12/03/2016. Tandlægeoverenskomsten Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12/03/2016. Tandlægeoverenskomsten Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten"

Transkript

1 Cecilie Hjetting Hertz, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Overordnet lovgivning Sundhedsloven Tandplejebekendtgørelsen Bekendtgørelse om tilskud i praksissektoren Autorisationsloven 2 Økonomisk hjælp til tandpleje for voksne: Gruppe 1 og 2 sikrede Fysisk eller psykisk handicappede Sindslidende og udviklingshæmmede Tandskader pga. ulykke eller epilepsianfald Tandskader pga. kemo/strålebehandling/sjögrens syndrom/sjældne sygdomme og handicap Folke- og førtidspensionister Kontanthjælpsmodtager/uddannelsesparate Ofre for vold Se oversigt på TDLnet: 1.Log-in 2.Faglig information 3.Økonomisk hjælp til tandpleje 3 1

2 Økonomisk hjælp til tandpleje for voksne (82a): Modtagere af ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til uddannelseshjælpsog kontanthjælpsniveau. Behandlingsforløb over/under kr ,- Det samlede behandlingsforløb Alle former for forebyggende og behandlende tandpleje Årlig egenbetaling 4 Tandlægens rettigheder og pligter ETISKE REGLER 2 Stk. 3 Det er tandlægens pligt at kende og overholde love og forordninger af betydning for fagområdet, herunder at holde sig ajour med eksisterende, offentlige støttemuligheder til behandling, som udføres af tandlæger 5 Hvad beskriver? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler (tandlæge/patient, tandlæge/region/kommune) Regler om konfliktløsning og klageregler 6 2

3 Tandlægens rettigheder og pligter Hvorfor er det en god idé, at kende indholdet af overenskomsten? Det er du forpligtet til bliver målt på det! Du skal forstå, hvad du arbejder med Du undgår problemer Du skal have penge for det, du laver 7 11 Ydelser er udgået 7 Ydelsesbeskrivelser revideret 7 Nye ydelser 31 Ydelser er ikke ændret 8 Den nye tandlægeoverenskomst 7 ydelser har fået reviderede ydelsesbeskrivelser 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 1152 Bitewings ifm. div. undersøgelse 1425 Udvidet tandrensning 1431 Tandrodsrensning 1440 Kirurgisk PA 2920 IFB 1801 Operation 9 3

4 Den nye tandlægeoverenskomst 7 helt nye ydelser er kommet ind: 1114 Statusundersøgelse (over 25 år) (SU) 1115 Statusundersøgelse (18-25 år) (SU) 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (over 25 år) (DG) 1113 Diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) (DGBU) 1116 Fokuseret undersøgelse (FU) 1415 Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) 1802 Biopsi 10 Undersøgelse og diagnostik Nyt og gammelt? Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) Diagnostisk grundundersøgelse (DG) Diagnostisk grundundersøgelse år (DGBU) NYT Førstegangsydelser Statusundersøgelse (SU) fra 26 år Statusundersøgelse (SU) år Erstatter RDU Fokuseret undersøgelse (FU) Erstatter KI FB, KPA( 1452/1453) og KPAK Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) Erstatter diagnostikken fra APA og UPA 11 National klinisk retningslinje (NKR) for fastsættelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen: Identifikation af risikofaktorer Evaluering af betydningen af risikofaktorerne Vurdering af patientens fremtidige risiko for oral sygdom 12 4

5 Behovsforløb - spor I og II Det grønne spor er tiltænkt klinisk raske patienter med risikofaktorer under kontrol ingen aktiv sygdom Det gule spor er tiltænkt patienter med aktiv sygdom, med forhøjet risiko for progression af eksisterende sygdom eller udvikling af ny sygdom 13 Behovsforløb - spor III Det røde spor tænkes for patienter med ak tiv sygdom med forhøjet risiko for progression af eksisterende sygdom eller udvikling af ny sygdom, men hvor risikofaktorer kun vanskeligt eller ikke kan ændres ved intervention 14 Røde patienter? Patienter i det røde spor kan være patienter med hyposalivation (medicinsk induceret eller induceret af systemiske sygdomme/tilstande), røntgenterapi på hoved/hals, kemoterapi, gastro-oesofagualt reflux, diabetes, manglende evne til compliance (fx fysiske eller psykiske handikaps) og alvorlige tanddannelsesforstyrrelser Ofte = udvidet diagnostisk grundundersøgelse 15 5

6 Undersøgelser Samme kliniske undersøgelse til alle disse ydelser og kun fuld klinisk undersøgelse ved disse ydelser Vi udreder patienten Vi gør status over patienten Vi opretter eller ajourfører journalen Vi risikovurdere patienten Maksimalt 24 mdr. Minimum 12 mdr. 16 Patient flow på klinikken Undersøgelse Risikobaseret individuel intervaller: Min. 12 mdr. Maks. 24 mdr. Behandling Akut Aktiv sygdom evt. opfølgning Kodes altid med FU efter min. gult forløb behov når behandling udføres. Fx IFB ved pericoronitis 17 Ny opbygning PUD Undersøgelse Kontrol Biopsi 18 6

7 Patient flow i tilskudsmodellen PUD SU IFB 1010, 1011, 1012, 1013 FU Førstegangsydelser Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) Diagnostisk grundundersøgelse (DG) Diagnostisk grundundersøgelse år (DGBU) 20 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) Alle nye patienter, som grundlag for diagnostik og behandlingsplanlægning af orale lidelser DG/DGBU også ved ønske om second opinion Kan kun afregnes én gang for hvert CPRnummer pr. ydernummer Undtagelse, hvis der er forløbet mere end 2 år, siden patienten fik ydelsen på ydernummeret, i tilfælde, hvor patienten udviser en væsentlig ændring i tandsundheden 21 7

8 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) 1. Generel medicinsk, social og odontologisk anamnese, herunder afdæk ning af kostvaner og rygevaner 2. Afpudsning 3. Klinisk undersøgelse 4. Screening for bidfunktionsproblemer 5. Registrering af status 6. Diagnostik 7. Behandlingsplanlægning 22 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) 8. Identifikation af risikofaktorer og risikovurdering Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 Vejledende checkliste for risikofaktorer (NICE, 2004 (1)) 23 NICE checkliste er ikke et krav Checklisten præsenteres som en hjælp til at vejlede tandlægen/ tandplejeren i at fastsætte indkaldeintervaller i tandplejen. Checklisten kan benyttes, som den er, eller den kan modificeres, så den passer til klinikkens elektroniske patientjournal. Brug af checkliste giver desuden mulighed for effektiv information til patienten.? 24 8

9 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) Fastsættelse af interval til næste undersøgelse baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov Indplacering af patienten i grønt, gult eller rødt spor efter SST NKR, 2013 Almen forebyggelse - årsagerne til ak tuelle tandsygdommes opståen, almen information om kostens og tobakkens skadelige virkninger i mundhulen, og generel information om hensigtsmæssige hjemmetandplejevaner med understøttelse af egenomsorg 25 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) Yder er tandlæge og tandplejer indenfor dennes virksomhedsområde Ydelsesbeskrivelsen er den samme som UDG Herefter overtager tandlægen det juridiske ansvar for patienten 26 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) Ny patient med stor sygdomsaktivitet og komplekst behandlingsbehov Kan som udgangspunkt kun afregnes én gang for hvert CPR-nummer pr. ydernummer Ydelsen kan endvidere gives til personer, som udviser pludselig opstået manifest sygdomsaktivitet som følge af særlige generelle eller lokale sygdomsforhold - journalen skal være tydelig herom Yder skal være tandlæge 27 9

10 Pligt til at sikre akut tandbehandling af smertepatienter = ansvar for egne patienter indenfor klinikkens åbningstid Tandlægevagtordning = derudover pligt til at bidrage til at etablere tandlægevagtordning i hver region 28 kort og godt Patientens rettigheder og pligter Frit tandlægevalg Patienter har frit valg mellem samtlige tandlæger, der har tiltrådt overenskomsten. Regionen skal på forespørgsel give patienterne oplysning om, hvilke tandlæger, der har tiltrådt overenskomsten. Herudover må der ikke under nogen form ske påvirkning af patienterne ved valg af tandlæge 29 Patientens rettigheder og pligter Legitimation Gyldigt sundhedskort / lignende gyldig legitimation Af betydning for patienttilskuddet Patientens afbrydelse af behandlingen Fuld betaling uden patienttilskud fra regionen 30 10

11 Undersøgelse og diagnostik Undersøgelse Statusundersøgelse (SU) fra 26 år Statusundersøgelse (SU) år 31 Statusundersøgelse (SU) (1114 og 1115) afhængig af alder Indikation Ydelsen danner grundlag for tilrettelæggelsen af den nødvendige forebyggende og behandlingsmæssige indsats indtil næste statusundersøgelse eller fokuserede undersøgelse. Der kan ikke beregnes honorar for SU til en pt., som henvender sig for at fa udført en af pt. en konkret behandling og kun får udført denne 32 Statusundersøgelse (SU) Ajourføring af anamnese og registrering af status af tandrestaureringer og tanderstatninger Afpudsning Undersøgelse Screening for bidfunktionsproblemer Vurdering af progression af tidligere diagnosticeret sygdom Diagnostik 33 11

12 Statusundersøgelse (SU) Behandlingsplanlægning, herunder forelæggelse af behandlingsmuligheder Identifikation af risikofaktorer og risikovurdering Fastsættelse af interval til næste undersøgelse baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov? 34 Statusundersøgelse (SU) Indplacering af patienten i grønt, gult eller rødt spor efter SST NKR, 2013 Generel opfølgning af den almene forebyggelse med understøttelse af egenomsorg om nødvendigt Stort set den samme ydelse som DG og UDG kræver dog kun ajourføring af journalen Yder er både tandlæge og tandplejer 35 RTG billeder / bitewing RTG fast pris/tilskud BW - indeholder honorarmæssigt 2 BW, uanset at der i enkelte tilfælde kan være behov for 3 eller 4 optagelser på grund af tandbuernes form/længde

13 Patientjournaler Er et arbejdsredskab, der af hensyn til patientsikkerheden skal danne grundlag for behandling af patienten, dokumentere den udførte behandling, fungere som det nødvendige interne kommunikationsmiddel mellem det personale, der deltager i behandlingen af patienten, sikre kontinuiteten i behandlingen og sikre information af patienten Tandlæger skal altid skrive journal og den skal skrives på dansk 37 Patientjournaler Alt relevant skal medtages, hvis det har betydning for diagnoser, behandling og håndtering af patienten Al kontakt med patienten skal nedskrives med oplysning om hvem, der har journalført Alt unormalt skal beskrives men kun negative fund i nødvendigt omfang Diagnoser skal skrives på dansk eller latin Rettelser skal være synlige Journaloplysninger må ikke slettes eller gøres ulæselige 38 Opbevaring af journaler Opbevares i mindst 10 år (opbevaringsperioden) fra den seneste optegnelse i patientjournalen (længere, hvis klagesag), Dog røntgenbilleder 5 år efter konkret vurdering, Modeller så længe, de har relevans, Persondatalovens 41 om datasikkerhed og ansvar herfor

14 Overdragelse af journaler Til hvem og med hvilken begrundelse? Patienten Andre sundhedspersoner Tandlægeskift Forsikringsselskaber Embedslægen 40 Overdragelse af journaler Køb/salg af klinik Selve patientkartoteket Hele praksis Afmelding af ydernummer 41 Tandlægens rettigheder og pligter Klinikadresser Vurdering sker i forhold til den nye 3. klinik. Det skal blandt andet vurderes, om: Der er tale om et yderområde? Hvor mange patienter der er i området? Hvor mange tandlæger der er i området Tandlægen kan dokumentere, at etablering af den tredje klinikadresse kan ske med iagttagelse af patientsikkerheden, såvel på denne som øvrige praksisadresser

15 Tandlægens rettigheder og pligter Klinikadresser Der er alene en forpligtelse for klinikejere af flere klinikker til at udøve tandlægevirksomhed på den ene klinik. ne på alle klinikadresser skal være fagligt forsvarligt ne på alle klinikadresser skal være i overensstemmelse med reglerne om medhjælp 43 Tandlægens rettigheder og pligter Ydelser med fast honorar/ydelser med fri pris Ydelser med/uden tilskud til patienten Ikke tilskud for behandling af tandlægen selv eller tandlægens ægtefælle Tillæg for behandling udenfor klinikken Tillæg for behandling udenfor åbningstiden (vagt) 44 Vagttillæg tandlægeoverenskomstens 4, stk. 4 Før: Alene adgang til at opkræve tillæg efter bestemmelsen, hvis patienten anmodede om behandling uden for klinikkens åbningstid Nu - ændret fortolkning af LSU: Vagttillæg muligt, hvis indenfor klinikkens åbningstid, forudsat: Der er tale om akut behandling udføres efter kl. 16 på hverdage og i weekenden og patienten skal oplyses om tillægget, hvis det opkræves 45 15

16 Tandlægens rettigheder og pligter Tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag, når den samlede behandling forventes at ville overstige kr ,- (Husk at journalisere) Garanti på tandlægearbejde 46 Tandlægens rettigheder og pligter Overenskomstmæssige ydelser, hvor der er aftalt fast honorar og offentligt tilskud, kan som udgangspunkt ikke tilbydes til en anden pris end det aftalte. Det er endvidere ikke tilladt at udføre overenskomstaftalte ydelser under et andet navn for dermed at opnå fri prisdannelse. 47 LSU beslutning vedr. ydelser uden beregning : Det er ikke i overensstemmelse med systematisk at tilbyde ydelser med fast pris uden beregning. Dog vil det undtagelsesvis være i overensstemmelse med overenskomsten ikke at tage honorar for ydelser med fast pris i ekstraordinære tilfælde, f.eks. i tilfælde, hvor den behandlende tandlæge er i tvivl om den udførte behandling er korrekt

17 Udeblivelse Tiden skal være en gensidigt accepteret aftalt tid Senest to timer før ellers udeblivelse (kr. 248) Tid over 30 min. kan max udløse ekstra 2 x 15 min. á kr. 234 (kr. 482) - (kr. 716 tid 60 min), patienten skal være informeret herom, dog forbehold for ekstraordinære omstændigheder. 49 Tandlægens rettigheder og pligter Prisoplysninger i venteværelset og på Sundhed.dk Blanketter på tdlnet.dk Praksisdeklaration YDERLIGERE prisoplysninger Elektroniske journaler og afregning 50 Opbygningen PA behandlinger Undersøgelse PUD Kontrol 51 17

18 Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) Indikation Ydelsen kan anvendes når der ved en undersøgelse (1111, 1112, 1113 eller 1114/1115) er diagnosticeret marginal parodontitis på minimum to tænder med et klinisk fæstetab på mindst 2 mm og inflammation i pocherne (blødning/ pus ved måling af klinisk fæstetab/ pocher). 52 Klinisk fæstetab/fæsteniveau Fæsteniveau giver et præcist udtryk for det samlede fæstetab frem til registrerings-tidspunktet Velegnet til registrering af fæstegevinst efter behandling Bruges i kliniske og epidemiologiske undersøgelser Siger ikke noget om aktuel sygdomsaktivitet 53 Pochedybde Godt udtryk for aktuel sygdomstilstand Prædiktor for fremtidigt fæstetab Relevant ved behandlingsplanlægning Snigende fæstetab med retraktion overses 54 18

19 Parodontal undersøgelse og diagnostik Ydelsesbeskrivelse Parodontal undersøgelse og diagnostik Optegnelse af et parodontaldiagram med margo gingivae, pochedybde, klinisk fæsteniveau, blødning og pusflod ved måling af pocher/ klinisk fæsteniveau, furkaturinvolvering, løsningsgrad og vandring Overordnet parodontal diagnose samt parodontal behandlingsplan Info til pt. om resultat, muligheder for behandling, behandlingsplan samt prognoser 55 Parodontal undersøgelse og diagnostik Yder Tandlæge og tandplejer Bemærkning: Udfærdigelse af diagnoser, behandlingsplan(er) og prognoser skal på patienter med et komplekst behandlingsbehov udføres af en tandlæge 56 Parodontalbehandling Udvidet tandrensning Tandrodsrensning Kirurgisk parodontalbehandling IFB 57 19

20 Udvidet tandrensning Indikation Udvidet tandrensning kan anvendes ved forekomst af marginal parodontitis hvor der på minimum to tænder er konstateret et klinisk fæstetab på 2 mm eller mere og pochedybde på mindst 4 mm med inflammation (blødning og/eller pus ved sondering) Indhold Ydelsen indeholder fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på kliniske kroner, restaureringer og tandrødder - de n omfatte r honorarmæssigt hele tandsættet 58 Udvidet tandrensning Bemærkninger Skal være forudgået af en PUD, med mindre, at ydelsen er anvendt som en selvstændig ydelse UTDR kan anvendes som selvstændig ydelse ved immunulogiske eller hormonelt betingede fordybede pocher efter en DG, SU, FU og sammen med en IFB Må ikke forekomme sammen med TDR (1301, 1302) 59 Tandrodsrensninger Indikation Tandrodsrensning kan anvendes på tand/tænder med klinisk fæstetab på 2 mm eller mere samt pochedybde 5 mm med inflammation (blødning og/eller pus ved sondering) Indhold Ydelsen omfatter fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på tandrødder med pocher 5 mm

21 Forløb for PA behandling SU ( eller anden undersøgelse) Marginal parodontitis påminimumto tænder med et kliniskfæstetab på mindst 2 mmog inflammation. IFB (1011) 3. mdr. PUD pt. accept af diagnostik og behandlingsplan Behandling påbegyndes ogafsluttes indenfor 14 dageefter accept: UTDR, evt. TRO D færdig depuration/behandling FU, UTDR, evt. TRO D Behandlings plan og resultat vurderes Muligheder: Forsat konventionel beh. og stabilisering /KI R-PA/H envisning 6. mdr. FU, UTDR, evt. TRO D 9. mdr. FU, UTDR, evt. TRO D 61 Kirurgisk PA-behandling Indikation Kan anvendes ved marginal parodontitis når sufficient non-kirurgisk parodontal behandling (udvidet tandrensning, tandrodsrensning) ikke er nok Forudsætter derfor, at der er gennemført nonkirurgisk parodontal behandling og tilfredsstillende egen plakkontrol Ydelsen omfatter enhver form for kirurgisk parodontalbehandling 62 Kirurgisk PA-behandling Bemærkninger Ydelsen omfatter 1-6 tænder (uanset segment) Ydelsen kan anvendes sammen med TROD Ydelsen skal være forudgået af en PUD (1415) og kan være forudgået af UTDR, TROD Ydelsen omfatter enhver form for kirurgisk parodontalbehandling og fjernelse af suturer samt information om rygningens forsinkende virkning på sårheling Yder er tandlæger 63 21

22 Nationale kliniske retningslinjer for PA Uanset metode mekanisk infektionskontrol med eller uden lapoperation sker der en pochereduktion og en forbedring af det sonderbare fæsteniveau. Mekanisk infektionskontrol i kombination med lapoperation reducerer antallet af pocher >4 mm med yderligere % sammenlignet med mekanisk infektionskontrol udenlapoperation (SBU evidensstyrke 3) oversigt (1) viser, at der i dybe tandkødslommer (>6 mm) opnås en større pochereduktion (0,4-0,9 mm) ved lapoperation end ved ikke-kirurgisk behandling. 64 Brug af medhjælp Vigtig sondring: Ansættelsesretlige aspekter Forholdet til patienten Forholdet til autorisationsmyndigheden, dvs. Sundhedsstyrelsen Forholdet til Danske Regioner 65 Brug af medhjælp Opgaver kan efter autorisationsloven uddelegeres til andre personer uanset uddannelse og baggrund, dog ikke: Erklæringer til offentlig brug Recepter Kosmetisk tandpleje Information til patienten om delegation 66 22

23 Brug af medhjælp Særlig fortolkning på Tandlægeoverenskomstområdet: Medhjælp må ikke udføre invasive behandlinger (bore, skære, rense tænder under tandkødsgrænsen m.v.) På øvrige områder kan tandlæger anvende medhjælp i forbindelse med tandbehandling Medhjælpen kan udføre dele af ydelsen under tandlægens eller tandplejerens supervision og kontrol Delegation af opgaver til medhjælp skal altid ske under hensyntagen til medhjælpens faglige kvalifikationer 67 Informeret samtykke hvad ligger der i det? Fyldestgørende information om status og muligheder Krav til information vokser jo større eller jo mere risikofyldt behandlingen er Skriftlig, mundtlig eller stiltiende accept Journalisering Information til patienten - og om, hvilken behandling, der er valgt eller fravalgt 68 Forebyggelse og kontrol Fokuseret undersøgelse Kontrol Individuel forebyggende behandling TDR a og b 69 23

24 Individuel forebyggende behandling Indikation Ydelsen kan anvendes ved forekomst af aktiv caries, gingivitis, mukositis ved implantat, marginal parodontitis og periimplantitis. Ydelsen kan videre finde anvendelse ved forekomst af andre orale lidelser der kræver forebyggende behandling Diagnoser, der ligger til grund for den forebyggende behandling, skal anføres i journalen og tilføjes som behandlingskode 1010 (gingivitis), 1011 (PA), 1012 (caries) eller 1013 (andre fx erosioner) 70 Individuel forebyggende behandling Indhold Påvisning af sygdomsfremkaldende faktorer Påvisning af sygdomsforekomst Individuel instruktion Der foretages fluoridbehandling af aktive karieslæsioner (max. 4 gange årligt) Karieslæsioner afpudses eller renses med tandtråd inden fluoridbehandling Fjernelse af bløde belægninger (afpudsning) - såfremt ydelsen ikke udføres i samme seance som evt. tandrensning eller andre ydelser, der indeholder dette 71 IFB - Instruktion i hjemmetandpleje Er der påvist individuelle belægningsfremkaldende faktorer, instrueres i særlige foranstaltninger over for disse (anvendelse af specielle mundhygiejnemidler og eventuel speciel tandbørsteteknik) Patienterne bør aktivt udføre aktuel rensning i forbindelse med instruktionen Der informeres og instrueres i hensigtsmæssige kostvaner + tobakkens skadelige virkninger i mundhulen 72 24

25 Individuel forebyggende behandling Ydelsen kan tages sammen med/efter 1111, 1112, 1113, 1114, 1115 eller 1415, hvis patienten ud fra tandlægens faglige vurdering indplaceres i gult og rød spor Begrænsning: Maksimalt 1 stk. IFB på regningen og ikke sammen med FU (1116) 73 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol En FU er en kontrol, der fokuserer på et eller flere aktuelte sygdomsproblem Erstatter KIFB, KPA og kontrol KIR-PA Der skal ikke laves en fuld undersøgelse af pt. 74 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol Ydelsen indeholder: Afpudsning Ajourføring af anamnese og diagnostik Ajourføring af klinisk undersøgelse med fokus på progression af tidligere diagnosticeret sygdom Reinstruktion - om nødvendigt Ajourføring af behandlingsplanlægning Fastsættelse af interval baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov 75 25

26 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol Kan anvendes i det efter tandlægens skøn fornødne antal gange til patienter i gult og rød kategori efter udført:,1425, 1431, 1440, 1801, 2920 eller (1116) Ved anvendelse af ydelsen registreres behandlings- eller forebyggelseskode for: Gingivitis, PA, caries og andet Ydelsen må ikke forekomme sammen med de ydelser som den er kontrol af fx IFB IFB UTDR TROD Kir-PA FU 76 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol Intervallet mellem udført behandling og første fokuseret undersøgelse kan under hensyntagen til patientens orale sygdomsniveau og risikoprofil være op til 9 måneder Aktiv sygdom Aktiv sygdom BEH er: IFB UTDR TROD Kir-PA SU/DG/UDG + BEH SU/DG/UDG + BEH (FU) 9 mdr. SU (DG/UDG) SU (DG/UDG) > 1 2 mdr. / < 2 4 mdr. 77 Hvorfor ikke IFB og FU sammen? 1. Påvisning af grad og omfang af den konstaterede sygdomsforekomst. 2. Individuel instruktion i forebyggende foranstaltninger over for den påviste sygelige tilstand samt forelæggelse af eventuelle behandlingsmuligheder. 3. Påvisning af sygdomsfremkaldende belægninger og belægningsfremkaldende faktorer generelt og lokalt. 4. Instruktion i hjemmetandpleje. 5. Der foretages fluoridbehandling af aktive karieslæsioner (max. 4 gange årligt). 6. Fjernelse af bløde belægninger 1. Ajourføring af anamnese 2. Fjernelse af bløde belægninger 3. Ajourføring af klinisk undersøgelse med fokus på progression af tidligere diagnosticeret sygdom 4. Ajourføring af diagnostik. 5. Reins truktion i hjemmetandpleje, om nødvendigt 6. Ajourføring af behandlingsplanlægning 7. Fastsættelse af interval til næste fokuseret undersøgelse eller statusundersøgelse baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov 78 26

27 Genbehandling? Nødvendig genbehandling er ikke inkluderet i FU Fri pris afhænger af behandlingen 79 Tandrensning Patienter uden aktiv sygdom, dvs. grønne patienter Tandrensning kan ydes i kombination med SU, DG, DGBU og UDG Patienter med aktiv sygdom, dvs. gule og røde Kan efterfølgende og yderligere få tandrensning så ofte, som der er behov herfor, når tandrensningen ydes i kombination med FU og er forudgået af IFB. 80 Tandrensning Indikation Patient med hårde belægninger samt normale poche r Patient med gingivitis (kombineres med IFB), Indhold Fjerne hårde og bløde belægninger og nødvendig korrektion af fyldninger Begrænsninger Ikke sammen med UTR Maks. én ydelse på regningen Behandlingsforløb på max. 30 dage 81 27

28 Kontrol af jeres ydelsesforbrug Sammenligning af ydelsestal Tage højde for evt. forskelle i patientsammensætningen i forhold til køn og alder Sanktioner Advarsel Fastsætte højeste grænser 82 Særlige kontrolbestemmelser I hvilken situation vil det være relevant at undtage praksis, i forbindelse med afvigelse på -/+ 40 % (optjening 2016 = 25%): Under 300 patienter Under ydelser Praksis har ikke været i brug i 1 kalenderår Praksis har tidligere været udtaget, men afgivet en fyldestgørende og acceptabel forklaring Praksis har ikke være aktiv i hele perioden 83 Særlige kontrolbestemmelser Tandlægen kan, inden samarbejdsudvalget træffer beslutning kræve, at der foranstaltes et gennemsyn af journaler på klinikken til belysning af forholdene., jf. 31, stk

29 Særlige kontrolbestemmelser Med virkning fra 1. januar 2016 nedsættes de ovennævnte 40 % i forlængelse af implementeringen af nye nationale kliniske retningslinjer på overenskomstens område til 25 %, således at nedsættelsen får virkning fra og med gennemgangen af kontrolstatistikken for 2016., jf. 31, stk. 6 Statistikken vurderes i forhold til regions- og landsgennemsnittet 85 Patientklager Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Bekendtgørelse om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger Evaluering af klagesystemet (bør slettes) 86 Patientklager Patienter omfattet af klagesystemet Klage over tandbehandling, omfattet af Klager fra patienter over 18 år i sikringsgruppe 1 eller 2, som er behandlet af en privatpraktiserende tandlæge, kan: Klage over behandlingen eller regningen gennem det særlige patientklagesystem på tandlægeområdet Søge erstatning via Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning 87 29

30 Patientklager Hvordan forholder du dig, hvis patienten vil klage? Dialog Omlavning Betaling 88 Patientklager Dialog er fornuftigt men sørg for, at klagefristerne ikke springer Hvis en anden tandlæge sagligt vurderer, at han eller hun må tilråde en patient at klage over en dit arbejde m.m., skal han eller hun kunne dokumentere, at vedkommende tandlæge er orienteret om rådgivningen Tandklage.dk 89 Klagefrister Klager over overenskomstmæssige forhold: Senest 6 uger efter man er blevet bekendt med forholdet Klager over faglige forhold: Se ne st 2 år efter, at klager burde være bekendt med forholdet, dog senest 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted Klagen indgives til regionen eller til Patientombuddet 90 30

31 Patientklager Klager over overenskomstmæssige forhold De regionale samarbejdsudvalg klageadgang til Landssamarbejdsudvalget Klager over faglige forhold Regionstandlægenævnet klageadgang til Landstandlægenævnet Erstatning for tandskader Tandlægeforeningens tandskadeerstatning klageadgang til Tandskadeankestyrelsen 91 Patientklager Offentliggørelse Alle klager sendes til SST og Patientombuddet Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Offentliggørelse med navns nævnelse 3 x kritik inden for 5 år, eller 1 x kritik for alvorlig forsømmelse eller 1 x kritik ved kosmetisk tandbehandling 92 Biopsi ny ydelse Indikation Der foretages biopsi, når diagnose stillet på baggrund af en histologisk undersøgelse har betydning for tandlægens tilrettelæggelse af nødvendig medicinsk eller kirurgisk behandling, opfølgning samt vurdering af prognose Ydelsen omfatter Alle faser samt evt. suturering og suturfjernelse,kan endvidere anvendes ved apirationsbiopsi Nævnes ikke i aftalen, men det er inkl. bedøvelse 93 31

32 Biopsi ny ydelse Biopsi Ydelsen honoreres med kr. 375 kr. ( ), og er uden egenbetaling for patienterne Ydelsen kan kun anvendes en gang pr. session Indeholder bedøvelse Yder er tandlæger 94 Undersøgelse af henvist patient fra tandplejer Indikation Patienter, der af en privatpraktiserende tandplejer er blevet henvist til tandlæge med et konkret behandlingsbehov Indhold US af henviste forhold Anamnese Oprettelse af journalføring + tilbagehenvisning Begrænsning Ikke andre undersøgelsesydelser 95 Konsultation uden behandling Er ikke en undersøgelse og må ikke føre til behandling Patienthenvendelse, spørgsmål eller problem af tandmæssig karakter Der må gerne tages RTG Der må gerne afpudses for diagnostik Evt. recept er en del af ydelsen

33 Recepter Sa fremt receptudstedelsen sker i forbindelse med tilskudsberettiget behandling, er receptudstedelsen vederlagsfri (gratis). ellers fri pris 97 Tandfyldninger Flere fyldninger samtidig på samme flade Fyldning, der strækker sig over flere flader = en fyldning = et honorar Kombinerede fyldninger er i kindtænder = okklusalflade + sideflade(r) Provisoriske fyldninger og opbygninger Kosmetiske fyldninger og fyldninger på mere end 3 flader = intet tilskud 98 Sølvamalgam - en undtagelse i dag Sølvamalgamfyldningsmaterialer kan anvendes i blivende tænder i de tilfælde, hvor det er åbenbart, at en fyldning i dette materiale vil have den bedste holdbarhed. Manglende mulighed for tørlægning Vanskelig tilgængelighed af kavitet Speciel stor kavitet Stor afstand til nabotand 99 33

34 Gradvis ekskavering Indikation Undgå rodbehandling stoppe tilstand Indhold Foreløbig ekskavering Bunddækning Permanent dækfyldning honoreres som sådan Kan udføres i to eller flere sessioner 100 Rodbehandlinger Akut oplukning Udrensning kronepulpa, dækfyldning (provisorisk) Anvendes kun hvis du ikke skal lave rodbehandlingen Apikal amputation Såvel orto- som retrograd fyldning - tilskud pr. kanal Patientandel frit honorar Koronal amputation Pulpaoverkapning Inkl. forsegling (CAOH + bunddækning) Ikke inkl. permanent dækfyldning 101 Ekstrationer Tandekstraktion er en simpel fjernelse af tand Inklusiv lokalbedøvelse og hæmostase Kun anvende tang og/eller elevator/luksator Husk effekt af rygning Senere hæmostase Samme dag eller efterfølgende Forladt klin ikken og kommer igen = frit honorar Tillæg for standsning for blødning Kraftig blodfortyndende Journalført før beh. Oplyst på forhån d medicin

35 Operation Operationer er mange ting Incision af gingiva, slimhinde, deling af tand eller rodkompleks, fjernelse af knoglevæv Ændring nu er biopsi selvstændig ydelse Ikke inklusiv lokalbedøvelse HUSK rygnings forsinkende virkning på sårheling Sutur og sårtoilette samt hygiejneartikler er med i honoraret. 103 Efteruddannelse Tandlæger, der tiltræder overenskomsten for tandlægehjælp, er forpligtiget til at følge Tandlægeforeningens til enhver tid gældende krav til dokumenteret efteruddannelse, jf. 6A. 104 Kvalitet på klinikken Den danske kvalitets model (DDKM) Parterne er enige om at arbejde videre med udvikling af allerede igangsatte projekter samt efter behov og som et led i den løbende udvikling af modellen at igangsætte en række nye kvalitetsprojekter med afsæt i den fælles strategi for kvalitet på praksisområdet

36 Hygiejne på klinikken Af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed følger, at en tandlæge under udøvelse af sin virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v. Heri ligger bl.a., at tandlægepraksis skal leve op til et acceptabelt niveau vedrørende hygiejne, herunder særlige foranstaltninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og NIR (Statens Serum Institut) 106 DROP-OUT Unge (18-25 år) 17 % går ikke til regelmæssig tandlæge Overgang til privat praksis indenfor 24 måneder Regionerne retter henvendelse til unge i alderen år Omsorgstandplejen Tandlægeforeningen har påtaget sig en særlig vejledningsindsats

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter Tandlægeoverenskomsten Tandlægens rettigheder og pligter Hvorfor er det en god idé, at kende indholdet af overenskomsten? Det er du forpligtet til Du skal forstå, hvad du arbejder med Du undgår problemer

Læs mere

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Nanna Lindstrøm Hessel, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Program for dagen 10.00-11.15 Kursus 11.15-11.45 Pause 11.45-13.00

Læs mere

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Redigeret juni 2015 Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Eksemplerne er taget med udgangspunkt i DentalSuite opdateringskurserne Side 1 Følgende ydelsesbeskrivelser

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Sag.nr. RLTN5530-11/913 Tid Den 14. november 2014 Sted Danske Regioner Deltagere

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 334,85 223,23 558,08 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 161,74 107,83 269,57 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Reguleringstillæg med afsæt i 1.10.2006:20,4% Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 325,39 216,93 542,32 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 323,23 215,48 538,71 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 156,13 104,08 260,21 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,73 99,82 249,55 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,34 162,21

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73 Sikringsgruppe 1 1.Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud Ialt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 147,12 98,08 245,20 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 85,82 159,38 245,20

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2009

Honorartabeller 1. april 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2008

Honorartabeller 1. oktober 2008 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

53.32 O.15 12/2016 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter

53.32 O.15 12/2016 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter Side 1 Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen Indholdsfortegnelse Side 53.32 Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 045-10 Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved

Læs mere

Evaluering af NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

Evaluering af NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Evaluering af NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2017 Evaluering af National Klinisk Retningslinje for fastlæggelse af intervaller

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

Opdateringsvejledning version 1.21

Opdateringsvejledning version 1.21 Marts 2015 Opdateringsvejledning version 1.21 Ændringer i programmet i forbindelse med den nye overenskomst Diagnosekode i forbindelse med Fokuseret undersøgelse (FU) Udregning af fæstetab Nyt skema Bemærk

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 320,80 213,86 534,66 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,96 103,30 258,26 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4%

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019 0.0.0.0 Side 1 Overenskomst for tandpleje for børn

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 )

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) Formål med kontrolbestemmelserne Kontrolbestemmelserne

Læs mere

Undgå Journalens faldgruber. Charlottehaven 5.nov. 2013

Undgå Journalens faldgruber. Charlottehaven 5.nov. 2013 Undgå Journalens faldgruber Charlottehaven 5.nov. 2013 Overordnede udløsende faktorer Manglende diagnostik -BW -Diagnostik på BW -PA-og eller CA registrering -mangelfuld journalføring og ingen dokumentation

Læs mere

O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter

O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter Side 1 Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten...

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Af 12-03-2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. INDLEDENDE BESTEMMELSER...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS SIDE InDholdsfortegnelse 2 - Status på etablering af sundhedshuse 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team 4 - Ændring af ydelsesbeskrivelse for kontrol efter

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv.

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. Udlændingestyrelsen 17. januar 2013 Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling...

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Patientjournaler. Journalføringspligt

Patientjournaler. Journalføringspligt Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen.

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledningen knytter sig til lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger med de senere ændringer, der er foretaget ved lov nr. 362

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Denne artikel er første del af en juridisk gennemgang

Denne artikel er første del af en juridisk gennemgang VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT Overordnet lovgivning på tandlægeområdet Formålet med denne artikel er at skabe et overblik på lovgivningsområdet for tandlægers virksomhed. Der er således

Læs mere

al dente information april 2015

al dente information april 2015 Vejledning til at flytte de nye ydelser ud på knapperne. Ny overenskomst Herunder findes en vejledning i, hvordan de nyoprettede ydelser kan flyttes ud på enkelte knapper, og hvordan en ydelse kan tilføjes

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande CHRISTIAN HOLT Når det gælder det offentliges ansvar for tandsundheden hos børn og unge, er der fælles fodslag i Sverige, Danmark og Norge deres tandpleje

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere