Skole og samfund. Maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole og samfund. Maj 1969-1970"

Transkript

1 Skole og samfund Maj 8.5. Undervisningsdirektør Sigurd HØjby, Direktoratet for gymnasieskolerne og HF, siger til Aarhuus Stiftstidende, at direktoratet arbejder med planer om en udbygning og intensivering af gymnasielærernes stærkt kritiserede pædagogiske uddannelse, det såkaldte pædagogikum Heller ikke i det kommende skoleår vil alle ansøgere til HFkurserne kunne optages. Information oplyser, at der kan ventes afvist omkring 1500 ansøgere: 3898 nnge har søgt om optagelse, men der er kun omkring 2400 pladser på kurserne. Samtidig truer de HF-studerende med»strejke«, hvis undervisningsministeriet ikke afskaffer studie afgiften ved de private seminarier, hvor der er HF-kurser. Afgiften berører ca. 25 procent af de HF-studerende Landssammenslutningen af kursusstuderende og Danske gymnasieelevers sammenslutning opfordrer i en udtalelse undervisningsminister Helge Larsen (radikal) til en hurtig reform af. den gymnasiale undervisning og afskaffelse af studentereksamen i dens nuværende form Sammenslutningen Humanistisk forbund foreslår kristendomsundervisningen afskaffet og erstattet med undervisning i idehistorie Også i det kommende skoleår vil mangel på kvalificerede lærere bremse tilgangen til den samfundsfaglige gren i gymnasieskolen. Kun fire gymnasier er i stand til at gennemføre den nævnte undervisning Socialdemokratiet og SF ønsker det IO. skoleår gjort obligatorisk i 1975, oplyser Berlingske Tidende fra det folketingsudvalg, der beskæftiger sig med den vedtagne forlængelse af undervisningspligten. Samtidig ønsker udvalget øgede demokratiserings-bestræbelser i folkeskolen, kanaliseret gennem elevrådene. Juni 1.6. Jyllands-Posten noterer fra årsmødet i Dansk Friskoleforenings jyske kreds, at der blandt friskolefolkene er dybtgående uenighed om friskolens økonomiske uafhængighed. To fløje, der bedømmes som værende omtrent lige store, hævder: l) at friskolen udmærket kan J07

2 bestå med 100 procents statstilskud, og 2) at der fortsat bør være en pris i penge for at sende et barn i friskole gymnasielærere fremsætter ønske om, at»elevkonsultationer«indføres som fast institution i gymnasieskolerne. Samtidig fremsætter de krav om nedsættelse af det pligtige, ugentlige timetal (på 24) i gymnasieskolen Under folketingets behandling af forslaget om udvidelse af beløbsrammen for Ungdommens Uddannelsesfond oplyser undervisningsministeren, at han i 1970 vil fremsætte forslag om en videregående reform af fonden Udvalget vedrørende seminarieplanlægningen afgiver betænkning til ministeren. Det foreslås, at 17 seminarier skal bestå uforandret, 6 skal lægges sammen til 3, 2 flyttes til andre byer og at 4 nedlægges. De sidstnævnte er seminarierne i Nr. Nissum, Ranum, Tønder og Herning, idet Herning Seminarium dog foreslås opretholdt, indtil de omkringliggende er tilstrækkeligt udbyggede. Sammenlægningsforslaget gælder: Th. Langs Seminarium - Silkeborg Seminarium, Gedved Statsseminarium, der foreslås sammenlagt med Marselisborg Seminarium, Arhus, Jelling Statsseminarium og Kolding Seminarium, der foreslås sammenlagt i nye bygninger i Vejle, seminarierne i Ribe og Esbjerg sammenlægges, og det samme foreslås med seminarierne i Odense og Skårup Jyllands-Posten oplyser, at tilgangen til gymnasieskolerne er»påfaldende lille«. Prognoser forudsagde, at unge ville melde sig til log. skoleåret , men kun har søgt optagelse Et udvalg, nedsat af Danmarks Realskoleforening, er uenig om, hvorvidt elever med afgangsprøve af 10. klasse bør have adgang til ansættelse i etaterne. Repræsentanterne for etaternes personaleorganisationer, etaterne og Danmarks Lærerforening er imod adgang, mens undervisningsministeriet og realskoleforeningens repræsentanter er for adgang. Fhv. undervisningsminister K. B. Andersen kalder udvalgsflertallets indstilling en urimelig forskelsbehandling og rejser spørgsmålet i folketinget Danmarks Lærerhøjskole dimitterer sit første hold faglig-pædagogiske kandidater. De 19 cand. pæd.'er er fordelt på fire studieretninger: engelsk, tysk, historie og geografi Efter at overenskomstforhandlingerne mellem staten og Akademikernes Samarbejdsudvalg er brudt sammen, har AS varslet strejke for 800 akademikere fra 1. august. Strejken vil bl. a. omfatte statsgymnasierne på Sjælland 7 kostskolerne Flertallet af de unge, der som de første består Højere Forberedelseseksamen, vil fortsætte studierne på landets seminarier. Politiken oplyser, at godt

3 af de 8117, der begyndte studierne på HF-kurserne for to år siden, vil bestå eksamen; mnlcring 100 har givet op og resten er dumpet Jyllands-Posten oplyser, at universitets-byggeriet i Odense vil blive forsinket, fordi det har vist sig, at projektet vil blive over 100 millioner kroner dyrere end de 257 mil!. kr., der er afsat til dets gennemførelse Undervisningsminister Helge Larsen skriver i et svar til K. B. Andersen, at ministeriet finder det. helt urimeligt«, at elever med afgangsprøve fra IO. klasse ikke skal kunne få adgang til etaternes assistentuddannelse. Helge Larsen bebuder, at han vil drøfte sagen i regeringen Næsten 92 procent af eleverne i 7. klasse fortsætter i 8. klasse, viser en statistik fra undervisningsministeriet. Omkring 75 procent går videre i 9. klasse, mens kun omkring 36 procent tager 10. skoleår med. Det totale antal elever i folkeskolen har i afvigte skoleår været , og antallet af lærere i folkeskolen var , hvis antal af overtimer stadig er stort, men dog viser nedadgående tendens. Juli Tilmeldingerne til de tre universiteter synes at holde sig inden for rammerne af de opstillede prognoser Jyllands-Posten oplyser, at Arhus Universitet har sagt nej til undervisningsministerens henstilling om at give studerende med Højere Handelseksamen generel adgang til studier i jura, økonomi og statskundskab. Københavns Universitet vil følge den århusianske holdning, skønt man oprindeligt var indstillet på at sige ja. August 8.8. Meddelelsen om, at de fire jyske seminarier foreslås nedlagt, fremkalder kraftige protester, og undervisningsminister Helge Larsen oplyser, at såvel han som regeringen ønsker at bevare Tønder og Nørre Nissum seminarier Dansk Seminarieforenings formand, rektor Tage Kampmann, siger ifølge Aarhuus Stiftstidende på en lærerkonference i KØbenhavn, at det er inkonsekvent, at folketingsmedlemmer først støtter den nye læreruddannelseslov og derefter går imod nedlæggelse af nogle seminarier. Den nye læreruddannelseslov indebærer netop, at der i fremtiden skal være færre, men større seminarier 109

4 - med mindst 140 studerende pr. årgang Undervisningsministeren beslutter, at alle med Højere Handelseksamen skal have adgang til at studere ved det økonomisk-juridiske fakultet ved Århus Universitet. Otte af fakultetets professorer havde stemt imod HH-studerendes adgang, mens en professor havde stemt for sammen med amanuensisgruppen og studenter-repræsentanterne. I I September 2.9. Danmarks Lærerforening fremsætter krav om nedsættelse af det pligtige, ugentlige timetal fra 32 til 27. Lærerne Ønsker mere tid til forældresamarbejde, pædagogisk planlægning, efteruddannelse etc Jyllands-Posten oplyser, at undervisningsministeren vil henstille til regering og folketing, at intet seminarium nedlægges foreløbig Fælleslærerrådet i Arhus foreslår Arhus skolevæsen, at de faste, årlige standpunktsprøver i dansk og regning afskaffes på visse klassetrin. Fælleslærerrådet i København har foreslået, at de afsluttende årsprøver til og med 7. klasse afskaffes Landsforeningen Skole og Samfund siger i en kommentar til den nye skoletilsynslov, at skolenævnenes beføjelser også må omfatte medindflydelse på ansættelse af skoleledere og lærere. Ligeledes hør skolernes elevrådsrepræsentanter deltage i skolenævnenes forhandlinger, når der behandles sager af særlig interesse for eleverne Ledende skolepsykolog ved Frederiksberg skolevæsen, dr. phil. Kaj SpeIling, bliver udnævnt til professor i eksperimentel pædagogik på Danmarks LærerhØjskole Efter indstilling fra undervisningsministeren beslutter regeringen, at elever fra folkeskolens 10. klasser skal ligestilles med elever med realeksamen, når det gælder ansøgning til stillinger i etaterne Forligsmanden opgiver at stille mæglingsforslag i akademiker-konflikten Gennem en nødplan vil undervisningen på gymnasierne søges gennemført så godt som muligt under akademikerstrejken, der bl. a. rammer 17 sjællandske statsgymnasier. Der vil ikke blive indkaldt lærerkræfter udefra, men eleverne vil selv søge at gennemføre undervisningen Akademikerstrejken begynder. Omkring 7000 gymnasieelever er uden lærere Undervisningsministeren har færdiggjort forslaget til ny skoletilsynslov. Det går bl. a. ud på, at der fremtidig skal være skolenævn ved alle skoler. For Øjeblikket er der kun skolenævn ved omkring en trediedel af landets skoler. En repræsentant for elever skal kunne deltage i skole- 110

5 nævnsmøder, men har dog ikke ste=eret. Ifølge forslaget skal nævnene have fem medlemmer, hvoraf de fire vælges af forældre til børn i skolen. Det femte udpeges af ko=unalbestyrelsen. I hver ko=une skal der yderligere nedsættes en skolekommission med 11 medlemmer, seks valgt af ko=unalbestyrelsen, fem af skolenævnene. Den eksisterende sondring mellem købstads- og landsbyskoler forsvinder, og kommunalbestyrelserne tillægges større beføjelser i skoles ager. Endvidere skal oprettes obligatoriske ungdomsskolenævn, fritidsnævn og nævn for voksenundervisning. Undervisningsministeren oplyser, at der er konstateret så stor interesse for den nye lov om fritidsundervisning, at de til lovens gennemførelse afsatte 60 millo kr. må ventes forøget til 80 mill. kr I sin anden og afsluttende betænkning fastslår seksualoplysningsudvalget, at der bør indføres seksualundervisning i samtlige skoleformer for unge, herunder også ved højskoler, efterskoler, gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler Kulturminister K. Helveg Petersen (rad.) går på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Randers ind for, at HØjere Forberedelseseksamen skal være adgangsgivende til Danmarks Biblioteksskole. Tanken støttes af Danmarks Biblioteksforening og de studerendes råd, men ikke af skolens rektor og lærere, som fastholder krav om studentereksamen. En undersøgelse på Holte Gymnasium viser en kraftig stigning i antallet af forsømmelser. I 1954/55 var forsømmelsesprocenten for piger 7,66 og for drenge 4,75. I 1967/68 er de tilsvarende tal 9,18 og 7,03. LØrdags-forsømmelser er de hyppigste. Derefter følger forsømmelser på tirsdage. Oktober Samtlige 416 gymnasieelever og HF'ere på Metropolitanskolen i København går i strejke som protest mod akademiker-konflikten, der har betydet, at eleverne i over to uger har måttet undvære over halvdelen af deres lærere Elever, der må skifte skole, får væsentlig dårligere karakterer til realeksamen end de kammerater, der kan fortsætte fra 7. klasse over i en realafdeling på deres egen skole. Der er så ringe sammenhæng mellem elevernes standpunkt i de såkaldt vejledende prøver i regning og diktat i 7. klasse og de resultater, eleverne opnår tre år senere ved realeksamen, at de vejledende prøver i bedste fald er overflødige og i værste fald misvisende. Det er konklusionen på 111

6 I en undersøgelse, ledende skolepsykolog Kai GiØrtz-Laursen, Horsens, har foretaget af tre ~rgange elever på de kommunale realskoler i Horsens Fem lærere skal kollektivt lede den kommunale Rasmus Rask Skole i Bellinge ved Odense. Det er første gang, en s~dan ordning praktiseres i Danmark. Samtidig oplyser rektor Vagn Haarsted til Berlingske Aftenavis, at han i videst mulig udstrækning vil uddelegere sin myndighed som pædagogisk leder af Holte Gymnasium til en række to-tre-eller fire-sidede samarbejdsudvalg for skolens lærere, forældre, elever og rektor En arbejdsgruppe, der har haft undervisningsinspektør Ib Juul som formand, afgiver betænkning vedrørende den gymnasiale undervisning. Gruppen mener, at der er behov for et gymnasie-forsøgscenter, hvor der skal eksperimenteres med undervisningen langt ud over, hvad der er muligt i et normalgymnasium i dag. Gruppen foresl~r, at der oprettes et forsøgscenter, som skal arbejde med bygningsmæssige og pædagogiske problemer, og at der etableres en forsøgsskole i elevdemokrati. Ved denne sidstnævnte skole tænkes alle rektors funktioner og beføjelser principielt overtaget af en skoleforsamling, omfattende alle ved skolen ansatte og alle elever Tidligst i 1970 og senest i 1971 kan der ventes lørdagsfri hele ~ret i gynmasieskolen, oplyser direktør Sigurd HØjby på årsmødet i Gymnasieskolernes Lærerforening. Han understreger også, at alle gymnasier vil få pligt til at oprette samarbejdsudvalg En delegation, repræsenterende 37 højskoler, afleverer til undervisningsministeren en protest mod regeringens plan om at fremsætte et fælles lovforslag for alle private skoler, uanset deres egenart. Man ønsker højskolen udskilt fra det samlede lovkompleks Danmarks Lærerforening foreslår, at der fremtidig bør være to former for seksualundervisning i folkeskolen - en obligatorisk, der gives som løbende undervisning i fag, der er egnede dertil, og en større, samlet undervisning på de ældste klassetrin. Foreningen mener ikke, at lærerne bør fritages for den førstnævnte undervisning i egnede fag, mens den sidstnævnte undervisning bør bestrides af specielt uddannede lærere eller læger Der indgås forlig i akademiker-konflikten. Undervisningsministeren har tidligere under strejken lovet at undersøge mulighederne for at skære ned i eksamenspensum for de strejkeramte elever og stnderende HF er nu blevet anerkendt af praktisk taget alle ikke-tekniske, videregående uddannelser, stort set i overensstemmelse med det oprindelige forslag fra Planlægningsrådet for de højere uddannelser, skriver \ 112

7 rektor Ejvind Jensen, Statens kursus til HF i København, i Gymnasieskolen, 29,10, Efter et ministermøde oplyser undervisningsminister Helge Larsen, at regeringen ikke er indstillet på at give en særlig lov for højskolerne. Lovgivningen for de private skoler vil blive samlet i to love, mens man hidtil har haft 10 forskellige love, Den ene lov skal omfatte højskoler, landbrugsskoler, efterskoler og husholdningsskoler. Den anden skal omfatte de private skoleformer, der findes en offentlig parallel til, f, eks. gymnasieskoler, realskoler, kurser etc. 29,10. Der b~r principielt ikke indføres eksamen eller prøver på folkehøjskolerne, hedder det i en udtalelse fra Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler, dog bør højskolerne i mindre omfang kunne tilbyde kurser, der fører til rettighedsgivende prøver eller eksaminer. November Formanden for Københavns Lærerforening, overlærer Ingolf Haubirk, oplyser, at Københavns kommunale skolevæsen i år mangler mindst lærere. Man havde ved skoleårets begyndelse regnet med en tilgang på 400 lærere, men der kom kun 159, l. og Danmarks Lærerforening holder ekstraordinært repræsentantskabsmøde i København, Formanden., Stinus Nielsen, forelægger en af hovedstyrelsen vedtagen skitse, som er udarbejdet af regeringens tjenestetidsudvalg. Skitsen indebærer en nedsættelse af det pligtige, ugentlige timetal fra 32 til 27, Der pålægges lærerne kontakt-informations-konference- og anden virksomhed i en fikseret tid på omkring godt 200 timer årligt. Samtidig bortfalder praktisk taget alle time-reduktionsordninger. Forslaget indebærer indførelse af 5-dages-uge fra og med skoleåret Efter en meget langvarig og meget hård debat giver repræsentantskabet tilslutning til skitsen med 183 for og 27 imod, På mødet vedtages en resolution, hvori der protesteres mod, at lærerne ikke efter den kommende tilsynslov bliver fuldgyldigt repræsenteret i skolenævn og skolekommissioner På et møde i Nibe foreslår fbv. undervisningsminister K. B, Andersen (Soc.) 12-årig, obligatorisk uddannelsespligt. 6,11. På Danmarks SkoleinspektØrforenings årsmøde oplyser undervisningsministeren, at der vil ske en nedsættelse af skoleelevernes timetal, når den nye normaltimeplan træder i kraft ved næste skoleårs begyndelse, På mødet afvises et forslag om at kræve, at skolenævnene 8 Arbog for Dansk Skol~ h i s torie

8 får indstillingsret over for skolekommissionerne vedrørende læreransættelser. Samtidig starter landsforeningen Skole og Samfund en aktion over for folketinget for øget forældreindflydelse gennem større kompetence til skolenævnene På Danmarks FØrstelærerforenings årsmøde i Fredericia oplyser Helge Larsen under en gennemgang af den nye tilsynslov, at ministeriet vil stille forslag om, at der tillægges skolenævnene indstillingsret til skolekommissionerne vedrørende ansættelse af skole-ledere. Ved samme møde retter foreningens formand, Ole Kromann Kristensen, et skarpt angreb på de store skoler. Han betegner den som. undervisnings-ghettoer< og siger, at.jo større skolerne bliver, jo mere børnefjendske bliver de også« I en udtalelse til det folketingsudvalg, der beskæftiger sig med skoletilsynsloven, fastslår Helge Larsen, at eleverne ikke vil få indflydelse på indstilling eller afskedigelse af lærere, hvis skolenævnene under en eller anden form får indstillingsret En gruppe ålborgensiske lærere fremsætter krav om ur-afstemning i Danmarks Lærerforening vedrørende repræsentantskabets vedtagelse af skitsen til omlægning af lærernes tjenestetid En række deputationer fremfører krav om større beføjelser til skolenævnene over for folketingsudvalget. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener dog ikke, at forældrene bør have indflydelse på gymnasieskolernes forhold og foreslår nedlæggelse af skolenævnene Tjenestetidsforslaget for folkeskolens lærere skal til urafstemning blandt foreningens godt stemmeberettigede medlemmer underskrifter var nødvendige, hvis afstemningen skulle gennemføres, men der indkom ialt 4600 underskrifter fra over IOD af lærerforeningens lokalkredse Kun halvdelen af alle unge i alderen 16 til 19 år får en egentlig uddannelse, fremgår det af en undersøgelse, som De uddannelsessøgendes Samråd har sendt undervisningsministeren. Samrådet foreslår nedsættelse af et udvalg, der skal samordne de erhvervsfaglige uddannelser og de mere teoretiske uddannelser I en redegørelse til folketinget afviser undervisningsministeren forslaget om 12-årig undervisningspligt. Som mere nærliggende opgaver, der bør tages op nu, peger ministeren på udvidet og forbedret undervisning af handicappede børn og udbygning af voksenundervisningen Akademiker-forliget bringes i fare, fordi sygehusforeningen og Københavns kommune har rejst tvivl om, hvorvidt deres forhandlere kunne tiltræde forliget, før de kompetente forsamlinger var blevet spurgt. En voldgiftsret skal afgøre spørgsmålet. 114

9 December Jyllands-Posten skriver, at >realskoleordningen kan ventes aftrappet fra 1974, da den 9-årige undervisningspligt træder i kraft. Målet er en ni-årig grundskole, hvor delingen af eleverne efter det 7. skoleår ophører. Samme dag fastslår undervisningsministeren i Berlingske Aftenavis, at der ikke er aktuelle planer om at nedlægge realeksamen Såvel formanden for Dansk Seminarieforening, rektor Tage Kampmann, som formanden for Lærerstuderendes Landsråd, Knud Leth-Nissen, retter i Politiken meget skarpe angreb på den måde, hvorpå den nye læreruddannelseslov af 1966 er blevet ført ud i livet. Begge mener, at loven såvel administrativt som økonomisk har fået så ringe opbakning, at et sammenbrud truer den nye læreruddannelse. Helge Larsen afviser i samme nummer af Politiken angrebene På et møde i Arhus stiftes Lands-Organisationen af Elever, der omfatter skoleelever. Til formand vælges den 18-årige Carsten HØeg-Petersen, Hvidovre Seminarielektor A. Guldsberg, Skårup Seminarium, afløser rektor Tage Kampmann som formand for Dansk Seminarieforening Undervisningsministeren siger til folketingsudvalget vedrørende skoletilsynsloven, at han er indstillet på at udvide skolenævnenes beføjelser på en række områder I gymnasiekredse spores voksende diskussion om den nye gymnasie-struktur, der forberedes af et udvalg med direktør Sigurd HØjby som formand. En hovedlinie i gruppens arbejde er indførelse af et vidt udbygget tilvalgssystem i gymnasiet. Man stiler efter, at den nye gymnasieordning kan træde i kraft i skoleåret 1972/ Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse 69 oplyser, at folkeskolens læseplansudvalg har udarbejdet et forslag til en normaltimeplan, der bl. a. forudsætter, at eleverne på ældste klassetrin får 30 ugentlige timer mod nu Voldgiftsretten afsiger kendelse om, at akademiker-forliget skal stå ved magt. De afgivne underskrifter er bindende. Dermed er en ny akademikerkonflikt undgået Urafstemningen om folkeskolelærernes tj enestetid resulterer i tilslutning til repræsentantskabets vedtagelse af tjenestetids-skitsen deltog i afstemningen stemte ja nej. 346 stemmesedler var blanke og 447 ugyldige. Danmarks Lærerforenings formand, overlærer Stinus Nielsen, mener, at det bør være sværere at få ur-afstemning. I øjeblikket kan 10 procent af medlemmerne kræve en sådan afstemning. Formanden mener, at procenttallet bør være 25. " 115

10 Januar 3.1. Information oplyser, at dybtgående uenighed i det udvalg, der beskæftiger sig med den nye gymnasiestruktur (HØjby-udvalget), er årsag til, at udvalgsarbejdet forsinkes væsentligt. Udvalget arbejder ifølge bladet med en struktur, hvorefter eleverne - efter et basissemester - skal kunne følge tilvalgsundervisningen på tre forskellige niveauer i en række fag. Samtidig foreslår Danske Gymnasieelevers Sammenslutning en gymnasiestruktur efter et modul-system, således at de enkelte fag er delt op i afsnit, der kan afsluttes hver for sig og på forskellige trin. Endvidere siger DGS, at eleverne er en overset gruppe i den nye skoletilsynslov, specielt er man utilfreds med, at skolekommissionen skal fastlægge skolens ordensreglement. Elev-organisationen ønsker en 12-årig enhedsskole og foreslår, at et ministerielt udvalg skal koordinere alt pædagogisk forsøgsarbejde Uroen på seminarierne omkring den nye læreruddannelse tager til. Omkring 500 lærerstuderende på københavnske seminarier bliver sendt hjem, fordi seminarielærerne nægter at gennemføre timer i de obligatoriske kurser. Begrundelsen for nægtelsen er, at ministeriet endnu ikke har løst problemerne omkring lærernes løn for kursustimerne Også lærerne på Th. Langs Seminarium i Silkeborg nægter at gennemføre kursusundervisningen på l. del Kommunalbestyrelsen i Gladsaxe vedtager at bevilge 1,3 mill. kr. over tre år til oprettelse af»et frit gymnasium«i kommunen. Ni konservative medlemmer stemte imod, mens ni socialdemokratiske medlemmer og et venstresocialistisk medlem stemte for Semina rie-konflikten vedvarer. Vordingborg Seminarium hjemsender 120 førsteårsstuderende, fordi kursusundervisningen ikke kan gennemføres. Der forhandles stadig om en løsning på konflikten, men Information mener, at parterne endnu står langt fra hinanden Formanden for Lærerstuderendes Landsråd, Knud Leth-Nissen, siger til Information, at det er tvivlsomt, om eksamen kan gennemføres til sommer for de førsteårsstuderende. Han siger, at i realiteten kommer den nye læreruddannelse først til at træde i kraft et år efter den officielle ikrafttræden, fordi ministeriet har»sløset«med lovens gennemførelse Sammenlagt vil de uddelte midler og den allerede udestående lånemasse under Ungdommens Uddannelsesfond i det kommende finansår udgøre omkring halvanden milliard kroner, oplyser undervisningsministeren, da han i folketinget forelægger forslag til ny lov om UU. Forslaget indebærer, at statens udgifter til formålet stiger med

11 millo kr. i det kommende finansår Dansk Seminarieforening iværksætter en aktion for at få gennemført en lettelse i eksamenskravene til de førsteårsstuderende, som ikke har fået vejledningstimer og kursusundervisning på grund af seminarie-konflikten Undervisningsministeren fremsætter i folketinget forslag om en fælles lov for folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler Lærerstuderendes Landsråd udsender en resolution, hvori der stilles krav om, at eksamen bortfalder for studieåret 1969/70, således at alle studerende afslutter studieåret med prædikatet.bestået«i alle fire eksamensfag. Information oplyser i Øvrigt, at konflikten mellem seminarielærerne og ministeriet vedrørende betaling for kursusundervisningen nu er løst, således at seminarielærerne får den ønskede aflønning. Samtidig er det vedtaget, at lærerne skal yde vejledningstimer efter l 954-loven, hvilket, siger Information, reelt betyder, at vejledningstimer, der er en af den nye læreruddannelseslovs forudsætninger, overhovedet ikke vil blive læst i indeværende undervisningsår Berlingske Tidende oplyser, at undervisningsministeriet i forbindelse med indførelse af fem-dages-ugen, nedskæringen af det ugentlige timetal for eleverne og revision af folkeskolens læseplaner overvejer indførelse af et skoleår på 200 dage, fordelt på 40 uger, hvilket - mener bladet - skulle give mulighed for at give eleverne en uges vinterferie allerede i skoleåret 1970/71. Februar 6.2. Undervisningsministeren har i en forhandling med Lærerstuderendes Landsråd afvist kravet om eksamens-bortfald Lærerstuderendes Landsråd oplyser, at 75 procent af de førsteårsstuderende har deponeret deres eksamensindmeldelse hos LL. Det ventes, at ialt 85 procent vil boykotte eksamen De danske højskoler trues af kvælning gennem stramme regler i det nye lovforslag, siger formanden for Foreningen af Højskoler og Landbrugsskoler, Finn Brandt-Pedersen, til Politiken. Undervisningstiden udvides i følge forslaget med seks uger årligt, og lærernes pligtige timetal udvides så stærkt, at en trediedel af højskolerne vil komme til at afskedige lærere. Samtidig sker der en nedgang i lønningerne, og højskolerne vil få vanskeligt ved at tiltrække kvalificerede lærerkræfter Også konsistorium ved Arhus Universitet vender sig mod den nye styrelseslovs bestemmelser på flere 117

12 punkter. Konsistorium støtter bl. a., ligesom konsistorium ved Københavns Universitet, studenternes modstand mod bestemmelserne om indirekte valg af studenter til de kollegiale organer cand. phil.'er (de såkaldte et-fag-cand-mag'er), der har taget eksamen efter den i 1968 indførte. korte eksamen«(bachelorgraden), ønsker deres stilling afklaret. Cand. phil.-foreningens formand, Hans Vammen, siger til Information, at ministeriet ikke ønsker cand. phil.'er ansat i universitets-stillinger, og Gymnasieskolernes Lærerforening ønsker dem ikke på gymnasierne for ikke at skabe en proletarisering af standen Undervisningsministeriet nedsætter et udvalg, der skal undersøge, hvor stort behov der er for at kunne tage realeksamen og HF på aftenskolebasis under den nye fritidslov Hvis de nye kommuner ønsker det lokalt, åbnes der mulighed for, at ingen af folkeskolens elever behøver at have mere end 28 ugentlige timer, skriver Jyllands-Posten, idet kommunerne vil få frit valg mellem to timeplaner, en på 28 og en på Forslaget til den nye højskolelov er absolut ikke acceptabelt, hedder det i udtalelse, der er vedtaget af 225 medlemmer af Foreningen for HØjskoler og Landbrugsskoler Lærermangelen i folkeskolen er aftagende, viser en beregning fra undervisningsministeriets økonomisk-statistiske kontor. Antallet af lærere vil i løbet af fem år stige med Mens der i 1970 mangler lærere til omkring 5000 embeder, vil der i 1975 kun mangle til 400 embeder. Morgenavisen Jyllands-Posten peger i sin omtale af sagen på, at prognosen ikke tager hensyn til den forventede nedsættelse af lærernes katedertimetal fra 32 til 27 pr. uge Undervisningsministeren lover, at heller ikke Ranum statsseminarium vil blive nedlagt. Ministeren har tidligere givet tilsvarende løfter til seminarierne i Nr. Nissum og TØnder Direktoratet for gymnasieskolerne og HF giver tilladelse til, at Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg afskaffer den sædvanlige oprykningsprocedure for gymnasieklasserne. I stedet bliver det sådan, at elever, forældre og lærere i fællesskab bestemmer, om eleverne skal rykke op. Ordningen skal prøves over. et kort åremål« Efter et møde med Lærerstuderendes Landsråd og undervisningsministeren beslutter Helge Larsen, at de 3200 lærerstuderende under den nye læreruddannelseslov skal op til den planlagte førsteårs-eksamen. LL har krævet, at eksamen bortfalder, fordi man mener, at undervisningen har været mangelfuld. Efter at være orienteret om ministerens beslutning appellerer LL til folketinget om at gribe ind i sagen. \ \ 118

13 Marts 2.3. Modstanden mod undervisningspligtens udvidelse er ikke ophørt. 65 repræsentanter for høj- og friskoler sender folketinget en fornyet protest mod udvidelsen, som de betegner som, det største nederlag for den frisindede linie i dansk skolepolitik i det sidste århundrede Akademikernes Samarbejdsudvalg fremfører over for undervisningsministeren kritiske bemærkninger om en række punkter i den nye styrelseslov for universiteterne Amanuensisrådene ved de tre universiteter giver tilslutning til protesterne mod universitets-styrelsesloven Der vil ske en væsentlig udvidelse af antallet af HF-klasser i de kommende år. I 1969 var der 101 første klasser. Tallet vil vokse således: 1970: 126, 1971: ISO, 1972: 166 og 1973: 182. Mangel på lærere og lokaler er årsag til, at der ikke oprettes endnu flere klasser De godt 3000 førsteårsstuderende ved landets seminarier tilmelder sig eksamen og meddeler samtidig, at de ikke agter at gå op til den lærerstuderende opfordrer ved en demonstration foran Christiansborg undervisningsminister Helge Larsen til at træde tilbage I folketinget fremsætter undervisningsministeren forslag om indførelse af 5-dages-uge i skolerne for hele året, således at et skoleår normalt bliver på 200 skoledage, svarende til 40 skoleuger il 5 dage. Skolerne behøver ikke at holde lukket på lørdage, men skemabundne fag må ikke placeres der. Morgenavisen Jyllands-Posten noterer, at i hvert fald 2. og 3. realklasserne vil hlive nødt til at benytte lørdagene til tilvalgsundervisning i fransk og latin Over 2000 højskoleelever udsender en skriftlig protest mod den nye lovgivning for højskolerne. Samtidig fremfører fem deputationer protester mod højskoleloven over for det udvalg, der beskæftiger SIg med den Undervisningsminister Helge Larsen oplyser, at han har besluttet på flere punkter at imødekomme krav fra højskoler og andre frie skoleformer om ændringer i loven vedrørende højskolerne. Ministeren vil nedsætte antallet af undervisningsuger fra 36 til 32, og der vil blive givet mulighed for bedre aflønning af medarbejderne På Danmarks Lærerforenings repræsentantskabsmøde retter foreningens formand, Stinus Nielsen, et usædvanlig skarpt angreb mod Danmarks Radios børne- og ungdomsudsendelser i radio og TV. Ifølge enslydende avis-referater sagde formanden bl. a., at visse af radioens og fjernsynets medarbejdere er gået så vidt, at de har benyttet særlige udsendelser som en slags kursus for skoleelever i provokation over for lærere, og forman- 119

14 den hævder, at nervesammenbrud hos lærere, disciplinære vanskeligheder og udbredt hærværk mod skolerne er inspireret af disse udsendelser Danmarks Lærerforenings repræsentantskab vedtager en resolution, der støtter Stinus Nielsens kritik af radio og TV. Samtidig udbeder generaldirektør Hans SØlvhØj, Danmarks Radio, sig nærmere dokumentation for den nævnte kritik. På repræsentantskabsmødet afvises bestyrelsens forslag om skærpede regler for adgang til ur-afstemning Aarhuus Stiftstidende oplyser, at landets rektorer fra Direkloratet for gymnasieskolerne og HF har fået meddelelse om, at gymnasielærernes pligtige timetal fra og med det nye skoleå" begyndelse kan ventes nedsat fra 24 til 22. Samtidig indføres S-dages-uge i gamnasieskolen På et pressemøde uddyber Stinus Nielsen sin kritik af visse udsendelser i radio og fjernsyn med en række eksempler. Radiorådsformand Knud Heinesen udbeder sig lærerforeningens materiale, der vil blive behandlet såvel i programudvalg som i radioråd. April 1.4. Lokale banker i Tønder stifter en fond, der skal bruges til at udbygge TØnder Seminarium, så det bliver et moderne, pædagogisk forskningscenter. Der foreligger auerede fra starten konkrete byggeplaner Efterskolelærernes arbejdsbyrde er langt større, end man er gået ud fra i den hidtidige lov, og end man går ud fra i Helge Larsens forslag til ny lov. Det må være rimeligt, at der tillægges efterskolelærerne kostskole-tillæg euer at timetauet lempes, siger formanden for Foreningen af frie ungdoms- og efterskoler, forstander Gunnar Kragelund, på foreningens årsmøde Borgmester i Herlev, undervisningsinspektør Ib Juul, oplyser, at det kommende statslige forsøgsgymnasium vil blive opført i Herlev Over af forældrene til ca skoleelever skal i de kommende uger vælges til de obligatoriske skolenævn. Den nye tilsynslov tiuæggersko lenævnene øget indflydelse på en række omrmer, bl. a. ved læreransættelser og ved udformning af ordensreglement Den selvejende institut, Det frie gymnasium, vil kunne begynde sin virksomhed i Gladsaxe næste skoleår, 70171, med omkring 100 elever i fire klasser Undervisningsministeren afviser tanken om vinterferie i skolerne, fordi fem-dages-skoleugen ikke levner plads til flere fridage Undervisningsministeriet afslår at bevilge en halv million kroner til Danmarks LærerhØjskoles planlagte sommer- 120

15 ferie-kurser landet over, oplyser Aarhuus Stiftstidende. Det betyder, at omkring 3000 lærere ikke kan få den efteruddannelse, de har meldt sig til Skoleelevernes fagforening, LOE, indleder en landsomfattende kampagne mod eftersidning SO!!! disciplinærmiddel Mellem 7000 og lærlinge og studerende demonstrerer foran Christiansborg mod regeringens uddannelsespolitik Meddelelsen om aflysningen af lærernes sommerferiekurser fremkalder skarpe kommentarer fra lærere over hele landet. Rektor for Danmarks LærerhØjskole, Harald Torpe, betegner over for bladet Folkeskolen situationen som yderst beklagelig og oplyser, at aflysningen omfatter et vidtspændende program, der var lagt tæt op ad folkeskolens aktuelle behov. Redaktionen er sluttet 15. april Victor Rasmussen. 121

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til Af K. B. ANDERSEN Den 8. juni 1966 blev loven om Højere Forberedelseseksamen stadfæstet. Daværende undervisningsminister K. B. Andersen skriver om de overvejelser,

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Skolen og samfundet. Af lektor, dr. pæd. GUNHILD NISSEN

Skolen og samfundet. Af lektor, dr. pæd. GUNHILD NISSEN Skolen og samfundet I. APRIL 1972 TIL 31. MARTS 19 73 Af lektor, dr. pæd. GUNHILD NISSEN 1972. 4.4. Dagbladet. Børsen«meddeler Dansk Arbejdsgiverforenings vedtagelse om for fremtiden at gå mere aktivt

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Indholdsfortegnelse: Tabel vedr. modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene 1999 2002... side 2 Tabel vedr. tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler. Kulturminister Marianne Jelved Nybrogade 2 København K 18. marts 2013 Kære Marianne Jelved Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Af Casper Strunge, MF I en tid hvor der diskuteres folkeskole som aldrig før, kunne man savne perspektiv på debatten. For et øjeblik

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Vedtægter for. Farsø Efterskole

Vedtægter for. Farsø Efterskole Vedtægter for Farsø Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Farsø Efterskole, Efterskolen ved Risgårde Bredning, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er stiftet

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne.

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne. Århus den 6.marts 2008 Rammer og perspektiver for Århus Gymnasiernes samarbejde Målgruppe: Ledelser på de 8 gymnasier og hf-kurser i Århus Kommune: Aarhus Katedralskole, Egå Gymnasium, Langkær Gymnasium

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere