STAFETTEN. Stafetten gives videre. Endnu fire kommuner. og to amter vil i den. kommende tid sætte mere. fokus på arbejdsfastholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAFETTEN. Stafetten gives videre. Endnu fire kommuner. og to amter vil i den. kommende tid sætte mere. fokus på arbejdsfastholdelse"

Transkript

1 STAFETTEN Nummer 2 - Oktober 2000 Nyhedsmagasin fra Det Personalepolitiske Forum om arbejdsfastholdelse Stafetten gives videre. Endnu fire kommuner og to amter vil i den kommende tid sætte mere fokus på arbejdsfastholdelse for egne medarbejdere. Og de første stafetmodtagere arbejdere videre med stafet-idéen

2 2 STAFETTEN Interessen øges for arbejdsfastholdelse Roskilde Amt Det centrale Hovedudvalg har nu SEKS NYE stafetmodtagere er nu udpeget. Stafetten er sendt videre fra Holbæk, Nørager,Odense og Otterup kommuner til Næstved,Farsø,Svendborg og Kerteminde kommuner. Og Ribe og Århus amter har sendt deres stafetter videre til Roskilde og Nordjyllands amter. Alle er gået ind i det videre arbejde med at forstærke deres indsats for arbejdsfastholdelse af ansatte med nedsat arbejdsevne. Sideløbende vil de formidle deres erfaringer videre til andre kommuner og amter. Det vil bl.a. ske i næste udgave af Stafetten,som udkommer i foråret,forud for Den Personalepolitiske Messe maj. I det blad vil både de nye og de første stafetmodtagere få lejlighed til at fortælle om de erfaringer,de har høstet, og de nye initiativer,som er søsat. Herudover vil formidlingen af indsatsen for arbejdsfastholde foregå på en række Stafet-konferencer i foråret,arrangeret af de sidste stafetmodtagere. Dette nyhedsmagasin præsenterer de politikker på arbejdsfastholdelse,som hver enkelt af de nye stafetmodtagere lige nu fokuserer mest på. Men tanken med stafet-idéen er,at der skal ske en fortsat udvikling af nye initiativer. Og kommunerne og amterne vil givet høste erfaringer,som er interessante at følge for mange andre kommuner og amter. Kommunerne og amterne arbejder på forskellig vis med tidlig indsats ved sygefravær,kontakt med og omsorg for medarbejderne samt forebyggelse i kraft af arbejdsmiljø-initiativer. Seniorpolitikken er kommet mere i vælten,og der gives tilbud om særlige indsatser for at sikre,at den sygemeldte kan vende tilbage på arbejdspladsen,selvom arbejdsevnen er ændret. Initiativerne har alle som mål at gøre arbejdsmarkedet i kommuner og amter mere rummeligt. At sikre omsorg og engagement for medarbejderne,som er den vigtigste ressource. Hensigten er at fastholde medarbejdere,der kunne risikere at forsvinde fra arbejdspladsen,ja,måske hele arbejdsmarkedet,i kraft af en langvarig sygeperiode. De kan sikres tilbagevenden ved at sætte tidligt ind med kontakt og omsorg - og ved at holde arbejdspladsen åben, uanset om arbejdsevnen ikke er 100% den samme som før sygdom,arbejdsskade eller arbejdsulykke. Samtidig kan det være naturligt at sætte ind med en forebyggende indsats for at undgå gentagne fraværsperioder, f.eks. på grund af nedslidning eller forkerte arbejdsstillinger. Kommunerne og amterne har interesse i at sikre,at medarbejderne trives på arbejdspladserne og selv ønsker at vende tilbage hurtigst muligt,hvis de rammes af sygdom. Der er behov for arbejdskraften. Og sygefraværet belaster også kommunernes og amternes økonomi. Stafetten symboliserer,at idéen om en forstærket indsats for arbejdsfastholdelse gives videre. Formidlingen af erfaringerne,metoderne,barriererne og visionerne er væsentlig for at kunne inspirere andre kommuner og amter til at gøre en indsats ud fra deres specifikke forhold. Stafet-initiativerne er støttet af Det offentlige Netværk,som består af repræsentanter for det offentlige arbejdsmarked og Socialministeriet og finansieres af Socialministeriets virksomhedspulje. Det Personalepolitiske Forum besluttet at sætte ressourcer af til en intensiv indsats for arbejdsfastholdelse under og efter sygdom i Roskilde Amt Engageret projektleder søges. Snart vil amtet annoncere efter en projektleder,som skal ansættes for at sætte skub i initiativer,der kan sikre,at medarbejderne vender tilbage til arbejdspladsen efter sygefravær. Politikken for sygefravær er netop udarbejdet og vedtaget af Det centrale Hovedudvalg,CHU. Herunder også de nødvendige procedurer for at sikre en hurtig opfølgning på fraværet. Der er nedsat en styregruppe for personalepolitiske projekter med fire medlemmer af CHU. I forlængelse heraf er der sat mere søgelys på indsatsen for arbejdsfastholdelse for at sikre,at der kommer en effekt ud af initiativer mod sygefraværet og dets årsager. - Udover projektlederen etablerer vi en projektgruppe for arbejdsfastholdelse i Roskilde Amt. Den består af projektlederen og fem andre,en fra hver forvaltning. De skal i fællesskab kunne vejlede institutionerne i enkelte situationer,formidle viden og erfaring om arbejdsfastholdelse og medvirke til at motivere såvel forvaltninger som institutioner til at arbejde med projekter om fastholdelse. Ydermere skal projektgruppen støtte projektlederen,som ansættes for et år. Og endelig håber vi også i højere grad at få indarbejdet projektarbejdsformen som metode i organisationen,fortæller vicedirektør Jens Zacho Rasmussen. Gennem MED-strukturen vil alle institutioner i amtet blive opfordret til at udtænke deres eget projekt om arbejds- STAFETMODTAGER

3 prioriterer arbejdsfastholdelse højt Roskilde Amts politik for sygefravær tager udgangspunkt i ønsket om at fastholde medarbejdere efter sygdom. Derfor skal politikken betragtes som et redskab til at forholde sig til sygefraværet,bl.a. ved sygefraværssamtaler. Igennem disse skal der drages omsorg for medarbejderen ved at fokusere på fraværets årsag,som f.eks. kan være et belastende arbejdsmiljø. Nu er rammerne lagt for en sygepolitik i Roskilde Amt. Hvis en gymnasielærer som Niels Dreyer får sceneskræk eller bliver langtidssygemeldt,vil hans rektor på Solrød Gymnasium kontakte ham for at drøfte,om der kan gøres en særlig indsats for ham. Foto: Søren Madsen. fastholdelse. De udvalgte projekter,som CHU-styregruppen udvælger,vil få særlig opmærksomhed og støtte fra projektleder og projektgruppe Stafetten har inspireret Initiativet fra Det Personalepolitiske Forum med Stafetten har i høj grad inspireret og skubbet til tankerne om en øget indsats i amtet. Derfor har CHU også tidligt drøftet muligheden for at deltage i Stafetten for på den måde at vise hele organisationen i amtet,at der skal arbejdes seriøst med arbejdsfastholdelse. - Og idéen med Stafetten er jo netop,at vi skal lære af andre - og få vores erfaringer formidlet videre. Vi tror,at vi med de ressourcer,vi lægger i projektet om arbejdsfastholdelse kan lave ét godt projekt. - Når vi tager fat om fraværet og arbejdsfastholdelse,er det ikke,fordi vi har specielle problemer i Roskilde Amt med en fraværsprocent på ca 3,5. Men vi ønsker alligevel at arbejde seriøst med sygefravær og udvikle nye redskaber til at sikre en fastholdelse af medarbejderne,siger Jens Zacho Rasmussen. - I hovedudvalgets styregruppe har vi samarbejdet mellem ledere og medarbejdere om forskellige personalepolitiske projekter. Det har været spændende,og projekterne har vist,at man kan opnå en god effekt,når man går ind i et intensivt samarbejde,som kvalificerer indsatsen,hvis der samtidig er afsat de nødvendige ressourcer,forklarer lektor Niels Dreyer, som er medlem af CHU og har deltaget i styregruppens arbejde. Ingen omklamring - Vi ønsker med fraværssamtalerne at vise, at vi tager os af hinanden,uden omklamring. Både fraværspolitikken og arbejdsfastholdelsesprojektet vil forhåbentlig være med til at fastslå denne holdning. Vi skal bryde de tabuer,der er om sygefraværet og turde tale om vores egne problemer. Det kræver naturligvis et godt samarbejde med den daglige leder,men også at andre aktører inddrages,f.eks. medarbejderens bopælskommune,egen læge eller amtets egen arbejdsmedicinske afdeling,påpeger Jens Zacho Rasmussen. - Det er i al fald vigtigt,at ledelsen går ind i denne indsats med oprigtig interesse for medarbejderen. Vi håber,vi nu har nogle værktøjer,som kan videreudvikles,bl.a. gennem erfaringer med konkrete sager, supplerer Niels Dreyer. Statistikkerne viser klart,at længere fraværsperioder ofte fører til afsked med arbejdspladsen. - Én længere fraværsperiode betyder for en stor gruppe,at den er ude af arbejdsmarkedet efter to år,mens flere længere fraværsperioder betyder,at hele 80% er ude efter to år. Vi håber,vi med sygefraværspolitikken og arbejdsfastholdelsesprojektet kan ændre på dette ved at finde mere fleksible løsninger på problemerne,så f.eks. nødvendige ændringer i arbejdsindhold og arbejdspladsindretning foretages. Indsatsen er i al fald nu kommet på dagsordenen rundt på amtets arbejdspladser og i de lokale MED-udvalg,siger Jens Zacho Rasmussen. STAFETTEN 3

4 4 STAFETTEN Farsø vil finde årsager til fravær Omsorg og forebyggelse skal sikre, at sygefraværet falder, og de ansatte i Farsø kommune fastholdes længst muligt Vi kørte 120 dages reglen knaldhårdt, men da den blev afskaffet,gik vi i gang med en helt anden politik overfor de sygemeldte. Dog kunne de få deres job igen,hvis de blev raskmeldt indenfor seks måneder efter afskedigelsen. Nu har vi udarbejdet en politik,som har som mål at fastholde folk,at tage fat om fraværet gennem kontakt med den sygemeldte,samtale efter fire uger,og igen efter otte uger. Her tages årsagerne til fraværet op til undersøgelse fra forskellige vinkler. For vi vil først og fremmest finde årsagerne til fraværet,hvis vi kan gøre noget,f.eks. ved arbejdsmiljøet,fortæller kommunaldirektør Henning Olsen,som også er formand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Farsø Kommunes HSU har sideløbende med formuleringen af sygefraværspolitikken også udarbejdet en handlingsplan om forebyggelse af vold. Uden der er nogen aktuel anledning. Det er år siden,der har været et tilfælde af vold mod en kommunalt ansat,men hellere finde holdningerne frem nu,før spørgsmålet om en voldspolitik bliver aktuelt,mener udvalget. STAFETMODTAGER De to politikker hænger tæt sammen, med fælles udgangspunkt: medarbejderen skal fastholdes længst muligt. Også fordi Farsø Kommune forbereder sig på,at det bliver vanskeligere at rekruttere nye medarbejdere. Derfor er kommunen ydermere i gang med at overveje at ansætte voksenelever efter ikke at have haft elever i 10 år. Ikke kontrol, men omsorg - Det vigtigste for mig ved sygefraværspolitikken er,at medarbejderne finder ud af,at der ikke vil foregå kontrol af deres sygefravær fra ledernes side. Det handler om omsorg som udgangspunkt. Og lederne vil hjælpe de sygemeldte med at tage hånd om de forhold,der kan være årsag til fraværet. Det kan måske handle om en stol, der skal skiftes,eller et hjælpemiddel,som kan fjerne et problem. Derfor skal samtalen gennemføres,så problemet kan blive løst, mener Vibeke Eriksen,fællestillidsrepræsentant for FOA-medlemmerne og medlem af HSU. - Ja,det kan være rart nok,at leder en interesserer sig for,hvad man fejler. Men lederen må ikke gå i den grøft at ringe den morgen,man melder sig syg. Det,tror jeg nu heller ikke,sker. De forskellige intervaller for samtaler,der ligger i sygefraværspolitikken dækker godt i forhold til at følge rimeligt op på fraværet. Og drøftelserne i udvalget var da også helt smertefri. Først og fremmest var der behov for nogle sproglige formuleringer,som er enkle at forstå, supplerer næstformand i HSU og tillidsrepræsentant for lærerne Jens Hartvig Pedersen. Sygefraværspolitikken fastlægger,at det skal afklares,om der er behov for ændret indretning af arbejdspladsen eller en anden tilrettelæggelse af arbejdet i en periode eller måske permanent for at sikre,at den pågældende kan blive i sit job. En anden mulighed er nedsat tid for en kortere eller længere periode - eller omplacering i et andet job. Også fleksjob er en mulighed, hvis arbejdsevnen er ændret varigt,og andre indsatser ikke er tilstrækkelige. - Der er ingen tvivl om,at det belaster en lille afdeling meget,hvis én medarbejder bliver langtidssyg. Derfor tænker vi også på muligheden for at lave en 28-aftale,så der kan bevilges dagpenge fra første sygedag,og vi kan ansætte vikar i perioden. Det kunne være tilfældet med en kronisk syg, f.eks. med astma. Men vi fyrer ingen med uhelbredelig sygdom,pointerer Henning Olsen. Fælles ansvar for indsatsen I kraft af sygefraværspolitikken står kommunen nu med nogle regler,der er til at følge op på,mener de tre HSU-repræsentanter. Det er blevet et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere at stå for indsatsen. Tillidsrepræsentant,sikkerhedsrepræsentant,BST,ledere,læge og andre kan inddrages efter behov for at finde den rette løsning på fastholdelse af en medarbejder. - Vi har nu lavet ArbejdsPladsVurdering, APV,for hele ældreområdet og kan dér se sammenhængen med arbejdsmiljø og fravær,siger Vibeke Eriksen. Også i andre af kommunens institutioner gennemgås arbejdspladserne for at

5 sikre et godt arbejdsmiljø. Når skriveborde på rådhuset skiftes,anskaffes hæve-sænkeborde. Og alle skrivebordsstole er udskiftet efter en gennemgang af alle arbejdspladserne. Næste skridt for HSU er at tage fat i seniorpolitikken. Men de lokale samarbejdsudvalg skal involveres. - Vi vil have melding om,hvad de ønsker at prioritere i forhold til seniorpolitik. Der kan være forskelle i ansættelsesforholdet, som har betydning for,om folk har let eller sværere ved at klare jobbet og evt. få lettelse i jobbet. Mange vil sikkert gerne have reduktion i timetallet,især hvis de kan bevare pensionsordningen,selvom de går ned i løn,mener Jens Hartvig Pedersen. - Gennem Stafetten får vi nu sat mere fokus på arbejdsfastholdelse og sygefraværspolitik. Vi er som arbejdsgivere interesseret i at få analyseret risici ved vold,sygefravær og konfliktsituationer. Det er en anden måde at tænke på,og nu gælder det om at sende de signaler ud til medarbejderne: Vi handler anderledes nu, siger kommunaldirektøren. Derfor har alle medarbejdere modtaget pjecerne om såvel sygefraværspolitik som voldspolitik,ligesom de er orienteret om politikkerne på personalemøder. Margit Skylddal er glad for Farsø Kommunes indsats for arbejdsfastholdelse. Det har betydet, at hun i dag er ansat i et fleksjob i kantinen på rådhuset. Foto: Niels Reiter. STAFETTEN 5

6 6 STAFETTEN Det politiske bagland ønsker fastholdelse Amtsrådet i Nordjyllands Amt tog initiativet til, at såvel ledelse som medarbejdere i dag arbejder med talrige indsatser til gavn for arbejdsmiljøet og arbejdsfastholdelse af sygemeldte Arbejdsmiljøet har tidligt haft stor årvågenhed hos Amtsrådet i Nordjylland. Derfor bad den politiske ledelse i amtet for flere år siden direktionen om at være særlig opmærksom på arbejdsmiljøområdet. Naturligt førte denne interesse til en beslutning om oprettelse af egen BST. Siden er en række andre initiativer blomstret op,og også Det sociale kapitel med handling overfor sygefravær og arbejdsfastholdelse er kommet på dagsordenen i amtet. Amtsrådet besluttede i 1999,at sygefraværet hos medarbejderne skal reduceres med 10% over to år. Kravet fra Amtsrådet om nedsættelse af sygefraværet har ført til,at sikkerhedsorganisationen er blevet involveret aktivt i indsatsen for at reducere sygefraværet,bl.a. gennem drøftelse af sygefraværsstatistikker fire gange om året. Herudover er der nu tilbud til tillidsrepræsentanter og ledere om at deltage i kurser om Den nødvendige STAFETMODTAGER samtale for at gøre det lettere for lederne at gennemføre samtaler om sygefraværet. Sideløbende arbejdes der på at udarbejde samarbejdsaftaler mellem kommuner og f.eks. sygehuse om en hurtig indgriben ved sygefravær. Den første aftale er i hus mellem Hjørring Kommune og Hjørring/ Brønderslev Sygehus. Kort fravær falder - det længere stiger - Alligevel kan vi endnu ikke se,at sygefraværet falder. Det kortere fravær,under fire samlede uger,er faldet. Men tilsvarende er det længerevarende fravær steget. Og det er et fænomen,vi vil kigge på,ligesom vi ud af statistikken vil vurdere,om der skal tages særlige initiativer overfor specifikke faggrupper - og måske også i forhold til bestemte aldersgrupper. Vi kan i øvrigt se, at det ikke er de ældste medarbejdere,der har flest sygedage. Måske giver det stof til eftertanke. Men 10% s nedskæring af 10 gennemsnitlige sygedage er faktisk ret meget,for vi har jo ikke noget særlig højt sygefravær,siger personalechef i Nordjyllands Amt,Per Lund Sørensen. - Mange har været lidt famlende overfor,hvordan de kan gribe fastholdelse an. De har manglet redskaber,og indsatsen har ikke været integreret i institutionerne. Derfor har der også været stor interesse for at deltage i kurserne om sygefraværssamtalen. Men der mangler måske nok stadig redskaber,siger socialrådgiver Lise Rytter Krogh,som er ansat som projektkonsulent for arbejdsfastholdelse i Nordjyllands Amt. I amtet har Hovedudvalget arbejdet videre på det personalepolitiske plan med mål og idéer til at håndtere fravær. Den personalepolitiske fokusering har flyttet sig fra regler,pligter og rettigheder til et værdigrundlag om mål for personaleudvikling. Som støtte for en indsats for at nedbringe fraværet har Hovedudvalget udarbejdet et Idé- og Inspirationskatalog,som handler om sygdomshåndtering,ulykker og forebyggelse,fremme af sundheden,bl.a. ud fra beskrivelse af nogle af de projekter,der allerede er i gang. Mange steder er institutionerne kommet et godt stykke på vejen mod en effektiv indsats for at fastholde medarbejdere. Handler om holdninger - Men det er ikke nok,at vi her på Amtsgården laver planer for en indsats. De ansatte i køkkenet på et sygehus,på institutioner, på skoler o.s.v. må selv acceptere,at der måske skal ændres i vilkår,hvis en kollega Marianne rammes og skal have andre funktioner. Men det er fortsat sådan,at det er nemmere at skabe forståelse for,at f.eks. arbejdsfordelingen skal ændres,når det handler om kollega Marianne. Anderledes er det,når det handler om en,man ikke kender - en kommende kollega ude fra,mener Per Lund Sørensen. - Ja,det handler jo meget om holdninger. Medarbejderne skal ikke opleve det som en trussel om,at nye stakler skal ind på arbejdspladsen,men de skal gerne kunne se indsatsen som et personalepolitisk

7 forhold til medarbejderes omgivelser. Vi har regler om Det rummelige Arbejdsmarked. Vel kan de være lidt besværlige,men forstår man dem først,er mange forhindringer ryddet af vejen,siger Per Lund Sørensen. Sygeplejerske Dorit Noe kom ud for en trafikulykke for fem år siden. Efter en lang og sej genoptræning har hun været i arbejdstræning i et par områder,for at finde ud af,hvor hun bedst kunne klare at arbejde i et fleksjob. I dag arbejder hun to dage ad gangen på Børneafdelingen på Hjørring/Brønderslev Sygehus - det maksimale,hun kan klare (foto: Lars Horn/Baghuset) gode ud fra gode intentioner. Den holdning hjælpes bedst på vej,når de oplever,at en kollega fastholdes,eller en ny medarbejder fungerer i det nye job,mener Lise Rytter Krogh. Og det er netop også de oplevelser,den viden,som Lise Rytter Krogh er ansat til at formidle. Hun er ved at producere en avis med historier om de gode eksempler,om at det kan lade sig gøre at fastholde medarbejdere og integrere nye,hvis man som tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant tør gå hjem til arbejdspladsen og stå bag den indsats. Modvilje, hvis ansatte er presset Medarbejderrepræsentant i Hovedudvalget, HK-tillidsrepræsentant Jane K. Bertelsen, støtter også indsatsen for fastholdelse og integration. Men hun erkender,at det kan være svært at få forståelse hos medarbejderne for at tage hensyn til andre,når de selv føler sig presset i hverdagen. - Vi er da nødt til at tro,at vi kan flytte holdninger,og det er en udfordring at tænke i rummelighed på arbejdspladsen. Men det er i de lokale samarbejdsudvalg, der skal skabes forståelse,og diskussionen om værdier,etik og arbejdsmoral skal føres. Hvis der skal være plads til os alle,så nytter det ikke,at andre køres ned,fordi de også skal tage sig af de lidt skæve. Er folk presset,falder tolerancen over for dem,der er anderledes. Derfor kan det være en god idé at oprette en fælles pulje,så vikardækning kan klares på denne måde under sygdom frem for,at alle belastes af,at der er nogen sygemeldt,mener Jane K. Bertelsen,der også går ind for,at kurserne i den nødvendige samtale bliver obligatoriske,altså ikke noget,den enkelte kan sige nej til. - Oplysning om de gode eksempler er væsentlige. Når vi kan fortælle,at det ikke er så vanskeligt,som folk ofte tror,at ansætte Pernille,så tror jeg,at nogle af barriererne falder. Men der er hegnspæle,som skal flyttes,også inde i folks hoveder og i Stigning i fleksjob De aktuelle tal viser også,at der sker en positiv udvikling i antal fleksjob. 15. februar var der i hele Nordjyllands Amt 40 fleksjob, mens den seneste opgørelse siger 52 fleksjob. 68 er i skånejob,og i alt er der 209 ansat i særlige ordninger. - Vores indsats og forståelse af Det sociale Kapitel og Det rummelige Arbejdsmarked er nok lidt bredere her end andre steder,for vi har også jobtræning,servicejob, seniorpolitik og integration af etniske grupper med som elementer af indsatsen. Men nu er det op til de lokale Samarbejdsudvalg,ikke os centralt,at bestemme,hvordan politikken skal udmøntes lokalt. Nogle afdelinger har faste procedurer ved sygefravær og modtager sygefraværsstatistik hver måned. Lederen tager så direkte kontakt med den sygemeldte efter f.eks. 20 eller flere sygedage. Samtalen skal gerne munde ud i indsats for at komme tilbage,om ændrede vilkår - eller en afsked, hvis det viser sig,at det ikke er muligt at vende tilbage,fortæller personalechefen. - Og her er der nok nogle ledere,som er bekymret for den samtale og konsekvenserne for den enkelte. Lidt berøringsangst kan måske spores. Det,håber vi,at kurserne kan gøre noget ved,indskyder Lise Rytter Krogh. STAFETTEN 7

8 8 STAFETTEN Svendborg ønsker at fastholde flere En række forskellige initiativer i Svendborg Kommune har for alvor fået medarbejdere og ledelse til at engagere sig i sygefravær, arbejdsmiljø og arbejdsfastholdelse Den sygdomspolitik,som Svendborg Kommune vedtog i december 1999, har fastlagt nye rammer for at nedbringe sygefraværet og fastholde medarbejderne. Allerede på et meget tidligt tidspunkt i et sygefravær,efter blot en uge,er det lederens pligt at kontakte den syge f.eks. telefonisk. I nogle tilfælde vil kontakten endda ske tidligere. Hensigten er at skabe en tidlig klarhed om sygdomsforløbet og sygdommens varighed, men også at vise større omsorg. - Vi håber,at sygdomspolitikken vil ændre holdninger,så vi fastholder flere end tidligere. Primært vil vi forsøge at fastholde frem for at sige medarbejdere op,men det er først i år,der virkelig er sket noget på det område. Men på Ældreområdet,som jo er det største risikoområde i forhold til det fysiske arbejdsmiljø og belastninger,er der igennem flere år taget en række initiativer for at fastholde de ansatte. Det seneste år har andre områder også arbejdet med fastholdelses-perspektivet,fortæller personalechef Eva Hansen,Svendborg Kommune. Indsatsen kan pege i flere retninger. Men grundlæggende er der behov for større STAFETMODTAGER Rita Hardis er en af de hårdt belastede medarbejdere,som har fået tilbud om gratis styrketræning og massage og har haft stort udbytte: smerterne er forsvundet,til gavn for både arbejdsliv og privatliv. Men det er nødvendigt at holde træningen ved lige,påpeger hun (foto: Ulrik Borgermann PF/Fyn)

9 åbenhed om både arbejds- og privatliv,når der skal drøftes årsager til fravær og findes løsninger på f.eks. ændret arbejdsevne. Fleksjob kan være en af udvejene,men også midlertidigt nedsat arbejdstid, jælpemidler i det daglige eller delvis raskmelding er blandt mulighederne. Samtidig er holdninger og ansvar for kollegaer også til debat, når en ansat vender tilbage på ændrede vilkår. - Det er noget,vi har snakket meget om. Når det gælder en kollega,der f.eks. bliver nødt til at skifte til et fleksjob,kan vi nok leve op til ansvaret,men handler det om at sige ja til én udefra,der ikke kan klare sig eget fag,er det straks sværere. Vi fokuserer nok en del på,om medarbejderne har den nødvendige uddannelse og dermed de rette kvalifikationer,siger social- og sundhedshjælper Rita Pilegaard Nielsen,der også er sikkerhedsrepræsentant,fællestillidsrepræ sentant for FOA-medlemmerne og næst-formand for mrådesamarbejdsudvalget i Ældreområde Nord. Primært egne medarbejdere - Indsatsen er nu også primært rettet mod egne medarbejdere,både ud fra vores personalepolitik og sygdomspolitikken. Vi har alene i år haft otte medarbejdere,som vi har støttet i samarbejde med socialforvaltningen og fagforeningen. Samarbejdet fungerer rigtig godt,og det er vigtigt,når de bedste løsninger skal findes. Men også lederne spiller en væsentlig rolle,og de er meget positive overfor individuelle løsninger,når blot de kan få økonomien til at hænge sammen,siger Eva Hansen. - Og sidste år gik vi ind at forhandle løn for ansatte i fleksjob på lige fod med kollegaer. De er medarbejdere helt på lige fod med andre og bliver værdsat og taget hånd om på en flot måde,supplerer Rita Pilegaard Nielsen. Svendborg har siden midten af 90 erne taget mange initiativer på arbejdsmiljøområdet,først og fremmest det fysiske. Især på Ældreområdet,som er mest belastende. Fremover vil der blive mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø i hele kommunen. - Der har været mange initiativer på Ældreområdet om arbejdsmiljø og bedre arbejdsliv. Det har betydet,at medarbejderne synes,vi har et godt arbejdsmiljø og er glade for at arbejde her. Når vi har fået skabt en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø,øges effektiviteten,så det kommer både arbejdsplads og medarbejdere til gavn,mener Rita Pilgaard Nielsen, som opridser nogle af de mange initiativer, der er sat i gang: I hendes Område Nord blev det foreslået at udgive en lille avis,som samler information om,hvad der sker. Der er etableret Det rykker,tilbud om gymnastik og zoneterapi, Spas og spis,med samvær om god mad og hygge, Tag ud og gå,få kondi som få for hele familien med pedellen som initiativtager,styrketræning med rabat på de eksisterende træningscentre samt Svøm og leg, som også er for hele familien. Sket en holdningsændring - Vi startede meget tidligt med løfteteknikkurser på ældreområdet,og det kan vi mærke en effekt af i dag i form af færre skader,supplerer Eva Hansen. Men det er ikke kun kurserne,der har hjulpet. Der er også arbejdet bevidst med at ændre holdningen til at bruge hjælpemidler,især i de ældres eget hjem. Der er produceret en video, Pas på din ryg med tilhørende dialogspil,som tager fat om forskellige situationer. - Det er en aktiv måde at ændre holdninger på,mener Eva Hansen og fortsætter: - Noget,der har været afgørende for de mange initiativer,er,at det er medarbejderne selv,tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant,som har taget initiativet. Samtidig er der stor åbenhed og imødekommenhed overfor nye idéer,påpeger hun. To initiativer har givet Herkules Rygpriser fra PenSam til medarbejderne: videoen og en opfindelse til at forbedre en støvsugers skaft. - Vores ArbejdsPladsVurdering har betydet meget for arbejdsmiljøet på Ældreom-rådet. Alle hjem,vi besøger,er blevet gennemgået af tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant. Herudover kan vi fortælle om ønsker til ændringer, også ude i det enkelte hjem,og arbejdssituationerne bliver efterfølgende gennemgået af sektionslederen,som også laver APV fra nye hjem for at checke,om arbejdsmiljø og hjælpemidler er i orden, siger Rita Pilgaard Nielsen. Engagementet er stort hos medarbejderne,men Rita Pilegaard Nielsen må erkende,at ressourcerne ikke rækker til alt. Hun så gerne,at Område Nord afprøvede Det sociale Indeks,som Socialministeriet har udarbejdet,men der er ganske enkelt ikke tid lige nu. De mange initiativer på Ældreområdet er på vej til at sprede sig til andre områder. Modellen kan i al fald bruges og vil blive det Seniorpolitik er et af de tværgående områder,som der også er opmærksomhed på,men endnu er der ikke særlig mange konkrete initiativer for at fastholde medarbejdere. Det skyldes bl.a.,at det ikke er svært at tiltrække medarbejdere. En af de muligheder,de ældre medarbejdere har,er at få en aftale om at gå ned i tid og bevare pensionens størrelse. Nytter indsatsen så noget? Indtil videre tegner sygefraværet i hele kommunen til at falde fra 5,02 i 1999 til 4,46 i år. Og antal opsigelser pga. sygdom forventes også at falde pænt i år. På Ældreområdet er fraværet faldet fra 5,31% i 1997 til 4,44% i 1998 og sidst 4,17 i STAFETTEN 9

10 10 STAFETTEN Efter en trafikulykke var sygehjælper Birthe Aarenstup sygemeldt i et halvt år,indtil hun havde kræfter og mod på at arbejdstræne på nedsat tid. I kraft af imødekommende medarbejdere og ledere gik det støt fremad,og tre måneder senere kunne hun genoptage jobbet på et plejehjem i Kerteminde i fuldt omfang (foto: Ulrik Borgermann/PF FYN) Holdningen til seniorer er ændret i Kerteminde Tidligere tiders politik om bare at komme af med de ældste medarbejdere i kommunerne er forkastet. Fremtidige problemer med at rekruttere nye medarbejdere har medvirket til Kerteminde Kommunes ønske om at fastholde seniorernes erfaringer længst muligt - Før var seniorpolitikken også i Kerteminde Kommune nærmest baseret på afvikling af alle ældre medarbejdere. I dag går vi helt andre veje,bl.a. fordi vi forventer at få svært ved at rekruttere nye medarbejdere. Men folk over 50 år er jo heller ikke brændt ud,siger kommunaldirektør Carsten Møller,som er formand for HovedSamarbejdsUdvalget,HSU. - Tværtimod kan vi vel sige,at de ældre nærmest er guld værd for en kommune STAFETMODTAGER med de erfaringer,de har. Vi har mange over år,og mange vil gerne have en ordning,f.eks. med nedsat tid,for at blive. Ellers vil nogen gå,supplerer næstformand i HSU,sygehjælper Lisbeth Høj,der også er fællestillidsrepræsentant i Ældresektoren. - Drøftelserne om en seniorpolitik er nu i gang - og selve den proces,der er sat i gang er væsentlig. For den inddrager stort set alle ansatte. Vi oplever her,at mange er interesseret i fleksible ordninger. De ønsker vil vi være meget interesseret i at følge for at fastholde folk. Vi skal nok være med til at udfylde rammerne,som de konkrete aftaler kan indgå indenfor,siger personalechef Kent Stephensen. Seniorpolitikken er endnu ikke vedtaget i en endelig form. Rammerne sigter mod at omfatte alle over 50 år samt personer med handicap. Samtidig lægges der også vægt på,at virksomheden Kerteminde Kommune er socialt ansvarlig og viser hensyn til seniorernes fysiske og psykiske formåen. Kommunen skal bekymre sig om de ansatte,fordi de er den største ressource. Hensigten er at fastholde ekspertise og erfaring sideløbende med,at der også skal kunne ske en fornyelse af arbejdskraften. Også lederne tænkes der på med mulighed for oprettelse af retrætestillinger,hvis der spores tendenser til udbrændthed. Også chef på nedsat tid - Folk har nok mere tidligere kæmpet for status og job,hvor de i dag gerne indgår aftaler om ændrede vilkår og måske nedsat tid. Og det kan sikkert også nok lade sig gøre som chef,der jo forventes at være på toppen hele tiden. Men det kræver,at der udvises fleksibilitet fra alle sider - og at kollegaerne også accepterer muligheden for,at cheferne går ned i tid,mener Carsten Møller. Nogle af de redskaber,der kan indgå i seniorpolitikken er - udover nedsat arbejdstid: Omlægning af arbejdsopgaver, jobrotation,seniorer som støttepersoner for yngre kollegaer,fratrædelsesordninger, delpension,vikarkorps af seniorer samt kurser for at sikre en mere glidende overgang til pensionisttilværelsen. - Jeg tror,vi med de gode rammer kan få noget godt ud af seniorpolitikken. - Ligesom vi har oplevet med vores sygepolitik. Den har fungeret optimalt i flere tilfælde,bl.a. i forhold til trafikskadede. Én er startet på fuld tid igen nu,et år efter et trafikuheld,men har været i gang i nogle timer det seneste halve år. Kollegaer giver da også udtryk for,at det er en del af helbredsprocessen,at kommunen giver dem mulighed for en delvis raskmelding. De får en psykisk støtte gennem den politik,siger Lisbeth Høj. Medarbejderen er betydningsfuld - Selvfølgelig koster det noget at have den holdning og politik,men der er god samfundsøkonomi i at holde på medarbejderne. Vigtigst er det dog at vise den enkelte,at det er betydningsfuldt for kommunen at beholde medarbejderen,uanset hvilken situation vedkommende er i,siger Kent Stephensen og fortsætter: - Kompetence og jobudvikling er andre elementer,vi gerne vil sætte ind med. Det er en form for forebyggelse i forhold til fastholdelse af den enkelte leder. Men det er også et tilbud til lederne om,at vi forventer,de f.eks. følger et uddannelsesforløb,så de lever op til kommunens krav om at udvikle sig som ledere,siger han. Kerteminde Kommune har ikke tænkt sig at lade personalepolitikken,herunder seniorpolitikken,samle støv. Tværtimod vil den kontinuerligt ændre sig i forhold til behov og udvikling af nye initiativer,mener kommunens repræsentanter.

11 Bliv et par år mere i Næstved Kommune Udviklingen af en seniorpolitik i kommunen har i de seneste par år været genstand for stor opmærksomhed hos medarbejdere og ledelse - ud fra devisen: hvad skal der til for, at de ældre medarbejdere fortsat har lyst til at arbejde i kommunen? En aktiv seniorpolitik kalder Næstved Kommune initiativet,der skal sikre,at kompetente ældre medarbejdere fortsat vælger arbejdslivet frem for efterlønslivet,når de har rundet de 62 år. I 1998 satte politikere,ledelse og medarbejdere sig for at kigge nærmere på årsager til,at ansatte havde forladt kommunen,før de skulle. Hvad skulle der til,for at de havde valgt at blive i stedet? Og hvad ønsker de nuværende medarbejdere af udfordringer i jobbet,særlige ordninger og hensyn for,at de vil tilbringe de sidste år af arbejdslivet i kommunens tjeneste? Igennem to undersøgelser og to rapporter er der kommet en række bud på, hvad der kan medvirke til jobfastholdelse. Overordnet har medarbejdere og ledelse været enige om,at seniorpolitikken både skal være til gavn for den ansatte og for arbejdspladsen. Den ældre ansatte skal kunne fastholdes gennem forskellige initiativer,men det skal også være muligt at trække sig tilbage,hvis det er det primære ønske. - Den proces,vi har været igennem med udviklingen af en seniorpolitik,har givet samtlige medarbejdere og ledelseskategorier STAFETMODTAGER mulighed for at få indflydelse og blive hørt. Og vi har nu fået udarbejdet et idékatalog, som ridser op,hvad der skal til for at arbejde mere proaktivt med seniorpolitikken. Idékataloget falder i to felter: Det ene handler om,hvad vi griber til som arbejdsgiver og organisation for at fastholde de ældre? Det andet er indtænkning af seniorpolitikken i kompetenceudvikling,forklarer kulturdirektør Per B. Christensen og fortsætter: Jobudvikling i tide - Tidligere knyttedes seniorpolitik ofte sammen med mulighed for en aftrædelsesordning,men det er noget,vores projekt netop forsøger at vende,så vi fastholder folk i at blive i organisationen. Vi vil derfor til at arbejde med kompetenceudvikling i jobbet over et livsforløb,så der sættes ind med jobudvikling i tide. Og ikke kun i perioden efter de 55 år. - Kompetenceudvikling skal der satses på,hvor engagementet er på vej ned ad bakke,for at sikre,at det fortsat er interessant at være her. Vi har som arbejdsplads brug for at fastholde medarbejderne,uanset om de er 62,55 eller 45 år. For at sikre det mål må vi både arbejde med arbejdstid, arbejdets tilrettelæggelse og medarbejderudviklingssamtalen. Og selvfølgelig skal der også være mulighed for at få hjælpemidler, hvis der er fysiske hindringer for medarbejdere,siger Per B. Christensen. - Med Stafetten vil vi sætte yderligere fokus på udvikling af personalet,og vi håber,at samarbejdsudvalgene vil spille med,når der f.eks. skal drøftes kompetenceudvikling og arbejdsmiljø. Det viser sig i undersøgelsen,at hvis de ansatte hele tiden får tilført ny viden og er tilfredse med jobbet,er det ikke et spørgsmål om alder. Så bliver de,mener udviklingskonsulent Peter Sparre Andersen,som har stået for en del af projektet sammen med personalekonsulent Helle Jensen og konsulenter udefra. I kraft af projektet har kommunen fået nogle gode kort på hånden. Viden om medarbejdernes holdninger og ønsker er kortlagt,og idékataloget er fyldt med forslag, som kan inspirere til en videre indsats i de enkelte afdelinger og institutioner. - Politikken er også på plads,og det baner vej for at kunne løse konkrete forhold for den enkelte seniormedarbejder. Men det skal ske i dialog mellem leder og medarbejder,og her efterlyser medarbejderne, at ledelsen fortæller mere om dens syn på seniorpolitik. - Nu skal vi i gang med at fortælle mellemledere mere om seniorpolitikken og de redskaber,der er til rådighed for at fastholde ældre medarbejdere. Og vi skal samtidig udbrede viden om emnet til medarbejdergruppen generelt. Så de også får et ejerskab til det,der flyttes,siger Per B. Christensen. Flere initiativer på vej Selvom projekt En aktiv seniorpolitik er slut,er Næstved Kommune langt fra færdig med initiativer på seniorområdet. - Vi vil i gang med at lave forsøgsprojekter med hjemmearbejdspladser for seniorer. Vi har fået støtte fra Forskningsministeriet Fortsættes Dagplejer Henny Weber er som 55-årig en af de medarbejdere i Næstved Kommune,som håber, seniorpolitikken vil gøre det muligt at få en jobmæssig nedtrapning,f.eks. færre børn eller færre dage på højt aktivitetsniveau (foto: Hans Strømsvik) STAFETTEN 11

12 Fortsat til at forsøge at etablere arbejdspladser hjemme for folk fra 55 år og opefter. Ikke hele tiden,men en-to dage om ugen i hjemmet, så de fortsat har deres sociale liv på arbejdspladsen i kommunen, fortæller Helle Jensen. Antallet af timer,de ældre medarbejdere arbejder i,er afgørende for mange,om de har lyst til at fortsætte i jobbet. Nedsat arbejdstid står højt på ønskesedlen,hvis der skal være noget ved at være ansat også som 65-årig. Men det er der intet nyt i,og kommunen har jævnligt indgået aftaler med seniorer om nedsat tid. - Vi har også et eksempel på en tidligere teknisk direktør,som har ønsket at gå over til en anden status frem for fortsat at have toplederansvar. Det er jo også et godt signal at sende til alle medarbejdere - i forhold til fastholdelse,mener Helle Jensen. - Men det er dagligdagen ude på institutionerne,at indsatsen skal styres. Ud fra ønsker,politikker og instrumenterne,som de kan bruge efter behov,påpeger Per B. Christensen. - Og der er ingen bestemte regler,som skal følges. Der er sat noget i gang nu,som kan ændres hen ad vejen - ud fra ønsker og idéer. Seniorpolitikken skal være præget af udvikling,fastslår Peter Sparre Andersen. STAFETTEN Nummer 2 - Oktober 2000 Nyhedsmagasin fra Det Personalepolitiske Forum om arbejdsfastholdelse Hvem og hvad er Det Personalepolitiske Forum? DET PERSONALEPOLITISKE FORUM er et debatforum,som er nedsat af overenskomstparterne på det (amts)kommunale område. Det Personalepolitiske Forum ønsker gennem dialog og debat at inspirere de (amts)kommunale arbejdspladser til at sætte fokus på behovet for en aktiv og synlig personalepolitik. Medlemmerne af Det Personalepolitiske Forum er følgende: Fra (amts)kommunal side: Ole Andersen,formand, Kommunernes Landsforening Aleksander Aagaard, Kommunernes Landsforening Svend Aage Hansen, Kommunernes Landsforening Kristian Ebbensgaard, Amtsrådsforeningen Søren Eriksen, Amtsrådsforeningen Jens Kramer Mikkelsen, Københavns Kommune John Winther,Frederiksberg Kommune Fra KTO s side: Jette Søe,næstformand, Dansk Sygeplejeråd Inger Bolwinkel, Forbundet af Offentligt Ansatte Kim Simonsen, HK/Kommunal Karsten Holst Nielsen, Lærernes Centralorganisation Jacob Bang, Pædagogisk Medhjælper Forbund Anne Worning, Dansk Socialrådgiverforening Johanne Bratbo, Akademikernes Centralorganisation Kaj Frederiksen, Socialpædagogernes Landsforbund Udgiver: KL: Kommunernes Landsforening, ARF: Amtsrådsforeningen og KTO: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Redaktion: Journalist Stig Petersen, Kommunikator,tlf , hjemmeside: Ansv. red.: Turid Eikeland,KL Design, produktion og tryk: Datagraf Auning as Oplag: 4000 eks. Ekstra eksemplarer fås hos KL: Dorthe Morberg Madsen, , ARF: Lisbeth Rye Sørensen, , KTO:

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Forord. Vi skal arbejde på flere fronter forebygge,

Forord. Vi skal arbejde på flere fronter forebygge, Forord Region Syddanmark er en social an svar lig arbejdsplads. Som den største arbejdsplads i Syddanmark har vi et ansvar i forhold til de medarbejdere, der er ansat i dag og dem der bliver ansat i fremtiden.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 Fire kommuner og to amter indleder Stafetten, som i det kommende år vil sætte mere fokus på arbejdsfastholdelse

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

Sygemeldt hvad nu...?

Sygemeldt hvad nu...? Guide til den svære samtale Sygemeldt hvad nu...? Gode råd til sygefraværspolitik Spil en aktiv rolle ved langtidssygemeldinger Forslag til hvordan en samtale ved sygemeldinger forberedes og gennemføres

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Socialt kapitel i Region Syddanmark

Socialt kapitel i Region Syddanmark Socialt kapitel i Region Syddanmark Forord Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsplads. Som den største arbejdsplads i regionen har vi et ansvar, overfor både de medarbejdere der er ansat og

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Designlinjen.dk Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller bestilles i trykt udgave

Læs mere

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Dato: 18-04-2007 Sagsnr.: 2007-5653 Dok.nr.: 2007-57707 Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Sygefraværsstatikken for hele 2006 viser, at sygefraværet i forvaltningen ligger på

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 14. maj 2008 Mødelokale 120. Brønderslev Rådhus kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat... 1

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 1. Jeg har et godt kendskab til personalepolitikken på min arbejdsplads? Helt enig 29% Enig 47% Hverken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere