved, at de kan gå til lederen med alt. 8. Interview med medarbejdere Emne Arbejdsliv på botilbuddet har I en god arbejdsplads er I glade for at gå på arbejde Grundlag Begge medarbejdere er fra det team, som altid har 24 timers vagter. Begge mener, at Fonden Levestedet er en god arbejdsplads. De har indflydelse og oplever at alt kan drøftes på personalemøderne. De har begge indtryk af, at alle de ansatte er glade for stedet. Folk er ansat længe og sygefraværet er lavt. Til trods for at der kun er to beboere er der konstant udvikling Der er stor lydhørhed fra lederen overfor medarbejdernes ønsker. Arbejdstilrettelæggelsen er god både for medarbejderne og beboerne. Det giver ro at have 24 timers vagter. Det er rart at der hele dagen er to på arbejde i huset. Begge giver udtryk for at det kunne være rart, hvis medarbejde- Side 17 af 21

18 ren fra det andet team indimellem var på arbejde lidt længere end til kl. 20, da det ville være muligt at tage ud af huset om aftenen med deres beboer. Dejligt med fridøgnene. Det er meget krævende at være på arbejde, så det er vigtigt, at man ikke har vagt to dage i træk. Dette sker dog meget sjældent og kun ved sygemeldinger. Medarbejderne er gode til at tage fat i eventuelle problemer og få dem løst. Det er hårdt arbejde med beboerne, men der er fin sparring kollegaerne imellem. Værdigrundlag og målsætning Medarbejderne har været med til at udarbejde værdigrundlaget. Værdigrundlaget er tydeligt i hverdagen. Nogle gange bliver værdigrundlaget taget op på personalemøderne, og det bliver drøftet om der stadig arbejdes ud fra det. Der er altid loyalitet overfor beslutninger. Alle har tillid til at kollegerne gør deres bedste. Teoretiske referencer Stedet skal til at arbejde med SMTTE metoden, for at sikre at de opsatte mål nås. To af de medarbejdere, som har været på efteruddannelse laver snarligt et oplæg om SMTTE metoden, for at sikre implementering. Pædagogiske metoder Medarbejderne arbejder miljøterapeutisk. Neuropædagogikken er implementeret og der ses allerede en positiv effekt. Kommunikation og omgangstone i tilbuddet hvordan taler I til beboere og med hinanden? Der tales pænt og med respekt både til beboerne og indbyrdes. Selvom beboerne kan give udfordringer, er der ingen der forfalder til en dårlig tone. Alle er meget bevidste om kommunikationen som fagligt redskab. Medarbejderne anerkender hinanden, men kunne måske godt gøre det mere. Samarbejde og dialog med ledelse føler I jer lyttet til af ledelsen får I anerkendelse fra le- Medarbejderne oplever et godt samarbejde med leder. Han er god til at lytte. Når et problem italesættes, opleves det, at lederen altid finder en løsning. Medarbejderne oplever at blive anerkendt af leder, han skriver fx Side 18 af 21

19 delsen små kommentarer som flot og godt gået. Der er gruppemøder hver 14. dag hvor alle ting kan tages op. Begge medarbejdere mener, at alle er gode til at lytte til hinanden. Ingen fornemmelse af at økonomien spiller ind. Lederen er altid lydhør. Den enkeltes beslutninger respekteres. Ingen kritiseres, tingene drøftes i stedet. Mulighed for kompetenceudvikling kurser efteruddannelse Medarbejderne giver udtryk for, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling, men at den skal være relevant i forhold til arbejdet med beboerne. Der er stor tilfredshed med undervisningen i neuropædagogik Det er fint, når alle får den samme undervisning. Fagligheden på stedet er blevet højnet. Alles deltagernes opgaver tilgængelige på botilbuddets intranet. Botilbuddet har fået en ny psykolog til supervision han er god. Den ene medarbejder fik fx talt med ham om en episode, hvor den ene beboer var dårlig, dette hjalp hende. Supervisionen kobles til neuropædagogik undervisningen - han laver relevante oplæg. Efter uddannelsen i neuropædagogik er den ene medarbejder i gang med at lave en samlet beskrivelse af den ene beboer og det pædagogiske arbejde. Medarbejderen er opsat på at materialet måske kan udvikles til undervisningsmateriale Mulighed for hjælp og støtte til beboerne i hverdagen får beboerne det de skal have ift. lovgivning og kommunens værdier? Medarbejderne giver beboerne den hjælp og støtte de har behov for i hverdagen. Handleplaner hvordan udarbejdes de? hvad lægges der vægt på? opfølgning hvordan? Handleplaner udarbejdes i fællesskab indenfor det enkelte team. Alle bidrager til den pædagogiske handleplan. Aktiviteter generelt i dagligdagen tilrettelæggelse og formål med aktiviteter interne og eksterne akti- Der foregår rigtig mange aktiviteter. Alle er gode til at tage initiativ til nye ting med respekt for beboerne ønsker. Side 19 af 21

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Oktobervej CfD Oktobervej 22,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere