3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER"

Transkript

1 Sid. 1 di 8 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION VAREBETEGNELSE: AKROS GREASE-T2 PRODUKTKODE: 2199 ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Specifikt smørefedt til hjulnav og til almindelig smøring af traktorer og landbrugsmaskiner. FIRMAIDENTIFICERING: PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. (tidligere FL SELENIA S.p.a.) Via Santena 1 Villastellone (Torino) - ITALY Tel Fax KOMPETENT PERSON FOR DATASIKKERHED AF PRODUKT: Lucia Costa ALARMNUMMER: Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy 2. FAREIDENTIFIKATION Dette produkt anses ikke for farligt for mennesker eller for miljøet i henhold til EF-direktiverne (se også afsnit 11 og 12). Langvarig eller gentagen hudkontakt kan undertiden forårsage irritationer og hudlidelser. Produktet er ikke let biologisk nedbrydeligt. I tilfælde af store utilsigtede udslip, er det en potentiel kilde til forurening af jord, vandløb og grundvand. 3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Additivpakke som indeholder antioxidanter, friktionsmodifikatorer, EP additiver og polymerer.

2 Sid. 2 di 8 FARLIGE KOMPONENTER EINECS nr CAS nr KVANTITET SYMBOL R-SÆTNINGER Zinkalkyldithiophosphater <3 % Xi, N 36-51/53 ANDRE KOMPONENTER EINECS nr CAS nr KVANTITET SYMBOL R-SÆTNINGER Lithium 12-hydroxystearat % - - Højt raffinerede mineralolier (CAS n / ; EINECS n / ) Mixture Mixture % - - R-sætninger og liste over forkortelser: se punkt FØRSTEHJÆLP INDTAGNING: Fremkald ikke opkastning, for at undgå risikoen for aspiration af luftvejene. Søg læge. ØJNKONTAKT: Skyl grundigt med rigeligt vand i mindst 10 minutter mens øjenlågene holdes åbne. Søg lægehjælp hvis smerte eller rødme udvikler sig eller fortsætter. HUDKONTAKT: Fjern forurenet tøj og sko og skyl grundigt med vand og sæbe. INDÅNDING: Bring den forulykkede ud i frisk luft og søg læge, hvis nødvendigt. 5. BRANDBEKÆMPELSE FLAMMEPUNKT: >200 C (base oils) (ASTM D 92) SLUKNINGSMIDLER: Dette produkt har ingen særlig brandrisiko. I tilfælde af brand anvendes skum, kuldioxid, tørt kemisk pulver og vandtåge. Undgå vandstråler med højt tryk. Brug kun kraftige vandstråler til at køle overflader ned som er udsat for

3 Sid. 3 di 8 ild. SÆRLIG RISIKO: Undgå indånding af forbrændingsrøg: brand kan danne skadelige stoffer. BESKYTTELSESUDSTYR TIL BRANDMÆND: Beskyttelsesbeklædning komplet med friskluftsforsynet åndedrætsværn. FORBRÆNDINGSPRODUKTER: Oxider af kulstof, forbindelser af svovl, fosfor, kvælstof og produkter fra ufuldstændig forbrænding. 6. FORHOLDSREGLER MOD UDSLIP MILJØMÆSSIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Evitar que el producto se disperse, fluya en el suelo o en las aguas superficiales y subterraneas. Si es necessario informar a las autoridades locales competentes. SPILD: Inddæm i tilfælde af store spild og skovl op i egnede beholdere til bortskaffelse. Opsaml mindre mængder spild med absorberende materiale. Put beskidt materiale i egnet beholder. Bortskaf dette spild i overensstemmelse med lokale eller nationale regler. PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Undgå kontakt med hud og øjne ved at bære passende beskyttelsesbeklædning. Overflader som produktet er spildt på, kan blive glatte. 7. HÅNDTERING OG LAGER HÅNDTERING: Undgå hyppig og langvarig hudkontakt og øjenkontakt. Sørg for tilstrækkelig ventilation til at undgå tåge eller aerosol. Udøv rimelig personlig renlighed. LAGRING: Opbevar under tag i den originale tætlukkede emballage og væk fra varme og antændelseskilder. Må ikke opbevares i det fri. Sørg for korrekt ventilation af lokaler og kontrol af mulige lækager.

4 Sid. 4 di 8 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER ERHVERVSMÆSSIGE EKSPONERINGSGRÆNSER: De anbefalede grænseværdier for eksponering (ACGIH) er: KEMISK STOF GRÆNSE olietåger TLV/TWA (8 h) 5 mg/m3 olietåger TLV/STEL 10 mg/m3 TEKNISKE FORHOLDSREGLER: Undgå produktion og udbredelse af tåge og aerosol ved hjælp af lokal ventilation/udluftning eller andre påkrævede sikkerhedsforanstaltninger. Om nødvendigt tag alle nødvendige forholdsregler ibrug for at undgå immissioner af produktet i miljøet (f.eks, blæsersystem, slamfang,...). ÅNDEDRÆTSVÆRN: Ingen påkrævet under normale anvendelsesforhold. Brug godkendt gasmaske med organisk dampfilterpatron, hvis de anbefalede eksponeringsgrænser er overskredet. VÆRNEMIDLER: Brug egnede handsker af oliefast materiale (dvs. neopren, nitril). Handsker skal udskiftes når de viser tegn på slid. Typen af handsker samt deres brug skal besluttes fra arbejdsgiverens side under hensyntagen til arbejdet og for at tage hensyn til lovgivningen om personligt beskyttelsesudstyr og handskeproducentens anbefalinger. Bær kun handsker med rene hænder. Bær passende beskyttelsesbeklædning (For yderligere information henvises til CEN-EN 14605); skift det straks ud i tilfælde af en stor forurening og vask det før efterfølgende brug. Udøv rimelig personlig renlighed. ØJENVÆRN: Kemiske beskyttelsesbriller og ansigtsskærm i tilfælde af oliestænk. 9. FYSISKE OG KEMISKE SPECIFIKATIONER EGENSKAB VÆRDI METODE TILPASNING Brown-amber smooth-stringy -- MASSEFYLDE g/cm3 ASTM D 4052 VANDOPLØSELIGHED Insoluble DRÅBEPUNKT >180 C ASTM D 566

5 Sid. 5 di 8 FLAMMEPUNKT >200 C (base oils) ASTM D STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET: Produktet er stabilt under normalt brug. FORHOLD SOM SKAL UNDGÅS: Dette produkt skal opbevares langt fra varmekilder. Undgå under alle omstændigheder at udsætte produktet for temperaturer over flammepunktet. MATERIALER SOM BØR UNDGÅS: Stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER: Oxider af kulstof, forbindelser af svovl, fosfor, kvælstof og hydrogensulfid. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER INDTAGNING: Forventes ikke at forårsage skade hvis slugt ved et uheld i små doser, men indtagelse af store mængder kan forårsage mave-tarm-effekter. INDÅNDING: Indånding af tåger og dampe dannet ved opvarmning kan medføre irritation af luftvejene. ØJNKONTAKT: Kontakt kan forårsage lettere irritation. HUDKONTAKT: Produktet er ikke en kilde til irritation, men langvarig eller gentagen kontakt kan forårsage irritationer eller hudlidelser. 12. ØKOLOGISK INFORMATION Dette produkt er ikke klassificeret som farligt for miljøet, men det anses ikke umiddelbart som værende bionedbrydeligt.

6 Sid. 6 di 8 På grund af dets fysiske og kemiske egenskaber, udviser produktet almindeligvis en svag tendens til fordampning, lille mobilitet ned i jorden og det kan kun delvist adsorberes fra jorden. Produktet er ikke opløseligt i vand. I tilfælde af store udslip, er det en potentiel kilde til forurening af jord, vandløb og grundvand. En af produktkomponenterne er giftige for vandlevende organismer og har langsigtede negative virkninger på vandmiljøet. 13. BETRAGTNINGER ANGÅENDE BORTSKAFFELSE Undgå forurening af jord, dræn og overfladevand. Må ikke udledes i kloaker, tunneller eller vandløb. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale eller nationale forordninger via en autoriseret affaldsordning. Det anvendte produkt skal betragtes som særligt affald og skal klassificeres i henhold til direktiv 75/442/EF (om affald) og 91/689/EF (om farligt affald) og dermed forbundet lovgivning. 14. TRANSPORTINFORMATION Ikke klassificeret som farligt for transport (ADR/RID, ICAO/IATA, IMDG). 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Klassificering og mærkning ifølge EF bekendtgørelser: Ikke klassificeret som farligt. SYMBOL: Not applicable. INDIKATIONER AF FARE: Ikke relevant.

7 Sid. 7 di 8 INDEHOLDER: RISIKOSÆTNINGER: Ikke relevant. SIKKERHEDSSÆTNINGER: Ikke relevant. ANDRE INDIKATIONER: Ingen. ANDEN EKSIGIBLE LOVGIVNING: Forordning (EF) nr. 1907/2006, med alle nationale og europæiske relaterede lovgivninger - om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) Direktiver 89/391/EF, 89/654/EF, 89/655/EF, 89/656/EF, 90/269/EF, 90/270/EF, 90/394/EF, 90/679/EF og alle følgende opdateringer, sammen med sine nationale realiseringer, om forbedring af arbejdernes sikkerhed og sundhed Direktiver 98/24/EF og alle følgende opdateringer sammen med sine nationale tilpasninger vedrørende beskyttelse af arbejdernes sikkerhed og sundhed mod kemiske risici Direktiv 1999/45/EF og alle følgende opdateringer, sammen med sine nationale gennemførelser, om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater Direktiv 2001/59/EF og alle følgende opdateringer, sammen med sine nationale gennemførelser, om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer Direktiv 2001/58/EF, og alle følgende opdateringer sammen med sine nationale tilpasninger vedrørende sikkerhedsdatablade Direktiv 2004/73/EF (29ende justering) og alle følgende opdateringer, sammen med sine nationale gennemførelser, om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer Direktiv 1991/156/Ef og alle følgende opdateringer, sammen med den nationale affaldslovgivning EF-direktiver og national lovgivning vedrørende miljøbeskyttelse (luft, vand og jord) 16. ANDEN INFORMATION De mineralske baseolier, der er indeholdt i dette produkt er højt raffinerede og indeholder mindre end 3% DMSO ekstrakt Ifølge IP 346 metoden, og er ikke klassificeret som kræftfremkaldende ifølge EF/94/69 direktivet, L noter (21. tilpasning til EF/67/548-direktivet). Ark overholder EF/91/155, EF/99/45, EF/2001/58, EF/2002/59 og EF/2004/73 direktiver og efterfølgende, samt bilag II til REACH. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end anbefalet uden først at søge rådgivning fra den tekniske afdeling.

8 Sid. 8 di 8 Med hensyn til den tidligere version dette blad er blevet ændret under følgende overskrifter: LOGO, 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16 - REACH ADJUSTMENT Billedtekst om overskrift 3, R-sætninger: R 36 Irriterer øjnene. R 51/53 Giftigt for vandorganismer, kan forårsage langsigtede skadelige effekter på vandmiljøet. Liste over anvendte forkortelser: N.A. Ikke relevant N.D. Ikke til rådighed Dette produkt skal opbevares, håndteres og anvendes i overensstemmelse med korrekt industriel praksis og i overensstemmelse med gældende lov. Oplysningerne indeholdt heri er baseret på vor nuværende viden og har til formål at beskrive vore produkter ud fra sikkerhedskrav. Det bør derfor ikke betragtes som nogen garanti for specifikke egenskaber.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere