Hvad er jazzen værd? Kandidatspeciale. Jonas Vincent. En undersøgelse af forholdet mellem kreativitet og kapital inden for jazzfeltet i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er jazzen værd? Kandidatspeciale. Jonas Vincent. En undersøgelse af forholdet mellem kreativitet og kapital inden for jazzfeltet i Danmark"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Jonas Vincent Hvad er jazzen værd? En undersøgelse af forholdet mellem kreativitet og kapital inden for jazzfeltet i Danmark Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Afdeling for Musikvidenskab Vejleder: Annemette Kirkegaard Indleveret: 29/03/2012

2 Titel: Hvad er jazzen værd? En undersøgelse af forholdet mellem kreativitet og kapital inden for jazzfeltet i Danmark. English title: What is the Value of Jazz? An Ethnomusicological Study of the Relationship between Creativity and Capital in the Field of Danish Jazz. Udarbejdet af: Vejleder: Jonas Vincent Annemette Kirkegaard Københavns Universitet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Afdeling for Musikvidenskab Indleveret: 29/03/2012

3 Abstract What is the Value of Jazz? An Ethnomusicological Study of the Relationship between Creativity and Capital in the Field of Danish Jazz. Jonas Vincent MA Thesis in Musicology, University of Copenhagen, 2012 This thesis examines the relationship between creativity and capital in the field of Danish jazz. The field of Danish jazz consists of a number of talented and highly skilled jazz musicians. They like everybody else have to consider the premises for taking part in a society and therefore have to earn money. Money, however, is just one part of a broader currency system, and other values most be taken into account as well. To identify the currencies necessary for being part of a society, this thesis uses French sociologist Pierre Bourdieu s theory of cultural fields and the struggles for and exchange of symbolic capital. It uses this theory to determine how the jazz musicians are motivated to create their art. This theoretical basis also allows for a relational and structural analysis of the field of Danish jazz, which also includes the governmental cultural institutions. It is argued that jazz holds its own symbolic capital and therefore has a value in it self. This argument is explored by asking the question: How does the necessity of capital influence creativity in the field of Danish jazz? The objective of the study is thus to clarify the relationship between creativity and capital in the field. To answer the key question, this thesis draws on interviews with participants in the field. Through analysis, discussion and case studies of four jazz musicians and parts of their musical production, the thesis unearths new insights. It finds that it is necessary for the jazz musicians to position themselves in the field by acquiring and exchanging symbolic capital in order to be successful. This position-taking and the necessity of capital have implications for the jazz musicians creativity, what compositional techniques and performance practices they use, their identity and how their music sounds. The implications are hard to separate from each other, since they seem mutually constituted. The jazz musicians motivation for playing jazz as a profession implies that they find jazz to have intrinsic value which counter balances other forms of capital. 1

4 Indhold 1 Indledning Problemformulering Implikationer af problemformuleringen Afgrænsning Jazzfeltet i Danmark Forskellige typer jazzmusikere Specialets opbygning Teoretisk og metodisk undersøgelsesdesign Feltarbejde blandt jazzmusikere og egen deltagelse Interviews Bourdieu Becker Kreativitet, hvad er det? Flow-teori, Csíkszentmihályi og Gardner Jazz, hvad er det? Cases: jazzmusikerne Jacob Anderskov Analyse af Jakob Anderskovs nummer The Sick Man Jacob Anderskovs fremtræden og produktion Martin Lutz Analyse af Martin Lutz nummer It s Swing Not Rocket Science! Martin Lutz fremtræden og produktion Martin Stender Analyse af Martin Stenders nummer Friends and Allies Martin Stenders og Girls in Airports fremtræden Ray Pitts Analyse af Ray Pitts nummer Deelirium Ray Pitts fremtræden og produktion Analyse og diskussion Betingelser, ydre rammer, nødvendigheder, forventninger, eksplicitte og implicitte krav Organisationen af dansk kultur- og musikliv Bourdieu, sociale rum, felter og de sociale agenter i Danmark Beckers art-world-begreb og de danske jazzmusikere Akkumuleret kapital og udveksling af kapital

5 4.6 Jazzmusikerne og deres kreativitet Jazzmusikernes identitet Multiple identiteter Jazzmusikernes egne opfattelser af forventninger og krav Jazzmusikernes motivation Sammenfatning Konklusion Udvidelse af undersøgelsen Flere forskellige typer jazzmusikere Perspektivering Kildefortegnelse Bøger og artikler Internetsider Audiovisuelt materiale Interviews Bilag Bilag 1: Interviewguide til interviews med de fire jazzmusikere Bilag 2: Interview med Jacob Anderskov Bilag 3: Interview med Martin Lutz Bilag 4: Interview med Martin Stender Bilag 5: Interview med Ray Pitts

6 1 Indledning Danmark har en blomstrende jazzscene. Det vrimler med talenter og højt kvalificerede musikere i en frodig forgrening af subgenrer i en ellers smal kunstart. I Danmark er der en lang og stærk tradition inden for jazzen, og musikere med højt niveau står på skuldrene af deres forgængere. Jazzmusikerne er samtidig en del af en virkelighed med en lang række omstændigheder at forholde sig til. Nødvendigheden af at tjene penge er en forudsætning for at være en del af samfundet. Men ud over pengene er der også anden værdi i et samfund. Når jazzmusikere vælger at beskæftige sig professionelt med jazz, må man formode, at det har en værdi, som er vigtig for dem. Når det handler om professionelle jazzmusikere, er der naturligvis dels tale om at tjene penge, men hvad for nogle andre værdier er der tale om? For at finde ud af det, må man undersøge både, hvilke værdier der er nødvendige for at være en del af samfundet, og hvad der motiverer jazzmusikerne til at skabe deres musik. Eller sagt på en anden måde: Hvad er jazzen værd? Ved at stille det spørgsmål, giver det også mulighed for at finde ud af, hvad nødvendigheden af værdierne gør ved jazzmusikernes kreativitet og deres musik. Vil man undersøge dette på en systematisk måde er den franske sociolog Pierre Bourdieus teorier om udvekslingen af og kampen om kapital i kulturelle felter særdeles anvendelig. Her betegnes værdierne som kapital af forskellig art med den symbolske kapital som den væsentlige. Bourdieus teorier behandler kulturelle felter, og ser man det danske jazzmiljø som et sådant felt, giver det også mulighed for at undersøge de relationelle og strukturelle sammenhænge for på den måde at finde ud af, hvordan de involverede agerer i forhold til hinanden, og hvorfor de gør det. Det kræver kapital at være en del af et samfund, og det kræver kapital at skabe jazz, men jazzen skaber også i sig selv symbolsk kapital. Jazzen har altså en egen værdi. Her er, hvad en dansk jazzmusiker siger om værdien af at spille musik: Jeg følte en meningsfylde, og jeg følte, at alting i mit liv og hele universet gav mening for mig, når jeg spillede musik på en måde, jeg aldrig havde oplevet (...). Det er meget undervurderet, hvor fantastisk det kan være. 1 1 Interview med Jacob Anderskov. 4

7 Dette speciale er en musiketnologisk undersøgelse af jazzfeltet i Danmark, med det formål at klarlægge forholdet mellem kreativitet og kapital inden for feltet. Dette er væsentligt, hvis man vil efterprøve antagelsen, om at jazzen har en egen værdi. Identificerer man denne værdi, kan man også pege på, hvilken betydning jazzen har i et bredere perspektiv. Min motivation for denne undersøgelse er udsprunget af min egen deltagelse i jazzfeltet. Jeg har som jazzpianist og komponist udgivet en cd i eget navn efter have taget uddannelse i New York fra Jeg har også deltaget kultur- og musikpolitisk med bestyrelsesarbejde i Dansk Jazzmusiker Forening, genreorganisationen JazzDanmark og Dansk Musiker Forbunds københavnsafdeling. Det har givet mig en bevidsthed om problemstillingen, der sammen med mit eget engagement og min passion for feltet har vakt min interesse for en systematisk videnskabelig undersøgelse. Undersøgelsen er på ingen måde min egen historie, men med andre jazzmusikere som eksempler kan min viden bidrage til belysningen af problemstillingen. Formulerer man problemstillingen med en bourdieusk terminologi, når man frem til den følgende problemformulering. 1.1 Problemformulering Hvordan påvirker nødvendigheden af kapital kreativiteten inden for jazzfeltet i Danmark? 1.2 Implikationer af problemformuleringen Problemformuleringen medfører, at der rejser sig nogle yderligere spørgsmål. Hvis vi godtager som grundlæggende præmis, at kapital er nødvendigt for at deltage i samfundet, er det dernæst nødvendigt at kigge på, hvad begrebet kapital indeholder. Her er tale om et bourdieusk værdisystem, som indeholder forskellige former for kapital, der rækker ud over monetær kapital, nemlig symbolsk kapital. Symbolsk kapital kan inddeles i blandt andet specifik uddannelse, kulturel, politisk, social og videnskabelig kapital. Jeg vil definere og diskutere de relevante former for symbolsk kapital og argumentere for, hvilke yderligere former der er af væsentlig betydning for jazzfeltet. Begrebet kreativitet afføder også nogle spørgsmål. Jeg vil definere begrebet og diskutere 5

8 spørgsmål om blandt andet motivation og identitet, som det medfører. Også ordet jazzfeltet peger i retning af Pierre Bourdieu. Hans feltteori er et glimrende instrument til en analyse af de strukturelle relationer i det danske jazzmiljø. Analysen vil behandle kampen om kapital og positioner i jazzfeltet. Jeg vil også definere og diskutere begrebet jazz, både i et historisk kulturelt lys, men også i et mere musikteknisk teoretisk. 1.3 Afgrænsning For at nå frem til en egentlig afgrænsning af undersøgelsen i dette speciale er det nødvendigt først at afgrænse jazzfeltet i Danmark for dernæst at underafgrænse Jazzfeltet i Danmark Specialets genstandsfelt, jazzmusikere i Danmark, rummer nogle faldgruber med hensyn til afgrænsning. Skaren af danske jazzmusikere kan karakteriseres ved at bestå af musikere, der i større eller mindre grad kan betegnes som professionelle. I princippet kan en meget bred vifte af musikere, som opfatter sig selv som jazzmusikere, regnes med i feltet. Der kan være tale om alt fra folkeskolelæreren til tandlægen, der også spiller jazzmusik i deres fritid. Jazzen i Danmark er præget af at have et fast publikum, der entusiastisk følger med i det danske jazzmusikliv, både hvad angår nye opkomlinge og mere etablerede musikeres gøren og laden. En del af dette publikum er netop dem, der også selv spiller jazzmusik i deres fritid. Andre af dem, der opfatter sig selv som jazzmusikere i Danmark har musikfaglige uddannelse, og har enten udgivet jazzmusik i eget navn eller medvirket på andres indspilninger. De indgår også i en række forskellige projekter og arbejder i det hele taget i mere eller mindre bevidst grad i mod at fremme deres karriere inden for jazzmiljøet. Feltet kan altså umiddelbart synes at være en blanding af amatører og professionelle. Det må betegnes som en stor styrke for dansk jazz at have en entusiastisk og amatørisk skare, der spiller jazzmusik i deres fritid, idet mange af dem også udgør et fast og vigtigt publikum. Det er i sig selv et studie værd, hvem der opfatter sig selv som jazzmusikere, som også er en del af undersøgelsen i nærværende speciale, men det tjener ikke til en hensigtsmæssigt afgrænsning af genstandsfeltet i denne sammenhæng. For bedst muligt at kunne undersøge spændingsfeltet mellem kreativitet og kapital synes det hensigtsmæssigt at undersøge de jazzmusikere, der er bedst kvalificerede og mest rutinerede for på den måde at kigge på den mest specialiserede del af kunstformen jazz i Danmark. Altså musikere, 6

9 der beskæftiger sig med jazz i deres professionelle virke og som en del af deres musikalske karriere, og som også er kvalificerede i form af enten formel musikfaglig uddannelse eller uformel dygtiggørelse som også i høj grad er, og måske i særdeleshed har været, en del af den måde jazzmusikere bliver uddannet på. Dette vil jeg vende tilbage til senere. Skal man definere professionelle jazzmusikere i Danmark, kunne det umiddelbart synes at være en mulighed udelukkende at skele til, hvem der har deres hovedindtægt fra jazz. Dette ville dog være en for snæver definition, idet nogle jazzmusikere befinder sig et sted i deres karriereforløb, hvor de endnu ikke har jazzen som hovedindtægtskilde, mens andre har taget et valg om at have andre hovedindtægtskilder end jazz, uden at dette betyder en mindre grad af professionalisme som jazzmusikere. Dette vender jeg tilbage til i afsnittet om de konkrete cases. I Danmark er musikken organisatorisk inddelt i fem genreorganisationer, som støttes af Statens Kunstråds musikudvalg. Jazzens genreorganisation hedder JazzDanmark og er på fireårige kontrakter med en årlig bevilling på cirka fire millioner kroner med Kulturstyrelsen, som er sekretariat for Statens Kunstråds musikudvalg. JazzDanmark har som formål at medvirke til at fremme den professionelle danske jazz i Danmark og i udlandet. Genreorganisationen yder både støtte i form af konkret økonomisk støtte til forskellige projekter, men også rådgivning af forskellig art. En del danske jazzmusikere har tilknytning til JazzDanmark. Musikerne er ikke medlemmer, da medlemskaber ikke ligger inden for aftalen om støtte fra Kulturstyrelsen. De jazzmusikere, der i større eller mindre grad har eller har haft tilknytning til JazzDanmark er samlet i en database, der pr. 13. december 2011 indeholdt navne. Dem, der optræder på listen har alle en vis tilknytning til JazzDanmark, hvilket i praksis kan betyde alt fra økonomisk støtte til projekter til generel rådgivning eller til at modtage JazzDanmarks elektroniske nyhedsbrev. Listen kan fungere som en udmærket indramning af, hvem man kan kalde professionelle jazzmusikere i Danmark. Den giver en forholdsvis åben definition, idet dem, der optræder på den, altså har forskellig grad af tilknytning til JazzDanmark. De har dog alle en vis kontakt med genreorganisation i Danmark, der varetager professionelle danske jazzmusikeres interesser. Jeg har derfor valgt denne liste som afgrænsning for de jazzmusikere, der er genstand for undersøgelsen i dette speciale. 2 2 Listen er af hensyn til anonymiteten ikke refereret med navne eller vedlagt som bilag, men er mig i hænde. 7

10 1.2.2 Forskellige typer jazzmusikere For at undersøge genstandsfeltet har jeg valgt at fokusere på fire jazzmusikere, som tilsammen kan give et adækvat billede. De fire musikere har alle tilknytning til JazzDanmark og optræder altså således i den ovenfor nævnte database. Jeg har valgt at kategorisere dem på følgende måde: Den kompromisløse: Pianisten Jacob Anderskov bevæger sig inden for jazzgenren free, der til tider bliver beskrevet som publikumsfjendtlig og indadvendt. Hans kunstneriske præferencer går i retning af den eksperimenterende scene blandt andet i Köln, og han arbejder en del med tyske musikere, der både har tilknytning til den eksperimenterende moderne klassiske scene og jazzscenen. Jacob Anderskov har flere gange modtaget bevillinger og legater fra staten, hvilket jeg vil vende tilbage under den mere indgående beskrivelse af de fire cases. Hans hovedindtægt kommer fra hans virke som musiker og komponist inden for en smal subgenre af jazz. Han underviser også, men i stærkt begrænset omfang. Anderskov har levet professionelt af musik i cirka 15 år. 3 Han er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium. Den unge: Martin Stender er saxofonist og spiller i bandet Girls in airports. Bandet arbejder bevidst med at udvikle en fælles lyd og at blive så sammenspillede som muligt. Medlemmerne har valgt at prioriterer deres tid med bandet i stedet for at spille med mange forskellige musikere, som det ellers er almindeligt inden for jazzgenren. Martin Stender blev færdig fra Rytmisk Musikkonservatorium i Han har også modtaget kunststøtte fra staten. 4 Gymnasielæreren: Pianisten Martin Lutz er fuldtids gymnasielærer og har samtidig vundet en Danish Jazz Award med sit eget jazzprojekt, hvor han er komponist og pianist. Han har seks jazzudgivelser i eget navn bag sig. Martin Lutz har sin hovedindtægt fra sit gymnasielærerjob, hvilket gør, at hans musikalske karriere er præget af stærkt lystbetonede projekter. Han er derfor ikke nødsaget til at spille musik for at tjene penge. Martin Lutz har i flere omgange haft orlov fra sit undervisningsjob for at bruge 3 Interview med Jacob Anderskov. 4 Interview med Martin Stender. 8

11 tiden på sin musikalske karriere. Hans to karriereforløb kører for størstedelen dog sideløbende. Martin Lutz har også modtaget kunststøtte til flere af sine projekter. 5 Den langtidsholdbare: Ray Pitts er amerikansk saxofonist, komponist og arrangør bosat i Danmark siden Han har arbejdet blandt andet arbejdet med DR Big Band og Radiojazzgruppen, som han begge har været leder af og arrangeret og komponeret et stort antal værker til. Ray Pitts har også været aktiv på den danske jazzscene som saxofonist med sine egne mindre grupper, ligesom han har undervist blandt andet på Vallekilde Jazzstævne. Han har også haft professionelt virke som international product manager for CBS Records. Ray Pitts har modtaget kunststøtte, men har ikke baseret sig på det, idet han betegner det som et lotteri, hvorvidt man får kunststøtten eller ej Specialets opbygning Nærværende speciale består af 7 kapitler, inklusiv dette indledende kapitel 1 med problemformulering og afgrænsning. Kapitel 2 vil indeholde det teoretiske og metodiske undersøgelsesdesign med musiketnologiske, empiriske og etiske overvejelser. Derefter vil jeg præsentere det teoretiske og historiske grundlag med begrebsdefinitioner. Kapitel 3 vil bestå af en præsentation af specialets fire cases og en auditiv analyse af et nummer af dem hver. I kapitel 4 vil jeg analysere og diskutere problemstillingerne. Kapitel 5 vil være en sammenfatning med konklusion på problemformuleringen, refleksioner over udvidelse af undersøgelsen og perspektivering. I kapitel 6 findes fortegnelsen over kilder til dette speciale. Og endelig er kapitel 7 bilag med interviewguide og transskriptioner af interviewene. 2 Teoretisk og metodisk undersøgelsesdesign Nærværende speciale er designet som en empirisk, musiketnologisk undersøgelse. Jeg har ønsket at undersøge feltet af danske jazzmusikere nærmere, undersøge hvad der motiverer dem til at skabe deres kunst, hvordan deres kreative proces med at skabe kunsten foregår, og hvordan betingelserne og de ydre samfundsmæssige rammer påvirker jazzmusikernes valg og handlinger. For at belyse 5 Interview med Martin Lutz. 6 Larsen og Sjøgren 2003, s Interview med Ray Pitts. 9

12 problemstillingerne bedst muligt har jeg dels benyttet mig af nogle brede samfundsmæssige teorier, for at sætte dem i et lys, der giver mulighed for at se de samfundsmæssige strukturer, som jazzmusikerne navigerer i. Her har jeg benyttet mig af den franske sociolog Pierre Bourdieus og den amerikanske sociolog Howard S. Beckers teorier. Jeg har også benyttet teorier om kreativitet og motivation, som har udgangspunkt i den kognitive psykologi. Her har jeg brugt den ungarskamerikanske psykolog Mihály Csíkszentmihályi og den amerikanske psykolog Howard Gardner. Ud over disse teoretiske og metodiske overvejelser, der har at gøre med rammerne og betingelserne for musikerne, har jeg også ønsket at analysere jazzmusikernes produktion på en mere traditionel musikvidenskabelig måde. Jeg har derfor foretaget en auditiv analyse af jazzmusikernes produktion, der belyser musikken med brug af det musikvidenskabelige fags terminologi. Specialet er tilrettelagt ud fra kvalitativ metode som en del af den humanistiske videnskabstradition. Der er tale om en repræsentation af verden, der ikke er baseret på statistik eller kvantificering, men snarere en undersøgelse af enkelte personer. 8 Jeg har som empiri til dette speciale, ud over feltarbejde og egen deltagelse, foretaget fire kvalitative semistrukturerede forskningsinterviews, som jeg vil redegøre for mine overvejelser omkring særskilt. Man kan altså sige om denne undersøgelse, at resultatet ikke er generaliserbart, men at empirien og teorien tilsammen vil give mulighed for en forståelse af, hvordan nødvendigheden af kapital påvirker kreativiteten i jazzfeltet i Danmark. 2.1 Feltarbejde blandt jazzmusikere og egen deltagelse Dette speciale er en musiketnologisk undersøgelse med feltarbejde i jazzfeltet i Danmark. Feltarbejde i antropologisk forstand kan foretages overalt med forskeren som instrument for udforskningen af de forskellige verdeners inderside. 9 Feltet af de professionelle jazzmusikere i Danmark kan betegnes som et deltidsfællesskab, 10 idet jazzmusikerne ikke deltager i feltet hele tiden. Den problemstilling jeg undersøger, griber ind i spørgsmål som privatøkonomi, 8 Collin og Køppe 2003, s. 279 og Hastrup 2003, s Ibid., s

13 familieforhold og andet, der ligger uden for det umiddelbare felt. På den måde undersøger jeg flere forskellige fællesskaber ud fra en etnologisk eller antropologisk synsvinkel. Jeg har i løbet af specialeprocessen undersøgt jazzfeltet ved at observere koncerter og jamsessions i København, men en væsentlig del af mine observationer har strakt sig over flere år, hvor jeg har været aktiv deltager i jazzfeltet på flere planer. Efter et toårigt uddannelsesophold i New York har jeg siden 2006 været deltager i jazzfeltet ved blandt andet at udgive en cd i eget navn som pianist og komponist. Jeg har også været en del af det kultur- og musikpolitiske felt, idet jeg har været med i bestyrelserne for Dansk Jazzmusiker Forening, genreorganisationen JazzDanmark og Dansk Musiker Forbunds københavnsafdeling. Jeg har som en del af den musikvidenskabelige kandidatuddannelse gennemført et to-måneders praktikforløb i sidstnævnte, der har givet mig yderligere indsigt i, hvordan dansk kultur- og musikliv er organiseret. Det er ikke usædvanligt, at jazzmusikere og andre deltagere i det kulturelle felt indtager en række forskellige positioner. 11 Blandt de musikere, der er genstand for denne undersøgelse, er der da også eksempler på at de, ud over deres musikervirke, har eller har haft roller som bestyrelsesmedlemmer og kulturlivets organisationer eller været en del af musikbranchen som product manager for et pladeselskab. På samme måde har jeg altså personligt flere forskellige roller, som tilsammen kan bidrage til den forskerrolle, jeg indtager i denne sammenhæng. Dette er dog på ingen måde tænkt som en legitimering af et speciale, der er min egen historie, men tvært i mod som en synliggørelse af, at jeg gennem min egen deltagelse i jazzfeltet og det musikpolitiske felt har opnået en viden, der kan bidrage til at klarlægge nogle sammenhænge og handlinger med andre deltagere i jazzfeltet som eksempler. 2.2 Interviews Som en del af specialets undersøgelse har jeg foretaget kvalitative semistrukturerede forskningsinterviews. Interviewene er semistrukturerede i og med, at jeg på forhånd udarbejdede en 11 Monson 1996, s

14 interviewguide med tre hovedtemaer og underspørgsmål. 12 Jeg har været interesseret i vidensproducerende interviews, der, i fællesskab med interviewpersonen kunne frembringe ny viden, med en så åben og lidt styrende form som muligt. 13 Jeg har søgt at udføre interviewene med en rolle som den lyttende og kun stillet de mest nødvendige spørgsmål. 14 Jeg har stillet spørgsmål af uddybende karakter, hvilket har givet mulighed for at interviewene har bevæget sig i retninger, som ikke på forhånd var mulige at forudsige. Det har været tilsigtet og vist sig at bringe nyttige og interessante pointer med sig. I og med jeg selv er deltager i jazzfeltet, har det været særligt vigtig for mig at opstille rammer for interviewene, der adskilte sig fra en dagligdags samtale. Nogle af interviewpersonerne kendte jeg på forhånd, og en enkelt har jeg sågar spillet med. Jeg gjorde det, efter lidt indledende snak, helt klart, hvornår interviewet startede og sluttede. Jeg har forholdt mig til de etiske aspekter i at interviewe jazzmusiker ved at bede om deres samtykke til at bruge deres udsagn i specialet. Efter interviewene har de alle haft transskriptionerne til gennemlæsning. 15 Muligheden for anonymitet har været vendt, men da interviewene beskriver personernes placering i miljøet på en ret indgående måde, der gør det muligt at regne ud, hvem der var tale om, var dette ikke en mulighed i praksis. I to tilfælde er en kortere passage udeladt efter interviewpersonens ønske, da udtalelserne omhandlede emner, der kunne vanskeliggøre det videre virke i miljøet efterfølgende. De udeladte passager er markeret i transskriptionen og hindrer i øvrigt på ingen måde den samlede forståelse. Interviewene er alle optaget digitalt og efterfølgende transskriberet. Transskriptionerne er vedlagt som bilag, og optagelserne er mig i hænde. I transskriptionerne er interviewerens spørgsmål og kommentarer anført i kursiv. Interviewerens lyttelyde og fyldord er udeladt i de tilfælde, hvor de ikke bidrager til forståelsen eller som spørgsmål. Interviewpersonens gentagelser og fyldord er i de tilfælde, hvor de snarere vanskeliggør forståelsen i stedet for at bidrage til den udeladt. Sidstnævnte steder er markeret med ( ). Andre udeladte passager er også markeret med ( ). 12 Interviewguiden er vedlagt som bilag Kvale 2009, s Ibid., s Ibid., s

15 Empirien i form af feltarbejde og interviews har jeg valgt at bruge til at analysere problemstillingen. Dette vil jeg gøre med afsæt i de teoretikere, som jeg beskriver i det følgende. 2.3 Bourdieu Den franske sociolog Pierre Bourdieu udviklede teorier om udvekslingen af kapital og kampen om den i en given interessesfære af social interaktion i det, han kalder et felt. Bourdieus teorier er brede sociologiske teorier, der kan anvendes til at analysere nærmest alle samfundsmæssige forhold. Han indleder sin artikel The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed fra 1983 med at slå fast, at kunst og litteratur er gode eksempler på relationel tænkning. Han skriver videre: Constructing an object such as the literary field requires and enables us to make a radical break with the substantialist mode of thought (as Ernst Cassirer calls it) which tends to foreground the individual, or the visible interactions between individuals, at the expense of the structural relations - invisible, or visible only through their effects - between social positions that are both occupied and manipulated by social agents which may be isolated individuals, groups or institutions. 16 De sociale agenters manipulation og besiddelse af positioner viser altså de strukturelle relationer i et felt. 17 Bourdieu brugte sine teorier til specifikt at analysere det franske litteraturmiljø i starten af 1980 erne, men de kan glimrende bidrage til at kaste lys over det danske jazzmiljø, som det ser ud i dag, jazzmusikerne, deres motivation, deres ageren og de forskellige interessenter og aktører i kunsten og kulturen i Danmark. Før jeg beskriver, hvordan et bourdieusk felt af det danske kulturog jazzmiljø kan konstrueres, vil jeg opridse nogle af Bourdieus centrale begreber, som er relevante i denne sammenhæng. For at analysere et felt placeres det i et socialt rum, eller det sociale rum konstrueres af sociale agenter, der er konstitueret indbyrdes i forskellige positioner Bourdieu 1993, s Ibid. 13

16 Et rum af litterær og kunstnerisk positionering, som består af ytringer i bred forstand, hænger nøje sammen med et rum af litterære og kunstneriske positioner, som er bestemt af mængden af kapital. Det vil sige, at der findes en række muligheder i form af kapital, som de sociale agenter udveksler eller tilkæmper sig i indbyrdes kampe eller forhandlinger, som foregår i form af blandt andet kunstneriske ytringer. 19 En vigtig del af denne kapital er social anerkendelse i form af symbolsk kapital, hvilket jeg vender tilbage til. Der er en høj grad af glorificering af individer inden for feltet. 20 Igen taler Bourdieu specifikt om det franske litterære felt i 1980 erne, men som jeg vil eksemplificere senere, er der også klare eksempler på dette i det danske nutidige jazzfelt. Det litterære eller det kunstneriske felt indeholder kampe og konflikter. 21 Det er karakteristisk for hele Bourdieus retorik, ikke kun om det litterære felt, at hans ordvalg med kapital, kampe og konflikter har rødder i den mere traditionelle Marxistiske klassekampsretorik. Jeg vender også tilbage til dette. Enhver positionering er defineret i relation til et rum af muligheder, som er erkendt som problematisk. De potentielle positioneringer får værdi i forhold til deres modsætninger. Det betyder, at mulighederne for den potentielle positionering ændrer sig selvom positionen bliver ved med at være den samme, hvis der sker ændringer i mulighederne. 22 Et værks betydning ændrer sig, når der sker ændringer i det felt, det befinder sig i. Denne effekt ses mest tydeligt, når der er tale om så kaldte klassiske værker. Her kan betydningen ændre sig til for eksempel at blive en parodi Ibid., s Ibid. 20 Ibid., s Ibid., s Ibid., s. 30f. 23 Ibid., s

17 Bourdieu beskriver to principper for hierarkisering: Det heteronome, der favoriserer dem, der har den økonomiske og politiske magt og det autonome, der omhandler kunsten for kunstens egen skyld, den autonome kunst. 24 Han beskriver det således: The literary or artistic field is at all times the site of a struggle between the two principles of hierarchization: the heteronomous principle, favourable to those who dominate the field economically and politically (e.g. 'bourgeois art') and the autonomous principle (e.g. 'art for art's sake'), which those of its advocates who are least endowed with specific capital tend to identify with degree of independence from the economy, seeing temporal failure as a sign of election and success as a sign of compromise. 25 I introduktionen til Amusers, Bruisers & Cool-Headed Cruisers, the Fields of Anglo-Saxon and Nordic Rock Criticism fra 2000, beskriver Guðmundsson, Lindberg, Michelsen og Weisethaunet en række af Bourdieus begreber. Udgivelsen handler specifikt om rockkritik, men begreberne er også særdeles anvendelige i forhold til at analysere det danske jazzmiljø, som jeg vil gøre det efterfølgende. Først en opridsning af begreberne. En værdi, der er anerkendt af et samfund er symbolsk kapital. Symbolsk kapital kan inddeles i blandt andet specifik uddannelse, kulturel, politisk, social og videnskabelig kapital. Kulturel kapital synes at være særlig prominent og kan igen inddeles i artistisk, litterær og andre former for kapital. 26 Relevante sociale dispositioner rummes i begrebet habitus, som dækker handlinger ud fra smag, stil, formuleringer osv. Den afgør, hvordan man opfatter, forstår og evaluerer situationen. Den er dybt internaliseret og ændres kun langsomt Ibid., s Ibid. 26 Guðmundsson m.fl. 2000, s Ibid. 15

18 Moderne kunstværker er varer, der kæmper imod denne status ved en form for erklæring om autonomi og frihed fra praktisk funktion ved kun at eksistere i en sfære med sine egne æstetiske love. 28 Der findes en primær modsætning i strukturen af kulturelle felter mellem æstetik og økonomi, som har at gøre med kulturel produktion i henholdsvis stor og lille målestok. Der er altså en modsætning imellem på den ene side de autonome kunstværker med sin egen høje æstetiske værdi, og på den anden side det kommercielle. Det kan til tider virke direkte suspekt på det finkulturelle eller autonome felt, hvis man kan tjene penge på noget. 29 Begrebet smag er et nøglebegreb hos Bourdieu. Det defineres negativt som modsætning til en anden smag. Det konstituerer sig selv som en afvisning af en anden smag. Hovedpointen med begrebet er, at smag klassificerer den, der klassificerer. 30 Et videreført nøglebegreb fra Marx er brugsværdi af kapital og udveksling af kapital og distinktionen mellem disse. 31 Som nævnt ovenfor er en del af Bourdieus nøglebegreber rent retorisk arvet fra den marxistiske sprogbrug. 2.4 Becker Den amerikanske sociolog Howard S. Becker udviklede sit art-world-begreb i slutningen af 1970 erne og i starten af 1980 erne. Hans teori har ligheder med Bourdieus felt-teori, da de begge beskriver et større strukturelt kompleks. Becker beskriver i sin bog Art worlds fra 1982, hvordan kunst bliver skabt af et kompleks kollektiv, der inkluderer alt fra for eksempel instrumentmageren, billetsælgeren til den udøvende kunstner selv. I det følgende vil jeg opridse de af Beckers nøglebegreber, der kan tjene til en efterfølgende analyse af det danske jazz- og kulturmiljø. Becker beskriver kunst som aktivitet (art as activity). Det er centralt for hans teori, at der her er tale om aktivitet blandt alle, der er implicerede i processen. Aktiviteten indbefatter også, at kunsten 28 Ibid., s Ibid. 30 Ibid., s Ibid., s

19 starter som en ide, der efterfølgende skal føres ud i praksis, ofte som et fysisk produkt i form af en film eller lignende. 32 Becker redegør for sit syn på kunst, som forudsætter, at der både er et værk, der bliver skabt, altså kunst som aktivitet, og at der er en, der værdsætter værket, altså en modtager. Denne definition af kunsten har ret vide implikationer for, hvad der driver og motiverer kunstnere til at skabe deres kunst. Definitionen er ikke helt dækkende i forhold til, hvordan de danske jazzmusikere i dag opfatter deres kunst, hvilket jeg vil diskutere senere. Becker beskriver videre begrebet opdelingen af arbejdet (the division of labor). 33 Pointen her er, at når man først er blevet bevidst om alle de aktører, der bidrager til kunsten, så er det næste skridt at se på, hvordan disse opgaver bliver inddelt for at kunne foretage en analyse. Denne opdeling af arbejdet er i vid udstrækning historisk og traditionsmæssigt bestemt. I musikindustrien er rollerne og arbejdsopgaverne traditionelt set ret fast defineret med eksempelvis producers, managers, pransvarlige osv. På andre områder, som for eksempel forholdet mellem komponisten og den udøvende kunstner, har balancen ændret sig frem og tilbage gennem tiden. For eksempel var Beethoven både komponist og udøvende musiker, og han komponerede og spillede både sine egne og andres værker. Senere har der været en meget skarpere opdeling af disse to funktioner med en opfattelse af dem begge som stærkt specialiserede. 34 Becker anfører, at komposition ikke er et spørgsmål, der er nær så væsentligt inden for jazz: In jazz, composition is much less important than performance. The standard tunes musicians play (blues and old popular songs) merely furnish the framework for the real creation. When musicians improvise, they use the raw materials of the song, but many players and listeners will not know who actually composed Sunny Side of the Street or Exactly Like You. 35 Beckers udsagn om at kompositionerne ikke spiller en væsentlig rolle i jazz, kan ikke siges at være dækkende for, hvordan dansk jazz ser ud i dag, hvor en væsentlig del af kunstnernes virke og udtryk 32 Becker 2008, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s. 10f. 17

20 er netop komposition, men udsagnet skal naturligvis ses i lyset af, at han beskriver amerikanske forhold i 1970 erne og 1980 erne. Jeg vender tilbage til rollerne som komponist og udøver senere. Begrebet støttepersoner (support personnel) har hos Becker både en konkret og en mere overført betydning. 36 For det første taler han om de personer, der konkret hjælper til at kunsten bliver til. Det som Becker betegner som kerneaktiviteten (the core activity) kan ændre sig med tiden, for eksempel når en kunstner bliver etableret, populær og dermed får større frihed og ressourcer til rådighed. 37 Becker stiller spørgsmålstegn ved, hvor meget eller lidt af denne kerneaktivitet kunstneren selv skal udføre for, med rimelighed, stadig at kunne kalde sig kunstner. Et eksempel kunne være den amerikanske fotograf Annie Leibovitch, der startede som portrætfotograf med et enkelt håndholdt kamera, men i dag laver opstillede billeder i store produktioner med talrige assistenter og rekvisitter, der til tider kan efterlade et indtryk af, at fotografen selv blot skal møde op og trykke på udløseren. Becker skriver således om problematikken: Since the definition of the core activity changes over time, the division of labor between artists and support personnel also changes, leading to difficulties. 38 Becker bruger også begrebet støttepersoner i en overført betydning, når han beskriver at Marcel Duchamp, ved at tegne et overskæg på Mona Lisa og sætte sin underskrift på billedet, gjorde Leonardo Da Vinci til en støtteperson. Med begrebet kooperative forbindelser (cooperative links) placerer Becker kunstneren i midten af et større eller mindre netværk af dem, der muliggør at kunsten føres ud i livet. 39 Kunstneren definerer han som den, der udfører kerneaktiviteten og uden hvem det, der blev udført ikke længere, ville være kunst. Becker betegner med konventioner (conventions) alle de faktorer, der er fælles konsensus om, og som ikke diskuteres forfra hver gang, der for eksempel skal indspilles en cd. Skulle alting besluttes forfra, ville det i praksis få ret vidtrækkende implikationer som for eksempel, hvilke instrumenter, 36 Ibid., s Ibid. 38 Ibid., s Ibid., s. 24ff. 18

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Knud Knudsen Udgivet af Historiestudiet, Aalborg Universitet

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk Marie Falk, cand. mag. i musikterapi og professionel musiker. Kontakt: falkmusikterapi@yahoo.dk Sceneskræk og præstationsangst er et udbredt problem

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel?

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Litteratur til i dag: Jensen(2014). Det personlige i det professionelle, side 265-280 Dato: 30.9.2014 ! Snak med din sidemand

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign Metoder og værktøjer til læring med film Nye veje til filmfaglige læringsdesign Lærere og filmproduktion En historie om modeller Mediedidaktik i et nyt perspektiv En ny virkelighed for læreren i skolen

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

JazzGro næstved ungdoms skole for fremtidens voksne. oves. JazzGro. JazzGro. JazzGrooves no. 1 1. december. JazzGrooves no. 2 26.

JazzGro næstved ungdoms skole for fremtidens voksne. oves. JazzGro. JazzGro. JazzGrooves no. 1 1. december. JazzGrooves no. 2 26. no. 1 1. december no. 2 26. januar no. 3 23. februar no. 4 29. marts Nye efterår 2012 er under udvikling. Se www.naestvedung.nu info. Næstved skole voksne Præsenterer jazz-klubben jazzgro - byens um jazz-edutainment

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Himmerland og den fælles sjæl

Himmerland og den fælles sjæl Himmerland og den fælles sjæl - om at spille ny musik på tværs af genrer, grænser og kulturer Det er en mild efterårs aften i marts på en af Australiens største folk festivals. De mange mennesker i det

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

Faglig identitet. Thomas Binderup

Faglig identitet. Thomas Binderup Faglig identitet Thomas Binderup Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm Beth Juncker Professor 23/12/2016 2 23/12/2016 3 Faxe kommune vil være et godt sted at leve og opleve - og være kendt for et godt, mangfoldigt og aktivt kultur og

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk, metodisk

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere