fra fisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter nordenfor StaJ. Derimot fiskedes der bra i Sogn og Fjordane først i uken, men var lørdag i avtagende. Fra Finmark mangler opgave for mars, men fisket synes enkelte steder at være ganske bra. Opsynet under vaarfisket vil bli sat 3 april mot ifjor 6 april. Den samlede ukefangst blev 3.6 mill. stk., hvorav falder paa LofotenL56 mill. og paa Sogn og Fjordane 1.27 mill. stk. Lofoten er nu opesket 8 mill. stk. mot 12.1 mill. ifjor og 7.2 i var partiet 13.9 mill. Baatantallet er øket med.. 56, saa der ved ukens slutning var tilstede 4706 baater mot 4817 ifjor og 3865 i A v baa terne er 3129 sta ti onert i østlofoten, hvor ogsaa 175 av de tilstedeværende 225 kjøpefartøier er sti:ltionert. fisket har hittil faldf bedst i Østlofoten, men i det sidste har man ogsaa hat bra fangster for Reine, Sørvaagen og Røst. Der er i Lofoten tilvirket hl dampmedicintran og rogn partiet er hl. og lever til anden tran 1867 hl. Troms fylke paa Yttersiden og Helgeland. i Salten var fisket smaat i uken. Her er nu opfisket henholdsvis , og mot ifjor , og stk., altsaa gjennemgaaende litt bedre end ifjor. Derimot er fisket i Sør Trøndelag mindre end ifjor, da det iaar kun utgjør stk. mot ifjor. for Møre var fangsterne smaa for alle slags redskaper gj ennem hele uken, lørdag var' dog fisket noget bedre, saa man har haap om at fisket tar sig op i kommende uke. Fisket er hittil daarligere end paa flere aar. Nu er opfisket stk. mot ifjor, Prisen faldt betydelig i ukens løp, ned 1920, i 1919, i tii 3-41f2 kr. pr. maal. De sidste 1918, i 1917, dager var omsætningen noget vanskei 1916, i 1915 og lig paa grund av mangel paa salt. i Sogn og fjordane var søndre distrikt er ialt optat iaar fisket i den første dl av uken meget 96D 000 hl. ( maa), hvorgodt, men d,e, sidste dager avtagende. av med garn hl. ( Ukefangsten blev stk. og l1laal), med landnøter hl. det samlede parti er større end i ( maal) og med snurpenot det foregaaende aar, nemlig nu hl. ( maal). lved stk. mot ifjor og delprisen for hele sæsongen er nu be i regnet iil kr pr. hl for garnsild, Det samlede skreikvantum er iaar kr for landnoisild og kr sammenlignet med de to foregaaende pr. hl. for snurpenotsild. V ærdien av aar: 1922 Total mill. stie 18.7 Hængt. " 4.8 : " Saltet 12.6 'l " Damp!ran h.l Lever " 4817 Rogn " sildefisket i dette distrikt blir saaledes ca kronet. A v partiet er maal iset til eksport, maal saltet og resten maal anvendt til fabrikvare og hjemmeforbruk. Desuten er der i søndre distrikt opfisket stk. torsk og stk. sei, middelpris torsk 1.15 og sei kr pr. stk. l Sogn og Fjordane blev i uken optat 4935 maal garnsild og 1150 maal 1919 var skreipartiet 12.1 mill., landnotsild, pris til saltning 6 og til i , i , i ) agn 12 kr. maalet. alt er nu optat og i mill. stk var maal vaarsild og maal partiet 54.3 mill. stk. storsild, hvorav saltet henholdsvis Priserne var i Lofoten 25 øre pr og 6285 maal. Altsaa ialt i, lever og rogn øre delte distrikt maaf sild, hvorav literen. Møre fik man øre saltet maal. Den samlede pr. stk. for fisken og øre lite værdi ay sildefisket er beregnet til ren for leveren og i Sogn og Fjor kroner. dane henholdsvis for fisken For s ø n d r e og nor d r edistrikt og for leveren. tilsammen er utbyttet iaar sammen- V a a r s i l d fis k e t faldt ogsaa i lignet med ifj or: sidste uke godt i søndre distrikt, hvor der blev optat maal, hvorav maal maal maal med garn, med landnot og maal med snurpenot Lørdag var imidlertid fisket smaat, saa det nu er i avtagende. Der blev ogsaa i sid ste uke sat flere landnotstæng, saa der er adskillig sild uoptat. Garnfisket kan ansees som avsluttet, men der kan endnu bli noget fiske med snurpenot og landnot. Total Herav garnsild landnotsild snurpenotsild Fisket i Søndre distrikt 6tO "isognogfjordane 27..J:OO 8100 Total saltning l 1920 var til samme tid opfisket maal, i maal. _.. l

2 110 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 mars 1922 i maal og i maal. V ærdien av aarets vaarsildfiske i begge distrikter er beregnet til henimot 5.0 millioner kroner mot 2.4 ifjor, 8.4 i 1920, 26.6 i 1919, 25.6 i 1918, 26.8 i 1917 og 36.3 mill.. kr. i Sto r s i l d fis k e t nordenfor Stat. Lørdag indkom til Kristiansund 10 drivere fra Griphavet-Baksbotn med fra 15-55, gjennemsnit 25 maal, pris til agn kr. maalet. Til Aalesund indbragtes 30 maal sild. Ved eftermeldinger er det samlede storsildparti nu maal, hvorav iset maal og saltet maal. V ærdien av aarets storsildfiske nordenfor Stat kan sæues til ca kroner. Sildefisket paa 0stlandet har iaar været meget smaat. For Kristiansand er ialt opfisket ca. 350 maal sild. størrelse , middelpris 6, igaar 1 større og 3 mindre stæng. Deltagelsen i sildefiket 31 notbruk, 108 garnlag, 12 seilere, 20 landkjøpere, 813 maal. Opsynschefen. Opslag 19. Haugesund 23/3: Søndre vaarsilddistrikt: dag optat 5000maal garnsild (det meste herav mellem Tungenes og Mosterøy samt omkring Karmøens nordpynt) og maal posenotsild (dels fra Osnesgavlen, men mest fra Bømmelen). Respektive middelpriser 4 og 47:) kronet maalet, iset 3 og saltet 12 tusen maal. Fremdeles landnotkastning sammesteds. Buvik. Bømmeløens sydside og Espevær mindre fangster, fornemmelse natsæt Brandesunds nordside og Hanøen.. Opslag 21. Kvitingsøy 22/3: Meget gode natsætfangster rundt om Koldsbaaen idag. Opslag 21. Egersund 22/3: Utenfor Forsund 30 baater gjennemsnitlig 9 maal natsæt, forøvrig intet fiske ved Lista. Lensmanden. Opslag 21. Egersund 23/3: Utenfor Farsund ubetydelig natsætfiske idag. Lensmanden. Opslag 19. Haugesund 24/3: Søndre Opslag 21. Kvitingsøy 23/3: Godt natvaarsilddistrikt: dag optat utenfor Stav- sætfiske strækningen Tunge-Fjeldøen, anger, Haugesund og omkring Bømmeløen bedst ved Kolsbaaen. tilsammen 1750 maal garn og 7000 maal Opslag 21. Haugesund 23/3: Endel posenotsild, Respektive middelpriser 4 og garnbaater bra natsætfangster i Osnesgavlen idag, nordenfor intet mevneværdig 47:) kroner maalet. Notsildens størrelse 725, iset 2 og saltet 5 tusen maal. ganlfiske; Flere nye stæng herutemor Buvik. Opslag 19. Haugesund:;" 25/3: -Søndre vaarsilddistrikt: Sildefisket idag smaat, ialt optat iaar hl. garnsild, samt hl. landnot- og hl. posenotsild. Respektive middelpriser 5 1 /6, 6 og 4 kr. hl. set og saltet hl. sild, resten til fabrikker og hjemmeforbruk. Derhos optat iaar torsk og sei il henholdsvis 115 og 55 øre, halvparten av torsken salt og tredjeparten av seien hængt, resten av fisken helst hjemmeforbrukt. Buvik. 6rtningtr. Opslag 19. Maaløy 25/3: Vaarsildfisket Skreifisket. for Sogn' og Fjordane. Kinn: Torsdag 80 Fra opsynsbetj'enten 'i Halten for uken garnlag 860 maal, fredag 70 garnlag 840, idag 50 garnlag 850 maal. Ukekvantum 18/3-25/3 1922: garnsild 4935, desuten 1150 maal landnot- Tilstede 7 baater med 27 mand, 1 land- sild. Av det samlede kvantum 6085 maal kjøper. Avreit 47 bater. me 206 mand. er 5970 maal saltet, 115 maal hjemmefor- 2 hele og... lelvise sj0veusdage. brukt. Totalkvantum maal, hvorav Ukeparti: FSk 3000 t., rogn 8 hl.", '3ltet 15892, hjemmeforbrukt 685 maal. lever 1 hl. Av. everparhet anvendt hl{ Middelpris til saltning 6 og til agn kr. 12. dampnmg av medlcmtran 11 hl., hvorav. ut- Der synes at være stængningsutsigter for vunde.t 6 hl. Bulandet, men garnfisket Kinn avtagende. Pnser uforandret. OpsynschefRn alt: Fiskeparti stk., rogn 354. hl., damptran 334 hl. Lever tilovers til anden tran 143 hl. Fisket ansees avsluttet. rdgrammr. Vaarsildfisket. Opslag 19. Haugesund 21/3: Søndre vaarsilddistrikt: Siden lørdag optat GOOO maal garnsild (under Lister mellem. Tungenes eg Mosterøy samt omkring (Bømmeløen) og maal posenoisild, middel pris 57:) kroner maalet, det meste saltet flere nye mindre stæng saavel paa stræk ningen Osnesgavlen-Fæøen som omkring Bømmelen. Buvik. Opslag 19. Haugesund 22/3: Søndre vaarsilddistrikt: dag optat 4000 maal garnsild (det meste straks nordenom Tungenes og omkring Bømmelhuk) og 18 eoo ma'11 posenotsild (i Bømmelen), respektive middelpriser 5 og 3 kroner maalet, notsildens størrelse 675, næsten alt saltet. Landnotkasting omkring Bømmelhuk, Haugesund og Tungenes, torskefisket støtter bra. Buvik. Opslag 19. Maaløy 23/3: Vaarsildfisket i Sogn og Fjordane de sid ste dage: Bulandet endnu intet fiske, Kinn igaar ved Rekstens og Kinns sydside 75 garnbaater maal, idag Reksten og K valstein 80 arnbaater maal. Opslag 21. Kvitingsøy 21/3: Paa natsæt rundtom her idag ganske mislig, ved Klosters vestside for nogen baater ganske bra natsætiangster. Opslag 21. Egersund 21/3: Siragrunden og Kirkehavn intet fiske, Borshavn, Lista 20 baater tilsammen 100 maal en del fangster utenfor Farsund. Lensmanden. Opslag 21. Haugesund 21/3: For nogen faa ba-ater fornemmelser paa natsæt omkring Brandesund og Risken, for Nordøerne og omkring Espevær samt Bømmeløens sydvestside for hittil indkomne 60 baater paa natsæt maal, pris 5. Nogei faa baater natsæt omkring Bømmeløens østside, mislig dog no gen baater bra fangster ved Bømmelhavn, 1 større stæng Slagtingvik, 2 større stæng Hjartnesvaagen, 1 mindre Vorlandsvaagen, 1 mindre Bømmelhavn, nogen baater natsæt ved Lyngholmen, mindre fangster igaaraftes og inat, 3 mindre stæng Smørsund, 1 mindre Lyngholmen. Opslag 21. Haugesund 22/3: 1 større stæng Kvaløysundet Fæøen, et mindre stæng Visnesvaagen Torvestad inat,.2 baater natsæt ved Storøy-Gavelen, gode fangster, sammesteds 1 mindre stæng inat. Smørsund - Lyngholmen mindre natsætfangster, 1 større stæng Mølstrevaag, 1 mindre Smørsund inat. paa natsæt omkring imorges, et ogsaa Smørsund og 1 i Mølstrevaag-.samt endelig 1 i V orlandsvaag (Bømlo) og 2 r Notlimdsvaag (Moster). Opslag 21. Kvitingsø 24/3: Ujevne tildels bra natsætfangster rundtom Kolsbaaen idag. Opslag 21. Haugesund 24/3: Paa nat sæt omkring Fæøens østside, Kjøtrot og Storøy 70 baater natsæt 0-30 maal, pris 4.00, Mølstrevaag-Lyngholmen 12 baater maal, 1 mindre stæng Mølstrevaag. Omkring Espevær og Bømmeløens sydvestside 30 baater maal natsæt, pris 3.50, l mindre stæng Bømmelhavn, Løkling-Hisken -;0 baater maal, pris 3-5, 2 stængløkling, 3 større stæng Spidsøen, l Mosterhavn. Opslag 21. sildefiske idag. mindre stæng Haugesund 25/3: Mislig Opslag22. Rognaldsvaag 21/3: Kinn vaarsildfisket: Garnfisket idag for det meste meget mislig, men enkelte bra fangster, et mindre stæng Stolviken, ved Likviken og Rognaldsvaag foregaar kastning. Opsl!'!g 22.. Rognaldsvaag 2213: Kinn vaarsildfiske: Paa Kinn og Reksten garnfiske idag meget smaat, Kvalsteinen 6-30 maal, pris 6, igaar 3 mindre og 1 større stæng idag hittil ingen stængning. 0pSJYnet. Opslag 22. Rognaldsvaag 23/3: Kinn vaarsildfisket: Garnfisket for Kinn og Reksten idag avtagende og smaat, Kvalsteinen enkelte bra fangster men mislig, pris , igaarnat et mindre stæng paa Kjelkenesviken,---,-Batalden.. Op syn et. Opslag 22. Rognaldsvaag 24/3: Kinn vaarsildfisket:- Garnfisket idag mislig, men enkelte bra fangster Rekstens sydside og vest av Tansøen. gaar et mindre. stæng ved Stolene, Kinns sydvestside. Opslag 22. Rognaldsvaag 25/3: Kiml vaarsildfisket: Garnfisket idag ved Kinns nordostside og Reksten 6-20 maal, samt endel garnfiske for Askroven og Tansø. Paa Rognaldsvaag et stæng idag.

3 29 mars 1922 UKENTLGE MEDDELELSER FO NORSK FSKERBEDRF'T FRA FSKERDREKTØREN ili Skreifisket. Opslag 24. Aalesund 22/3: torskefiske deltar i Møre fylke 15 dampskibe, dækkede m9torbaater, 299 aapne baater med motor, 399 aapne baater uten motor med ialt 9399 mand. Fangslerne lørdag gjennemgaaende smaa paa alle redskaper over hele fylket, nogen faa garnbaater nordre -Søndmør optil 600 for 2 nætters, 1 dampskib line paa Meboten 700. Mandag landligge over hele' fylket, det ser fremdeles ut for at der er liten fisketyngde tilstede. gaar utsætning av redskaper, idag uveir igjen, stor del av fiskeflaaten reist til Maaløydistriktel:ne; Borgundfjorden fremdeles intet fiske 6-7, liten deltagelse. Opslag 24. Aalesund 25/3: Opfisket i Møre fylke skrei, _ hl. rogn, 4224 hl. medicintran, 185. hl lever opsat, leverholdighet , "egt pr. 100 sløiet , tranproeenten.50-55, fiskepris , leverpris Første dager i uken veirhindring. Fangsterne ubetydelige, alleslags redskaper, 'nogen dampskibe for Aalesund. Torsdag fredag garn for Herø-Skarpeflokkel sidste dager , enkel baat 600: For _ Sandshavn garn Større del av fiskeflaaten reist til Sogn og Fjordane vender nu tilbake grundet. avtagende fiske der. Borgrundfjorden smaat 4-27, idag litt bedre. U dmerket veil' idag. Opsynschefen. OP.slag 25. Maaløy 23/3: Torskefisket i Sogn og Fjordane: ]le sidste dage opsyns distriktet.7 Selje meget smaat baade for Stadtog Skaarafjorden, Raudeberg, fra Kraakenæs og Vaagsvaaghavet ,. Kalvaag fra Frøysjøen, Minne og Grundene , Bremangerhavet , Bremangerpollen , ryk og smaagårn , Gulen Vaagsvaag fra Vetvik, Veststein og Bremangerhavet tre nætters fangst , ryk optil 80, idag mindre, Bodne smaat, Bremangerpollen fra To rvanger, Reine motorbaater , 1'0-: baat , flyk dag bedst fra ndre Grotle til Reinen, Kinn fra Flokenæs smaagarn 12-60, Kinn storgarn 50-: Batalden , sei fra 60-,-800, leverhcldlghet , rognholdighet , fiskevegt 2, fettprocent rundfiskpris 60-80, rognpris 20-25, leverpris Deltagelse i fisket 952 motorbaater, 670 robaater, 35 landkjøpere; 17 kjøpefartøier, 49 trandamperier, 10 seilere, 40 logifartøier, 7537 mand. Opsynschefen. Opslag 25. Maaløy 25/3: Torskefisket i -sogn 'og Fjordane de sidste dager: Opsyns distriktet Selje fra utav Stadt paa garn 60-'-1000, mesteparten sei, Skaara- _ fjorden 8-40, Raudeberg fra Kraakenæs og Vaagsvaaghavet , Vaagsvaag fra Vetvikt.-"n, Vesteinsund og Bremangerhavet , ryk 10-60, liner.130, Bremangerpollen fra Torvanger, Reinen smaagarn , ryk' 3-150, Kalvaag fra Frøyengrundene, Minne , Bremangerhavet , Pollen , ryk og smaagarn , Gulen 0...:...50, Kinn fra Flokenes smaagarn 5-26, Kmn storgarn 0-90, sei optil 350, Batalden Ukekvantum stk., herav saltet , hjemineforbruk , damptran 1927 hl., rogn 2636, opsat lever 60, totalfangst henholdsvis ' Fisket meget avtagende de sidste dage.. Opsynschefen. Upslag 27, Trondhjem 25/3: Flkets samlede- fiskeparti , dampmedicintran 1316, lever 432, rogn 1339 hl. Tilstede 292 baater med 1620 mand. Fvlkesmanden. Opslag 28. Sørgjæslingerne 26/3: Viknafisket 26 mars 1922: Fiskepartiet , hvorav hængt , damptran 518, r:- gnpartiet 530, kilopris 27-29, leverpris rognpris 25, garn , liter , dypsagn Fisket ujevnt, delvis agnmangel, endel flytning til 8ø1'- og Nordnamsen hvor delvis bra fangster. Sklinuafisket 25 mars 1922: Fiskepartiet , hvorav saltet- 2000, iset 3000, resten hængt, damptran 226, leverpartiet 82. rognpartiet 190, kilopris 20-24, leverpris 28-30, rognpris Fisket mars , dypsagn Opslag 29. Bodø 25/3: Yttersiden: Opfisket i'llt stk. torsk, hvorav hængt , saltet 60171, iset , damptran 2619 hl., lever GO, rogn Helgeland: Opfisket ialt stk. torsk, hvorav hængt , saltet , iset , damptran 1889 hl., rogn 982. Salten: Opfisket ialt stk. torsk, hvorav hængt 33500, saltet 23500, 190 hl. lever, 115 rogn. Fylkeskonl)r.. Opslag 30; Balstad 22/3: Lørdag gjennemsnitlig - garn Risvær 100, Brettesnes 230, Skroven 250, Svolvær 28G, Kabelv.1ag 200, Hopen 180, Henningsvær, Stamsund 70, Sørvaagen 40, linebaater Risvær, Brettesnes, Balstad, Værøy 50,. Skroven, Kabelvaag, Stamsund 70, Hopen, Henningsvær: Ure 100, Sørvaagen 150, lineskøiter Risvær 150, Brettesnes, Skroven, Sørvaagen 200, Svolvær 250,. Henningsvær 280, Stamsund 230, dypsagnsbaater Risv,ær,Ure 60,Skroven) Kabelvaag 30,.dypsagnskøiler Brettesnes 200. Mandag gjennemsnitliggarn Risvær 300 Brettesnes 220, Skroven 250, Svolvær, Ho:pen 320, Kabelvaag 270, Henningsvær, Værøy 150, Stamsund, Balstad, Reine, Sørvaagen 100, Ure 180, Nufsfjord, Sund 60, Røst 80, linebaater Risvær, Brettesnes 50, Skroven 70, Kabelvaag, Sørvaagen 160, Hopen, Ure, Værøy. 140, Henningsvær, Stamsund 100, Balstad 320, Røst 30, line-,. skøiter Risvær, Stamsund 250, Brettesnes,. Sørvaagen.350, Skroven 160, Svolvær 300, Hopen) Henningsvær 280, Stamsund 260, dypsagnsbaater Risvær,. Brettesnes 8, Skroven, Kabelvaag, U re 30, dypsagnskølter Skroven 200, garndampere Risvær Tirsdag gjennemsniuig arn Risvær, Hopen, BalstEtd 180, Brettesnes, Ure, Reine, Sørvaagen 100, Skroven, Svolvær 250, Kabelvaag 160, Stamsund 40, Nufsfjord 200, Sund 80, linebaater Brettesnes, Skroven, Stamsund, Ure. Værøy 80. linebaatejt Brettesnes, Skroven, Stamsund, Ure, VærølY 80, Kabelvaag, Hopen, Sø1' vaagen 150, Balsbd 300, lineskøiter Brettesnes 350, Skr?ven. 180,. Svolvær 200; Stamsund 70, dy-psagilsbaater: Risvær Brette snes 50, Skroven 80, Kabelvaag, Stamsund, Ure 30. Fiskepriser: usløiet , kilopris 25, leverpris 3050, rognpris dag godveir. Utvalgsformand. Opslag 30. Balstad 25/3: Fiskeparti 8 millioner,_ hvorav 5.48 saltet, 2.33 hængt, reslen anderledes tilvirket, leverparti lr67, dampmedicintnm 16644, rognparti hl., leverholdighet 286--:-300, tranprocent 45-55, fiskevegt garnfisk 309, linefisk 310, fiskepris usløiet , kilopris 25, leverpris 30-50, ferskrognpris BlO1atantal 4706, hvorav 1032 garnbaater, 1519 doryer fra 1 seilskøite; 1744 motorfarkoster og 9 dampskibe, hvorav 0stlofoten 3129, Henningsvær 673, Vestlofoten 740, Værøy, Røst 164, kjøpefartøiel 225, hvorav 0stlofoten 175 Henningsvær 35, Vestlofoten 12, Værøy, 'Røst 3. Onsdag gjennemsnitlig garn Ure 150, Balstad 180, Nufsfjord, Supd 130, Reine 500, Sørvaagen 200, Røsl.60, linebaater Skroven, Hopen 90, Hennmgs-, vær, Reine 60,e -Balstad, Sørvaagen Røst 30 lineskøitet Skroven 200 Svolvær 280, Hopen 220, Henningsvær 240. Torsdag gjennemsnitlig garn Henningsvær, Nufsfjord, Sund, Værøy 150, Stamsund 130, U re, Sørvaagen 2.00, Balstad 170, Reine 300, linebaater Henningsvær, Stamsund 80, Balstad, Sørvaagen 130, Værøy 100, lilleskøiter Svolvær 350, Blistad 280. Fredag gjennemsnitlig garn Risvær 400, Brettesnes, Balstad 100, Skroven, Svolvær? Kabelvaag, Hopen, Sund 200, Hennmgsvær, Nufsfjord 120, Stamsund, Ure, Røst 80, Reine 475, Sørvaagen 350, linebaater Risvær 160, Brettesnes, Røst 40, Sk' ven 90, Kabelvaag, Balstad 130, Hopen 180, Henningsvær, Sørvaagen 220, lineskoiter Brettesnes, Kabelvaag, Hopen 250, Svolvær 400, Henningsvær 350, Balstad 380, Sørvaagen 500, trandampere Risvær dag godv eir. Utvalgsformanden. Opslag 31. Tromsø 25/3: Torsken: Ukepartiet torsk, hvorav saltet 15 7'00, iset 2500 og hængt , damp tran 37, rogn 50 hl. Fiskepris 18-23, rogn og lever Fisevegt 270, tranprocent 45-50, leverholdghet 90'0, belæg som før,. agnmangel, delvis landligge. Hillesøy: Ukepartiet torsk, hvcrav anvendt saltet , iset., 1000, hængt , damptran 18 hl., fiskepris lever 115, fiskevegt 350, tranprocent 50. Fylkets parti torsk, derav saltet , iset , hængt kg.., damptran 797, lever 89, rogn 628 hl. Fylkesmanden. Opslag 32. Vadsø 25/3: Bergsfjord dypsagnskøiter '0, b:1ater , Breivik, Breivikbotn, Vaagan garn , Børfjord, Dønnesfjord , Sørvær og Breivikhavet nær land dypsagnskøiter og baater , Hammerfest smaabaater 100, Berlevaag dypsagn , garnskøiter , Val'dø garn :-200, lodde tilstede Hasvik.. Fylkesmanden. Opslag 36. Breistrand 24/3: 0ksnes: Opfisket parti torsk 9201'02 = stk. torsk,' hvorav 8000 stk. saltet, 3000 stk. iset og resten hjellhængt, 69'0 hl. damptran, 72 hl. udampet lever, 340 hl. rogn saltet, 112 hl. iset, kilo kveite iset. Priser, tranprocent, fiskevegt, leverholdighet som før, garnfangster 100-AOO 250 torsk, liner intet. Lensmanden. Opslag 36. Dverberg 24/3: denne uke har uveir hindret bedriften saa ingen nævneværdig forøkelse i kvantummet. Lensmandei. Opslag 36. Nyksund 25/3: Fra 1 januar til 25 mars opfisket slk. torsk, derav hængt rundfisk sltet 18171, iset 26102, kveite iset , hyse iset , smaafisk hængt , saltet '100, iset ' dampmedicintran 272 tdr., leverparti 18 hl., rogn iset 314 hl., saltet 122, fiskevegt 3-0, leverholdighet 1100, tranprocent Priser: torsk 18-21, hyse 18-20, kveite 2'0-160, smaafisk 10-40, lever 20, rogn 20. Belæg: Langenes 5 garnbaater, 35 linebaater, derav 18 motorb lr ter, 22 smaabaater, 132 mand, Nyksund 8 garnbaater, 25 -linebaater, derav 13 motorbaater, 18 smaabaater, 2 doryer, 104 mand, 10 l ndkjøpere. Siden sidste beretning 3 sjøveirsdage. Nyksund 2-3 nætters garn kilo torsk, liner, motorbaater, Ytterbakken kilq hyse, Langenes 2 nætters garn kilo. torsk. line, motorbaater, Ytterbakken kilo hyse..opsynet hæves 25 mars. _ : ';'Opslag,36: Bø ivesteraalen 25/3: Sideri forrige beretning 1-3 nætlers g,rn 'Hovden GO,- Nykvaag 5'0-100-

4 112 UKENTLGE MEbDELEtSEilFORNOR5KF5KERBEDRFT FRA FiSKERDREKTØREN 29 mars 1922 Uken som endte Vaarsildfisket 1922 til 25 mars. Ukefangst maal 14 januar februar mars otalfangst maal -, Total tilsvarende uker i l l , Aasandfjordl00300-':200; svin,øyen:1,opslag 5.,.24/3:,Legationen. Buenos kelt tl'ækning 700. Belæg uforandret. Op- Air.e, s telegr.afeter..., 22. rna.. r.s:... Kli,Pf.,'.iskm. 'ar.- fisket parti stk., hvorav iset kedet: Tilførsel siden 2 mars 7400 kasstk., hængt stk., damptran 1018 hl., sei, klipfisk. Beholdning i Buenos Aires rogn 490 hl. Lensmanden , kasser. Pris 52 argentinske papirpesos 'pr. kasse fl 45 kilo norsk klipfisk. Opslag 8. 27/3: Landets skreifiske til Kurs 45% pence pr. guldpeso. Efterspørgselen efter klipfisk er normal. 25 mars 18.7 mill. stk., hvorav 4.8 hængt, 12.6 saltet, hl. dampmedicintran, Opslag 5. 28/3: Generalkonsulatet Bil 4817 hl. lever og hl. rogn mot ifjor bad. telegraferer 27 mars: Uketilførsel henholdsvis kvintaler norsk, 8000 islandsk til 28 Klipfiskbeholdning Bilbao norsk, Finmark vinterfiske beregnet islandsk. Priser: Norsk februar. pesetas, islandsk Kurser: Pund 28.19, francs Utnlandsk fiskrir Uken mars. Det sve n s k e s i de fis k e for Bohuslen faldt' godt. Ukefangsten blev 2616 hl. trawl,sild, pris 2 kr., og hl. notsild, pris 2112 kr. pr. hl Totalfangst' iaar hl. trawlsild og hl. notsild. Herav saltt hl. fjor var ialt opfisket hl., hvorav saltet hl. Forskjellige utenlandske meddelelser. Bilbao 22 nlcirs:.. Sardinfisket. Vig(j forrige uke 1002 kurver. Konsu'atb trtnf"!lr. Fra konsulatet i Messina til Uten- 1922: riksdepartementet. mport av stokfisk og klipfisk til Messina i februar Stokfisk: 3/2 norsk DS "Solferino" fra Bergen... " tysk D /S "Malaga " fra Hamburg ' tysk D/S "Fredenhageh,:Jra 'i.ham burg,< ---- Tils: maanedlige resume av den spanske ind- og utførselsstatistik, henholdsvis i' november og maaned og de 11 første maaneder 1921 importertes følgende mængder klipfisk (og tørfisk) : November 1921 jan.-nov Fra Norge...' ] " Danmark. " danske besiddeser i Europa " Frankrike " Tyskland "Siorbritan " britiske be- 'siddelser i Amerika ' " de Foren. Stater.. '. '25496 "andrelande alt henholdsvis november og de 11 første maaneder 1919 og 1920 importertes ialt følgende: November Jan.-nov F ra konsulatet i Konigsberg til Utenriksdepartementet, dat. 13 mars Sild. Markedet er fast. Sidste uke ankomnied dampskibet»hafnia«fra Bergen 561 O tønder. Priserne : 1921 vaarsild il 850j8T5» slo...,.....,» 975/ vaarsild, 400/500» 750/775» 500/600» 800/825 slo...,» 875/900 FraYarmouth ankommet: Bilbao 27 mars 1922: Sardinfisket Kli p fis k: D/S»0rontes«med 2186 tdr. 3/2 norsk DS "Solferino", M/S»Gaarden< 3500» Vigo forrige uke 1485 kurver. fra Bergen DS»Delfinus2546» 16/"2 engelsk 'DS "Riposto" ' Piiserne: fra Liverpool..._. 5_0_0_0 Yarmouth og Matfulls Jt 2100/2150. Sildefisket Bohuslan. Opslag 4. 28/3: Sildefisket Bohuslan: Ukefangst 113 hl. trawlsild, notfisket avsluttet. Totalfangst hl. trawlsild og hl. notsild, Totalsaltning 245 t4 hl. (lipfiskmarkedet. Opslag 5. 23/3: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 22 mars: Uketilførsel 8400 kvintaler islandsk. Klipfiskbeholdning. Bilbao 3000 norsk, islandsk. Priser: Norsk pesetas, islandsk Kurser:Pl,md 28.23, francs Tils Kurante priser:,. Stokfisk, Scardoso ny Lit. 425 % "Split " 450" " Klipfisk, St. J ohn's,ny " 500" " ", noisk :hy. ','," 450 '", " Fra legationen i Madrid til Utenriksdepartementet, dat. 6' mars 1922: Herved indberettes at der ifølge det fra generaltolddirektionen,m0!iagne Fra konsulatet i Venedig til Utenriksdepartementet, dat. 10 mars 1922: iøpet av februar maaned ankom bertil tørfisk... lvlarkedets stemning har været yderst flau, uten efter'spørsel og uten konsum. lldehayere,av parter har begyndt at sætte ptiserne betydelig ned, langt under den virkelige prissituation,. bare for at realisere.

5 29 mars UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBJDRFT FRA FisKERDREKT0REN 113 Saaledes er man kommet ned med Prima vestre til.... Lit. 750/730 Prima Finmarksfisk til» 600 franco fortoldet her. Man maa anta at der vil være en bedring i denne- situation. længere fremover naar efterspørselen paa -lan det atter tiltar efter at svinslagterierne er avsluttet. Prismarkedet for levnetsmidler er nu sa ale des at bønderne foretrækker at forbruke selv deres svin og dette har en betydelig indflydelse paa konsumen av andre næringsmidler. Det maa ogsaa tilføies at den almindelige krise i forretningslivet gjør sig ogsaa.gjældende tørfiskbranchen,. De irske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) -For alle sorter tils. Specifisert for følgende sorter: Sild... Brisling... "... """""" " Makrel Torsk """"""""""""""""". Lange ",,""",,""""""""""" " Hyse Hvitting...,..., _ Fl' yn d re , Skate & rokke... Generalkonsulatet i RiykjåviCtele.. i }i:lltrr:;:'sr>kl:: - Cwts. Februar 1922 Februar : i 61! l l l 214 i 404 i Cwts ! l l l l Q maftø$bttningtr ru. \l. graferer til Handelsdepartementet: fisk, dervanligyissendes til dette 19 mars 1922; -»Første halvdel marked, og hat været underkastet den Fra Norges fiskeriagent i Tyskmars eksportert 136 tons klipfisk kunstige tørrirtgsproces i 4 dager. land, Johan Reusch, datert Hamburg Barcelona og3s0 tons l'abradorstyle Den anden halvpart, som er bestemt 24 mars 1922: Valencia.«for salg.i selve Barcelona, er langt de sidste-14 dager,fra 6 til mars 1922:»Y derligere ekspor- mindre tørret, og har undergaat den mars, var dampskibstrafikken ve_d tert første halvdel mars 335 tons til $amme proces i kun 2 dager. De for- Cuxhaven fiskemarked livlig. Daglig Bilbao.«dn opgivne oplysninger gir ingen iosset flere dampskibe fra opsikre holdepunkter med hensyn til i il pund fisk. Alt i alt bragte Generalkonsulatet i Montreal tele- fiskens tørringsgrad, da man beklage- 21 Nordsjø-, 8 slandstrawl ere, 5 loggraferer til Statens Fiskecentral: ligvis ikke samtidig ser sig istand til gere og 6 kystfartøier pund 19 mars 1922:»Nyfu,ndlands klip- at meddele graden av den under pro- iil auktionsmarkedet, derav fiskeksport til Kanada utgjør fra 25 cessen anvendte ufts varme og tør- pund Nordsjøfisk og pund februar til 4 mars ca. 200 kvintaler. het. Dette har man forgjæves søkt slandsfisk. Nordsjøtrawlerne hadde Priser kan ikke opgives, da tilfreds:- -bragt paa det rene; men importøren i sidste uke en gjennemsnitsfangst av stillende oplysninger herom ikke er- har selv intet -kjendskap hertil. An- 54 (l00 pund og slandstrawlerne fra' holdelig i St. John's.»Trade Review«gaaende den sidstnævnte fisk skal til pund fisk. opgir nuværende beholdning til man imidlertid oplyse, at den ved en 8 sildefragtdampskibe ankom med kvintaler. Venter prisstigning med overfladisk betragtning nærmest Hg- t pund norsk fersksild, som detførste.«ner presset raafisk, dog avgir den blev solgt underhaanden. 21 mars 1922:»Nyfundlands klip- ikke fugtighet ved tryk. Saa lettørret. Til 13 mars onpaaddes gode priser fiskeksport utgjør fra 4 til 11 mars fisk som omhandlede vil selvsagt kun -for Nordsjøfisk, da tilførslerne imidca kvintaler til Portugal, 4700 kunne eksporteres, ti-l-.-dett-e, marked tid- [ti tltok, gik priserne især for kontil Syd-Spanien, 4200 til Brasilien og ligi sæsqngen, før varmen sætter ind. sumfiskbetydelig ned og større kvanta 4800 til Vestindien. Priserne ufor- Grunden hvorfor tørringsgraden til blev opkjøpt av klipfiskverket. slutandret.«barcelona foretrækkes saa laver, som ten av sid ste uke bedret priserne sig. tidligere nævnt den, at fiken i detalj Kulforsyningen i sidste uke maa be- Fra konsulatet i BarceloJ;la, datert sælges opskaaret i strimler og opbløu tegnes som god, og da der desforuten 14 mars 1922:. i vand, almindeligvis i et døgn, hvor- ankom en ladning ngelsk kul, kunde efter den sælges færdig til kokning fra alle trawlere bli forsynt. Kunstig tøret islandsk klipjisk. de forskjellige fiskeforretninger og Man har idag besigtiget et parti markedspladser. Da den lettørrede fisk Priserne i sidste uke var: trawlfanget islandsk klipfisk hos en efter hvad der oplyses, trækker beav de herværende importører. Fisken tragtelig -mere vand end den sterkt " l... " 3,00-8,60 Hyse '," J6 3,00--11,85 pr. pund er fanget med :i1gelske trawlere_ uten- tørrede, er det indly.sende, at detalj i Torsk 1... " 3,00-6,45 for sland og tlberedt ad kunstig vei sterne. foretrækker den førstnævnte L... 3,00-5,31" i Grimsby. Tørringen er forett i fisk, hvorpaa de opnaar en- betydelig Sei.. ;... 1) 2,52-3,75, overvær av den spanske importør, større vegtøkning. Rødspætter " 8,45-18,10 de_r selv har bestemt tørr i ng sg-i ad en. Halvparten av Kveite 1...,,15,25-,-32,50 Plgvar...,,33,00-52,75 partiet, som er bestemt for salg i Ka

6 l, 1]4 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK PSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 mars 1922 uken fra 11 til 17 mars ankom 38 fiskedampskibe til Oeestemiinde fiskemarked med, tilsammen pund, derav 14 slandstrawlere med l pund, gjennemsnitl pund, og 24 Nordsjøtrawlere med pundgjennemsnitlig pund. Tilførslerne var litt større end i den foregaaende uke. De sid ste priser var: Hyse...!-f6 3,OO-13,00pr.pund " l... " 3,00-9,15 Torsk 1... " 3,00-7,00 0' l... " 365-5,85 Sei... 2,63-6,40 Rødspætter " 12,00-20,00 Pigvar L... 40,00-50, Yarmouth fulls.." matfulls " matties " 1900 " Skotsk matjessild" Fra 1 april,forhøies jernbanens godsfragter med yderligere 40 %. ndberetning fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull 24 mars 1922: Sildehandelen i uken som endte 24 mars. De vanskeligheter for avsætningen av norsk iset sild, som berørt i min sidste ukesberetning, undergik ingen. Fiskemarkedet. Den raadende overflod aval slags fersk fisk har. bragt priserne ned i den grad at selv trawlerne i Aberdeen gik tilsjøsmed fangsten og kastet den overbord. Der var med andre ord mere fisk end guanofabrikkerne kunde ta ind. Salterne er i fuld virksomhet og mine korrespondenter i Grimsby og Aberdeen meddeler at de ikke har bruk for norsk saltfisk iaar. Prima stor nordsjøfisk sælges til 10/ pr. stamp, som bringer saltfiskens kosten;. de -mindre end :E pr. ton. Kveite L... -" 20,00-30,00 forandring i uken under oversigt, tdqgrammr. Fra Norge nkom 6 dampskibe med trods den mindskede tilførsel. -De Salisildmarkedet. fersk sild, pund, som blev overliggende laster fra forrige uke, Opslag 1. 25/3: Fiskeriagent Reusch, solgt underhaanden til.!t som førtes paa markedet paa mandag Hamburg, telegraferer 24 mars: Uketild. or agens e ov sos, k t k f orre - t mngen. ro l' g, markedet fast. var mere end nok f d b h førslr saltsild tønder norsk, 600 pr. pun Til Hamburg-Altona ankom i for røkerne hersteds, da kvaliteten Norsk sild mark tønden høiere ukens løp 11 fiskedampskibe med fersk ikke var god nok for videreforsendel- slo -600 sild stk :1500 stk mark, skjær'esild mark 500 sild fra Haugesund og Egersund med ser til indlandet. Den i aarrækker 1950 mark, vaarsild mark efter b d d h d l L størrelse. ti:sammen ca pund og des- opar el e e an e paa ondon herforuten et lastedampskib fra Hauge- fra er for en større del ophørt siden s:lnd med 1800 kasser. en regelmæssig import formidles av Fersksildmarkedet. Priserne holdt sig mellem.!t 2.70 to konkurrerende selskaper til byens Opslag 2.21/3: Fiskeriagent Reusch og.!lt 2.[0 pr. pund og steg i slutten fiskemarked. En sa ad an ordning sy-' amb.urg, telegraferr 20 mar's: Dagspri. t' d. t. k ' set Sld mark pundet. av uken til.it 3.00 pr. pund. nes f Of l en a være paa rævet paa - grund av den store forøkelse i jern- Opslag 2. 21/3: Fiskeriagent Johnsen:, Saltsild-markedet. b Hull, telegraferer 21 mars: 4000 kasser anefragten og arbeidsutgifter, men notsild, ubetydelig- solgt 11-8 sh. kassen. Fra Norge ankom tdr. Av' den virker til skade for Hulls vel op. FerskHsk billig. skotsk sild ankom 600 tdr., derav' _lrbeidede fiskemarked. Under disse Opslag 2. 22/3:- Fiskeriagent Johnsen, 926/2 tdr. skotsk matj'essild fra New Jmstændigheter er det paakrævet at riotsild, Hull, telegraferer pris 6 shilling. 22 mars: ngen 3400 efterspørg- kasser York. eksporten til Hull maa baseres paa sel fra indlandet. ' forretningen var rolig, men grun- mindsket tilførsel og ved sammenslutdet markkursens yderligere nedgang; ning av de gamle eksportører, for at. Opslag 2. 23/3 : Fiskeriagent Reusch, amburg, telegraferer 22 mars: gaar og dag 4,dampskibe _med iset sild, pris var priserne for norsk sild gennem- Jløte de for tiden esisterende forhold mark pundet, forhaandss::tlg. Svømmende tilførsler tre ;mark pundet, veiret gaende fra.it 50.- til.!t Der UHørtes dette marked paa manpr. tønde høiere. Markedet er fast. jag 3 laster notsild, hvorav den ene, kj31igere. Opslag 2. 23/3: Fiskerignt. jhnsen, De sidste noteringer er: solgtes til 14/-14/6, den anden Hull, telegraferer 23 mars: 2200 kasser pr. td. 11/-11/6 og den 3dje last' fra 10(- notsild, dels solgt shilling kassen Slo 4/500...,. J /6. Paa tirsdag ankom 2 laster, Trægt overalt. London rester usælgelig. " 5/ " hvorav de solgtes endel til 11/-91 Opslag 2. 25/3: Fiskeriagent Reusch, Skjæresild... " " 1950 og 10/81 og resterne den følgende Hamburg, telegraferer 24 mars: Dagspris Vaarsild,' efter -dag til 9/ a 8/6} til hvilke priser 2 iset sild tre mark pundet. størrelse " LOO nyankomne. laster ogsaa solgtes. Opslag 2. 25/3: Fiskerhgent Reusch, r d Hamburg,. telegraferer 25 mars: Fersk Slo, 4/ " ors agens enelastgik ut til 13j-12/ sildmarkedet fastere, forhaandsalg " \T aarsild, 4/500." pr. kasse. London har fersksild del mark pundet. 5/600. " " 7/800. " 19:20 Slo, 4, " Vaarsild, 4/500. " 4/500 og 5/600 kombinert - mindre.. " ' vis været usælgelig En merkelighet ved vaarsilden ide 1050 sidste par. uker er at den forekom smaafaldende og spent. Det kan ikke Opslag /3: Fiskeriagent Johnsen, Bull, telegrl'lferer 2.7 mars: 3850 kasser notsild 10-8 shilling, 2000 sma8faldende, vanskelig sælge, 7 shilling, London 16 shilling kassen. 650 erindres at dette er hændt førsaa Opslag2. 28/3: Fiskeriagent Johnsen, tidlig i sæsongen. Silden er løs i kjø_hull,telegraierer 28 mars: 1690 kasser smaafaldende vaarsild 4-5 shilling, 2100 tet og vandholdig og er derfor hver- kassr 6-7 'shilling, 1900 kasser blandet ken skikket til eksport i fersk tilstand delvs solgt shilling. Liten omsætning eller for saltning.

7 29 mars 1922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 115 til 2245tons, i 1920 til 2200 tans og i 1919 til 2600 tons, trancitleveranser ikke medtat. Dette turde motsvare et forbruk av ca. 12 fisk pr. indbyg- Portugals klipfisldndustri. tid tilgjængelige toldstahstik vil utvise andre tal hvad angaar denne Legationen i Lissabon indberetter import., til Utenriksdepartementet den 25 februar 1922: Til departementets underretning Antal tans hitsættes følgende utdrag aven fra mporttil Havre fra Norge: ger av Havre pr. aar. Vaaren 1921 blev tilsammen ca. 1921: 1920: 11 otons iset sild importert hertil konsulen i Oporto nu motfat yder li- set sild " fra Norge og solgt ikonsignation, gere beretning om Portugals klipfiskindustri: tran m. v disse konsignationer var imidlertid Anden fisk, hermetik, væsentlig til Paris. Resultatet av»fangsten av bacalhao med portugisiske fartøier anslaaes til: ca Flesk.. " mentlig skyldtes at forretningerne ikke Huder og skind neppe tilfredsstillende, hvilket for tons i 1920 og ca tons i Tomtønder var ordentlig planlagt paa forhaand Til torskefisket var ifjor utrustet 40- M.askiner, motorer etc av eksportørerne. Som konsulatet tid:.. 44 portugisiske fartøier som efter endt Trælast "., ligere har hat anledning til at frem fiske ved N yfundlands fiskebanker Zink (for 1920 ogsaa holde, vi} der under sæsongen uten losset sin fiskefangst i vaat, saltet til.. andre metaller) tvil kunne sælges fersk sild her, l11en stand i følgende havner: AveirQ,: Diverse.. '' det er paakrævet at eksportørerne. i Figwiira da Foz, Villa de Con de, Vi forveiennøie studerer markedet, SOT anna do Castello, Lissabon og Oporto, Tilsammen synes at være temmelig ukjendt for hvor fisken behandles og tørres. Efterhvert som fisken blir tørret fore,;. likhet med hvad ovenfor anført vore fiskeavskibere. Havres forbruk av s a l tet sil d gaar salget" direkte til de mange fiskehandlere (detaljisterne) paa lossepladsen.. Salgsprisen for portugisisk fisk har været esc til esc pr. kvintal a 60 «tilslutning hertil skal jeg efter her tilveiebragte oplysninger tilføie at det er Lissabon som absorberer den overveiende del av den indenlandske klipfisk tiltrods for at varen tilvirkes for det meste i de no.rdlige kystbyer i Oportos nærhet. Derfra sendes varen fortrinsvis pr. jernbane hertil eftersom behovet melder sig. vedrørende handelen med Norge, foreligger paa nærværende tidspunkt er ikke betydelig ; større import har heller ikke opgave over den samlede i neppe foregaat hertil. De lokale fiskeimport til og eksport fra Havre i det: kjøbmænd synes imidlertid at. være forløp ne aar. Som følge av de flaue meget interessert i tilbud av salt sild tider og den stagnerende skibsfart for salg til franske røkerier, og endel maa det imidlertid antages at vare. forretninger i sild fra Norge er bht mængden har været mjndre end i avsluttet i den senere tid. Fiskeri ] 920, for hvilket aar, sammenlignet agenten i Hull har overfor konsulatet med 1919, en oversigt hitsættes: uttalt at den norske storsild passer godt for anvendelse til rundrøkt sild 1920: 1919: : i Frankrike, idet den har samme fettgehalt Tons Tons som sild fisket ved Yarmouth, Samlet import til hvilken vare fortrinsvis benyttes av de Havre ( commerce. herværende røkerier. Den norske sild. general) er imidlertid noget storfaldende, og Samlet eksport fra. man bør derfor for dette marked saa- Fiskeel<sporten til Havre i general) ' vidt mulig sortere ut den mindste sild, Utdrag av aarsberetning for 1921 fra Havre (commerce og levere god pakning i likhet med konsulatet i Havre til Utenriksdepartementet. Samlet omsætning side bekræfte at man her gjennem- den engelske. Konsulatet kan paa sin av Havres uten- gaaende finder den norske sild for rikshandel stor og ujevn; der bør.mindst være Konsulatet har fra toldvæsenet 450 sild pr. tønde, helst endda flere; endnu ikke mottat detaljer vedrørende Hvad de forskjellige varesorter an- 600 sild pr. tønde opgives saaledes Havres import og eksport i 1921.gaar, tør vore forretningsmænd for- at ville være udmerket for dette mar Man har imidlertid paa grundlag av mentlig være mest interessert i fiske- ked. Silden maa være uganet. Det konsulatets egne opgaver samt oplys- produkterne og træla sten, og man kan i' denne forbindelse anføres at et ninger meddelt av agenterne for rute- skal i det følgende søke at gi en kort herværende firma for nogen tid siden baaterne mellem Norge og Havre ut- oversigt over situationen vedrørende kjøpte et parti salt sild fra Norge arbeidet nedenstaaende tabelover disse og endel andre artikler. og gjorde uttrykkelig opmerksom paa importen hertil fra Norge i 1921, Fis k e forbruket i Havre antages at silden maatte være uganet. Da sammenlignet med det foregaaende ikke at ha været gjenstand, for nogen partiet kom til Havre, viste det sig aar. Tabellen omfatter, som det vil nævneværdig forandring i det sidste at bestaaavganet sild, som importøforstaaes, for 1921 kun dir e k t e aar; ifølge oplysninger meddelt av ren hadde den største møie med at indførsel, og er bare at betragte som direktøren for den herværende oetro! bli kvit. Det kan ikke noksom fremomtrentlig og tilnærmelsesvis, hvorfor (bytoldvæsenet) er det.samlede kvan- hæves at vorefiskeavskibere bare tadet ikke er usandsynlig at den i sin turn fisk levert i Havre i 1921 anslaat per grund her saafremt de ikke nøie

8 _._ _ UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 mars 1922 overholder fordringer og betingelser stillet av franske importører og forbrukere. En skulde tro at norske fiskeeksportører forlængst' hadde forstaaelse aven saa indlysende forretningsregel, men det synes desværre som om mange endnu staar langt tilbake i denne henseende. Visse norske eksportører venter, som det synes, at opnaa fabelagtige priser her, hvilket der er meget liten utsigt til saalænge konkurranse eksisterer, ikke alene fra Norge, men ogsaa fra Holland,og Storbritannien; De franske vintersildefiskerier har som bekjendt git, daarlige resultater, og røkerierne blir. derfor formentlig nødt til i større utstrækning end tidligere' at bruke importert saltet sild. Fersk sild anvendes ikke, da den salte vare er mere holdbar. Det tør være paa sin' plads at nævne at de nordfranske fiskerederier føler sig skadelidende paa grund av den paagaaende import fra utlandet, og rederierne i Boulogne har saaledes petitionert regjeringen for at faa sine interesser beskyttet ved forhøieise av tolden, der utgjør fres. pr. 100 Røkerierne har paa sin side fremholdt overfor regjeringen at indførslen er nødvendig, idet det store forbruk av røket sild - en' nødvendighetsartikei for det brede lag - ikke vil kunne tilfedsstilles medmindre. røkerierne sikres tilstrækkelige tilførsler av raavare, og' at en toldforhøielse kun vil gaa ut over konsumenterne. Røkerierne i Nordfrankrike leverer formentlig den altoverveiende del av de her konsumerte k i P per s og har eng s s a u r s (rund røksi1d). Engelske usaltede kippers indføres regelmæssig til Havre om vinteren, og opnaar gjennemgaaende høiere priser end den indenlandske vare, men avsætningen 'er utvilsomt temmelig begrænset. Det samme gjælder engelsk røket kolje, som med en detaljpris av fres pr. halvkilo blir for dyr for det store publikum. Litt røk e t l eik s skal være kommet hertil fra Norge i det forløpne aar. Sto k fis k indføres kun til skibs regel vil kunne sælges betydelig billigere. Uten at opgave endnu.foreligger over indførselen av fis k e her m e - tik i det forløpne aar, synes der at være. grund til at anta at salget av den norske vare kanske har hat et litet opsving. Et firma har fundet forholdsvis god avsætning her for norsk sild i tomater (8 ounzes ovale æsker), og forskjellig anden norsk' hermetik sees at bli solgt fra' fid til anden. Norsk ansjos, sildefilet 'm., v. sælges saaledes tildels i kolonial,. og delikatesseforretninger. ' denne forbindelse kan det anføres at et herværende større kolonialfirma med.hovedkontor i,paris_har fo.rhalldlel-enc:el, gl:: krukker nedlagt»aridiois de N orvege«, hvis etiketter, trykt j Paris, fofuten nævnte franske benævnelse ogsaa bærer angivelse»prima host anschovis«. Varen er ujevn, og rasket, og da den paatagelig gjør regning paa at bli tat for norsk ansjos, synes det som om saken er egnet til at skade den n'orske vares gode renomme. Norsk hermetisk r o 'g n indføres kun til skibsbruk. Nedlagt hummer og k r a b b e synes at fin de god avsætning her og kommer særlig fra Kanada samt Japan; der er neppe noget av fransk oprindelse. Av hermetisk l aks sælges formentlig ikke saa litet, specielt fra de Forenede Stater, Kanada og kanske Japan. Konsulatet mottar fra tid til anden forespørsler fra norske r o g n eksportører som ønsker forbindelse med importører i Havre. En viss avsætning kan forfmentlig paaregnes her, men vore eksportører tør uten tvil sta a "sig paa at levere direkte til forbruksstederne i Bretagne blev indført 792 kvintaler saltet rogn til Havre, av hvilket kvantum den største del kom fra Tyskland. For nærværende er der neppenogen beholdninger av rogn i Tvunget salg av uavhentede varer paa toldpal<hus i {uba. bruk og konsumptionen er for nær- Legationen i H a van a har sendt værende meget liten. For utenlandsk Utenriksdepartementet følgende telek l i P fis k er heller ikke noget mar- 'gram, dat. 12 mars 1922, som i overked her, idet den franske vare som sættese lyder: Den kubanske regjering har paabudt toldmyndigheterne at sælge alle uavleverte varer som har henligget i toldpakhus længere end_ seks maaneder. Disse tvungne salg for bestrideise av told og omkostninger skal begynde første august. For at undgaa salg maa avskiberne av saadaime varer besørge disse fjernet fra toldpakhuset før førstkommende 1 august enten ved at la varerne returnere til avskibningsstedet eller ved overenskomst - om betaling av toldavgifterne og varernes angivelse for forforbruk., 1(lipfiskimportentilSpanien Efter o f li c i el spansk statistik hitsættes en del tal angaaende klipfiskimporten til Spanien i,1919: V ærdien av indførselen av alle slags varer fra Nor g e utgjorde 9.2 mill. pts. Herav falder paa klipfisken 4.4 mill. pts. Den indførte m æ li g d e av klipfisk fra Norge og andre lande var følgende: Norge.... Danmark.... Danske besidd. i Europa (sland) StOl britannien. l Britiske besidd. iamerika(nyfundlartd) Frå,nkrike:.,.. Amerikas For enede Stater, Andre lande Tils Totalimporten av klipfisk vistesaa- Havre, naar kanske undtages litt ledes i 1919 en overordentlig sterk gammel kanadisk torskerogn. 'stigning iforhold til det foregaaende aar. ndførselen fra Nor g e steg til 'over det dobbelte mot i 1918, men var dog fremdeles meget lavere end importen før krigen, som i 1913 oversteg 18 mill. Fra D cl n rna r k og s l and indførtes der i 1919 ialt ca mere end i mporten fra fra nkr i k e, som i 1914 utgjorde ca. l , gik i 1915 og 1916 ned til henholdsvis

9 2 mars 1922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN og , mens der i 1917 og 1918 ikke blev importert noget klipfisk fra Frankrike. Naar der i 1919 blev indført ca fra nævnte land, saa var deue sa a ledes en betydelig stigning selv i forhold til r:ndførselen fras t 6 r b r i tan n i en, som var gaat ned fra ca. 12 mill. i 1914 til kun 1.1 mill. i 1918, viste i 1919 atter en betydelig stigning. De britiske besiddeser i Amerika (Nyfundland) indtok i aarene 1916, 1917, 1918 og 1919 den første plads blandt Spaniens klipfiskleverandører. V ærdien av totalindførselen av klipfisk utgjør i mill. pts. St. John's 18 fe Marktu.Jpriser bruar d. a.: Nyfundland. Split herring (Flaksild) alm. pakning... Skotskpakket..... Laks nr. 1, stor pr. tre. Do. nr. 1, smaa - Hummer pr. kasse, nr. 1, pundbokser.... TOfsketran pr. tun. h. w. pakning.... Eksp0rt fra St. John's januar til 17 februar: Klipfisk, kvintaler 1921 Portugal... Spanien talien Vestindien Brasilien Kanada... ;; Forenede' stater Andre lande Total Torsketran... tuns 467 Sæltran... do. 50 Laks... tierces Makrel og sild tdr Hummer..... kasser 199 $ tiden ' ,92 364»Trade Review«, St. john's skriver 18 februar d. a.: Tor s k. sidste uke beløp eksvorten sig til kvintaler Forbruket paa de europæiske markeder okes og utsigterhe for salg til vaaren synes at være lysere. ' Tor s k e t ran. forløpne maaned har der været litt rørelse i torske- tranforretningen paa Storbritannien industri hvis alle interesserte vil anog De Forenede Stater og der er strenge sig tilstrækkelig for at levere grundtil at anta at den stille periode forbrukerne,en prima uforfalsket nu er slut og de industrier som an- vare. Sæsongens eksport iaar komvender denne vare atter blir gjenoptat. mer til at bli betydelig mindre end i Eksporten i sidste uke beløp sig til krigsaarene til 1920, specielt in otre gallons. Prisen i kommende Dame Bay. Tiltrods herfor vil dog sæsong paa den nye nyfundlan9ske utbyttet bli meget tilfredsstillende for torsketran kommer at bli avhængig dem som har deltat i fisket, idet den av de norske torskefiskeriers størrelse. sild som er eksportert har været saa Tor s ke eve r t ran. En min- udmerket pakket at der er haap om at dre ladning paa62s gallons blev i vinde tilbake vort tidligere ry for at denne uke skibet til Liverpool. Mar- tilvirke og eksportere en god, paakedet paa begge sider av Atlanter- litelig vare. havet er fremdeles dødt og der er Hvad angaar fiskens behandling hittil ikke forekommet nogen efter- synes fiskerne og salterne at ha faat spørsler. Den ringe stigning av $ en god lærepenge fra de sidste aars.t 50 til 2 pr. tønde i begyndelsen av erfaring, og disse har iaar gjort store aaret ide-forenede Stater liarholdt anstrengelser for at levere en prima, Sig, hvorfor traneksportrerne haa- frisk vare i gode tønder. Det er kun per paa høiere priser til sommeren for paa denne maate at Nyfundland kan den nye torskelevertran av 1922 aars haape paa at beholde og utvide sine fangst, og dette gir tilstrækkelig op- markeder. de Forenede Stater er muntring for N yfundlænderne til at der et ubegrænset forbruk for god sild fortsætte driften. og istedetfor at eksportere tønder burde vi kunne eksportere mindst 1fz million tønder. Fortegnelse over merkepligtige Tiden er nu inde for at hele vor norske fiskefarkoster1922 fiskeindustri blir utnyttet i størst mulig utstrækning, og der er vel ingen er utkommet og erholdes tilkjøps i bokhåndelen for en pris av kr aneen branche hvor der er bedre anledning til en øket utnyttelse av indu pr. eksemplar. Registretomfa Uer fiskefarkoster ordnet distriktsvis. Der trænges kun endel veiledning og strien end hvor det gjælder sildefisket. Registret gir oplysning om følgende: Farkostens merke, art, navn, for at vække fiskernes, kjøpernes og opmuntring fra det offentliges side anvendeis, byggeaar, længde, bredde eksporiørernes interesse og sans for og dybde, for motorfakoster motorens at utvikle sildefiskeriernetil en stor navn og størrelse, for dampfartøier, og lønsom industri, som kun over.. maskinens størrelse. Fremdeles antal gaaes av torskefiskerierne, idet efterspørselen efter denne vare er stor og av de fiske- og fangstbaater (doryer o s. v.) som hører til en hovedfarkost, altid vil være det. og endelig eierens navn og postadr. Regjeringens kontrol ved skibningstilladeser og besigtigelse av varen er Desuten Hndes indtat en fortegnelse over fiskeriinspektørerne og over tilsynsmændene i hvert merkedistrikt ; paa den rette maafe kan bidra til at en udmerket ide, som, hvis den utøves merkeloven, reglerne for merkning av øke de gode resultater av sildefisket fiskefarkoster m. v., samt opgave over som hittil er opnaadd i denne sæsong opsynsdistrikter. og. vil, saafremt bedriften fortsætter like fordelagtig fremover, bringe sildefiskeindustrien ind paa en sund basis, Det nyfundlandsl<e sildefiske. som med tiden kan øke eksporten til det femdobbelte og kan muligens om»trade Review«, St. John's, skriver ikke mange aar konkurrere med tor 18 februar d. a.: skefiskerierne med hensyn til værdiutbytte. Muligheterne er der hvis de Det held som i denne sæsong har kun utnyttes paa ret maate. fulgt det nyfundlandske sildefiske, hvilket kan tilskrives den forsigtige maate, hvorpaa fisket blev drevet, viser- at dette kan utvikles til en større 1- --

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere