Skole og samfund. Maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole og samfund. Maj 1969-1970"

Transkript

1 Skole og samfund Maj 8.5. Undervisningsdirektør Sigurd HØjby, Direktoratet for gymnasieskolerne og HF, siger til Aarhuus Stiftstidende, at direktoratet arbejder med planer om en udbygning og intensivering af gymnasielærernes stærkt kritiserede pædagogiske uddannelse, det såkaldte pædagogikum Heller ikke i det kommende skoleår vil alle ansøgere til HFkurserne kunne optages. Information oplyser, at der kan ventes afvist omkring 1500 ansøgere: 3898 nnge har søgt om optagelse, men der er kun omkring 2400 pladser på kurserne. Samtidig truer de HF-studerende med»strejke«, hvis undervisningsministeriet ikke afskaffer studie afgiften ved de private seminarier, hvor der er HF-kurser. Afgiften berører ca. 25 procent af de HF-studerende Landssammenslutningen af kursusstuderende og Danske gymnasieelevers sammenslutning opfordrer i en udtalelse undervisningsminister Helge Larsen (radikal) til en hurtig reform af. den gymnasiale undervisning og afskaffelse af studentereksamen i dens nuværende form Sammenslutningen Humanistisk forbund foreslår kristendomsundervisningen afskaffet og erstattet med undervisning i idehistorie Også i det kommende skoleår vil mangel på kvalificerede lærere bremse tilgangen til den samfundsfaglige gren i gymnasieskolen. Kun fire gymnasier er i stand til at gennemføre den nævnte undervisning Socialdemokratiet og SF ønsker det IO. skoleår gjort obligatorisk i 1975, oplyser Berlingske Tidende fra det folketingsudvalg, der beskæftiger sig med den vedtagne forlængelse af undervisningspligten. Samtidig ønsker udvalget øgede demokratiserings-bestræbelser i folkeskolen, kanaliseret gennem elevrådene. Juni 1.6. Jyllands-Posten noterer fra årsmødet i Dansk Friskoleforenings jyske kreds, at der blandt friskolefolkene er dybtgående uenighed om friskolens økonomiske uafhængighed. To fløje, der bedømmes som værende omtrent lige store, hævder: l) at friskolen udmærket kan J07

2 bestå med 100 procents statstilskud, og 2) at der fortsat bør være en pris i penge for at sende et barn i friskole gymnasielærere fremsætter ønske om, at»elevkonsultationer«indføres som fast institution i gymnasieskolerne. Samtidig fremsætter de krav om nedsættelse af det pligtige, ugentlige timetal (på 24) i gymnasieskolen Under folketingets behandling af forslaget om udvidelse af beløbsrammen for Ungdommens Uddannelsesfond oplyser undervisningsministeren, at han i 1970 vil fremsætte forslag om en videregående reform af fonden Udvalget vedrørende seminarieplanlægningen afgiver betænkning til ministeren. Det foreslås, at 17 seminarier skal bestå uforandret, 6 skal lægges sammen til 3, 2 flyttes til andre byer og at 4 nedlægges. De sidstnævnte er seminarierne i Nr. Nissum, Ranum, Tønder og Herning, idet Herning Seminarium dog foreslås opretholdt, indtil de omkringliggende er tilstrækkeligt udbyggede. Sammenlægningsforslaget gælder: Th. Langs Seminarium - Silkeborg Seminarium, Gedved Statsseminarium, der foreslås sammenlagt med Marselisborg Seminarium, Arhus, Jelling Statsseminarium og Kolding Seminarium, der foreslås sammenlagt i nye bygninger i Vejle, seminarierne i Ribe og Esbjerg sammenlægges, og det samme foreslås med seminarierne i Odense og Skårup Jyllands-Posten oplyser, at tilgangen til gymnasieskolerne er»påfaldende lille«. Prognoser forudsagde, at unge ville melde sig til log. skoleåret , men kun har søgt optagelse Et udvalg, nedsat af Danmarks Realskoleforening, er uenig om, hvorvidt elever med afgangsprøve af 10. klasse bør have adgang til ansættelse i etaterne. Repræsentanterne for etaternes personaleorganisationer, etaterne og Danmarks Lærerforening er imod adgang, mens undervisningsministeriet og realskoleforeningens repræsentanter er for adgang. Fhv. undervisningsminister K. B. Andersen kalder udvalgsflertallets indstilling en urimelig forskelsbehandling og rejser spørgsmålet i folketinget Danmarks Lærerhøjskole dimitterer sit første hold faglig-pædagogiske kandidater. De 19 cand. pæd.'er er fordelt på fire studieretninger: engelsk, tysk, historie og geografi Efter at overenskomstforhandlingerne mellem staten og Akademikernes Samarbejdsudvalg er brudt sammen, har AS varslet strejke for 800 akademikere fra 1. august. Strejken vil bl. a. omfatte statsgymnasierne på Sjælland 7 kostskolerne Flertallet af de unge, der som de første består Højere Forberedelseseksamen, vil fortsætte studierne på landets seminarier. Politiken oplyser, at godt

3 af de 8117, der begyndte studierne på HF-kurserne for to år siden, vil bestå eksamen; mnlcring 100 har givet op og resten er dumpet Jyllands-Posten oplyser, at universitets-byggeriet i Odense vil blive forsinket, fordi det har vist sig, at projektet vil blive over 100 millioner kroner dyrere end de 257 mil!. kr., der er afsat til dets gennemførelse Undervisningsminister Helge Larsen skriver i et svar til K. B. Andersen, at ministeriet finder det. helt urimeligt«, at elever med afgangsprøve fra IO. klasse ikke skal kunne få adgang til etaternes assistentuddannelse. Helge Larsen bebuder, at han vil drøfte sagen i regeringen Næsten 92 procent af eleverne i 7. klasse fortsætter i 8. klasse, viser en statistik fra undervisningsministeriet. Omkring 75 procent går videre i 9. klasse, mens kun omkring 36 procent tager 10. skoleår med. Det totale antal elever i folkeskolen har i afvigte skoleår været , og antallet af lærere i folkeskolen var , hvis antal af overtimer stadig er stort, men dog viser nedadgående tendens. Juli Tilmeldingerne til de tre universiteter synes at holde sig inden for rammerne af de opstillede prognoser Jyllands-Posten oplyser, at Arhus Universitet har sagt nej til undervisningsministerens henstilling om at give studerende med Højere Handelseksamen generel adgang til studier i jura, økonomi og statskundskab. Københavns Universitet vil følge den århusianske holdning, skønt man oprindeligt var indstillet på at sige ja. August 8.8. Meddelelsen om, at de fire jyske seminarier foreslås nedlagt, fremkalder kraftige protester, og undervisningsminister Helge Larsen oplyser, at såvel han som regeringen ønsker at bevare Tønder og Nørre Nissum seminarier Dansk Seminarieforenings formand, rektor Tage Kampmann, siger ifølge Aarhuus Stiftstidende på en lærerkonference i KØbenhavn, at det er inkonsekvent, at folketingsmedlemmer først støtter den nye læreruddannelseslov og derefter går imod nedlæggelse af nogle seminarier. Den nye læreruddannelseslov indebærer netop, at der i fremtiden skal være færre, men større seminarier 109

4 - med mindst 140 studerende pr. årgang Undervisningsministeren beslutter, at alle med Højere Handelseksamen skal have adgang til at studere ved det økonomisk-juridiske fakultet ved Århus Universitet. Otte af fakultetets professorer havde stemt imod HH-studerendes adgang, mens en professor havde stemt for sammen med amanuensisgruppen og studenter-repræsentanterne. I I September 2.9. Danmarks Lærerforening fremsætter krav om nedsættelse af det pligtige, ugentlige timetal fra 32 til 27. Lærerne Ønsker mere tid til forældresamarbejde, pædagogisk planlægning, efteruddannelse etc Jyllands-Posten oplyser, at undervisningsministeren vil henstille til regering og folketing, at intet seminarium nedlægges foreløbig Fælleslærerrådet i Arhus foreslår Arhus skolevæsen, at de faste, årlige standpunktsprøver i dansk og regning afskaffes på visse klassetrin. Fælleslærerrådet i København har foreslået, at de afsluttende årsprøver til og med 7. klasse afskaffes Landsforeningen Skole og Samfund siger i en kommentar til den nye skoletilsynslov, at skolenævnenes beføjelser også må omfatte medindflydelse på ansættelse af skoleledere og lærere. Ligeledes hør skolernes elevrådsrepræsentanter deltage i skolenævnenes forhandlinger, når der behandles sager af særlig interesse for eleverne Ledende skolepsykolog ved Frederiksberg skolevæsen, dr. phil. Kaj SpeIling, bliver udnævnt til professor i eksperimentel pædagogik på Danmarks LærerhØjskole Efter indstilling fra undervisningsministeren beslutter regeringen, at elever fra folkeskolens 10. klasser skal ligestilles med elever med realeksamen, når det gælder ansøgning til stillinger i etaterne Forligsmanden opgiver at stille mæglingsforslag i akademiker-konflikten Gennem en nødplan vil undervisningen på gymnasierne søges gennemført så godt som muligt under akademikerstrejken, der bl. a. rammer 17 sjællandske statsgymnasier. Der vil ikke blive indkaldt lærerkræfter udefra, men eleverne vil selv søge at gennemføre undervisningen Akademikerstrejken begynder. Omkring 7000 gymnasieelever er uden lærere Undervisningsministeren har færdiggjort forslaget til ny skoletilsynslov. Det går bl. a. ud på, at der fremtidig skal være skolenævn ved alle skoler. For Øjeblikket er der kun skolenævn ved omkring en trediedel af landets skoler. En repræsentant for elever skal kunne deltage i skole- 110

5 nævnsmøder, men har dog ikke ste=eret. Ifølge forslaget skal nævnene have fem medlemmer, hvoraf de fire vælges af forældre til børn i skolen. Det femte udpeges af ko=unalbestyrelsen. I hver ko=une skal der yderligere nedsættes en skolekommission med 11 medlemmer, seks valgt af ko=unalbestyrelsen, fem af skolenævnene. Den eksisterende sondring mellem købstads- og landsbyskoler forsvinder, og kommunalbestyrelserne tillægges større beføjelser i skoles ager. Endvidere skal oprettes obligatoriske ungdomsskolenævn, fritidsnævn og nævn for voksenundervisning. Undervisningsministeren oplyser, at der er konstateret så stor interesse for den nye lov om fritidsundervisning, at de til lovens gennemførelse afsatte 60 millo kr. må ventes forøget til 80 mill. kr I sin anden og afsluttende betænkning fastslår seksualoplysningsudvalget, at der bør indføres seksualundervisning i samtlige skoleformer for unge, herunder også ved højskoler, efterskoler, gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler Kulturminister K. Helveg Petersen (rad.) går på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Randers ind for, at HØjere Forberedelseseksamen skal være adgangsgivende til Danmarks Biblioteksskole. Tanken støttes af Danmarks Biblioteksforening og de studerendes råd, men ikke af skolens rektor og lærere, som fastholder krav om studentereksamen. En undersøgelse på Holte Gymnasium viser en kraftig stigning i antallet af forsømmelser. I 1954/55 var forsømmelsesprocenten for piger 7,66 og for drenge 4,75. I 1967/68 er de tilsvarende tal 9,18 og 7,03. LØrdags-forsømmelser er de hyppigste. Derefter følger forsømmelser på tirsdage. Oktober Samtlige 416 gymnasieelever og HF'ere på Metropolitanskolen i København går i strejke som protest mod akademiker-konflikten, der har betydet, at eleverne i over to uger har måttet undvære over halvdelen af deres lærere Elever, der må skifte skole, får væsentlig dårligere karakterer til realeksamen end de kammerater, der kan fortsætte fra 7. klasse over i en realafdeling på deres egen skole. Der er så ringe sammenhæng mellem elevernes standpunkt i de såkaldt vejledende prøver i regning og diktat i 7. klasse og de resultater, eleverne opnår tre år senere ved realeksamen, at de vejledende prøver i bedste fald er overflødige og i værste fald misvisende. Det er konklusionen på 111

6 I en undersøgelse, ledende skolepsykolog Kai GiØrtz-Laursen, Horsens, har foretaget af tre ~rgange elever på de kommunale realskoler i Horsens Fem lærere skal kollektivt lede den kommunale Rasmus Rask Skole i Bellinge ved Odense. Det er første gang, en s~dan ordning praktiseres i Danmark. Samtidig oplyser rektor Vagn Haarsted til Berlingske Aftenavis, at han i videst mulig udstrækning vil uddelegere sin myndighed som pædagogisk leder af Holte Gymnasium til en række to-tre-eller fire-sidede samarbejdsudvalg for skolens lærere, forældre, elever og rektor En arbejdsgruppe, der har haft undervisningsinspektør Ib Juul som formand, afgiver betænkning vedrørende den gymnasiale undervisning. Gruppen mener, at der er behov for et gymnasie-forsøgscenter, hvor der skal eksperimenteres med undervisningen langt ud over, hvad der er muligt i et normalgymnasium i dag. Gruppen foresl~r, at der oprettes et forsøgscenter, som skal arbejde med bygningsmæssige og pædagogiske problemer, og at der etableres en forsøgsskole i elevdemokrati. Ved denne sidstnævnte skole tænkes alle rektors funktioner og beføjelser principielt overtaget af en skoleforsamling, omfattende alle ved skolen ansatte og alle elever Tidligst i 1970 og senest i 1971 kan der ventes lørdagsfri hele ~ret i gynmasieskolen, oplyser direktør Sigurd HØjby på årsmødet i Gymnasieskolernes Lærerforening. Han understreger også, at alle gymnasier vil få pligt til at oprette samarbejdsudvalg En delegation, repræsenterende 37 højskoler, afleverer til undervisningsministeren en protest mod regeringens plan om at fremsætte et fælles lovforslag for alle private skoler, uanset deres egenart. Man ønsker højskolen udskilt fra det samlede lovkompleks Danmarks Lærerforening foreslår, at der fremtidig bør være to former for seksualundervisning i folkeskolen - en obligatorisk, der gives som løbende undervisning i fag, der er egnede dertil, og en større, samlet undervisning på de ældste klassetrin. Foreningen mener ikke, at lærerne bør fritages for den førstnævnte undervisning i egnede fag, mens den sidstnævnte undervisning bør bestrides af specielt uddannede lærere eller læger Der indgås forlig i akademiker-konflikten. Undervisningsministeren har tidligere under strejken lovet at undersøge mulighederne for at skære ned i eksamenspensum for de strejkeramte elever og stnderende HF er nu blevet anerkendt af praktisk taget alle ikke-tekniske, videregående uddannelser, stort set i overensstemmelse med det oprindelige forslag fra Planlægningsrådet for de højere uddannelser, skriver \ 112

7 rektor Ejvind Jensen, Statens kursus til HF i København, i Gymnasieskolen, 29,10, Efter et ministermøde oplyser undervisningsminister Helge Larsen, at regeringen ikke er indstillet på at give en særlig lov for højskolerne. Lovgivningen for de private skoler vil blive samlet i to love, mens man hidtil har haft 10 forskellige love, Den ene lov skal omfatte højskoler, landbrugsskoler, efterskoler og husholdningsskoler. Den anden skal omfatte de private skoleformer, der findes en offentlig parallel til, f, eks. gymnasieskoler, realskoler, kurser etc. 29,10. Der b~r principielt ikke indføres eksamen eller prøver på folkehøjskolerne, hedder det i en udtalelse fra Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler, dog bør højskolerne i mindre omfang kunne tilbyde kurser, der fører til rettighedsgivende prøver eller eksaminer. November Formanden for Københavns Lærerforening, overlærer Ingolf Haubirk, oplyser, at Københavns kommunale skolevæsen i år mangler mindst lærere. Man havde ved skoleårets begyndelse regnet med en tilgang på 400 lærere, men der kom kun 159, l. og Danmarks Lærerforening holder ekstraordinært repræsentantskabsmøde i København, Formanden., Stinus Nielsen, forelægger en af hovedstyrelsen vedtagen skitse, som er udarbejdet af regeringens tjenestetidsudvalg. Skitsen indebærer en nedsættelse af det pligtige, ugentlige timetal fra 32 til 27, Der pålægges lærerne kontakt-informations-konference- og anden virksomhed i en fikseret tid på omkring godt 200 timer årligt. Samtidig bortfalder praktisk taget alle time-reduktionsordninger. Forslaget indebærer indførelse af 5-dages-uge fra og med skoleåret Efter en meget langvarig og meget hård debat giver repræsentantskabet tilslutning til skitsen med 183 for og 27 imod, På mødet vedtages en resolution, hvori der protesteres mod, at lærerne ikke efter den kommende tilsynslov bliver fuldgyldigt repræsenteret i skolenævn og skolekommissioner På et møde i Nibe foreslår fbv. undervisningsminister K. B, Andersen (Soc.) 12-årig, obligatorisk uddannelsespligt. 6,11. På Danmarks SkoleinspektØrforenings årsmøde oplyser undervisningsministeren, at der vil ske en nedsættelse af skoleelevernes timetal, når den nye normaltimeplan træder i kraft ved næste skoleårs begyndelse, På mødet afvises et forslag om at kræve, at skolenævnene 8 Arbog for Dansk Skol~ h i s torie

8 får indstillingsret over for skolekommissionerne vedrørende læreransættelser. Samtidig starter landsforeningen Skole og Samfund en aktion over for folketinget for øget forældreindflydelse gennem større kompetence til skolenævnene På Danmarks FØrstelærerforenings årsmøde i Fredericia oplyser Helge Larsen under en gennemgang af den nye tilsynslov, at ministeriet vil stille forslag om, at der tillægges skolenævnene indstillingsret til skolekommissionerne vedrørende ansættelse af skole-ledere. Ved samme møde retter foreningens formand, Ole Kromann Kristensen, et skarpt angreb på de store skoler. Han betegner den som. undervisnings-ghettoer< og siger, at.jo større skolerne bliver, jo mere børnefjendske bliver de også« I en udtalelse til det folketingsudvalg, der beskæftiger sig med skoletilsynsloven, fastslår Helge Larsen, at eleverne ikke vil få indflydelse på indstilling eller afskedigelse af lærere, hvis skolenævnene under en eller anden form får indstillingsret En gruppe ålborgensiske lærere fremsætter krav om ur-afstemning i Danmarks Lærerforening vedrørende repræsentantskabets vedtagelse af skitsen til omlægning af lærernes tjenestetid En række deputationer fremfører krav om større beføjelser til skolenævnene over for folketingsudvalget. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener dog ikke, at forældrene bør have indflydelse på gymnasieskolernes forhold og foreslår nedlæggelse af skolenævnene Tjenestetidsforslaget for folkeskolens lærere skal til urafstemning blandt foreningens godt stemmeberettigede medlemmer underskrifter var nødvendige, hvis afstemningen skulle gennemføres, men der indkom ialt 4600 underskrifter fra over IOD af lærerforeningens lokalkredse Kun halvdelen af alle unge i alderen 16 til 19 år får en egentlig uddannelse, fremgår det af en undersøgelse, som De uddannelsessøgendes Samråd har sendt undervisningsministeren. Samrådet foreslår nedsættelse af et udvalg, der skal samordne de erhvervsfaglige uddannelser og de mere teoretiske uddannelser I en redegørelse til folketinget afviser undervisningsministeren forslaget om 12-årig undervisningspligt. Som mere nærliggende opgaver, der bør tages op nu, peger ministeren på udvidet og forbedret undervisning af handicappede børn og udbygning af voksenundervisningen Akademiker-forliget bringes i fare, fordi sygehusforeningen og Københavns kommune har rejst tvivl om, hvorvidt deres forhandlere kunne tiltræde forliget, før de kompetente forsamlinger var blevet spurgt. En voldgiftsret skal afgøre spørgsmålet. 114

9 December Jyllands-Posten skriver, at >realskoleordningen kan ventes aftrappet fra 1974, da den 9-årige undervisningspligt træder i kraft. Målet er en ni-årig grundskole, hvor delingen af eleverne efter det 7. skoleår ophører. Samme dag fastslår undervisningsministeren i Berlingske Aftenavis, at der ikke er aktuelle planer om at nedlægge realeksamen Såvel formanden for Dansk Seminarieforening, rektor Tage Kampmann, som formanden for Lærerstuderendes Landsråd, Knud Leth-Nissen, retter i Politiken meget skarpe angreb på den måde, hvorpå den nye læreruddannelseslov af 1966 er blevet ført ud i livet. Begge mener, at loven såvel administrativt som økonomisk har fået så ringe opbakning, at et sammenbrud truer den nye læreruddannelse. Helge Larsen afviser i samme nummer af Politiken angrebene På et møde i Arhus stiftes Lands-Organisationen af Elever, der omfatter skoleelever. Til formand vælges den 18-årige Carsten HØeg-Petersen, Hvidovre Seminarielektor A. Guldsberg, Skårup Seminarium, afløser rektor Tage Kampmann som formand for Dansk Seminarieforening Undervisningsministeren siger til folketingsudvalget vedrørende skoletilsynsloven, at han er indstillet på at udvide skolenævnenes beføjelser på en række områder I gymnasiekredse spores voksende diskussion om den nye gymnasie-struktur, der forberedes af et udvalg med direktør Sigurd HØjby som formand. En hovedlinie i gruppens arbejde er indførelse af et vidt udbygget tilvalgssystem i gymnasiet. Man stiler efter, at den nye gymnasieordning kan træde i kraft i skoleåret 1972/ Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse 69 oplyser, at folkeskolens læseplansudvalg har udarbejdet et forslag til en normaltimeplan, der bl. a. forudsætter, at eleverne på ældste klassetrin får 30 ugentlige timer mod nu Voldgiftsretten afsiger kendelse om, at akademiker-forliget skal stå ved magt. De afgivne underskrifter er bindende. Dermed er en ny akademikerkonflikt undgået Urafstemningen om folkeskolelærernes tj enestetid resulterer i tilslutning til repræsentantskabets vedtagelse af tjenestetids-skitsen deltog i afstemningen stemte ja nej. 346 stemmesedler var blanke og 447 ugyldige. Danmarks Lærerforenings formand, overlærer Stinus Nielsen, mener, at det bør være sværere at få ur-afstemning. I øjeblikket kan 10 procent af medlemmerne kræve en sådan afstemning. Formanden mener, at procenttallet bør være 25. " 115

10 Januar 3.1. Information oplyser, at dybtgående uenighed i det udvalg, der beskæftiger sig med den nye gymnasiestruktur (HØjby-udvalget), er årsag til, at udvalgsarbejdet forsinkes væsentligt. Udvalget arbejder ifølge bladet med en struktur, hvorefter eleverne - efter et basissemester - skal kunne følge tilvalgsundervisningen på tre forskellige niveauer i en række fag. Samtidig foreslår Danske Gymnasieelevers Sammenslutning en gymnasiestruktur efter et modul-system, således at de enkelte fag er delt op i afsnit, der kan afsluttes hver for sig og på forskellige trin. Endvidere siger DGS, at eleverne er en overset gruppe i den nye skoletilsynslov, specielt er man utilfreds med, at skolekommissionen skal fastlægge skolens ordensreglement. Elev-organisationen ønsker en 12-årig enhedsskole og foreslår, at et ministerielt udvalg skal koordinere alt pædagogisk forsøgsarbejde Uroen på seminarierne omkring den nye læreruddannelse tager til. Omkring 500 lærerstuderende på københavnske seminarier bliver sendt hjem, fordi seminarielærerne nægter at gennemføre timer i de obligatoriske kurser. Begrundelsen for nægtelsen er, at ministeriet endnu ikke har løst problemerne omkring lærernes løn for kursustimerne Også lærerne på Th. Langs Seminarium i Silkeborg nægter at gennemføre kursusundervisningen på l. del Kommunalbestyrelsen i Gladsaxe vedtager at bevilge 1,3 mill. kr. over tre år til oprettelse af»et frit gymnasium«i kommunen. Ni konservative medlemmer stemte imod, mens ni socialdemokratiske medlemmer og et venstresocialistisk medlem stemte for Semina rie-konflikten vedvarer. Vordingborg Seminarium hjemsender 120 førsteårsstuderende, fordi kursusundervisningen ikke kan gennemføres. Der forhandles stadig om en løsning på konflikten, men Information mener, at parterne endnu står langt fra hinanden Formanden for Lærerstuderendes Landsråd, Knud Leth-Nissen, siger til Information, at det er tvivlsomt, om eksamen kan gennemføres til sommer for de førsteårsstuderende. Han siger, at i realiteten kommer den nye læreruddannelse først til at træde i kraft et år efter den officielle ikrafttræden, fordi ministeriet har»sløset«med lovens gennemførelse Sammenlagt vil de uddelte midler og den allerede udestående lånemasse under Ungdommens Uddannelsesfond i det kommende finansår udgøre omkring halvanden milliard kroner, oplyser undervisningsministeren, da han i folketinget forelægger forslag til ny lov om UU. Forslaget indebærer, at statens udgifter til formålet stiger med

11 millo kr. i det kommende finansår Dansk Seminarieforening iværksætter en aktion for at få gennemført en lettelse i eksamenskravene til de førsteårsstuderende, som ikke har fået vejledningstimer og kursusundervisning på grund af seminarie-konflikten Undervisningsministeren fremsætter i folketinget forslag om en fælles lov for folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler Lærerstuderendes Landsråd udsender en resolution, hvori der stilles krav om, at eksamen bortfalder for studieåret 1969/70, således at alle studerende afslutter studieåret med prædikatet.bestået«i alle fire eksamensfag. Information oplyser i Øvrigt, at konflikten mellem seminarielærerne og ministeriet vedrørende betaling for kursusundervisningen nu er løst, således at seminarielærerne får den ønskede aflønning. Samtidig er det vedtaget, at lærerne skal yde vejledningstimer efter l 954-loven, hvilket, siger Information, reelt betyder, at vejledningstimer, der er en af den nye læreruddannelseslovs forudsætninger, overhovedet ikke vil blive læst i indeværende undervisningsår Berlingske Tidende oplyser, at undervisningsministeriet i forbindelse med indførelse af fem-dages-ugen, nedskæringen af det ugentlige timetal for eleverne og revision af folkeskolens læseplaner overvejer indførelse af et skoleår på 200 dage, fordelt på 40 uger, hvilket - mener bladet - skulle give mulighed for at give eleverne en uges vinterferie allerede i skoleåret 1970/71. Februar 6.2. Undervisningsministeren har i en forhandling med Lærerstuderendes Landsråd afvist kravet om eksamens-bortfald Lærerstuderendes Landsråd oplyser, at 75 procent af de førsteårsstuderende har deponeret deres eksamensindmeldelse hos LL. Det ventes, at ialt 85 procent vil boykotte eksamen De danske højskoler trues af kvælning gennem stramme regler i det nye lovforslag, siger formanden for Foreningen af Højskoler og Landbrugsskoler, Finn Brandt-Pedersen, til Politiken. Undervisningstiden udvides i følge forslaget med seks uger årligt, og lærernes pligtige timetal udvides så stærkt, at en trediedel af højskolerne vil komme til at afskedige lærere. Samtidig sker der en nedgang i lønningerne, og højskolerne vil få vanskeligt ved at tiltrække kvalificerede lærerkræfter Også konsistorium ved Arhus Universitet vender sig mod den nye styrelseslovs bestemmelser på flere 117

12 punkter. Konsistorium støtter bl. a., ligesom konsistorium ved Københavns Universitet, studenternes modstand mod bestemmelserne om indirekte valg af studenter til de kollegiale organer cand. phil.'er (de såkaldte et-fag-cand-mag'er), der har taget eksamen efter den i 1968 indførte. korte eksamen«(bachelorgraden), ønsker deres stilling afklaret. Cand. phil.-foreningens formand, Hans Vammen, siger til Information, at ministeriet ikke ønsker cand. phil.'er ansat i universitets-stillinger, og Gymnasieskolernes Lærerforening ønsker dem ikke på gymnasierne for ikke at skabe en proletarisering af standen Undervisningsministeriet nedsætter et udvalg, der skal undersøge, hvor stort behov der er for at kunne tage realeksamen og HF på aftenskolebasis under den nye fritidslov Hvis de nye kommuner ønsker det lokalt, åbnes der mulighed for, at ingen af folkeskolens elever behøver at have mere end 28 ugentlige timer, skriver Jyllands-Posten, idet kommunerne vil få frit valg mellem to timeplaner, en på 28 og en på Forslaget til den nye højskolelov er absolut ikke acceptabelt, hedder det i udtalelse, der er vedtaget af 225 medlemmer af Foreningen for HØjskoler og Landbrugsskoler Lærermangelen i folkeskolen er aftagende, viser en beregning fra undervisningsministeriets økonomisk-statistiske kontor. Antallet af lærere vil i løbet af fem år stige med Mens der i 1970 mangler lærere til omkring 5000 embeder, vil der i 1975 kun mangle til 400 embeder. Morgenavisen Jyllands-Posten peger i sin omtale af sagen på, at prognosen ikke tager hensyn til den forventede nedsættelse af lærernes katedertimetal fra 32 til 27 pr. uge Undervisningsministeren lover, at heller ikke Ranum statsseminarium vil blive nedlagt. Ministeren har tidligere givet tilsvarende løfter til seminarierne i Nr. Nissum og TØnder Direktoratet for gymnasieskolerne og HF giver tilladelse til, at Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg afskaffer den sædvanlige oprykningsprocedure for gymnasieklasserne. I stedet bliver det sådan, at elever, forældre og lærere i fællesskab bestemmer, om eleverne skal rykke op. Ordningen skal prøves over. et kort åremål« Efter et møde med Lærerstuderendes Landsråd og undervisningsministeren beslutter Helge Larsen, at de 3200 lærerstuderende under den nye læreruddannelseslov skal op til den planlagte førsteårs-eksamen. LL har krævet, at eksamen bortfalder, fordi man mener, at undervisningen har været mangelfuld. Efter at være orienteret om ministerens beslutning appellerer LL til folketinget om at gribe ind i sagen. \ \ 118

13 Marts 2.3. Modstanden mod undervisningspligtens udvidelse er ikke ophørt. 65 repræsentanter for høj- og friskoler sender folketinget en fornyet protest mod udvidelsen, som de betegner som, det største nederlag for den frisindede linie i dansk skolepolitik i det sidste århundrede Akademikernes Samarbejdsudvalg fremfører over for undervisningsministeren kritiske bemærkninger om en række punkter i den nye styrelseslov for universiteterne Amanuensisrådene ved de tre universiteter giver tilslutning til protesterne mod universitets-styrelsesloven Der vil ske en væsentlig udvidelse af antallet af HF-klasser i de kommende år. I 1969 var der 101 første klasser. Tallet vil vokse således: 1970: 126, 1971: ISO, 1972: 166 og 1973: 182. Mangel på lærere og lokaler er årsag til, at der ikke oprettes endnu flere klasser De godt 3000 førsteårsstuderende ved landets seminarier tilmelder sig eksamen og meddeler samtidig, at de ikke agter at gå op til den lærerstuderende opfordrer ved en demonstration foran Christiansborg undervisningsminister Helge Larsen til at træde tilbage I folketinget fremsætter undervisningsministeren forslag om indførelse af 5-dages-uge i skolerne for hele året, således at et skoleår normalt bliver på 200 skoledage, svarende til 40 skoleuger il 5 dage. Skolerne behøver ikke at holde lukket på lørdage, men skemabundne fag må ikke placeres der. Morgenavisen Jyllands-Posten noterer, at i hvert fald 2. og 3. realklasserne vil hlive nødt til at benytte lørdagene til tilvalgsundervisning i fransk og latin Over 2000 højskoleelever udsender en skriftlig protest mod den nye lovgivning for højskolerne. Samtidig fremfører fem deputationer protester mod højskoleloven over for det udvalg, der beskæftiger SIg med den Undervisningsminister Helge Larsen oplyser, at han har besluttet på flere punkter at imødekomme krav fra højskoler og andre frie skoleformer om ændringer i loven vedrørende højskolerne. Ministeren vil nedsætte antallet af undervisningsuger fra 36 til 32, og der vil blive givet mulighed for bedre aflønning af medarbejderne På Danmarks Lærerforenings repræsentantskabsmøde retter foreningens formand, Stinus Nielsen, et usædvanlig skarpt angreb mod Danmarks Radios børne- og ungdomsudsendelser i radio og TV. Ifølge enslydende avis-referater sagde formanden bl. a., at visse af radioens og fjernsynets medarbejdere er gået så vidt, at de har benyttet særlige udsendelser som en slags kursus for skoleelever i provokation over for lærere, og forman- 119

14 den hævder, at nervesammenbrud hos lærere, disciplinære vanskeligheder og udbredt hærværk mod skolerne er inspireret af disse udsendelser Danmarks Lærerforenings repræsentantskab vedtager en resolution, der støtter Stinus Nielsens kritik af radio og TV. Samtidig udbeder generaldirektør Hans SØlvhØj, Danmarks Radio, sig nærmere dokumentation for den nævnte kritik. På repræsentantskabsmødet afvises bestyrelsens forslag om skærpede regler for adgang til ur-afstemning Aarhuus Stiftstidende oplyser, at landets rektorer fra Direkloratet for gymnasieskolerne og HF har fået meddelelse om, at gymnasielærernes pligtige timetal fra og med det nye skoleå" begyndelse kan ventes nedsat fra 24 til 22. Samtidig indføres S-dages-uge i gamnasieskolen På et pressemøde uddyber Stinus Nielsen sin kritik af visse udsendelser i radio og fjernsyn med en række eksempler. Radiorådsformand Knud Heinesen udbeder sig lærerforeningens materiale, der vil blive behandlet såvel i programudvalg som i radioråd. April 1.4. Lokale banker i Tønder stifter en fond, der skal bruges til at udbygge TØnder Seminarium, så det bliver et moderne, pædagogisk forskningscenter. Der foreligger auerede fra starten konkrete byggeplaner Efterskolelærernes arbejdsbyrde er langt større, end man er gået ud fra i den hidtidige lov, og end man går ud fra i Helge Larsens forslag til ny lov. Det må være rimeligt, at der tillægges efterskolelærerne kostskole-tillæg euer at timetauet lempes, siger formanden for Foreningen af frie ungdoms- og efterskoler, forstander Gunnar Kragelund, på foreningens årsmøde Borgmester i Herlev, undervisningsinspektør Ib Juul, oplyser, at det kommende statslige forsøgsgymnasium vil blive opført i Herlev Over af forældrene til ca skoleelever skal i de kommende uger vælges til de obligatoriske skolenævn. Den nye tilsynslov tiuæggersko lenævnene øget indflydelse på en række omrmer, bl. a. ved læreransættelser og ved udformning af ordensreglement Den selvejende institut, Det frie gymnasium, vil kunne begynde sin virksomhed i Gladsaxe næste skoleår, 70171, med omkring 100 elever i fire klasser Undervisningsministeren afviser tanken om vinterferie i skolerne, fordi fem-dages-skoleugen ikke levner plads til flere fridage Undervisningsministeriet afslår at bevilge en halv million kroner til Danmarks LærerhØjskoles planlagte sommer- 120

15 ferie-kurser landet over, oplyser Aarhuus Stiftstidende. Det betyder, at omkring 3000 lærere ikke kan få den efteruddannelse, de har meldt sig til Skoleelevernes fagforening, LOE, indleder en landsomfattende kampagne mod eftersidning SO!!! disciplinærmiddel Mellem 7000 og lærlinge og studerende demonstrerer foran Christiansborg mod regeringens uddannelsespolitik Meddelelsen om aflysningen af lærernes sommerferiekurser fremkalder skarpe kommentarer fra lærere over hele landet. Rektor for Danmarks LærerhØjskole, Harald Torpe, betegner over for bladet Folkeskolen situationen som yderst beklagelig og oplyser, at aflysningen omfatter et vidtspændende program, der var lagt tæt op ad folkeskolens aktuelle behov. Redaktionen er sluttet 15. april Victor Rasmussen. 121

Skole og samfund 1967-68

Skole og samfund 1967-68 Skole og samfund 1967-68 Juni: Med virkn ing fra l. august 1967 indføres nye ordensregler for skolerne. Reglerne er udarbejdet af det såkaldte»spanskrørs-udvalg«(nedsat i januar 1964). I offentligheden

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til Af K. B. ANDERSEN Den 8. juni 1966 blev loven om Højere Forberedelseseksamen stadfæstet. Daværende undervisningsminister K. B. Andersen skriver om de overvejelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skole og samfund 1968-69

Skole og samfund 1968-69 Skole og samfund 1968-69 Maj Undervisningsminister Helge Larsen (rad.) oplyser (1.5.), at omkring 86 procent af folkeskolens 6. klasser gennemførtes som udelte klasser ved indgangen til skoleåret 1967/68.

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart Beslutningsforslag nr. B 22 Folketinget 2012-13 Fremsat den 2. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Elevernes rettigheder skal sikres!

Elevernes rettigheder skal sikres! Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 379 Offentligt 2009 Elevernes rettigheder skal sikres! En undersøgelse foretaget af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning viser, at bekendtgørelserne på en

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

København 4. marts 2008. Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse

København 4. marts 2008. Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse København 4. marts 2008 Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse Af: Jesper Juellund Jensen (ph.d., seminarielektor, formand for Seminariernes Musiklærerforening) Steen Lembcke

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Helge Larsen. Interview ved Ellen Nørgaard

Helge Larsen. Interview ved Ellen Nørgaard Helge Larsen Interview ved Ellen Nørgaard Ellen Nørgaard: De er cand.mag. Hvorfor valgte De at læse? Helge Larsen: Da jeg gik ud af gymnasiet lovede jeg mig selv aldrig at vende tilbage til skolen. Jeg

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og har hjemsted i Københavns Kommune.

1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og har hjemsted i Københavns Kommune. Grøn markerer ændringer ifb. med fusion. Gul markerer øvrige ændringer. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

» Demonstration» 5. oktober 2010» Pressekit

» Demonstration» 5. oktober 2010» Pressekit » Demonstration» 5. oktober 2010» Pressekit Kampagnen Unge Ta r Ansvar har indkaldt til demonstrationer landet over på Folketingets åbningsdag den 5. oktober. Demonstrationerne er en del af en større kampagne

Læs mere

Ti år efter kursusloven

Ti år efter kursusloven Ti år efter kursusloven Rids af enlæltfagskursernes historie Af Henning Nielsen Fra den l. august 1978 overtog amtskommunerne ved Lov om prøveforberedende enkeltfagsundervisning m.v. for voksne (også kaldet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov.

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. Lov om folkeskolen 26. juni 1975 KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Af Casper Strunge, MF I en tid hvor der diskuteres folkeskole som aldrig før, kunne man savne perspektiv på debatten. For et øjeblik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - på Spørgsmål 189 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Knud Heinesen. I samtale med Ellen Nørgaard

Knud Heinesen. I samtale med Ellen Nørgaard Knud Heinesen I samtale med Ellen Nørgaard EN: Hvorfor valgte du at læse" KH: Min far var ikke faglært, min mor døde tidligt og min farmor, der var købmandskone, og som jeg så meget til, sagde at jeg havde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH)

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) 1. Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole med European School Copenhagen. Sankt Annæ Gymnasium med Europaskole

Læs mere