MUNDTLIG BERETNING 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUNDTLIG BERETNING 2008"

Transkript

1 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er det jer der skal testes i hvor meget I følger med i den standende debat om folkeskolen?? Der kommer 2 spørgsmål, hver med 3 valgmuligheder I kan aflevere svaret på den grønne seddel i pausen, så vender vi tilbage til svarene sidst på generalforsamlingen. Er I klar? På spørgsmålet: Hvorfor har kineserne set sig lune på de danske uddannelser? Hvem svarede så: Det skyldes vores pædagogik. Vores undervisning er problemorienteret og projektorienteret, hvor man lærer at bruge sin viden. De unge skal tage selvstændig stilling og lære at samarbejde og problemløse. Var det Anders Fog Rasmussen, Margrethe Vestager eller var det Bertel Haarder? Næste spørgsmål: Hvilken undervisningsminister afskaffede gruppeeksamen i det danske uddannelsessystem? Var Margrethe Vestager, Ulla Tørnæs eller var det Bertel Haarder Overgang Jeg vil i den efterfølgende beretning sætte fokus på nogle af de forhold, som har betydning for undervisningen, og dermed for vores arbejdsvilkår og vores arbejdsmiljø. 1

2 Bureaukratiet 2007 blev året, hvor de mange lovændringer og bekendtgørelser fra 2006 fra folketing og regering skulle udmøntes. De nye opgaver og dokumentationskravet viste sig at være uhyre tidskrævende, og meget endte i kaos, fordi lovændringerne og bekendtgørelserne ikke var ordentligt gennemtænkt og forberedt. Inspireret af gymnasielærernes lærerforening blev der derfor i efteråret nedsat et udvalg, hvor DLF også fik plads - med den intention at arbejde for at få resultater, som skulle kunne mærkes på skoleniveau. Og der var nok at tage fat på - med prøveafvikling, obligatoriske test, evaluering, elevplaner, kvalitetsrapporter, Undervejs i forløbet udtalte så Bertel Haarder i et interview i politikken Nu tager vi ingen chancer mere. Vi både lytter og konstruerer et forløb, som tager hensyn til kritikken Måske er vores undervisningsminister begyndt at tale pænere om os, og måske bliver elevplaner, test mm. taget op til fornyet overvejelse. Lige nu hedder det sig, at det måske ikke er alle elever, som skal have elevplaner i alle fag, og flere tests er blevet frivillige indtil de er prøvet af og virker. Der er hermed taget initiativ til, at de senere års hovsa-initiativer tages op til revision, så vi kan få ryddet op i det unødige bureaukrati. Det ser vi frem til. Hvis prøveafvikling, obligatoriske test, evaluering, elevplaner, kvalitetsrapporter, skal fungere på skoleniveau må det forberedes ordentligt fra centralt hold Det kræver, at DLF med sit konkrete kendskab til skolen får en central rolle i tilrettelæggelsen og organiseringen af disse tiltag. 2

3 Oven i den alt for hurtig iværksatte nye bekendtgørelse kom så den lige så hurtigt iværksatte kommunesammenlægning. Næstved Kommune Næstved kommune skulle fra januar 2007 i lighed med landets andre fusionskommuner indarbejde nye samarbejdsrelationer og strukturer. Det viste sig at være sværere end som så at sammenkøre de 5 forskellige kommuner. Det har Lærerkredsen måttet sande i det samarbejde, vi har haft med Næstved kommune. Det har været endog meget svært at komme til forhandlingsbordet og indgå aftaler med kommunen i det forløbne år, og det gælder uanset om det er skolekontoret eller lønkontoret der har været aftalepart. Det er ikke som lovet - blevet bedre efter kommunesammenlægningen, fordi Næstved kommune har meget store problemer med at få pengene til at slå til. Stordriftsfordelene er udeblevet. Men vi oplever dog, at det går fremad - om end meget langsomt. Skolekontoret sender nu de fleste relevante materialer og skrivelser til os, og vi bliver også i nogle tilfælde inviteret til at indgå i arbejdsgrupper. På den anden side sker det også meget ofte, at der er truffet beslutning om et eller andet, som vi end ikke anede var på tegnebrættet. Således alle beslutninger og tiltag inden for omstillingsprojektet, fx beslutningen om at lukke 4 specialklasser næste skoleår. Det er dybt frustrerende,. Dertil kommer, at vores skolechef er meget tilbageholdende med at inddrage skolens parter i en dialog omkring skolen. Man kunne få den tanke, at Næstved kommune ikke ønsker at inddrage de faglige organisationer, hvis det kan undgås. Den oplevelse har både BUPL og vi. Fornemmelsen forstærkes af, at forvaltningen ofte reagerer som om medarbejdernes synspunkter og bidrag til udvikling er forstyrrende elementer. Det gælder således også i forbindelse udarbejdelsen af de nye tiltag. 3

4 Vi har oplevet det i forhold til inklusionsprojektet dobbeltklasser, både i forhold til visitation, kursusforløb og aftaler for vilkår, i forhold til ledertalentudviklingsprogrammet, forslaget til ledelse og administration og skolestrukturforslaget,. Det er ufatteligt dumt at holde lærere uden for debatten og indflydelsen og dermed holde de fagprofessionelle uden for beslutninger og løsninger. For skoleåret 08/ 09 ser vi en ny strøm af tiltag og indsatsområder, hvor der igen tegnes skønmalerier med ord og forventninger om mere kvalitet, bedre arbejdsmiljø, sundere børn, mere rummelighed og bedre inklusion Vi ser, at de nye indsatsområder og udviklingstiltag sker samtidig med at der annonceres besparelser og omstruktureringer.og det hele fremstår som en pærevælling. Det er ganske uigennemskueligt, hvad der egentlig er målet og hensigten. Delkonklusion 3: Hvis nye tiltag skal fungere på skoleniveau må det forberedes ordentligt fra skolekontorets side - og det forudsætter at lærerne og fagforeningen med sit konkrete kendskab til skolen får en central rolle i tilrettelæggelsen og organiseringen af disse tiltag. Den inkluderende skole Et af de nye tiltag er den inkluderende skole. Ja, helt ny er den nu ikke kært barn har mange navne tidligere hed det den rummelige skole, men altså nu den inkluderende skole. Næstved vedtog sidste år en vision for den inkluderende skole. Visionen var og er at ændre lærere, pædagoger, lederes holdning til inklusion for på den måde at skabe plads til alle børn i den samme skole i de samme klasser. Visionen har udmøntet sig i forskellige tilbud fx dobbeltklasser, flyverkorps og LP-projekter mv. Alt sammen gode tiltag, hvis der afsættes de nødvendige resurser til gennemførelsen. 4

5 Men holdninger gør det ikke alene. Der skal de nødvendige rammer til, hvis vi skal kunne rumme børn med særlige behov i normalklasserne. Der skal være mulighed for en tilpasset indsats overfor den enkelte elev og ikke nødvendigvis i samme rum. Der skal stadig være det nødvendige antal pladser til placering af elever, der har behov for et særligt undervisningstilbud eller et særligt behandlingstilbud, således at alle elever kan få et optimalt udbytte af undervisningen. Det forudsætter, at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed Der skal være lærere nok og de skal have den uddannelse, som netop dette arbejde fordrer. I det kommende skoleår lægges der imidlertid op til en fortsat besparelser på specialundervisningsområdet. Det sker samtidig med at vi har stigende børnetal. Pengene - ca. 2 mill. - hentes 1) ved en nednormering af nogle af tilbuddene 2) ved at lærerne i specialklasserne skal bruge en større del af deres arbejdstid på undervisning frem for opgaver i tilknytning til undervisningen, 3) og ved at der meget konkret lukkes 5 specialtilbud på 4 forskellige skoler. Eleverne herfra vil blive omplaceret til billigere foranstaltninger 4). Det er således en fortsættelse af tendenserne fra sidste år. I første omgang vil vi se, at specialklasserne nednormeres til fordel for oprettelsen af dobbeltklasser og placeringer af enkeltintegrerede elever. Det sker formodentlig fordi specialklasser ikke giver den rette inklusion., men måske også fordi de nye tilbud på sigt er billigere. Næste år, når der igen skal spares penge, vil udgiften til disse elever garanteret skulle holdes inden for skolens eget budget. Hokus pokus - - så har vi den 100 % inkluderende skole klaret -. I Næstved Lærerkreds er vi ikke imod at folkeskolen skal være rummelig. Men rammerne skal være aftalt mellem kreds og kommune, og det skal være muligt at give ALLE eleverne en kvalificeret undervisning. 5

6 Delkonklusion 4: Ideologien om den inkluderende skole i Næstved hvor rigtig den end måtte være - opleves pt. som et skalkeskjul for kommende kommunale nedskæringer, og uanset antallet af nye tiltag inden for omstillingsprojektet, så er lærernes grænse for rummelighed desværre for længst overskredet. Arbejdsmiljø På kongressen blev det besluttet at gøre arbejdsmiljøet til fælles indsatsområde i vores forening. Det skete på baggrund af en undersøgelse, som Danmarks Lærerforening havde fået foretaget i maj 2007 og som viste, at næsten 4 ud af 10 lærere følte sig stressede i en grad, så det krævede opmærksomhed. Lærerne oplevede et stort tidspres og en voksende arbejdsmængde. Mon ikke de tal også passer i Næstved Lærerkreds? Det er i hvert fald et meget genkendeligt billede på de problemer medlemmer fortæller om, når de i forbindelse med langtidssygdom har kontakt med Næstved Lærerkreds. Men og det er værd at bide mærke i - Næstved kommune har fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er prioriteret i budgettet med 4 mill., som skal bruges til indsatser på arbejdspladser eller overfor enkeltpersoner, som bukker under for stress. Der er gennemført undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø på de fleste skoler, og der er tilbud til alle om stressvejledning gennem kommunens hotline. Og der er brug for det. Alene i løbet af de 2 første måneder i 2008 er niveauet for henvendelserne til hotlinen det samme, som det var i de sidste 6 måneder i 2007 tilsammen. Så de 4 mill. slår slet ikke til. Det er selvfølgelig et godt udgangspunkt, at der fra arbejdsgiverside er opmærksomhed på det. Vi hjælper dem med at holde fokusset. Punktet om arbejdsmiljøet er på dagsordenen på hvert møde i MEDudvalgene. 6

7 Her er en af opgaverne at holde øje med, hvad der registreres på de enkelte skoler efter undersøgelser eller besøg fra arbejdstilsynet. Undersøgelser og påbud giver os nemlig fingerpeg om, hvor det er, der skal sættes ind. Vi har en forventning om, at arbejdet i MED-udvalgene vil resultere i, at det bliver synliggjort, hvad det er der generelt belaster lærerne i deres arbejde. Hvis der skal kunne tages initiativer til handling på de skoler, hvor der er problemer, skal der være resurser til det. Både økonomiske og menneskerlige. Delkonklusion 5: Det langvarige sygefravær er i stigning, Det skyldes i høj grad et voksende arbejdspres, inklusion som iværksættes uden tilstrækkelige resurser, og den voksende detailstyring og kontrol. Det voksende arbejdspres kombineret med opgaver, der presses ned ovenfra er ikke den bedste reklame for Rekruttering og fastholdelse. Tværtimod I løbet af ganske få år står over for en stor udskiftning af lærerstaben, og allerede i år er der ansat 40 ikke-uddannede lærere. Antallet af ansøgere til seminarierne falder for 7. år i træk, i år er faldet på 23 % i forhold til sidste år! og flere og flere gennemfører ikke læreruddannelsen. Det giver færre nyuddannede lærere. Selv Næstved, som ligger forholdsvis godt placeret mellem 2 seminarier, har svært ved at rekruttere nye lærere. Det er ikke nok at ligge lunt i svinget. Der skal satses på gode arbejdsvilkår, hvis NK skal rekruttere og fastholde deres lærere. Delkonklusion 6: Det er nødvendigt, at lærernes og ledernes arbejdsforhold forbedres. Både for at fastholde dem, der er i skolen nu, men også for at kunne tiltrække nye lærere. OK08 7

8 På baggrund af en medlemsdebat og kongresbeslutning opstillede Danmarks Lærerforening krav til overenskomstforhandlinger. Der skulle være fokus på tre områder: Fastholdelse og rekruttering af den nødvendige arbejdskraft Styrkelse af fagligheden Styrkelse af den pædagogiske ledelse Det skulle bl.a. ske ved En central arbejdstidsaftale byggende på nye principper, En central lønaftale med gode lønforbedringer for alle grupper og et kvalifikationstillæg efter 12 års ansættelse, Personalepolitiske tiltag. Meget af det er blevet opfyldt med det forlig, der nu ligger til afstemning. Resultat skal naturligvis holdes op imod de krav vi blev mødt med fra modpartens side. De var: En arbejdstidsaftale med fuld ledelsesret over hele arbejdstiden 37 timer om ugen. En lønaftale kun bestående af grundløn og lokalt forhandlede tillæg. Et ordentligt forhandlingsresultat vil altid ligge et sted imellem de to parters krav. Der er jo to sider af forhandlingsbordet eller mindst to, for denne gang har også politikerne på Christiansborg siddet med i baggrunden - som blind makker. Det er min vurdering, at resultatet ligger en del tættere på Danmarks Lærerforenings krav end på KL s krav. Om lønnen vil jeg kun sige, at vi har fået en central lønaftale, der giver alle lærere en lønstigning i perioden på mellem og ,-, og det meste af den falder oven i købet i starten af perioden. Det enkelte medlem vil kunne mærke lønstigningerne på pengepungen. Om arbejdstid er der mere at sige. Vi har fået rammerne til det Danmarks Lærerforening har arbejdet for i årevis, og hvor forhandlingsretten på arbejdstiden er fastholdt. Godt nok fik vi ikke en færdig central aftale, det ville have været dejligt. Kredsene 8

9 skal i arbejdstøjet, for at lave en lokal aftale, som bygger på de aftalte principper. Vi har dog stadig den mulighed, at vi kan beholde Næstved Aftalen, hvis ikke vi kan nå til enighed med Næstved kommune om en ny aftale. Det vil være forståeligt, hvis nogle af jer tænker, at det er et risikabelt projekt at begive sig ud i. Kan det lade sig gøre at indgå en aftale, når vi befinder os i en kommune, som har et meget lavt niveau og som konstant skærer ned på skolebudgettet. Vil vi ikke snarere blive udsat for rovdtrift, hvis ikke vi har vores akkorder og kendte aftaler at holde os til. Til det er at sige - Aftaleparterne KL og DLF har store forventninger til at projektet med en ny arbejdstidsaftale lykkes i alle kommuner. Det er ifølge vores formand blevet klart for Kl, at de kan få en bedre skole, hvis lærerne får frihed til at disponere deres arbejde ud fra teamets og egne vurderinger. Vel at mærke underforstået, at der skal være den nødvendige tid til opgaven. KL og DLF vil sammen arbejde for at det budskab når ud til kommuner, ledere og lærere. Der gøres i form af fælleskurser og eventuel specialundervisning for kommuner og kredse, der måtte have særlige behov. I Næstved har både politikere og embedsfolk høje ambitioner til skolens faglighed og lærere og elevers trivsel. Nu skal de vise at der er handling bag ordene. Ved at bruge undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø sammen med de centralt aftalte principper for arbejdstid har vi muligheden for at give lærerne ordentlige arbejdsforhold, og rette op på de negative kurver. Det kan give et løft til skolen. Og kun sådan får Næstved kommune det, de siger er deres mål, nemlig Danmarks bedste skolevæsen med tilfredse, energiske medarbejdere. Gode arbejdsforhold og anerkendelse er den bedste motivation. Lærerkredsen vil selvfølgelig gennemføre en grundig og ordentlig medlemsdebat, før vi vil fremkomme med vores forslag til ny arbejdstidsaftale til kommunen, og vi vil naturligvis aldrig foreslå noget, som er dårligere end det, vi har i dag. 9

10 Vi skal se på mulighederne vi skal turde forandringen, for der er rum til forbedring. Der har været indvendinger ift. ledelse. Hvis en leder vil misbruge en aftale, så kan han gøre det. Bliver det nemmere med den nye overenskomst? Nej! Ledelse er heller ikke uproblematisk nu. Heldigvis har vi rigtig mange gode ledere, og hvis vi nogensinde skal komme videre, er vi nødt til som udgangspunkt at have tillid til, at vi alle har fælles interesser. Vi er blevet lovet en evaluering af periodens arbejdstidsaftaler ved næste overenskomst. Evalueringen skal synliggøre, hvordan det gik ude i kommunerne med en central aftale om principper for arbejdstid. Jeg er på ingen måde i tvivl jeg anbefaler et JA til overenskomsten. I kredsstyrelsen anbefaler alle et ja. Der kommer et særnummer af Folkeskolen om OK08 inden påske, og d. 31. marts er der optælling. Jeg håber, at rigtig mange af jer vil sætte jeres kryds det er jer, der angiver linien for foreningens politik Næstved Lærerkreds. På falderebet vil jeg vende blikket indad og se på Næstved Lærerkreds og DLF centralt. Skolelederne Fra årsskiftet er de to skolelederforeninger slået sammen til en forening med navnet: Skolelederne. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil blive til gavn for alle og herfra skal lyde et stort tillykke Lærerkredsen meldte fra starten ud med invitation til samarbejde, og det er jeg glad for at kunne sige, at lederne har taget pænt imod. Vi har holdt et par møder og har flere på dagsordenen. Vi har mange fælles interesser med skolelederne. Jeg har sagt det før, og jeg vil gerne sige det igen. Lærere er ikke ledelses-resistente. Vi vil gerne ledes, men vi vil ledes ordentligt og professionelt. I starten af året var der 10

11 en artikel i Folkeskolen med overskriften Stressede ledere stresser lærerne. Sådan er det, og derfor er det også vigtigt for os, at lederne har gode arbejdsforhold. Lederne har også haft et par omtumlede år, hvor administrative opgaver er væltet ind over dem ovenfra. Når det sker, bliver der dårlig tid til pædagogisk ledelse og personaleledelse. Jeg håber, at vi fremover kan have et godt samarbejde med skolelederne, hvor det er relevant. Kredsarbejdet Fokus på arbejdet i Næstved Lærerkreds vil altid være på løn- og arbejdsforhold samt pædagogiske forhold i skolen. Det er medlemmerne og kredsstyrelsen, som lægger linien for vores politik. I aften er der valg til formandsposten, næstformandsposten og kredsstyrelsen. Alle, der bliver valgt, vil se frem til et internat, hvor vi sammen vil lægge linien for den næste periode. Som på skolerne er det vigtigt, at kredsstyrelsen arbejder sammen i et team med fælles mål. Det har været et spændende og udviklende år i kredsstyrelsen, hvor det har været godt at kunne bygge på erfaringerne fra den foregående valgperiode Men det har også været en periode med store omvæltninger med udmøntningen af kredssammenlægninger og fusionen mellem DLf, S81 og formidlerne. Vi har som omtalt flere gange haft travlt i forhold til kommunen, men takket været en stor arbejdsindsats fra sagsbehandler, sekretær, kredsstyrelse og TR er har vi klaret os igennem omvæltningerne. Vi har et meget fint samarbejde med TR-gruppen med mange gruppedrøftelser og megen erfaringsudveksling. Det betyder, at det enkelte medlem skulle kunne påvirke beslutninger via tillidsrepræsentanten på skolen. Vi bestræber os på gennem disse drøftelser at afprøve kredsstyrelsens mandat. Der er sideløbende indledt et tættere samarbejde med sikkerhedsrepræsentanterne. Tillidsrepræsentanten er sammen med sikkerhedsrepræsentant vigtige nøglepersoner for i samarbejde med skolelederne at sikre, at der er gode 11

12 rammer for arbejdet for hermed at sikre kvaliteten i elevernes undervisning. Kommunikation DLF har ansat en kommunikationschef, som er i gang med at udarbejde en mere offensiv kommunikationsstrategi. Som et led i den strategi sprang vi sidste år til, da Danmarks Lærerforening tilbød deltagelse i et pilotprojekt om ny hjemmeside. Hjemmesiden gik i luften i februar, og det er en klar forbedring for vores kommunikation med vores medlemmer. Der mangler stadig noget på systematikken, men det arbejder vi med. Derudover udsender vi nyhedsbreve, det nye kredsblad, afholder medlemskursus og deltager meget gerne i klubmøder på skolerne. Det er altid en balance at opretholde en passende kommunikation. Det prøver vi nu på ved at gøre informationerne tilgængelige på hjemmesiden, og så i enhver situation vurdere, hvorvidt den berettiger til en ekstraordinær indsats. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har Danmarks Lærerforening centralt udført en rigtig god kommunikationsindsats. Vi har alle haft mulighed for at følge med i hele Den næste kommunikative udfordring bliver som sagt udformningen af den nye lokale arbejdstidsaftale. Vi skal have så grundig en medlemsdebat, at alle medlemmer får mulighed for at give deres mening til kende. Tillidsrepræsentanterne vil også komme til at spille en stor rolle i den forbindelse. Afslutning Ingen mundtlig beretning fra mig uden at runde vigtigheden af, at vi er sammen i en fælles fagforening Det skulle jo nødigt gå som på en karikaturtegning i Politiken, hvor Helle Thorning bliver overhørt af Ritt Bjerregård i, hvad solidaritet betyder? Og Helle Thorning svarer: Det er et fremmedord fra gamle dage. Men jeg ved ikke hvad det betyder 12

13 For mig er en fagforening et sted, hvor man kan opnå indflydelse - til gavn for den enkelte og til gavn for fællesskabet. Med disse ord overgiver jeg den mundtlige beretning sammen med den skriftlige til generalforsamlingens behandling. rest Både nationalt og lokalt drejer det sig om folkeskolens formål og indhold Det er en kamp der udspiller sig fordi skolens beskaffenhed er afgørende for fremtidens samfund Undervisningens kvalitet hænger nøje sammen med lærernes engagement. Engagement opnås ikke gennem bureaukrati og kontrol. 13

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening November 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Mandag - torsdag: 10:00-15:00 Fredag: 10:00-13:00 www.fkf.dk Ane Søegaard:

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mere gang i uddannelse

Mere gang i uddannelse - trepartsaftalen/erne erne Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg påp EPOS område Trepart med FOA-briller: Aftalen er ikke så ringe Regeringen var villig til at gå langt Fagbevægelsen blev

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fredag d. 25. marts kl. 16.00 i Herlufsholmhallen

Fredag d. 25. marts kl. 16.00 i Herlufsholmhallen Forord Hermed udsendes den skriftlige del af formandens beretning til generalforsamlingen 2011. Den dækker perioden fra foråret 2010 frem til februar 2011. Beretningen er ikke dækkende for alle de aktiviteter,

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere