MUNDTLIG BERETNING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUNDTLIG BERETNING 2008"

Transkript

1 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er det jer der skal testes i hvor meget I følger med i den standende debat om folkeskolen?? Der kommer 2 spørgsmål, hver med 3 valgmuligheder I kan aflevere svaret på den grønne seddel i pausen, så vender vi tilbage til svarene sidst på generalforsamlingen. Er I klar? På spørgsmålet: Hvorfor har kineserne set sig lune på de danske uddannelser? Hvem svarede så: Det skyldes vores pædagogik. Vores undervisning er problemorienteret og projektorienteret, hvor man lærer at bruge sin viden. De unge skal tage selvstændig stilling og lære at samarbejde og problemløse. Var det Anders Fog Rasmussen, Margrethe Vestager eller var det Bertel Haarder? Næste spørgsmål: Hvilken undervisningsminister afskaffede gruppeeksamen i det danske uddannelsessystem? Var Margrethe Vestager, Ulla Tørnæs eller var det Bertel Haarder Overgang Jeg vil i den efterfølgende beretning sætte fokus på nogle af de forhold, som har betydning for undervisningen, og dermed for vores arbejdsvilkår og vores arbejdsmiljø. 1

2 Bureaukratiet 2007 blev året, hvor de mange lovændringer og bekendtgørelser fra 2006 fra folketing og regering skulle udmøntes. De nye opgaver og dokumentationskravet viste sig at være uhyre tidskrævende, og meget endte i kaos, fordi lovændringerne og bekendtgørelserne ikke var ordentligt gennemtænkt og forberedt. Inspireret af gymnasielærernes lærerforening blev der derfor i efteråret nedsat et udvalg, hvor DLF også fik plads - med den intention at arbejde for at få resultater, som skulle kunne mærkes på skoleniveau. Og der var nok at tage fat på - med prøveafvikling, obligatoriske test, evaluering, elevplaner, kvalitetsrapporter, Undervejs i forløbet udtalte så Bertel Haarder i et interview i politikken Nu tager vi ingen chancer mere. Vi både lytter og konstruerer et forløb, som tager hensyn til kritikken Måske er vores undervisningsminister begyndt at tale pænere om os, og måske bliver elevplaner, test mm. taget op til fornyet overvejelse. Lige nu hedder det sig, at det måske ikke er alle elever, som skal have elevplaner i alle fag, og flere tests er blevet frivillige indtil de er prøvet af og virker. Der er hermed taget initiativ til, at de senere års hovsa-initiativer tages op til revision, så vi kan få ryddet op i det unødige bureaukrati. Det ser vi frem til. Hvis prøveafvikling, obligatoriske test, evaluering, elevplaner, kvalitetsrapporter, skal fungere på skoleniveau må det forberedes ordentligt fra centralt hold Det kræver, at DLF med sit konkrete kendskab til skolen får en central rolle i tilrettelæggelsen og organiseringen af disse tiltag. 2

3 Oven i den alt for hurtig iværksatte nye bekendtgørelse kom så den lige så hurtigt iværksatte kommunesammenlægning. Næstved Kommune Næstved kommune skulle fra januar 2007 i lighed med landets andre fusionskommuner indarbejde nye samarbejdsrelationer og strukturer. Det viste sig at være sværere end som så at sammenkøre de 5 forskellige kommuner. Det har Lærerkredsen måttet sande i det samarbejde, vi har haft med Næstved kommune. Det har været endog meget svært at komme til forhandlingsbordet og indgå aftaler med kommunen i det forløbne år, og det gælder uanset om det er skolekontoret eller lønkontoret der har været aftalepart. Det er ikke som lovet - blevet bedre efter kommunesammenlægningen, fordi Næstved kommune har meget store problemer med at få pengene til at slå til. Stordriftsfordelene er udeblevet. Men vi oplever dog, at det går fremad - om end meget langsomt. Skolekontoret sender nu de fleste relevante materialer og skrivelser til os, og vi bliver også i nogle tilfælde inviteret til at indgå i arbejdsgrupper. På den anden side sker det også meget ofte, at der er truffet beslutning om et eller andet, som vi end ikke anede var på tegnebrættet. Således alle beslutninger og tiltag inden for omstillingsprojektet, fx beslutningen om at lukke 4 specialklasser næste skoleår. Det er dybt frustrerende,. Dertil kommer, at vores skolechef er meget tilbageholdende med at inddrage skolens parter i en dialog omkring skolen. Man kunne få den tanke, at Næstved kommune ikke ønsker at inddrage de faglige organisationer, hvis det kan undgås. Den oplevelse har både BUPL og vi. Fornemmelsen forstærkes af, at forvaltningen ofte reagerer som om medarbejdernes synspunkter og bidrag til udvikling er forstyrrende elementer. Det gælder således også i forbindelse udarbejdelsen af de nye tiltag. 3

4 Vi har oplevet det i forhold til inklusionsprojektet dobbeltklasser, både i forhold til visitation, kursusforløb og aftaler for vilkår, i forhold til ledertalentudviklingsprogrammet, forslaget til ledelse og administration og skolestrukturforslaget,. Det er ufatteligt dumt at holde lærere uden for debatten og indflydelsen og dermed holde de fagprofessionelle uden for beslutninger og løsninger. For skoleåret 08/ 09 ser vi en ny strøm af tiltag og indsatsområder, hvor der igen tegnes skønmalerier med ord og forventninger om mere kvalitet, bedre arbejdsmiljø, sundere børn, mere rummelighed og bedre inklusion Vi ser, at de nye indsatsområder og udviklingstiltag sker samtidig med at der annonceres besparelser og omstruktureringer.og det hele fremstår som en pærevælling. Det er ganske uigennemskueligt, hvad der egentlig er målet og hensigten. Delkonklusion 3: Hvis nye tiltag skal fungere på skoleniveau må det forberedes ordentligt fra skolekontorets side - og det forudsætter at lærerne og fagforeningen med sit konkrete kendskab til skolen får en central rolle i tilrettelæggelsen og organiseringen af disse tiltag. Den inkluderende skole Et af de nye tiltag er den inkluderende skole. Ja, helt ny er den nu ikke kært barn har mange navne tidligere hed det den rummelige skole, men altså nu den inkluderende skole. Næstved vedtog sidste år en vision for den inkluderende skole. Visionen var og er at ændre lærere, pædagoger, lederes holdning til inklusion for på den måde at skabe plads til alle børn i den samme skole i de samme klasser. Visionen har udmøntet sig i forskellige tilbud fx dobbeltklasser, flyverkorps og LP-projekter mv. Alt sammen gode tiltag, hvis der afsættes de nødvendige resurser til gennemførelsen. 4

5 Men holdninger gør det ikke alene. Der skal de nødvendige rammer til, hvis vi skal kunne rumme børn med særlige behov i normalklasserne. Der skal være mulighed for en tilpasset indsats overfor den enkelte elev og ikke nødvendigvis i samme rum. Der skal stadig være det nødvendige antal pladser til placering af elever, der har behov for et særligt undervisningstilbud eller et særligt behandlingstilbud, således at alle elever kan få et optimalt udbytte af undervisningen. Det forudsætter, at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed Der skal være lærere nok og de skal have den uddannelse, som netop dette arbejde fordrer. I det kommende skoleår lægges der imidlertid op til en fortsat besparelser på specialundervisningsområdet. Det sker samtidig med at vi har stigende børnetal. Pengene - ca. 2 mill. - hentes 1) ved en nednormering af nogle af tilbuddene 2) ved at lærerne i specialklasserne skal bruge en større del af deres arbejdstid på undervisning frem for opgaver i tilknytning til undervisningen, 3) og ved at der meget konkret lukkes 5 specialtilbud på 4 forskellige skoler. Eleverne herfra vil blive omplaceret til billigere foranstaltninger 4). Det er således en fortsættelse af tendenserne fra sidste år. I første omgang vil vi se, at specialklasserne nednormeres til fordel for oprettelsen af dobbeltklasser og placeringer af enkeltintegrerede elever. Det sker formodentlig fordi specialklasser ikke giver den rette inklusion., men måske også fordi de nye tilbud på sigt er billigere. Næste år, når der igen skal spares penge, vil udgiften til disse elever garanteret skulle holdes inden for skolens eget budget. Hokus pokus - - så har vi den 100 % inkluderende skole klaret -. I Næstved Lærerkreds er vi ikke imod at folkeskolen skal være rummelig. Men rammerne skal være aftalt mellem kreds og kommune, og det skal være muligt at give ALLE eleverne en kvalificeret undervisning. 5

6 Delkonklusion 4: Ideologien om den inkluderende skole i Næstved hvor rigtig den end måtte være - opleves pt. som et skalkeskjul for kommende kommunale nedskæringer, og uanset antallet af nye tiltag inden for omstillingsprojektet, så er lærernes grænse for rummelighed desværre for længst overskredet. Arbejdsmiljø På kongressen blev det besluttet at gøre arbejdsmiljøet til fælles indsatsområde i vores forening. Det skete på baggrund af en undersøgelse, som Danmarks Lærerforening havde fået foretaget i maj 2007 og som viste, at næsten 4 ud af 10 lærere følte sig stressede i en grad, så det krævede opmærksomhed. Lærerne oplevede et stort tidspres og en voksende arbejdsmængde. Mon ikke de tal også passer i Næstved Lærerkreds? Det er i hvert fald et meget genkendeligt billede på de problemer medlemmer fortæller om, når de i forbindelse med langtidssygdom har kontakt med Næstved Lærerkreds. Men og det er værd at bide mærke i - Næstved kommune har fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er prioriteret i budgettet med 4 mill., som skal bruges til indsatser på arbejdspladser eller overfor enkeltpersoner, som bukker under for stress. Der er gennemført undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø på de fleste skoler, og der er tilbud til alle om stressvejledning gennem kommunens hotline. Og der er brug for det. Alene i løbet af de 2 første måneder i 2008 er niveauet for henvendelserne til hotlinen det samme, som det var i de sidste 6 måneder i 2007 tilsammen. Så de 4 mill. slår slet ikke til. Det er selvfølgelig et godt udgangspunkt, at der fra arbejdsgiverside er opmærksomhed på det. Vi hjælper dem med at holde fokusset. Punktet om arbejdsmiljøet er på dagsordenen på hvert møde i MEDudvalgene. 6

7 Her er en af opgaverne at holde øje med, hvad der registreres på de enkelte skoler efter undersøgelser eller besøg fra arbejdstilsynet. Undersøgelser og påbud giver os nemlig fingerpeg om, hvor det er, der skal sættes ind. Vi har en forventning om, at arbejdet i MED-udvalgene vil resultere i, at det bliver synliggjort, hvad det er der generelt belaster lærerne i deres arbejde. Hvis der skal kunne tages initiativer til handling på de skoler, hvor der er problemer, skal der være resurser til det. Både økonomiske og menneskerlige. Delkonklusion 5: Det langvarige sygefravær er i stigning, Det skyldes i høj grad et voksende arbejdspres, inklusion som iværksættes uden tilstrækkelige resurser, og den voksende detailstyring og kontrol. Det voksende arbejdspres kombineret med opgaver, der presses ned ovenfra er ikke den bedste reklame for Rekruttering og fastholdelse. Tværtimod I løbet af ganske få år står over for en stor udskiftning af lærerstaben, og allerede i år er der ansat 40 ikke-uddannede lærere. Antallet af ansøgere til seminarierne falder for 7. år i træk, i år er faldet på 23 % i forhold til sidste år! og flere og flere gennemfører ikke læreruddannelsen. Det giver færre nyuddannede lærere. Selv Næstved, som ligger forholdsvis godt placeret mellem 2 seminarier, har svært ved at rekruttere nye lærere. Det er ikke nok at ligge lunt i svinget. Der skal satses på gode arbejdsvilkår, hvis NK skal rekruttere og fastholde deres lærere. Delkonklusion 6: Det er nødvendigt, at lærernes og ledernes arbejdsforhold forbedres. Både for at fastholde dem, der er i skolen nu, men også for at kunne tiltrække nye lærere. OK08 7

8 På baggrund af en medlemsdebat og kongresbeslutning opstillede Danmarks Lærerforening krav til overenskomstforhandlinger. Der skulle være fokus på tre områder: Fastholdelse og rekruttering af den nødvendige arbejdskraft Styrkelse af fagligheden Styrkelse af den pædagogiske ledelse Det skulle bl.a. ske ved En central arbejdstidsaftale byggende på nye principper, En central lønaftale med gode lønforbedringer for alle grupper og et kvalifikationstillæg efter 12 års ansættelse, Personalepolitiske tiltag. Meget af det er blevet opfyldt med det forlig, der nu ligger til afstemning. Resultat skal naturligvis holdes op imod de krav vi blev mødt med fra modpartens side. De var: En arbejdstidsaftale med fuld ledelsesret over hele arbejdstiden 37 timer om ugen. En lønaftale kun bestående af grundløn og lokalt forhandlede tillæg. Et ordentligt forhandlingsresultat vil altid ligge et sted imellem de to parters krav. Der er jo to sider af forhandlingsbordet eller mindst to, for denne gang har også politikerne på Christiansborg siddet med i baggrunden - som blind makker. Det er min vurdering, at resultatet ligger en del tættere på Danmarks Lærerforenings krav end på KL s krav. Om lønnen vil jeg kun sige, at vi har fået en central lønaftale, der giver alle lærere en lønstigning i perioden på mellem og ,-, og det meste af den falder oven i købet i starten af perioden. Det enkelte medlem vil kunne mærke lønstigningerne på pengepungen. Om arbejdstid er der mere at sige. Vi har fået rammerne til det Danmarks Lærerforening har arbejdet for i årevis, og hvor forhandlingsretten på arbejdstiden er fastholdt. Godt nok fik vi ikke en færdig central aftale, det ville have været dejligt. Kredsene 8

9 skal i arbejdstøjet, for at lave en lokal aftale, som bygger på de aftalte principper. Vi har dog stadig den mulighed, at vi kan beholde Næstved Aftalen, hvis ikke vi kan nå til enighed med Næstved kommune om en ny aftale. Det vil være forståeligt, hvis nogle af jer tænker, at det er et risikabelt projekt at begive sig ud i. Kan det lade sig gøre at indgå en aftale, når vi befinder os i en kommune, som har et meget lavt niveau og som konstant skærer ned på skolebudgettet. Vil vi ikke snarere blive udsat for rovdtrift, hvis ikke vi har vores akkorder og kendte aftaler at holde os til. Til det er at sige - Aftaleparterne KL og DLF har store forventninger til at projektet med en ny arbejdstidsaftale lykkes i alle kommuner. Det er ifølge vores formand blevet klart for Kl, at de kan få en bedre skole, hvis lærerne får frihed til at disponere deres arbejde ud fra teamets og egne vurderinger. Vel at mærke underforstået, at der skal være den nødvendige tid til opgaven. KL og DLF vil sammen arbejde for at det budskab når ud til kommuner, ledere og lærere. Der gøres i form af fælleskurser og eventuel specialundervisning for kommuner og kredse, der måtte have særlige behov. I Næstved har både politikere og embedsfolk høje ambitioner til skolens faglighed og lærere og elevers trivsel. Nu skal de vise at der er handling bag ordene. Ved at bruge undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø sammen med de centralt aftalte principper for arbejdstid har vi muligheden for at give lærerne ordentlige arbejdsforhold, og rette op på de negative kurver. Det kan give et løft til skolen. Og kun sådan får Næstved kommune det, de siger er deres mål, nemlig Danmarks bedste skolevæsen med tilfredse, energiske medarbejdere. Gode arbejdsforhold og anerkendelse er den bedste motivation. Lærerkredsen vil selvfølgelig gennemføre en grundig og ordentlig medlemsdebat, før vi vil fremkomme med vores forslag til ny arbejdstidsaftale til kommunen, og vi vil naturligvis aldrig foreslå noget, som er dårligere end det, vi har i dag. 9

10 Vi skal se på mulighederne vi skal turde forandringen, for der er rum til forbedring. Der har været indvendinger ift. ledelse. Hvis en leder vil misbruge en aftale, så kan han gøre det. Bliver det nemmere med den nye overenskomst? Nej! Ledelse er heller ikke uproblematisk nu. Heldigvis har vi rigtig mange gode ledere, og hvis vi nogensinde skal komme videre, er vi nødt til som udgangspunkt at have tillid til, at vi alle har fælles interesser. Vi er blevet lovet en evaluering af periodens arbejdstidsaftaler ved næste overenskomst. Evalueringen skal synliggøre, hvordan det gik ude i kommunerne med en central aftale om principper for arbejdstid. Jeg er på ingen måde i tvivl jeg anbefaler et JA til overenskomsten. I kredsstyrelsen anbefaler alle et ja. Der kommer et særnummer af Folkeskolen om OK08 inden påske, og d. 31. marts er der optælling. Jeg håber, at rigtig mange af jer vil sætte jeres kryds det er jer, der angiver linien for foreningens politik Næstved Lærerkreds. På falderebet vil jeg vende blikket indad og se på Næstved Lærerkreds og DLF centralt. Skolelederne Fra årsskiftet er de to skolelederforeninger slået sammen til en forening med navnet: Skolelederne. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil blive til gavn for alle og herfra skal lyde et stort tillykke Lærerkredsen meldte fra starten ud med invitation til samarbejde, og det er jeg glad for at kunne sige, at lederne har taget pænt imod. Vi har holdt et par møder og har flere på dagsordenen. Vi har mange fælles interesser med skolelederne. Jeg har sagt det før, og jeg vil gerne sige det igen. Lærere er ikke ledelses-resistente. Vi vil gerne ledes, men vi vil ledes ordentligt og professionelt. I starten af året var der 10

11 en artikel i Folkeskolen med overskriften Stressede ledere stresser lærerne. Sådan er det, og derfor er det også vigtigt for os, at lederne har gode arbejdsforhold. Lederne har også haft et par omtumlede år, hvor administrative opgaver er væltet ind over dem ovenfra. Når det sker, bliver der dårlig tid til pædagogisk ledelse og personaleledelse. Jeg håber, at vi fremover kan have et godt samarbejde med skolelederne, hvor det er relevant. Kredsarbejdet Fokus på arbejdet i Næstved Lærerkreds vil altid være på løn- og arbejdsforhold samt pædagogiske forhold i skolen. Det er medlemmerne og kredsstyrelsen, som lægger linien for vores politik. I aften er der valg til formandsposten, næstformandsposten og kredsstyrelsen. Alle, der bliver valgt, vil se frem til et internat, hvor vi sammen vil lægge linien for den næste periode. Som på skolerne er det vigtigt, at kredsstyrelsen arbejder sammen i et team med fælles mål. Det har været et spændende og udviklende år i kredsstyrelsen, hvor det har været godt at kunne bygge på erfaringerne fra den foregående valgperiode Men det har også været en periode med store omvæltninger med udmøntningen af kredssammenlægninger og fusionen mellem DLf, S81 og formidlerne. Vi har som omtalt flere gange haft travlt i forhold til kommunen, men takket været en stor arbejdsindsats fra sagsbehandler, sekretær, kredsstyrelse og TR er har vi klaret os igennem omvæltningerne. Vi har et meget fint samarbejde med TR-gruppen med mange gruppedrøftelser og megen erfaringsudveksling. Det betyder, at det enkelte medlem skulle kunne påvirke beslutninger via tillidsrepræsentanten på skolen. Vi bestræber os på gennem disse drøftelser at afprøve kredsstyrelsens mandat. Der er sideløbende indledt et tættere samarbejde med sikkerhedsrepræsentanterne. Tillidsrepræsentanten er sammen med sikkerhedsrepræsentant vigtige nøglepersoner for i samarbejde med skolelederne at sikre, at der er gode 11

12 rammer for arbejdet for hermed at sikre kvaliteten i elevernes undervisning. Kommunikation DLF har ansat en kommunikationschef, som er i gang med at udarbejde en mere offensiv kommunikationsstrategi. Som et led i den strategi sprang vi sidste år til, da Danmarks Lærerforening tilbød deltagelse i et pilotprojekt om ny hjemmeside. Hjemmesiden gik i luften i februar, og det er en klar forbedring for vores kommunikation med vores medlemmer. Der mangler stadig noget på systematikken, men det arbejder vi med. Derudover udsender vi nyhedsbreve, det nye kredsblad, afholder medlemskursus og deltager meget gerne i klubmøder på skolerne. Det er altid en balance at opretholde en passende kommunikation. Det prøver vi nu på ved at gøre informationerne tilgængelige på hjemmesiden, og så i enhver situation vurdere, hvorvidt den berettiger til en ekstraordinær indsats. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har Danmarks Lærerforening centralt udført en rigtig god kommunikationsindsats. Vi har alle haft mulighed for at følge med i hele Den næste kommunikative udfordring bliver som sagt udformningen af den nye lokale arbejdstidsaftale. Vi skal have så grundig en medlemsdebat, at alle medlemmer får mulighed for at give deres mening til kende. Tillidsrepræsentanterne vil også komme til at spille en stor rolle i den forbindelse. Afslutning Ingen mundtlig beretning fra mig uden at runde vigtigheden af, at vi er sammen i en fælles fagforening Det skulle jo nødigt gå som på en karikaturtegning i Politiken, hvor Helle Thorning bliver overhørt af Ritt Bjerregård i, hvad solidaritet betyder? Og Helle Thorning svarer: Det er et fremmedord fra gamle dage. Men jeg ved ikke hvad det betyder 12

13 For mig er en fagforening et sted, hvor man kan opnå indflydelse - til gavn for den enkelte og til gavn for fællesskabet. Med disse ord overgiver jeg den mundtlige beretning sammen med den skriftlige til generalforsamlingens behandling. rest Både nationalt og lokalt drejer det sig om folkeskolens formål og indhold Det er en kamp der udspiller sig fordi skolens beskaffenhed er afgørende for fremtidens samfund Undervisningens kvalitet hænger nøje sammen med lærernes engagement. Engagement opnås ikke gennem bureaukrati og kontrol. 13

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde.

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Jeg vil indledningsvis sige, at BKF har et godt samarbejde med DLF, som vi sætter stor pris på.

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

RLF S POLITIKOMRÅDER SKOLEPOLITIK

RLF S POLITIKOMRÅDER SKOLEPOLITIK RLF S POLITIKOMRÅDER FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget.

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2016 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Formandens mundtlige beretning repræsentantskabsmøde i PLO 25. november 2017

Formandens mundtlige beretning repræsentantskabsmøde i PLO 25. november 2017 Formandens mundtlige beretning repræsentantskabsmøde i PLO 25. november 2017 En ny aftale krav og forventninger til PLO, men også store muligheder Kære repræsentantskab. Siden vi sidst mødtes i København

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere