68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse ).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012)."

Transkript

1 Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse ). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om lighed i sundhed for udviklingshæmmede. Af Liselott Blixt (DF) m.fl. (Anmeldelse ). 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 33: Forespørgsel til justitsministeren om PET's arkiver. Af Pernille Skipper (EL) og Per Clausen (EL). (Anmeldelse ). 3) 1. behandling af lovforslag nr. L 127: Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Ændring af revisionsklausul). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse ). 4) 1. behandling af lovforslag nr. L 130: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). (Fleksibelt klasseloft på 28 elever i de gymnasiale fuldtidsuddannelser). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse ). 5) 1. behandling af lovforslag nr. L 141: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse ). 6) 1. behandling af lovforslag nr. L 142: Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Børnerådets fortalervirksomhed). Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse ). 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 144: Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ændring af revisionsbestemmelse). Af fødevareministeren (Mette Gjerskov). 8) 1. behandling af lovforslag nr. L 145: Forslag til lov om ændring af lov om randzoner. (Energiafgrøder og offentlig adgang). Af fødevareministeren (Mette Gjerskov). (Fremsættelse ). 9) 1. behandling af lovforslag nr. L 146: Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger. (Godkendelse af mærker til dyr, beredskab ved kemisk forurening af dyr, indberetning af laboratoriefund, ungkvæg m.v.). Af fødevareministeren (Mette Gjerskov). (Fremsættelse ). Meddelelser fra formanden Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser: Social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup): Kl. 10:00 Lovforslag nr. L 157 (Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister). Finansministeren (Bjarne Corydon): Lovforslag nr. L 158 (Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre), Lovforslag nr. L 159 (Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven) og Lovforslag nr. L 160 (Forslag til lov om Offentlig Digital Post). Henning Hyllested (EL) m.fl.: Beslutningsforslag nr. B 74 (Forslag til folketingsbeslutning om levetidsforlængelse for DSB s IC3-togsæt). Mette Hjermind Dencker (DF) m.fl.: Beslutningsforslag nr. B 75 (Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption). Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.:

2 2 Fredag den 13. april 2012 (F 32) Forespørgsel nr. F 34 (Hvad kan ministeren oplyse om domstolenes mulighed for at frakende folk, der findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, retten til at have med dyr at gøre?). Kim Christiansen (DF) m.fl.: Forespørgsel nr. F 35 (Hvad kan ministeren oplyse om danskernes adfærd i trafikken, herunder vanvidsbilisme og hvilke initiativer regeringen påtænker på området for at sikre følelige straffe for og behandling af vanvidsbilister?). Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF): Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om lighed i sundhed for udviklingshæmmede. Af Liselott Blixt (DF) m.fl. (Anmeldelse ). Kl. 10:02 Hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel, betragter jeg Tingets samtykke som givet. Det er givet. Hasteforespørgsel nr. F 36 (Hvad kan regeringen oplyse om PET s sletning af sagsmapper siden 1989, i hvilket omfang ministre i regeringerne var orienteret, godkendte eller igangsatte sletning af indsamlede oplysninger, og hvorfor sletningerne har fundet sted, samt oplyse om, hvorvidt de slettede sagsmapper er delt med andre landes efterretningstjenester, og om man agter at foretage sig noget for at genskabe de slettede oplysninger?). Titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af (jf. ovenfor). Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordenens 19, stk. 4, at give Folketinget en skriftlig Det næste punkt på dagsordenen er: 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 33: Forespørgsel til justitsministeren om PET's arkiver. Af Pernille Skipper (EL) og Per Clausen (EL). (Anmeldelse ). : (Punktet er udgået af dagsordenen). Kl. 10:02 Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem. (Redegørelse nr. R 11). Eksemplarer vil blive omdelt, og redegørelsen vil fremgå af Redegørelsen vil komme til forhandling tirsdag den 24. april Medlemmer af Folketinget Pernille Skipper (EL) og Per Clausen (EL) har meddelt, at de ønsker at tage følgende forespørgsel til justitsministeren tilbage: Hvad kan ministeren oplyse om sletning af PET's arkiver efter 1989? (Forespørgsel nr. F 33). Forespørgslen er hermed bortfaldet. Jeg skal endvidere gøre opmærksom på, at dagsordenens punkt 2 om fremme af ovennævnte forespørgsel udgår af dagens dagsorden. Fra medlem af Folketinget Karina Lorentzen Dehnhardt, der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med den 16. april 2012 atter kan give møde i Tinget. Ida Damborgs hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 1. behandling af lovforslag nr. L 127: Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Ændring af revisionsklausul). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse ). Kl. 10:03 Forhandling Forhandlingen er åbnet. Hr. Peter Juel Jensen som ordfører for Venstre. Kl. 10:03 Peter Juel Jensen (V): Tak, formand. Regeringen foreslår, at den lovpligtige revision af lov om uddannelse for unge med særlige behov udsættes 1 år. Det bakker Venstre op om. Den tidligere regering indførte ordningen, som sikrer alle unge retten til en ungdomsuddannelse, og har løbende fulgt op på uddannelsen. Venstre vurderer ligesom regeringen, at der ligger klare fordele i, at uddannelsen fungerer 1 år mere, inden en egentlig revision gennemføres. Med til historien hører også, at Dansk Folkeparti arbejdede hårdt for at få gennemført retten til, at alle unge kan gennemføre en uddannelse, og at VK-regeringen gennemførte det. Derfor håber vi i Venstre på, at regeringen vil tage ansvaret på sig og være med til at udvikle uddannelsen. Regeringen bør indprente sig, at Venstre agter at følge uddannelsen nøje, og at vi forudsætter, at der ikke kommer yderligere forsinkelser i revisionen. Tak.

3 Fredag den 13. april 2012 (L 127) 3 Kl. 10:04 Tak til ordføreren. Hr. Troels Ravn som socialdemokratisk ordfører. Kl. 10:04 Troels Ravn (S): Lovforslaget her indebærer en ændring af den eksisterende revisionsklausul vedrørende lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, så loven før skal tages op til revision i næste folketingsår, altså , i stedet for i indeværende folketingsår. Når vi i Folketinget skal vurdere behovet for en eventuel justering af uddannelsens rammer og indhold, er det nødvendigt at have et tilstrækkeligt og fyldestgørende analyse- og erfaringsgrundlag i forhold til, hvordan den nye ungdomsuddannelse fungerer i praksis. Og dette grundlag mangler altså for nuværende. I øvrigt er uddannelsen løbende blevet evalueret siden indførelsen af den i 2007, og de foreløbige erfaringer tyder på, at ungdomsuddannelsen i almindelighed er velfungerende. Formålet med evalueringen er bl.a. at undersøge, om ungdomsuddannelsen lever op til lovens formål, om målgruppen for loven er klart nok afgrænset, om de afsatte midler anvendes hensigtsmæssigt, samt om der er noget administration, der kan forenkles. For Socialdemokraterne er det en mærkesag at sikre, at alle unge mennesker, også udviklingshæmmede unge, som på grund af deres handicap ikke kan gennemføre en uddannelse i det traditionelle uddannelsessystem, kommer i uddannelse og beskæftigelse. Alle mennesker i vores samfund skal have mulighed for at tilegne sig personlige, sociale og faglige kompetencer, således at hvert enkelt menneske kan få en så aktiv og selvstændig deltagelse i voksenlivet som muligt. I forhold til forslaget om en ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er det som nævnt vigtigt at sikre det nødvendige erfarings- og vidensgrundlag, før vi eventuelt igangsætter en evaluering og laver ændringer. Socialdemokraterne kan således tilslutte sig forslaget her. Kl. 10:06 Tak til ordføreren. Fru Karina Adsbøl som ordfører for Dansk Folkeparti. Kl. 10:06 Karina Adsbøl (DF): Vores uddannelsesordfører er ikke til stede i dag, så derfor er det mig, der står her. Det af regeringen fremsatte lovforslag vedrører ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Det er en sag, der selvsagt ligger Dansk Folkeparti særdeles meget på sinde, idet det var et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, der senere dannede grundlaget for den eksisterende lov. Derfor bekymrer vi os også særdeles meget om, hvordan den lov bliver fortolket og udfyldt. Det fremgår ikke særlig klart, hvorfor ministeren ønsker en udskydelse af revisionsbestemmelsen. Der henvises til, at der mangler erfaringsgrundlag. Det er vi ikke nødvendigvis enige i, da vi kan se, at der allerede nu er forhold, som vi gerne ser der bliver rettet op på. Umiddelbart er Dansk Folkeparti derfor bekymret for ministerens intentioner med at udskyde revisionen af lovgivningen. Er ministeren på vej til at lægge revisionen i syltekrukken? Det ville Dansk Folkeparti selvfølgelig ikke kunne leve med. Der er faktisk mange gode grunde til, at loven om STU'en kalder på en revision. Dansk Folkeparti er selvsagt enig i, at ungdomsuddannelsen, når den tilbydes, er velfungerende. Unge menneskers forcer og kompetencer, som ikke tidligere er blevet udnyttet, udnyttes nu langt bedre. Desværre har vi imidlertid set, at der har været en del kommuner, der har kviet sig ved at give dette tilbud om en ungdomsuddanelse, eller som har forsøgt at overtale forældrene til den handicappede unge til ikke at kræve dette tilbud, ud fra devisen om, at det kostede kommunen mange penge, og at den pågældende unge alligevel ikke ville kunne få noget fagligt udbytte af tilbuddet. Det er selvfølgelig komplet uacceptabelt med den form for kassetænkning i kommunerne, og det var noget, som vi i Dansk Folkeparti gerne ville bruge en revision af lovgivningen i indeværende år til at sætte fokus på. Dermed ville vi kunne sørge for, at man i kommunerne netop ikke forsøgte sig med at overtale den unge og den unges forældre til at give afkald på tilbuddet. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med ministeren i udvalget, men vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om vi vil udskyde det eller vi ikke vil udskyde det. Tak for ordet. Kl. 10:08 Tak til ordføreren. Fru Lotte Rod som radikal ordfører. Kl. 10:08 Lotte Rod (RV): Verden omkring os er i konstant udvikling. Vi kan ikke forudsige fremtiden, vi kan ikke forudsige den virkelighed, som vores børn skal klare sig i, når de går ud af skolen, men vi kan give de unge den bedste forudsætning for at klare sig. Vi vil alle sammen gerne lære noget, men vi har forskellige forudsætninger for det. Derfor skal vi behandle børn og unge forskelligt, for de har brug for noget forskelligt, for at de kan få mere lige muligheder for at få et godt og selvstændigt liv. Der skal være lige rettigheder og lige muligheder for alle unge, og det er det, der er grundtanken bag den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I dag førstebehandler vi et lovforslag, der udskyder den lovede revision af lov om STU'en til næste folketingsår, men derfor skal de mange ildsjæle, der gør et fantastisk stykke arbejde for unge med særlige behov, ikke snydes for at få en velfortjent anerkendelse her fra Folketingets talerstol. STU'en giver ret til 3 års uddannelse til unge, der ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse, selv ikke med særlig støtte. Det er vigtigt for Radikale Venstre, at de mange smukke ord og gode intentioner, der er bag loven om STU'en, også i praksis bliver omsat til et individuelt tilrettelagt forløb. Vi har et fælles ansvar for at sikre, at de unge får en helhedsorienteret indsats. Frem til lovrevisionen vil vi derfor se nærmere på, om STU'en lever op til lovens formål og giver de unge nogle personlige, sociale og faglige kompetencer til at deltage i samfundslivet og gør, at de gerne skulle blive klar til at komme videre med en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Så med de ord vil Radikale Venstre sige, at vi kan støtte lovforslaget. Vi vil lytte til og lære af de erfaringer, der er gjort med STU'en, og vi glæder os til at sætte STU'en på dagsordenen i næste folketingsår. Kl. 10:11 Tak til ordføreren. Fru Lisbeth Bech Poulsen som SF's ordfører. Kl. 10:11 Lisbeth Bech Poulsen (SF): Lovforslaget som fremsat vil ændre revisionsklausulen, så loven først bliver taget op til revision i folketingsåret i stedet for i indeværende år. Som det allerede er blevet nævnt, er det jo, fordi vi ønsker det bedst mulige grundlag at evaluere STU'en på. Den oprindelige lov sikrer, at unge med særlige behov eller udviklingshæm-

4 4 Fredag den 13. april 2012 (L 127) mede unge har et retligt krav på en 3-årig ungdomsuddannelse. Fra SF's side anerkender vi, at forslaget om den her lov og implementeringen af den har været rigtig god, men den er også målrettet en meget bestemt gruppe unge mennesker, og derfor er det vigtigt, at vi har alle informationer på plads, når vi skal evaluere. Børne- og Undervisningsministeriet har sideløbende iværksat en række initiativer, og de initiativer skal undersøge, om midlerne anvendes hensigtsmæssigt i forhold til at bringe den her målgruppe i beskæftigelse, samt komme med overvejelser om, hvorvidt lovgivningen kan forenkles for at gøre administration bedre. Fra SF's side er vi altid meget optaget af at se, om vi kan afbureaukratisere og regelforenkle. Vi vil selvfølgelig gerne have det bedst mulige grundlag for at foretage eventuelle lovændringer, og derfor støtter vi forslaget om at ændre revisionsklausulen, så revisionen udskydes 1 år. Kl. 10:12 Tak til SF's ordfører. Fru Rosa Lund som Enhedslistens ordfører. Kl. 10:12 Rosa Lund (EL): I Enhedslisten støtter vi også, at der tilvejebringes et bedre grundlag forud for revisionen af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Men når det så er sagt, mener vi, at ministeriet samt Børne- og Undervisningsudvalget før revisionen af uddannelsen bør forholde sig til forsørgelsesgrundlaget, for vi ser i dag alt for mange eksempler på, at unge på den her uddannelse ikke har tilstrækkeligt med økonomiske midler til rådighed. F.eks. har vi i Børne- og Undervisningsudvalget modtaget to henvendelser fra forældre til unge, som går på den her uddannelse, og som har meget svært ved at klare sig. Det synes jeg at vi skal forholde os til i udvalget og at ministeren også skal forholde sig til. Jeg synes, vi skal diskutere det i udvalget, og det tror jeg og håber også at vi kommer til. Jeg synes, det er meget vigtigt, at forsørgelsesgrundlaget kommer med i overvejelserne og kommer med i revisionen af den her uddannelse. Men når det er sagt, vil jeg jo sige, at vi selvfølgelig bakker op om, at grundlaget for at revidere uddannelsen skal være bedre, og så kommer vi blot med en bøn om, at vi selvfølgelig også kigger på eleverne på den her uddannelses levevilkår, herunder også deres forsørgelse. Men ellers bakker vi op om forslaget. Kl. 10:14 Tak til ordføreren. Fru Merete Riisager som ordfører for Liberal Alliance. Kl. 10:14 Merete Riisager (LA): Det kan være en god idé at tænke sig om, før man ændrer lovgivning, men at regeringen efter 10 år i opposition skal tænke sig så grundigt om, før de ændrer noget, får en holdning eller blot tager noget op til vurdering, giver anledning til undren hos Liberal Alliance. Ved at udskyde en revision af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov til det kommende folketingsår udskyder regeringen også de løsninger, der er kraftigt behov for. Det er jo altid belejligt og bekvemt at udskyde noget til senere, men efter 10 års tænkepause havde jeg forventet mere af en regering, der sagde»uddannelse«i hver anden sætning under valgkampen. Hvor er alle visionerne, forslagene og de konkrete løsninger? Af hensyn til de unge bør regeringen derfor gå i gang med at evaluere og revidere, for ellers tabes vigtig tid for de unge. Sagen er nemlig den, at vi er ved at udvikle en særlig tilgang til uddannelse i Danmark, der har rod i gode hensigter, men skaber mere rod i de unges liv end fremtidsmuligheder. Vi har fokus rettet på, at så mange unge som muligt skal have en ungdomsuddannelse, men for lidt fokus på, hvad de unge får ud af den uddannelse, de erhverver sig. Med blikket stift rettet mod de 95 pct. og med et taxameterprincip, der underbygger tankegangen om at få flere igennem uanset hvad, er vi godt i gang med over en kam at file det faglige niveau ned på ungdomsuddannelserne. Vi skal have mere fokus på resultatet, og hvad det er for en faglighed, de unge får med sig, når de har færdiggjort en ungdomsuddannelse, uanset om denne hedder gymnasiet eller STU eller noget helt tredje. Det faglige niveau på gymnasierne og erhvervsskolerne skal hæves. Når man gør det, opstår der også nye behov for andre ungdomsuddannelser, da ikke alle unge kan nå det faglige niveau. Det betyder, at vi skal udvikle udbuddet af ungdomsuddannelser. Regeringen har bebudet, at den vil komme med en ny fleksuddannelse, der forventeligt vil give et tilbud til unge, der i dag oplever, at der ikke rigtig er noget til dem. En sådan fleksuddannelse bør lægge sig som et nyt, attraktivt tilbud, der tiltrækker unge fra STU, produktionshøjskoler og erhvervsskoler. Fleksuddannelsen må ikke blive en ny ungdomsuddannelse, der ikke ved, hvad den vil. Den skal give de unge realkompetencer, og den skal kobles direkte på arbejdsmarkedet ved at tilbyde moduler der, hvor der aktuelt er jobåbninger. Ministeriet for Børn og Undervisning har i samarbejde med Finansministeriet igangsat en evaluering af ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov, der afsluttes i april Nuvel, så vil vi afvente denne undersøgelse. Liberal Alliance er et ungt parti, men vi er allerede nu klar til diskutere reformer af ungdomsuddannelserne og give konkrete bud på det forskelligartede udbud til unge, som vil sikre et fagligt udbytte til de unge mennesker. Kl. 10:17 Der er en kort bemærkning fra hr. Troels Ravn. Kl. 10:17 Troels Ravn (S): Tak. Det, der lige får mig op at stå, er et spørgsmål til ordføreren: Er ordføreren enig i, at det her lovforslag omhandler lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som trådte i kraft i 2007, og at det er en udskydelse af revisionsklausulen i forhold til det her lovforslag? Jeg spørger, fordi det undrer mig lidt, at ordføreren sådan lidt rituelt begynder at føre noget oppositionspolitik og sige, at den nuværende regering har haft 10 år til at tænke sig godt om osv. Det her omhandler altså en revisionsklausul i en lov fra Kl. 10:17 Kl. 10:17 Merete Riisager (LA): Det er jeg klar over, men jeg øjner en tendens her til at udskyde tingene, til ikke at komme med konkrete løsninger, til at sylte ting i stedet for at komme i gang med at anvise konkrete løsninger. Kl. 10:18 Hr. Troels Ravn. Kl. 10:18 Troels Ravn (S): Jamen sylte ting? Jeg går ud fra, at ordføreren er enig i, at når vi eventuelt skal ind at justere på et lovgrundlag, er det nødvendigt, at vi har et tilstrækkeligt og fyldestgørende erfarings- og videngrundlag

5 Fredag den 13. april 2012 (L 127) 5 i forhold til, hvordan den her lov også fungerer i praksis. Det håber jeg da meget at Liberal Alliance vil være enig i, nemlig at det er måden, vi arbejder på. Kl. 10:18 Kl. 10:18 Merete Riisager (LA): Det er jeg naturligvis enig i, men det er jo en vurdering, som ordføreren fra DF også sagde, om der er tilstrækkeligt materiale allerede nu til at foretage en vurdering. Der vil jeg sige, at man også skal tænke på, at de unge mennesker, som allerede nu går på uddannelsen, så får udskudt revisionen et år i forhold til, om det tilbud, de modtager, er tilstrækkeligt, og om det kunne forbedres. Kl. 10:18 Tak til ordføreren. Fru Mai Henriksen som konservativ ordfører. Kl. 10:19 Mai Henriksen (KF): Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er vigtigt for os Konservative, men jeg har faktisk indtryk af, at alle partier har det sådan. Derfor kan man godt undres over den her udsættelse af revisionen. Det er der så også flere partier som har givet udtryk for her i dag. Begrundelsen er, at der mangler et analyse- og erfaringsgrundlag. Da jeg sad og læste lovforslaget, måtte jeg konstatere, at jeg synes, det er en lidt tynd forklaring. Det havde sådan set været meget rart at få nogle flere ord på, og det tror jeg sådan set måske også kunne have kvalificeret diskussionen her. For når der ikke kommer flere ord på, begynder alle spørgsmålene jo at melde sig. Kunne det være for at få den fri ungdomsuddannelse tilbage, som fastholder unge i endeløse forløb uden videre udvikling? Det har nogle partier allerede bebudet at de gerne vil. Vi siger altså nej tak til parkering. Så vær i dag forvisset om i hvert fald en ting: Det her er hjerteblod for Konservative, og vi vil kæmpe for, at den her gruppe elever også i fremtiden får det bedst mulige uddannelsestilbud. Kl. 10:20 Tak til den konservative ordfører. Så er det børne- og undervisningsministeren. Kl. 10:20 Børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini): Allerførst vil jeg godt takke for den brede opbakning, der er til den meget vigtige uddannelse, der i 2007 blev etableret for unge med særlige behov, fordi det er et kæmpe fremskridt for den gruppe unge, som jo er unge, der omfatter unge med mange forskellige typer af handicap det kan være unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser eller unge, der på andre måder har erhvervet en hjerneskade at de nu har en ret til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er lige præcis derfor, at vi i regeringen har lyttet til anbefalingen om at udskyde revisionen et år. Det var som sagt først i august 2007, at de første unge startede, og indtil nu er det kun 300 elever, der har været igennem ungdomsuddannelsen. Som jeg sagde før, er det unge, som har mange forskellige typer handicap, og derfor er det vigtigt, når vi kigger på en revision, at vi gør det på et tilstrækkeligt fyldestgørende grundlag. Det her siger jeg, fordi flere her fra talerstolen har spurgt, hvorfor vi udskyder revisionen og ikke bare reviderer nu. Men det er, fordi det ikke er en ensartet gruppe unge. Det er også unge, som har forskellige forsørgelsesgrundlag. Derfor er man nødt til at have tilstrækkelig mange unge, så vi på et godt grundlag kan lave den revision, der skal til. Det er jo ikke det samme, som at der ikke er sket noget som helst, siden ungdomsuddannelsen gik i gang. Det er faktisk sådan, at der har været en løbende evaluering, og de foreløbige erfaringer tyder på, at ungdomsuddannelsen i almindelighed er velfungerende. Jeg synes derfor, at der er rigtig mange gode grunde til lige at vente i et år, og jeg er også glad for, at hovedparten af partierne er enige i, at revisionen skal gennemføres på et så oplyst grundlag som muligt. Der er så nogle ting og aktiviteter, som vi parallelt med det her lovforslag vil sætte i gang allerede nu for at blive klædt på til den revision, der skal komme. Vi vil for det første se nærmere på, om ungdomsuddannelsen lever op til lovens formål om at give de unge personlige, sociale og faglige kompetencer til at deltage i samfundslivet, herunder eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse, og om målgruppen for uddannelsen også er rigtigt afgrænset. Vi vil også undersøge, om midlerne anvendes hensigtsmæssigt i forhold til at sikre, at målgruppen kommer i uddannelse eller beskæftigelse, og om det er hensigtsmæssige bindinger, der er i lovgrundlaget i forhold til uddannelsens rammer og indhold. Endelig vil vi også se på, om reglerne på de tilgrænsende områder inden for beskæftigelsesområdet og det sociale område kan harmoniseres med henblik på at forenkle administrationen og borgeradgangen. Jeg tror, at vi med det ekstra år, hvor der er lidt flere unge, der kommer igennem ungdomsuddannelsen, og med de løbende evalueringer, der jo altså er sat i gang, og med det, vi supplerer med her, har et rigtig godt grundlag til at se på, om der er en grund til at revidere ungdomsuddannelsen. Derfor vil jeg blot bare afslutte med igen at sige, at det ud fra de foreløbige erfaringer ser ud til, at det er en rigtig god uddannelse og en god hjælp til langt de fleste, så det er jo ikke sådan, at der er unge, der bliver svigtet, ved at det bliver udskudt. Tværtimod får vi et bedre grundlag for eventuelt at revidere loven om et år. Kl. 10:23 Der er to med korte bemærkninger, og først er det fru Karina Adsbøl. Kl. 10:23 Karina Adsbøl (DF): Tak til ministeren. Jeg vil høre ministeren, om det ikke er korrekt, at der er blevet afleveret en STU-rapport om, hvordan STU-forløbet er foregået indtil nu, og om det ikke også er korrekt, at ministeren overhovedet ikke har forholdt sig til rapporten, overhovedet ikke har læst den igennem. For i sit svar på et spørgsmål, jeg har stillet ministeren, skriver ministeren jo, og jeg citerer: Jeg har ikke forholdt mig til rapporten. Det synes jeg også er lidt problematisk, at ministeren ikke forholder sig til den evalueringsrapport, som Ligeværd har lavet, hvori der er nogle gode initiativer, med hensyn til hvordan og hvorledes det fremadrettet kunne foregå med en revision af dette arbejde. Kl. 10:24 Ministeren. Kl. 10:24 Børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini): Som jeg sagde lige før, da jeg gennemgik det, er der løbende sket evaluering af uddannelsen, og med de foreløbige evalueringer ser det ud til, at det for langt de fleste er et rigtig godt tilbud. Det er så rigtigt, at der er en række organisationer, som også er gået ind og har

6 6 Fredag den 13. april 2012 (L 127) kigget på uddannelsen, og med god grund, for det er jo deres unge, herunder Ligeværds unge, som har rigtig god gavn af, at uddannelsen er blevet etableret. Det kommer selvfølgelig til at indgå samlet i den lovrevision, der eventuelt skal laves. Men det, der er vigtigt for mig at understrege herfra, er, at når vi ønsker at udskyde den et år, er det, simpelt hen fordi det er ret få unge, der er nået igennem uddannelsen, og det er unge, som har meget forskellige handicap. Derfor tror jeg faktisk, det er i alles interesse, at vi giver det den tid, så hvad vi eventuelt måtte ændre bliver så godt som muligt, sådan at de meget forskellige grupper af unge får den uddannelse, de har fortjent. Kl. 10:25 Fru Karina Adsbøl. Kl. 10:25 Karina Adsbøl (DF): Jeg synes stadig væk, det er problematisk, at ministeren ikke har forholdt sig til den rapport, der allerede foreligger. Men er ministeren så ikke enig i, at der har været en meget kort høringsfrist? Og det vil sige, at der ud af 38 kun er 10, der har svaret, og blandt dem er Ligeværd, der i hvert fald er meget imod, at den her lovrevision skal udsættes. Synes ministeren ikke, det er problematisk, at ud af 38 høringsparter er der kun 10, der har indleveret svar på baggrund af en meget, meget kort høringsfrist? Er det fyldestgørende med hensyn til noget så vigtigt som STU-uddannelsen, når regeringen giver sådan en meget kort høringsfrist? Kl. 10:26 Ministeren. Kl. 10:26 Børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini): Dette lovforslag omhandler alene, hvorvidt vi skal udskyde revisionen i et år, og med en rigtig god begrundelse, nemlig at vi har brug for et bedre analysegrundlag til at kunne lave eventuelle ændringer. Som jeg nævnte før, er det kun 300 unge, der indtil nu har været igennem uddannelsen, da det jo er en ret ny uddannelse. Og derfor synes jeg, der er god grund til at give det ekstra år, så vi får lavet den ordentlige revision af indholdet. Det er jo alene et spørgsmål om, hvorvidt man skal udskyde revisionen i et år, og derfor anser jeg det også som en af de ting, man godt kan tage stilling til med de høringsfrister, der er. Det er klart, at i det øjeblik vi skal kigge på eventuelle ændringer, er det rigtig vigtigt at være i tæt dialog med de forskellige parter, der er involveret i uddannelsen, men den tager vi også, når det er, vi går i gang med at revidere og se på, hvad der skal ske om et år. Kl. 10:27 Der er en sidste kort bemærkning fra fru Merete Riisager. Kl. 10:27 Merete Riisager (LA): Tak for det. Jeg har på Liberal Alliances vegne stillet et skriftligt spørgsmål til ministeren angående målgruppen for fleksuddannelsen, og i det svar, jeg fik tilbage, fik jeg at vide, at der ikke lå nogen definition af, hvad målgruppen for fleksuddannelsen var. Men vil ministeren ikke give mig ret i, at der forventeligt vil være en eller anden form for overlap imellem målgruppen for STU og for fleksuddannelsen? Ministeren. Kl. 10:27 Kl. 10:27 Børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini): Nu handler det her lovforslag alene om at udskyde en revision af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Så er det korrekt, at regeringen har et ønske om at indføre en tredje ungdomsuddannelse, nemlig fleksuddannelsen, og der er vi netop gået i gang med bl.a. at drøfte, hvad målgruppen er for den her uddannelse. Fleksuddannelsen har som overordnet mål, at det er for de unge, som af forskellige grunde sandsynligvis ikke ville kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse i første hug. Det er den gruppe af unge, som kan have store faglige eller andre problemer, og hvor det vil være et bedre tilbud, at de starter på en fleksuddannelse. Målgruppen for STU'en eller for unge med særlige behov er jo anderledes. Det er unge, som typisk har alvorlige fysiske eller psykiske handicap. Jeg vil ikke udelukke, når vi er i mål med fleksuddannelsen, at der skal være en diskussion om, om der er nogle, der i virkeligheden ville få en bedre uddannelse via fleksuddannelsen. Det er derfor, at vi er gået i gang med en beskrivelse af, hvem målgruppen for fleksuddannelsen er. Kl. 10:28 Fru Merete Riisager. Kl. 10:28 Merete Riisager (LA): Ministeren vil ikke udelukke, at der er et overlap imellem målgruppen for STU og målgruppen for fleksuddannelse. Regeringen skal nu i gang med at lave den her fleksuddannelse. Men er det så ikke uheldigt, at man udskyder revisionen af STU, således at man på den måde udskyder det datagrundlag, som vil være relevant, når man skal i gang med at lave en fleksuddannelse? Kl. 10:29 Ministeren. Kl. 10:29 Børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini): Nej, tværtimod, for i virkeligheden kører processerne jo nu parallelt. Der har jo, som jeg har sagt her fra talerstolen, løbende været evalueringer af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, og de tyder på, at det er en god uddannelse for de unge. Men det er relativt få, der har været igennem den, og det er få, der har mange forskellige typer af handicap. Nu er vi også i regeringen gået i gang med at kigge på, hvem målgruppen for fleksuddannelsen er, og hvad indholdet så skal være, så det er jo nogle diskussioner, som kommer til at køre parallelt, og det synes jeg er godt. Kl. 10:29 Så er der en kort bemærkning fra fru Mai Henriksen. Kl. 10:29 Mai Henriksen (KF): Jeg kan jo godt lide, når man kalder en skovl for en skovl og en spade for en spade, og nu har ministeren så i sit svar til Liberal Alliance indrømmet, at det her lovforslag rent faktisk hænger sammen med en fleksuddannelse. Så det, jeg sagde i min tale for lidt siden, var jo egentlig ikke bare spekulationer, men virkelighed.

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012).

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012). Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1 66. møde Tirsdag den 10. april 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren

Læs mere

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 64. møde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30: Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 30. møde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11: Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet.

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 7. møde Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Kirsten

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 42. møde Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger

Læs mere

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 55. møde Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om brug

Læs mere

71. møde. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

71. møde. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1 Kl. 10:00 71. møde Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 33: Forespørgsel til udenrigsministeren om Vestsahara. Af Christian

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

2 Onsdag den 15. januar 2014 (FM )

2 Onsdag den 15. januar 2014 (FM ) Onsdag den 15. januar 2014 (D) 1 39. møde Onsdag den 15. januar 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). (Se nedenfor). 2) Eventuelt: 1. behandling af

Læs mere

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 47. møde Torsdag den 9. februar 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren

Læs mere

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 60. møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 63. møde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

57. møde. Torsdag den 25. februar 2010 (D) 1

57. møde. Torsdag den 25. februar 2010 (D) 1 Torsdag den 25. februar 2010 (D) 1 57. møde Torsdag den 25. februar 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Hans Kristian

Læs mere

66. møde. Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1

66. møde. Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1 Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1 66. møde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 25: Forespørgsel til ministeren for børn, ligestilling, integration

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)).

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)). Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1 54. møde Torsdag den 10. februar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til finansministeren om EU-styring af økonomien.

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere