Analyse 13. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 13. december 2013"

Transkript

1 13. december 2013 Kontanthjælpsreform: konsekvenser for rådighedsbeløb Regeringen, V, K, O og I har vedtaget en omfattende reform af kontanthjælpssystemet. Det centrale sigte i reformen er at sikre, at flere unge får en uddannelse eller finder arbejde. Der er imidlertid ikke offentliggjort detaljerede analyser af den endelige reforms konsekvenser for indkomstfordelingen og de gennemsnitlige reduktioner i kontanthjælpsmodtagernes rådighedsbeløb. Formålet med denne analyse er derfor at analysere dette spørgsmål. Reformen træder i kraft 1. januar Bemærk: Som en del af finansloven er timefradraget efterfølgende hævet, hvilket betyder, at en ægtefælle/samlever kan have en højere lønindkomst, før denne modregnes i partnerens kontanthjælp. Dette er indarbejdet i denne analyse. Af Andreas Højbjerre og Katrine Tofthøj Kontanthjælpsreformen indeholder overordnet to ændringer, som direkte påvirker kontanthjælpsmodtageres rådighedsbeløb. For det første en satsreduktion for unge under 30 år. For det andet udvides reglerne omkring den gensidige forsørgerpligt for ægtepar, så de omfatter alle samlevende par og alle samboende kontanthjælpsmodtagere som har et samliv af ægteskabslignende karakter. Heraf er mange 30 år eller ældre. I 2011 var der ca personer, som modtog kontanthjælp i kortere eller længere tid. Heraf var ca. 45 pct. arbejdsmarkedsparate (jobklar). Det vurderes, at ca ville have været berørt af reformen, hvis den havde været indført dengang. Reformen indebærer, at kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som ikke vurderes at være arbejdsmarkeds- eller uddannelsesparate, delvist kompenseres for de nedsatte satser. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i parforhold vil imidlertid blive omfattet af den gensidige forsørgerpligt på samme måde som andre. Det gælder også personer på 30 år og ældre. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er væsentlig repræsenteret i den gruppe, som oplever det største fald i rådighedsbeløbet som følge af reformen, da de udgør 6 ud af 10 af dem, som omfattes af den udvidede forsørgerpligt og har relativt lange kontanthjælpsforløb. Det skønnes, at ca arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år, vil blive berørt af reformen og få et lavere rådighedsbeløb. Det årlige rådighedsbeløb reduceres i gennemsnit med kr. i FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 2014, ved uændret adfærd. Det svarer til en reduktion i det individuelle årlige rådighedsbeløb på ca. 10 pct. Der var ca personer over 30 år, som modtog kontanthjælp i kortere eller længere tid i Udvidelsen af den gensidige forsørgerpligt ville have reduceret rådighedsbeløbet for ca af disse personer. Heraf er ikke-arbejdsmarkedsparate. Rådighedsbeløbet skønnes i gennemsnit at blive reduceret med kr. i 2014 og kr. i 2015 og frem, hvor reformen er fuldt indfaset. Det svarer til en reduktion af de individuelle rådighedsbeløb på henholdsvis 16 og 31 pct. Nogle kontanthjælpsmodtagere har en partner med lønindkomst eller anden indkomst, nogle har børn, ligesom der er stordriftsfordele ved at være flere i en hustand. For at tage hensyn til disse forhold beregnes virkningen af reformen også med udgangspunkt i et familiekorrigeret rådighedsbeløb, som normalt anvendes, når indkomstfordelingen skal belyses. For omkring 6 ud af 10 som berøres af kontanthjælpsreformen, vil det familiekorrigerede årlige rådighedsbeløb reduceres mindre end 5 pct. Til gengæld reduceres de 10 pct. (6.300 personer), hvor konsekvensen er størst med 25 pct. i gennemsnit. Blandt de 20 pct. ( personer), som oplever det største fald i det familiekorrigerede rådighedsbeløb, er 4 ud af 10 ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Det konkrete antal, som omfattes af den udvidede gensidige forsørgerpligt, er forbundet med usikkerhed, fordi det vil afhænge af, hvordan de nye regler bliver administreret, fx hvordan samliv af ægteskabslignende karakter fortolkes og identificeres. Det antages, at den udvidede gensidige forsørgerpligt fremover vil omfatte alle samlevende og samboende par. Beregningen er desuden baseret på, at alle ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år kategoriseres som aktivitetsparate i det nye system, samt at de efter 3 måneder med kontanthjælp kompenseres fuldt ud for satsnedsættelserne (men ikke for udvidet forsørgerpligt). Beregningerne viser desuden de umiddelbare effekter, og de inddrager derfor fx ikke effekten af at flere vil vælge en SU-berettiget uddannelse (som ikke omfattes af gensidig forsørgerpligt) eller øge jobsøgningen. Velfærds- og Arbejdsmarkedskommissionen har tidligere foreslået, at sænke kontanthjælpssatserne for de årige ( udvide ungeindsatsen), men begge forslag ville have medført mindre økonomiske konsekvenser for par og forsørgere. Arbejdsmarkedskommissionens forslag friholdt blandt andet forsørgere og Velfærdskommissionens foreslog, at den gensidige forsørgerpligt blev afskaffet frem for udvidet. 2

3 Kontakt Ledende arbejdsmarkedsøkonom Andreas Højbjerre Tlf , 3

4 Kort om reformens indhold Reformen sigter på at styrke uddannelsesniveauet og beskæftigelsen for unge under 30 år ved at nedsætte ydelserne i kontanthjælpssystemet så de kommer tættere på SU-niveauet for de årige, og ved at udvide uddannelsespålægget (krav om at påbegynde uddannelse), så det også gælder for de årige. Det vil sige, at den såkaldte ungeindsats (ydelse tæt ved SU-niveau og uddannelsespligt) bliver skærpet og udvidet, så den også omfatter de årige. Der sondres i reformen mellem arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate på den ene side og ikke-parate (aktivitetsparate) på den anden 1. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere sker der efter 3 måneder en kompensation af satsnedsættelserne via et aktivitetstillæg, som kan bringe kontanthjælpsmodtagerne op omkring det ydelsesniveau, som gælder i dag (jf. boks A, som kort redegør de nye satser for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år). Ud over satsnedsættelserne for unge under 30 år udvides den gensidige forsørgerpligt fra kun at gælde gifte til at gælde alle kontanthjælpsmodtagere, som lever i parforhold. Denne ændring påvirker alle over 25 år, også ikke-arbejdsmarkedsparate. Dette var ikke en del af regeringens oprindelige udspil til kontanthjælpsreform. Ændringen i reglerne omkring den gensidige forsørgerpligt indfases, så den får halv effekt i 2014 og fuld effekt fra I det følgende skønnes over hvor mange, som forventes at blive berørt af kontanthjælpsreformen (for beregningsmetode se boks B), og hvor meget disse personer kan forventes at få reduceret deres individuelle rådighedsbeløb (indkomst efter skat, korrektion af boligsikring og tilskud til daginstitution). Beregningerne giver et skøn over reformens økonomiske konsekvenser under forudsætning af, at antallet af kontanthjælpsmodtagere og deres varighed i kontanthjælpssystemet er som i Nogle kontanthjælpsmodtagere har en partner med lønindkomst eller anden indkomst, nogle har børn, ligesom der typisk er stordriftsfordele (i forbruget) ved at være flere i en hustand. For at tage højde for disse forhold og dermed få et bedre billede af ændringen i de reelle forbrugsmuligheder på husholdningsniveau, foretages også en beregning af reformen betydning for det familiekorrigerede rådighedsbeløb (ækvivaleret indkomst). Dette indkomstbegreb anvendes normalt i forbindelse med analyser af indkomstfordelingen. Reformen vil i praksis betyde, at flere søger over i uddannelsessystemet eller finder beskæftigelse. Disse afledte effekter påvirker indkomstforholdene for de pågældende personer, ikke mindst på lidt længere sigt. Virkningerne heraf er ikke inddraget i analysen. Opgørelsen fokuserer således på de umiddelbare effekter af reformen ved uændret adfærd. Velfærdskommissionen (2006) foreslog også en udvidelse af ungeindsatsen (dvs. uddannelsespligten og en lavere ydelse for de årige). Men i stedet for at udvide den gensidige forsørgerpligt blev det foreslået at indføre en individuel basisydelse på 60 pct. af dagpengene, som er fri for modregning af ægtefællens indkomst (men som stiller krav om 1 I det følgende vil der konsekvent blive henvist til arbejdsmarkedsparate og kontanthjælp. For unge uden uddannelse er den formelle betegnelse uddannelsesparate og uddannelseshjælp. Ikke-arbejdsmarkedsparate vil i den nye betegnes aktivitetsparate. 4

5 at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i aktivering mv.). Dermed reduceres de økonomiske samspilsproblemer, som bl.a. knytter sig til, at der er begrænset tilskyndelse til at finde beskæftigelse for en kontanthjælpsmodtager, hvis partneren også modtager kontanthjælp. Med reformen udvides forsørgerpligten væsentligt. Det vil isoleret set øge samspilsproblemet og kan medføre betydelige administrative udfordringer, da det kan være svært at afgøre, hvem der har et samliv af ægteskabslignende karakter. Arbejdsmarkedskommissionen (2009) foreslog også at udvide ungeindsatsen til at omfatte årige, men deres forslag omfatter ikke forsørgere (og omfatter ikke en udvidet forsørgerpligt). Det vurderes derfor, at Kontanthjælpsreformen medfører større fald i rådighedsbeløbet for forsørgere og for par uden børn, som omfattes af modregningsreglerne, end i Velfærdskommissionens og Arbejdsmarkedskommissionens forslag. Boks A. Kort om reformen og de nye satser Reformen betyder, at stort set alle kontanthjælpsmodtagere under 30 år bliver reduceret i ydelse. Satserne nedsættes mest for kontanthjælpsmodtagere uden kompetencegivende uddannelse, de årige og for forsørgere i parforhold (hvor partneren ikke modtager SU eller kontanthjælp). For personer under 30 år uden kompetencegivende uddannelse udvides og skærpes den såkaldte ungeindsats og kontanthjælpen erstattes med uddannelseshjælp svarende til SU en. Det svarer til den sats, som i dag gælder for unge under 25 år efter et halvt år i kontanthjælpssystemet. Med de nye regler gælder den lave ungesats fra dag ét på kontanthjælp for unge uden kompetencegivende uddannelse. For de årige kontanthjælpsmodtagere (ikke-forsørgere) uden kompetencegivende uddannelse er reduktionen på ca kr. om måneden, jf. tabel A1 nedenfor. Efter reformen skelnes der som noget nyt mellem enlige forsørgere og forsørgere, som lever i par. For enlige forsørgere med uddannelse reduceres kontanthjælpssatsen med ca. 600 kr. om måneden i forhold til i dag, mens den reduceres med ca kr. for enlige forsørgere uden uddannelse. Satsreduktionen er relativt stor for forsørgere i par (hvor partneren ikke modtagere SU eller kontanthjælp. Reduktionen er henholdsvis kr. og kr. for personer med og uden uddannelse. De eneste arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som ikke får reduceret deres kontanthjælpssats er de under 25-årige med kompetencegivende uddannelse (satsnedsættelsen efter et halv år bortfalder for denne gruppe). Ikke-arbejdsmarkedsparate bliver efter tre måneder kompenseret for satsnedsættelserne via et aktivitetstillæg, som kan give dem en kontanthjælp svarende til den, som gælder i dag. I tabel A.1 er vist en oversigt over nye og gamle kontanthjælpssatser. 5

6 Tabel A.1. Nye og gamle satser i kontanthjælpssystemet Unge med kompentecegivende uddannelse Ydelse ved reform Nuværende ydelse Forskel Under 25 år (3.265) (3.265) 0 Mellem 25 og 30 år (3.265) (7.235) Forsørger, enlig Fosørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) Unge uden kompetencegivende uddannelse Ydelse ved reform Nuværende ydelse Forskel Under 25 år (2.479) (3.265) (786) Mellem 25 og 30 år (2.479) (8.021) Forsørger, enlig Fosørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) Satserne gælder for uddannelses- og arbejdsmarkedsparate unge (og ikke-arbejdsmarkedsparate i de første tre måneder). Tal i parentes angiver beløb for hjemmeboende. Efter nuværende regler nedsættes unge under 25 år til (2.479) 6 måneder efter første aktiveringstilbud. Boks B. Beregningsmetode På baggrund af karakteristika for kontanthjælpsmodtagerne det vil sige civilstand, alder, forsørgerpligt over for børn, og arbejdsmarkedsparathed - gennemføres en beregning af kontanthjælpen i hver måned efter både gældende regler og efter de nye regler. I beregningen af kontanthjælpen tages der højde for modregning af eventuel ægtefælle/samlevers indkomst. Som en del af finansloven blev timefradraget hævet fra 15 til 25 kr. (dog maks. 160 timer om måneder), hvorved grænsen for hvornår modregningen af ægtefællen/samleverens lønindkomst øges. Dette er indregnet i denne analyse. Beregningerne foretages for alle personer, der modtog kontanthjælp i 2011 (Danmarks Statistiks register over offentlig forsørgede). Den nuværende opgørelse af arbejdsmarkedsparathed (matchkategori 1, jobklar) benyttes til at skønne over gruppen af kontanthjælpsmodtagere, som fremadrettet vil være arbejdsmarkeds- eller uddannelsesparate. På baggrund af den beregnede kontanthjælp før og efter reformen beregnes reduktionen i de årlige rådighedsbeløb for hver enkelt kontanthjælpsmodtager (eller for grupper af kontanthjælpsmodtagere). Der tages her højde for ændringer i personernes skattebetaling, modregning i udbetaling af boligsikring og ændret egenbetaling til daginstitution. Ændringen i rådighedsbeløbet som følge af reformen sættes i forhold til det samlede rådighedsbeløb i året opgjort efter skat og modregning af ydelser mv. (enten for grupper eller på personniveau). Indkomsten omfatter alle offentlige ydelser personen måtte få i løbet af året (inklusiv kontanthjælp) og lønindkomst i perioder med arbejde, svarende til Danmarks Statistiks opgørelse af disponibel årsindkomst. 6

7 For at se på husstandens forbrugsmuligheder ækvivaleres rådighedsbeløbene (den samlede husstandsindkomst deles med antallet af personer i husstanden opløftet i 0,6) svarende til den metode, som benyttes i opgørelsen af den formelle fattigdomsgrænse og i analyser af indkomstfordelingen. Med den ækvivalerede indkomst forsøges det at opfange virkningen af, at nogle kontanthjælpsmodtagere har en partner med anden indkomst, og at de faste udgifter per person i en familie typisk falder med familiens størrelse (skalafordele i husholdningens private forbrug). Umiddelbare virkninger på rådighedsbeløb fra reformen Tabel 1 viser hvor meget reformen påvirker de berørtes rådighedsbeløb. Der er overordnet to centrale elementer i reformen, som har betydning for resultatet: satsnedsættelsen for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år navnlig de arbejdsmarkedsparate og den udvidede forsørgerpligt, som også omfatter personer på 30 år eller ældre. Den udvidede forsørgerpligt har også betydning for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Det skønnes, at ca kontanthjælpsmodtagere bliver påvirket af reformens to elementer. De får i gennemsnit reduceret rådighedsbeløbet med kr. i Det svarer til ca. 10 pct. af gruppens samlede rådighedsbeløb. Tages der højde for familiernes samlede indkomst og størrelse (familiekorrigeret rådighedsbeløb), svarer det til en reduktion på 5 pct. i 2014 og 6 pct., når reformen er fuldt indfaset i Der er ca ikke-arbejdsmarkedsparate under 30 år, som bliver påvirket af reformen. Faldet i rådighedsbeløbet er lidt mindre (relativt) end for de arbejdsmarkedsparate. Det afspejler at de efter 3 måneders kontanthjælp antages at blive kompenseret fuldt ud for satsnedsættelsen i form af et aktivitetstillæg. Der er dog samtidig et antal ikke-arbejdsmarkedsparate, der kan få et væsentligt indkomsttab, fordi de omfattes af den udvidede forsørgerpligt. Ca unge arbejdsmarkedsparate under 30 år vil i gennemsnit få reduceret deres rådighedsbeløb med kr. i Det svarer til 10 pct. af deres individuelle rådighedsbeløb. Det familiekorrigerede rådighedsbeløb reduceres med 5 pct. Reduktionen er størst for de årige uden børn og for kontanthjælpsmodtagere, som har børn og lever i parforhold (hvoraf nogle bliver omfattet af både en lavere kontanthjælpssats og den udvidede gensidige forsørgerpligt). Omkring kontanthjælpsmodtagere over 30 år får reduceret deres rådighedsbeløb som følge af den udvidede gensidige forsørgerpligt. Gruppens rådighedsbeløb bliver i gennemsnit reduceret kr., svarende til 16 pct. af de individuelle årlige rådighedsbeløb i 2014 og 31 pct. i Familiekorrigeret er reduktionerne henholdsvis 6 og 11 pct. For de ca ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år reduceres de familiekorrigerede rådighedsbeløb i gennemsnit med 6 pct. i 2014 og 8 pct., når reformen er fuldt indfaset i Når de ikke-arbejdsmarkedsparate reduceres mere end de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, hænger det sammen med, at de i gennemsnit er længere tid i kontanthjælpssystemet, og den gensidige forsørgerpligt 7

8 dermed får stor virkning. De tilhører derfor den gruppe, som vil opleve den største nedgang i kontanthjælp som følge af reformen. Tabel 1. Oversigt over kontanthjælpsreformens umiddelbare effekter på rådighedsbeløb Alle og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 30 år Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Over 30 år Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate I alt Modtager kontanthjælp mere end 80 pct. af året og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 30 år Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Over 30 år Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate I alt Summen af de enkelte grupper kan afvige fra totalen grundet afrunding. I søjlen berørte angives antallet af personer, som reduceres i kontanthjælp. individuel er reduktion i kr. årligt i personens eget rådighedsbeløb (efter skat og korrektion for boligsikring og tilskud til daginstitution). Fam. kor dækker over ændring i det familiekorrigerede rådighedsbeløb (ækvivaleret disponibel indkomst). Baseret på fordeling af og indkomster for kontanthjælpsmodtagere i 2011 omregnet til 2013-niveau. Personer under 30 år omfattes af lavere satser og gensidig forsørgerpligt (når betingelserne er opfyldt), mens personer over 30 år udelukkende bliver påvirket af den udvidede gensidige forsørgerpligt. I 2014 er der indregnet halv reduktion som følge af den udvidede forsørgerpligt, da forslaget indfases gradvist. 1. Det er antaget, at arbejdsmarkedsparate vil blive kategoriseret som uddannelses- og arbejdsmarkedsparate i det nye system, mens ikke-arbejdsmarkedsparate vil blive kategoriseret som aktivitetsparate. Der er stor forskel på, hvor meget de berørte får reduceret deres rådighedsbeløb. Ud over alder og familieforhold er det centralt, hvor lang tid de berørte personer modtager kontanthjælp i løbet af året, og om personerne omfattes af den udvidede, gensidige forsørgerpligt. Figur 1 viser, hvordan reduktionen i rådighedsbeløb fordeler sig for alle de ca kontanthjælpsmodtagere, der påvirkes af reformen. Figuren opdeler personerne i deciler (dvs. i grupper med ca personer i hver), hvor 1. decil er den gruppe, som vil have den mindste reduktion i rådighedsbeløb og 10. decil er den gruppe, som reduceres mest. Figu- 8

9 ren viser decilopdelingen baseret både på individuelle og familiekorrigerede rådighedsbeløb, og beregningen er foretaget med de regler der gælder i 2015, hvor reformen er fuldt indfaset. For omkring 6 ud af 10, som berøres af reformen, vil den årlige reduktion i familiekorrigeret rådighedsbeløb være under 5 pct. Til gengæld reduceres rådighedsbeløbet med end 25 pct. i gennemsnit for de 10 pct. (6.300 personer), hvor konsekvensen er størst. For de 10 pct., der kommer lige før (9. decil), er den familiekorrigerede reduktion på knap 15 pct. i gennemsnit. Reduktionen i de individuelle rådighedsbeløb er noget større. For de 10 pct., som reduceres mest, er den individuelle reduktion på 58 pct. årligt. Når den familiekorrigerede er mindre end den individuelle reduktion, afspejler det, at kontanthjælpsmodtagerne i mange tilfælde er gift, eller bor sammen med en partner med en indkomst, som ikke berøres af reformen. Det gælder især de 10 pct., hvor reduktionen i rådighedsbeløbet er størst. Det skyldes, reduktionen for denne gruppe kan tilskrives udvidelsen af den gensidige forsørgerpligt. Figur 1. Fordeling af relative reduktioner i rådighedsbeløb, 2015-regler Pct Decilfordeling (relativ reduktion i rådighedsbeløb) Familiekorrigeret Individuel Pct Der er i alt kontanthjælpsmodtagere som berøres. De er delt op i ti lige store grupper, rangordnet efter den relative nedgang i indkomst, opgjort individuelt og når der tages udgangspunkt i familiekorrigerede (ækvivalerede) rådighedsbeløb. Ændringen er beregnet for den fulde effekt af reformen (2015 og frem). Det er ikke nødvendigvis de samme personer, der optræder i hver decil i opgørelserne baseret på hhv. individuel og familiekorrigeret indkomstfald. Det relative fald i indkomsterne er vægtede gennemsnit for personerne i de forskellige deciler. Som nævnt vil reformen påvirke arbejdsmarkeds- og ikke-arbejdsmarkedsparate forskellige. Figur 2 viser andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate i de ti decilgrupper. Blandt de 10 pct., som reduceres mest i familiekorrigeret rådighedsbeløb, udgør ikke-arbejdsmarkedsparate ca. 40 pct. Blandt de 10 pct. med den største reduktion i individuelt rådighedsbeløb udgør ikke-arbejdsmarkedsparate derimod over 55 pct. Forskellen skal ses i sammenhæng med at ikke-arbejdsmarkedsparate særligt påvirkes af den udvidede forsørgerpligt. Når ikke-arbejdsmarkedsparate udgør en relativ stor andel af gruppen med de højeste individuelle reduktioner, hænger det desuden sammen med, at denne gruppe i gennemsnit er længere tid i kontanthjælpssystemet end arbejdsmarkedsparate. 9

10 Figur 2. Andel ikke-arbejdsmarkedsparate fordelt efter den relative reduktion i rådighedsbeløb, 2015-regler Pct Pct Familiekorrigeret Individuel Decilfordeling er baseret på det relative fald i henholdsvis det individuelle og familiekorrigerede rådighedsbeløb, jf. figur 1. Familiekorrigeret dækker over ændring i ækvivaleret rådighedsbeløb. Ændringen er beregnet for den fulde effekt af reformen (2015 og frem). 10

11 Konsekvenser for arbejdsmarkedsparate unge under 30 år Ca arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år skønnes at få et lavere rådighedsbeløb i 2014, end hvis kontanthjælpsreformen ikke var gennemført. I gennemsnit reduceres gruppens rådighedsbeløb med kr. i 2014 som følge af lavere satser og udvidet forsørgerpligt. Det svarer til, at deres gennemsnitlige (individuelle) rådighedsbeløb falder med 10 pct. Når der korrigeres for familieforhold, er reduktionen i gennemsnit på 5 pct. For hovedparten af de unge under 30 år er det satsreduktionen, som reducerer rådighedsbeløbet. Det er således kun ca personer under 30 år, som bliver berørt af den udvidede gensidige forsørgerpligt, hvoraf halvdelen er arbejdsmarkedsparate. De isolerede økonomiske konsekvenser af lavere satser kan ses i bilag A. Der er stor forskel på, hvor meget rådighedsbeløbet bliver reduceret for forskellige grupper af unge i kontanthjælpssystemet. Reduktionen er størst for de ca forsørgere under 30 år med en partner, som ikke modtager SU eller kontanthjælp. For denne gruppe reduceres rådighedsbeløbet i gennemsnit med kr. i Ca årige vil i gennemsnit få reduceret deres rådighedsbeløb med kr. Tabel 2. Ændring rådighedsbeløb for arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. Ud over alder og familiesituation vil de økonomiske konsekvenser afhænge af, hvor længe de berørte modtager kontanthjælp i løbet af året. Der var unge under 30 år, der modtog kontanthjælp i mere end 80 pct. af året, og som ville være blevet omfattet af reformen, hvis den var gennemført i Det svarer til ca. 14 pct. af de omfattede. For denne gruppe vil den gennemsnitlige reduktion være omkring kr. om året. For personer, som modtager kontanthjælp i mere end 80 pct. af året, udgør reduktionen i de individuelle rådighedsbeløb i gennemsnit 20 pct., og 13 pct. når der tages højde for husstandens samlede forbrugsmuligheder (familiekorrigeret rådighedsbeløb). Langvarige kontanthjælpsmodtagere, som lever i parforhold med børn, får reduceret deres rådighedsbeløbet med 37 pct. i Det er dermed den gruppe, som får reduceret deres rådighedsbeløb relativt mest. En del af gruppen bliver omfattet af den udvidede forsørger- 11

12 pligt, men det relativt store fald i rådighedsbeløbet afspejler ikke mindst, at satsnedsættelsen er størst for denne gruppe. Satsreduktionen betyder isoleret set, at rådighedsbeløbet reduceres med 33 pct. for gruppen. Tages der højde for familiernes samlede indkomster og størrelse er det de årige uden forsørgerpligt, som reduceres relativ mest i familiekorrigeret rådighedsbeløb, da de ofte er enlige, og reduktionen hermed vægter mere i rådighedsbeløbet. Tabel 3. Ændring rådighedsbeløb for arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate (modtager kontanthjælp i mere end 80 pct. af året) og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. Blandt unge, arbejdsmarkedsparate under 30 år, får de 10 pct. (3.300 personer), som berøres mest af reformen, i gennemsnit reduceret deres årlige familiekorrigerede rådighedsbeløb med ca. 27 pct., når reformen er fuldt indfaset. Reformen reducerer det familiekorrigerede rådighedsbeløb med under 5 pct. for omkring 6 ud af 10 i gruppen, jf. figur 3. Figur 3. Fordeling af relativ reduktion i rådighedsbeløb, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år, 2015-regler Pct Decilfordeling (relativ reduktion i rådighedsbeløb) Familiekorrigeret Individuel Pct Der er i alt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som berøres. De er delt op i ti lige store grupper, rangordnet efter den relative nedgang i indkomst, opgjort individuelt og når der tages udgangspunkt i familiekorrigerede (ækvivalerede) rådighedsbeløb. Ændringen er beregnet for den fulde effekt af reformen (2015 og frem). Det er ikke nødvendigvis de samme personer, der optræder i hver decil i opgørelserne baseret på hhv. individuel og familiekorrigeret indkomstfald. Det relative fald i indkomsterne er vægtede gennemsnit for personerne i de forskellige deciler 12

13 Konsekvenser for ikke-arbejdsmarkedsparate under 30 år Ca ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år forventes at blive påvirket af reformen. I praksis vil gruppen dog delvist blive økonomisk kompenseret for satsnedsættelserne i reformen (men ikke for den udvidede forsørgerpligt). Efter tre måneders kontanthjælp bliver gruppen således kompenseret via et aktivitetstillæg, som kan give dem en kontanthjælp svarende til den, som gælder i dag. Tillægget gælder i de perioder, personerne er i aktivering eller er tilknyttet en mentor. Der er uvist, hvor stor en del af tiden gruppen i praksis vil blive kompenseret med aktivitetstillægget. Det lægges til grund i beregningerne, at de aktivitetsparate kompenseres fuldt ud for satsnedsættelser i perioden ud over de 3 måneders kontanthjælp. Det betyder, at faldet i indkomst kan være undervurderet for gruppen. Det skønnes, at rådighedsbeløbet for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år i gennemsnit biliver reduceret med knap kr. årligt, svarende til 6 pct. af gruppens gennemsnitlige individuelle rådighedsbeløb. Tabel 4. Gennemsnitlig reduktion i rådighedsbeløb for ikke-arbejdsmarkedsparate og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priserkke-arbejdsmarkedsparate personer som reduceres i kontanthjælp (berørte personer). Omkring ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har modtaget kontanthjælp i mere end 80 pct. af året. Deres rådighedsbeløb reduceres i gennemsnit med knap kr. årligt, svarende til 8 pct. af gruppens gennemsnitlige individuelle rådighedsbeløb. 13

14 Tabel 5. Gennemsnitlig reduktion i rådighedsbeløb for ikke-arbejdsmarkedsparate (som modtager kontanthjælp i mere end 80 af året) og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. Blandt ikke arbejdsmarkedsparate unge under 30 år får de 10 pct. (ca personer), som påvirkes mest af reformen, i gennemsnit reduceret deres årlige familiekorrigerede rådighedsbeløb ca. 19 pct., når reformen er fuldt indfaset, jf. figur 4. For ca. halvdelen af dem, som berøres udgør reduktionen mindre end 5 pct. af det familiekorrigerede rådighedsbeløb, blandt andet på grund af aktivitetstillægget. Figur 4. Fordeling af relativ reduktion i rådighedsbeløb, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år, 2015-regler Pct Decilfordeling (relativ reduktion i rådighedsbeløb) Familiekorrigeret Individuel Pct Der er i alt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som berøres. De er delt op i ti lige store grupper, rangordnet efter den relative nedgang i indkomst, opgjort individuelt og når der tages udgangspunkt i familiekorrigerede (ækvivalerede) rådighedsbeløb. Ændringen er beregnet for den fulde effekt af reformen (2015 og frem). Det er ikke nødvendigvis de samme personer, der optræder i hver decil i opgørelserne baseret på hhv. individuel og familiekorrigeret indkomstfald. Det relative fald i indkomsterne er vægtede gennemsnit for personerne i de forskellige deciler 14

15 Konsekvenser af den udvidede forsørgerpligt Fra 2014 vil alle samlevende kontanthjælpsmodtagere, hvor begge parter er over 25 år, blive omfattet af den gensidige forsørgerpligt, som i dag gælder for gifte kontanthjælpsmodtagere. Det vil sige, at der er krav til, hvor meget en partner må tjene for at man er berettiget til kontanthjælp. I praksis vil der for mange næsten være tale om en krone til krone modtegning i kontanthjælpen for den samlevendes indkomst. I beregningen er forudsat, at både samlevende (som har fælles børn) og samboende (uden fælles børn) bliver omfattet af den nye gensidige forsørgerpligt. I praksis kan det blive svært at dokumentere hvilke personer, som reelt har samliv af ægteskabslignende karakter, som det er beskrevet i lovteksten. Ændringen i reglerne omkring den gensidige forsørgerpligt indfases, så den får halv effekt i 2014 og fuld effekt fra Det skønnes, at ca personer umiddelbart får reduceret deres rådighedsbeløb som følge af den udvidede forsørgerpligt. I gennemsnit vil gruppen få reduceret deres rådighedsbeløb med kr. årligt, når reformen er fuldt indfaset i 2015, svarende til 30 pct. af deres årlige individuelle rådighedsbeløb. Korrigeres for familiernes samlede indkomst og sammensætning, udgør reduktionen i rådighedsbeløbet 11 pct. Ca. 6 ud af 10, som bliver omfattet af den gensidige forsørgerpligt, er ikke-arbejdsmarkedsparate. Tabel 6. Gennemsnitlig reduktion i rådighedsbeløb som konsekvens af udvidet forsørgerpligt og frem Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- Fam.kor - disp indk. kr.- Arbejdsmarkedsparate Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt Aktivitetsparate (ikke-arbejdsmarkedsparate) Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt Alle Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt i 2011 omregnet til 2013-priser. 15

16 Ud af de ca , som bliver omfattet af den udvidede forsørgerpligt, har modtaget kontanthjælp i mere end 80 pct. af året. Gruppen får reduceret deres rådighedsbeløb med kr. årligt, svarende til 38 pct. af deres årlige rådighedsbeløb. Korrigeres for familiernes indkomst og sammensætning udgør reduktionen i rådighedsbeløb 14 pct. Tabel 7. Gennemsnitlig reduktion i rådighedsbeløb som følge af udvidet forsørgerpligt, for personer som ellers kan få kontanthjælp mere end 80 % af året og frem Fam.kor Samlet Berørte Individuel Fam.kor. Individuel Fam.kor. - disp -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- -gns kr.- -pct.- -pct.- indk. kr.- Arbejdsmarkedsparate Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt Aktivitetsparate (ikke-arbejdsmarkedsparate) Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt Alle Mellem 25 og 30 år Over 30 år I alt i 2011 omregnet til 2013-priser. 16

17 Bilag A Tabel A.1-A.4 viser effekten på rådighedsbeløbet for arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år (ved uændret adfærd) samt for ikke-arbejdsmarkedsparate under 30, alene som følge af nedsættelsen af satserne. Virkningen er den udvidede gensidige forsørgerpligt er således udeladt her. Tabel A.1. Ændring i rådighedsbeløb for arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate under 30 år (kun satsændringer) Samlet Berørte Individuel Fam.kor. -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- - disp indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. Tabel A.2. Ændring i rådighedsbeløb for arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate under 30 år, som modtager kontanthjælp i mere end 80 pct. af året (kun satsændringer) Samlet Berørte Individuel Fam.kor. -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- - disp indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. 17

18 Tabel A.3. Ændring i rådighedsbeløb for ikke-arbejdsmarkedsparate under 30 år - kun satsændringer Samlet Berørte Individuel Fam.kor. -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- - disp indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. Tabel A.4. Ændring i rådighedsbeløb for ikke-arbejdsmarkedsparate under 30 år, som modtager kontanthjælp i mere end 80 pct. af året (kun satsændringer) Samlet Berørte Individuel Fam.kor. -antal- -gns kr.- -pct.- -pct.- - disp indk. kr.- Under 25 år Mellem 25 og 30 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) I alt Med uddannelse Uden uddannelse i 2011 omregnet til 2013-priser. 18

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Effektevaluering af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen 2014

Effektevaluering af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen 2014 Effektevaluering af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen 2014 August 2014 Indledning Pr. 1. januar 2014 trådte en reform af kontanthjælpssystemet i kraft omfattende både unge og voksne kontanthjælpsmodtagere.

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015 Analyse 29. maj 2015 Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. Af Andreas Mølgaard og Kristian Thor Jakobsen Ændringen i rådighedsbeløbet

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse.

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 11. juni 2014 Ny fattigdomsgrænse for Aarhus Kommune Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem Udgave: 9. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige overførsler.

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

Analyse 19. september 2013

Analyse 19. september 2013 1. september 1 Dagpengereformen virker - status efter et halvt år Der har været meget fokus på de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det er en

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume. Denne indstilling

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl Christian-Heiberg 17. oktober 213 KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Dette notat belyser det økonomiske incitament

Læs mere

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats.

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. 22. maj 2014/CSTE Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. Projektbeskrivelse Projektets hovedformål er At forbedre uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune At opkvalificere arbejdskraft til virksomhedernes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Hvad vil jeg sige noget om?

Hvad vil jeg sige noget om? Hvad vil jeg sige noget om? Beskæftigelsesreformerne: Sygedagpengereformen Kontanthjælpsreformen Den kliniske funktion i førtidspensionsreformen Stor vi overfor et paradigmeskifte på beskæftigelsesområdet?

Læs mere

Alle kan gøre nytte Udspil til en kontanthjælpsreform

Alle kan gøre nytte Udspil til en kontanthjælpsreform Alle kan gøre nytte Udspil til en kontanthjælpsreform Februar 2013 Alle kan gøre nytte Udspil til en kontanthjælpsreform Alle kan gøre nytte Udspil til en kontanthjælpsreform 5 Indhold 1. Alle kan gøre

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Knap 9.900 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år mangler at få et aktivt tilbud fra deres lokale jobcenter, hvilket svarer til knap 15 procent

Læs mere

Kontanthjælpens værdi udhulet gennem 25 år

Kontanthjælpens værdi udhulet gennem 25 år Nyt fra September 2015 Kontanthjælpens værdi udhulet gennem 25 år Kontanthjælpsydelsen har, hen over de seneste 25 år, mistet værdi i forhold til, hvad man i gennemsnit tjener på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere