Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN"

Transkript

1 INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010

2 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse, er det for at lave den bedst mulige indkøbsaftale for Aarhus Kommune. Derfor er det vigtigt, at I, der skal bruge aftalen og som har en masse viden på området, bliver hørt og deltager i en arbejdsgruppe omkring udbuddet. Koncerntanker bag Indkøbspolitikken 01 Indkøb i Aarhus Kommune 02 Afsæt i Kommunens vision og værdigrundlag 03 Professionalisme 04 Bæredygtighed 06 Samhandel 07 Udmøntning af indkøbspolitikken 08 Indkøbspolitikken udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Aarhus Kommune. Politikken afløser indkøbspolitikken fra 2003, og angiver et tydeligt fokus på professionalisering og bæredygtighed samt en kvalificering af Aarhus Kommune som samhandelspartner. Koncerntankegangen og helhedstænkningen udgør grundtankerne bag indkøbspolitikken. Aarhus Kommune ønsker at fremstå som én kunde i forhold til vores omverden. Det giver både forretningsmæssige fordele og administrative gevinster. Effekten af den nye politik er, at vi som kommune sikrer borgerne størst mulige gevinster ud fra en helhedsbetragtning. For Aarhus Kommune er koordinering af indkøb et vigtigt redskab til at opnå økonomisk gevinst og effektivisering. Ud fra en helhedsbetragtning ønsker vi endvidere at opnå gevinst ved indkøb, som tager hensyn til miljø, arbejdsmiljø og samtidig lever op til sociale og etiske normer. Disse hensyn vil ofte gå hånd i hånd, men der kan også være modsatrettede interesser. I så fald vil vi foretage en prioritering ud fra såvel økonomiske betragtninger som bæredygtige hensyn. For at opnå den ønskede effekt af politikken vil vi fokusere på brugervenlige systemer og kommunikation. Endvidere lægger vi stor vægt på, at indkøbspolitikken forankres både på ledelses- og medarbejderniveau i hele Aarhus Kommune. Vi kalder det: Indkøb med Omtanke Borgmester Nicolai Wammen 01

3 INDKØB I AARHUS KOMMUNE AFSÆT I KOMMUNENS VISION OG VÆRDIGRUNDLAG at koordinering af indkøb på tværs af kommunen ofte giver mange fordele? Når vi indgår indkøbsaftaler i Aarhus Kommune, overvejer vi altid, om det giver mening at lave fælles indkøbsaftaler for hele kommunen - det gør det ofte. Den store volumen skaber stordriftsfordele og fordelagtige aftaler. Samtidig frigør vi samlet set tid til andre opgaver, da flere personer ikke indgår den samme slags aftaler. at du har indflydelse på, hvor gode indkøbsaftaler vi får? Når vi er loyale overfor vores aftaleleverandører og benytter aftalerne, kan leverandørerne regne med en stor indkøbsvolumen. På den måde kan vi indgå de bedste aftaler og få de bedste priser. Indkøbspolitikken omfatter samtlige indkøb og udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Aarhus Kommune. Indkøbspolitikken omfatter endvidere indkøb i form af leje-/leasingaftaler i Aarhus Kommune 1. Alle indkøb af varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver sker efter gældende lovgivning, såvel national som international. Af lovgivningen fremgår det bl.a., at alle indkøb i Kommunen som udgangspunkt skal ses under ét, og Aarhus Kommune er som følge deraf forpligtet til at sende en lang række varer og opgaver i udbud. Alle Kommunens afdelinger og institutioner er forpligtet til at leve op til indkøbspolitikken. Den enkelte afdeling eller institution er ansvarlig for, at indkøbspolitikken og kommunens indkøbs-aftaler overholdes. Indkøbsaftalerne må ikke benyttes til privat indkøb. Selvejende institutioner i Aarhus Kommune har mulighed for at tilslutte sig kommunens indkøbsaftaler. Indkøbspolitikken er blevet til i et samarbejde imellem Borgmesterens Afdeling og de øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. Før og under processen har der været en løbende dialog med både interne og eksterne samarbejdspar tnere. Visionen for Aarhus er: Aarhus - en god by for alle Byen med plads til at udfolde sig. Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Integration skal være vores styrke. Aarhus - en by i bevægelse Byen med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur-, og uddannelsesliv. Nye idéer skal dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer. Vi skal være forrest med udvikling og brug af ny teknologi. Vi skal orientere os internationalt og gøre os gældende blandt de bedste. Med afsæt i den overordnede vision har Aarhus Kommune formuleret mission og vision for indkøb: Mission: På indkøbsområdet fungerer Aarhus Kommune som én samlet enhed (koncern), hvor vi: Koordinerer indkøb på tværs af organisationen. Skaber gennemtænkte og brugervenlige aftaler til gavn for kommunen. Sikrer gevinst for Aarhus Kommune. Vision: På indkøbsområdet er og skal Aarhus Kommune være en professionel samarbejdspartner, som ud fra en helhedsbetragtning sikrer størst mulige gevinster til gavn for kommunens borgere og byens udvikling. Med udgangspunkt i visionen for indkøb i Aarhus Kommune sætter indkøbspolitikken fokus på følgende tre områder, som også danner rammen for politikken: 1 Der findes særlige retningslinjer vedrørende leje- og leasingaftaler i Aarhus Kommune. Retningslinjerne kan indhentes ved at kontakte indkøbsorganisationen. Professionalisme Bæredygtighed Samhandel 02 03

4 PROFESSIONALISME PROFESSIONALISME at vi kan spare penge ved at tilpasse sortimentet efter behovet? Sortimentet er renset for overflødige produkter samt dyre mærkevarer, og erstattet af produkter der er prisbillige, uden at vi går på kompromis med kvalitet og funktionalitet. Sortimentet på kontorartikler indeholder f.eks. både en prisbillig og en ergonomisk kuglepen - for der er behov for begge dele. at det er økonomisk fordelagtigt at vælge energieffektive løsninger ved bygge- og anlægsopgaver? Ved anskaffelsen kan det være dyrere at vælge de miljørigtige løsninger. Men når det drejer sig om f.eks. el, vand og varme er der typisk store besparelser i driften, og totaløkonomisk er det ofte en rigtig god løs ning at satse på de mere miljørigtige løsninger. Aarhus Kommunes indkøbsorganisation er og skal være en moderne, forretningsorienteret og målrettet enhed, som ud fra en helhedsbetragtning arbejder for at opnå størst mulige gevinster for Aarhus Kommunes borgere. Samtidig arbejder vi på, at gøre det lettere og mere enkelt for kommunens ansatte at disponere indkøbene og dermed overholde indkøbsaftalerne. Ved professionalisme, som kendetegnende for kommunens arbejde med indkøb, lægger vi særlig vægt på: Organisering Organiseringen på indkøbsområdet genovervejes jævnligt for at sikre, at organiseringen understøtter en professionel tilgang til indkøb og tager højde for forretningsmæssige fordele og administrative gevinster såvel centralt som decentralt. Med udgangspunkt i koncerntankegangen, vil vi arbejde for at indkøb koordineres mest hensigtsmæssigt på tværs af kommunen. Indkøbsaftaler Aarhus Kommune har fælles indkøbsaftaler på tværs af kommunens afdelinger, hvor det ud fra forretningsmæssige og administrative hensyn giver mening. Vi lægger bl.a. vægt på: At tilgodese de enkelte institutioner og afde lingers behov. At opnå de bedst mulige priser for den rette kvalitet og service. At minimere miljøbelastning. At tage hensyn til sociale og etiske forhold. At opnå optimale leveringsbetingelser, som matcher det reelle behov. Det er en vigtig forudsætning for at indgå de bedst mulige aftaler for kommunen, at vi gør brug af de enkelte afdelingers og institutioners viden og erfaring. Derfor har afdelinger og institutioner i Aarhus Kommune en fælles forpligtelse til aktivt at medvirke til at afdække behov og fastsætte krav mv. forud for et udbud. Kun på den måde kan vi indgå indkøbsaftaler, der giver mening og gevinst for Aarhus Kommune. I tilfælde, hvor det medfører en effektivisering af arbejdsgangene forbundet med indkøb, er indkøbsaftalerne understøttet af Aarhus Kommunes e-handels system. Med udgangspunkt i dialog og vejledning vil Aarhus Kommune arbejde for og følge op på, at alle indkøbsaftaler overholdes på tværs af kommunen. Optimal konkurrence Vi arbejder for en optimal konkurrencesituation mellem vores potentielle leverandører og bidrager aktivt dertil. Med udgangspunkt i det relevante marked udarbejder vi udbudsmateriale som tager højde for konkurrencesituationen. Eksternt samarbejde Aarhus Kommune vil sikre en løbende udvikling af indkøbsområdet ved at deltage i relevante faglige samarbejder og udveksle erfaringer med andre kommuner og private virksomheder. Vi vil følge udviklingen i markedet og være opmærksomme på fremtidige innovative løsninger, herunder ny teknologi. Hvor det er hensigtsmæssigt for Aarhus Kommune, vil vi indgå aftaler via eksternt samarbejde. Derfor vil Aarhus Kommune: Løbende genoverveje organiseringen på indkøbsområdet, så det til stadighed varetages professionelt. Indgå aftaler med omtanke, der giver gevinst for Aarhus Kommune. Lytte til institutioners og afdelingers behov for at sikre, at indkøbsaftalerne dækker kommunens behov. Sikre at indkøbsaftalerne overholdes med fokus på brugervenlige systemer, kommunikation og opfølgning. Deltage i eksternt samarbejde på indkøbsområdet, hvor det giver fordele for Aarhus Kommune. Være opmærksomme på innovative løsninger, herunder ny teknologi

5 BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED at du kan være med til at sikre børn mod skadelige stoffer? Når du bruger kommunens aftaler på f.eks. legetøj er der på forhånd taget højde for om produktet indeholder skadelige stoffer om produktet har en tilstrækkelig kvalitet, eksempelvis om en legeplads er certificeret om produkterne er produceret under socialt ansvarlige forhold, som udelukker eksempelvis børnearbejde. at du kan spare penge ved at bruge de miljøvenlige løsninger? Hvis en institution f.eks. udskifter 10 glødepærer med A-pærer, som brænder fire timer om dagen, kan det i sig selv betyde en årlig besparelse på omkring kr. og en masse CO 2 udledning. Og i de kommende år vil besparelserne blive endnu større i takt med, at ny teknologi udvikles og udvides. Bæredygtighed I Aarhus Kommune betyder bæredygtighed bl.a. at tage hensyn til miljø og klima, til sociale og etiske forhold og til arbejdsmiljø. Bæredygtighed er en integreret del af alle aspekter af Aarhus Kommunes virksomhed, og det gælder også for indkøbsområdet. Miljø-, klima- og energihensyn Aarhus Kommune gør en aktiv indsats for at mindske miljøbelastningen fra kommunens virksomhed, bl.a. gennem miljørigtige indkøb. I samarbejde med Miljømini steriet, andre kommuner og organisationer arbej der vi på at gøre vores indkøb så grønne som muligt. Ved hvert udbud vurderer Aarhus Kommune konkret, hvilke miljøkrav vi vil sætte. Det kan være miljøkrav i forhold til virksomheden, til varen/ydelsen og konkrete krav til kvalitet, levetid, miljø og emballering etc. Aarhus Kommune lægger bl.a. vægt på Miljøvenlig fremstilling, distribution og bortskaffelse af produktet Miljøvenlig brug Genanvendelig emballage Produktets levetid Sociale - og etiske forhold: Aarhus Kommune for udsætter, at kommunens leverandører og deres underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbej de (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILOkonvention nr. 155) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at Leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Euro pæiske Menneskerettighedskonvention. I visse situationer, hvor leverandører i sit virke for Aarhus Kommune har direktekontakt med børn og unge i kommunen, skal leverandøren kunne dokumentere, at de involverede medarbejdere ikke er straffet for sædelighedsforbrydelser eller lignende forhold, som gør dem uegnede til opgaven. Arbejdsmiljø Aarhus Kommune indgår aftaler med trivsel og sikkerhed for øje. Interne arbejdsmiljøkonsulenter inddrages som rådgivere i forbindelse med ind gåelse af indkøbsaftaler. at du på en simpel måde kan bidrage til at spare CO 2 i Aarhus Kommune? God planlægning af dine indkøb sparer CO 2. Får du f.eks. leveret dine rengøringsmidler og kontorartikler en gang om måneden i stedet for en eller flere gange om ugen, vil det markant reducere kørslen af de fragtbiler, der leverer varerne. En sidegevinst er i øvrigt, at du ikke bruger så meget tid på bestillingen, da antallet af ordrer reduceres tilsvarende

6 SAMHANDEL UDMØNTNING AF INDKØBSPOLITIKKEN at et godt samarbejde med kommunens leverandører har værdi både for Aarhus Kommune og kommunens leverandører? Et godt samarbejde med kommunens aftaleleverandører tager udgangspunkt i en fornuftig dialog og viden deling. Et godt samarbejde skaber grundlag for, at vi i fællesskab skaber nye tiltag, som sikrer effektivisering og gevinst samt et optimalt aftaleforløb, hvor udfordringer løses hurtigt og gnidningsløst. at vi gerne vil vejlede dig om kommunens indkøbsaftaler? Du er altid velkommen til at kontakte indkøbsorganisationen i Aarhus Kommune på hvis du har spørgsmål til kommunens indkøbsaftaler. Vi vil meget gerne hjælpe dig til at finde den rigtige aftale. Samhandel Aarhus Kommune samarbejder, bl.a. i kraft af ind købsorganisationen, med en bred vifte af leverandører. Vi er en professionel samhandelspartner, og vi forventer, at vores leverandører også agerer professionelt. Vi indgår samarbejdsaftaler, der er attraktive for såvel leverandører som kommunen og arbejder for et bedre offentligt/privat samarbejde. Aarhus Kommune vil være løsningsorienteret og fremstå som en troværdig samarbejdspartner. Vi tilbyder vores leverandører konstruktiv feedback på samarbejdets forløb, og lægger stor vægt på gensidig erfarings- og videndeling. Vi ønsker et sam arbejde, hvor vi i fællesskab er opmærksomme på og medvirker til nye løsninger samt har fokus på effektivisering. Kommunens leverandører skal fremstå som ambassadører for det gode samarbejde. Konkret forventer vi, at leverandører til kommunen bl.a.: Er loyale og ikke opfordrer til køb uden for aftalens omfang. Leverer e-katalog der opfylder de opstillede krav. Leverer relevant omsætningsstatistik. Derfor vil Aarhus Kommune: Udnytte viden og kompetence hos nuværende og potentielle leverandører. Tilbyde vores leverandører konstruktivt feedback på samarbejdets forløb mv. Være lydhør overfor hvad markedet kan tilbyde af bl.a. nye innovative løsninger. Afholde inspirationsmøder med virksomheder for at imødekomme de barrierer virksomheder møder, når de afgiver tilbud på kommunale udbud. Udmøntning af indkøbspolitikken Politikken udmøntes i en konkret flerårig strategi for indkøb af varer og tjenesteydelser i Aarhus Kommune. I strategien fastlægges hvilke strate giske tiltag, der prioriteres i de kommende år, og hvordan det føres ud i livet. Styregruppen for indkøb har ansvaret for at følge op på, at strategien implementeres i praksis. I udmøntningen af indkøbspolitikken skal der endvidere sikres et tæt samarbejde mellem indkøbsorganisationen og bygge og anlægsområdet i Aarhus Kommune. 08 Yder rådgivning / sparring med henblik på at optimere samarbejdet. 09

7

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere