Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007"

Transkript

1 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer til kurser og konferencer. b. Skolen har revideret Studie- og Ordensregler. Der er kun tale om mindre konsekvensrettelser. c. Gymnasielærernes Fagforening, GL, har opfordret til, at man lokalt drøftede, hvilke administrative lettelser, der er sket. d. Skolen inviterer 8. klasser og 9. klasser til besøg på skolen.(præsentationskurser) Desuden bliver eleverne i 10. klasse tilbudt et særligt gymnasialt undervisningsforløb på 4 uger. Dette er under revision i Århus Uddannelsesråd i et samarbejde mellem de gymnasiale uddannelser og Århus Skolevæsen e. Der bliver mundtlig orienteret om en erstatningssag, som stammer tilbage fra den tid, hvor skolen blevet ejet af Århus Amtsråd f. Der vedlægges en oversigt over antal elever og personale pr. dd. Indstilling: Orienteringspunkt Rektorindstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bilag: 8.a : Invitationer (kun på papir) 8.b : Studie- og Ordensregler 8.c : Lokal opfølgning på Monsterudvalgets anbefalinger 8.d : Pjece med skolens præsentationskurser for 9. klasse (kun på papir) 8. f : Aktivitetstal. J. nr Orienteringspunkter Sagsbehandler: ZP og ÅW

2 8.b : Studie- og Ordensregler Studie- og ordensregler for Viby Gymnasium og HF A. Baggrund Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se og Bekendtgørelse nr af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Information om studie- og ordensreglerne sker i forbindelse med introduktionen i 1. g / 1. hf. B. Forsømmelsessregler Formålet med forsømmelsesreglerne er at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. Reglerne skal understøtte skolens værdier om ansvarlighed, åben dialog og tolerance. Mødepligt På skolen er der mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter, skolen afholder i skoletiden, såsom: terminsprøver, årsprøver, faglige ekskursioner, tutorsamtaler, studieture eller selvstændigt tilrettelagt undervisning efter skolens anvisning som f.eks. fællestimer. Eleven har ligeledes pligt til at ajourføre studiebøger og aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Opgavebesvarelserne i de skriftlige opgaver skal opfylde et minimum med hensyn til omfang og indsats for at blive godkendt. Det skal tydeligt fremgå, at eleven har søgt at løse alle dele af de stillede opgaver. Dette minimum fastsættes af faglæreren. Eleven kan klage over en faglærers afgørelse til rektor. Det betyder, at alle forsømmelser registreres i Lectio, herunder for sent fremmøde og de opgaver, der ikke er afleveret rettidigt/ikke godkendes (jf. Snydepolitikken). Såfremt en opgave ikke kan afleveres rettidigt p. g. a. sygdom o. lign., kontaktes læreren på forhånd. Lærerens anvisninger skal følges. Fraværsregistrering Eleverne har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen og de af skolen tilrettelagte undervisningsrelaterede aktiviteter. I hver lektion registreres fremmøde/fravær. Forsømmelsesregistreringerne vil løbende være tilgængelige i Lectio. Eleverne har pligt til via Lectio at kontrollere forsømmelserne. Hvis der ikke er enighed om de registrerede forsømmelser, skal den pågældende lærer kontaktes. I tilfælde af fejl retter læreren i Lectio. Forsømmelsestallene opgøres for hvert skoleår og overføres ikke til det følgende år. Elever, der det/de foregående år har fået en advarsel, vil det følgende år få en skriftlig advarsel uden forudgående mundtlig advarsel. Ved fravær skal eleven skrive årsagen ind i Lectio senest dagen efter fraværets ophør. Det gælder alle former for fravær, både godkendt fravær, sygdom og fravær p. g. a. skoleaktiviteter.

3 Eleverne kan for egen regning blive bedt om at fremskaffe dokumentation for fravær i form af lægeerklæring o. lign. Vurdering af fravær Skolen lægger vægt på at gribe hurtigt ind, hvis en elev har forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvornår skolen reagerer med nedenstående advarsler og sanktioner. Der tages et vist hensyn til sygdom og fravær, der er godkendt af rektor/uddannelsesleder, i vurderingen af, hvorvidt fraværet skal udløse en sanktion. Godkendt fravær er: - skoleaktiviteter som deltagelse i ekskursioner, musikarrangementer og sportsstævner - elevrådsarbejde - kørsel på glatbane og køreprøve, men ikke alm. køretimer - konsultation hos speciallæge (men ikke alm. lægekonsultationer) - session - borgerligt ombud - hvis man skal vidne i retten - religiøse helligedage (max 2 i alt pr. skoleår), der ligger uden for skolens ferieplan. F. eks. afslutningen på ramadanen og Id-al-Fitr - samt andet, hvor der på forhånd er indhentet skriftlig tilladelse hos rektor/uddannelsesleder såsom større familiebegivenheder o. lign. Sanktioner I tilfælde af forsømmelser (timer/opgaver) kan følgende sanktioner iværksættes: 1. Mundtlig advarsel. Normalt bliver de mundtlige advarsler uddelt af klassens uddannelsesleder/rektor. Man vil i den forbindelse kunne bede om en samtale, hvor man vil kunne redegøre for årsagen til forsømmelserne. Denne sanktion kan i alvorlige tilfælde springes over, så eleven i stedet får en skriftlig advarsel. 2. Skriftlig advarsel. Advarslen er skolens påmindelse om at bringe forsømmelserne ned. Inden advarslen gives, vil eleven modtage en mail om, at skolen påtænker at give en advarsel. Man har derefter 5 skoledage til at gøre indsigelser til klassens uddannelsesleder. I forbindelse med den skriftlige advarsel indkaldes man til en gennemførselssamtale med studievejlederen. Elever, der det/de foregående år har fået en advarsel, vil det følgende år få en skriftlig advarsel uden forudgående mundtlig advarsel. 3. Afbrydelse af SU. Ved meget højt fravær kan rektor vurdere, at man ikke længere er studieaktiv, hvorfor udbetalingen af SU standses. Rektor vurderer, hvornår man igen er studieaktiv. 4. Gælder kun for gymnasieelever: Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. For gymnasieelever gælder det, at årskarakterer i det/de pågældende fag bortfalder. 5. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Det betyder også, at betingelserne for at få SU bortfalder, da man ikke længere er studieaktiv. Eleven har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde sig eksamen.

4 For elever under 18 år orienteres forældrene om sanktionerne, undtagen i forbindelse med en mundtlig advarsel.. C. Studieaktivitet og oprykning Oprykning af en elev til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen og deltagelse i alle eksamener og årsprøver. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Eleven har krav på oprykning, når eleven har mindst 2,0 i gennemsnit af eksaminer, årsprøver, projektopgaver og lignende. Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 ved afslutningen af skoleåret, kan eleven nægtes oprykning, hvis det vurderes, at eleven ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Eleven får mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af rektor. D. Påklædning I skoletiden skal man være hensigtsmæssigt påklædt. Dette indebærer bl.a., at man skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bære forklæder efter lærerens anvisning i kemi. Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt i skoletiden. E. Adfærdsregler 1. Ordensregler ( se Eleven skal rydde op efter sig selv. Man skal stole op i klassen efter hver time og efter ophold i samlingssalen. Eleven må kun spise i frikvartererne. Husk at fjerne affaldet bagefter. Eleven må kun ryge udendørs. Øl, vin og spiritus må kun drikkes på skolens grund i forbindelse med de fester, der arrangeres på skolen. Man må ikke selv medbringe drikkevarer. For introduktionsture, ekskursioner og studieture gælder særlige regler, der oplyses af de deltagende lærere. Eleven må ikke besidde eller indtage nogen form for euforiserende stoffer på skolen, herunder alle former for hash. Hvis eleven opdager eller forvolder ødelæggelser på bygning og inventar, bedes man straks kontakte kontoret. Hvis eleven er skyld i ødelæggelse, der har karakter af hærværk, er man erstatningspligtig. Plakater må kun anbringes på opslagstavlerne, dog ikke på de opslagstavler, der er mærket: elevråd og kontor. Reklame- og informations- foldere samt flyers må kun anbringes på reklamehylden i vandrehallen. Mobiltelefoner skal være slukkede og ligge i tasken i timerne, ved fælles- arrangementer o. 1. F. Andre regler 1. Snydepolitikken (se ) 2. Regler for brug af skolens IT-udstyr ( læses og bekræftes ved første log-in på skolens computere) 3. Skolens anti-moppepolitik 4. Skolens fetstpolitik 5. Skolens ordensregler for ekskursioner og studieture (udleveres og underskrives inden turens start) 6. Eleven skal i forbindelse med fester på skolen, ved eksamener og årsprøver medbringe billedlegitimation (studiekort)

5 Sanktioner Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre én af følgende sanktioner: 1. Mundtlig påtale 2. Skriftlig påtale 3. Udelukkelse fra deltagelse i visse arrangementer eller brug af bestemt udstyr 4. Midlertidig bortvisning fra skolen i op til 10 dage. Dagene tæller som fravær 5. Bortvisning fra skolen F. Klagevejledning Elever og forældre, hvis eleven er under 18 år kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne og oprykning til næste klasse. Klageinstansen er Undervisningsministeriet. Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentaren vedlægges klagen til Undervisningsministeriet. Åge Weigelt Viby J. den 15. august 2007

6 Bilag 8.c : Lokal opfølgning på Monsterudvalgets anbefalinger Orientering om lokale initiativer i relation til Monsterrapporten 1 Monsterrapporten er jo en række anbefalinger, som Undervisningsministeriet har forholdt sig til gennem ændringer i hf- og stx-bekendtgørelserne. Herunder er indskrevet med kursiv de lokale tiltag: Konkrete ændringsforslag i Monsterrapporten 1. Almen studieforberedelse - kan fylde mindre i grundforløbet i 1. g end de nuværende ti procent af undervisningen - kan have undervisningsforløb med færre fag, så ikke alle forløb skal indeholde både naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab - kan koncentreres i færre og større forløb - skal ikke modtage timer fra naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse. Vi har indlagt ét at-forløb efter afslutningen på ap og nv i grundforløbet. Der er i alt planlagt 3 forløb i 1. g og 3 i 2.g samt 1 i 3.g. I de fleste forløb indgår kun to fag. GL foreslår desuden at reducere timetallet i almen studieforberedelse fra de nuværende cirka 250 timer til 200 timer. Rektorforeningen vil afvente evaluering. Følgegruppen for gymnasiereformen ser nærmere på dette forslag. Dette er ikke muligt if. Stx-bekendtgørelsen 2. Skolerne får lov til selv at bestemme, om dansk-historie-opgaven skal ligge i 2. g (som nu) eller i 1. g. Vi har ladet dansk-historie-opgaven forblive i 2. g, da der ikke har været udtrykt ønske om at flytte den til 1. g. 3. Undervisningsbeskrivelsen for almen studieforberedelse bortfalder, og elevernes arbejde med studierapporten forenkles. Vi anvender Lectio, og Undervisningsministeriet er i dialog med Lectio om en forenkling. 1 Rapport fra et udvalg med repræsentanter fra GL, Rektorfoeningen og Undervisnigsministeriet, der kommer med forslag til administrative forenklinger i relation til gymnasie- og hf-reformerne

7 4. Naturvidenskabeligt grundforløb skal flytte fokus fra fire enkeltstående fag til generelle naturvidenskabelige kompetencer, og undervisningen skal kunne gennemføres af to lærere. NV gennemføres med 2 lærere. 5. Det skal tydeliggøres, at studieplanen skal være en kortfattet køreplan for undervisningen. Der henvises til Vejledning til Studieplaner på Viby gymnasium og HF i skoleåret 2007/08 i det følgende kaldet Studieplansheftet og til Vejledning til anvendelse af Lectio på Viby gymnasium og HF i skoleåret 2007/08 kadet Lectio-vejledningen. Desuden er der udarbejdet en fælles kompetenceplan for alle klasser; denne tænkes revideret af Studieretningsteamene. 6. Det præciseres, at undervisningsbeskrivelserne der har afløst pensumindberetningerne udgør bakspejlet for det enkelte undervisningsforløb og er censors værktøj til eksamen. Der henvises til studieplansheftet. Desuden har Undervisningsministeriet nedsat et eksamens(monster)udvalg. 7. Det skal tydeliggøres, at der ikke er centralt fastsatte krav om aktivitetsplaner og kompetencekataloger. Skolerne afgør selv, hvad der er brug for. Den lokale kompetenceplan er beskrevet i bilag 1 i Studieplansheftet. 8. Der tages kontakt til udbyderne af de elektroniske studieplanværktøjer med henblik på drøftelse af skolernes behov. Brugen af disse værktøjer afgør skolerne selv. Skolen er i dialog med Lectio om forenkling og det er Undervisningsministeriet også 9. Regler om evaluering forenkles, så skolerne selv fastlægger deres evalueringsstrategi. Den lokale evalueringsstrategi er vedtaget i Uddannelsesudvalget. 9. De faglige foreninger og aftagerne drøfter sammen med fagkonsulenterne erfaringerne med læreplaner og vejledninger og vurderer, om der er behov for justeringer. Opgave for UVM 10. Fagkonsulenterne gennemfører korte evalueringer blandt censorerne for at indhente deres vurderinger af, om de centrale mål med reformen i de enkelte fag er nået. Opgave for UVM 12. Der udarbejdes pixiudgaver af vejledninger til de enkelte fag for et hurtigt overblik. Opgave for UVM

8 13. Kravene til studiebog på hf fokuseres. Kravet om et kompetencekatalog bortfalder i bekendtgørelsen og tages i stedet op i vejledningen. Vi har hele tiden kørt en minimumsmodel på dette område. HF-udvalget vil se på studiebogen. Også en opgave for UVM 14. For at styrke udbyttet af teamarbejdet justeres råd og vink om ledelse og teamarbejde i vejledningerne til uddannelsesbekendtgørelserne. Opgave for UVM 15. Der skal være bedre sammenhæng. Almen studieforberedelse i studieretningsforløbet bør tydeligere bygge videre på naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse, hvilket samlet forenkler undervisningen i de flerfaglige forløb. En arbejdsgruppe har udarbejdet heftet Evaluering af den skriftlige opgave Desuden henvises til den lokale kompetenceplan som er beskrevet i bilag 1 i Studieplansheftet. 16. Gymnasierne bør selv gennemgå deres praksis, ligesom dialogen mellem parterne vil fortsætte, både med vægt på forenkling af regler og for at udbrede gode ideer og best practice. Som hjælp til planlægningen har skolen indført Årshjul der på en overskuelig måde beskriver forløbet på de enkelte årgange. ÅW

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere