MUNDTLIG BERETNING 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUNDTLIG BERETNING 2008"

Transkript

1 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er det jer der skal testes i hvor meget I følger med i den standende debat om folkeskolen?? Der kommer 2 spørgsmål, hver med 3 valgmuligheder I kan aflevere svaret på den grønne seddel i pausen, så vender vi tilbage til svarene sidst på generalforsamlingen. Er I klar? På spørgsmålet: Hvorfor har kineserne set sig lune på de danske uddannelser? Hvem svarede så: Det skyldes vores pædagogik. Vores undervisning er problemorienteret og projektorienteret, hvor man lærer at bruge sin viden. De unge skal tage selvstændig stilling og lære at samarbejde og problemløse. Var det Anders Fog Rasmussen, Margrethe Vestager eller var det Bertel Haarder? Næste spørgsmål: Hvilken undervisningsminister afskaffede gruppeeksamen i det danske uddannelsessystem? Var Margrethe Vestager, Ulla Tørnæs eller var det Bertel Haarder Overgang Jeg vil i den efterfølgende beretning sætte fokus på nogle af de forhold, som har betydning for undervisningen, og dermed for vores arbejdsvilkår og vores arbejdsmiljø. 1

2 Bureaukratiet 2007 blev året, hvor de mange lovændringer og bekendtgørelser fra 2006 fra folketing og regering skulle udmøntes. De nye opgaver og dokumentationskravet viste sig at være uhyre tidskrævende, og meget endte i kaos, fordi lovændringerne og bekendtgørelserne ikke var ordentligt gennemtænkt og forberedt. Inspireret af gymnasielærernes lærerforening blev der derfor i efteråret nedsat et udvalg, hvor DLF også fik plads - med den intention at arbejde for at få resultater, som skulle kunne mærkes på skoleniveau. Og der var nok at tage fat på - med prøveafvikling, obligatoriske test, evaluering, elevplaner, kvalitetsrapporter, Undervejs i forløbet udtalte så Bertel Haarder i et interview i politikken Nu tager vi ingen chancer mere. Vi både lytter og konstruerer et forløb, som tager hensyn til kritikken Måske er vores undervisningsminister begyndt at tale pænere om os, og måske bliver elevplaner, test mm. taget op til fornyet overvejelse. Lige nu hedder det sig, at det måske ikke er alle elever, som skal have elevplaner i alle fag, og flere tests er blevet frivillige indtil de er prøvet af og virker. Der er hermed taget initiativ til, at de senere års hovsa-initiativer tages op til revision, så vi kan få ryddet op i det unødige bureaukrati. Det ser vi frem til. Hvis prøveafvikling, obligatoriske test, evaluering, elevplaner, kvalitetsrapporter, skal fungere på skoleniveau må det forberedes ordentligt fra centralt hold Det kræver, at DLF med sit konkrete kendskab til skolen får en central rolle i tilrettelæggelsen og organiseringen af disse tiltag. 2

3 Oven i den alt for hurtig iværksatte nye bekendtgørelse kom så den lige så hurtigt iværksatte kommunesammenlægning. Næstved Kommune Næstved kommune skulle fra januar 2007 i lighed med landets andre fusionskommuner indarbejde nye samarbejdsrelationer og strukturer. Det viste sig at være sværere end som så at sammenkøre de 5 forskellige kommuner. Det har Lærerkredsen måttet sande i det samarbejde, vi har haft med Næstved kommune. Det har været endog meget svært at komme til forhandlingsbordet og indgå aftaler med kommunen i det forløbne år, og det gælder uanset om det er skolekontoret eller lønkontoret der har været aftalepart. Det er ikke som lovet - blevet bedre efter kommunesammenlægningen, fordi Næstved kommune har meget store problemer med at få pengene til at slå til. Stordriftsfordelene er udeblevet. Men vi oplever dog, at det går fremad - om end meget langsomt. Skolekontoret sender nu de fleste relevante materialer og skrivelser til os, og vi bliver også i nogle tilfælde inviteret til at indgå i arbejdsgrupper. På den anden side sker det også meget ofte, at der er truffet beslutning om et eller andet, som vi end ikke anede var på tegnebrættet. Således alle beslutninger og tiltag inden for omstillingsprojektet, fx beslutningen om at lukke 4 specialklasser næste skoleår. Det er dybt frustrerende,. Dertil kommer, at vores skolechef er meget tilbageholdende med at inddrage skolens parter i en dialog omkring skolen. Man kunne få den tanke, at Næstved kommune ikke ønsker at inddrage de faglige organisationer, hvis det kan undgås. Den oplevelse har både BUPL og vi. Fornemmelsen forstærkes af, at forvaltningen ofte reagerer som om medarbejdernes synspunkter og bidrag til udvikling er forstyrrende elementer. Det gælder således også i forbindelse udarbejdelsen af de nye tiltag. 3

4 Vi har oplevet det i forhold til inklusionsprojektet dobbeltklasser, både i forhold til visitation, kursusforløb og aftaler for vilkår, i forhold til ledertalentudviklingsprogrammet, forslaget til ledelse og administration og skolestrukturforslaget,. Det er ufatteligt dumt at holde lærere uden for debatten og indflydelsen og dermed holde de fagprofessionelle uden for beslutninger og løsninger. For skoleåret 08/ 09 ser vi en ny strøm af tiltag og indsatsområder, hvor der igen tegnes skønmalerier med ord og forventninger om mere kvalitet, bedre arbejdsmiljø, sundere børn, mere rummelighed og bedre inklusion Vi ser, at de nye indsatsområder og udviklingstiltag sker samtidig med at der annonceres besparelser og omstruktureringer.og det hele fremstår som en pærevælling. Det er ganske uigennemskueligt, hvad der egentlig er målet og hensigten. Delkonklusion 3: Hvis nye tiltag skal fungere på skoleniveau må det forberedes ordentligt fra skolekontorets side - og det forudsætter at lærerne og fagforeningen med sit konkrete kendskab til skolen får en central rolle i tilrettelæggelsen og organiseringen af disse tiltag. Den inkluderende skole Et af de nye tiltag er den inkluderende skole. Ja, helt ny er den nu ikke kært barn har mange navne tidligere hed det den rummelige skole, men altså nu den inkluderende skole. Næstved vedtog sidste år en vision for den inkluderende skole. Visionen var og er at ændre lærere, pædagoger, lederes holdning til inklusion for på den måde at skabe plads til alle børn i den samme skole i de samme klasser. Visionen har udmøntet sig i forskellige tilbud fx dobbeltklasser, flyverkorps og LP-projekter mv. Alt sammen gode tiltag, hvis der afsættes de nødvendige resurser til gennemførelsen. 4

5 Men holdninger gør det ikke alene. Der skal de nødvendige rammer til, hvis vi skal kunne rumme børn med særlige behov i normalklasserne. Der skal være mulighed for en tilpasset indsats overfor den enkelte elev og ikke nødvendigvis i samme rum. Der skal stadig være det nødvendige antal pladser til placering af elever, der har behov for et særligt undervisningstilbud eller et særligt behandlingstilbud, således at alle elever kan få et optimalt udbytte af undervisningen. Det forudsætter, at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed Der skal være lærere nok og de skal have den uddannelse, som netop dette arbejde fordrer. I det kommende skoleår lægges der imidlertid op til en fortsat besparelser på specialundervisningsområdet. Det sker samtidig med at vi har stigende børnetal. Pengene - ca. 2 mill. - hentes 1) ved en nednormering af nogle af tilbuddene 2) ved at lærerne i specialklasserne skal bruge en større del af deres arbejdstid på undervisning frem for opgaver i tilknytning til undervisningen, 3) og ved at der meget konkret lukkes 5 specialtilbud på 4 forskellige skoler. Eleverne herfra vil blive omplaceret til billigere foranstaltninger 4). Det er således en fortsættelse af tendenserne fra sidste år. I første omgang vil vi se, at specialklasserne nednormeres til fordel for oprettelsen af dobbeltklasser og placeringer af enkeltintegrerede elever. Det sker formodentlig fordi specialklasser ikke giver den rette inklusion., men måske også fordi de nye tilbud på sigt er billigere. Næste år, når der igen skal spares penge, vil udgiften til disse elever garanteret skulle holdes inden for skolens eget budget. Hokus pokus - - så har vi den 100 % inkluderende skole klaret -. I Næstved Lærerkreds er vi ikke imod at folkeskolen skal være rummelig. Men rammerne skal være aftalt mellem kreds og kommune, og det skal være muligt at give ALLE eleverne en kvalificeret undervisning. 5

6 Delkonklusion 4: Ideologien om den inkluderende skole i Næstved hvor rigtig den end måtte være - opleves pt. som et skalkeskjul for kommende kommunale nedskæringer, og uanset antallet af nye tiltag inden for omstillingsprojektet, så er lærernes grænse for rummelighed desværre for længst overskredet. Arbejdsmiljø På kongressen blev det besluttet at gøre arbejdsmiljøet til fælles indsatsområde i vores forening. Det skete på baggrund af en undersøgelse, som Danmarks Lærerforening havde fået foretaget i maj 2007 og som viste, at næsten 4 ud af 10 lærere følte sig stressede i en grad, så det krævede opmærksomhed. Lærerne oplevede et stort tidspres og en voksende arbejdsmængde. Mon ikke de tal også passer i Næstved Lærerkreds? Det er i hvert fald et meget genkendeligt billede på de problemer medlemmer fortæller om, når de i forbindelse med langtidssygdom har kontakt med Næstved Lærerkreds. Men og det er værd at bide mærke i - Næstved kommune har fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er prioriteret i budgettet med 4 mill., som skal bruges til indsatser på arbejdspladser eller overfor enkeltpersoner, som bukker under for stress. Der er gennemført undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø på de fleste skoler, og der er tilbud til alle om stressvejledning gennem kommunens hotline. Og der er brug for det. Alene i løbet af de 2 første måneder i 2008 er niveauet for henvendelserne til hotlinen det samme, som det var i de sidste 6 måneder i 2007 tilsammen. Så de 4 mill. slår slet ikke til. Det er selvfølgelig et godt udgangspunkt, at der fra arbejdsgiverside er opmærksomhed på det. Vi hjælper dem med at holde fokusset. Punktet om arbejdsmiljøet er på dagsordenen på hvert møde i MEDudvalgene. 6

7 Her er en af opgaverne at holde øje med, hvad der registreres på de enkelte skoler efter undersøgelser eller besøg fra arbejdstilsynet. Undersøgelser og påbud giver os nemlig fingerpeg om, hvor det er, der skal sættes ind. Vi har en forventning om, at arbejdet i MED-udvalgene vil resultere i, at det bliver synliggjort, hvad det er der generelt belaster lærerne i deres arbejde. Hvis der skal kunne tages initiativer til handling på de skoler, hvor der er problemer, skal der være resurser til det. Både økonomiske og menneskerlige. Delkonklusion 5: Det langvarige sygefravær er i stigning, Det skyldes i høj grad et voksende arbejdspres, inklusion som iværksættes uden tilstrækkelige resurser, og den voksende detailstyring og kontrol. Det voksende arbejdspres kombineret med opgaver, der presses ned ovenfra er ikke den bedste reklame for Rekruttering og fastholdelse. Tværtimod I løbet af ganske få år står over for en stor udskiftning af lærerstaben, og allerede i år er der ansat 40 ikke-uddannede lærere. Antallet af ansøgere til seminarierne falder for 7. år i træk, i år er faldet på 23 % i forhold til sidste år! og flere og flere gennemfører ikke læreruddannelsen. Det giver færre nyuddannede lærere. Selv Næstved, som ligger forholdsvis godt placeret mellem 2 seminarier, har svært ved at rekruttere nye lærere. Det er ikke nok at ligge lunt i svinget. Der skal satses på gode arbejdsvilkår, hvis NK skal rekruttere og fastholde deres lærere. Delkonklusion 6: Det er nødvendigt, at lærernes og ledernes arbejdsforhold forbedres. Både for at fastholde dem, der er i skolen nu, men også for at kunne tiltrække nye lærere. OK08 7

8 På baggrund af en medlemsdebat og kongresbeslutning opstillede Danmarks Lærerforening krav til overenskomstforhandlinger. Der skulle være fokus på tre områder: Fastholdelse og rekruttering af den nødvendige arbejdskraft Styrkelse af fagligheden Styrkelse af den pædagogiske ledelse Det skulle bl.a. ske ved En central arbejdstidsaftale byggende på nye principper, En central lønaftale med gode lønforbedringer for alle grupper og et kvalifikationstillæg efter 12 års ansættelse, Personalepolitiske tiltag. Meget af det er blevet opfyldt med det forlig, der nu ligger til afstemning. Resultat skal naturligvis holdes op imod de krav vi blev mødt med fra modpartens side. De var: En arbejdstidsaftale med fuld ledelsesret over hele arbejdstiden 37 timer om ugen. En lønaftale kun bestående af grundløn og lokalt forhandlede tillæg. Et ordentligt forhandlingsresultat vil altid ligge et sted imellem de to parters krav. Der er jo to sider af forhandlingsbordet eller mindst to, for denne gang har også politikerne på Christiansborg siddet med i baggrunden - som blind makker. Det er min vurdering, at resultatet ligger en del tættere på Danmarks Lærerforenings krav end på KL s krav. Om lønnen vil jeg kun sige, at vi har fået en central lønaftale, der giver alle lærere en lønstigning i perioden på mellem og ,-, og det meste af den falder oven i købet i starten af perioden. Det enkelte medlem vil kunne mærke lønstigningerne på pengepungen. Om arbejdstid er der mere at sige. Vi har fået rammerne til det Danmarks Lærerforening har arbejdet for i årevis, og hvor forhandlingsretten på arbejdstiden er fastholdt. Godt nok fik vi ikke en færdig central aftale, det ville have været dejligt. Kredsene 8

9 skal i arbejdstøjet, for at lave en lokal aftale, som bygger på de aftalte principper. Vi har dog stadig den mulighed, at vi kan beholde Næstved Aftalen, hvis ikke vi kan nå til enighed med Næstved kommune om en ny aftale. Det vil være forståeligt, hvis nogle af jer tænker, at det er et risikabelt projekt at begive sig ud i. Kan det lade sig gøre at indgå en aftale, når vi befinder os i en kommune, som har et meget lavt niveau og som konstant skærer ned på skolebudgettet. Vil vi ikke snarere blive udsat for rovdtrift, hvis ikke vi har vores akkorder og kendte aftaler at holde os til. Til det er at sige - Aftaleparterne KL og DLF har store forventninger til at projektet med en ny arbejdstidsaftale lykkes i alle kommuner. Det er ifølge vores formand blevet klart for Kl, at de kan få en bedre skole, hvis lærerne får frihed til at disponere deres arbejde ud fra teamets og egne vurderinger. Vel at mærke underforstået, at der skal være den nødvendige tid til opgaven. KL og DLF vil sammen arbejde for at det budskab når ud til kommuner, ledere og lærere. Der gøres i form af fælleskurser og eventuel specialundervisning for kommuner og kredse, der måtte have særlige behov. I Næstved har både politikere og embedsfolk høje ambitioner til skolens faglighed og lærere og elevers trivsel. Nu skal de vise at der er handling bag ordene. Ved at bruge undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø sammen med de centralt aftalte principper for arbejdstid har vi muligheden for at give lærerne ordentlige arbejdsforhold, og rette op på de negative kurver. Det kan give et løft til skolen. Og kun sådan får Næstved kommune det, de siger er deres mål, nemlig Danmarks bedste skolevæsen med tilfredse, energiske medarbejdere. Gode arbejdsforhold og anerkendelse er den bedste motivation. Lærerkredsen vil selvfølgelig gennemføre en grundig og ordentlig medlemsdebat, før vi vil fremkomme med vores forslag til ny arbejdstidsaftale til kommunen, og vi vil naturligvis aldrig foreslå noget, som er dårligere end det, vi har i dag. 9

10 Vi skal se på mulighederne vi skal turde forandringen, for der er rum til forbedring. Der har været indvendinger ift. ledelse. Hvis en leder vil misbruge en aftale, så kan han gøre det. Bliver det nemmere med den nye overenskomst? Nej! Ledelse er heller ikke uproblematisk nu. Heldigvis har vi rigtig mange gode ledere, og hvis vi nogensinde skal komme videre, er vi nødt til som udgangspunkt at have tillid til, at vi alle har fælles interesser. Vi er blevet lovet en evaluering af periodens arbejdstidsaftaler ved næste overenskomst. Evalueringen skal synliggøre, hvordan det gik ude i kommunerne med en central aftale om principper for arbejdstid. Jeg er på ingen måde i tvivl jeg anbefaler et JA til overenskomsten. I kredsstyrelsen anbefaler alle et ja. Der kommer et særnummer af Folkeskolen om OK08 inden påske, og d. 31. marts er der optælling. Jeg håber, at rigtig mange af jer vil sætte jeres kryds det er jer, der angiver linien for foreningens politik Næstved Lærerkreds. På falderebet vil jeg vende blikket indad og se på Næstved Lærerkreds og DLF centralt. Skolelederne Fra årsskiftet er de to skolelederforeninger slået sammen til en forening med navnet: Skolelederne. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil blive til gavn for alle og herfra skal lyde et stort tillykke Lærerkredsen meldte fra starten ud med invitation til samarbejde, og det er jeg glad for at kunne sige, at lederne har taget pænt imod. Vi har holdt et par møder og har flere på dagsordenen. Vi har mange fælles interesser med skolelederne. Jeg har sagt det før, og jeg vil gerne sige det igen. Lærere er ikke ledelses-resistente. Vi vil gerne ledes, men vi vil ledes ordentligt og professionelt. I starten af året var der 10

11 en artikel i Folkeskolen med overskriften Stressede ledere stresser lærerne. Sådan er det, og derfor er det også vigtigt for os, at lederne har gode arbejdsforhold. Lederne har også haft et par omtumlede år, hvor administrative opgaver er væltet ind over dem ovenfra. Når det sker, bliver der dårlig tid til pædagogisk ledelse og personaleledelse. Jeg håber, at vi fremover kan have et godt samarbejde med skolelederne, hvor det er relevant. Kredsarbejdet Fokus på arbejdet i Næstved Lærerkreds vil altid være på løn- og arbejdsforhold samt pædagogiske forhold i skolen. Det er medlemmerne og kredsstyrelsen, som lægger linien for vores politik. I aften er der valg til formandsposten, næstformandsposten og kredsstyrelsen. Alle, der bliver valgt, vil se frem til et internat, hvor vi sammen vil lægge linien for den næste periode. Som på skolerne er det vigtigt, at kredsstyrelsen arbejder sammen i et team med fælles mål. Det har været et spændende og udviklende år i kredsstyrelsen, hvor det har været godt at kunne bygge på erfaringerne fra den foregående valgperiode Men det har også været en periode med store omvæltninger med udmøntningen af kredssammenlægninger og fusionen mellem DLf, S81 og formidlerne. Vi har som omtalt flere gange haft travlt i forhold til kommunen, men takket været en stor arbejdsindsats fra sagsbehandler, sekretær, kredsstyrelse og TR er har vi klaret os igennem omvæltningerne. Vi har et meget fint samarbejde med TR-gruppen med mange gruppedrøftelser og megen erfaringsudveksling. Det betyder, at det enkelte medlem skulle kunne påvirke beslutninger via tillidsrepræsentanten på skolen. Vi bestræber os på gennem disse drøftelser at afprøve kredsstyrelsens mandat. Der er sideløbende indledt et tættere samarbejde med sikkerhedsrepræsentanterne. Tillidsrepræsentanten er sammen med sikkerhedsrepræsentant vigtige nøglepersoner for i samarbejde med skolelederne at sikre, at der er gode 11

12 rammer for arbejdet for hermed at sikre kvaliteten i elevernes undervisning. Kommunikation DLF har ansat en kommunikationschef, som er i gang med at udarbejde en mere offensiv kommunikationsstrategi. Som et led i den strategi sprang vi sidste år til, da Danmarks Lærerforening tilbød deltagelse i et pilotprojekt om ny hjemmeside. Hjemmesiden gik i luften i februar, og det er en klar forbedring for vores kommunikation med vores medlemmer. Der mangler stadig noget på systematikken, men det arbejder vi med. Derudover udsender vi nyhedsbreve, det nye kredsblad, afholder medlemskursus og deltager meget gerne i klubmøder på skolerne. Det er altid en balance at opretholde en passende kommunikation. Det prøver vi nu på ved at gøre informationerne tilgængelige på hjemmesiden, og så i enhver situation vurdere, hvorvidt den berettiger til en ekstraordinær indsats. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har Danmarks Lærerforening centralt udført en rigtig god kommunikationsindsats. Vi har alle haft mulighed for at følge med i hele Den næste kommunikative udfordring bliver som sagt udformningen af den nye lokale arbejdstidsaftale. Vi skal have så grundig en medlemsdebat, at alle medlemmer får mulighed for at give deres mening til kende. Tillidsrepræsentanterne vil også komme til at spille en stor rolle i den forbindelse. Afslutning Ingen mundtlig beretning fra mig uden at runde vigtigheden af, at vi er sammen i en fælles fagforening Det skulle jo nødigt gå som på en karikaturtegning i Politiken, hvor Helle Thorning bliver overhørt af Ritt Bjerregård i, hvad solidaritet betyder? Og Helle Thorning svarer: Det er et fremmedord fra gamle dage. Men jeg ved ikke hvad det betyder 12

13 For mig er en fagforening et sted, hvor man kan opnå indflydelse - til gavn for den enkelte og til gavn for fællesskabet. Med disse ord overgiver jeg den mundtlige beretning sammen med den skriftlige til generalforsamlingens behandling. rest Både nationalt og lokalt drejer det sig om folkeskolens formål og indhold Det er en kamp der udspiller sig fordi skolens beskaffenhed er afgørende for fremtidens samfund Undervisningens kvalitet hænger nøje sammen med lærernes engagement. Engagement opnås ikke gennem bureaukrati og kontrol. 13

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere