Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud"

Transkript

1 Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud December 2015

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 4 3. Afklaring af opgavens omfang (fase 1) Omfang af udbudte opgaver Forskelle i serviceniveau Fremtidige tilpasninger af opgaveløsningen Særlige krav i udbudsmaterialet 5 4. Dataindsamling og beregning af omkostninger (fase 2) Direkte og indirekte omkostninger Beregning af direkte omkostninger Beregning af indirekte omkostninger 9 5. Afstemning (fase 3) Rådgivning hos PwC 12 2 Cybercrime Survey 2015

3 Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud 1. Indledning I forbindelse med offentlige udbud kan regioner og kommuner vælge at afgive et kontrolbud. Ved hjælp af kontrolbud er det muligt at sammenligne de indkomne tilbud med den kvalitet og økonomi, der tilbydes gennem en opgaveløsning i offentligt regi. Kommuners og regioners udarbejdelse af kontrolbud reguleres i bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni ( Kontrolbudsbekendtgørelsen ). Kontrolbudsbekendtgørelsen stiller krav til, hvordan kontrolbuddet beregnes, herunder hvilke omkostninger der skal inkluderes i kontrolbuddet. Ved udarbejdelse af kontrolbud skal den offentlige ordregiver være særligt opmærksom på, at alle relevante omkostninger medtages i omkostningsberegningen, og at beregningen er fair, rimelig og dokumenteret, jf. Kontrolbudsbekendtgørelsen. Der findes flere eksempler på kontrolbud, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i Kontrolbudsbekendtgørelsen. Dette har i nogle tilfælde resulteret i, at Klagenævnet for Udbud har givet medhold til tilbudsgivere i klagesager. Set ud fra ordregivers perspektiv er det derfor vigtigt at følge de beskrevne principper. Et kontrolbud består af en kvantitativ og en kvalitativ del. Denne vejledning omfatter alene udarbejdelsen af den kvantitative del af kontrolbud. Selvom vejledningen kun vedrører den kvantitative del af et kontrolbud, er det fortsat vigtigt, at der er sammenhæng mellem de medregnede omkostninger og det tilbudte serviceniveau. Vejledningen er i sagens natur generel og kan bruges ved udarbejdelse af kontrolbud i mange forskellige sammenhænge. Med baggrund i PwC s erfaringer fra udarbejdelsen af tidligere kontrolbud har vi opstillet nedenstående eksempel på en proces i forbindelse med udarbejdelsen af et kontrolbud. De tre faser synliggør det nødvendige arbejde, der er forbundet med at udarbejde et kontrolbud, herunder afklaring af udbuddets omfang, dataindsamling og beregning samt afslutningsvist en afstemning og formidling af de gennemførte beregninger. Faser Efter en introduktion til Kontrolbudsbekendtgørelsen er denne vejledning struktureret i overensstemmelse med ovenstående tre faser. I planlægningen af hvordan kontrolbuddet skal udarbejdes, bør der indledningsvist sættes stort fokus på, hvilke ressourcer der allokeres til udarbejdelsen af kontrolbuddet. Udarbejdelse af et kontrolbud er ofte en krævende proces, og der kan være behov for at dedikere en række medarbejderressourcer til at udarbejde kontrolbuddet, ligesom der kan være behov for at tilknytte ekstern rådgiverassistance. Det er vigtigt, at der er adskillelse mellem de personer, der arbejder med udbuddet af opgaven, og de personer, som udarbejder kontrolbuddet. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der opstå tvivl om, hvorvidt den offentlige ordregiver favoriserer sit eget tilbud. Organiseringsaspekter vedrørende udarbejdelsen af kontrolbuddet behandles ikke yderligere i denne vejledning Formålet med denne vejledning er at beskrive hovedprincipperne for udarbejdelse af kontrolbud. Vejledningen kan derfor ses som et arbejdsredskab for de offentlige ordregivere, der står over for at skulle udarbejde et kontrolbud. Afklaring af opgavens omfang Afklaring af opgavens omfang Afklaring af serviceniveau Afdækning af særlige krav i udbudsmaterialet Dataindsamling og omkostningsberegning Afstemning Indsamling af relevante regnskabstal Fastsættelse af fordelingsnøgler Beregning af indirekte omkostninger Beregning af samlede omkostninger Afstemning af nuværende omkostninger vs. fremtidige omkostninger Udfyldning af tilbudsdokumenter 1. Se retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Cybercrime Survey

4 2. Lovgrundlag Kontrolbudsbekendtgørelsen beskriver, hvordan kommuner og regioner i forbindelse med udarbejdelse af kontrolbud skal opgøre de samlede langsigtede gennemsnitsomkostninger ved den offentlige opgavevaretagelse. Beregningen skal således omfatte: Alle direkte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, fx løn, materialer, vedligeholdelsesudgifter mv. Alle indirekte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, fx lokale- og kontorudgifter, indirekte lønomkostninger, it-udgifter, udgifter til ledelse, administration mv. Afskrivninger og forrentning af den drifts- og anlægskapital, der stilles til rådighed. Beregningen af omkostningerne skal udføres efter følgende principper: Hvis omkostningen er udelelig, benyttes fordelingsnøgler. Ved benyttelsen af fordelingsnøgler er det vigtigt, at disse dokumenteres. Afskrivninger beregnes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 8 i Budget- og regnskabssystem for kommuner og kapitel 8 i Budgetog regnskabssystem for regioner. Herudover skal afskrivninger være udtryk for de langsigtede afskrivninger. Ved forrentning af drifts- og anlægskapital anvendes markedsrenten. Ved beregning af tjenestemandspensioner benyttes en procentsats af den pensionsgivende løn 1. Hvis opgaven er omfattet af lov om merværdiværdiafgift, medtages moms ikke, mens moms skal medtages, hvis opgaven ikke er omfattet af lov om merværdiværdiafgift. Ved afgivelsen af kontrolbud skal det fremgå af udbudsmaterialet, hvis ordregiver udarbejder kontrolbud. Derudover skal: kontrolbuddet afgives senest samtidig med udløbet af fristen for aflevering af eksterne tilbud kontrolbuddet foretages på samme vilkår som eksterne bud og som specificeret i udbudsmaterialet vurderingen af de indkomne eksterne tilbud og ordregivers kontrolbud foretages, således at der ikke deltager personer, der har medvirket ved udarbejdelsen af kontrolbuddet. 3. Afklaring af opgavens omfang (fase 1) I forbindelse med den indledende afklaring og forberedelse af udarbejdelsen af kontrolbuddet bør der fokuseres på følgende fire forhold: 1. Omfanget af udbudte opgaver 2. Forskelle i serviceniveau 3. Fremtidige tilpasninger af opgaveløsningen 4. Særlige krav i udbudsmaterialet. 2. Se kapitel 4 i Budget- og regnskabssystem for kommuner og kapitel 4 i Budget- og regnskabssystem for regioner. 4 Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud

5 3.1. Omfang af udbudte opgaver Omfanget af de udbudte opgaver er fastlagt i udbudsmaterialet. Det er vigtigt, at det hurtigt gøres klart, hvorvidt omfanget af opgaver modsvarer den nuværende opgaveløsning. Der kan fx være tale om, at det i udbudsmaterialet forudsættes, at en række opgaver fortsat varetages i kommunalt regi og derfor ikke bør indgå i beregningen (fx rengøring i udvalgte bygninger, drift af dagcenter, vejvedligehold af udvalgte veje mv.). Det kan i udbudsmaterialet ligeledes forudsættes, at nye opgaver, som førhen blev løst andetsteds i kommunen/regionen, skal løses. Hvis ikke disse opgaver tidligere er blevet løst i offentligt regi, og der derfor ikke er et tilstrækkeligt datagrundlag, estimeres omkostningerne forbundet med disse opgaver på bedste vis og med baggrund i tilgængelige data. Såfremt en del af de nuværende opgaver vedrører myndighedsopgaver, afgrænses disse fra kontrolbuddet, således at omkostningerne ikke medtages Forskelle i serviceniveau Det fremtidige serviceniveau vedrørende opgavevaretagelsen skal afklares og afstemmes i forhold til serviceniveauet i den nuværende opgaveløsning. Et eksempel på en ændring i serviceniveauet kan være, at græsset skal klippes hyppigere, eller at responstiden for snerydning skal reduceres. Såfremt der er ændringer i serviceniveauet i den fremtidige opgaveløsning i forhold til den nuværende opgaveløsning, skal disse identificeres og prisfastsættes ved beregningen af kontrolbuddet Fremtidige tilpasninger af opgaveløsningen Hvis der er foretaget beslutning om fremtidige tilpasninger, der direkte eller indirekte vedrører den udbudte opgave, bør der ligeledes tages højde for disse ved udarbejdelsen af kontrolbuddet. Fremtidige tilpasninger kan fx vedrøre: Politisk besluttede effektiviseringer Ændringer i organisationsstruktur samt bemanding Ændringer i tilgangen til opgaveløsningen (fx brug af nye metoder eller redskaber). Hvis der indregnes en økonomisk effekt af forventede fremtidige tilpasninger, er det vigtigt, at der udførligt kan argumenteres for, hvorfor det er relevant at medregne disse Særlige krav i udbudsmaterialet Udbudsmaterialet kan stille særlige krav og vilkår, som tilbudsgiverne vil være underlagt, og som potentielt set også bør medregnes ved opgørelsen af kontrolbuddet. Disse særlige krav og vilkår kan fx vedrøre: Krav om garantistillelse Krav om løbende effektivisering Vilkår for overtagelse af eksisterende materiel og faciliteter Håndtering af aktiver ved aftaleperiodens ophør. Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud 5

6 4. Dataindsamling og beregning af omkostninger (fase 2) 4.1. Direkte og indirekte omkostninger Formålet med dette afsnit er at afklare, hvilke typer af omkostninger der skal medregnes ved udarbejdelsen af kontrolbuddet. Overordnet set skal beregningen af omkostningerne ved kontrolbud omfatte de samlede langsigtede gennemsnitsomkostninger ved den udbudte opgave. De samlede langsigtede gennemsnitsomkostninger ved den udbudte opgave kan inddeles i direkte og indirekte omkostninger. De direkte omkostninger er omkostninger, der direkte kan relateres til de opgaver, der er specificeret i udbudsmaterialet. De fleste af de direkte omkostninger vil oftest være udspecificeret i regnskaberne dog vil der være behov for en kritisk gennemgang med henblik på at få identificeret eventuelle omkostninger, der ikke vedrører de udbudte opgaver, samt omkostninger, der vedrører myndighedsopgaver mv. Der kan ligeledes være behov for en beregning af nye forventede omkostninger, ligesom der kan være direkte omkostninger, der ikke umiddelbart fremgår af regnskaberne (fx afskrivninger). Indirekte omkostninger vedrører omkostningerne forbundet med opgaver, der ikke direkte kan relateres til den udbudte opgave, men som alligevel udgør en nødvendig forudsætning for, at opgaverne kan løses (fx centrale administrationsomkostninger). Nedenstående figur giver en oversigt over de typer af omkostninger, der som udgangspunkt skal medregnes ved opgørelse af henholdsvis de direkte og indirekte omkostninger. Direkte omkostninger Løn (medarbejdere) Løn (administration og ledelse Lokale omkostninger Omkostninger til it, telefoni mv. Råvarer, materialer og tjenesteydelser Materielle anlægsaktiver (ekskl. bygninger) Øvrige direkte omkostninger Indirekte omkostninger Løn (kommunaldirektør, direktion mv.) Løn (personaleadministration, it, økonomi, øvrig forvaltning mv. Lokale omkostninger Øvrige indirekte omkostninger 6 Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud

7 Afgrænsningen mellem direkte og indirekte omkostninger vil oftest afhænge af en konkret vurdering og kan variere fra den ene offentlige myndighed til den anden. Ved beregningen af kontrolbuddet er det afgørende at få medregnet alle omkostninger, som har direkte eller indirekte betydning for opgaveløsningen det er ikke essentielt, om omkostningen opgøres som direkte eller indirekte omkostning. Generelt bør de direkte samt indirekte omkostninger fastsættes med baggrund i tilgængelige regnskabsdata samt under hensynstagen til (jf. fase 1): 1. Omfanget af udbudte opgaver set i forhold til den nuværende opgaveløsning 2. Forskelle i serviceniveau mellem den nuværende og fremadrettede opgaveløsning 3. Fremtidige tilpasninger af opgaveløsningen 4. Særlige krav i udbudsmaterialet. Alle omkostninger bør inflationskorrigeres, således at de modsvarer tidspunktet for det pågældende udbud Beregning af direkte omkostninger Løn (medarbejdere) Opgørelsen af de samlede lønomkostninger til medarbejdere kan ske ud fra flere forskellige metoder, hvor den mest hensigtsmæssige metode vil afhænge af hvilke typer af opgaver, det konkrete udbud vedrører. De samlede lønomkostninger til medarbejdere kan opgøres med baggrund i en beregnet timeløn kombineret med forudsætninger omkring det forventede tidsforbrug. Alternativt ud fra en akkumuleret betragtning, hvor de samlede lønomkostninger forbundet med den udbudte opgave opgøres. Uafhængigt af hvilken metode der benyttes til beregning af de samlede omkostninger, bør alle tillæg, ATP, AER, pensionsbidrag, feriegodtgørelse mv. medregnes. Opgørelse af direkte timeløn pr. ansat kr. Grundløn Arbejdsbestemte tillæg 0 ATP (årlig sats) AER (årlig sats) Pensionsbidrag (15 % af grundløn) Feriegodtgørelse (1,9 % af årsløn) Arbejdsskadeforsikring = Brutto lønomkostning Årligt timetal, eksklusive ferie Ferie (seks uger) 222 Helligdagstimer 80 Sygetimer, møder og uddannelse 138 = Effektive arbejdstimer Effektiv timepris 249 Eventuelle tjenestemandspensioner samt dagpengerefusion (indtægt) bør ligeledes medregnes. Til højre er vist et beregningseksempel på, hvordan en timeløn kan beregnes. Der vil som regel være behov for at udregne flere forskellige timelønninger, alt efter hvilke typer af medarbejdere, der varetager opgaven. Løn (administration og ledelse) Løn til administration og ledelse vedrører primært lønomkostninger til de personer, der er tæt tilknyttet løsningen af den udbudte opgave, fx som daglig leder for en række af udførende medarbejdere. Omkostninger vedrørende løn til administration og ledelse vil oftest med fordel kunne håndteres særskilt. Ved opgørelsen af omkostninger til administration og ledelse er det i særlig grad vigtigt at sikre sig, at alle dele af de udførte arbejdsopgaver vedrører den udbudte opgave og ikke fx myndighedsopgaver. Oftest vil det således være hensigtsmæssigt at gennemgå arbejdsopgaverne sammen med de tilknyttede administrative medarbejdere samt ledere med henblik på at kunne vurdere, om alle lønomkostninger bør medregnes som en del af kontrolbuddet. Til beregning af de samlede omkostninger bør alle tillæg, ATP, AER, pensionsbidrag, feriegodtgørelse mv. medregnes, ligesom eventuelle tjenestemandspensioner samt dagpengerefusion (indtægt) bør medregnes. Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud 7

8 Lokaleomkostninger Lokaleomkostninger for de bygninger, der benyttes til brug for opgaveløsningen, bør medregnes. Lokaleomkostningerne kan vedrøre husleje. Hvis der alternativt er tale om en kommunalt ejet bygning, bør lokaleomkostninger fastsættes med baggrund i bygningens markedsværdi, årlige afskrivninger samt den aktuelle markedsrente. Opgørelse af lokaleomkostninger Markedsværdi af benyttede lokaler kr. Bygningens forventede levetid 50 år Scrapværdi 0 kr. Årlig afskrivning kr. Markedsrente 1,0 % Forrentning kr. Samlet forrentning og afskrivning pr. år kr. De årlige lokaleomkostninger vedrørende forrentning og afskrivning af kommunalt ejede bygninger kan således opgøres i overensstemmelse med metoden til højre. Ved opgørelse af lokaleomkostninger bør følgende omkostninger ligeledes medregnes: El, vand og varme Renovation Drift og vedligehold Forsikringer relateret til lokalerne Rengøring. Omkostninger til it, telefoni mv. Omkostninger til it, software, telefoner mv., der er direkte relateret til opgaveløsningen, bør opgøres og medregnes. Omkostninger til kontorhold i øvrigt bør ligeledes medregnes. Råvarer, materialer og tjenesteydelser Omkostninger til råvarer, materialer og tjenesteydelser vil i nogle udbud udgøre en stor del af de direkte omkostninger (fx vej og park). Hvis man ikke har tilgængelige data for alle råvarer, materialer og tjenesteydelser bør disse tilvejebringes (evt. gennem indhentning af tilbud, afdækning af enhedspriser) med henblik på at skabe et veldokumenteret grundlag. Ved en aktivitetsbaseret tilgang (fx ved udfyldelse af tilbudsliste ved udbud inden for vej og park) vil det være en fordel at opgøre omkostninger til råvarer, materialer og tjenesteydelser med baggrund i de konkrete aktiviteter, der udgør en del af udbuddet, og som derfor skal prissættes. Materielle anlægsaktiver (eksklusive bygninger) Materielle anlægsaktiver vedrører anlægsaktiver med fysisk substans til vedvarende eje eller brug. Maskiner og transportmidler er de typiske eksempler på materielle anlægsaktiver (ud over bygninger), som det er relevant at behandle ved beregningen af et kontrolbud. Håndtering af omkostninger forbundet med materielle anlægsaktiver (eksklusive bygninger) kan være ret kompleks og kræve, der tilvejebringes en række forudsætninger (se nedenfor). En række af forudsætningerne kan være givet gennem udbudsmaterialet (fx ved krav om overtagelse af det eksisterende materiel til en given pris), mens andre af forudsætningerne skal tilvejebringes og dokumenteres. De samlede omkostninger, herunder afskrivninger til materielle anlægsaktiver, bør opgøres under medregning af følgende typer af omkostninger: Værdi af det materielle anlægsaktiv ved kontraktstart Forrentning Scrapværdi Forventet levetid Værkstedsomkostninger, herunder reservedele Forsikringer Benzin. Hvis der er brug for at beregne en timepris, bør denne beregnes med baggrund i de samlede årlige omkostninger forbundet med det pågældende anlægsaktiv og under hensyntagen til den årlige benyttelse af aktivet. Øvrige direkte omkostninger Øvrige direkte omkostninger vil i meget høj grad afhænge af den konkrete opgaveløsning samt udbuddets omfang. Følgende er eksempler på, hvad det kan være relevant at medregne som øvrige direkte omkostninger: Uddannelse af personale Kørsel og transport Forsikringer Kantine Alarmer Mindre materiel Forrentning af driftskapital. 8 Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud

9 4.3. Beregning af indirekte omkostninger Indirekte omkostninger kan ikke direkte relateres til opgavevaretagelsen, men er nødvendige for gennemførelsen af denne. De indirekte omkostninger skal således også opgøres under hensyntagen til omfanget af de udbudte opgaver. Ved opgørelse af de indirekte omkostninger vil der som regel være behov for at benytte fordelingsnøgler med henblik på at bestemme, hvilken andel af omkostninger der bør medregnes. Ved brug af fordelingsnøgler skal disse begrundes og dokumenteres. Valget af fordelingsnøgle vil afhænge af den enkelte omkostningstype samt typen af opgavevaretagelse, der udbydes. Det er derfor ikke muligt i denne vejledning at give konkrete input til, hvilke fordelingsnøgler der skal anvendes hvornår. Der findes flere mulige fordelingsnøgler, der kan bruges, afhængigt af hvilken type af omkostninger det drejer sig om, herunder: Antal årsværk Antal m 2 Antal it-arbejdspladser. Løn (kommunaldirektør samt direktion) En andel af lønomkostningerne til kommunaldirektøren samt øvrig direktion bør medtages ved beregningen af kontrolbuddet. Andelen af de samlede lønomkostninger, der skal medregnes, fastsættes ved brug af relevant fordelingsnøgle. Indirekte omkostninger kommunaldirektør Antal arbejdspladser relateret til udbudt opgave Totalt antal arbejdspladser i kommunen Ved fastsættelse af fordelingsnøglen samt opgørelsen af de samlede lønomkostninger bør det overvejes, om der skal benyttes forskellige fordelingsnøgler til henholdsvis kommunaldirektør/øvrige direktionsmedlemmer, herunder om lønnen til samtlige direktionsmedlemmer bør medregnes ved opgørelsen. Ovenstående tabel viser et eksempel på en beregning af hvilken andel af lønomkostningerne til en kommunaldirektør, der bør medregnes under de angivne forudsætninger. Løn (Øvrig forvaltning) En andel af de samlede lønomkostninger relateret til centrale dele af forvaltningen bør ligeledes medregnes i det omfang, at en del af forvaltningens opgaver direkte eller indirekte kan henføres til de opgaver, der skal løses som led i den udbudte opgave. 35 årsværk 3000 årsværk Fordelingsnøgle 1,2 % Kommunaldirektør løn Samlet indirekte omkostning kommunaldirektør kr kr. Oftest vil det kun være en begrænset del af de opgaver, der løses i forvaltningen, der direkte eller indirekte kan henføres, herunder IT, HR, Økonomi mv. Som grundlag for en vurdering af hvilke dele af forvaltningens opgaver, der skal indgå som en del af omkostningsgrundlaget, bør der laves en systematisk gennemgang af de opgaver, de enkelte dele af forvaltningen udfører, med henblik på at fastlægge hvorvidt de direkte eller indirekte kan relateres til kontrolbuddet. Lønomkostningerne bør fordeles med relevant fordelingsnøgle. Det kan vise sig hensigtsmæssigt at benytte flere forskellige fordelingsnøgler, alt afhængig af hvilke lønomkostninger der skal fordeles. Såfremt der er tale om en fordeling af løn til kommunaldirektør samt direktion, kan det være relevant at benytte en fordelingsnøgle baseret på antal medarbejdere i kommunen/ regionen set i forhold til antal medarbejdere omfattet af udbuddet. Opgørelsen af de samlede lønomkostninger bør ske under hensyntagen til alle tillæg mv., jf. opgørelsen af lønomkostninger til medarbejdere. Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud 9

10 Lokaleomkostninger En andel af lokaleomkostningerne for de bygninger, der benyttes af forvaltningen, bør medregnes. Lokaleomkostningerne skal opgøres på samme vis ved de direkte omkostninger (som husleje eller som forrentning af anlægskapital). Det er ikke alle lokaleomkostninger, der skal medregnes som en del af omkostningsgrundlaget, da en række af de benyttede lokaler hverken direkte eller indirekte kan henføres til en del af kontrolbuddets opgaver. Ved opgørelse af lokaleomkostninger bør følgende omkostninger ligeledes medregnes: El, vand og varme Renovation Drift og vedligehold Forsikringer relateret til lokalerne Rengøring. Ved fastsættelsen af den andel af omkostningerne, der skal medregnes til kontrolbuddet (valg af fordelingsnøgle), bør der tages højde for, hvilke funktioner/arbejdsopgaver der udføres i den pågældende bygning. Til højre er øverst vist et beregningseksempel for afskrivning af rådhus. Øvrige indirekte omkostninger Inden for de enkelte forvaltninger vil der være en række øvrige omkostninger, der ikke vedrører løn. En del af disse øvrige omkostninger vedrører de enkelte dele af forvaltningen, mens andre kan betragtes som fællesomkostninger. Afskrivning af rådhus Offentlig vurdering af rådhus Bygningens forventede levetid Årlig afskrivning Afhængigt af den udbudte opgave bør en andel af en eller flere af nedenstående eksempler på øvrige omkostninger medregnes ved opgørelsen: Materiale- og kontoromkostninger (print, papir mv.) It og telefoni Kantine Uddannelse Forsikringer/skadesomkostninger Udviklingsomkostninger Materielle anlægsaktiver Kørsel. kr kr. 100 år kr. Markedsrente 1,0 % Forrentning Forrentning + afskrivning kr kr. Omkostninger til el, vand, varme, renovation, rengøring mv kr. Samlede lokaleomkostninger (rådhus) Antal arbejdspladser relateret til udbudt opgave Totalt antal arbejdspladser på rådhus kr. 35 årsværk 2000 årsværk Fordelingsnøgle 1,8 % Andel af lokaleomkostninger til rådhus, der bør medregnes Indirekte omkostninger til it og telefoni Samlede omkostninger til it og telefoni kr. Andelen af de enkelte typer af øvrige omkostninger bør fastsættes ved brug af relevant fordelingsnøgle. Oftest vil det være muligt at bruge den samme fordelingsnøgle til fordelingen af en række af de øvrige omkostninger kr. Antal it-arbejdspladser samlet 500 Omkostning pr. it-arbejdsplads kr. It-arbejdspladser relateret til udbudt opgave 15 Samlet indirekte omkostning til it kr. 10 Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud

11 5. Afstemning (fase 3) Som led i den afsluttende fase vil der være behov for at beregne de samlede omkostninger på baggrund af delberegningerne vedrørende de direkte og indirekte omkostninger. De samlede omkostninger udgør grundlaget for udfyldelsen af relevante tilbudsdokumenter. Det vil også være relevant at sammenholde de beregnede omkostninger i kontrolbuddet med de nuværende omkostninger. Det således vigtigt, at omkostningerne vedrørende den fremtidige opgaveløsning kan afstemmes med omkostningerne vedrørende den historiske opgaveløsning, samt at der kan argumenteres for, hvorfor der i givet fald vil forventes ændringer set i forhold til den nuværende opgaveløsning. Ændringerne kan fx vedrøre: Fremtidige organisationsændringer Besluttede effektiviseringer på området Ændringer i forventet bemanding Ændringer i opgavens omfang Ændrede krav til, hvordan opgaven skal udføres Ændringer i serviceniveau. I den afsluttende fase bør der ligeledes laves en sikring af sammenhængen mellem den kvantitative beregning og den kvalitative beskrivelse, således at omkostninger til de aktiviteter og ydelser samt det serviceniveau, der er beskrevet i den kvalitative del af kontrol buddet, er medtaget ved beregningen af kontrolbuddet. Afstemningen af omkostningsberegningen med de historiske omkostninger er vigtig af flere grunde, og det gælder uanset om kontrolbuddet vinder eller ej. Vinder kontrolbuddet, er det essentielt, at omkostningerne afspejler opgavevaretagelsen korrekt, og at der dermed ikke er glemt nogle omkostninger, som kan resultere i klager fra de øvrige tilbudsgivere. Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud 11

12 Rådgivning hos PwC PwC har stor erfaring på området inden for rådgivning til offentlige ordregivere i forbindelse med udarbejdelse af kontrolbud. Vi har således rådgivet en lang række af kommuner i forbindelse med udarbejdelse af kontrolbud inden for en række forskellige områder, herunder rengøring, vej og park samt drift af plejecentre. PwC kan bistå kommuner og regioner med: Sparring omkring metode ved udarbejdelse af kontrolbud Dataindsamling samt validering Beregning af kontrolbud Kvalitetssikring af allerede udarbejdet kontrolbud Omkostningsberegninger forud for udbud af opgaver Projektledelse i forbindelse med udarbejdelse af kontrolbud. Ønsker I som ordregiver rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af kontrolbud, er I velkomne til at kontakte os. Anders C. Madsen Partner M: E: Torsten Schmidt-Jensen Director T: E: Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.

Den gode udbudsproces Netværksmøde kontrolbud

Den gode udbudsproces Netværksmøde kontrolbud www.pwc.dk Netværksmøde kontrolbud 14. marts 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Lovgrundlag 2. Proces 3. Afklaring af opgavens omfang 4. Dataindsamling og beregning 5. Afstemning 2 Lovgrundlag

Læs mere

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009 Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU 12. P w C Agenda Indledning Lovgrundlag Opgørelsen af kontrolbud (principper og eksempel) Procesregler Indledning Hvad er et kontrolbud? Kommunen byder på egen opgave

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.3.1 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Denne vejledning har til hensigt i tilknytning

Læs mere

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 44 Offentligt Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet 1. Indledning og

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5271 (Kirsten Thorup, Palle Skaarup) 19. januar 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5271 (Kirsten Thorup, Palle Skaarup) 19. januar 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5271 (Kirsten Thorup, Palle Skaarup) 19. januar 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Johan Iversen Møller, København) mod Aabenraa Kommune (advokat Jens Jepsen,

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

10.6 Kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

10.6 Kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Budget- og regnskabssystem 10.6 - side 1 10.6 Kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 10.6.1 Bekendtgørelse om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

9 VEJLEDNING OM OMKOSTNINGSKALKULA- TIONER

9 VEJLEDNING OM OMKOSTNINGSKALKULA- TIONER Budget- og regnskabssystem Dato: Maj 2003 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 9 VEJLEDNING OM OMKOSTNINGSKALKULA- TIONER Indhold Side 9.1 Indledning 9.1-1 9.2 Afgrænsning af omkostningskalkulation 9.2-1 9.3

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Til Fredensborg Kommune

Læs mere

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning. Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket

Læs mere

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng mellem budgetmodel og

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 6 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 6 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b.

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Kontor for HR NOTAT Omkostning til sygefravær - model Baggrund For at estimere omkostningen til sygefravær i Københavns Kommune, er det nødvendigt at udarbejde en

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek.

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Betænkning nr. 1369 om "Det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommuner og amter" (omkostningsreformen)

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 8.1 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8.1 Generelle regler for registrering af aktiver Kommunerne skal indregne og måle materielle

Læs mere

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit:

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit: Bilag 1 Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2015-11698-7.0 14-09-2015 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv.

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Bilag 8: Baggrundsnotat for beregning af timepriser 2012 for hjemmeplejen Sagsnr. 2012-29256 Dokumentnr. 2012-241990 Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Spørgsmål og svar til 2014/S

Spørgsmål og svar til 2014/S Spørgsmål og svar til 2014/S 114-200974 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. 27-06-2014 Nummer Spørgsmål Svar 1 3.2 Redskaber til udførelse af flytteopgaven Skruer, plugs,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet 1. Ordregiver Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C 2. Beskrivelse af den udbudte ydelse og omfang Aarhus Universitet udbyder

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 9. maj 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand og

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser

Læs mere

Prisberegning/kalkulation

Prisberegning/kalkulation Prisberegning/kalkulation Når du skal lave en prisberegning er det vigtigt at få så mange af omkostningerne med, som det overhovedet er muligt. Alle prisberegninger er eksklusiv moms, altså plus moms.

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010 Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010 Indledning KKR Hovedstaden har besluttet at anvende fælles principper for takstberegningen i hovedstadsregionen

Læs mere

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 1 I bekendtgørelse nr. 701 af 26. juni 2008 om forsyningspligtydelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 23. april 2012 og

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet Oktober 2008

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet Oktober 2008 Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet Oktober 2008 Indledning Den 13. juli 2008 besluttede KKR Hovedstaden en del nye principper for takstberegning i hovedstadsregionen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere