KONCEPT- OVERENSKOMST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONCEPT- OVERENSKOMST"

Transkript

1 KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst for konceptrestauranter

2 4

3 OVERENSKOMST mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Udgivet maj

4 Forord Ved overenskomstfornyelsen pr. 1 marts 2014 blev parterne enige om en ny forenklet overenskomst, som træder i stedet for den hidtidige hovedoverenskomst for hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Den nye overenskomst er opdelt i to dele: Del 1 er den som bruges i hverdagen, idet den indeholder de afgørende løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderne. Del 2 indeholder en række aftaler som baggrund for Del 1. Del 1 findes i 3 udgaver tilpasset branchens forskellige behov: En Hoteloverenskomst, herunder både en udgave for virksomheder, der anvender provisionsløn og én for dem, som anvender fast løn til tjenere En Restaurantoverenskomst, herunder både en udgave for virksomheder, der anvender provisionsløn og én for dem, som anvender fast løn til tjenere - samt En Konceptoverenskomst for virksomheder, hvor der udelukkende er ansat medhjælpere. Herudover findes en særlig overenskomst for Caféer og en særlig overenskomst for Diskoteker & Spillesteder samt en selvstændig Elevoverenskomst for branchens elever under uddannelse. Den enkelte virksomhed skal selvfølgelig kun bruge én af overenskomsterne. I tvivlstilfælde er det Hoteloverenskomsten med provisionsløn, som omfatter alle arbejdsfunktioner, som finder anvendelse. Overenskomsterne findes også på og

5 Nærværende overenskomst er Konceptoverenskomstens Del 1 gældende for virksomheder med et koncept, hvor der udelukkende er ansat medhjælpere. Den finder anvendelse sammen med Del 2, som er fælles for alle virksomheder. Du kan altid kontakte os, hvis du vil vide mere om de overenskomstmæssige muligheder. Med venlig hilsen Katia K. Østergaard og John Frederiksen Adm. direktør Forhandlingsleder HORESTA Arbejdsgiver 3F Privat Service, Hotel og Restauration

6 Konceptoverenskomst Nærværende overenskomst består af to dele. Del 1 indeholder bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår. Del 2 indeholder organisatoriske bestemmelser m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fagligt område Ansættelsesvilkår...1 Stk. 1. Ansættelseskontrakt...1 Stk. 2. Ansættelsesformer...1 Stk. 3. Anciennitet...1 Stk. 4. Fortrinsret Løn og tillæg... 2 Stk. 1. Minimalløn...2 Stk. 2. Lønforhandling...2 Stk. 3. Tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde...3 Stk. 4. Anciennitetstillæg...3 Stk. 5. Løn inkl. tillæg...3 Stk. 6. Overarbejdstillæg...4 Stk. 7. Mistet friweekend...4 Stk. 8. Helligdagstillæg...4 Stk. 9. Særligt løntillæg...4 Stk. 10. Kost og drikkevarer...5 Stk. 11. Bad og garderobe Pension og sundhedsordning...6 Stk. 1. Pension...6 Stk. 2. Sundhedsordning...6

7 5. Arbejdstid, fridage og vagtplan...6 Stk. 1. Arbejdstid - fuldtidsansatte...6 Stk. 2. Fast natarbejde - nedsat arbejdstid - fuldtidsansatte...7 Stk. 3. Arbejdstid deltidsansatte...7 Stk. 4. Arbejdstid - weekendansatte...7 Stk. 5. Frivilligt merarbejde - deltidsansatte...8 Stk. 6. Konstant merarbejde - deltidsansatte...8 Stk. 7. Vagtplan...8 Stk. 8. Spisepauser...9 Stk. 9. Fridage og friweekend - Fuldtid og deltid...9 Stk. 10. Hviletid...9 Stk. 11. Feriefridage med fuld løn Stk. 12. Frihed ved dødsfald og begravelse Reserver Stk. 1. Løn Stk. 2. Garanteret timetal pr. vagt Sygdom og barns første sygedag...11 Stk. 1. Løn under sygdom Stk. 2. Barns første sygedag/hospitalsindlæggelse Barsels-, fædre- og forældreorlov...12 Stk. 1. Ret til orlov med løn Stk. 2. Løn under orloven Stk. 3. Barselsfond Stk. 4. Pension og Barsel Opsigelse...14 Stk. 1. Opsigelsesvarsler Stk. 2. Fratrædelsesgodtgørelse Lokalaftaler...15 Stk. 1. Definition Stk. 2. Lokalaftale med tillidsrepræsentanten Stk. 3. Lokalaftale med medarbejderne Stk. 4. Opsigelse... 16

8 11. Tillidsrepræsentantbestemmelser...16 Stk. 1. Opgaver Stk. 2. Valg af tillidsrepræsentant Stk. 3. Beskyttelse Stk. 4. Fornøden frihed Stk. 5. Vederlag Stk. 6. Opsigelse af tillidsrepræsentanten Øvrige aftaler...19 Stk. 1. Ferie Stk. 2. Fondsbestemmelser Overenskomstens varighed og opsigelse...20 Lønbilag...21 Lønbilag for medhjælpere, herunder unge under 18 år... 21

9 Del 1 KONCEPTOVERENSKOMST og Fagligt område Overenskomsten omfatter medarbejdere, som udfører arbejde inden for det faglige arbejdsområde, der dækkes af overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Overenskomsten omfatter følgende faggruppe: a) Medhjælpere Faggruppen er beskrevet i Overenskomst Del 2, protokollat Ansættelsesvilkår Stk. 1. Ansættelseskontrakt Medarbejderen har krav på en ansættelseskontrakt i henhold til gældende lovgivning. Der anvendes det af parterne godkendte ansættelsesbevis. Stk. 2. Ansættelsesformer Overenskomsten omfatter fastansatte medarbejdere og reserver. Der er mulighed for fastansættelse for en tidsbegrænset periode, som angives på ansættelsesbeviset. Overenskomstens regler er gældende for alle beskæftigede, medmindre andet er angivet i teksten. Stk. 3. Anciennitet Optjent anciennitet bevares ved genansættelse i virksomheden inden for 8 måneder. Stk. 4. Fortrinsret Medarbejdere med minimum 3 års relevant erfaring har fortrinsret til ledige stillinger inden for faggruppen. Virksomheden skal så vidt muligt informere 3F s lokalafdeling om ledige faste stillinger.

10 2 3 KONCEPTOVERENSKOMST Del 1 3. Løn og tillæg Stk. 1. Minimalløn Alle fastansatte (fuldtids- og deltidsansatte) medarbejdere er månedslønnede. Der skal til medarbejderen udleveres en specificeret opgørelse over den udbetalte løn. Lønnen skal være til rådighed den sidste bankdag i måneden. Minimallønnen stiger pr. 1. marts 2014 med kr. 1,50; pr. 1. marts 2015 med kr. 1,65 og pr. 1. marts 2016 med kr. 1,80 pr. time. For unge under 18 år stiger minimallønnen med pr. 1. april 2014 med kr. 0,85; pr. 1. marts 2015 med kr. 0,95 og pr. 1. marts 2016 med kr. 1,05. Lønsatserne fremgår af lønbilaget side 21. Stk. 2. Lønforhandling Minimallønnen er et udgangspunkt for personlige lønforhandlinger, der skal foregå ved ansættelsen og løbende i ansættelsesforholdet, når en af parterne anmoder herom, dog mindst en gang om året. Det forudsættes, at der ydes højere lønninger end de i overenskomsten nævnte minimallønssatser. Ved lønforhandlingen skal der lægges vægt på ansvar, erfaring, anciennitet, uddannelse, arbejdsindsats samt arbejdets karakter. Ved uenighed kan spørgsmålet behandles fagretligt. Hvis medarbejderne ønsker det, kan tillidsrepræsentanten forhandle på deres vegne.

11 Del 1 KONCEPTOVERENSKOMST Stk. 3. Tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde For arbejde på forskudt arbejdstid betales følgende tillæg pr. time: Tidsrum Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts 2016 Hverdage kl og lørdage kl Søndage kl Nattillæg til medhjælpere kl Voksne U/18 år Voksne U/18 år Voksne U/18 år kr. 17,50 kr. 12,57 kr. 17,78 kr. 12,77 kr. 18,08 kr. 12,99 kr. 23,90 kr. 19,86 kr. 24,28 kr. 20,18 kr. 24,69 kr. 20,52 kr. 23,90 - kr. 24,28 - kr. 24,69 - Stk. 4. Anciennitetstillæg Der ydes et månedligt anciennitetstillæg 1, når medarbejderen har været ansat i virksomheden som følger: Antal år Pr. 1. marts og 4. ansættelsesår kr. 365,30 5. og 6. ansættelsesår kr. 415,50 7. og 8. ansættelsesår kr. 547,86 9. og 10. ansættelsesår kr. 719, til 14. ansættelsesår kr. 833, til 20. ansættelsesår kr. 938, ansættelsesår og frem kr ,58 Tillægget kan modregnes i det personlige tillæg. Stk. 5. Løn inkl. tillæg Der kan med medarbejderen aftales en samlet personlig løn, som angives på ansættelsesbeviset, jf. næste side. 1) Der udbetales samme månedlige tillæg til fuldtids- og deltidsansatte

12 4 3 KONCEPTOVERENSKOMST Del 1 Lønnen fastlægges efter følgende retningslinjer: Minimallønnen Anciennitetstillæg Forskudttidstillæg Nattillæg Personligt tillæg Personlig løn i alt Alternativt udbetales de variable tillæg i henhold til den faktiske arbejdstid i hver lønperiode. Stk. 6. Overarbejdstillæg Overarbejde, der beregnes pr. halve påbegyndte time, betales med et tillæg på 50% af den oppebårne løn for de første 2 timer og 100% for timer herudover pr. dag. Overarbejde efter kl eller på fridage betales altid med et tillæg på 100% af den oppebårne løn 2. Stk. 7. Mistet friweekend Arbejde i en friweekend, som dermed bortfalder, betales tillige med en kompensation på 1/22 af månedslønnen. Se note 2. Stk. 8. Helligdagstillæg For arbejde på helligdage samt den 24. december efter kl ydes et tillæg på 100% af den oppebårne løn. Se note 2. Medarbejdere, der forlader virksomheden, kan afvikle den opsamlede frihed inden fratrædelsen. Stk. 9. Særligt løntillæg Som et særligt løntillæg indbetales for såvel fastansatte som reserver hver måned pr. 1. marts ,15%; pr. 1. marts ,55% og pr. 1. marts ) Det aftales, hvorvidt det optjente overarbejde/tillæg udbetales eller afspadseres. Placering af afspadsering sker efter aftale, og under hensyntagen til såvel virksomhedens som medar-bejderens forhold.

13 Del 1 KONCEPTOVERENSKOMST ,85% af den ferieberettigede løn, der indbetales til Feriefonden for Hotelog Restauranterhvervet hvert kvartal sammen med feriepengene. Beløbet udbetales sammen med feriepengene det efterfølgende ferieår. Stk. 10. Kost og drikkevarer Medarbejderne skal betale kr. 12,00 pr. arbejdsdag for kosten, bestående af et måltid med øl eller lyst øl, alkoholfri øl, the, kaffe, vand, mælk eller sodavand. Medarbejderne skal have adgang til at indtage måltidet i et lyst, luftigt og rent lokale. Der henvises i øvrigt til protokollat 18 i Overenskomst Del 2 om kost og skattemæssig værdi. Medarbejdere, der betaler for kosten ydes et tillæg pr. præsteret arbejdstime på kr. 1,00. Tillægget kan ikke modregnes i den personlige løn. Fri kost Såfremt virksomheden ikke forlanger betaling for kosten, skal værdien heraf beskattes i henhold til gældende skattelovgivning. Ingen kost Såfremt arbejdsgiveren ikke kan tilbyde kost for maksimalt kr. 12,00, godtgøres medarbejderen den til enhver tid af ligningsmyndighederne fastsatte sats for den skattemæssige værdi af et måltid. Der beregnes feriepenge og sygeløn af kostens skattemæssige værdi, som ligeledes indgår ved beregning af fuld personlig løn under ferie og sygdom. Stk. 11. Bad og garderobe Arbejdsgiver skal sørge for, at der er mulighed for, at de ansatte har bad og garderobeskabe til rådighed, jf. arbejdsmiljølovens regler.

14 6 4 og 5 KONCEPTOVERENSKOMST Del 1 4. Pension og sundhedsordning Stk. 1. Pension Der ydes arbejdsmarkedspension til både fastansatte og reserver, der har opnået 6 måneders anciennitet i branchen eller i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspension, herunder en arbejdsmarkedspension i et EU/EØSland. Reserver optjener ret til pensionsbidrag efter 58 vagter i virksomheden. Det er en betingelse for ydelse af arbejdsmarkedspension, at medarbejderen er fyldt 20 år. Pensionsbidraget, der hver måned indbetales til PensionDanmark, udgør 12% af den skattepligtige indkomst, inkl. feriepenge. Virksomhedens bidrag udgør 2/3 og medarbejderens 1/3. Medarbejdere, der har nået den til enhver tid gældende pensionsalder eller modtager efterløn, kan i stedet vælge at få udbetalt arbejdsgiverbidraget sammen med lønnen. Stk. 2. Sundhedsordning Pr. 1. juli 2014 er alle medarbejdere, omfattet af pensionsordningen, tillige omfattet af PensionDanmarks sundhedsordning. Bidrag til sundhedsordningen betales af arbejdsgiveren og udgør maksimalt 0,15% af lønnen. Beløbet opkræves af PensionDanmark sammen med pensionsbidraget. 5. Arbejdstid, fridage og vagtplan Stk. 1. Arbejdstid - fuldtidsansatte Den effektive arbejdstid for fuldtidsansatte udgør 148 timer over en 4 ugers turnus. Turnusperioden kan fraviges ved lokalaftale, se 10. Den daglige arbejdstid kan ikke deles, medmindre andet aftales lokalt på virksomheden, jf. 10.

15 Del 1 KONCEPTOVERENSKOMST Stk. 2. Fast natarbejde - nedsat arbejdstid - fuldtidsansatte Ved fast natarbejde efter kl. 24 ydes kompensation i form af nedsat arbejdstid med fuld månedsløn, idet arbejdstiden nedsættes med 8 timer på 4 uger. Stk. 3. Arbejdstid deltidsansatte Den effektive arbejdstid for deltidsansatte udgør minimum 60 timer og maksimum 148 timer over en 4 ugers turnus. Dog kan der med den enkelte medarbejder aftales et mindre garanteret timetal og en anden turnusperiode inden for rammen: Minimum 40 timer over 4 uger og op til minimum 80 timer over 8 uger. Deltidsansatte under 18 år kan ansættes inden for rammen: Minimum 30 timer på 4 uger og op til minimum 60 timer over 8 uger. For deltidsansatte under 18 år skal den daglige arbejdstid mindst udgøre 2 timer. Turnusperioden kan fraviges ved lokalaftale, se 10. Der kan ikke udelukkende eller i overvejende grad antages og beskæftiges deltidsansatte på det aftalte mindstetimetal. Såfremt medarbejderen ønsker det, skal der mindst ligge 1 vagt pr. uge. Den daglige arbejdstid skal mindst udgøre 4 timer pr. dag. Hvor det driftsmæssigt er muligt at vagtplanere med fuldtidsstillinger, bør dette så vidt muligt ske. Ved ledige fuldtidsstillinger/ledige timer tilbydes disse først de deltidsansatte. Stk. 4. Arbejdstid - weekendansatte Der kan i tidsrummet fredag fra kl mandag kl ansættes medhjælpere med et fast garanteret timetal efter aftale med den enkelte medarbejder, dog maksimalt 104 timer på en 4 ugers turnus. Pågældende kan undtagelsesvis påtage sig frivilligt merarbejde uden for ovennævnte tidsrum som følge af et pludseligt opstået behov herfor.

16 8 5 KONCEPTOVERENSKOMST Del 1 Stk. 5. Frivilligt merarbejde - deltidsansatte Det aftalte garanterede timetal påføres vagtplanen, og arbejde herudover betragtes enten som merarbejde, litra a) eller overarbejde, litra b): a) Frivilligt merarbejde, som efter aftale med en deltidsansat udføres ud over det garanterede timetal og op til 148 timer på en 4 ugers turnus, betales som merarbejde og udløser ikke overtidsbetaling. b) Beordret arbejde ud over det garanterede timetal samt alt arbejde ud over 148 timer på en 4 ugers turnus skal altid betales som overarbejde. Stk. 6. Konstant merarbejde - deltidsansatte Såfremt der over en periode på 12 sammenhængende uger, forekommer merarbejde/overarbejde, kan følgende gøres gældende: En deltidsansat med mere end 384 mertimer, kan anses som fuldtidsansat, såfremt vedkommende fremsætter en skriftlig anmodning til virksomheden, inden for en frist af 7 dage, efter periodens udløb. Hvis mertimerne udgør mindre end 384 timer, kan medarbejderen skriftligt anmode om, at arbejdstimerne bringes i overensstemmelse med den faktiske arbejdstid, inden for en frist af 7 dage efter periodens udløb. Stk. 7. Vagtplan Arbejdstidens tilrettelæggelse tilkommer virksomheden. Der skal forefindes en vagtplan med angivelse af arbejdstidens begyndelse og ophør for hver enkelt af medarbejderne. Arbejde ud over vagtplanen beregnes som overarbejde, medmindre der er tale om vagtbytte eller deltidsansattes merarbejde. Den daglige arbejdstid kan maksimalt udgøre 13 timer inkl. pauser og eventuelle afbrydelser.

17 Del 1 KONCEPTOVERENSKOMST Vagtplanen lægges i samråd med tillidsrepræsentanten eller de ansatte, under hensyn til de ansattes ønsker og virksomhedens driftsmæssige behov. Vagtplanen udleveres til de ansatte. Vagtplanen skal angive arbejdstidens begyndelse og ophør for hver enkelt, og spisepauser skal være angivet enten på vagtplanen eller på anden måde, medmindre andet aftales lokalt på virksomheden, jf. 10. Vagtplanen kan ændres med 14 dages varsel, dog 1 uge, hvis der er tvingende grunde hertil. Ved fratrædelse i turnusperioden aflønnes medarbejderen i forhold til det præsterede timetal, dog aflønnes altid med minimum det i henhold til ansættelsesbeviset garanterede timetal for perioden. Stk. 8. Spisepauser Den daglige arbejdstid tillægges ½ times spisepause, medmindre andet aftales lokalt på virksomheden, jf. 10. Stk. 9. Fridage og friweekend - Fuldtid og deltid Der garanteres 2 fridage pr. uge, som minimum hver anden uge skal placeres i sammenhæng, samt mindst 5 friweekender over 3 måneder, dog minimum 1 pr. måned. Andet kan aftales lokalt, jf. 10. En friweekend er frihed i tidsrummet lørdag kl søndag kl timers hvile (59 timers frihed i alt). Arbejde på garanterede fridage/friweekender aflønnes i henhold til 3, stk. 6 og 7. Stk. 10. Hviletid Arbejdstiden skal tilrettelægges, så medarbejderen har en hvileperiode på mindst 11 på hinanden følgende timer mellem 2 vagter. Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer op til 2 gange pr. uge, jf på hinanden følgende nedsatte hvileperioder kan aldrig aftales.

18 10 5 KONCEPTOVERENSKOMST Del 1 Stk. 11. Feriefridage med fuld løn Ansatte med 3 måneders anciennitet har ret til 1 feriefridag. Ansatte med 6 måneders anciennitet har ret til 4 feriefridage. Ansatte med 9 måneders anciennitet har ret til i alt 5 feriefridage pr. år. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, betales den ansatte en kompensation, svarende til fuld løn pr. ubrugt feriefridag, dog maksimalt kr. 140 pr. time. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret 1. maj april. For fuldtidsansatte regnes 1 feriefridag som 7,4 timer. Deltidsansatte ydes frihed i forhold til det antal timer, de gennemsnitligt har været beskæftiget de sidste 13 uger forud for feriefridagens afholdelse. Til øvrige fastansatte, der ikke opnår rettigheder i henhold til ovenstående, samt fastansatte med tidsbegrænsede kontrakter med under 5 måneders aftalt arbejde, ydes i stedet et tillæg på 2,25% af lønnen. Placering af optjente feriefridage sker efter aftale, under hensyntagen til såvel medarbejderens ønsker som virksomhedens driftsmæssige behov. Ved fratræden udbetales til fastansatte medarbejdere en kompensation svarende til 2,25% af den oppebårne løn, optjent i ferieåret siden 1. maj. Beløbet reduceres forholdsmæssigt, såfremt der er afholdt feriefridage. Medarbejderen har ret til, at feriefridagene afvikles i opsigelsesperioden. Stk. 12. Frihed ved dødsfald og begravelse Under hensyntagen til virksomhedens drift gives medarbejderen mulighed for frihed uden løn i forbindelse med dødsfald og begravelse af nærtstående familiemedlemmer.

19 Del 1 KONCEPTOVERENSKOMST og Reserver Stk. 1. Løn Lønsatserne for reserver fremgår af lønbilaget, side 21. Reserver ydes ikke tillægsbetaling for arbejde på særlige tidspunkter, dog ydes søndagstillæg i henhold til 3, stk. 3. Medhjælpere ydes søndagstillæg på helligdage. Dersom helligdagen falder på en søndag, ydes alene søndagstillægget. Stk. 2. Garanteret timetal pr. vagt Alle reserver garanteres minimum 5 timer pr. vagt. Reserver kan ansættes til dækning af kortvarigt fravær samt spidsbelastninger, der ikke optræder systematisk. 7. Sygdom og barns første sygedag Stk. 1. Løn under sygdom Under sygdom betales fuld løn de første 6 sygedage, herefter 90%. Medarbejdere med 4 måneders anciennitet modtager dog fuld løn under sygdom de første 4 uger af sygefraværet. Fuld løn udgøres af minimalløn, personligt tillæg, anciennitetstillæg samt tillæg for forskudt arbejdstid i henhold til vagtplan. Reserver betales kun løn under sygdom for aftalte vagter. Det er en forudsætning for virksomhedens pligt til at udbetale løn under sygdom, at sygedagpengelovens beskæftigelseskrav over for arbejdsgiver er opfyldt, dog skal deltidsansatte ikke opfylde Sygedagpengelovens timekrav. Stk. 2. Barns første sygedag/hospitalsindlæggelse Der ydes frihed med fuld løn under barnets første hele sygedag.

20 12 7 og 8 KONCEPTOVERENSKOMST Del 1 Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden ydes frihed med fuld løn, dog max. kr. 120 pr. time, ved medarbejderens hospitalsindlæggelse med et barn under 14 år i højst en uge pr. år. 8. Barsels-, fædre- og forældreorlov Stk. 1. Ret til orlov med løn Graviditets- og barselsorlov Fastansatte kvindelige medarbejdere, der har 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt, har ret til graviditetsorlov med løn 4 uger før det forventede fødselstidspunkt, og ret til barselsorlov med løn indtil 14 uger efter fødslen. Fædreorlov Faderen har under samme betingelser ret til 2 ugers fædreorlov med løn, der afholdes i forbindelse med fødslen og senest indtil 14 uger efter fødslen. Adoption Til adoptanter betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Ved adoption skal anciennitetskravet være opfyldt ved modtagelse af barnet. Forældreorlov Virksomheden yder løn under forældreorloven i indtil 13 uger. Hver af forældrene har heraf ret til 5 ugers betaling. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder. Forældrene kan holde samtidig orlov med betaling. De 13 ugers betalt orlov skal afholdes inden 52 uger efter fødslen 3. Medmindre andet aftales på virksomheden, skal denne betalte forældreorlov varsles af medarbejderen med 3 uger. 3) For børn for hvilke, der påbegyndes forældreorlov før 1. juli 2014, er der ret til 11 ugers forældreorlov, heraf 4 uger til hver af forældrene.

21 Del 1 KONCEPTOVERENSKOMST Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales på virksomheden. Stk. 2. Løn under orloven Lønnen svarer, medmindre andet er særskilt nævnt, til den løn, medarbejderen ville have oppebåret i perioden. Under de 13 ugers forældreorlov betales dog maksimalt kr. 140 kr. pr. time 4. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis virksomheden ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Stk. 3. Barselsfond For medlemmer af HORESTA Arbejdsgiver henvises til muligheden for lønrefusion fra DAs barselsfond. For øvrige virksomheder henvises til den statslige barselsfond Stk. 4. Pension og Barsel Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Arbejdsgivers bidrag udgør kr ,00 og medarbejderens bidrag udgør kr. 680,00, i alt kr ,00 pr. måned 5. Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. 4) For børn for hvilke, der påbegyndes forældreorlov før 1. juli 2014, dog maksimalt kr. 135,00. 5) Indtil 1. juli 2014 udgør bidragene hhv. kr ,00 og kr. 560,00.

22 14 9 KONCEPTOVERENSKOMST Del 1 9. Opsigelse Stk. 1. Opsigelsesvarsler Opsigelse skal ske skriftligt for at være gyldig og kan ikke ske under ferie fra nogen af parternes side. Opsigelsesvarslet udgør: 0-3 måneders ansættelse 14 kalenderdage 3-24 måneders ansættelse Senest den 15. i måneden til en måneds udgang Efter 2 års ansættelse 1 måned til udgangen af en måned Efter 5 års ansættelse 2 måneder til udgangen af en måned Efter 8 års ansættelse 4 måneder til udgangen af en måned Efter 10 års ansættelse 6 måneder til udgangen af en måned Opsigelse fra medarbejderens side udgør maksimalt en måned til udgangen af en måned. Der henvises til reglerne om frigørelsesattest i Overenskomst Del 2, protokollat 2. Virksomhedens tilsidesættelse af varslerne medfører pligt til at betale medarbejderen tilgodehavende løn i opsigelsesperioden. Medarbejderens tilsidesættelse af varslet medfører pligt til erstatning til virksomheden, som maksimalt kan udgøre 1/3 af månedslønnen. Erstatning fra medlemmer af 3F Privat Service, Hotel og Restauration kan ikke modregnes i tilgodehavende løn, før kravet er stadfæstet fagretligt. Krav om erstatning rejses over for organisationerne inden 30 dage efter fratræden. Frihed til vejledning og uddannelse Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold,

23 Del 1 KONCEPTOVERENSKOMST og har ret til frihed med løn i op til 2 timer placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens forhold til at søge vejledning i fagforeningen/a-kassen. Herudover har medarbejdere med 6 måneders anciennitet ret til 1 uges selvvalgt uddannelse, jf. Overenskomst Del 2, protokollat 14. Stk. 2. Fratrædelsesgodtgørelse Der opnås ret til fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelser uden egen skyld, herunder ved nedskæringer og virksomhedens ophør. Godtgørelsen udgør: Efter 3 års ansættelse kr ,00 Efter 6 års ansættelse kr ,00 Efter 8 års ansættelse kr ,00 Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, er funktionæransat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. Medarbejdere, som i forbindelse med genansættelse indtræder i tidligere optjent anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse, når anciennitet er opfyldt i relation til den nye ansættelse. For deltidsansatte udbetales forholdsmæssigt. 10. Lokalaftaler Stk. 1. Definition Ved lokalaftale forstås en skriftlig aftale, indgået på virksomheden. Stk. 2. Lokalaftale med tillidsrepræsentanten. Lokalaftale kan indgås mellem ledelsen og enten tillidsrepræsentanten eller 3F Privat Service, Hotel og Restaurations lokale afdeling.

24 16 10 og 11 KONCEPTOVERENSKOMST Del 1 Stk. 3. Lokalaftale med medarbejderne På virksomheder, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentanter inden for den enkelte faggruppe, kan lokalaftale indgås mellem ledelsen og et flertal af de organiserede medarbejdere. Lokalaftalen skal fremsendes til 3F Privat Service, Hotel og Restaurations lokale afdeling og HORESTA Arbejdsgiver. Er der ikke gjort skriftlig indsigelse inden 14 dage efter modtagelsen, er lokalaftalen at betragte som godkendt, medmindre lokalafdelingen inden samme frist har anmodet virksomheden om afholdelse af et møde med medarbejderne. De lokale parter kan vælge at anmode organisationerne om bistand til de lokale drøftelser om fleksibilitet. Stk. 4. Opsigelse Lokalaftaler kan til enhver tid skriftligt opsiges til bortfald til en måneds udgang med et gensidigt varsel på 3 måneder, medmindre andet varsel fremgår af aftalen. Varslet kan dog aldrig udgøre mere end 6 måneder. 11. Tillidsrepræsentantbestemmelser Stk. 1. Opgaver Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for sin organisation som over for arbejdsgiveren, at gøre sit bedste for at jævne ethvert opstået stridsspørgsmål og vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde på arbejdsstedet. Tillidsrepræsentanten har kun forhandlingskompetence i forhold til den/de faggrupper, der udgør valggrundlaget. Tillidsrepræsentanten skal til udførelsen af sit hverv have den nødvendige adgang til it-faciliteter, herunder internettet. Se øvrige tillidsrepræsentantbestemmelser samt indhentelse af oplysninger om brug af vikarer i Overenskomst Del 2, protokollat 9 og 11.

25 Del 1 KONCEPTOVERENSKOMST Stk. 2. Valg af tillidsrepræsentant I enhver virksomhed med 5 medarbejdere og derover kan de organiserede medarbejdere af deres midte vælge en tillidsrepræsentant. Såfremt de enkelte afdelinger (faggrupper) ønsker at vælge en tillidsrepræsentant, skal der være beskæftiget mindst 5 medarbejdere i denne afdeling. I virksomheder med mindre end 5 medarbejdere kan der vælges en tillidsrepræsentant, såfremt parterne er enige herom og denne aftale kan kun bortfalde, såfremt parterne er enige herom. Valgbarhed Tillidsrepræsentanter, som bør være heltidsbeskæftigede, vælges blandt de organiserede, anerkendt dygtige medarbejdere, der har været ansat mindst 9 måneder i den pågældende virksomhed. Hvis sådanne ikke findes i et antal af mindst 10, suppleres dette tal med de medarbejdere, der har arbejdet der længst. En elev eller ungarbejder kan ikke vælges som tillidsrepræsentant. Godkendelse Den lokale 3F afdeling tilsendes valglisten/-erne og valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af 3F Privat Service, Hotel og Restauration og meddelt den pågældende arbejdsgiver. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. Indsigelse Arbejdsgiveren har senest 14 dage efter valget er kommet til dennes kundskab, mulighed for at gøre indsigelse mod det foretagne valg til 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Flere tillidsrepræsentanter I virksomheder, hvor der er flere tillidsrepræsentanter, kan disse af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant. Hvis de organiserede medarbejdere i en virksomhed, henholdsvis en afdeling heraf, slutter sig sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand.

26 18 11 KONCEPTOVERENSKOMST Del 1 Stk. 3. Beskyttelse Tillidsrepræsentants beskyttelse træder i kraft så snart valget er kommet til arbejdsgiverens kendskab. Stk. 4. Fornøden frihed Tillidsrepræsentanter har ret til fornøden betalt frihed til varetagelse af hvervet på op til 5, 7 eller 10 timer pr. måned afhængigt af valggrundlag. Arbejdsgiveren har ret til refusion fra Uddannelses- og Samarbejdsfonden mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Tillidsrepræsentanten bør i forståelse med ledelsen have fornøden mulighed for at varetage sit tillidshverv i anliggender, der angår virksomheden og de omhandlede kolleger, herunder deltage i fornødne kurser og organisering af kolleger. Stk. 5. Vederlag Der udbetales vederlag til tillidsrepræsentanten som kompensation for varetagelse af hvervet uden for normal arbejdstid. Vederlaget udgør årligt kr eller kr , afhængigt af valggrundlagets antal ansatte. Beløbet betales af Uddannelses- og Samarbejdsfonden. Stk. 6. Opsigelse af tillidsrepræsentanten Opsigelse af en tillidsrepræsentant skal begrundes i tvingende årsager. Den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, må aldrig give anledning til, at den pågældende opsiges, eller at den pågældendes stilling forringes. Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan normalt ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden, der er 5 måneder, medmindre tillidsrepræsentanten ved opsigelsen er sikret længere frist ved kollektiv overenskomst, inden 3F Privat Service, Hotel og Restauration har haft mulighed for at få opsigelsens berettigelse gjort til genstand for fagretlig behandling. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperiodens udløb.

27 Del 1 KONCEPTOVERENSKOMST Disse regler gælder dog ikke, dersom arbejdsgiveren foretager en berettiget bortvisning af tillidsrepræsentanten. 12. Øvrige aftaler Stk. 1. Ferie Der henvises til ferieloven. Tvister vedrørende ferieloven kan behandles fagretligt. Der indbetales feriepenge hvert kvartal samt ved ansættelsesforholdets ophør til Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet, der har ansvar for at fremsende feriekort til den enkelte ansatte 6. Stk. 2. Fondsbestemmelser A) Uddannelses- og samarbejdsfond Der er mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration oprettet en uddannelses- og samarbejdsfond. Formålet er at: 1. Styrke og finansiere samarbejdet om at udvikle og administrere branchens uddannelser og overenskomster. 2. Styrke samarbejdet på den enkelte virksomhed ved at få valgt og uddannet tillidsrepræsentanter, samt iværksætte tiltag, der fremmer samarbejdet. Virksomhederne indbetaler pr. præsteret arbejdstime som følger: Pr. 1. marts øre, hvoraf de 30 øre går til de i pkt. 2 nævnte formål. Pr. 1. januar øre, hvoraf de 30 øre går til de i pkt. 2 nævnte formål. Pr. 1. marts øre, hvoraf de 35 øre går til de i pkt. 2 nævnte formål. Pr. 1. marts øre, hvoraf de 40 øre går til de i pkt. 2 nævnte formål. Virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA Arbejdsgiver og som ikke har ansat medarbejdere, eller som ikke har medarbejdere, der indbetales pensionsbidrag for, betaler herud over et halvårligt administrationsgebyr på kr. 250,00 til dækning af uddannelsesfondens administrationsomkostninger. 6) Se endvidere Ferieregulativet i Overenskomst Del 2, protokollat 4.

28 20 12 og 13 KONCEPTOVERENSKOMST Del 1 Beløbene opkræves af PensionDanmark, dog opkræves beløb, der ikke vedrører punkt 2, af DA/LO-uddannelsesfonden for HORESTA Arbejdsgivers medlemsvirksomheder. B) Kompetenceudviklingsfond Der er mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration oprettet Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond, som har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i selvvalgt kompetenceudvikling. Virksomheden betaler et bidrag, svarende til kr. 400 pr. år pr. fuldtidsansat medarbejder, omfattet af overenskomsten. For deltidsansatte reguleres beløbet forholdsmæssigt. Bidraget opkræves af PensionDanmark. Der betales ikke bidrag for reserver. Se endvidere Overenskomst Del 2, protokollat 13 og Overenskomstens varighed og opsigelse Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2014 og kan opsiges med 3 måneders varsel til overenskomstens udløbstid, første gang pr. 1. marts Selvom overenskomsten er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser indtil anden overenskomst træder i stedet eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelser med reglerne i Hovedaftalen. Jens Zimmer Christensen Formand HORESTA John Frederiksen Forhandlingsleder 3F Privat Service, Hotel og Restauration

29 Del 1 KONCEPTOVERENSKOMST Lønbilag 21 LØNBILAG Lønbilag for medhjælpere, herunder unge under 18 år Stigningerne udgør for voksne kr. 1,50 pr. time pr. 1. marts 2014; kr. 1,65 pr. 1. marts 2015 og kr. 1,80 pr. 1. marts For unge under 18 år udgør stigningerne kr. 0,85 pr. time pr. marts 2014; kr. 0,95 pr. 1. marts 2015 og kr. 1,05 pr. 1. marts Pr. 1. marts 2014 Minimalløn pr. måned Timeløn Medhjælpere kr ,93 115,29 Unge under 18 år kr ,62 69,81 Pr. 1. marts 2015 Medhjælpere kr ,47 116,94 Unge under 18 år kr ,93 70,76 Pr. 1. marts 2016 Medhjælpere kr ,06 118,74 Unge under 18 år kr ,28 71,81 Vedrørende aflønning af faglærte hotel- og fritidsassistenter henvises til Overenskomst Del 2, protokollat 16. Reserver Reserver aflønnes minimum med 5 timer pr dag. 1. marts marts marts 2016 Voksne De første 8 timer kr. 126,82 kr. 128,63 kr. 130,61 9. og 10. timer kr. 172,94 kr. 175,41 kr. 178,11 Herefter kr. 230,58 kr. 233,88 kr. 237,48 1. marts marts marts 2016 Under 18 år De første 8 timer kr. 76,79 kr. 77,84 kr. 78,99 9. og 10. timer kr. 104,72 kr. 106,14 kr. 107,72 Herefter kr. 139,62 kr. 141,52 kr. 143,62

30 3F Privat Service, Hotel og Restauration Kampmannsgade København V Tel KONCEPTOVERENSKOMST HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg C Tel Hent overenskomsten til din smartphone

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉ- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder Forord Ved overenskomstfornyelsen pr. 1 marts 2014 blev parterne enige om en ny forenklet overens- komst, som træder

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

CAFÉOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

CAFÉOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 CAFÉOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet C A F é O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Geoja ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration cafeterierne på Ærø-ruterne 1. MARTS 2007 OVERENSKOMST MELLEM GEOJA APS OG 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder Forord Ved overenskomstfornyelsen pr. 1 marts 2014 blev parterne enige om en ny forenklet overenskomst, som træ- der i stedet for

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 HOVEDOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) Hovedoverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 OVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

OVERENSKOMST TRAIN (CAP ROCK A/S) RBF Århus

OVERENSKOMST TRAIN (CAP ROCK A/S) RBF Århus OVERENSKOMST indgået mellem TRAIN (CAP ROCK A/S) og RBF Århus 2002-2008 RBF j.nr. 3182.7 Side 2 af 20 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE...4 2 ANSÆTTELSESBEVIS...4 3 OPSIGELSESREGLER...5

Læs mere

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping 14. februar 2012 Der etableres i overenskomstperioden, som en forsøgsordning, en aftale om "Alternative arbejdstidsregler for medhjælpere,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

OVERENSKOMST FOR OMREJSENDE TIVOLIER. Overenskomst 2014-2017. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR OMREJSENDE TIVOLIER. Overenskomst 2014-2017. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet OVERENSKOMST FOR OMREJSENDE TIVOLIER Overenskomst 2014-2017 For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for konceptrestauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Industri for ISS Facility Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst mellem Dansk Industri for ISS Facility Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Dansk Industri for ISS Facility Services A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration for gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Den indledende tekst Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F finder anvendelse, medmindre der afkrydses i felterne Caféoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST. Mellem. HH Ferries Helsingør ApS. Dansk Metals Maritime Afdeling. Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

OVERENSKOMST. Mellem. HH Ferries Helsingør ApS. Dansk Metals Maritime Afdeling. Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) OVERENSKOMST Mellem HH Ferries Helsingør ApS og Dansk Metals Maritime Afdeling Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 2015-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 - Overenskomstens

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER OG SPILLESTEDER. Overenskomst 2014-2017. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER OG SPILLESTEDER. Overenskomst 2014-2017. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER OG SPILLESTEDER Overenskomst 2014-2017 For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2014-2017 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Hovedoverenskomsten 1

Hovedoverenskomsten 1 Hovedoverenskomsten 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 1. Uddannede og erfarne medarbejderes fortrinsret... 8 2. Ansættelsesbeviser... 8

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere