k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter:"

Transkript

1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 60/2012 Revisortilsynet mod Registeret revisor A og Revisionsvirksomheden B ApS cvr.nr. xx xx xx xx afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 21. august 2012 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3, og over revisionsvirksomheden B ApS, cvr.nr. xx xx xx xx, jf. 43, stk. 5. Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter: 1. Det udførte arbejde på enkeltsagerne er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret. 2. De afgivne erklæringer på specifikationshæfter er i fire tilfælde ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, idet assistance og review-erklæringer er blandet sammen. Revisortilsynet har i forhold til revisionsselskabet begrundet klagen i følgende: 3. Revisionsvirksomheden har ikke sikret tilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, idet der er foretaget mangelfuld planlægning og det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, ligesom afsluttende konklusioner er behæftet med fejl. Personlige oplysninger: Revisortilsynet har oplyst, at indklagede har været godkendt som registreret revisor fra den 7. september 1982, og at han i Revireg. har været tilknyttet den indklagede revisionsvirksomhed B ApS, [by], cvr.nr. xx xx xx xx, siden den 18. februar Han er indehaver af revisionsvirksomheden. Den indklagede revisor er tidligere den 5. oktober 2012 (sag RN 58/2011) anset med en bøde på for overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, som følge af, at der manglende den fornødne dokumentation for udførelsen af erklæringsopgaven, at indklagede anvendte forkert koncept for affattelse af erklæringer, og at indklagede ikke udformede revisionsprotokollater i overensstemmelse med gældende standarder. 1

2 Den indklagede revisionsvirksomhed er tidligere den 5. oktober 2012 (sag 58/2011) anset med en bøde på kr. for mangler ved og manglende efterlevelse af kvalitetsstyringssystemet. Sagsfremstilling: De indklagede blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i Det fremgår af indberetning dateret 12. november 2011 fra kontrollanten, registreret revisor C, at der til revisionsvirksomheden er knyttet et kontorsted og en godkendt revisor. Indberetningen indeholder følgende forbehold og konklusion: "Forbehold Ved gennemgang af revisorvirksomhedens regnskab har jeg konstateret følgende: [..] Ved gennemlæsning af konkret erklæringsopgaver har jeg i flere tilfælde konstateret, at det beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke anvendes fuldt ud, at der er foretaget mangelfuld aftale og planlægning af det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, ligesom afsluttende konklusioner er behæftet med fejl. Samtidig har jeg konstateret, at de afgivne erklæringer på specifikationshæfter i flere tilfælde ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet assistance og review erklæringer er blandet sammen. Revisionsprotokollerne mangler indhold herunder omtale af formalia. Konklusion Ved den udførte gennemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem men har konstateret at systemet ikke anvendes fuldt ud. Som følge af det anførte forbehold er det min opfattelse, at det udførte arbejde på erklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Jeg har konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Supplerende oplysninger Som følge af resultatet af den eksterne kvalitetskontrol der blev afsluttet den 3. december 2010 har revisorvirksomheden medio februar 2011 anskaffet kvalitetssystemet "IT Revisor Professionel" som efter det oplyste er anvendt på opgaver udført efter 1. januar Der har ikke været afholdt intern kontrol (overvågning) siden 2010 og henviser til kontrollantens bemærkninger ved den eksterne kontrol i Det er overfor mig oplyst at der vil blive afholdt intern kontrol af registreret revisor D i december 2011 af såvel systemet som enkeltsager. Dette afsnit i manualen manglen mere tilpasning til revisorvirksomheden." Revisortilsynet har til brug for sin sagsbehandling fået fremsendt kvalitetskontrollantens arbejdspapirer. 2

3 Klagepunkt 1) og 3) Det fremgår af kontrollantens papirer, at kontrollanten har gennemgået seks konkrete sager, som indklagede personligt har revideret, E ApS, F ApS, G ApS, H ApS, I ApS og J ApS. Om de enkelte sager har kontrollanten nærmere anført følgende: E ApS - Aftalebrev mangler. - Der er ikke udarbejdet en revisionsplan. - Regnskabserklæring mangler. - Der er delkonklusioner på arbejdspapirerne, men som godt kunne være mere fyldestgørende, idet det fremgår, hvad der er gjort men ikke en konklusion. - Ingen dokumentation for revisionshandling på ejendommen. - Revisionsprotokollen mangler omtale af formalia og er generelt meget tynd. - Der mangler blandt andet regnskabserklæringen, selv om der i slutnotat omtales, at man har fået den. - Der er ingen dokumentation fra ledelsen om going concern. F ApS - Uafhængighed, kundeaccept og forståelse for klienten er ikke udfyldt, idet der er henvist til moderselskabet, der ejer 100%. - Der er ingen aftalebrev, tiltrædelsesprotokollat eller anden form for skriftlig aftale. - Der er ikke udarbejdet en revisionsplan. - Regnskabserklæring mangler, men i den afsluttende konklusion henvises til denne, selv om den ikke er udarbejdet. - Der er ingen dokumentation for revisionshandling herunder omsætning og koncern mellemregning. - Der er ikke synlige revisionshandlinger og delkonklusioner. - Supplerende oplysninger fremgår ikke i protokollen, der omtaler en blank påtegning. - Der mangler blandt andet regnskabserklæringen til bekræftelse af going concern. G ApS - Aftalebrev mangler. - Der er ikke udarbejdet en revisionsplan. - Regnskabserklæring mangler. - Det er ikke alle revisionshandlinger, der er synligt dokumenteret, ligesom delkonklusion mangler. - Der er ikke sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusion, da det gennemgående på flere områder ikke kan dokumenteres, hvilke revisionshandlinger der er gjort. - Der mangler delkonklusioner til de enkelte områder. - Meget tynd protokol. - Der mangler blandt andet regnskabserklæringen til bekræftelse af going concern. H ApS - Aftalebrev mangler. 3

4 - Der er ikke udarbejdet en revisionsplan. - Regnskabserklæring mangler. - Der er ingen dokumentation for revisionshandling på forespørgsel til revisor. - Der er ikke sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusion, da det gennemgående på flere områder ikke kan dokumenteres, hvilke revisionshandlinger der er gjort. - Der mangler delkonklusioner til de enkelte områder. - Det fremgår, at der er en blank påtegning, men der er supplerende oplysninger. - Der er ikke overensstemmelse med supplerende oplysninger i regnskab og protokol - Der mangler blandt andet regnskabserklæringen til bekræftelse af going concern. I ApS - Aftalebrev mangler. - Der er ikke udarbejdet en revisionsplan. - Regnskabserklæring mangler. - Der er ingen dokumentation for revisionshandling på forespørgsel til revisor. - Der er ikke sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusion, da det gennemgående på flere områder ikke kan dokumenteres, hvilke revisionshandlinger der er gjort. - Der mangler delkonklusioner til de enkelte områder. - Der mangler blandt andet regnskabserklæringen til bekræftelse af going concern. J ApS - Der mangler aftalebrev. - Der er ikke udarbejdet en revisionsplan. - Regnskabserklæring mangler. - Der er ikke sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusion, da det gennemgående på flere områder ikke kan dokumenteres, hvilke revisionshandlinger der er gjort. - Der mangler delkonklusioner til de enkelte områder. - Der er ikke overensstemmelse med supplerende oplysninger i regnskab og protokol - Der mangler blandt andet regnskabserklæringen til bekræftelse af going concern Indklagede har i høringssvar af 20. marts 2012 til Revisortilsynet blandt andet anført følgende: "Vedr. aftaler med kunder, udført arbejde i enkeltsager, må jeg her henvise til en ikke uvæsentlig mailkorrespondance, som der med stort set alle kunder. Kunden mailer til mig om at nu skal regnskabet laves - eller andre ting, hvorefter jeg bekræftende mailer tilbage.( aftale ) Resultater vedrørende det udførte arbejde bliver også i stort omfang mailet til kunden. Denne mailkorrespondance bliver ikke udskrevet, da det meget nemt kan være tale om sider pr. år. Hvilket er ca. 1-2 bilagsmapper, og så er vi henne i revisorlovens 16 om hurtighed og unødvendige omkostninger for kunden. I denne mailkorrespondance er der jo så samtidig også konklusioner på de enkelte områder og delkonklusioner, der ligeledes dokumenterer det udførte arbejde. [..] E ApS Mangelfuld aftale: her henvises til min kvalitetsmanual, hvor jeg af hensyn til min egen uafhængighed og kundens retsstilling: jeg vil samtidig henvise til revisorlovens 24, stk. 2. 4

5 Kunden har i øvrigt nægtet at underskrive en sådan aftale efter konsultation med en advokat. Tiltrædelsesprotokol mangler - rigtigt - da tiltrædelsen ligger mere end 30 år tilbage. Revisionsplanen er ( jf. ovenstående kommentar ) selskabets arbejdsbalance, jf. min kvalitetsmanual. Jeg tog fotokopier af disse til kontrollanten. Revisionshandling på ejendommen. Her stiller jeg mig meget uforstående, da disse sidder i min kundemappe. Ejendommens værdi er i øvrigt tidligere gennemgået med K ved generationsskifte. Den underskrevne regnskabserklæring ligger hos kunden. Revisionsprotokollen opfylder kravene i revisorlovens 20, og da jeg kun har MIKROvirksomheder i min kundeportefølje, er der intet og ingen forhold at berette om til direktionen, som i øvrigt orienteres løbende i så fald. Revisionsprotokol er i øvrigt et dansk fænomen og er IKKE et internationalt krav. Konklusion kan ikke være fejlbehæftet, da ledelseserklæring er modtaget. Jeg har med ovennævnte kunde en ikke ubetydelig mailkorrespondance, omkring hele mit virke i virksomheden. Jeg kommer i virksomheden ca. hver 14. dag, hvor jeg tjekker bogholderi samt bogfører virksomhedens lønninger. Kunden og jeg aftaler på mail fra gang til gang hvornår jeg skal komme og hvad vi skal "kigge " på ( aftale ). Dokumentationen for det udførte arbejde forefindes i bilagsmapper på virksomhedens kontor. Jeg vil samtidig her henvise til revisorlovens kapital 3, 16, som selvfølgelig yderligere forstærkes af hensyntagen til MIKROvirksomhedernes omkostninger til revisor. Revisor skal udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. F ApS Mangelfuld aftale: her henvises til min kvalitetsmanual, hvor jeg af hensyn til min egen uafhængighed og kundens retsstilling: jeg vil samtidig henvise til revisorlovens 24, stk. 2. Kunden har været impliceret i voldgiftsag, hvor jeg afgav vidneforklaring som uafhængig revisor, udelukkende fordi revisor ikke havde en skriftlig aftale med kunden. Dette blev bekræftet af 3 voldgiftdommere. Tiltrædelsesprotokol mangler ikke, men er fælles med de øvrige datterselskaber og moderselskab. Der er udarbejdet et tiltrædelsesprotokollat for hele koncernen, ligesom der hvert år udarbejdes et fælles protokollat for hele koncernen efter ønske fra direktøren, da protokollatet således kan anvendes, da der er en overskuelighed, frem for et protokollat for hvert selskab. Der er i øvrigt her også tale om MIKROvirksomheder og derfor ikke så meget at berette om til koncerndirektøren. Den underskrevne regnskabserklæring som vedrører hele koncernen ligger hos kunden. Revisionsprotokol er i øvrigt et dansk fænomen og er IKKE et internationalt krav. Også her har jeg med ovennævnte kunde en ikke ubetydelig mailkorrespondance, omkring hele mit virke i koncernen. Jeg mailer flere gange om dagen med direktøren for Koncernen - (F ApS) - omkring aftaler, hvad der skal laves - hvornår årsregnskaberne skal lavet - om bogføringen er klar / banken afstemt m.v. Også her er der mængder af dokumentation - da jeg laver de hele. Mailkorrespondancen er vel på ca mail pr. år. Jeg kan få 5-10 om dagen fra direktøren for koncernen. G ApS 5

6 Mangelfuld aftale: her henvises til min kvalitetsmanual, hvor jeg af hensyn til min egen uafhængighed og kundens retsstilling: jeg vil samtidig henvise til revisorlovens 24, stk. 2. Kunden er advokat, og er således klar over, hvad underskrevne aftaler betyder: Uafhængigheden fordufter. Tiltrædelsesprotokol mangler - rigtigt - der er aldrig blevet underskrevet. Vedr. revisionshandlinger delkonklusioner, er dette. mit store problem, da jeg har frygteligt svært ved at skrive kommentarer til mig selv. Der er jo ikke andre i virksomheden, der skal orienteres herom. Dette er et stort fejl vedr. Kvalitetsmanualen, som der indtil videre kun er taget hensyn til internationalt. Revisionsplanen er ( jf. ovenstående kommentar ) selskabets arbejdsbalance, jf. min kvalitetsmanual. Jeg tog fotokopier af disse til kontrollanten. Den underskrevne regnskabserklæring ligger hos kunden. Revisionsprotokollen opfylder kravene i revisorlovens 20, og da jeg kun har MIKROvirksomheder i min kundeportefølje, er der intet og ingen forhold at berette om til direktionen, som i øvrigt orienteres løbende i så fald. Revisionsprotokol er i øvrigt et dansk fænomen og er IKKE et internationalt krav. Konklusion kan ikke være fejlbehæftet, da ledelseserklæring er modtaget. Også her har jeg med ovennævnte kunde en mailkorrespondance, omkring hele mit virke i virksomheden. Jeg mailer med advokaten omkring aftaler - hvornår regnskabet skal lavet - bogholderiet - med bogholderen, når hun har spørgsmål m.v. H ApS Mangelfuld aftale: her henvises til min kvalitetsmanual, hvor jeg af hensyn til min egen uafhængighed og kundens retsstilling: jeg vil samtidig henvise til revisorlovens 24, stk. 2. Altid mailaftale hvornår regnskabet skal laves både med bogholder og direktør. Tiltrædelsesprotokol mangler - rigtigt -. Revisionsplanen er ( jf. ovenstående kommentar ) selskabets arbejdsbalance, jf. min kvalitetsmanual. Jeg tog fotokopier af disse til kontrollanten. Den underskrevne regnskabserklæring ligger hos kunden. Revisionsprotokollen opfylder kravene i revisorlovens 20, og da jeg kun har MIKROvirksomheder i min kundeportefølje, er der intet og ingen forhold at berette om til direktionen, som i øvrigt orienteres løbende i så fald. Revisionsprotokol er i øvrigt et dansk fænomen og er IKKE et internationalt krav. Konklusion kan ikke være fejlbehæftet, da ledelseserklæring er modtaget. Vedr. revisionshandlinger delkonklusioner, er dette mit store problem, da jeg har frygteligt svært ved at skrive kommentarer til mig selv. Der er jo ikke andre i virksomheden, der skal orienteres herom. Dette er et stort fejl vedr. Kvalitetsmanualen, som der indtil videre kun er taget hensyn til internationalt. Også her vil jeg henvise til den manglende nødvendighed omkring dette i MIKROvirksomheder. I ApS 6

7 Mangelfuld aftale: her henvises til min kvalitetsmanual, hvor jeg af hensyn til min egen uafhængighed og kundens retsstilling: jeg vil samtidig henvise til revisorlovens 24, stk. 2. Kunden har i øvrigt nægtet at underskrive en sådan aftale efter konsultation med en advokat. Altid mailaftale hvornår regnskabet skal laves både med direktør. Tiltrædelsesprotokol mangler - rigtigt -. Revisionsplanen er ( jf. ovenstående kommentar ) selskabets arbejdsbalance, jf. min kvalitetsmanual. Jeg tog fotokopier af disse til kontrollanten. Vedr. revisionshandlinger delkonklusioner, er dette mit store problem, da jeg har frygteligt svært ved at skrive kommentarer til mig selv. Der er jo ikke andre i virksomheden, der skal orienteres herom. Den underskrevne regnskabserklæring ligger hos kunden. Revisionsprotokollen opfylder kravene i revisorlovens 20, og da jeg kun har MIKROvirksomheder i min kundeportefølje, er der intet og ingen forhold at berette om til direktionen, som i øvrigt orienteres løbende i så fald. Revisionsprotokol er i øvrigt et dansk fænomen og er IKKE et internationalt krav. Konklusion kan ikke være fejlbehæftet, da ledelseserklæring er modtaget. J ApS Mangelfuld aftale: her henvises til min kvalitetsmanual, hvor jeg af hensyn til min egen uafhængighed og kundens retsstilling: jeg vil samtidig henvise til revisorlovens 24, stk. 2. Altid mailaftale hvornår regnskabet skal laves både med bogholder og direktør. Tiltrædelsesprotokol mangler - rigtigt - er endnu ikke underskrevet. Revisionsplanen er ( jf. ovenstående kommentar ) selskabets arbejdsbalance, jf. min kvalitetsmanual. Jeg tog fotokopier af disse til kontrollanten. Vedr. revisionshandlinger delkonklusioner, er dette mit store problem, da jeg har frygteligt svært ved at skrive kommentarer til mig selv. Der er jo ikke andre i virksomheden, der skal orienteres herom. Den underskrevne regnskabserklæring ligger hos kunden. Revisionsprotokollen opfylder kravene i revisorlovens 20, og da jeg kun har MIKROvirksomheder i min kundeportefølje, er der intet og ingen forhold at berette om til direktionen, som i øvrigt orienteres løbende i så fald. Revisionsprotokol er i øvrigt et dansk fænomen og er IKKE et internationalt krav. Konklusion kan ikke være fejlbehæftet, da ledelseserklæring er modtaget." Klagepunkt 2) Kvalitetskontrollanten har i sin erklæring anført, at de afgivne erklæringer på specifikationshæfter i flere tilfælde ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet assistance og reviewerklæringer er blandet sammen. Dette gælder F ApS, G ApS og J ApS. Revisortilsynet har herudover anført, at tilsvarende gør sig gældende for E ApS. Indklagede har afgivet følgende assistanceerklæring om specifikationer til årsrapporten 2010/11 for G ApS: I tilknytning til min revision af selskabets årsregnskab har jeg på grundlag af selskabets bogføring udarbejdet de anførte specifikationer til årsregnskabet for G ApS, for regnskabsåret 1. juli juni Selskabets ledelse har ansvaret for specifikationerne. Om min gennemgang af selskabets årsregnskab henviser jeg til den på årsregnskabet afgivne erklæring, der er uden 7

8 forbehold og supplerende oplysninger. Jeg har tilrettelagt og udført mit arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling. Jeg har ikke revideret eller udført gennemgang af specifikationerne og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. Erklæring om gennemgang at de skattemæssige opgørelser Jeg har efter aftale udført gennemgang af de anførte skattemæssige opgørelser G ApS, for indkomstsåret De skattemæssige opgørelser er udarbejdet på grundlag af selskabets årsregnskab, som jeg har gennemgået og forsynet med en erklæring uden forbehold og supplerende oplysninger. Selskabets ledelse har ansvaret for de skattemæssige opgørelser. Mit ansvar er på grundlag af min gennemgang at udtrykke en konklusion om de skattemæssige opgørelser. Erklæringen er i det væsentlige identisk med erklæringen til årsrapporten 2010/11 for E ApS, dog bortset fra selskabsnavnet. Indklagede har endvidere afgivet følgende assistanceerklæring om specifikationer til årsrapporten for 2010 for F ApS: I tilknytning til min gennemgang af selskabets årsregnskab har jeg på grundlag af selskabets bogføring udarbejdet de anførte specifikationer til årsregnskabet for F ApS, for regnskabsåret 1. januar december Selskabets ledelse har ansvaret for specifikationerne. Om min gennemgang af selskabets årsregnskab henviser jeg til den på årsregnskabet afgivne erklæring, der er uden forbehold og supplerende oplysninger. Jeg har tilrettelagt og udført mit arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling. Jeg har ikke revideret eller udført gennemgang af specifikationerne og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. Konklusion Ved den udførte gennemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver mig anledning til at konkludere, at de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2010 ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Indklagede har endelig vedrørende specifikationer til eksternt årsregnskab 2010 for J ApS afgivet følgende erklæring: Til ledelsen i J ApS Den udførte gennemgang Jeg har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om gennemgang af regnskaber. En sådan gennemgang omfatter forespørgsler til primært personer med 8

9 ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre gennemgangshandlinger. Omfanget af en gennemgang er betydeligt mindre end ved revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at jeg bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved revision. Jeg har under min gennemgang undersøgt sammenhænge med årsregnskabet samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser. En gennemgang kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Jeg har ikke udført revision og udtrykker ingen revisionskonklusion om de skattemæssige opgørelser. I høringssvar af 20. marts 2012 har indklagede anført følgende: Vedr. omtalen omkring sammenblandingen af assistance og review har jeg indhentet kommentarer fra L, som har forestået disse erklæringer. Jeg er enig i Revisortilsynets vurdering. Grundlæggende er der ikke noget forkert i at afgive en assistanceerklæring om specifikationer aflagt efter årsregnskabsloven og en gennemgangserklæring (review) om de skattemæssige opgørelser og specifikationer efter skattemæssige principper, når blot de to erklæringer indeholder de nødvendige afsnit. Når dette ikke er tilfældet vil erklæringerne kunne læses som forkert sammenblanding af erklæringer med begrænset sikkerhed og assistanceerklæringer. M 19. marts Erklæringerne er efterfølgende lavet om således at det ikke er muligt at sammenblande dem. Flueben i rubrikker kan ikke sammenkobles. Ved afgørelser af 3. juli 2012 besluttede Revisortilsynet at indbringe de indklagede for Revisornævnet. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har for så vidt angår indklagede personligt anført følgende: Ad klagepunkt 1) Revisor og klienten skal aftale opgavens indhold. De aftalte vilkår skal dokumenteres i et revisionsaftalebrev eller på anden måde. Der skal udarbejdes arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring. Revisor skal foretage planlægning for at sikre, at opgaven udføres effektivt, ligesom der skal udarbejdes en revisionsplan, der skal kunne dokumenteres. Der skal endvidere foreligge tilstrækkelig dokumentation for det af revisor udførte arbejde ved revisionen, således at det kan konstateres, om revisor har udført sit arbejde korrekt, herunder foretaget de fornødne og korrekte revisionshandlinger og konkluderet herpå. Dette gælder uanset, om der er tale om revision af en lille eller stor virksomhed. 9

10 Selv om der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, er der således krav til, at opgaverne skal planlægges, og krav om at dette skal dokumenteres. Ligeledes er der krav om, at der foreligger dokumentation for det af revisor udførte arbejde ved revisionen. På baggrund af de af kvalitetskontrollanten konstaterede fejl og mangler i de gennemgåede enkeltsager, har indklagede ikke overholdt revisorlovgivningen i forbindelse med udførelsen af opgaven. Indklagede har således i de udvalgte enkeltsager ikke sikret en tilstrækkelig dokumentation af den revision, der ligger til grund for revisionspåtegningernes konklusioner. Derudover mangler der gennemgående aftalebrev og revisionsplan i sagerne. Desuden mangler revisionsprotokollerne omtale af formalia i samtlige sager. Indklagede har herved overtrådt god revisorskik. Ad klagepunkt 2) Indklagede har i erklæringerne for E ApS og G ApS, anført, at arbejdet er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling. Senere i erklæringerne fremgår det dog, at der efter aftale er udført gennemgang af den anførte skattemæssige opgørelse. Det fremgår ligeledes, at det er revisors ansvar på baggrund af gennemgangen at udtrykke en konklusion om de skattemæssige opgørelser. I erklæringen for F ApS fremgår det ligeledes, at arbejdet er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling. Revisor konkluderer dog i erklæringen, at revisor ikke ved den udførte gennemgang er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at de skattemæssige opgørelser ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Indklagede har i erklæringen for J ApS anført, at der er udført gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om gennemgang af regnskaber. Senere i erklæringen fremgår det dog, at revisor ikke har udført revision, og at der derfor ikke udtrykkes en konklusion om de skattemæssige opgørelser. Da det gennemgående anføres i erklæringerne, at revisor har foretaget en gennemgang, selv om det ligeledes anføres, at der er tale om assistance, vurderer Revisortilsynet med begrundelse i erklæringsvejledningen, at der er tale om en reviewerklæring afgivet med begrænset grad af sikkerhed, hvorfor erklæringsbekendtgørelsen finder anvendelse. Revisortilsynet finder på baggrund af ovenstående, at indklagede har afgivet erklæringer, der ikke er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, idet assistance og review-erklæringer er blandet sammen. Revisortilsynet har for så vidt angår revisionsvirksomheden anført følgende: Ad klagepunkt 3) Da de konstaterede fejl og mangler i de kontrollerede enkeltsager er gennemgående, har revisionsvirksomheden ikke overholdt gældende lovgivning og standarder, da det ikke kan dokumenteres, at kvalitetsstyringssystemet anvendes tilstrækkeligt og fyldestgørende ved løsningen af erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden har således ikke i tilstrækkelig grad sikret anvendelse af kvalitetsstyringssystemet på sagsniveau. Dette har medført, at det udførte arbejde er 10

11 mangelfuldt. Det er en skærpende omstændighed, at de nævnte forhold også gjorde sig gældende ved den forrige kvalitetskontrol. De indklagede har anført, at revisorkontrollanten ikke har en jordisk chance for at vurdere, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes fuldt ud i en eenmandsforretning, hvorfor hans bemærkninger herom helt og holdent må stå for kontrollantens egen regning. Dette er i øvrigt altid tilbagevendende, når det er svært at vurdere, og synes at være et direktiv til kontrollanterne at skulle bemærke dette. Vedrørende omtalen omkring mangelfuld aftale har indklagede henvist til sin kvalitetsmanual med hensyn til uafhængighed og kundens retsstilling. Indklagede har endvidere henvist til revisorlovens 24, stk. 2. Indklagedes omhandler de indgåede aftaler mellem kunden og revisionsvirksomheden. Når kunden har anmodet om at få udført revisions- eller regnskabsarbejde, har indklagede accepteret dette på en returmail. Det fremgår af kvalitetsmanualen, at der ikke udfærdiges revisionsplaner, da der intet personale er ud over indklagede. Der er intet krav om planlægning, da revisionsvirksomheden er en enkeltmandsvirksomhed. Virksomhedernes balancer anvendes som indklagedes revisionsplaner, jf. kvalitetsmanualen. Samtlige bilag gennemgås som regel, og det er for det meste indklagede, der forestår bogføringen. For så vidt angår kvalitetskontrollantens bemærkning for E ApS omkring manglende revisionshandling på ejendommen, ligger der i sagsmappen et notat fra revisionsfirmaet K med værdiansættelse. Indklagede har endvidere henvist til, at arten og omfanget af kvalitetsstyringssystemet normalt vil afhænge af revisionsvirksomhedens størrelse samt arten af de opgaver, virksomheden beskæftiger sig med. Det er således af betydning, at der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, der beskæftiger sig med regnskabsudarbejdelsen for MIKROvirksomheder. Revisionsprotokollerne opfylder kravene i revisorlovens 20, og da indklagede kun har MIKROvirksomheder i kundeporteføljen, er der intet og ingen forhold at berette om til direktionen, som i øvrigt orienteres løbende i så fald. Kommentarer til gennemgang af de enkelte punkter: a) Vedr. aftaler med kunder og udført arbejde i enkeltsager, har indklagede henvist til en ikke uvæsentlig mailkorrespondance, som der er med stort set alle kunder. Resultater vedrørende det udførte arbejde bliver også i stort omfang mailet til kunden. Denne mailkorrespondance bliver ikke udskrevet, da der meget nemt kan være tale om sider pr. år. Hvilket er ca. 1-2 bilagsmapper, og så vil det gå ud over hurtigheden og betyde unødvendige omkostninger for kunden, jf. revisorlovens 16, stk. 1. I denne mailkorrespondance er der jo så samtidig også konklusioner på de enkelte områder og delkonklusioner, der ligeledes dokumenterer det udførte arbejde. b) De afgivne erklæringer i specifikationshæftet er taget fra L s faste erklæringer. Indklagede har drøftet disse erklæringer med kontrollanten, og begge var enige om, at ville man misforstå teksten, kunne man det. Indklagede forelagde samtidig problemet for L, som ville se på dette. 11

12 Erklæringerne er efterfølgende lavet om, således at det ikke er muligt at sammenblande dem. Kommentarer til retligt grundlag og vurdering: Indklagede har henvist til revisorlovens 28 og 29. Revisionsvirksomheden har et kvalitetsstyringssystem, hvilket er dokumenteret dels i skriftlig form, dels i elektronisk form. Revisortilsynet har bortset fra, at arten og omfanget af kvalitetsstyringssystemet normalt vil afhænge at revisionsvirksomhedens størrelse samt arten at de opgaver, virksomheden beskæftiger sig med. Det er ikke dokumenteret, at der foreligger manglende kvalitetsstyring. Indklagede har endvidere anført, at som det fremgår af hans kvalitetsmanual, fungerer hans grønne revisorbalancer som revisionsplaner. Af disse balancer kan enhver revisor se, hvilke afstemningshandlinger og arbejdshandlinger, der skal foretages. Disse revisions- og arbejdsplaner er lavet til indklagede selv, da det kun er indklagede, der er ansat i firmaet, og således kun indklagede, der udfører disse revisions- og arbejdshandlinger. Der er intet krav om, at indklagede skal lave en revisionsplan til andre. Kvalitetskontrollanten havde ingen problemer med at forstå disse arbejdsplaner/balancer. Han fik kopier af disse til sit materiale. Derudover fremgår det også af den fremsendte dokumentation, at indklagede skal udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. Udover at denne balance/revisionsplan fungerer som en arbejdsplan, fungerer den også til at få overblik over virksomhedens bogholderisaldi ved statusdagen, og er et meget vigtigt materiale samt dokumentation, når en erklæring skal afgives. Balancen har tilhørende verbale bemærkninger og tilføjelser i balancens margin. Derfor kan indklagede tilbagevise revisortilsynets konklusion, da alle krav fra RS 300, afsnit 8 og 13, er overholdt med denne revisorbalance/revisionsplan. I henhold til RS 300, afsnit 22, er dokumentationen ligeledes bekræftet. Revisortilsynets udtalelse om indklagedes revisionsprotokollers indhold er noget vrøvl og decideret usandt. En revisionsprotokol skal ikke indeholde formalia, men derimod orientere selskabets bestyrelse. Ingen af indklagedes selskaber har en bestyrelse. Det er bestyrelsen, der stiller kravene til oplysningerne i protokollen. Indklagedes revisionsprotokoller indeholder således det vigtigste, årsregnskabets resultat, virksomhedens aktiver samt virksomhedens egenkapital. Derudover indeholder indklagedes revisionsprotokol konklusion på den udførte revision. Revisortilsynet kan ikke fastsætte, hvad der skal stå i en revisionsprotokol. Formalia hører ikke hjemme i en revisionsprotokol, da det kun er revisors arbejde, som skal rapporteres videre til selskabets bestyrelse. Indklagedes kvalitetsstyringssystem anvendes fuldt ud, og Revisortilsynet har ingen dokumentation for, at det ikke anvendes. Revisornævnets begrundelse og afgørelse. Indklagede personligt Klagepunkt 1) 12

13 Revisornævnet lægger kvalitetskontrollantens erklæring med tilhørende rapport til grund. Kontrollanten har i de udtagne sager blandt andet fundet, at aftalebrev manglede, at der ikke var udarbejdet revisionsplan, at regnskabserklæring manglede, herunder til bekræftelse af going concern, at delkonklusioner manglede eller burde have været mere fyldestgørende, og at der ikke er sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusion, da det gennemgående på flere områder ikke kunne dokumenteres, hvilke revisionshandlinger, der var foretaget. Som følge heraf finder Revisornævnet, at indklagede er skyldig i klagepunkt 1. Det forhold, at der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, eller at der alene er tale om revision af mikrovirksomheder, kan ikke føre til andet resultat. Det kan heller ikke føre til andet resultat, at dokumentation foreligger andetsteds, herunder i -korrespondance. Klagepunkt 2) Revisornævnet forstår indklagede således, at indklagede er enig i, at assistance- og reviewerklæringerne har været blandet sammen. Indklagede har erkendt, at det var nødvendigt fremadrettet at ændre erklæringerne. Revisornævnet finder således, at indklagede er skyldig i klagepunkt 2. Revisionsvirksomheden Klagepunkt 3) Efter indholdet af kontrollantens erklæring og arbejdspapirer sammenholdt med, at der er konstateret fejl i samtlige seks udtagne konkrete sager, finder Revisornævnet, at revisionsvirksomheden ikke har sikret tilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, da planlægningen har været mangelfuld, da det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, og da afsluttende konklusioner er behæftet med fejl. *** Forholdene er begået forud for nævnets kendelse af 5. oktober 2012, hvor indklagede personligt blev pålagt en bøde på kr. og revisionsvirksomheden blev pålagt en bøde på kr. for blandt andet samme forhold, som de indklagede nu er fundet skyldige i. Princippet i straffelovens 89 fører til, at det skal vurderes, hvorledes den tidligere sag ville være faldet ud, såfremt sagen dengang også havde omfattet de nu påkendte forhold. Særligt under hensyn til antallet af erklæringer, som indklagede personligt har afgivet, finder nævnet, at der for indklagede personligt bør fastsættes en tillægsbøde. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, og erklæringsbekendtgørelsen pålægges indklagede personligt i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, jf. straffelovens 89, en tillægsbøde på kr. Under hensyn til størrelsen af den bøde, der pålagdes revisionsvirksomheden ved førnævnte kendelse, fastsættes ingen tillægsbøde for virksomheden. Thi bestemmes: Registreret revisor A pålægges en tillægsbøde på kr.. Revisionsvirksomheden B ApS, cvr.nr. xx xx xx xx, pålægges ingen tillægsbøde. 13

14 Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Henrik Bitsch 14

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Aimé Perret-Gentil afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 11. august

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger:

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 091/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 5. april 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 72/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Bay afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 72/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Bay afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 72/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Bay afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

K e n d e l s e : Den 19. december 2011 blev i sag nr. 18/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 19. december 2011 blev i sag nr. 18/2011. Revisortilsynet. mod Den 19. december 2011 blev i sag nr. 18/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden D v/d CVR nr. xx xx xx xx og 2) Statsautoriseret revisor D afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 28.

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod revisionsfirmaet R Wiborg Jensen og statsautoriseret revisor Richard Wiborg Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere