SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES"

Transkript

1 Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Sprøjterengøringsmiddel til bremser. ANVENDELSER DER FRARÅDES Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end de angivne uden at have konsulteret en ekspert. 1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLAD FIRMAIDENTIFICERING: PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A Tel: (Torino) - ITALY Fax: KOMPETENT PERSON FOR DATASIKKERHED AF PRODUKT: Lucia Costa NØDTELEFONNUMMER Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy

2 Sid. 2 /14 2. FAREIDENTIFIKATION 2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF: Produktet er yderst brandfarligt. Brændbarheden skyldes både brændstof og opløsningsmidler. Dette produkt er irriterende for hud i henhold til EØF-direktiverne. Dampe af opløsningsmidler kan forårsage sløvhed og svimmelhed. Det er klassificeret giftigt overfor vandlevende organismer, kan forårsage langsigtede skadelige virkninger i vandmiljøet (se også afsnit 12). Forordning (EF) nr. 1272/2008 Klassificeringen af produktet er blevet fastsat i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF og 99/45/EF og efterfølgende justeringer. 2.2 MÆRKNINGSELEMENTER INDIKATORER AF FARE YDERST BRANDFARLIGT IRRITANT MILJØFARLIGT INDEHOLDER: RISIKOSÆTNINGER R 12 Yderst brandfarligt. R 38 Irriterer huden.

3 Sid. 3 /14 R 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R 51/53 Giftigt for vandorganismer, kan forårsage langsigtede skadelige effekter på vandmiljøet. SIKKERHEDSSÆTNINGER S 2 Opbevares utilgængeligt for børn. S 16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S 46 Ved indtagelse, søg omgående læge og vis denne beholder eller etiket. S 23.1 Undgå indånding af røg/dampe/spray. S 26 I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles straks grundigt med vand og søg læge. S 51 Brug kun i godt ventilerede områder. S 35 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. ANDRE INDIKATIONER: Indhold: 30% eller derover alifatiske kulbrinter. Trykbeholder. Beskyt mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Sprøjt ikke på flammer eller noget som gløder. Indånd ikke direkte eller spray i øjnene. 2.3 ANDRE RISICI Ingen andre kendte virkninger. 3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2 BLANDINGER Additivpakke indeholdende rengøringsmidler, affedtningsmidler og stabilisatorer. Direktiv 67/548/EØF:

4 Sid. 4 /14 FARLIGE COMPONENTER EINECS CAS REG_NUM KVANTITET SYMBOL R- FRASER Naphta (råolie), hydrogenbehandlet let (CE ) GPL (blanding af Butan, Isobutan og propan, EINECS nr / / ) % F, Xn, N /53 Mixture Mixture 23-28% F+ 12 Propan-2-ol % Xi, F R-sætninger, H-sætninger og liste over forkortelser: se afsnit FØRSTEHJÆLP 4.1 BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INDTAGNING: Fremkald ikke opkastning, for at undgå risikoen for aspiration af luftvejene. Søg læge. I tilfælde af spontan opkastning, tag øjeblikkeligt til et hospital. ØJNKONTAKT: Skyl grundigt med rigeligt vand i mindst 10 minutter mens øjenlågene holdes åbne. Søg lægehjælp hvis smerte eller rødme udvikler sig eller fortsætter. HUDKONTAKT: Fjern forurenet tøj og sko og skyl grundigt med vand og sæbe. Søg læge. INDÅNDING: Bring den forulykkede ud i frisk luft og søg læge. 4.2 VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE Se afsnit ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER

5 Sid. 5 /14 NØDVENDIG Se afsnit BRANDBEKÆMPELSE FLAMMEPUNKT: <0 C sulla miscela (ASTM D 92) 5.1 SLUKNINGSMIDLER Dette produkt er yderst brandfarligt og beholdere kan briste: hold væk fra ild eller andre varmekilder. I tilfælde af brand anvendes skum, kuldioxid, tørt kemisk pulver og vandtåge. Afkøl beholdere med vand så de ikke blive involveret i brand for at undgå deres mulige eksplosion. Undgå vandstråler med højt tryk. Brug kun kraftige vandstråler til at køle overflader ned som er udsat for ild. 5.2 SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGER Undgå indånding af forbrændingsrøg: brand kan danne skadelige stoffer. FORBRÆNDINGSPRODUKTER: Oxider af kulstof, forbindelser af svovl, kvælstof og produkter fra ufuldstændig forbrænding ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB Beskyttelsesbeklædning komplet med friskluftsforsynet åndedrætsværn. 6. FORHOLDSREGLER MOD UDSLIP 6.1 PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER Der må ikke ryges mens produktet opsamles. Undgå kontakt med hud og øjne ved at bære passende beskyttelsesbeklædning. Undgå at indånde dampe og aerosoler. Overflader som produktet er spildt på, kan blive glatte.

6 Sid. 6 / MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Evitar que el producto se disperse, fluya en el suelo o en las aguas superficiales y subterraneas. Si es necessario informar a las autoridades locales competentes. 6.3 METODER OG MATERIALER TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING I tilfælde af et stort spild, inddæm, absorber og skovl op i egnede beholdere for bortskaffelse. Opsaml mindre mængder spild med absorberende materiale. Put beskidt materiale i egnet beholder. Undgå åben flamme og/eller gnister i nærheden af udslippet og deraf afledt affald. Bortskaf dette spild i overensstemmelse med lokale eller nationale regler. 6.4 HENVISNING TIL ANDRE AFSNIT Der henvises til afsnit 8 og 13 for yderligere oplysninger. 7. HÅNDTERING OG LAGER 7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING Undgå hudkontakt og øjenkontakt. Sørg for tilstrækkelig ventilation til at undgå tåge eller aerosol. Der må ikke ryges og brug ikke åbne flammer mens produktet er i brug. Sprøjt ikke på noget som gløder. Udøv rimelig personlig renlighed. 7.2 BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUELLE UFORENELIGHEDER Opbevar under tag i den originale tætlukkede emballage og væk fra varme og antændelseskilder, åbne flammer og direkte sollys. Må ikke opbevares i det fri. Sørg for korrekt ventilation af lokaler og kontrol af mulige lækager. Undgå opbygning af statisk elektricitet. 7.3 SÆRLIGE ANVENDELSE(R) Der henvises til anvendelser som opført i afsnit 1.2.

7 Sid. 7 /14 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 KONTROLPARAMETRE ERHVERVSMÆSSIGE EKSPONERINGSGRÆNSER: Om overvågningsprocedurer, henvises til relevant national og europæisk lovgivning. De anbefalede grænseværdier for eksponering er: KEMISK STOF GRÆNSE butan TLV/TWA (8 h) 1900 mg/m3 (national legislation) propan TLV/TWA (8 h) 1800 mg/m3 (national legislation) iso-butan TLV/TWA (8 h) 2350 mg/m3 (MAK) kulbrinte opløsningsmidler VLEP 1200 mg/m3 (CEFIC-HSPA) 2-propanol TLV/TWA (8 h) 492 mg/m3 ACGIH 2-propanol TLV/STEL 984 mg/m3 ACGIH 8.2 EKSPONERINGSKONTROL TEKNISKE FORHOLDSREGLER: Undgå produktion og udbredelse af tåge og aerosol ved hjælp af lokal ventilation/udluftning eller andre påkrævede sikkerhedsforanstaltninger. Om nødvendigt tag alle nødvendige forholdsregler ibrug for at undgå immissioner af produktet i miljøet (f.eks, blæsersystem, slamfang,...). ÅNDEDRÆTSVÆRN: Ingen påkrævet under normale anvendelsesforhold. Brug godkendt gasmaske med organisk dampfilterpatron, hvis de anbefalede eksponeringsgrænser er overskredet. VÆRNEMIDLER: Brug egnede handsker af materialer som er faste overfor organisk opløsninger (dvs. neopren, nitril). Handsker skal udskiftes når de viser tegn på slid. Typen af handsker samt deres brug skal besluttes fra arbejdsgiverens side under hensyntagen til arbejdet og for at tage hensyn til lovgivningen om personligt beskyttelsesudstyr og handskeproducentens anbefalinger. Bær kun handsker med rene hænder. Bær passende beskyttelsesbeklædning (For yderligere information henvises til CEN-EN 14605); skift det straks ud i tilfælde af en stor forurening og vask det før efterfølgende brug.

8 Sid. 8 /14 Udøv rimelig personlig renlighed. ØJENVÆRN: Kemiske beskyttelsesbriller og ansigtsskærm i tilfælde af oliestænk. 9. FYSISKE OG KEMISKE SPECIFIKATIONER 9.1 OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER KEMISKE OG FYSISKE EGENSKABER VÆRDI METODE TILPASNING 20 Farveløs væske g/cm3 VANDOPLØSELIGHED Begrænset blandbarhed FLAMMEPUNKT <0 C sulla miscela ASTM D 92 LUGT LUGTTÆRSKEL ph SMELTEPUNKT/FRYSEPUNKT OPRINDELIGT KOGEPUNKT OG KOGEINTERVAL FORDAMPNINGSHASTIGHED ANTÆNDELIGHED (FAST, GAS) ØVRE/NEDRE ANTÆNDELIGHEDS- ELLER EKSPLOSIONSGRÆNSER DAMPTRYK DAMPMASSEFYLDE FORDELINGSKOEFFICIENT: n-octanol/vand SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR DEKOMPOSITIONSTEMPERATUR VISKOSITET EKSPLOSIVE EGENSKABER OXIDERENDE EGENSKABER Ikke relevant Ikke relevant Ingen

9 Sid. 9 / ANDRE OPLYSNINGER 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 REAKTIVITET Læs omhyggeligt alle oplysninger der er givet i andre afsnit af punkt KEMISK STABILITET Produktet er stabilt under normalt brug MULIGHED FOR FARLIGE REAKTIONER Forventes ikke under normale anvendelsesforhold FORHOLD DER SKAL UNDGÅS Dette produkt skal opbevares langt fra varmekilder og åbne flammer. Undgå at efterlade beholderen i sollys UFORENELIGE MATERIALER Stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER Kuloxider. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER INDTAGNING: Produktet er blevet markedsført som aerosol, og indtagelse er derfor højst usandsynlig. Men hvis dette sker er den største risiko forbundet med aspiration ind i lungerne (selv efter spontan opkastning), forårsaget af komponenternes lave viskositet. I dette tilfælde kan alvorlige lungeskader forekomme. INDÅNDING:

10 Sid. 10 /14 Indånding af opløsningsmidler kan forårsage sløvhed og svimmelhed. Indånding af tåger og dampe dannet ved opvarmning kan også medføre irritation af luftvejene. ØJNKONTAKT: Produktet er ikke en irritant. HUDKONTAKT: Produktet er en irritant ved direkte kontakt. 12. ØKOLOGISK INFORMATION 12.1 TOKSICITET Dette produkt er giftigt for vandlevende organismer og kan forårsage langsigtede skadelige virkninger i vandmiljøet (beregningsmetode) PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED Data om produktets biologiske nedbrydelighed er ikke tilgængeligt BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE Ikke til rådighed MOBILITET I JORD På grund af dets fysiske og kemiske egenskaber, trænger produktet let ned i jorden og fordamper kun delvist og efterlader et olieagtigt restprodukt RESULTATER AF PBT- OG vpvb-vurderinger Ikke til rådighed ANDRE BIVIRKNINGER Ingen kendt effekt.

11 Sid. 11 / BETRAGTNINGER ANGÅENDE BORTSKAFFELSE 13.1 AFFALDSBEHANDLINGSMETODER Undgå forurening af jord, dræn og overfladevand. Må ikke udledes i kloaker, tunneller eller vandløb. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale eller nationale forordninger via en autoriseret affaldsordning. Den brugte produkt skal betragtes som et særligt affald, der skal klassificeres i henhold til direktiv 2008/98/EF om affald og relateret lovgivning. 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-NUMMER UN UN-GODSBETEGNELSE AEROSOL 14.3 TRANSPORT I FAREKLASSE(R) Klasse PAKKEGRUPPE 14.5 MILJØRISICI Farligt for miljøet - Havforurenende stof 14.6 SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUGEREN 14.7 BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL BILAG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN Ikke relevant 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

12 Sid. 12 / BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN I HENHOLD TIL SIKKERHED, SUNHED OG MILJØ Forordning (EF) nr. 1272/2008, med alle nationale og europæiske relaterede lovgivninger - om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger Forordning (EF) nr. 790/2009 som ændrer, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger Direktiv 1999/45/EF og alle følgende opdateringer, sammen med sine nationale gennemførelser, om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater Forordning (EF) nr. 1907/2006, med alle nationale og europæiske relaterede lovgivninger - om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) Forordning (EU) nr. 453/2010 som ændrer forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) Direktiver 89/391/EF, 89/654/EF, 89/655/EF, 89/656/EF, 90/269/EF, 90/270/EF, 90/394/EF, 90/679/EF og alle følgende opdateringer, sammen med sine nationale realiseringer, om forbedring af arbejdernes sikkerhed og sundhed Direktiver 98/24/EF og alle følgende opdateringer sammen med sine nationale tilpasninger vedrørende beskyttelse af arbejdernes sikkerhed og sundhed mod kemiske risici Direktiv 1991/156/EF og alle følgende opdateringer, sammen med den nationale affaldslovgivning EF-direktiver og national lovgivning vedrørende miljøbeskyttelse (luft, vand og jord) Direktiver 1975/324/EC, 1994/1/EF og alle følgende opdateringer sammen med sine nationale tilpasninger vedrørende aerosol Forordning 648/2004/EF om vaske- og rengøringsmidler 15.2 KEMIKALIESIKKERHEDSVURDERING

13 Sid. 13 /14 Dette produkt indeholder stoffer, for hvilke kemiske sikkerhedsvurderinger endnu ikke er tilgængelige. 16. ANDEN INFORMATION Den nafta der er indeholdt i dette produkt indeholder mindre end 0,1% wt. af benzen, og det er derfor ikke klassificeret som kræftfremkaldende i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, note P. Ark opfylder kriterierne i bilag I til forordning (EU) nr. 453/2010 samt forordning (EF) nr. 1272/2008 og direktiv 99/45/EF og efterfølgende justeringer. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end anbefalet uden først at søge rådgivning fra den tekniske afdeling. Med hensyn til den tidligere versiondette blad er blevet ændret under følgende overskrifter: ALL - REGULATION (EC) No. 453/2010 ADJUSTMENT Gengivelse af overskrift 3, R-sætninger og H-sætninger: R 11 Meget brandfarligt. R 12 Yderst brandfarligt. R 36 Irriterer øjnene. R 38 Irriterer huden. R 65 Skadeligt: kan forårsage skade på lungerne ved indtagelse. R 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R 51/53 Giftigt for vandorganismer, kan forårsage langsigtede skadelige effekter på vandmiljøet. Liste over anvendte forkortelser: N.A. Ikke relevant N.D. Ikke til rådighed PBT: Vedholdende, bioakkumulerende og giftigt

14 Sid. 14 /14 vpvb: Meget vedholdende og meget bioakkumulerende DNEL: Afledte nuleffektniveauer PNEC: Forventede nuleffektniveauer Dette produkt skal opbevares, håndteres og anvendes i overensstemmelse med korrekt industriel praksis og i overensstemmelse med gældende lov. Oplysningerne indeholdt heri er baseret på vor nuværende viden og har til formål at beskrive vore produkter ud fra sikkerhedskrav. Det bør derfor ikke betragtes som nogen garanti for specifikke egenskaber.

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side : 1 / 7 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Sikkerhedsdatablad nr :. Erstatter MCP199 (08.01.2008) 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere