September Slutevaluering. Af projektet Når arbejdsdagen skal generobres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2010. Slutevaluering. Af projektet Når arbejdsdagen skal generobres"

Transkript

1 September 2010 Slutevaluering Af projektet Når arbejdsdagen skal generobres

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. OM PROJEKTET 4 3. SLUTEVALUERINGEN 5 Formålet... 5 Evalueringsdesign og metoder HOVEDKONKLUSIONER FRA SLUTEVALUERING 8 Projektets mål... 8 Målgruppe og profil... 8 Sammenfatning af projektets resultater og effekter... 9 Sammenfatning af projektets erfaringer MÅLGRUPPE OG PROFIL AF PROJEKTETS SYGEDAGPENGEMODTAGER E 15 Målgruppe og visitation Profil af sygedagpengemodtagere i projektet PROJEKTSAGERNE: RESULTATER OG EFFEKTER 20 Udgangspunktet - Sammenligning af Nord og Syd ved baselinegrupperne Projektsagernes varighed - sammenlignet med kontrolgruppe Kvaliteten af afsluttede sygedagpe ngeforløb kontrolgruppe og projektgruppe Delkonklusion på projektets resultater og effekter PROJEKTERFARINGER 27 Virkningen af en specialindsats for målgruppen Opkvalificering og nye metoders effekt Nye redskaber og fælles systematik Samarbejdspartnere og snitfladeproblematikker BRUGERUNDERSØGELSEN 38 Forventninger til sagens varighed og afslutning Forventninger til og oplevelser med sagsbehandlingen Samlet tilfredshed med sagsbehandlingen i projektet

3 9. ARBEJDSGIVERES ERFARI NGER MED MÅLGRUPPENS SYGEMELDINGER 46 Det problematiske sygefravær Tegn på, at sygemelding er undervejs Fastholdelse muligheder og redskaber Samarbejde med læger, jobcenter og faglige organisationer BILAG 1 BEGREBSDISKUSSION 49 BILAG 2 GUIDELINES TIL TELEFO NPRÆSENTATION 50 BILAG 3 - INDKALDELSESBREV

4 1. INDLEDNING Projekt Når arbejdsdagen skal generobres er gennemført i perioden 1. oktober 2008 til ultimo september 2010 af Jobcenter Århus. Projektet er finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø. DISCUS har som ekstern evaluator foretaget løbende erfaringsopsamling og analyser og har udarbejdet en midtvejsevaluering (november 2009) samt denne slutevalueringsrapport. Jobcenter Århus har med projektet Når arbejdsdagen skal generobres ønsket at gennemføre et metodeudviklingsprojekt med fokus på sygedagpengemodtagere med diffuse/komplekse lidelser med henblik på at sætte tidligere ind med det rigtige tilbud i nye sygedagpengesager og dermed afkorte sygeforløbene at hjælpe borgere med langvarige sygeforløb tilbage på arbejdsmarkedet at opbygge spidskompetencer i at arbejde med målgruppen samt introducere og afprøve coach-baserede metoder i dialogen med borgere med diffuse/komplekse lidelser. Denne slutevaluering samler op på projektets erfaringer og resultater, effekten for målgruppen og brugertilfredshed i projektet. Desuden gives der i evalueringen anbefalinger til, hvilke af projektets metoder, der med fordel kan implementeres i det øvrige jobcenter og evt. andre steder. 2. OM PROJEKTET Det overordnede formål med forsøgsprojektet er at udvikle nye metoder til at følge op på personer, som er sygemeldte på grund af diffuse/komplekse lidelser fx stress, depression, fysiske lidelser i kombination med psykiske og/eller sociale problemer. De nye metoder skal sikre, at kvaliteten i afklaringen udvikles, og andelen af langvarige sygedagpengesager nedbringes. Metoderne skal i første omgang afprøves i et specialteam i Jobcenter Århus Syd men ønskes i sidste del af projektperioden udvidet til også at omfatte jobcentrene Nord, Vest og Centrum. Specialteamet består af sagsbehandlere og en projektleder, der får opbygget særlige kompetencer til at håndtere sager, som skyldes diffuse og komplekse lidelser. Dette specialteam skal sammen med relevante videnspersoner udvikle og afprøve metoder, som egner sig specielt til disse typisk meget svære og langvarige sager. Målgruppen for indsatsen er sygedagpengemodtagere med diffuse og komplekse lidelser tilknyttet Jobcenter Syd

5 Delmålene i projektet er at op mod 80 sygedagpengemodtagere modtager indsats fra projektet i Jobcenter Århus Syd at opkvalificere sygedagpengesagsbehandlere og udvikle metoder til håndtering af vanskelige sygedagpengesager, som skyldes diffuse og komplekse lidelser at sygedagpengemodtagere oplever et kvalitetsløft i sagsbehandlingen (dvs. oplever en sagsbehandling, som er relevant, kompetent og løsningsorienteret samt oplever, at de bliver hørt og inddraget undervejs) at nogle af sagerne afsluttes tidligere og på en mere hensigtsmæssig måde i kraft af opkvalificeringen og de nye metoder at sagsbehandlerne opnår øget viden om sagsforløb forårsaget af diffuse lidelser at der oparbejdes viden om virkningen af at visitere sygedagpengemodtagere med diffuse lidelser til et specialteam. 3. SLUTEVALUERINGEN Formålet Det overordnede formål med evalueringen er at undersøge, om projektet lever op til de opstillede mål. Målet med evalueringen i øvrigt er at undersøge, om borgernes forventninger til sygedagpengesagsbehandlernes indsats bliver indfriet samt undersøge specialteamets og de øvrige sagsbehandleres (der har modtaget undervisning i metoderne) vurdering af opkvalificeringen og metodeudviklingsprojektet i øvrigt. Slutevalueringen samler derfor op på projektformål, indhold og omfang resultater set i forhold til projektets mål effekt for målgruppens sager sygedagpengesagsbehandleres erfaringer med de nye metoder brugertilfredshed og vurdering af forløbet arbejdsgiveres erfaringer med denne type sygemeldinger. Evalueringsdesign og metoder Der evalueres såvel kvantitativt som kvalitativt i evalueringen (registerdata, spørgeskemaer og interview). Registerdata Både i midtvejs- og slutevaluering inddrages beskæftigelsesafdelingens dokumentation på projektsagerne. Det omfatter registerdata for sagstal, sagstyper, sygemeldingsårsag, personkarakteristika, sagens varighed, foreløbig status på sagen mm. I forbindelse med slutevalueringen har beskæftigelsesforvaltningen desuden udarbejdet en kvantitativ analyse af projektsagernes varighed og afslutningsårsag sammenlignet med en kontrolgruppe fra Jobcenter Nord (en sammenlignelig gruppe sager, der har modtaget normalindsatsen). Beskæftigel

6 sesafdelingen tilvejebringer således dokumentationen for konkrete effekter af de nye metoder i projektet, som er indarbejdet i denne evalueringsrapport. Spørgeskemadata Som en del af evalueringen er der gennemført en brugerundersøgelse, der bygger på de sygemeldtes besvarelser af i alt to typer spørgeskemaer. Der er således udviklet to typer spørgeskemaer, der er blevet udfyldt af sygedagpengemodtagere, som er visiteret til projektet. Det første spørgeskema er udfyldt ved sagens begyndelse i forbindelse med det første møde med sagsbehandleren og afdækker sygedagpengemodtagerens forventninger til indsatsen fra kommunen. Det andet skema er udfyldt, når borgerens sag er afsluttet eller senest 1. maj 2010 og afdækker de faktiske oplevelser med sagsbehandlingen under sygedagpengesagen. De samlede resultater af første og anden spørgeskemaundersøgelse behandles her i slutevalueringen. Der er desuden gennemført 14 kvalitative interview med borgere fra projektet. Af de samlede 87 sygemeldte borgere i projektet, har 51 udfyldt spørgeskema 1 og 42 har udfyldt skema 2. På trods af, at ikke alle har udfyldt skemaet er det en svarprocent som må betragtes som helt god. Det varierer imidlertid meget fra spørgeskema til spørgeskema, hvor konsekvent den sygemeldte har været med at få svaret på alle spørgsmål i skemaet. Dette er et almindeligt problem ved brug af spørgeskemaer, som udfyldes i en papirversion af borgeren selv, da der ikke er nogen mulighed for at sikre, at respondenten ikke springer over eller glemmer at besvare spørgsmål. Derfor er der ikke på alle spørgsmål i brugerundersøgelsen opnået et fuldt antal besvarelser. Interviews I slutevalueringen er der gennemført en række interview med involverede medarbejdere og ledere fra jobcentret. Som del af brugerundersøgelsen er der som nævnt ovenfor gennemført 14 borgerinterview. Desuden er der lavet en mindre interviewundersøgelse blandt arbejdsgivere, hvor en medarbejder har haft en sygedagpengesag i projektet. De forskellige interview i evalueringen er således: Fokusgruppeinterview med specialteamet (sagsbehandlerne i projektet) Fokusgruppeinterview med virksomhedskonsulenter og sygedagpengesagsbehandlere fra de øvrige centre, som har deltaget i samme opkvalificeringskursus som specialteamet Interview med afdelingsleder og projektleder fra Jobcenter Århus Syd Interview med sociallæge og psykolog fra centerteamet 14 individuelle borgerinterview med sygemeldte som har haft en sygedagpengesag i projektet 12 individuelle telefoninterview med arbejdsgivere, hvor en medarbejder har haft en sygedagpengesag i projektet. Interviewet med specialteamet samler op på sagsbehandlernes erfaringer med opkvalificeringen, implementeringen af nye metoder i sagsbehandlingen, det øgede samarbejde med - 6 -

7 sociallæge og psykolog (herefter kaldet centerteam) og virksomhedskonsulenter samt de samlede erfaringer med projektet. I slutevalueringen er der også gennemført interview med centerteamet på Jobcenter Syd, som omfatter en sociallæge og en psykolog. Centerteamet udgør et rådgivende team for sagsbehandlerne, når det drejer sig om læge- og psykologfaglige aspekter i en sag. Der er, som del af brugerundersøgelsen, i evalueringen gennemført 14 kvalitative interview med sygemeldte borgere, som har deltaget i projektet. Alle 14 borgere er indledningsvist kontaktet per telefon og har takket ja til at være med i evalueringen. Interviewene er efter borgerens eget ønske gennemført enten i borgerens eget hjem eller hos DISCUS. Interviewene har fokuseret på optakten til sygemeldingen, arbejdsgivers rolle under sygemeldingen, oplevelser med sygedagpengesagsbehandlingen og sagens udfald. Der er lavet 12 korte telefoninterview med arbejdsgivere, hvor en medarbejder i projektperioden har haft en sygedagpengesag i projektet. Fokus i interviewene har været på arbejdsgiverens generelle erfaringer med håndtering af langtidssygemeldinger, især når det gælder sygemeldinger, hvor årsagen er psykiske (fx stress og depression) eller komplekse lidelser

8 4. HOVEDKONKLUSIONER FRA SLUTEVALUERING Projektets mål Projektets hovedformål har været at udvikle og afprøve metoder til at følge op på personer, som er sygemeldt på grund af diffuse/komplekse lidelser. De to hovedformål i projektet er 1. at kvaliteten i afklaringen udvikles 2. at andelen af langvarige sygedagpengesager nedbringes Herunder har delmålene været at op mod 80 sygedagpengemodtagere modtager indsats fra projektet i Jobcenter Århus Syd at opkvalificere sygedagpengesagsbehandlere og udvikle metoder til håndtering af vanskelige sygedagpengesager, som skyldes diffuse og komplekse lidelser at sygedagpengemodtagere oplever et kvalitetsløft i sagsbehandlingen (dvs. oplever en sagsbehandling, som er relevant, kompetent og løsningsorienteret og oplever, at de bliver hørt og inddraget undervejs) at nogle af sagerne afsluttes tidligere og på en mere hensigtsmæssig måde i kraft af opkvalificeringen og de nye metoder at sagsbehandlerne opnår øget viden om sagsforløb forårsaget af diffuse lidelser at der oparbejdes viden om virkningen af at visitere sygedagpengemodtagere med diffuse lidelser til et specialteam Målgruppe og profil Målgruppe Målgruppen for projektet er sygemeldte borgere med diffuse/komplekse lidelser. Definitionen af disse to begreber er blevet præciseret undervejs i projektet: Diffuse lidelser er en tilstand, hvor det ikke, trods grundige undersøgelser, er muligt at tilskrive symptomerne nogen medicinsk/kirurgisk eller organisk forklaring, og hvor der derfor ikke kan stilles en diagnose. Det er derfor først muligt efter et længere forløb at afgøre om en sygemelding skyldes en diffus lidelse. Komplekse lidelser dækker over et sygdomsbillede sammensat af flere forskellige lidelser og problemstillinger, som kræver forskelligartet behandling fx flere fysiske lidelser eller fysiske lidelser i kombination med psykiske og/eller sociale problemer. I den optik er komplekse lidelser ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der også er tale om diffuse lidelser. Dog vil tilfælde, hvor der viser sig at være tale om diffuse lidelser, ofte kunne betegnes som komplekse sygdomsforløb

9 Diffus lidelse er en sygdomskarakteristik, der ikke er præcise kvantitative markører for. Det er ikke muligt for evaluator med de tilgængelige data at dokumentere, hvorvidt og hvor mange af projektdeltagerne der udover en kompleks lidelse også har en diffus lidelse. Derfor bør forventningen til evalueringen være, at indsatsens effekt snarere vurderes for den gruppe projektdeltagere, der har modtaget indsatsen. Se nedenstående profil af de sygemeldte i projektet. Profil 87 sygemeldte borgere har været med i projektet. Målet om at 80 sygedagpengemodtagere skulle deltage i projektet er dermed opnået. Den typiske sygedagpengemodtager, der har deltaget i projektet, er en kvinde med en god uddannelsesbaggrund, som er sygemeldt fra et ordinært job med stress eller depression ofte i kombination med fysisk besvær eller lidelse. 84 % er kvinder 75 % har en kompetencegivende uddannelse 89 % var ansat i et ordinært job (77 % i fuldtidsjob, 12 % i deltidsjob) 30 % var sygemeldt med stress, 20 % med depression 42 % var sygemeldt med både en psykisk og fysisk lidelse Aldersmæssigt er der en del flere unge blandt deltagerne, end man kunne forvente. Op mod halvdelen er under 40 år. Sagens udfald er derfor også ekstra vigtig at holde fokus på. 13 er år (15 %) 23 er år (28 %) 28 er år (34 %) 19 er over 50 år (23 %) Se 2 cases om sygemeldte fra projektet side Sammenfatning af projektets resultater og effekter Beskæftigelsesforvaltningen har lavet en analyse af de kvantitative effekter og resultater i projektet. Analysen bygger på registerdata fra 87 projektsager fra Jobcenter Syd 44 kontrolgruppesager fra Jobcenter Nord 1 baselinegruppe på alle sygedagpengesager fra 4. kvartal 2008 i Jobcenter Nord (574 sager) og syd (516 sager) 1 baselinegruppe på sager med diagnoser tilsvarende projektsagerne fra 4. kvartal 2008 i Jobcenter Nord (204 sager) og Jobcenter Syd (183 sager)

10 Varighed 52 sager ud af 87 er afsluttet. Op mod halvdelen af disse har varet mellem et halvt og et helt år. Næsten en tredjedel har varet mere end et år. 35 (40 %) af sagerne er uafsluttet 52 (60 %) sager er afsluttet o 13 sager (25 %) har varet fra 0 og op til 26 uger o 23 sager (44 %) har varet fra 26 og op til 52 uger o 16 sager (31 %) har varet mere end 52 uger Projektsagerne er ca. 30 dage længere end sammenlignelige sager. Målet om at nedbringe varigheden af sagerne i projektet er dermed ikke opnået. Projektsagerne er i gennemsnit ca. 2 måneder længere end 44 sager fra en kontrolgruppe i Jobcenter Nord, som har modtaget en normalindsats. Korrigeres for den forskel i varighed, der normalt er mellem sygedagpengesager i Nord og Syd, er projektsagerne fortsat ca. 30 dage længere. NB: Pga. de små udtræksgrupper er der en del usikkerhed omkring resultatet, og man kan derfor ikke sige, at projektgruppen har signifikant længere sygedagpengevarigheder. Kvalitet Projektet havde en målsætning om at afslutte sagerne på en mere hensigtsmæssig måde og at udvikle kvaliteten i afklaringen. Det mål ser ud til at være nået. Projektsagerne er hyppigere afsluttet med raskmelding, arbejde eller uddannelse end sammenlignelige sager. Ser man på kvaliteten af de afsluttede sygedagpengesager, klarer projektdeltagerne klarer sig bedre ved sagens afslutning end sygedagpengemodtagere fra kontrolgruppen. 47 % af de 52 afsluttede projektsager er afsluttet med raskmelding, arbejde eller uddannelse. For kontrolgruppen er det kun gældende for 34 % af de 28 afsluttede sager. I stedet er der blandt kontrolgruppen en større andel, der visiteres til fleksjob og tilkendes førtidspension samt en større andel, der har udvist manglende medvirken ved opfølgningen. Selvforsørgelsesgraden er, set over længere tid, bedre hos projektgruppen end i lignende sager. Udfaldet i projektsagerne har derfor også en holdbarhed, der er bedre end sammenlignelige sager. Set over længere tid er selvforsørgelsesgraden hos sygemeldte fra projektet bedre end hos kontrolgruppen. 18 uger efter endt sygedagpengesag er selvforsørgelsesgraden hos projektgruppen 15 %-point højere end hos kontrolgruppen. NB: Det skal igen pointeres, at beregningsgrundlaget for kontrolgruppen er meget lille, idet kun 28 forløb er afsluttet. Der er derfor en del usikkerhed om resultatet

11 Sammenfatning af projektets erfaringer Projekterfaringer med specialindsats, opkvalificering og nye metoder Projekterfaringerne er undersøgt i en række interview med ledere og medarbejdere i jobcentret, som har været involveret i projektet. Der er gennemført interview med Specialteamet (sagsbehandlerne) i projektet projektledelse og afdelingsledelse for specialteamet 5 sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter, der har deltaget i samme kursusrække som specialteamet Centerteamet (læge og psykolog fra sociallægeinstitutionen) Sagsbehandlerne har ikke som planlagt haft mærkbart mere tid til projektsagerne. Projektets resultater kan derfor ikke tilskrives en lavere sagsnormering. Planen var, at hver sagsbehandler i projektet skulle have 35 normalsager og 5 projektsager. Reelt har sagsmængden hos hver sagsbehandler været tilsvarende den almindelige sagsnormering i sygedagpengeafdelingen ca sager. Målet om at oparbejde en øget viden om målgruppen i specialteamet er til dels opnået. Sagsbehandlerne i specialteamet har haft løbende hver 5 projektsager og har dermed oparbejdet særlig erfaring med sagstyper som projektsagerne. Hvorvidt og hvor mange af projektsagerne der kan karakteriseres som sygemeldte med diffuse lidelser, er der som nævnt ikke nogen sikker dokumentation for. Supervision, opkvalificering og tæt samarbejde med centerteam har også medvirket til en specialiseret viden om indsats i sagstyper som projektsagerne. Sagsbehandlerne i projektet har, som målet var, gennemført et opkvalificeringsforløb med fokus på metoder til håndtering af sygedagpengesager, som skyldes diffuse og komplekse lidelser. Opkvalificeringsforløbet blev afsluttet 1.september Derfor har ikke alle 87 projektsager fået det fulde udbytte af opkvalificeringen. 76 af 87 projektsager er påbegyndt før af disse 76 sager var også afsluttet inden den , mens 51 først blev afsluttet senere. Opkvalificering i kommunikations redskaber har været en central del af metodeudviklingen og har sandsynligvis haft betydning for sagernes udfald (dog var 25 af 87 sager afsluttet, før opkvalificeringen var helt gennemført). Andre undersøgelser bekræfter, at det kan give positive effekter i en sag, at have fokus på, hvordan der kommunikeres med borgeren i sagsopfølgningen. Der er ikke tegn på, at projektindsatsen har medført kortere varighed i sagerne, derimod er der indikationer på, at kvaliteten i projektsagerne er bedre end i sammenlignelige sager. Denne kvalitative forskel kan meget vel hænge sammen med det skærpede fokus på kommunikation, men kan også skyldes de øvrige elementer i pro

12 jektindsatsen; fx de obligatoriske møder med centerteam og obligatorisk sparring med virksomhedskonsulent. De positive effekter af opmærksomheden på kommunikationen med borgeren kan fx være at sandsynligheden for konflikter mellem borger og sagsbehandler minimeres at muligheden for at lave gode handleplaner, som den sygemeldte er indstillet på at følge, øges. Viden om sygdomsforløb ud fra en transitionsmodel giver sagsbehandleren et værktøj til at sætte ind med de rigtige indsatser på det rigtige tidspunkt. Viden om sygdomsforløb har ifølge sagsbehandlerne skærpet opmærksomheden på, om borgeren er klar til en indsats, eller om der skal gives lidt mere tid. Det kan i bedste fald betyde, at tilbagefald undgås. Der opstår dog tidligt i sagsforløbet det dilemma, at refusionsregler på sygedagpengeområdet gør, at der skal være tungtvejende grunde til at fritage en sygemeldt fra aktivitet. Tættere og tidligere samarbejde med centerteam (sociallægeinstitutionen) i projektsagerne har givet læge- og psykologfagligt input til vurdering af funktionsevnen. De obligatoriske møder mellem sagsbehandler, borger og centerteam har ifølge sagsbehandlerne i projektet været medvirkende til, at sygemeldtes funktionsevne er blevet belyst ud fra en læge- og psykologfaglig vinkel. Samtidig har centerteamet kunnet vurdere, om der ligger de relevante lægelige oplysninger på sagen, eller om der er uafprøvede behandlingsmuligheder. I projektet som helhed har oplevelsen været, at den vurdering har været vigtigt (i projektsagerne) for at lave handleplaner med aktiviteter og indsatser svarende til funktionsevnen. Tidlig sagssparring med virksomhedskonsulenter har sandsynligvis haft betydning for projektsagernes positive udfald. Med ønske om i alle projektsager at øge fokus på muligheder for fastholdelse, brancheskift og/eller virksomhedsrettede aktiviteter som del af en afklaring blev obligatorisk sagssparring med virksomhedskonsulenterne indført halvvejs i projektperioden. Det er uden tvivl relevant at have dette fokus tidligt i sagen og opsøge den ekspertise, virksomhedskonsulenterne har. Indførelse af obligatoriske indsatser skal dog altid overvejes nøje, da det kan medføre et unødigt tidsforbrug, som ikke står mål med udbyttet. Sagsbehandlerne påpeger, at der allerede er flaskehalsproblemer ved visitation til virksomhedskonsulenterne. Projektets tilpassede indkaldelsesbrev med dagorden er allerede implementeret i den almindelige sygedagpengesagsbehandling i hele Jobcenter Århus. Teksten i brevet er forenklet og omformuleret, så oplysninger om rettigheder og pligter formidles i et mere blødt og neutralt sprog. Dagsordenen beskriver i punktform, hvad der skal drøftes på mødet og giver den sygemeldte mulighed for at overveje sin situation og forberede sig på mødet. Dagsordenen er samtidig en hjælp til tidsstyringen i samtalen

13 Erfaringer med eksterne samarbejdspartnere Ventetider i behandlingssystemet er en væsentlig faktor i et sygedagpengeforløbs varighed, også i projektsagerne. Det vilkår gælder i alle sygedagpengesager. Projektet har tilmed forsøgt at opfange de sager, der erfaringsmæssigt bliver langvarige, netop fordi den lægelige udredning/behandling er vanskelig eller kompleks. Derfor har ventetider i behandlingssystemet også været en væsentlig udfordring i projektet. Det er en snitfladeproblematik, som ikke kan påvirkes med beskæftigelsespolitiske værktøjer, og som ligger uden for en sygedagpengesagsbehandlers handleramme. Dette vilkår har uden tvivl også spillet ind på varigheden i projektsagerne. Jobcentrets dialog med sygemeldtes arbejdsgiver kan åbne op for fastholdelsesmuligheder, arbejdsgiver og sygemeldte ikke kendte til. I en målgruppe hvor arbejdsmarkedstilknytningen før sygemelding er så høj (89 % var ansat i ordinært job), er der al mulig grund til så tidligt som muligt at forsøge at få en dialog med arbejdsgiveren med henblik på en plan for fastholdelse. Samarbejdet med arbejdsgiverne i projektet adskiller sig dog ikke fra normalindsatsen. For undervejs i projektperioden kom lovkravet til jobcentrene om at gå i dialog med arbejdsgivere i sygedagpengesager. I Århus kommune praktiseres det ved et standardiseret dialogbrev, der sendes til alle sygedagpengemodtageres arbejdsgivere. Med 8 ugers sygemelding før jobcentret kommer på banen, er det vigtigt så tidligt som muligt at få en dialog med arbejdspladsen om fastholdelse. Mange arbejdspladser er hårdt trængte på personaleressourcer og kan have svært ved at undvære en arbejdskraft i længere tid. Fra interview med arbejdsgivere til sygemeldte i projektet ved vi, at smertegrænsen kan gå helt ned til 3 måneders sygemelding, før der overvejes afskedigelse, især hvis der ikke er tegn på, at medarbejderen kan komme tilbage. Tid, økonomi og manglede prognoser for raskmelding kan stå i vejen for selv de bedste intentioner og fastholdelsesforsøg. Brugertilfredshed Brugertilfredsheden er målt i 2 spørgeskemaundersøgelser. Den første i et spørgeskema ved sagens start om sygemeldtes forventninger til deres tid på sygedagpenge. Den anden i et spørgeskema ved sagens afslutning om sygemeldtes oplevelser i tiden på sygedagpenge. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med 14 kvalitative interview med sygemeldte fra projektet. Der findes ikke tilsvarende målinger for den almindelige sygedagpengeindsats. Der kan derfor ikke sammenlignes med brugertilfredshed i jobcentret i øvrigt. Målet om at sygedagpengemodtagere i projektet skulle opleve et kvalitetsløft i sagsbehandlingen er i store træk opnået. De sygemeldte oplever at være blevet hørt og inddraget og har overvejende fået indfriet forventningerne til sagsbehandlerens støtte til afklaring

14 De sygemeldte er overvejende tilfredse med sagsbehandlingen i projektet. Trods forskelle mellem forventninger til jobcentret og de faktiske oplevelser er der blandt de 52 sygemeldte, hvis sag er afsluttet, overvejende tilfredshed med jobcentrets sagsbehandling. 71 % er tilfreds eller meget tilfreds med sagsbehandlingen. De sygemeldte føler sig mødt med respekt og medmenneskelighed. Næsten alle de sygemeldte i projektet (93 %) mener, de er blevet mødt med respekt og medmenneskelighed af deres sygedagpengesagsbehandler. Det var også forventningen ved sagens start. De sygemeldte har haft indflydelse på forløbet i deres sag. Et overvejende antal af de sygemeldte i projektet (81 %) mener, de har haft indflydelse på, hvad der er sket i deres sygedagpengeforløb. Lidt flere (90 %) havde den forventning ved sagens start. De sygemeldte har delvis fået indfriet forventninger om sagsbehandlerens støtte til afklaring. Over halvdelen (67 %) af de sygemeldte i projektet har oplevet, at deres sygedagpengesagsbehandler har hjulpet dem til at tænke konstruktivt på en plan for fremtiden. Over halvdelen (61 %) mener tilsvarende, at sygedagpengesagsbehandleren har hjulpet til en afklaring af den fremtidige arbejdssituation. Dog havde en betydelig større andel (84 %) disse forventninger ved sagens start. De sygemeldte placerer andre end sagsbehandleren højere i vurdering af forskellige relationers betydning for afklaringen. Når de sygemeldte skal vurdere en række relationers betydning for afklaringen i deres sag, sætter de sig selv, deres private netværk, deres psykolog og læge højere end sygedagpengesagsbehandleren og deres arbejdsgiver

15 5. MÅLGRUPPE OG PROFIL AF PROJEKTETS SYGE- DAGPENGEMODTAGERE Målgruppe og visitation Målgruppe Projektets målgruppe er sygedagpengemodtagere med diffuse/komplekse lidelser. Undervejs i projektet har det været nødvendigt at blive mere præcis i anvendelsen af disse to begreber (se bilag med begrebsdiskussion fra midtvejsevalueringen). Definitionen af de to begreber for målgruppen blev således: Diffuse lidelser er en tilstand, hvor det ikke trods grundige undersøgelser er muligt at tilskrive symptomerne nogen medicinsk/kirurgisk eller organisk forklaring, og hvor der derfor ikke kan stilles en diagnose. Komplekse lidelser dækker over et sygdomsbillede sammensat af flere forskellige lidelser og problemstillinger, som kræver forskelligartet behandling på samme tid. Fx flere fysiske lidelser på samme tid eller fysiske lidelser i kombination med psykiske og/eller sociale problemstillinger. I den optik er komplekse lidelser ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er tale om diffuse lidelser. Dog vil tilfælde, hvor der viser sig at være tale om diffuse lidelser, ofte kunne betegnes som komplekse sygdomsforløb. Begrebet diffus lidelse dækker over en sygdomsgruppe, hvor det først efter et længere forløb kan afgøres, om der er tale om en diffus lidelse, eller om smerteoplevelsen eller tilstanden kan tilskrives en medicinsk/kirurgisk/organisk forklaring. Det gør det samtidig i projektsammenhæng meget vanskeligt at udvælge en målgruppe, som man med sikkerhed kan sige har diffuse lidelser. De vanskeligheder har projektet været nødsaget til at håndtere på pragmatisk vis ved udvælgelsen af borgere til projektet. Visitationsmodel I projektet har man valgt en visitationsmodel, hvor sygedagpengemodtagerne visiteres til projektet allerede ved sygedagpengesagens oprettelse i jobcentret på baggrund af borgerens udfyldelse af oplysningsskemaet. Med projektets målsætning, om at sætte ind med specialindsatsen så tidligt som muligt i sagen, har det ikke været muligt i større omfang at rekruttere den primære målgruppe fra igangværende sager. For at operationalisere visitationen er der fra projektets begyndelse udvalgt og opstillet en række indikatorer, som udvælgelsen til projektet baserer sig på. Der er valgt en række indikatorer, som andre undersøgelser viser er kendetegnende ved sygdomsforløb, hvor der er tale om diffuse og komplekse lidelser. Disse indikatorer er blandt andet: Sygemeldingsårsager: sager hvor sygemeldte oplyser sygemeldingsårsager som stress, depression og forskellige smertetilstande fx smerter i ryg, led, skuldre o.a

16 Prognose for raskmelding: sager hvor borgerens egen prognose for genoptagelse af arbejdet er usikker Kombinationsproblematikker: sager hvor sygemeldte oplyser, at der er en kombination af fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger Disse indikatorer afspejles tydeligt i projektsagerne. Man kan imidlertid vanskeligt - så tidligt i sygdomsforløbet og ud fra de oplysninger, som kan trækkes fra oplysningsskemaet - finde en præcis indikator for, hvorvidt det senere vil vise sig, om der kan stilles en medicinsk diagnose på sygemeldingsårsagen. Det gør udvælgelsen af borgere med diffuse lidelser vanskelig, ligesom det vanskeliggør muligheden for i evalueringssammenhæng at dokumentere, om de, der har modtaget indsatsen, har en diffus lidelse. Det er således ikke muligt for evaluator med de tilgængelige data at dokumentere, hvorvidt og hvor mange af projektdeltagerne, der udover at have en kompleks lidelse også har en diffus lidelse. Derfor bør forventningen til evalueringen være, at indsatsens effekt snarere kan vurderes for den gruppe projektdeltagere, der har modtaget indsatsen end for en sygdomsgruppe med betegnelsen diffuse lidelser. I afsnittet nedenfor gives en profil af de sygedagpengemodtagere, der har modtaget projektets indsats. Profil af sygedagpengemodtagere i projektet Det generelle billede af sygedagpengemodtagerne i projektet er, at det overvejende er kvinder med en god uddannelsesbaggrund, som før sygemeldingen var i ordinært job, og hvor sygemeldingsårsagen er stress eller depression. Nedenfor ses fordelingen på køn, alder, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og sygemeldingsårsag hos de sygemeldte i projektet. For også at formidle et mere samlet billede af hvordan et eksempel på en sygedagpengesag i projektet har forløbet, er der udarbejdet 2 anonymiserede cases på baggrund af de kvalitative interview med 14 sygemeldte, der har været med i projektet. De to cases beskriver sygemeldingen fra optakten, over forløbet på sygedagpenge og frem til raskmelding. Kønsfordeling (83 besvarelser) Langt størstedelen af deltagerne i projektet er kvinder: 70 er kvinder (84 %) 13 er mænd (16 %). Aldersfordeling (8 3 besva re lser) Der er en bred aldersspredning hos de sygemeldte i projektet, og op mod halvdelen er under 40 år. De sygemeldte i projektet er derfor relativt unge, og det må derfor anses for særlig vigtigt, at sikre at sagens udfald fører den sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. 13 er år (15 %) 23 er år (28 %) 28 er år (34 %) 19 er over 50 år (23 %)

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010 Projekt PS Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler Evaluering af perioden 2008-2010 Udgivet af Produktionsskolen k u b a Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN Til Familiestyrelsen Dokumenttype Slutevaluering Dato Oktober 2010 EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN SLUTEVALUERING INDHOLD 1.

Læs mere