TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni 2014. Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen"

Transkript

1 Nummer 2 juni 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære tillidsrepræsentant Sommeren nærmer sig med hastige skridt. Inden sommerferieperioden er over os, har vi færdiggjort anden udgave af TR Nyt for 2014, så I har spændende læsestof til ferien. I dette nummer har vi skrevet om resultatet af overenskomstforhandlingerne på det private område for Resultatet af disse forhandlinger vil få afsmittende effekt på overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Der er også en artikel om fortolkning af bestemmelser vedrørende pauser for gymnasielærere samt en lille notits om, hvordan man klager til Arbejdstilsynet. Vi orienterer også om en lille ændring i den kommunale overenskomst, samt bringer oversigter over de nye lønsatser på statens område, som er blevet reguleret pr. 1. april I ønskes alle en god sommer. Rigtig god læselyst TR NYT udgives af: I dette nummer: OK 2014 private 2 ARKITEKTFORBUNDET Tlf Pharmadanmark Frokostpauser Uenighed Løn i staten 1. april 2014 Ny bestemmelse i kommunal overenskomst Tlf Den Danske Dyrlægeforening Tlf JA Tlf:

2 Side 2 Overenskomstforhandlingerne 2014 på det private område Det er kutyme, at der skeles til det private område, når der forhandles nye overenskomster på det offentlige område. De offentlige arbejdsgivere ønsker ikke, at være lønførende og det tillægges derfor værdi, hvad der er aftalt på det private område. OK-fornyelserne i 2014 har omfattet et større antal virksomhedsoverenskomster. Af de større overenskomster på AC-området kan nævnes Post Danmark, TDC, CSC, Købehavns Lufthavne og Boligselskabernes Landsforening (BL). Generelt Med indgåelsen af Industriforliget (minimallønsoverenskomst) 9. februar 2014 mellem DI og CO-Industri, blev de første spor lagt for resten af arbejdsmarkedet og overenskomstfornyelserne på de øvrige områder i 2014 i den private sektor. Kort efter fulgte forligene på bl.a. HK s butiksoverenskomst samt 3F forlig på Transportområdet (normallønsoverenskomst). Forligene indgik herefter i det samlede Mæglingsforslag for fornyelsen af 1. marts-overenskomsterne på DA og LO-området mfl. som blev fremsat af Forligsmanden 21. marts I Mæglingsforslaget indgik også akademikeroverenskomsterne med CSC, TDC og Københavns Lufthavne. Uden for Mæglingsforslaget er der indgået forlig i Finanssektoren mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet. Tilsvarende er overenskomstfornyelserne for en række akademikeroverenskomster pr. 1. april med blandt andet Post Danmark og Boligselskabernes Landsforening samt 1. juni med DR ikke omfattet af Mæglingsforslaget. Hovedoverskrifterne i de toneangivende forlig, kan sammenfattes til reallønssikring, kompetenceudvikling og ret til uddannelse i opsigelsesperioden, højere pensionsbidrag under barsel, flere penge sat ind på fritvalgskontoen, bedre forældreorlov og bedre mulighed for at sikre, at vikaransatte ikke misbruges. Overenskomsterne er blevet fornyet for en treårig periode. For arbejdsgiversiden er der blevet lagt vægt på smalle forlig og med fokus på kompetenceudvikling, som et vigtigt skridt i retningen mod at genoprette danske virksomheders konkurrenceevne. Sådan gik det for akademikeroverenskomsterne Akademikeroverenskomsterne på hhv. TDC, Københavns Lufthavne A/S samt CSC indgik alle i Mæglingsforslaget af 21. marts Da arbejdsgiverparterne alle var medlem hos DA/ DI/Dansk Erhverv, har arbejdsgiverne i høj grad været begrænset af linjerne i det store industriforlig mellem DI og CO-Industri, og det har ikke været muligt at afvige betydeligt fra niveauet i Industriforliget. I de opnåede akademikerforlig har øvelsen derfor i høj grad været at omsætte Industriforliget til akademikerkontekst, herunder at sikre en procentuel lønregulering. Temaer der blev prioriteret under overenskomstforhandlingerne Forud for forhandlingerne OK14 i den private sektor var der lagt op til et øget koordinering blandt akademikerorganisationerne på tværs af de enkelte overenskomster, som et modtræk til den øgede koordinering, der opleves på arbejdsgiversiden, hvor DA/DI/DE holder medlemsvirksomhederne i stram snor i forhold til, hvad der kan lade sig gøre og navnlig, hvad der ikke kan lade sig gøre. Med akademikerorganisationernes øgede koordinering var det hensigten, at herved bedre kunne sætte en akademikerdagsorden ved de forskellige forhandlingsborde. Der var derfor i AC s bestyrelse enighed om, at anbefale følgende temaer ved OK14 i den private sektor, ud over løntemaet, der var den klare førsteprioritering: Psykisk arbejdsmiljø/stressforebyggelse Kompetenceudvikling/employability Tryghed. Løn under barsel til fædre. Reallønssikring Et særkende for akademikeroverenskomsterne er, at lønreguleringerne som udgangspunkt finder sted ved aftale direkte mellem virksomheden og den enkelte akademiker. Overenskomsterne sikrer således typisk alene en minimumslønreguleringsprocent.

3 Side 3 Overenskomstforhandlingerne 2014 på det private område Da de enkelte forlig har forskelligt indhold, er det vanskeligt at sige noget præcist om den samlede ramme. Finansforbundet har angivet værdien af deres forlig til 5,15 procent. Indregnes værdien af den samlede forhøjelse af fritvalgs-procenten med 1,0 procentpoint i 2016 på industriens område, kan resultatet her bedømmes til i størrelsesordenen 5-5,5 procent. På transportområdet ligger vurderingen af forliget på mellem 5,5-6 procent for hele perioden. LO har selv opgjort forligene til at være på 5,43 procent hhv. 5,95 procent. Med de økonomiske prognoser for de kommende år, er det imidlertid vurderingen, at de aftalte lønstigninger i forligene vil sikre reallønnen hos medlemmerne i den kommende overenskomstperiode. Overenskomstperioden Periodelængden med de tre år, der blev fastlagt i Industriforliget, er efterfølgende blevet langt til grund på alle de andre overenskomstområder her ved OK14, uden større diskussion. Psykisk Arbejdsmiljø/stressforebyggelse Akademikerområdet Hos BL er der indgået en hensigtserklæring om, at parterne er enige om generelt at drøfte de udfordringer af arbejdsmiljømæssig karakter, som i særlig grad knytter sig til at være ansat i en boligorganisation. Hos Post Danmark er der aftalt 10 dages ferie med løn til nyuddannede akademikere fra ansættelsesstart. Desuden er der aftalt en ekstra betalt fridag til alle på klemmedagen efter Kr. Himmelfartsdag. Det øvrige private arbejdsmarked Af mæglingsforslaget vedr. Da-LO området er det fastsat, at parterne vil udvikle metoder til at udfylde arbejdsmiljølovens bestemmelser med henblik på at styrke og understøtte partssamarbejdet om forebyggelse og etablering af godt psykisk arbejdsmiljø. Kompetenceudvikling/employability samt tryghed Akademikerområdet Hos Post Danmark er det aftalt, at spørgsmålet om kompetenceudvikling skal drøftes i samarbejdsorganisationen mindst en gang om året. Det er desuden aftalt, at overenskomstparterne skal mødes midt i overenskomstperioden, for at drøfte kompetenceudviklingen af akademikerne i virksomheden. I forhold til tryghed, er det aftalt justeringer i rammerne for afsked ved strukturændringer, rationaliseringer eller arbejdsmangel. Hos BL er der givet tilsagn om, at der kan tilkendes godtgørelse for usaglig afskedigelse, allerede efter 6 måneders ansættelse under visse forudsætninger. Desuden er der aftalt nedsat et udvalg, som skal se på forslag til ændring af den nuværende seniorordning/seniorpolitik. Hos CSC Scandihealth er der aftalt en forlængelse af opsigelsesvarslerne for en række lokalaftaler fra tre måneder til seks måneder. Det øvrige private arbejdsmarked Industriforliget betyder blandt andet, at en afskediget medarbejder med et opsigelsesvarsel på minimum 14 dage får to timers frihed med løn til at kunne gå i sin fagforening eller a-kasse med henblik på at blive hjulpet bedst muligt videre med uddannelse i forhold til at få et nyt job i industrien. Ansatte med mindst seks måneders anciennitet får i opsigelsesperioden mulighed for at efteruddanne sig i minimum en uge betalt af Industriens kompetenceudviklingsfond (IKUF), og hvis en række øvrige betingelser er opfyldt, kan der samlet holdes op mod fem ugers uddannelse i opsigelsesperioden. Desuden gives mulighed for et afklaringsforløb for medarbejderen. Løn under barsel til fædre, barsels- og forældreorlov Akademikerområdet Hos Post Danmark er der aftalt en udvidelse af den nuværende særlige fædreorlov fra to til tre uger. Der er store variationer i barselsordningerne på de forskellige overenskomster i den private sektor også inden for akademikeroverenskomsterne. Langt de fleste akademikeroverenskomster i den private sektor har dog i forvejen bedre vilkår end den ved OK14 opnåede ordning, da de enten har aftalt bedre vilkår, eller følger barselsreglerne på det offentlige område. Det øvrige private arbejdsmarked Forældreorloven udvides med 2 x 1 uge fordelt med en uge til hver af forældrene, så den nu bliver til en ordning. Som noget nyt kønsmainstreames barselsbestemmelserne, så par af samme køn fremover ligestilles med øvrige par. Endelig forhøjes pensionsbidraget under barsel. Forhøjelse af bidraget til fritvalgs-kontoen Bidraget til Fritvalgs-kontoen forhøjes med sammenlagt en procent, til 1,3 procent pr. 1. marts 2014, til 1,7 procent pr. 1. marts 2015 og ender på 2,0 procent pr. 1. marts Dette er med til at sikre reallønnen og giver ansatte mulighed for selv at vælge mellem fridage, pension eller kontanter alt efter deres livssituation.

4 Side 4 Overenskomstforhandlingerne 2014 på det private område Her lykkedes at sætte en akademikerdagsorden De akademikeroverenskomster, der var direkte omfattet af Mæglingsforslaget (TDC, CSC, Københavns Lufthavn), har været underlagt så snævre begrænsninger, at generelt set ikke var muligt at opnå andet end det, som var medtaget i Mæglingsforslaget. Øvelsen her har derfor i sidste ende været at overføre Mæglingsforslaget til en akademikerkontekst med procentuelle lønstigninger. I forhold til udvidelsen af forældreorloven er der på de berørte akademikeroverenskomster i forvejen aftalt bedre ordninger end den ordning, som er indeholdt i Mæglingsforslaget. Det forhold, at Mæglingsforslaget indeholder hensigtserklæringer inden for psykisk arbejdsmiljø må dog til dels være en sejr som kan tilskrives akademikerorganisationerne. Godt nok vil det være naivt at fremstille det som et resultat af akademikernes anbefalinger. Derimod kan det med nogen ret hævdes, at det massive fokus på psykisk arbejdsmiljø fra akademikerorganisationernes side igennem en årrække, bl.a. ved OK13 på det offentlige område, nu også er ved at give genlyd i den øvrige del af organisationsverdenen. Så her er der sat et klart akademikeraftryk gennem vedvarende påvirkninger. Tilsvarende kan der siges om kompetenceudvikling og employability samt tryghed, dog med den afgørende forskel, at LO-området er ret begejstrede for at afsætte midler til indbetaling i diverse uddannelsesfonde i den private sektor. De strukturerede uddannelsesforløb på LO-området vil forhåbentligt også få en positiv effekt på akademikerområdet, om end at det som udgangspunkt vil være op til arbejdsgiveren at finde midlerne i de konkrete situationer. Det største akademikeraftryk ved OK14 må dog tilskrives, at det lykkedes under forhandlingerne i Forligsinstitutionen, at få overbevist Forligsmanden om, at akademikerområdet skal reguleres med procenter og ikke kroner. Forståelsen for procentreguleringer er helt afgørende for akademikerområdet. Forhåbentligt er der hermed skabt præcedens for fremtidige omgange i Forligsinstitutionen, men også for forhandlinger uden for Forligsinstitutionen. I forhandlingerne uden for Forligsinstitutionen er det flere steder lykkedes, at komme igennem med forbedringer inden for de på forhånd prioriterede tema- er. Eksempelvis er der skabt fokus på bedre psykisk arbejdsmiljø i BL. Hos BL er der også aftalt forbedringer inden for tryghedstemaet. Hos Post Danmark er der sat fokus på kompetenceudvikling/employability. Hos Post Danmark er der desuden aftalt forbedringer i den øremærkede fædreorlov. På vej mod OK15 En overvejelse går på, hvornår samfundsøkonomien igen bliver så gunstig, at man med rette kan skabe forventninger om reelle forbedringer både i forhold til løn, men også vilkår, så overenskomstforhandlingerne ikke kun skal gå ud på at afværge arbejdsgiverens stålsatte krav om forringelser eller omkostningsneutrale fornyelser. Forhåbentligt vil der igen komme en tid, hvor virksomhedernes overskud i højere grad vil blive brugt til lønforbedringer samt bedre vilkår til de ansatte. Ved de kommende overenskomstforhandlinger i den private sektor i 2015, vil der være sammenfald med overenskomstfornyelsen på det offentlige område. Derfor vil rammerne for de offentlige forhandlinger være normsættende næste gang. Dette hænger også samme med, at det især er akademikeroverenskomsterne på NGO området samt faglige- og interesseorganisationer, der skal forhandles i 2015, og disse lægger sig traditionelt op ad de offentlige overenskomster. ***************************************** Offentligt ansattes realløn stiger igen Kommunalt ansatte får den højeste lønstigning blandt de offentligt ansatte. I første kvartal af 2014 steg lønnen målt som årlig ændring i timefortjenesten med 1,3 procent. Det er en markant stigning i forhold til kvartalet før, hvor lønnen steg med blot 0,3 procent. For de ansatte i regionerne steg gennemsnitslønnen med 1,2 procent i første kvartal mod 0,4 procent i de sidste tre måneder af De statsansatte ligger lavest i opgørelsen. Her var den gennemsnitlige lønstigning på 0,9 procent mod 0,6 procent kvartalet før.

5 Side 5 Frokostpause - Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen er ikke enige Moderniseringsstyrelsen og Akademikerne har drøftet hvor vidt frokostpausen er betalt på flere møder i årets første måneder. De er nu enige om at være uenige. I skal som tillidsrepræsentanter derfor være opmærksomme på om der ændres praksis på jeres arbejdspladser og orienterer jeres organisation, hvis der sker ændringer. Spørgsmålet er blevet aktuelt fordi Gymnasielærerne nu er omfattet af de samme arbejdstidsregler som gælder i den almene akademikeroverenskomst. Derfor har både GL og Moderniseringsstyrelsen skrevet vejledninger om de nye arbejdstidsregler, og de har ikke udlagt teksten om pauser ens. I GL s vejledning står: Der er ikke i overenskomsten aftalt pauser. Der er kun aftalt arbejdstid; nemlig 37 timer pr. uge i gennemsnit og bruttoarbejdstimer pr. år. Mellemtimer, elevpauser, spisepause og andre af ledelsen indlagte afbrydelser er derfor ikke lærerens pauser, men lærerens arbejdstid. Læreren står her til rådighed for samtaler med elever, kursister, kolleger, ledelse og administration eller andre af ledelsen pålagte opgaver. Det er derfor også arbejdstid, der skal indgå i lærerens løbende tidsregistrering. Ledelse og lærere skal drøfte, hvad der skal foregå i arbejdstiden, hvilke opgaver der skal løses osv. Gymnasielærere har som andre offentligt ansatte akademikere krav på mulighed for en kop kaffe, frokost og toiletbesøg i løbet af dagen. Overenskomsten præciserer, at den ansatte ikke kan forlade arbejdsstedet og skal være til rådighed for arbejdsgiveren i pauser, der medregnes i arbejdstiden. På skoler med faste mødetider (fikstid) bør den enkelte lærer dog have mulighed for at aftale med skolens ledelse, at arbejdsstedet kan forlades til private ærinder i løbet af dagen (en af læreren selvvalgt pause). I en sådan situation sættes tidsregistreringen i bero. arbejdstiden. Gymnasielærerne skal naturligvis have lejlighed til at spise frokost, hvis de er på skolen hele eller det meste af dagen. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at der automatisk ydes en betalt pause. Der er således ikke noget i vejen for, at der efter de nye arbejdstidsregler planlægges med en spisepause i løbet af dagen, som ikke indgår i arbejdstiden. For nuværende går vi ikke ud fra at dette betyder ændringer på alle de øvrige arbejdsområder akademikeroverenskomsten dækker. Men som skrevet i indledningen vær opmærksomme på ændringer og orienter organisationen. ****************************************** Klag over arbejdsmiljøet Når I oplever at arbejdsforholdene er helt urimelige og flere gange har haft fat i arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen og der fortsat ikke sker noget konstruktivt, så er det I ringer og spørger: hvordan får jeg arbejdstilsynet til at kommer på besøg? Det kan ske enten ved at ringe til Arbejdstilsynets Call Center på telefon eller skrive en e -mail til Og alle kan henvende sig. På arbejdstilsynets hjemmeside kan du læse hvordan tilsynet behandler en henvendelse: kontakt-os/klager-over-arbejdsmiljoet.aspx Moderniseringsstyrelsen er ikke enig i denne fortolkning og i deres vejledning står der: Med de nye arbejdstidsregler er de tidligere regler om pauser/pauseakkorder ophævet. Det er frem over ledelsen, der beslutter tilrettelæggelsen af pauser, herunder om lærerne skal have betalte pauser. Overenskomsterne på gymnasieområdet indeholder alene regler i tilfælde af, at ledelsen vælger at indlægge pauser i løbet af arbejdsdagen, som indgår i

6 Side 6 Staten: Lønninger 1/ Løntrin Basisløn ( ) Basisløn inkl. pct.reg. Månedsløn netto (afrundet beløb) Pensionsbidrag Månedsløn brutto (afrundet beløb) (2-årigt) Kandidater indplaceres på løntrin 4-6, 8 Bachelorer indplaceres på trin 1-5 Konsulenter Basisløninterval ( ) Basisløn inkl. pct.reg. Månedsløn netto (afrundet beløb) Pensionsbidrag Månedsløn brutto (afrundet beløb) Specialkonsulent Nedre Øvre Chefkonsulent Nedre Øvre Reguleringsfaktor pr : 1, Pensionsbidrag: 17,10% Det kommunale område: Ny bestemmelse i kommunal overenskomst Der bliver foretaget en ændring af overenskomst for akademikere ansat i kommuner som følge af en justeret implementering af deltidsdirektivet. Ændringen angår udelukkende 12 om anciennitet og har som konsekvens, at medarbejdere omfattet af overenskomsten, som er ansat til beskæftigelse under 8 timer om ugen, med virkning fra 1. august 2014 omfattes af samme vilkår, som gælder for akademikere ansat med otte timer eller mere om ugen. Ændringen sker under forudsætning af, at der mellem KTO og KL opnås enighed om, at medarbejdere, som er ansat til mere end en måneds beskæftigelse, og som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindre end otte timer, med virkning fra 1. august 2014 sidestilles med ansatte med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på otte timer og derover. KTO vil efter planen godkende de relevante generelle aftaler på et møde i KTO s forhandlingsudvalg 19. juni.

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked AC-organisationer og AC-klubber står over for at skulle forhandle fornyelser af overenskomster og aftaler i 2010 på en række private virksomheder.

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014 1 FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2013 og 2014 2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Fhv. højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

Dansk Metal Tele Øst

Dansk Metal Tele Øst . Dansk Metal Tele Øst VIL TENDENSEN FORTSÆTTE? Antallet af ansatte i TDC A/S er faldet dramatisk fra 1999 til 2014. Tendensen fortsætter med alarmerende nedgang af medarbejdere. 20.000 18.000 16.000 14.000

Læs mere

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05 De generelle KTO-aftaler KTO-håndbog Til brug ved OK-05 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Afsnit 1. Generelle lønaftaler... 7 Lønjusteringsaftaler, - lønsystem... 7 Lønberegning/lønfradrag... 11 Frigivelse

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 5. ordinære generalforsamling Onsdag den 24. oktober 2012 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen Materiale

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OVERBLIK 5 KAPITEL 2 DET OFFENTLIGE OG PRIVATE OVERENSKOMSTSYSTEM 7 2.1 Forskelle på det offentlige og private overenskomstsystem 8 2.2 Den historiske

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD:

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD: DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L 2 0 1 2 TEMA OM PRIVATE OVERENSKOMSTER AF TROELS MØRK, TM@DM.DK GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB

Læs mere