Analyse 13. december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 13. december 2013"

Transkript

1 13. december 2013 Kontanthjælpsreform: konsekvenser for rådighedsbeløb Regeringen, V, K, O og I har vedtaget en omfattende reform af kontanthjælpssystemet. Det centrale sigte i reformen er at sikre, at flere unge får en uddannelse eller finder arbejde. Der er imidlertid ikke offentliggjort detaljerede analyser af den endelige reforms konsekvenser for indkomstfordelingen og de gennemsnitlige reduktioner i kontanthjælpsmodtagernes rådighedsbeløb. Formålet med denne analyse er derfor at analysere dette spørgsmål. Reformen træder i kraft 1. januar Bemærk: Som en del af finansloven er timefradraget efterfølgende hævet, hvilket betyder, at en ægtefælle/samlever kan have en højere lønindkomst, før denne modregnes i partnerens kontanthjælp. Dette er indarbejdet i denne analyse. Af Andreas Højbjerre og Katrine Tofthøj Kontanthjælpsreformen indeholder overordnet to ændringer, som direkte påvirker kontanthjælpsmodtageres rådighedsbeløb. For det første en satsreduktion for unge under 30 år. For det andet udvides reglerne omkring den gensidige forsørgerpligt for ægtepar, så de omfatter alle samlevende par og alle samboende kontanthjælpsmodtagere som har et samliv af ægteskabslignende karakter. Heraf er mange 30 år eller ældre. I 2011 var der ca personer, som modtog kontanthjælp i kortere eller længere tid. Heraf var ca. 45 pct. arbejdsmarkedsparate (jobklar). Det vurderes, at ca ville have været berørt af reformen, hvis den havde været indført dengang. Reformen indebærer, at kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som ikke vurderes at være arbejdsmarkeds- eller uddannelsesparate, delvist kompenseres for de nedsatte satser. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i parforhold vil imidlertid blive omfattet af den gensidige forsørgerpligt på samme måde som andre. Det gælder også personer på 30 år og ældre. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er væsentlig repræsenteret i den gruppe, som oplever det største fald i rådighedsbeløbet som følge af reformen, da de udgør 6 ud af 10 af dem, som omfattes af den udvidede forsørgerpligt og har relativt lange kontanthjælpsforløb. Det skønnes, at ca arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år, vil blive berørt af reformen og få et lavere rådighedsbeløb. Det årlige rådighedsbeløb reduceres i gennemsnit med kr. i FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 2014, ved uændret adfærd. Det svarer til en reduktion i det individuelle årlige rådighedsbeløb på ca. 10 pct. Der var ca personer over 30 år, som modtog kontanthjælp i kortere eller længere tid i Udvidelsen af den gensidige forsørgerpligt ville have reduceret rådighedsbeløbet for ca af disse personer. Heraf er ikke-arbejdsmarkedsparate. Rådighedsbeløbet skønnes i gennemsnit at blive reduceret med kr. i 2014 og kr. i 2015 og frem, hvor reformen er fuldt indfaset. Det svarer til en reduktion af de individuelle rådighedsbeløb på henholdsvis 16 og 31 pct. Nogle kontanthjælpsmodtagere har en partner med lønindkomst eller anden indkomst, nogle har børn, ligesom der er stordriftsfordele ved at være flere i en hustand. For at tage hensyn til disse forhold beregnes virkningen af reformen også med udgangspunkt i et familiekorrigeret rådighedsbeløb, som normalt anvendes, når indkomstfordelingen skal belyses. For omkring 6 ud af 10 som berøres af kontanthjælpsreformen, vil det familiekorrigerede årlige rådighedsbeløb reduceres mindre end 5 pct. Til gengæld reduceres de 10 pct. (6.300 personer), hvor konsekvensen er størst med 25 pct. i gennemsnit. Blandt de 20 pct. ( personer), som oplever det største fald i det familiekorrigerede rådighedsbeløb, er 4 ud af 10 ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Det konkrete antal, som omfattes af den udvidede gensidige forsørgerpligt, er forbundet med usikkerhed, fordi det vil afhænge af, hvordan de nye regler bliver administreret, fx hvordan samliv af ægteskabslignende karakter fortolkes og identificeres. Det antages, at den udvidede gensidige forsørgerpligt fremover vil omfatte alle samlevende og samboende par. Beregningen er desuden baseret på, at alle ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år kategoriseres som aktivitetsparate i det nye system, samt at de efter 3 måneder med kontanthjælp kompenseres fuldt ud for satsnedsættelserne (men ikke for udvidet forsørgerpligt). Beregningerne viser desuden de umiddelbare effekter, og de inddrager derfor fx ikke effekten af at flere vil vælge en SU-berettiget uddannelse (som ikke omfattes af gensidig forsørgerpligt) eller øge jobsøgningen. Velfærds- og Arbejdsmarkedskommissionen har tidligere foreslået, at sænke kontanthjælpssatserne for de årige ( udvide ungeindsatsen), men begge forslag ville have medført mindre økonomiske konsekvenser for par og forsørgere. Arbejdsmarkedskommissionens forslag friholdt blandt andet forsørgere og Velfærdskommissionens foreslog, at den gensidige forsørgerpligt blev afskaffet frem for udvidet. 2

3 Kontakt Ledende arbejdsmarkedsøkonom Andreas Højbjerre Tlf , 3

4 Kort om reformens indhold Reformen sigter på at styrke uddannelsesniveauet og beskæftigelsen for unge under 30 år ved at nedsætte ydelserne i kontanthjælpssystemet så de kommer tættere på SU-niveauet for de årige, og ved at udvide uddannelsespålægget (krav om at påbegynde uddannelse), så det også gælder for de årige. Det vil sige, at den såkaldte ungeindsats (ydelse tæt ved SU-niveau og uddannelsespligt) bliver skærpet og udvidet, så den også omfatter de årige. Der sondres i reformen mellem arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate på den ene side og ikke-parate (aktivitetsparate) på den anden 1. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere sker der efter 3 måneder en kompensation af satsnedsættelserne via et aktivitetstillæg, som kan bringe kontanthjælpsmodtagerne op omkring det ydelsesniveau, som gælder i dag (jf. boks A, som kort redegør de nye satser for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år). Ud over satsnedsættelserne for unge under 30 år udvides den gensidige forsørgerpligt fra kun at gælde gifte til at gælde alle kontanthjælpsmodtagere, som lever i parforhold. Denne ændring påvirker alle over 25 år, også ikke-arbejdsmarkedsparate. Dette var ikke en del af regeringens oprindelige udspil til kontanthjælpsreform. Ændringen i reglerne omkring den gensidige forsørgerpligt indfases, så den får halv effekt i 2014 og fuld effekt fra I det følgende skønnes over hvor mange, som forventes at blive berørt af kontanthjælpsreformen (for beregningsmetode se boks B), og hvor meget disse personer kan forventes at få reduceret deres individuelle rådighedsbeløb (indkomst efter skat, korrektion af boligsikring og tilskud til daginstitution). Beregningerne giver et skøn over reformens økonomiske konsekvenser under forudsætning af, at antallet af kontanthjælpsmodtagere og deres varighed i kontanthjælpssystemet er som i Nogle kontanthjælpsmodtagere har en partner med lønindkomst eller anden indkomst, nogle har børn, ligesom der typisk er stordriftsfordele (i forbruget) ved at være flere i en hustand. For at tage højde for disse forhold og dermed få et bedre billede af ændringen i de reelle forbrugsmuligheder på husholdningsniveau, foretages også en beregning af reformen betydning for det familiekorrigerede rådighedsbeløb (ækvivaleret indkomst). Dette indkomstbegreb anvendes normalt i forbindelse med analyser af indkomstfordelingen. Reformen vil i praksis betyde, at flere søger over i uddannelsessystemet eller finder beskæftigelse. Disse afledte effekter påvirker indkomstforholdene for de pågældende personer, ikke mindst på lidt længere sigt. Virkningerne heraf er ikke inddraget i analysen. Opgørelsen fokuserer således på de umiddelbare effekter af reformen ved uændret adfærd. Velfærdskommissionen (2006) foreslog også en udvidelse af ungeindsatsen (dvs. uddannelsespligten og en lavere ydelse for de årige). Men i stedet for at udvide den gensidige forsørgerpligt blev det foreslået at indføre en individuel basisydelse på 60 pct. af dagpengene, som er fri for modregning af ægtefællens indkomst (men som stiller krav om 1 I det følgende vil der konsekvent blive henvist til arbejdsmarkedsparate og kontanthjælp. For unge uden uddannelse er den formelle betegnelse uddannelsesparate og uddannelseshjælp. Ikke-arbejdsmarkedsparate vil i den nye betegnes aktivitetsparate. 4

5 at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i aktivering mv.). Dermed reduceres de økonomiske samspilsproblemer, som bl.a. knytter sig til, at der er begrænset tilskyndelse til at finde beskæftigelse for en kontanthjælpsmodtager, hvis partneren også modtager kontanthjælp. Med reformen udvides forsørgerpligten væsentligt. Det vil isoleret set øge samspilsproblemet og kan medføre betydelige administrative udfordringer, da det kan være svært at afgøre, hvem der har et samliv af ægteskabslignende karakter. Arbejdsmarkedskommissionen (2009) foreslog også at udvide ungeindsatsen til at omfatte årige, men deres forslag omfatter ikke forsørgere (og omfatter ikke en udvidet forsørgerpligt). Det vurderes derfor, at Kontanthjælpsreformen medfører større fald i rådighedsbeløbet for forsørgere og for par uden børn, som omfattes af modregningsreglerne, end i Velfærdskommissionens og Arbejdsmarkedskommissionens forslag. Boks A. Kort om reformen og de nye satser Reformen betyder, at stort set alle kontanthjælpsmodtagere under 30 år bliver reduceret i ydelse. Satserne nedsættes mest for kontanthjælpsmodtagere uden kompetencegivende uddannelse, de årige og for forsørgere i parforhold (hvor partneren ikke modtager SU eller kontanthjælp). For personer under 30 år uden kompetencegivende uddannelse udvides og skærpes den såkaldte ungeindsats og kontanthjælpen erstattes med uddannelseshjælp svarende til SU en. Det svarer til den sats, som i dag gælder for unge under 25 år efter et halvt år i kontanthjælpssystemet. Med de nye regler gælder den lave ungesats fra dag ét på kontanthjælp for unge uden kompetencegivende uddannelse. For de årige kontanthjælpsmodtagere (ikke-forsørgere) uden kompetencegivende uddannelse er reduktionen på ca kr. om måneden, jf. tabel A1 nedenfor. Efter reformen skelnes der som noget nyt mellem enlige forsørgere og forsørgere, som lever i par. For enlige forsørgere med uddannelse reduceres kontanthjælpssatsen med ca. 600 kr. om måneden i forhold til i dag, mens den reduceres med ca kr. for enlige forsørgere uden uddannelse. Satsreduktionen er relativt stor for forsørgere i par (hvor partneren ikke modtagere SU eller kontanthjælp. Reduktionen er henholdsvis kr. og kr. for personer med og uden uddannelse. De eneste arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som ikke får reduceret deres kontanthjælpssats er de under 25-årige med kompetencegivende uddannelse (satsnedsættelsen efter et halv år bortfalder for denne gruppe). Ikke-arbejdsmarkedsparate bliver efter tre måneder kompenseret for satsnedsættelserne via et aktivitetstillæg, som kan give dem en kontanthjælp svarende til den, som gælder i dag. I tabel A.1 er vist en oversigt over nye og gamle kontanthjælpssatser. 5

6 Tabel A.1. Nye og gamle satser i kontanthjælpssystemet Unge med kompentecegivende uddannelse Ydelse ved reform Nuværende ydelse Forskel Under 25 år (3.265) (3.265) 0 Mellem 25 og 30 år (3.265) (7.235) Forsørger, enlig Fosørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) Unge uden kompetencegivende uddannelse Ydelse ved reform Nuværende ydelse Forskel Under 25 år (2.479) (3.265) (786) Mellem 25 og 30 år (2.479) (8.021) Forsørger, enlig Fosørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) Satserne gælder for uddannelses- og arbejdsmarkedsparate unge (og ikke-arbejdsmarkedsparate i de første tre måneder). Tal i parentes angiver beløb for hjemmeboende. Efter nuværende regler nedsættes unge under 25 år til (2.479) 6 måneder efter første aktiveringstilbud. Boks B. Beregningsmetode På baggrund af karakteristika for kontanthjælpsmodtagerne det vil sige civilstand, alder, forsørgerpligt over for børn, og arbejdsmarkedsparathed - gennemføres en beregning af kontanthjælpen i hver måned efter både gældende regler og efter de nye regler. I beregningen af kontanthjælpen tages der højde for modregning af eventuel ægtefælle/samlevers indkomst. Som en del af finansloven blev timefradraget hævet fra 15 til 25 kr. (dog maks. 160 timer om måneder), hvorved grænsen for hvornår modregningen af ægtefællen/samleverens lønindkomst øges. Dette er indregnet i denne analyse. Beregningerne foretages for alle personer, der modtog kontanthjælp i 2011 (Danmarks Statistiks register over offentlig forsørgede). Den nuværende opgørelse af arbejdsmarkedsparathed (matchkategori 1, jobklar) benyttes til at skønne over gruppen af kontanthjælpsmodtagere, som fremadrettet vil være arbejdsmarkeds- eller uddannelsesparate. På baggrund af den beregnede kontanthjælp før og efter reformen beregnes reduktionen i de årlige rådighedsbeløb for hver enkelt kontanthjælpsmodtager (eller for grupper af kontanthjælpsmodtagere). Der tages her højde for ændringer i personernes skattebetaling, modregning i udbetaling af boligsikring og ændret egenbetaling til daginstitution. Ændringen i rådighedsbeløbet som følge af reformen sættes i forhold til det samlede rådighedsbeløb i året opgjort efter skat og modregning af ydelser mv. (enten for grupper eller på personniveau). Indkomsten omfatter alle offentlige ydelser personen måtte få i løbet af året (inklusiv kontanthjælp) og lønindkomst i perioder med arbejde, svarende til Danmarks Statistiks opgørelse af disponibel årsindkomst. 6

7 For at se på husstandens forbrugsmuligheder ækvivaleres rådighedsbeløbene (den samlede husstandsindkomst deles med antallet af personer i husstanden opløftet i 0,6) svarende til den metode, som benyttes i opgørelsen af den formelle fattigdomsgrænse og i analyser af indkomstfordelingen. Med den ækvivalerede indkomst forsøges det at opfange virkningen af, at nogle kontanthjælpsmodtagere har en partner med anden indkomst, og at de faste udgifter per person i en familie typisk falder med familiens størrelse (skalafordele i husholdningens private forbrug). Umiddelbare virkninger på rådighedsbeløb fra reformen Tabel 1 viser hvor meget reformen påvirker de berørtes rådighedsbeløb. Der er overordnet to centrale elementer i reformen, som har betydning for resultatet: satsnedsættelsen for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år navnlig de arbejdsmarkedsparate og den udvidede forsørgerpligt, som også omfatter personer på 30 år eller ældre. Den udvidede forsørgerpligt har også betydning for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Det skønnes, at ca kontanthjælpsmodtagere bliver påvirket af reformens to elementer. De får i gennemsnit reduceret rådighedsbeløbet med kr. i Det svarer til ca. 10 pct. af gruppens samlede rådighedsbeløb. Tages der højde for familiernes samlede indkomst og størrelse (familiekorrigeret rådighedsbeløb), svarer det til en reduktion på 5 pct. i 2014 og 6 pct., når reformen er fuldt indfaset i Der er ca ikke-arbejdsmarkedsparate under 30 år, som bliver påvirket af reformen. Faldet i rådighedsbeløbet er lidt mindre (relativt) end for de arbejdsmarkedsparate. Det afspejler at de efter 3 måneders kontanthjælp antages at blive kompenseret fuldt ud for satsnedsættelsen i form af et aktivitetstillæg. Der er dog samtidig et antal ikke-arbejdsmarkedsparate, der kan få et væsentligt indkomsttab, fordi de omfattes af den udvidede forsørgerpligt. Ca unge arbejdsmarkedsparate under 30 år vil i gennemsnit få reduceret deres rådighedsbeløb med kr. i Det svarer til 10 pct. af deres individuelle rådighedsbeløb. Det familiekorrigerede rådighedsbeløb reduceres med 5 pct. Reduktionen er størst for de årige uden børn og for kontanthjælpsmodtagere, som har børn og lever i parforhold (hvoraf nogle bliver omfattet af både en lavere kontanthjælpssats og den udvidede gensidige forsørgerpligt). Omkring kontanthjælpsmodtagere over 30 år får reduceret deres rådighedsbeløb som følge af den udvidede gensidige forsørgerpligt. Gruppens rådighedsbeløb bliver i gennemsnit reduceret kr., svarende til 16 pct. af de individuelle årlige rådighedsbeløb i 2014 og 31 pct. i Familiekorrigeret er reduktionerne henholdsvis 6 og 11 pct. For de ca ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år reduceres de familiekorrigerede rådighedsbeløb i gennemsnit med 6 pct. i 2014 og 8 pct., når reformen er fuldt indfaset i Når de ikke-arbejdsmarkedsparate reduceres mere end de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, hænger det sammen med, at de i gennemsnit er længere tid i kontanthjælpssystemet, og den gensidige forsørgerpligt 7

8 dermed får stor virkning. De tilhører derfor den gruppe, som vil opleve den største nedgang i kontanthjælp som følge af reformen. Tabel 1. Oversigt over kontanthjælpsreformens umiddelbare effekter på rådighedsbeløb Alle og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 30 år Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Over 30 år Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate I alt Modtager kontanthjælp mere end 80 pct. af året og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 30 år Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Over 30 år Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate I alt Summen af de enkelte grupper kan afvige fra totalen grundet afrunding. I søjlen berørte angives antallet af personer, som reduceres i kontanthjælp. individuel er reduktion i kr. årligt i personens eget rådighedsbeløb (efter skat og korrektion for boligsikring og tilskud til daginstitution). Fam. kor dækker over ændring i det familiekorrigerede rådighedsbeløb (ækvivaleret disponibel indkomst). Baseret på fordeling af og indkomster for kontanthjælpsmodtagere i 2011 omregnet til 2013-niveau. Personer under 30 år omfattes af lavere satser og gensidig forsørgerpligt (når betingelserne er opfyldt), mens personer over 30 år udelukkende bliver påvirket af den udvidede gensidige forsørgerpligt. I 2014 er der indregnet halv reduktion som følge af den udvidede forsørgerpligt, da forslaget indfases gradvist. 1. Det er antaget, at arbejdsmarkedsparate vil blive kategoriseret som uddannelses- og arbejdsmarkedsparate i det nye system, mens ikke-arbejdsmarkedsparate vil blive kategoriseret som aktivitetsparate. Der er stor forskel på, hvor meget de berørte får reduceret deres rådighedsbeløb. Ud over alder og familieforhold er det centralt, hvor lang tid de berørte personer modtager kontanthjælp i løbet af året, og om personerne omfattes af den udvidede, gensidige forsørgerpligt. Figur 1 viser, hvordan reduktionen i rådighedsbeløb fordeler sig for alle de ca kontanthjælpsmodtagere, der påvirkes af reformen. Figuren opdeler personerne i deciler (dvs. i grupper med ca personer i hver), hvor 1. decil er den gruppe, som vil have den mindste reduktion i rådighedsbeløb og 10. decil er den gruppe, som reduceres mest. Figu- 8

9 ren viser decilopdelingen baseret både på individuelle og familiekorrigerede rådighedsbeløb, og beregningen er foretaget med de regler der gælder i 2015, hvor reformen er fuldt indfaset. For omkring 6 ud af 10, som berøres af reformen, vil den årlige reduktion i familiekorrigeret rådighedsbeløb være under 5 pct. Til gengæld reduceres rådighedsbeløbet med end 25 pct. i gennemsnit for de 10 pct. (6.300 personer), hvor konsekvensen er størst. For de 10 pct., der kommer lige før (9. decil), er den familiekorrigerede reduktion på knap 15 pct. i gennemsnit. Reduktionen i de individuelle rådighedsbeløb er noget større. For de 10 pct., som reduceres mest, er den individuelle reduktion på 58 pct. årligt. Når den familiekorrigerede er mindre end den individuelle reduktion, afspejler det, at kontanthjælpsmodtagerne i mange tilfælde er gift, eller bor sammen med en partner med en indkomst, som ikke berøres af reformen. Det gælder især de 10 pct., hvor reduktionen i rådighedsbeløbet er størst. Det skyldes, reduktionen for denne gruppe kan tilskrives udvidelsen af den gensidige forsørgerpligt. Figur 1. Fordeling af relative reduktioner i rådighedsbeløb, 2015-regler Pct Decilfordeling (relativ reduktion i rådighedsbeløb) Familiekorrigeret Individuel Pct Der er i alt kontanthjælpsmodtagere som berøres. De er delt op i ti lige store grupper, rangordnet efter den relative nedgang i indkomst, opgjort individuelt og når der tages udgangspunkt i familiekorrigerede (ækvivalerede) rådighedsbeløb. Ændringen er beregnet for den fulde effekt af reformen (2015 og frem). Det er ikke nødvendigvis de samme personer, der optræder i hver decil i opgørelserne baseret på hhv. individuel og familiekorrigeret indkomstfald. Det relative fald i indkomsterne er vægtede gennemsnit for personerne i de forskellige deciler. Som nævnt vil reformen påvirke arbejdsmarkeds- og ikke-arbejdsmarkedsparate forskellige. Figur 2 viser andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate i de ti decilgrupper. Blandt de 10 pct., som reduceres mest i familiekorrigeret rådighedsbeløb, udgør ikke-arbejdsmarkedsparate ca. 40 pct. Blandt de 10 pct. med den største reduktion i individuelt rådighedsbeløb udgør ikke-arbejdsmarkedsparate derimod over 55 pct. Forskellen skal ses i sammenhæng med at ikke-arbejdsmarkedsparate særligt påvirkes af den udvidede forsørgerpligt. Når ikke-arbejdsmarkedsparate udgør en relativ stor andel af gruppen med de højeste individuelle reduktioner, hænger det desuden sammen med, at denne gruppe i gennemsnit er længere tid i kontanthjælpssystemet end arbejdsmarkedsparate. 9

10 Figur 2. Andel ikke-arbejdsmarkedsparate fordelt efter den relative reduktion i rådighedsbeløb, 2015-regler Pct Pct Familiekorrigeret Individuel Decilfordeling er baseret på det relative fald i henholdsvis det individuelle og familiekorrigerede rådighedsbeløb, jf. figur 1. Familiekorrigeret dækker over ændring i ækvivaleret rådighedsbeløb. Ændringen er beregnet for den fulde effekt af reformen (2015 og frem). 10

11 Konsekvenser for arbejdsmarkedsparate unge under 30 år Ca arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år skønnes at få et lavere rådighedsbeløb i 2014, end hvis kontanthjælpsreformen ikke var gennemført. I gennemsnit reduceres gruppens rådighedsbeløb med kr. i 2014 som følge af lavere satser og udvidet forsørgerpligt. Det svarer til, at deres gennemsnitlige (individuelle) rådighedsbeløb falder med 10 pct. Når der korrigeres for familieforhold, er reduktionen i gennemsnit på 5 pct. For hovedparten af de unge under 30 år er det satsreduktionen, som reducerer rådighedsbeløbet. Det er således kun ca personer under 30 år, som bliver berørt af den udvidede gensidige forsørgerpligt, hvoraf halvdelen er arbejdsmarkedsparate. De isolerede økonomiske konsekvenser af lavere satser kan ses i bilag A. Der er stor forskel på, hvor meget rådighedsbeløbet bliver reduceret for forskellige grupper af unge i kontanthjælpssystemet. Reduktionen er størst for de ca forsørgere under 30 år med en partner, som ikke modtager SU eller kontanthjælp. For denne gruppe reduceres rådighedsbeløbet i gennemsnit med kr. i Ca årige vil i gennemsnit få reduceret deres rådighedsbeløb med kr. Tabel 2. Ændring rådighedsbeløb for arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. Ud over alder og familiesituation vil de økonomiske konsekvenser afhænge af, hvor længe de berørte modtager kontanthjælp i løbet af året. Der var unge under 30 år, der modtog kontanthjælp i mere end 80 pct. af året, og som ville være blevet omfattet af reformen, hvis den var gennemført i Det svarer til ca. 14 pct. af de omfattede. For denne gruppe vil den gennemsnitlige reduktion være omkring kr. om året. For personer, som modtager kontanthjælp i mere end 80 pct. af året, udgør reduktionen i de individuelle rådighedsbeløb i gennemsnit 20 pct., og 13 pct. når der tages højde for husstandens samlede forbrugsmuligheder (familiekorrigeret rådighedsbeløb). Langvarige kontanthjælpsmodtagere, som lever i parforhold med børn, får reduceret deres rådighedsbeløbet med 37 pct. i Det er dermed den gruppe, som får reduceret deres rådighedsbeløb relativt mest. En del af gruppen bliver omfattet af den udvidede forsørger- 11

12 pligt, men det relativt store fald i rådighedsbeløbet afspejler ikke mindst, at satsnedsættelsen er størst for denne gruppe. Satsreduktionen betyder isoleret set, at rådighedsbeløbet reduceres med 33 pct. for gruppen. Tages der højde for familiernes samlede indkomster og størrelse er det de årige uden forsørgerpligt, som reduceres relativ mest i familiekorrigeret rådighedsbeløb, da de ofte er enlige, og reduktionen hermed vægter mere i rådighedsbeløbet. Tabel 3. Ændring rådighedsbeløb for arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate (modtager kontanthjælp i mere end 80 pct. af året) og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. Blandt unge, arbejdsmarkedsparate under 30 år, får de 10 pct. (3.300 personer), som berøres mest af reformen, i gennemsnit reduceret deres årlige familiekorrigerede rådighedsbeløb med ca. 27 pct., når reformen er fuldt indfaset. Reformen reducerer det familiekorrigerede rådighedsbeløb med under 5 pct. for omkring 6 ud af 10 i gruppen, jf. figur 3. Figur 3. Fordeling af relativ reduktion i rådighedsbeløb, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år, 2015-regler Pct Decilfordeling (relativ reduktion i rådighedsbeløb) Familiekorrigeret Individuel Pct Der er i alt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som berøres. De er delt op i ti lige store grupper, rangordnet efter den relative nedgang i indkomst, opgjort individuelt og når der tages udgangspunkt i familiekorrigerede (ækvivalerede) rådighedsbeløb. Ændringen er beregnet for den fulde effekt af reformen (2015 og frem). Det er ikke nødvendigvis de samme personer, der optræder i hver decil i opgørelserne baseret på hhv. individuel og familiekorrigeret indkomstfald. Det relative fald i indkomsterne er vægtede gennemsnit for personerne i de forskellige deciler 12

13 Konsekvenser for ikke-arbejdsmarkedsparate under 30 år Ca ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år forventes at blive påvirket af reformen. I praksis vil gruppen dog delvist blive økonomisk kompenseret for satsnedsættelserne i reformen (men ikke for den udvidede forsørgerpligt). Efter tre måneders kontanthjælp bliver gruppen således kompenseret via et aktivitetstillæg, som kan give dem en kontanthjælp svarende til den, som gælder i dag. Tillægget gælder i de perioder, personerne er i aktivering eller er tilknyttet en mentor. Der er uvist, hvor stor en del af tiden gruppen i praksis vil blive kompenseret med aktivitetstillægget. Det lægges til grund i beregningerne, at de aktivitetsparate kompenseres fuldt ud for satsnedsættelser i perioden ud over de 3 måneders kontanthjælp. Det betyder, at faldet i indkomst kan være undervurderet for gruppen. Det skønnes, at rådighedsbeløbet for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år i gennemsnit biliver reduceret med knap kr. årligt, svarende til 6 pct. af gruppens gennemsnitlige individuelle rådighedsbeløb. Tabel 4. Gennemsnitlig reduktion i rådighedsbeløb for ikke-arbejdsmarkedsparate og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priserkke-arbejdsmarkedsparate personer som reduceres i kontanthjælp (berørte personer). Omkring ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har modtaget kontanthjælp i mere end 80 pct. af året. Deres rådighedsbeløb reduceres i gennemsnit med knap kr. årligt, svarende til 8 pct. af gruppens gennemsnitlige individuelle rådighedsbeløb. 13

14 Tabel 5. Gennemsnitlig reduktion i rådighedsbeløb for ikke-arbejdsmarkedsparate (som modtager kontanthjælp i mere end 80 af året) og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. Blandt ikke arbejdsmarkedsparate unge under 30 år får de 10 pct. (ca personer), som påvirkes mest af reformen, i gennemsnit reduceret deres årlige familiekorrigerede rådighedsbeløb ca. 19 pct., når reformen er fuldt indfaset, jf. figur 4. For ca. halvdelen af dem, som berøres udgør reduktionen mindre end 5 pct. af det familiekorrigerede rådighedsbeløb, blandt andet på grund af aktivitetstillægget. Figur 4. Fordeling af relativ reduktion i rådighedsbeløb, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år, 2015-regler Pct Decilfordeling (relativ reduktion i rådighedsbeløb) Familiekorrigeret Individuel Pct Der er i alt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som berøres. De er delt op i ti lige store grupper, rangordnet efter den relative nedgang i indkomst, opgjort individuelt og når der tages udgangspunkt i familiekorrigerede (ækvivalerede) rådighedsbeløb. Ændringen er beregnet for den fulde effekt af reformen (2015 og frem). Det er ikke nødvendigvis de samme personer, der optræder i hver decil i opgørelserne baseret på hhv. individuel og familiekorrigeret indkomstfald. Det relative fald i indkomsterne er vægtede gennemsnit for personerne i de forskellige deciler 14

15 Konsekvenser af den udvidede forsørgerpligt Fra 2014 vil alle samlevende kontanthjælpsmodtagere, hvor begge parter er over 25 år, blive omfattet af den gensidige forsørgerpligt, som i dag gælder for gifte kontanthjælpsmodtagere. Det vil sige, at der er krav til, hvor meget en partner må tjene for at man er berettiget til kontanthjælp. I praksis vil der for mange næsten være tale om en krone til krone modtegning i kontanthjælpen for den samlevendes indkomst. I beregningen er forudsat, at både samlevende (som har fælles børn) og samboende (uden fælles børn) bliver omfattet af den nye gensidige forsørgerpligt. I praksis kan det blive svært at dokumentere hvilke personer, som reelt har samliv af ægteskabslignende karakter, som det er beskrevet i lovteksten. Ændringen i reglerne omkring den gensidige forsørgerpligt indfases, så den får halv effekt i 2014 og fuld effekt fra Det skønnes, at ca personer umiddelbart får reduceret deres rådighedsbeløb som følge af den udvidede forsørgerpligt. I gennemsnit vil gruppen få reduceret deres rådighedsbeløb med kr. årligt, når reformen er fuldt indfaset i 2015, svarende til 30 pct. af deres årlige individuelle rådighedsbeløb. Korrigeres for familiernes samlede indkomst og sammensætning, udgør reduktionen i rådighedsbeløbet 11 pct. Ca. 6 ud af 10, som bliver omfattet af den gensidige forsørgerpligt, er ikke-arbejdsmarkedsparate. Tabel 6. Gennemsnitlig reduktion i rådighedsbeløb som konsekvens af udvidet forsørgerpligt og frem Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- Fam.kor - disp indk. kr.- Arbejdsmarkedsparate Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt Aktivitetsparate (ikke-arbejdsmarkedsparate) Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt Alle Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt i 2011 omregnet til 2013-priser. 15

16 Ud af de ca , som bliver omfattet af den udvidede forsørgerpligt, har modtaget kontanthjælp i mere end 80 pct. af året. Gruppen får reduceret deres rådighedsbeløb med kr. årligt, svarende til 38 pct. af deres årlige rådighedsbeløb. Korrigeres for familiernes indkomst og sammensætning udgør reduktionen i rådighedsbeløb 14 pct. Tabel 7. Gennemsnitlig reduktion i rådighedsbeløb som følge af udvidet forsørgerpligt, for personer som ellers kan få kontanthjælp mere end 80 % af året og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Arbejdsmarkedsparate Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt Aktivitetsparate (ikke-arbejdsmarkedsparate) Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt Alle Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt i 2011 omregnet til 2013-priser. 16

17 Bilag A Tabel A.1-A.4 viser effekten på rådighedsbeløbet for arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år (ved uændret adfærd) samt for ikke-arbejdsmarkedsparate under 30, alene som følge af nedsættelsen af satserne. Virkningen er den udvidede gensidige forsørgerpligt er således udeladt her. Tabel A.1. Ændring i rådighedsbeløb for arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate under 30 år (kun satsændringer) Samlet Berørte Individuel Fam.kor. -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- - disp indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. Tabel A.2. Ændring i rådighedsbeløb for arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate under 30 år, som modtager kontanthjælp i mere end 80 pct. af året (kun satsændringer) Samlet Berørte Individuel Fam.kor. -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- - disp indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. 17

18 Tabel A.3. Ændring i rådighedsbeløb for ikke-arbejdsmarkedsparate under 30 år - kun satsændringer Samlet Berørte Individuel Fam.kor. -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- - disp indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. Tabel A.4. Ændring i rådighedsbeløb for ikke-arbejdsmarkedsparate under 30 år, som modtager kontanthjælp i mere end 80 pct. af året (kun satsændringer) Samlet Berørte Individuel Fam.kor. -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- - disp indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. 18

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune UDKAST Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen

Læs mere

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Boligstøtte Bor man sammen med en, der får boligstøtte kan kontanthjælpsloftet betyde,

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen 14. marts 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Christina Bjørnbak Hallstein Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen Næsten hver tredje kontanthjælpsmodtager med barn får lige

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt 4. maj 2016 J.nr. 16-0472995 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 336 af 6. april 2016 (alm. del).

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Effektevaluering af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen 2014

Effektevaluering af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen 2014 Effektevaluering af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen 2014 August 2014 Indledning Pr. 1. januar 2014 trådte en reform af kontanthjælpssystemet i kraft omfattende både unge og voksne kontanthjælpsmodtagere.

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015 Analyse 29. maj 2015 Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. Af Andreas Mølgaard og Kristian Thor Jakobsen Ændringen i rådighedsbeløbet

Læs mere

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse.

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 11. juni 2014 Ny fattigdomsgrænse for Aarhus Kommune Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Familie- og Socialudvalget 28. februar 2014 Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper og kategorisering (herunder gennemgang af

Læs mere

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume. Denne indstilling

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Velfærdspolitisk Analyse Kontanthjælpsreformen trådte i kraft d. 1. januar 2014 og skal sikre, at unge på kontanthjælp får en uddannelse, og flere får mulighed

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Analyse 19. september 2013

Analyse 19. september 2013 1. september 1 Dagpengereformen virker - status efter et halvt år Der har været meget fokus på de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det er en

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj N o t a t 13. september 2017 Personer berørt af 225-timersreglen maj 2017 status på 8 måneder med Jobreform fase 1 Viden og Analyse Ca. 17.900 personer er berørt af 225-timersreglen i maj 2017. Dette er

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Besvarelse af uddybende spørgsmål fra Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen ang. lighedsudredning Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget

Læs mere

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn 7 ud af 1, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn Nye beregninger viser, at regeringens kontanthjælpsloft især er rettet mod enlige, mod personer med børn og mod etniske danskere. 7 ud af 1 af dem,

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomisk Analyse Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Den nye skattereform skønnes at øge beskæftigelsen med 15.8 personer. Arbejdsudbuddet øges, fordi skatten på den

Læs mere

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE i:\september-99\6-a-mh.doc Af Martin Hornstrup September 1999 RESUMÈ REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE I medierne er det blevet fremført, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 244 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg Finansministeren 7. april 2009 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

N O T A T. Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I

N O T A T. Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I N O T A T 13. september Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I Viden og Analyse Kontanthjælpsloftet har første gang virkning for den udbetalte særlige støtte og boligstøtte

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

Den årlige afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen.

Den årlige afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen i

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: BESKÆFTIGELSESGEVINST PÅ 4.000 VED REDUKTION AF DIMITTENDSATSEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Dimittender i Danmark har i international

Læs mere