Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter"

Transkript

1 Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk

2 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug.

3 Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5 Summary...6 Afprøvningens gennemførelse...7 Smitteforsøg...8 Vinterbyg...10 Vinterrug...14 Triticale...17 Vinterhvede...20 Vårbyg...28 Havre...34 Vårhvede...37 Vårtriticale...39 Markært...40 Hestebønne...41 Lupin...42 Vinterraps...43 Vårraps...48 Afprøvede sorter...50 Repræsentanter og vedligeholdere...56 Oversættelser/translations...58 Side 3

4 Placering af observationsparceller og sortsforsøg 2012 Observationsparceller Sortsforsøg Sortsforsøg og observationsparceller Side 4

5 Forord I denne publikation bringes resultater af årets sortsforsøg i korn, bælgsæd og olieplanter samt observationer af sortsegenskaber i korn for Resultaterne er fremkommet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Afdeling for Sortsafprøvning under NaturErhvervstyrelsen, danske planteforædlere og sortsrepræsentanter samt Dansk Landbrugsrådgivning. Antallet af forsøg varierer fra art til art, afhængigt af blandt andet artens udbredelse. Forsøgene er fysisk placeret hos de tre samarbejdspartnere, og ansvaret for afprøvningen er fordelt på følgende måde: Værdiafprøvningen med henblik på sortslisteoptagelse er gennemført under ledelse af Natur- Erhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Lone Larsen. Observationsparcellerne er gennemført under ledelse af NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Lone Larsen og Susanne Sindberg. Landsforsøgene er gennemført under ledelse af Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Ved landskonsulent Morten Haastrup. Virulensundersøgelserne med gulrust er gennemført under ledelse af Aarhus Universitet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Ved seniorforsker Mogens S. Hovmøller. Smitteforsøg med Fusarium i vinterhvede er gennemført under ledelse af Aarhus Universitet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Ved seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen. Resistens mod nematoder er gennemført under ledelse af NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Lone Larsen og Susanne Sindberg. Resultaterne publiceres af Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Gerhard Deneken NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte 4230 Skælskør Morten Haastrup Dansk Landbrugsrådgivning Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N Side 5

6 Summary This report contains the results from this year s field trials in cereals, pulses, and oilseed crops, as well as the results of the observations of characteristics of cereal varieties. The trials and observation plots have been organized in cooperation between Aarhus University, The Danish AgriFish Agency Department of Variety Testing, Danish Plant Breeders, Danish Variety Agents, and the Danish Agricultural Advisory Service, Knowledge Centre for Agriculture, Crop Production. In brief the cooperation includes: Yield trials. These include varieties in the VCU trials, varieties on the Danish National List, and other varieties considered interesting for Danish agriculture. The number of field trials depends on the crop. In cereals, some of the field trials include plots with or without fungicides or growth regulators. The recommended maximum application of fungicides is shown in the table below: Organic trials: Are conducted on fields grown according to the rules of organic farming. Observation plots established at up to 21 localities, geographically spread evenly over the country. On most of the sites two plots of each cereal variety participating in the field trials mentioned above are sown. One of these plots is not treated with fungicides and is used for disease assessments. The treated plots are used for evaluation of agricultural characteristics. During the growing season the plots are inspected and evaluated several times by the staff from The Danish AgriFish Agency, Department of Variety Testing. An annual publication with the results is prepared around 1st of November. Variety Winter wheat Amount and product 0,125 litre Flexity + 0,4 litre Rubric + 0,25 litre Bell + 0,1 litre Comet or 0,2 litre Rubric + 0,45 litre Bell + 0,1 litre Comet per ha Number of treatments Winter barley 0,25 litre Comet + 0,25 litre Folicur EC 250 or 0,25 l Comet + 0,25 l Zenit 575 EC per ha 1 Triticale 0,25 litre Folicur EC ,1 litre Comet or 0,5 litre Folicur EC ,25 litre Rubric per ha 1-2 Spring barley 0,35 litre Folicur EC ,15 litre Comet or 0,15 litre Folicur EC ,15 litre Comet per ha 1-2 Oats 0,25 litre Zenit 575 EC per ha 1 Spring wheat 0,4 litre Bell per ha 1-2 Winter rye 0,25 litre Folicur EC ,25 litre Comet or 0,3 litre Bell per ha Side 6

7 Afprøvningens gennemførelse 2012 Observationsparceller blev anlagt på indtil 21 steder, afhængigt af art. Disse er fordelt med tre steder under Aarhus Universitet, 12 steder i landøkonomiske foreninger, seks forædlingsstationer og en ved NaturErhvervstyrelsen. Afgrøderne er gødsket og ukrudtsbekæmpet som almindelig praksis. Halvdelen af parcellerne er holdt fri for svampeangreb i vækstsæsonen. Disse parceller er anvendt til vurdering af overvintring, strå-egenskaber og modning. Den ikke svampebehandlede del af parcellerne er brugt til vurdering af sorternes modtagelighed over for naturligt forekommende svampe under naturligt smittetryk. Der er foretaget bedømmelse af sorternes sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i vækstsæsonens forløb. Ved offentliggørelsen er der udvalgt observationer fra enkelte steder, som gør forskellen på de afprøvede sorter så tydelig som mulig. Resultaterne er således ikke udtryk for det generelle sygdomsniveau i Lovbestemt værdiafprøvning. Udbytteforsøgene i forbindelse med den lovbestemte værdiafprøvning er gennemført på 3-5 steder, afhængigt af art. Forsøgsstederne er fordelt mellem Aarhus Universitet, planteforædlere, sortsrepræsentanter, landøkonomiske foreninger og NaturErhvervstyrelsen. Forsøgene er gennemført som enfaktorielle forsøg, hvor der i korn i 2012 er anbefalet følgende maksimale anvendelse af svampemidler (se tabel). De anbefalede mængder er fastlagt ud fra en vurdering af angrebsstyrken og sygdomsudviklingen i I ærter, vår- og vinterraps er der anvendt godkendte svampemidler efter de enkelte forsøgslederes vurdering af behovet. Landsforsøgene er gennemført på de samme forsøgssteder og efter samme forsøgsplan som den lovbestemte værdiafprøvning. Desuden anlægges der i landsforsøgene op til fem forsøg, afhængigt af art. Disse forsøg anlægges i de landøkonomiske foreninger. For de sorter, der deltager i den lovbestemte værdiafprøvning, indgår resultatet fra denne afprøvning som en del af resultatet af Landsforsøgene. Sorterne er derfor både med i afsnittet vedr. den lovbestemte værdiafprøvning og Landsforsøgene. I korn er disse tre til fem forsøg gennemført som tofaktorielle forsøg. I vinterrug anvendes der vækstregulering i de behandlede led, og der er parceller uden vækstregulering. I de øvrige kornarter indgår parceller med og uden svampemidler. Alle udbytteresultater er korrigeret til en standardvandprocent på hhv. 15, 14 og 9 i korn, bælgsæd og olieplanter. Økologiske forsøg gennemføres på arealer, dyrket efter økologiske principper. Signaturforklaring: Karakterskala: 0-10, 0 = ingen lejesæd, ingen nedknækning Resistens mod havrecystenematoder I havre, vårhvede og vårbyg gennemføres smitteforsøg, hvor nye sorters resistens mod nematoder undersøges. Hver sort afprøves på friland i fire gentagelser mod race et og race to. Det gælder kun for sorter til sortslisteoptagelse samt andre sorter anmeldt til denne afprøvning ved NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning. Art Mængde og middel Vinterhvede 0,25 liter Rubric + 0,5 liter Bell + 0,1 liter Comet pr. ha eller 0,25 liter Rubric + 0,15 liter Flexity + 0,5 liter Bell + 0,1 liter Comet pr. ha eller 0,35 liter Rubric + 0,3 liter Bell + 0,1 liter Comet + 0,1 liter Proline 250 EC + 0,15 liter Zenith 575 EC pr. ha eller 0,3 liter Rubric + 0,3 liter Bell + 0,1 liter Comet + 0,1 liter Proline 250 EC + 0,3 liter Tern pr. ha Vinterbyg 0,25 liter Comet + 0,25 liter Zenit 575 EC pr. ha eller 0,25 liter Comet + 0,25 liter Folicur EC 250 pr. ha Antal behandlinger Triticale 0,35 liter Rubric pr. ha eller 0,35 liter Rubric + 0,25 liter Folicur pr. ha 1-2 Vårbyg 0,35 liter Folicur EC ,15 liter Comet eller 0,15 liter Folicur EC ,15 liter Comet pr. ha 1-2 Havre 0,25 liter Zenit 575 EC pr. ha eller 0,5 liter Zenit 575 EC pr. ha 1-2 Vårhvede 0,4 liter Bell pr. ha eller 0,4 liter Bell + 0,15 liter Flexity pr. ha 1 Vinterrug 0,25 liter Folicur EC ,25 liter Zenit 575 EC eller 0,3 liter Folicur EC ,2 liter Rubric pr. ha Side 7

8 Smitteforsøg og virulensundersøgelser i korn Gulrust smitteforsøg i vinterhvede og vintertriticale Gulrust smitteforsøg har til formål at undersøge kornsorters resistens overfor gulrust under markforhold. Forsøgene supplerer dermed Observationsparceller og Registreringsnet, hvor sorterne undersøges i forhold til naturlig smitte. I smitteforsøgene undersøges effekten af sorternes resistens under et moderat til højt smittetryk. I 2012 blev der anvendt tre smitteracer i vinterhvede og triticale. Der blev tillige indsamlet et mindre antal gulrustisolater fra hvede- og triticalemarker og sortsforsøg med henblik på at følge evt. forekomst af nye smitteracer. Disse forsøg forventes afsluttet i november Senest opdaterede detailresultater for udbredelsen af smitteracer af gulrust i Nordvesteuropa fremgår af som indeholder en række informationer omkring IPM i hvede, samt www. wheatrust.org, der er ny hjemmeside for det globale rustcenter ved Aarhus Universitet, Flakkebjerg. Resultater for smitteforsøg i vinterhvede og vintertriticale Tabellen på side 23 viser i resumeform resultaterne fra smitteforsøg 2012 ved Flakkebjerg i henholdsvis vinterhvede og triticale. Der blev smittet med tre smitteracer: 1. Ambition-race 2. Lynx-race samt 3. Kranich-race. Selvom Ambition- racen ikke tidligere er observeret, blev den det første år (201 fundet over store dele af Vesteuropa. Kranich-racen havde i 2011 stor udbredelse i Sverige, men blev sidenhen i efteråret 2011 og foråret 2012 fundet mange steder i Danmark i både vinterhvede og triticale. Fælles for disse to racer er, at de er i stand til at angribe et relativt stort antal sorter (bredt virulensspektrum). Forsøgene blev gennemført under højt smittetryk. Sorter som har under 5 procent dækning overfor alle smitteracer angribes som udgangspunkt ikke i praksis. Resultater fra foregående år fremgår af Sortsforsøg 2009, 2010 og 2011, og gruppering af sorterne i Planteværn Online fremgår af De nye smitteracer gav anledning til kraftige angreb i en række hidtil resistente sorter, bl.a. Ambition. Omvendt er der stadig sorter, som har en relativt effektiv resistens overfor de nye racer, bl.a. Mariboss, Hereford, Jensen og Timaru. Sidstnævnte sorter har formentlig et forskelligt resistensgrundlag overfor gulrust, hvilket er ved at blive undersøgt på Det Globale Rustcenter, Flakkebjerg. Resistensgrundlaget har betydning for risikoen for angreb såfremt der opstår nye racer. De fleste triticale-sorter har en forholdsvis effektiv resistens mod typiske smitteracer fra hvede jf. tabel 1, dog med størst modtagelighed overfor Ambitionracen. Generelt angribes modtagelige sorter af triticale dog langt mindre af de nye racer sammenlignet med den aggressive triticale-race, som var udbredt i årene Omvendt havde sidstnævnte race et relativt snævert virulensspektrum, dvs. mange sorter vil være resistente overfor den aggressive triticale-race. Side 8

9 Aksfusarium i vinterhvede 2012 Institut for Agraøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har igen i år via et projekt delvis støttet af forædlerne undersøgt ca. 25 vinterhvedesorters modtagelighed for aksfusarium. Der har været udsået to rækker pr. sort i fire gentagelser. Der er under blomstring smittet kunstigt 3 gange (11/6 12/6 og 14/6) med en blanding af Fusarium culmorum og Fusarium graminearum. For at fremme angreb er forsøget vandet 2 gange om dagen. Hvede er modtagelig for angreb i blomstringsfasen. På smittetidspunkterne er sorternes blomstring opgjort. På smittetidspunkt blomstrede alle sorter med mindst 25 pct.af småaksene og ved sidste smittetidspunkt var selv de seneste sorter også i fuld blomst. Alle sorter har således været udsat for smitstof under blomstring. Ca. 14 dage efter første smittedato kunne man se begyndende angreb. Der er optalt antal angrebne aks pr. 100 aks, samt givet en karakter for den gennemsnitlige angrebsgrad i aksene (1-9 skala). Med i tabellen er også et index som er beregnet ved at gange % angrebne ask med den gennemsnitlige karakter for angrebsgrad på aksene. Kornprøverne er sendt til undersøgelse for mycotoxinerne, deoxynivalenol (DON), nivalenol (NIV), Zealenone (ZEA), HT-2 og T-2. Data foreligger endnu ikke. Side 9

10 Observationsparceller Vinterbyg Vinterbyg Modnings strålængde Karakter Procent dækning Type (rad) dato (cm) for lejesæd meldug bygrust bladplet ramularia skoldplet Antal forsøg Alpine 2 20/ Anisette 2 18/ Apropos 2 18/ Blanding 2 19/ California 2 19/ Celtic * 2 17/ Chalup 2 19/ Hamu * 2 18/ KWS Glacier 2 18/ KWS Meridian 6 19/ KWS Tonic *** 6 19/ MS-bygrust 2 19/ MS-ramularia 2 18/ MS-skoldplet 2 19/ Matros 2 19/ Padura 2 18/ SY Leoo 6 18/ Sandra 2 17/ Settlers 2 18/ Souleyka 6 19/ Talisman 2 19/ Tasmanien 2 19/ Xenon 2 18/ Zephyr 2 19/ AC 05/279/ / BE ** 6 18/ BR 8096a / NSL D 18/ NSL B ** 18/ Nord 06067/5 6 18/ SC 1189 KH 21 ** 6 17/ SEC 116A-2C 6 18/ SJ ** 2 20/ SJ / SJ / SJ / SY / Karakter 0-10, 0=ingen lejesæd Blanding: Sandra, Apropos, Matros og Anisette *Afmeldt dansk sortsliste **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse *** Afvist optagelse til dansk Sortsliste Side 10

11 Lovbestemt værdiafprøvning Vinterbyg Holeby Abildgård Koldkærgård Sejet Tystofte Gns. Fht. Kornvægt (g/1000 kerner) Rumvægt (g/l) Sortering (%>2,5 mm) Protein (%) Antal forsøg Blanding 73,0 106,6 90, ,9 92, , ,9 10,6 Gns. udb. af OS&LK 73,7 103,1 84,6 87,4 102,1 90, , ,4 10,4 KWS Meridian 82,3 107,0 90,1 91,9 97,4 93, , ,3 10,5 Padura 78,2 103,3 91,4 88,4 104,5 93, , ,4 10,5 Alpine 78,4 104,4 89,6 91,5 101,1 93, , ,1 10,3 SJ ,2 108,8 83,2 89,7 109,1 92, , ,6 9,8 SJ ,5 105,5 86,8 88,6 102,7 92, , ,9 10,3 BE ** 76,7 106,5 84,6 86,7 104,3 91, , ,9 10,3 SJ ,4 107,6 84,1 87,9 98,2 90, , ,2 10,1 SC 1189 KH 21 ** 76,5 101,2 86,7 85,9 95,0 89, , ,2 10,2 NSL B ** 72,2 102,6 82,6 83,4 99,2 88, , ,4 10,6 SJ ** 72,3 100,7 79,3 82,9 104,7 88, , ,7 9,9 Settlers 75,2 100,8 77,5 83,4 99,9 87, , ,7 10,1 Tasmanien 70,4 102,0 82,9 84,4 96,0 87, , ,3 10,3 AC 05/279/74 73,1 97,8 79,6 85,9 96,8 86, , ,6 11,2 LSD ,2 2,9 5,4 3,8 6,1 2 2 Blanding: Sandra, Apropos, Matros og Anisette. * Afmeldt dansk sortsliste. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Vinterbyg Side 11

12 Landsforsøg med svampebekæmpelse Vinterbyg Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Hele landet Vinterbyg Udb. og Øerne Jylland merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Blanding 94,7 81,7 87, ,6 67,7 SY LEOO 2),3) 6,7 5,9 6, ,4 69,2 KWS Meridian 2) 1,3 3,3 2, ,6 66,8 SJ ,9 2,1 1, ,7 68,9 SJ ,2 2,7 0, ,5 67,3 SEC 116A-2C 2) 2,0 0,1 0, ,4 65,7 KWS Tonic 2) -1,6 2,6 0, ,3 66,7 Nord 06067/5 2) -2,6 1,5-0, ,8 66,7 California 1,5-2,0-0, ,6 67,5 Matros -2,0 0,4-0, ,7 67,6 BR 8096a45 2) -1,3-0,8-1, ,7 64,6 Apropos 0,8-3,2-1, ,4 66,9 SJ ,0-1,1-1, ,5 68,4 Souleyka 2) -3,6-0,1-1, ,0 65,1 Sandra -1,7-3,3-2, ,7 70,4 KWS B100-0,7-4,9-3, ,1 69,2 Anisette -4,5-2,4-3, ,7 67,8 AC 05/279/74-6,1-2,1-3, ,1 67,7 Tasmanien -4,2-4,4-4, ,6 64,4 Xenon -6,1-3,4-4, ,6 67,8 NSL D -3,4-5,6-4, ,3 69,9 SY ,7-5,5-4, ,0 67,5 SJ ,3-6,8-5, ,2 66,7 Talisman -5,4-6,6-6, ,2 67,1 Zephyr -6,8-7,0-6, ,4 67,3 LSD 5,6 2,8 3,0 Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Side 12

13 Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe. B: 0,25 liter Comet + 0,25 liter Zenit 575 EC pr. ha eller 0,25 liter Comet + 0,25 liter Folicur EC 250 pr. ha udbragt på en gang. Vinterbyg Procent angreb i A Udbytte, hkg kerne pr. ha Merudbytte for svampe- bekæmpelse meldug skoldplet bygrust A B B-A Antal forsøg Blanding 0,01 3 0,03 77,8 83,0 5,2 SY LEOO 2),3) 0,07 1 0,3 83,9 88,1 4,2 KWS Meridian 2) 1 2 0,01 82,0 85,1 3,1 SJ ,7 0,2 0,03 80,1 85,0 4,9 KWS Tonic 2) 2 3 0,07 79,0 84,9 5,9 SJ ,09 0,6 0,02 78,7 84,3 5,6 California 0,1 2 0,06 80,1 83,9 3,8 SJ ,3 78,1 83,1 5,0 SEC 116A-2C 2) 0,3 2 0,2 78,4 83,1 4,7 Anisette 0, ,06 76,8 81,7 4,9 Matros 0 0,1 0,02 80,8 81,7 0,9 AC 05/279/74 0,02 0,2 0,01 78,0 81,6 3,6 Nord 06067/5 2) 2 1 0,02 77,3 81,1 3,8 Sandra 0,01 9 0,03 78,1 80,9 2,8 Apropos ,07 77,7 80,9 3,2 BR 8096a45 2) 0,01 1 0,01 74,8 80,1 5,3 Souleyka 2) 0 1 0,02 74,8 79,6 4,8 Xenon 0 6 0,03 77,4 79,3 1,9 Tasmanien 0,02 8 0,01 74,1 79,1 5,0 SY ,02 74,7 78,6 3,9 NSL D 0, ,02 68,8 77,3 8,5 KWS B100 0,2 16 0,1 71,2 76,2 5,0 Talisman 0,3 9 0,07 70,0 75,7 5,7 SJ ,2 14 0,02 69,3 74,5 5,2 Zephyr 0,3 16 0,09 68,4 73,6 5,2 LSD, sorter 2,9 LSD, svampebek. 0,8 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Vinterbyg Side 13

14 Observationsparceller Vinterrug Vinterrug Karakter for Procent dækning Modningsdato Strålængde (cm) lejesæd brunrust meldug skoldplet Antal forsøg Evolo 12/ Heltop 11/ KWS Magnifico 12/ KWS Tronno ** 11/ Kapitän* 12/ Marcelo* 11/ Palazzo 13/ Rasant 11/ SU Drive 11/ SU Mephisto 11/ SU Santini 11/ SU Satellit 11/ SU Skaltio 11/ Vivaldie ** 11/ CEP 18 12/ HYH249 11/ HYH251 11/ HYH262 ** 11/ HYH263 11/ HYH264 11/ HYH266 ** 11/ KWS-H119 11/ KWS-H124 11/ KWS-H127 11/ KWS-H128 11/ KWS-H129 11/ KWS-H130 ** 11/ KWS-H131 11/ KWS-H132 ** 11/ KWS-H133 ** 10/ KWS-H134 11/ Karakter 0-10, 0=ingen lejesæd. * Populationssort. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Side 14

15 Lovbestemt værdiafprøvning Vinterrug Abildgård Koldkærgård Sejet Tystofte Gns. Fht. Kornvægt (g/1000 kerner) Rumvægt (g/l) Antal forsøg Marcelo* 80 81,8 92,5 78,5 83, , Evolo 92,8 95,6 99,4 88, , Gns. udb. af OS&LK 91,8 92,1 108,6 90,0 95,6 114,9 40, HYH ,2 99,1 104, , HYH264 95, ,3 94, , KWS-H128 96,3 98, ,1 101, , KWS Tronno ** 100,4 97,7 112,1 93,3 100, , KWS-H133 ** 95,5 97,9 111,9 97,8 100, KWS-H124 99,8 98,8 109,1 95,3 100, , KWS-H119 96,9 97,7 114,5 93,3 100, , KWS-H131 91,7 97,9 113,5 96,5 99, , KWS-H130 ** 96,6 94,9 112,1 93,4 99, KWS-H132 ** 97,9 101,2 110,9 86,6 99, , HYH262 ** 93,8 92,7 112,4 97,4 99, , HYH263 92,2 96, ,7 98, , HYH266 ** 91,9 93,9 112,6 95,2 98, , HYH ,7 114,9 95,8 98, , KWS-H129 92,2 98,1 115, , KWS-H134 90,6 96,5 112,2 93,9 98, , KWS-H127 91, ,8 93,5 98, , LSD ,9 5,6 4,8 5,4 2,4 3 * Populationssort. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Faldtal (sek.) Vinterrug Landsforsøg med vækstregulering Vinterrug Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Øerne Jylland Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Hele landet Kar. for lejesæd Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Marcelo 86,0 84,1 84, ,7 KWS Tronno 2) 14,4 18,7 17, ,5 KWS Bono 2) 14,2 18,3 17, ,0 SU Mephisto 2) 15,0 17,1 16, ,8 KWS Magnifico 2) 12,8 17,6 16, ,0 KWS-H124 2) 12,5 17,7 16, ,4 Palazzo 2) 13,0 15,5 14, ,7 HYH2392 2) 9,0 16,0 14, ,2 SU Drive 2) 12,2 13,4 13, ,2 Vivaldie 11,7 12,3 12, ,2 SU Santini 2) 12,6 11,1 11, ,3 Helltop 2) 10,2 10,7 10, ,2 Evolo 2) 9,9 10,6 10, ,6 Herakles 3,8 4,7 4, ,4 Kapitaen 4,4 3,9 4, ,3 LSD 4,9 3,4 2,8 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd 2) Hybrid Side 15

16 Vinterrug Landsforsøg med og uden vækstregulering A: Ingen vækstregulering. B: 1,5 liter Cycocel liter Terpal pr. ha tildelt ad to gange. Vinterrug Karakter for lejesæd Strålængde, cm Udbytte, hkg pr. ha Merudbytte for vækstregulering, B-A A B A B A B brutto netto Antal forsøg Marcelo ,6 86,5 2,9 0,4 KWS Tronno 2) ,2 103,7 5,5 3,0 KWS Bono 2) ,1 103,3 5,2 2,7 SU Mephisto 2) ,5 102,8 5,3 2,8 KWS Magnifico 2) ,3 102,3 4,0 1,5 HYH2392 2) ,7 101,3 6,6 4,1 KWS-H124 2) ,9 101,0 4,1 1,6 SU Drive 2) ,6 99,4 4,8 2,3 Vivaldie 2) ,2 98,9 2,7 0,2 Palazzo 2) ,0 98,3 2,3-0,2 Helltop 2) ,1 96,9 2,8 0,3 Evolo 2) ,1 96,5 5,4 2,9 SU Santini 2) ,9 96,5 0,6-1,9 Herakles ,9 89,9 2,0-0,5 Kapitaen ,9 89,7 3,8 1,3 LSD, sorter 3,3 LSD, vækstregulering 1,2 LSD, vekselvirkning mellem sorter og vækstregulering ns Skala 1-10, 0= ingen lejesæd. 2) Hybrid. Side 16

17 Observationsparceller Triticale Modningsdato Strålængde (cm) Karakter for lejesæd Procent dækning meldug gulrust Septoria gulrust, aks meldug, aks Antal forsøg Empero 11/ Gringo 10/ MAH / MS-brunrust 10/ MS-meldug 10/ Ragtac 10/ SW Valentino 9/ Tulus 11/ BR 1351b2 10/ Br 1390a27 10/ Sj / Sj ** 11/ Sj / Sj / Karakter 0-10, 0=ingen nedknækning ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse Triticale Smitteforsøg, gulrust Procent dækning af gulrust i triticale, bedømt på 3-4 øverste blade efter smitte med forskellige smitteracer af gulrust. Resultater er gennemsnit 3 gentagelser pr. dato og race. Kontrol angiver den forventede situation for sorter med yderst ringe baggrundsresistens. Kilde: Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg, Triticale Ambition-race Lynx-race Kranich-race Gns Gns Gns. BR 1351b2 4,33 7,50 20,00 10,61 0,00 2,03 3,50 1,84 1,67 1,67 6,67 3,33 Br 1390a27 0,33 2,33 10,00 4,22 0,01 0,03 0,67 0,24 0,03 0,03 1,00 0,36 Empero 0,37 3,00 5,00 2,79 0,00 0,00 0,33 0,11 0,05 0,30 0,25 0,20 Gringo 1,33 10,00 20,00 10,44 0,00 0,50 1,00 0,50 0,20 0,53 3,67 1,47 MAH ,50 5,17 15,00 7,22 0,00 0,20 2,83 1,01 0,07 0,67 1,67 0,80 Ragtac 0,37 3,67 29,17 11,07 0,03 0,10 2,33 0,82 0,37 1,67 13,33 5,12 SW Valentino 1,50 3,00 10,00 4,83 0,00 0,37 5,00 1,79 0,83 1,67 12,50 5,00 Tulus 0,83 3,67 20,00 8,17 0,00 0,03 0,50 0,18 0,04 0,00 0,50 0,18 Side 17

18 Lovbestemt værdiafprøvning Triticale Triticale Abildgård Koldkærgård Sejet Tystofte Gns. Fht. Kornvægt (g/1000 kerner) Rumvægt (g/l) Protein (%) Antal forsøg SW Valentino 79,5 86,9 101,3 101,7 92, , ,0 67 Gns. udb. af OS&LK 76,1 83,2 97,8 91,8 87, , ,1 66 Sj ,8 76,9 107,3 108,3 93, , ,2 69 Sj * 74,5 86,6 104,9 94,0 90, , ,6 115 Ragtac 76,8 75,1 100,6 95,4 87, , ,6 62 Sj ,3 74,1 101,1 92,0 85, , ,7 78 Sj ,7 74,9 96,4 88,0 81, , ,4 91 LSD ,0 5,1 4,5 4,4 2,5 3 * Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Faldtal (sek.) Landsforsøg med svampebekæmpelse Triticale Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Øerne Jylland Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Hele landet Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg SW Valentino 95,2 83,2 86, ,9 60,6 Br 1390a27 0,0 3,6 2, ,3 63,6 Empero 0,6-1,1-0, ,6 61,4 Gringo -5,5-0,6-2, ,8 61,0 Tulus -5,7-2,0-3, ,8 61,0 Ragtac -1,0-4,5-3, ,9 59,1 BR 1351b2-8,0-2,9-4, ,6 59,0 MAH ,7-3,1-5, ,0 63,8 LSD ns ns 4,9 Side 18

19 Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse A: Ingen svampebekæmpelse B: 0,35 liter Rubric pr. ha udbragt på én gang eller 0,35 liter Rubric + 0,25 liter Folicur pr. ha udbragt ad to gange. Triticale Procent dækning i A Udbytte, hkg pr. ha Merudbytte for svampebekæmpelse, B-A meldug gulrust Septoria A B brutto netto Antal forsøg SW Valentino 0, ,9 79,4 17,5 16,0 Br 1390a ,2 85,7 7,5 6,0 Empero ,6 83,0 8,4 6,9 Tulus ,7 79,1 9,4 7,9 Gringo 0, ,9 78,6 13,7 12,2 MAH , ,3 78,6 7,3 5,8 BR 1351b2 0, ,0 77,9 19,9 18,4 Ragtac ,3 77,7 12,4 10,9 LSD, sorter ns LSD, svampebek. 5,1 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns Triticale Landsforsøg med økologisk dyrkede sorter af vintertriticale Landsforsøg med økologisk dyrkede sorter af vintertriticale, Triticale Pct. dækning med meldug gulrust Septoria skoldplet Kar. for lejesæd Ukrudt, pct. dækning af jord 2) Rumvægt, kg pr. hl Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Antal forsøg Ragtac 4,0 0,1 2,0 0,00 1,0 11,0 69,5 54,0 100 SJ ,2 0,2 1,0 0,01 1,0 10,0 75,3-3,6 93 LSD ns Ved høst, skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Ved skridning. Side 19

20 Observationsparceller Vinterhvede Vinterhvede Vitalitet efter vinteren Modningsdato Strålængde (cm) Procent dækning meldug Septoria gulrust gulrust, aks Antal forsøg Ambition / Amundsen / Anja * / Blanding / Bombus / Cardos / Denman / Egoist / Elixer / Florida * / Foxtrott / Frument / Gedser / Genius / Hereford / Hereward * / Hybery / Icebreaker ** / JB Asano / JB Diego / Jensen / Julius / KWS Cleveland / KWS Dacanto / KWS Podium / KWS Santiago / Kepler / Kramnitse / MS-brunrust / MS-septoria / Mariboss / Memory ** / Nakskov / Panacea / Pengar / Skyfall ** / Sleipner * / Tabasco / Timaru / Tobak / Torp / Tuareg / Ure / Xantippe / BB ** / BB / BB / Side 20 (Fortsættes næste side)

21 Observationsparceller (fortsat) Vinterhvede Vitalitet efter vinteren Modningsdato Strålængde (cm) Procent dækning meldug Septoria gulrust gulrust, aks BR 8037b / CM2212 ** / FD / Hadm / KW ** / KW / KW / KW ** / KW / KWS W196 ** / KWS W / KWS W / LEU ** / LEU ** / MH / MH / NOS 12090x / NOS ** / NOS ** / NOS / Nord 05090/46 ** / R / RW2629 ** / RW / SW ** / SW / Sj *** / Sj / Sj / Sj / Sj / Sj / Sj ** / Sj / Sj / Sj ** / Sj ** / UN / Blanding: KWS Dacanto, Mariboss, Hereford og Jensen * Afmeldt dansk sortsliste. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. *** Afvist optagelse på dansk sortsliste. Vinterhvede Side 21

22 Vinterhvede Smitteforsøg, aksfusarium Rangordning af sorters modtagelighed overfor fusarium, smitte med 1: sporeopløsning 2: inficeret materiale lagt på jorden. Forsøgstype 1. Angreb i forsøg med kunstig smitte fra sporeropløsning 2. Angreb i forsøg med jordsmitte Sygdom Fusarium spp. Dato Bedømt på % angrebne aks 1-9 skala index % angrebne aks 1-9 skala index Frument 57,5 6,5 47, ,7 Herford 52,5 6,3 44, ,6 Genius ,6 6,8 2,5 2,1 Tuareg 32,5 4,3 16, ,1 Xantippe 50,5 6, ,8 3 3,5 Hybery 12,5 3,5 10,1 12,8 2,3 1,8 Skagen nt nt nt nt nt nt Elixer 8,8 3, ,8 2,8 2,4 Denman 52,5 6,8 60,4 40,8 4 12,5 Keplar 36,3 5,3 29,2 21,3 3,5 4,0 Tabasco 38,8 5,3 25,8 11 2,5 1,9 Jensen 42,5 5, ,3 3,3 4,2 Mariboss 35 6,5 50, ,7 Ambition 58,8 5,5 34,3 21,3 3,3 3,4 Gedser 47,5 6,3 36,8 32,5 3,8 6, ,5 4,5 15,4 13,8 3,3 2,9 Nakskov 36,3 5,3 26,7 25 3,8 6,0 NOS ,8 14,7 30 3,8 7,3 KWS Dacanto 56,3 5, ,5 5,5 KWS Santiago 37,5 5,3 31,3 41,3 4 10,7 Olivin 28,8 4,5 16,3 5 1,8 1,2 Oakley ,6 75 5,8 36,5 Ritmo 72,5 7 58,7 57,5 5,3 25,1 Skalmeje 5 3 4,4 1,8 2 1,1 JB Asano 42,5 5,5 21,4 nt nt nt LSD (P=.05) 15,4 16,98 0,98 24,82 1,11 10,3 Side 22

23 Smitteforsøg, gulrust Procent dækning af gulrust i vinterhvede, bedømt på 3-4 øverste blade efter smitte med forskellige smitteracer af gulrust. Resultater er gennemsnit 3 gentagelser pr. dato og race. Kontrol angiver den forventede situation for sorter med yderst ringe baggrundsresistens. Kilde: Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg, Vinterhvede Ambition-race Lynx-race Kanich-race Gns Gns Gns. Ambition 20,00 50,00 50,00 40,00 0,20 4,50 15,00 6,57 15,00 41,67 45,83 34,17 Amundsen 0,67 5,33 5,33 3,78 1,00 1,33 0,67 1,00 3,67 25,00 12,50 13,72 Bombus 1,50 15,00 25,00 13,83 2,00 13,33 3,00 6,11 4,33 20,00 20,00 14,78 Denman 15,00 33,33 50,00 32,78 0,17 1,17 2,33 1,22 7,50 20,00 12,50 13,33 Egoist 6,67 15,00 20,00 13,89 4,50 12,50 25,00 14,00 8,33 29,17 29,17 22,22 Elixer 0,40 0,50 0,67 0,52 0,00 0,03 0,17 0,07 0,53 0,50 1,67 0,90 Foxtrott 1,67 9,17 18,33 9,72 2,83 7,67 15,00 8,50 11,83 15,00 18,33 15,06 Frument 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,33 0,13 Gedser 3,00 26,67 20,00 16,56 0,03 1,83 11,17 4,34 6,50 25,00 25,00 18,83 Genius 0,00 0,23 0,33 0,19 0,53 1,33 2,00 1,29 0,40 2,17 5,33 2,63 Hereford 0,03 0,10 0,17 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,33 2,33 1,39 Hybery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 JB Asano 33,33 30,83 41,67 35,28 0,00 2,00 13,33 5,11 29,17 29,17 50,00 36,11 JB. Diego 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jensen 0,23 0,33 0,33 0,30 0,03 0,03 0,00 0,02 0,23 0,50 1,00 0,58 Julius 0,34 0,67 1,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,20 0,50 0,25 Kepler 0,00 0,37 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 1,50 1,00 0,92 KWS Dacanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 2,03 0,00 0,79 0,00 0,05 0,75 0,27 KWS Podium 1,07 2,33 4,33 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,50 3,67 1,79 KWS Santiago 3,00 20,00 20,00 14,33 0,50 0,67 0,67 0,61 13,33 29,17 20,00 20,83 Mariboss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakskov 0,07 5,17 3,00 2,75 0,37 5,17 2,33 2,62 1,00 18,33 8,33 9,22 SJ ,00 33,33 20,00 22,78 0,20 3,67 10,83 4,90 25,00 37,50 45,83 36,11 Tabasco 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,53 0,33 0,29 0,00 0,00 0,50 0,17 Timaru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tobak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuareg 0,07 0,67 1,67 0,80 1,50 10,83 8,33 6,89 0,83 6,67 4,33 3,94 Xantippe 1,87 12,67 18,33 10,96 0,00 0,20 5,00 1,73 5,83 33,33 25,00 21,39 Anja 13,33 15,83 24,17 17,78 0,50 2,17 8,33 3,67 13,33 22,50 33,33 23,06 Brigadier 1,67 6,67 6,67 5,00 5,17 24,17 13,33 14,22 10,00 17,50 17,50 15,00 Cardos 19,17 33,33 41,67 31,39 8,33 25,00 29,17 20,83 13,75 21,25 43,75 26,25 Sleipner 15,00 50,00 50,00 38,33 8,50 14,17 25,00 15,89 22,50 35,00 54,17 37,22 * Angreb i Ambition skyldes sandsynligvis ny smitterace udefra. ** Angreb i Mariboss for Oakley og Tulsa-racer skyldes sandsynligvis krydssmitte fra Boston-race. Vinterhvede Side 23

24 Lovbestemt værdiafprøvning Vinterhvede Vinterhvede Kornvægt (g/ 1000 kerner) Gluten 14% vand Bramstrup Holeby Holstebro Sejet Tystofte Gns. Fht. Faldtal (sek.) Antal forsøg Blanding 95,6 114,4 101,2 106,3 121,1 107, , ,1 70,7 16,6 Blanding 96,0 112,4 102,7 105,3 119,3 107, , ,1 71,2 16,7 Gns. udb. af OS&LK 93,6 110,0 93,3 103,8 113,4 102, , ,5 71,0 17, Sj ,7 118,7 103,3 112,9 124,5 113, , ,9 71,2 16, BB ,5 117,2 99,5 112,5 121,8 111, , ,6 69,9 17, Sj ,3 112,7 104,3 113,0 123,2 110, , ,1 71,1 16, CM2212 ** 100,9 115,3 95,9 110,8 113,7 107, , ,2 71,5 17, RW ,8 116,8 96,4 105,8 123,0 107, , ,3 71,0 16, Pengar 93,7 117,7 93,4 102,5 122,1 105, , ,3 70,2 16, Sj ,7 113,6 94,7 112,0 116,5 105, , ,3 70,9 17, LEU ** 94,1 111,4 96,2 108,4 118,9 105, , ,0 71,9 16, Sj ,2 110,6 98,3 103,7 119,1 105, , ,4 71,3 17, Sj ** 92,3 116,9 93,2 105,9 116,1 104, , ,2 71,3 17, RW2629 ** 93,8 112,0 95,9 110,2 111,4 104, , ,2 71,8 16, R ,6 110,7 99,1 102,7 114,2 104, , ,7 71,3 17, Nord 05090/46 ** 97,9 112,6 91,0 102,6 119,5 104, , ,3 69,8 18, KW ,7 110,7 91,8 106,2 113,1 104, , ,1 71,2 18, Sj ,6 114,7 91,6 104,6 113,6 104, , ,1 70,5 17, NOS 12090x ,0 105,7 96,3 104,9 115,4 103, , ,1 71,3 16, Sj ,0 111,8 98,8 104,8 117,7 103, , ,6 71,2 17, Sj ,9 112,0 92,6 105,1 117,4 103, , ,2 70,8 17, BB ,4 119,7 83,4 104,3 118,6 103, , ,9 69,4 17, KW ,9 111,8 95,2 103,2 111,9 103, , ,9 70,2 17, KW ** 97,3 106,9 95,8 105,0 110,1 103, , ,5 71,1 17, Sj ** 91,7 107,7 91,6 107,8 115,9 102, , ,0 69,9 15, Icebreaker ** 83,3 108,2 90,7 107,8 120,3 102, , ,8 69,9 16, JB Asano 93,3 112,0 97,0 99,7 107,4 101, , ,9 71,5 18, Sj ** 95,9 112,6 93,5 99,1 107,4 101, , ,5 71,4 17, MH ,9 105,5 91,1 104,9 110,6 101, , ,3 69,6 18, Skyfall ** 95,7 109,8 85,5 104,6 111,2 101, , ,7 70,1 17, Hadm ,2 102,0 93,1 100,1 117,1 101, , ,8 70,8 17, NOS ** 92,1 105,9 84,7 106,6 116,3 101, , ,1 70,6 16, NOS ,9 105,1 93,3 105,7 111,5 100, , ,1 71,1 16, KW ,0 107,5 90,4 100,7 109,8 100, , ,0 69,6 18, KW ** 86,9 106,2 89,6 99,6 117,6 100, , ,4 71,4 19, Memory ** 87,3 109,1 91,5 97,6 113,3 99, , ,1 71,1 18, LEU ** 89,9 106,0 91,8 97,0 111,0 99, , ,8 71,0 18, Tuareg 94,9 104,5 89,3 97,6 106,6 98, , ,8 69,8 17, BB ** 83,4 106,8 87,1 98,3 115,2 98, , ,1 70,5 18, MH ,1 102,5 90,1 96,8 105,0 96, , ,4 70,5 19, NOS ** 87,2 101,6 79,6 97,3 106,2 94, , ,0 70,5 18, SW ** 87,6 97,1 83,0 95,1 106,2 93, , ,6 71,3 16, Genius 81,3 102,1 85,1 93,2 105,4 93, , ,7 70,3 19, Hereward * 76,2 94,5 74,9 86,9 101,0 86, , ,9 70,8 19, LSD ,6 5,1 5,8 4,2 5,4 2,2 2 Blanding: Blanding: KWS Dacanto, Mariboss, Hereford og Jensen. * Afmeldt dansk sortsliste ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse *** Afvist optagelse på dansk sortsliste Rumvægt (g/l) Protein (%) Stivelse (%) Sedimentation (ml) Side 24

25 Landsforsøg med svampebekæmpelse Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Hele landet Vinterhvede Fht. for Pct. Pct. Rumvægt, Øerne Jylland Hele landet udbytte råprotein stivelse kg pr. hl Antal forsøg Blanding 110,3 94,7 101, ,4 71,1 78,2 Hybery 2) 4,0 4,4 4, ,3 71,7 79,3 SJ ,3 5,9 3, ,1 71,5 76,9 KWS Cleveland 3,9 2,8 3, ,1 71,0 74,7 LGW 56 1,0 3,4 2, ,0 72,0 78,2 KWS W226 1,0 1,3 1, ,2 70,5 76,4 Mariboss 1,1 0,4 0, ,2 70,5 76,0 FD ,2-1,6-0, ,6 72,0 79,4 Nakskov -0,2-1,1-0,7 99 9,3 71,6 76,4 KWS Dacanto -0,3-1,8-1,1 99 9,7 71,5 80,7 Denman -3,8 0,0-1,7 98 9,1 71,4 75,7 Jensen -2,5-1,3-1,8 98 9,4 71,4 79,6 KWS Santiago -0,4-2,9-1,8 98 9,3 70,8 75,2 bb ,6-2,3-1,9 98 9,5 69,9 77,4 Kramnitse 1,9-5,2-2,0 98 9,5 70,8 77,3 Tobak -3,3-1,0-2,0 98 9,6 70,3 78,1 SJ ,2-1,3-2,1 98 9,1 71,6 78,3 Sj ,5-1,1-2,2 98 9,5 72,0 76,9 UN ,5-1,9-2, ,1 71,0 79,5 Tabasco -3,4-1,5-2,3 98 9,5 71,5 79,2 JB, Diego -2,3-2,3-2,3 98 9,5 71,4 78,8 Hereford -3,1-1,9-2,4 98 9,1 71,4 77,6 Xantippe -3,0-2,4-2,7 97 9,6 71,0 77,3 Elixer -2,0-3,5-2, ,0 70,8 78,7 Sj ,4-3,8-3,2 97 9,2 71,0 77,6 NOS 12090x24,1-4,0-2,7-3,3 97 9,4 71,4 79,0 KWS W203-0,5-6,4-3,8 96 9,2 72,1 78,1 KW ,7-3,0-4, ,0 69,8 78,6 NOS ,5-3,1-4,6 95 9,4 71,5 77,6 JB Asano -6,1-3,5-4, ,0 71,7 81,4 Julius -8,0-2,1-4,7 95 9,9 71,1 81,5 Bombus -4,0-5,4-4,8 95 9,9 71,7 78,3 Ambition -6,5-3,7-5,0 95 9,5 71,5 77,9 Frument -7,1-3,3-5,0 95 9,4 70,5 76,4 Timaru -4,3-5,6-5,0 95 9,9 72,0 79,0 Egoist -6,0-4,4-5,1 95 9,8 71,0 76,0 SW ,3-6,1-6,2 94 9,7 70,7 78,4 KWS W196-6,7-6,0-6,3 94 9,3 71,1 78,3 Foxtrott -8,1-5,1-6,4 94 9,8 71,4 77,5 Tuareg -7,6-6,4-6, ,0 70,4 78,7 Gedser -6,2-7,6-7,0 93 9,6 71,8 78,9 Kepler -7,8-6,4-7, ,3 71,7 80,2 Amundsen -9,7-7,4-8, ,1 71,4 79,4 BR 8037b26-9,4-8,1-8, ,2 70,4 81,7 MH ,7-7,7-9, ,6 70,6 80,4 KWS Podium -10,4-10,0-10, ,2 69,9 79,1 Genius -14,8-11,4-12, ,9 70,6 81,4 LSD KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss. 2) Hybrid. Side 25 Vinterhvede

26 Vinterhvede Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse A: Uden svampebekæmpelse. B: 0,25 liter Rubric + 0,5 liter Bell + 0,1 liter Comet pr. ha eller 0,25 liter Rubric + 0,15 liter Flexity + 0,5 liter Bell + 0,1 liter Comet pr. ha udbragt ad to gange eller 0,35 liter Rubric + 0,3 liter Bell + 0,1 liter Comet + 0,1 liter Proline 250 EC + 0,15 liter Zenith 575 EC pr. ha eller 0,3 liter Rubric + 0,3 liter Bell + 0,1 liter Comet + 0,1 liter Proline 250 EC + 0,3 liter Tern pr. ha udbragt ad tre gange. Merudb. for Vinterhvede Procent angreb i A Udbytte, hkg pr. ha svampebekæmpelse meldug gulrust Septoria A B B-A Antal forsøg Blanding ,7 94,0 7,3 Hybery 2) ,3 98,9 8,6 KWS Cleveland ,0 98,8 11,8 LGW ,9 98,5 7,6 KWS W ,1 98,3 8,2 SJ ,4 98,2 13,8 SJ ,4 96,1 25,7 Mariboss ,6 95,4 8,8 bb ,2 95,4 10,2 Denman ,1 95,2 9,1 FD ,0 94,9 13,9 Tobak 5 0, ,0 94,9 8,9 Tabasco 0,08 0, ,0 94,3 5,3 Kramnitse 2 0, ,4 93,9 14,5 KW ,4 93,8 9,4 Nakskov ,1 93,6 8,5 Xantippe ,5 93,4 7,9 KWS Dacanto 5 0, ,8 93,3 8,5 Hereford 3 0, ,7 93,1 13,4 JB, Diego 5 0, ,3 93,0 10,7 KWS Santiago ,6 92,7 13,1 Jensen 0,4 0, ,8 92,6 6,8 NOS , ,2 92,4 8,2 Sj , ,5 92,3 9,8 Sj , ,8 92,3 5,5 UN , ,1 92,2 5,1 Elixer 0,9 0, ,7 91,9 4,2 NOS 12090x24,1 0,8 0, ,6 91,7 7,1 Frument 2 0, ,0 91,6 8,6 Egoist 0,3 0, ,1 91,6 9,5 Bombus 2 0, ,5 90,9 7,4 JB Asano ,4 90,8 8,4 KWS W , ,9 90,8 10,9 Foxtrott ,5 90,7 8,2 Ambition ,8 90,3 11,5 Timaru 0,3 0, ,5 90,3 6,8 KWS W ,2 90,1 13,9 Tuareg 0,9 0, ,6 89,9 7,3 Julius 0,8 0,5 9 83,6 89,7 6,1 SW ,4 89,0 11,6 Kepler ,1 88,7 5,6 BR 8037b ,7 87,9 7,2 Gedser ,1 87,4 9,3 KWS Podium 5 0, ,6 87,0 15,4 Amundsen 4 0, ,5 86,7 7,2 MH ,4 9 80,2 86,2 6,0 Genius 0, ,6 82,8 5,2 LSD, sorter 4,9 LSD, svampebek. 1,0 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss. 2) Hybrid. Side 26

27 Landsforsøg med brødhvedesorter af vinterhvede Brødhvedesorter af vinterhvede, landsforsøg 2012, Kvælstofmængde svarende til brødhvedenorm. Vinterhvede Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Fht. for udbytte Pct. stivelse Rumvægt, kg pr. hl Pct. gluten Faldtal, sek. Pct. råprotein Sedimentationsværdi Antal forsøg Blanding 122, ,6 70,3 82,3 21, Hereward 2) -23, ,8 69,0 83,1 28, Elixer -4, ,5 69,0 82,8 24, KWS Dacanto 2) -5, ,0 70,3 85,0 22, JB Asano 2) -8, ,6 70,4 84,6 25, Julius -9, ,3 69,9 86,0 23, Tuareg 2) -10, ,4 69,4 82,5 24, KW , ,2 69,1 82,5 24, MH , ,4 69,1 83,3 27, KWS Podium -17, ,8 68,2 82,3 24, Genius 2) -17, ,4 69,0 83,6 28, LSD 7,2 KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss 2) På listen over godkendte brødhvedesorter til høst 2013 Vinterhvede Landsforsøg med økologisk dyrkede vinterhvedesorter Landsforsøg med økologisk dyrkede vinterhvedesorter, Vinterhvede Pct. dækning med gulrust Septoria Kar. for lejesæd Ukrudt, pct. dækning af jord 2) Pct. råprotein Pct. stivelse Rumvægt, kg pr. hl Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Antal forsøg Blanding 3) 0,0 4,0 0,0 27,0 10,1 70,3 77,7 60,0 100 Mariboss 0,0 4,0 1,0 24,0 9,8 69,5 75,0 4,9 108 Hereford 0,0 3,0 0,0 24,0 9,7 70,6 76,6-2,2 96 Skagen 0,0 2,0 1,0 27,0 11,2 69,6 79,5-7,1 88 Xantippe 1,0 1,0 1,0 23,0 10,1 70,1 75,9-11,0 82 Genius 0,0 4,0 1,0 30,0 11,9 69,0 79,7-11,2 81 mcatbq 0,0 5,0 2,0 18,0 12,7 68,5 81,4-17,4 71 LSD 4,9 Ved høst, Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Ved skridning. 3) Hereford, Mariboss, Jensen, KWS Dacanto. Side 27

28 Observationsparceller Vårbyg Mod- Strålængde nedknækning nematoder Karakter for Procent dækning Resistens mod havre- Vårbyg nings- dato (cm) aks strå meldug bygrust ramularia skoldplet Race I Race II Antal forsøg Acclaim 10/ Alexis * 8/ m m Blanding 9/ Carambole 8/ r r Carlsberg II * 8/ m m Cha Cha 8/ m m Chapeau 10/ r r Charmay 7/ r r Cheers 10/ r r Chicago 9/ m m Chief 9/ r r Chill 9/ r r Collage 9/ m m Columbus 9/ m m Crooner 10/ Evergreen 10/ r r Fairytale 9/ m m Generick 9/ r r Genie 10/ Invictus 9/ r r KWS Asta 9/ r r KWS Irina 10/ Keops 7/ r r Laurikka 9/ r r MS Bladplet 9/ MS Ramularia 9/ MS-skoldplet 9/ Malika 10/ m m Milford 11/ Montoya 10/ Odyssey 10/ r r Olympic 10/ r r Oreo 8/ m m Overture 10/ Pallas * 8/ m m Paustian 9/ m m Pinocchio 9/ m m Pionier 10/ Proctor * 9/ m m Propino 10/ r r Quench 10/ r r Repleat 10/ r r RhyncoStar 9/ r r Rosalina 7/ m m Salome 7/ r r Sanette 10/ m m Shandy 10/ Shuffle 10/ r r Simba 6/ r r Style 9/ r r Sumit ** 11/ m m Surge 9/ r r Tamtam 10/ r r Side 28 (fortsættes næste side)

29 Observationsparceller (fortsat) Mod- Strålængde nedknækning nematoder Karakter for Procent dækning Resistens mod havre- Vårbyg nings- dato (cm) aks strå meldug bygrust ramularia skoldplet Race I Race II AC 05/565/180 9/ r r AC 06/509/41/5 9/ r r AC 08/528/1 8/ r r AC 08/529/12 9/ r r CA / r r CA / r r Ca / r r Ca / m m F / r r KWS 10/206 11/ KWS 10/214 8/ r r KWS 10/251 8/ m m KWS / KWS 11/227 9/ r r KWS 11/243 10/ m m LAN / LN1143 8/ r r LSB / r r LSB / r r MH / NOS / r r NOS / r r NOS / r r NOS / r r NOS / r r NOS / r r NOS / r r NSL B 11/ r r NSL A 9/ SC 5633 K1 8/ r r SC / SC A 9/ m m SC A 10/ m m SJ / r r SJ / r r SJ / r r SJ / m m SJ / m m SJ / m m SJ / m m SJ / m m SJ / m m SJ / m m SW / SY / r r SY / SY / SY / m m SY / SY / m m UN-E 417 9/ m m UN-Z / r r Karakter 0-10, 0=ingen nedknækning. Blanding: Columbus, Quench, Rosalina, ChaCha. * Afmeldt dansk sortsliste. ** Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse. Vårbyg Side 29

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust , aks 1 9001 Blanding 106,3 101,2 95,6 121,1 114,4 107,7 100 3,3 0,02 0,02 10 6 2 5 86 13/8 50.6 78 9.2 71.0 16.6 114,7 112,9 90,4 86,0 2 9001 Blanding 105,3 102,7 96,0 119,3 112,4 107,1 99 7 0,04 2,4

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler)

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) Efterårets faglige møder v / planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) + 3 konkrete forslag til natur- og vildtvenlige tiltag Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

VP-forsøgsplaner 2015

VP-forsøgsplaner 2015 VP-forsøgsplaner 2015 Indholdsfortegnelse: Vinterhvede... 2 Vinterhvede - bagningsundersøgelse... 3 Vinterrug... 4 Triticale... 5 Vinterbyg... 6 Vinterraps, linier... 7 Vinterraps, dværghybrider... 8 Vinterraps,

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder?

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Planteværn 2012 Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Sprøjtesyn, hvem hvornår? Over 25 l tankvolumen Alle skal være synet 26. november 2016

Læs mere

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig Indholdsliste VPnr. V20130011B... 3 VPnr. V20130030, NFTS-nr. 01-102-13-13... 4 VPnr. V20130041, NFTS-nr. 01-103-13-13... 5 VPnr. V20130021, NFTS-nr. 01-101-13-13... 6 Vinterraps Linier... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

Årets forsøg med bælgsæd og soja. Jesper Hansen Økologisk Rådgivning

Årets forsøg med bælgsæd og soja. Jesper Hansen Økologisk Rådgivning Årets forsøg med bælgsæd og soja. Jesper Hansen Økologisk Rådgivning Dyrkningssikre bælgplanter Dyrkning af vinterbælgsæd Sojabønner i Danmark Arter Sort Række Plantetal/m 2 Fordeling Vand Udbytte Hestebønne

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 070400808 Alternativt koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen

Læs mere

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde Tlf. 87912000 Fax. 87912001 Forsøg 2009 Dato: 08.10.2008

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 10. 4. juni 2013. Indhold -1 - Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr. 10. 4. juni 2013. Indhold -1 - Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 10 4. juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Det går rigtig stærkt i marken afgrøderne udvikler sig hurtigt med det vand og den varme, vi har fået. Der er store forskelle i udviklingen af vårbyggen.

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009 Bestil din vårsæd nu FORÆDLING AF SORTER - en nødvendighed for landbruget Ældre sorter mister pusten og går ned i udbytte Det er vigtigt, at der til stadighed forædles

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

Om IPM i Danmark. Af Rolf Thostrup Poulsen

Om IPM i Danmark. Af Rolf Thostrup Poulsen Om IPM i Danmark Af Rolf Thostrup Poulsen Integreret plantebeskyttelse EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider Integreret plantebeskyttelse (IPM) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Nyheder til sæson 2010: Øvrige produkter: Danadim Progres (Dimethoat) Warrant 70 (Imidacloprid)

Nyheder til sæson 2010: Øvrige produkter: Danadim Progres (Dimethoat) Warrant 70 (Imidacloprid) Cheminova Nordic Baltic, April 2010 / THK Nyheder til sæson 2010: Nexide CS (Gamma-cyhalothrin) Accurate WG (metsulfuron-methyl) Envision (Glyfosat, bio formulering) Øvrige produkter: Rubric (Epoxiconazol)

Læs mere

Økologimøde. 24. februar 2015

Økologimøde. 24. februar 2015 Økologimøde 24. februar 2015 Velkommen v/ Leif Hagelskjær, Afdelingschef Program Velkomst v/ Leif Hagelskjær, afdelingschef Planteavl Formanden har ordet v/ Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen

Læs mere

Vinder af DM i vinterraps 2010...

Vinder af DM i vinterraps 2010... Vinder af DM i vinterraps 2010... 3 Ny formuleringsteknologi for svampemidler til korn... 11 Ude af orkanen med meningerne i behold... 16-17 Møde med fremtiden anno 2010... 18-19 Indhold Fødevareproduktion

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie B R Ø D K O R N Møllernes anbefalinger og kvalitetskrav 2012 Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie Brødkornskvalitet De vigtigste arter af korn

Læs mere

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge VPnr. V20060011A, LCnr. 01-104-06-06 Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge Afd A: Målesorter:

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2007. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2007. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2007 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2007 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Mikroforædling eller nicheforædling. Erik Tybirk Knold & Top aps

Mikroforædling eller nicheforædling. Erik Tybirk Knold & Top aps Mikroforædling eller nicheforædling Erik Tybirk Knold & Top aps Erfaringer med rigtig forædling: Sukkerroeforædler (Maribo Seed) 5 år. Rapsforædling.(Dæhnfeldt/Prodana/DLF) 9 år. Hvedeforædling(Pajbjerg

Læs mere

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning Plantenæringsstoffer -mangel Næringsstof tilgængelighed Næringsstof tilgængelighed i jorden, påvirkes for en række næringsstoffer af jordes surhedsgrad. Rigtig reaktionstal sikre optimal optagelse. Mobilisering

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info Knudstrupgård 260 hektar 5000 slagtesvin Jordtype JB 6 Hestebønner - praktiske erfaringer Ingen jordbearbejdning Conservation Agriculture Kulstof og humus i jord Lagring af CO2 Brændstofbesparelse Regnorme

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2001 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2001 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 21 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 21 LANDBRUGSAFGRØDER

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Nårkun det bedste er godt nok... Aksbeskyttelse. i hvede... 6-7. Fremtidens mål skal sættes... Landbruget skal levere energi...

Nårkun det bedste er godt nok... Aksbeskyttelse. i hvede... 6-7. Fremtidens mål skal sættes... Landbruget skal levere energi... Nårkun det bedste er godt nok... 3 Aksbeskyttelse i hvede... 6-7 Fremtidens mål skal sættes... 16 Landbruget skal levere energi... 22 Indhold Gammel top er ny bund Gammel top er ny bund 2 Når kun det bedste

Læs mere

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie B R Ø D K O R N Møllernes anbefalinger og kvalitetskrav 2009 Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie Brødkornskvalitet De vigtigste arter af korn

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter.

Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter. Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter. 1 Kontakt til BASF www.agro.basf.dk Bliv medlem og få adgang til speciel konsulentinfo Jylland: Tage Knudsen Tlf: 40 16 81 63 / 64 41 80 63 e-mail: tage.knudsen@basf.com

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Nye udfordringer med gulrust seneste resultater fra GRRC

Nye udfordringer med gulrust seneste resultater fra GRRC Nye udfordringer med gulrust seneste resultater fra GRRC Mogens Støvring Hovmøller Professor Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Det Globale Rustcenter mogens.hovmoller@agrsci.dk Växjö, 3. december

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2013 Årgang 7, nr. 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Landsplanteavlsmødet 2015 Direktør Ivar Ravn, SEGES

Landsplanteavlsmødet 2015 Direktør Ivar Ravn, SEGES 1 Landsplanteavlsmødet 2015 Direktør Ivar Ravn, SEGES Som Torben sluttede med, så ER der muligheder for at landmænd kan blive både rigere og lykkeligere når vi kigger fremad. Og det er præcis det vi arbejder

Læs mere

Stort potentiale for afgrøder til såvel bioenergi som foder

Stort potentiale for afgrøder til såvel bioenergi som foder Stort potentiale for afgrøder til såvel bioenergi som foder Planter kan benyttes til føde og foder, men også til mange andre formål, hvor hele eller dele af planten udvindes og forarbejdes til produkter

Læs mere

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs...

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs... Svampebekæmpelse i hvede... 6 Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9 Klokkeklare resultater i majs... 13 Flere foderenheder i majs... 14-15 Indhold Heldigvis er priserne på vej op 2 Beskyt kornet

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

Bestilling af roefrø til 2015

Bestilling af roefrø til 2015 Information fra Nordic Sugar - Januar 2015 Bestilling af roefrø til 2015 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 21. januar 2015 fra kl. 6.30 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den

Læs mere

Produktionsdata og Frøavlsforsøg

Produktionsdata og Frøavlsforsøg Produktionsdata og FrøavlsForsøg 1 Produktionsdata og Frøavlsforsøg Ny Østergade 9 4 Roskilde Tlf.: 4633 3 www.dlf.dk 13.indd 1 211/212 2 Produktionsdata og FrøavlsForsøg Produktionsdata og Frøavlsforsøg

Læs mere

Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Hans Kristian Skovrup Krav helsædssorter til malkekøer Højt udbytte af FEN Høj FK NDF > 60 % Min. 6,10 MJ pr. kg tørstof 1,12 kg ts/fe og lavere Min 2 år i forsøg Vælg sort efter beliggenhed REKLAME Forsøg

Læs mere

Produktion af maltbyg

Produktion af maltbyg Produktion af maltbyg Agerskov Kro 28. januar 2008 Niels Frandsen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Kilder: Landsforsøgene Danish Malting Group A/S Kvalitetskrav byg til malt Udskrevet d. 29. januar

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Planteavlsforsøg 2003

Planteavlsforsøg 2003 Planteavlsforsøg 2003 Foto: Djursland Landboforening - Erik Silkjær Pedersen. Planteavlsforsøg Vækstvilkår og forsøg Vækstforholdene Vækståret 2002/2003 var som helhed lidt lunere end normalt, og der faldt

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE Thies Marten Wieczorek, Ph.d. studerende Lise Nistrup Jørgensen, senior forsker FUNGICIDER MOD SEPTORIA Virkemekanismer Indgår i Resistensrisiko Phtalamid

Læs mere

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen.

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen. DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007 Globalisering påvirker os alle Lederen. Acanto Prima Designet til bekæmpelse af svampe i vinter- og vårbyg. Beskytter planten, mens byggen

Læs mere

Cuadro 25 EC 5 L. 10035423 801257 Cuadro DK 5L book_- 02/10/14 11.50 Side 1

Cuadro 25 EC 5 L. 10035423 801257 Cuadro DK 5L book_- 02/10/14 11.50 Side 1 10035423 801257 Cuadro DK 5L book_- 02/10/14 11.50 Side 1 Cuadro 25 EC Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, italiensk rajgræs, almindelig rajgræs,

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience.

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience. Foråret 2012 Kartoffeldyrkning Bejdsning den bedste forsikring Succes med lægge- og spirekartofler Nytænkning er nødvendig bayercropscience.dk Forsøg viser, at manglende bejdsning i værste fald kan betyde

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere