Dialogsvar til UC Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogsvar til UC Syddanmark"

Transkript

1 SØNDERBORG BYRÅD Dialogsvar til UC Syddanmark Vedr. den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg Byråd

2 Indhold Indledning... 3 Afsnit 1: Sønderborg som international uddannelsesby en vision... 5 Konklusion Afsnit 2: Ministeriets krav og visioner for fremtidens professionsbachelorer... 8 Konklusion Afsnit 3: Tværfaglige gevinster Konklusion Afsnit 4: Samspil med forskning, udvikling og innovation Konklusion Afsnit 5: Uddannelsens rekrutteringspotentiale Konklusion Afsnit 6: Kontakten til aftagerfeltet og nærheden til det nye supersygehus i Aabenraa Konklusion Afsnit 7: De økonomiske rammer Sønderborgs tilbud Konklusion Afsnit 8: Samlet konklusion Afslutning

3 Dialogsvar til UC Syddanmarks bestyrelse angående den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen Indledning Dette dialog-svar er Sønderborg Byråds svar til brevet Dialog og transparens i forhold til fremtidig placering af sygeplejerskeuddannelsen af 17. januar Brevet er udsendt til en række interessenter af UC Syddanmark med det formål at sikre et oplyst grundlag for UC Syddanmarks bestyrelses beslutning om den fremtidige mest optimale placering af sygeplejerskeuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen udbydes i dag i Sønderborg, men grundet utidssvarende forhold på det nuværende campus skal uddannelsen i fremtiden finde sted i nye lokaler. I brevet oplister UC Syddanmark to mulige placeringer, som bestyrelsen ønsker at arbejde videre med på baggrund af de svar og reaktioner, som interessenterne byder ind med. Den ene er, at uddannelsen flyttes til Aabenraa, hvor den teoretisk set vil komme til at dele campus med to andre professionsbacheloruddannelser. Den anden mulighed er, at uddannelsen flyttes til Alsion i Sønderborg, hvor den vil dele campus med en række videregående uddannelser under SDU. I det åbne brev redegør UC Syddanmark for en række forhold og kriterier, som er afgørende for UC Syddanmarks beslutning om uddannelsens fremtidige placering. I alt seks hovedtemaer gør sig her gældende i spørgsmålet om uddannelsens fremtidige placering, og de væsentligste krav og kriterier i brevet kan dækkes ind under følgende punkter: Ministeriets krav og visioner for fremtidens professionsbachelorer. Tvær- og flerfaglige gevinster, herunder efter/videreuddannelsesmuligheder og bedre sammenhæng i uddannelsesforløbene. Samspil med forskning, udvikling og innovation, herunder potentialet for et samspil med det velfærdsteknologiske område. Rekrutteringspotentiale, herunder uddannelsens evne til at tiltrække og fastholde studerende fra hele regionen. Faglig og praktisk tilknytning til områdets aftagerfelt, herunder samspillet med det nye sygehus i Aabenraa. Økonomi, herunder særligt etablerings- og driftsomkostninger ved nye faciliteter. Det er Sønderborg Byråds klare opfattelse, at placeringen ved Alsion i Sønderborg både er den økonomisk mest fordelagtige løsning for UC Syddanmark og for hele Region Syddanmark, og samtidig er den løsning, som samlet set lever klart bedst op til disse krav og kriterier, hvorfor uddannelsen naturligt bør placeres her. 3

4 I det følgende vil dette dialog-svar indeholde en detaljeret redegørelse for denne konklusion for hvert enkelt af de seks beskrevne punkter. Undervejs vil byrådet tilbagevise og præcisere en række fejlagtige antagelser og påstande omkring de to løsningers evner til at leve op til disse krav og kriterier antagelser og påstande som beklageligvis forekommer i UC Syddanmarks dialog-invitation, og som i et vist omfang er blevet gentaget af lokale medier. Inden disse konklusioner underbygges er det imidlertid Sønderborg Byråd magtpåliggende at gøre opmærksom på en helt anden og afgørende problemstilling omkring den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen. Det er Sønderborg Byråds opfattelse og dette støttes af en lang række eksperter - at udgangspunktet for UC Syddanmarks beslutning om sygeplejerskeuddannelsens fremtidige placering hverken må eller kan ses som en isoleret beslutning. Sønderjylland står i forvejen svagt i kampen for at fastholde og udvikle uddannelsescentre. Region Syddanmark tilbyder reelt kun fire egentlige uddannelsescentre med en bred palet af uddannelser og en kritisk masse af studerende, nemlig Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Dette er en fornuftig fordeling set i forhold til regionens geografi og demografi, men der er ingen tvivl om, at Esbjerg og Sønderborg er de svageste uddannelsescentre i denne gruppe. Det er problematisk, for Sønderborg er samtidig det eneste uddannelsescenter i det egentlige Sønderjylland. I disse centraliseringstider er det ikke naturgivent, at et uddannelsescenter, som det vi nyder godt af i Sønderborg, kan fastholdes. Det vil kræve vækst, flere udannelser og støtte fra hele Sønderjylland, ja fra hele regionen, i årene fremover. Sagt med andre ord vil en svækkelse af uddannelsescenteret i Sønderborg ikke kun blive et problem for Sønderborg Kommune. Det kan blive et problem for alle kommuner i Sønderjylland, som nyder godt af de effekter, som et sønderjysk uddannelsescentrum har for landsdelen. En af de største udfordringer, som hele det sønderjyske område bliver konfronteret med i disse år, er at fastholde vores unge og tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Derfor skal vi værne om vores uddannelsescenter. Det gør vi ikke ved at smøre de tilbageværende uddannelser tyndt ud over Sønderjylland. Det forudsigelige resultat af en sådan kannibaliseringsstrategi er, at vi alle bliver spist i den sidste ende. I stedet foreslår Sønderborg Byråd, at de sønderjyske kommuner går sammen om at skabe et stærkt tværfagligt uddannelsescenter i Alsion mellem professionsbacheloruddannelserne og universitetsuddannelserne til fordel for ikke kun Sønderborg men hele Region Syddanmark, som derved kan fastholde fire uddannelsescentre. Betragter man problemstilling i dette perspektiv, er placeringen af sygeplejerskeuddannelsen en lakmusprøve for Sønderjyllands mulighed for at fastholde sin status som en landsdel, der også i fremtiden har stærke videregående uddannelsestilbud. Samtidig giver denne vision anledning til at tænke placeringen af sygeplejerskeuddannelsen ind i UC Syddanmarks nuværende campusstrategi, som den kommer til udtryk ved sammenlægningen med SDU i Esbjerg. Således kan også socialrådgiveruddannelse og pædagoguddannelse som i dag ligger isolerede i Aabenraa med fordel flyttes til Sønderborg og på denne måde sikre et stærkt sønderjysk uddannelsescentrum med alle de synergieffekter, som også findes i Esbjerg. Sønderborg Byråd vil i så fald stille disse faciliteter til rådighed for UC Syddanmark til en attraktiv pris. Denne problemstilling finder ikke plads i UC Syddanmarks dialog-invitation, men det er ikke desto mindre Sønderborg Byråds betragtning, at netop dette kriterium bør være på toppen af listen over hensyn, der bør tages, når den endelige beslutning træffes. Særligt når man påtænker den store betoning af synergi og dynamiske effekter de forskellige uddannelser imellem, som dialoginvitationen fra UC Syddanmark trods alt lægger vægt på. 4

5 De følgende sider vil ikke efterlade nogen i tvivl om, at alle faktuelle forhold og kriterier også isoleret set - taler for, at sygeplejerskeuddannelsen skal forblive i Sønderborg. Lad os derfor indledningsvis slå fast, at både de studiemæssige, de faglige og de praktiske forhold taler til fordel for en placering i Sønderborg, og at denne løsning også entydigt og markant er den bedste med tanke på samtidens fremtidige behov for arbejdskraft, kompetencer og udvikling inden for moderne sygepleje. Økonomisk vil en placering i Sønderborg også være langt mere fordelagtig end i Aabenraa. Alene på huslejen vil UC Syddanmark spare mellem 26 og 37 procent, hertil kommer en korrektion af en række åbenlyse fejl i UC Syddanmarks beregninger, der vil blive dokumenteret nedenfor. En korrektion, der vil gøre placeringen i Sønderborg yderligere økonomisk attraktiv for UC Syddanmark. Det ændrer dog ikke på, at Region Syddanmark såvel som alle sønderjyske kommuner skal gøre sig klart, at placeringen af sygeplejerskeuddannelsen handler om andet og mere end blot fremtidens sygeplejerskestuderende. Den handler om fastholdelsen af et uddannelsescenter i Sønderjylland med uddannelser på universitetsniveau og den synergi med oplandet, som er et vigtigt privilegium, og som vi sammen skal kæmpe for at fastholde af hensyn til hele landsdelen. Inden Sønderborg Byråd dokumenterer fordelene ved løsningen i Alsion for hvert af de seks hovedkriterier, præsenteres derfor en samlet vision for Sønderborg som fremtidens sønderjyske uddannelsescentrum samt sygeplejerskeuddannelsens rolle heri. Afsnit 1: Sønderborg som international uddannelsesby en vision I dag er Sønderborg den eneste uddannelsesby i Sønderjylland, der kan tilbyde hele paletten af uddannelser: Fra gymnasiale uddannelser til kandidatuddannelser samt alt derimellem. Sønderborg er som sådan den eneste by, der har et egentligt omfattende og afvekslende studiemiljø på linje med landets største uddannelsesbyer. Derfor har Sønderborg Byråd fulgt UC Syddanmarks Campus strategi med stor interesse. Strategien om et tættere samarbejde mellem UC Syddanmark og Syddansk Universitet med fælles Campus i Esbjerg ligger helt i tråd med den vision, som Sønderborg Byråd her præsenterer for Sønderborg, hvor der kan skabes et stærkt tværfagligt uddannelsescenter i Alsion mellem professionsbacheloruddannelserne og universitetsuddannelserne til fordel for ikke kun Sønderborg men hele Region Syddanmark, som derved kan fastholde fire uddannelsescentre. Dette betyder først og fremmest, at også socialrådgiver- og pædagoguddannelsen som i dag ligger isolerede i Aabenraa med fordel kan flyttes til Sønderborg, og på denne måde sikre et stærkt sønderjysk uddannelsescentrum med alle de synergieffekter, som også findes i Esbjerg. Derfor vil det naturlige skridt for UC Syddanmark, hvis man vil følge sin egen campusstrategi, være at flytte så mange uddannelser til Sønderborg som muligt, som for eksempel Socialrådgiver- og Pædagoguddannelsen, der i dag ligger isoleret i Aabenraa. Sønderborg Byråd vil stille disse faciliteter til rådighed for UC Syddanmark til en attraktiv pris. 5

6 Sønderborg huser i dag en række markante uddannelsesinstitutioner, der markerer byen som det absolutte uddannelsesmæssige centrum i Sønderjylland. Således har SDU et betydeligt campus i byen med stærke tekniske forsknings- og studiemiljøer, specielt indenfor ingeniørvidenskaberne. Campus er desuden hjemsted for universitetets grænseoverskridende uddannelser og udbyder en række samfundsvidenskabelige uddannelser med fokus på almen erhvervsøkonomi og europastudier. De humanistiske miljøer er i færd med at udvikle et østasiatisk områdestudie for på denne måde at styrke de nuværende aktiviteter med flere, og universitetet flyttede for nylig det daværende Grænseforskningsinstitut fra Aabenraa til Sønderborg for at sikre en sammenhæng til de øvrige forskningsmiljøer i regionen. Foruden SDU udbyder Erhvervsakademi SydVest en række erhvervsakademiuddannelser i Sønderborg, og det er et udbud, som fremover kan styrkes og udvikles, blandt andet gennem tilføjelse af professionsbacheloruddannelser, som i dag alene udbydes i Esbjerg. Den store erhvervsskole EUC Syd i Sønderborg udbyder ligeledes en stor palet af uddannelser, hvor man med fordel kan arbejde med udviklingen af nye udbud. Og de videregående uddannelser suppleres naturligvis af flere gymnasier og VUC-kurser som ligger tæt ved uddannelsesmiljøet i Alsion, herunder Statsskolen, Alssund Gymnasium, Business College Syd, EUC Syd, VUC Syd og Idrætshøjskolen. Det bør i den sammenhæng anføres, at der i Sønderborg også udbydes den internationale studentereksamen, der kun udbydes i Sønderborg, Nyborg og i Kolding i den syddanske region. Endelig udbyder UC Syddanmark uddannelsen i sygepleje i Sønderborg. Byen er derudover det uddannelsesmæssige link til uddannelserne i Flensborg. Denne sammensætning af studiepladser, faciliteter og muligheder betyder, at Sønderborg byder på attraktive studieboliger, et godt bymiljø og muligheder for at opbygge et unikt campusmiljø, hvor mange studerende samles under samme tag. Der kan således ikke være tvivl om, at Sønderborg er det vigtigste uddannelsesmæssige knudepunkt i Sønderjylland, kendetegnet ved et velfungerende samarbejde imellem institutionerne, uddannelserne, politikerne og det lokale og regionale erhvervsliv. Det gør Sønderborg til en velfungerende base for uddannelser i den sydøstlige del af Jylland og et oplagt udgangspunkt for en videreudvikling af et sønderjysk videnscenter. Med afsæt i de allerede stærke uddannelsesmiljøer, byens etablerede brand som landsdelens primære uddannelsesby og det tætte samarbejde på tværs af institutioner inviterer Sønderborg Byråd derfor UC Syddanmark og andre relevante interessenter til at deltage i et målrettet arbejde for at formulere en vision 2020 for Sønderborg som hele Sønderjyllands fremtidige uddannelsescentrum. I forbindelse med overvejelserne om den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg anføres som nævnt en række kriterier, som bestyrelsen i UC Syddanmark vil lægge til grund. Særligt anføres flere argumenter for at re-allokere uddannelsen fra Sønderborg til Aabenraa under henvisning til synergieffekterne ved en sammenlægning af tre forskellige professionsbachelorer. Det er dog vanskeligt at se, at en sådan sammenlægning i sig selv vil kunne realisere synergieffekter af betydelig værdi. Tværtimod vil det give bedre mening at fokusere på de langt større synergieffekter ved udvikling af Sønderborg som central uddannelsesby i regionens sydvestlige dækningsområde. En position, som byen længe har haft og fortsat har. Når dette initiativ lægges på bordet her, skyldes det de gevinster, der uomtvisteligt findes ved at fokusere og samle uddannelsesmæssige tilbud gevinster, som både vil kunne mærkes på en enkelt uddannelse som sygeplejerskeuddannelsen, men som på et større plan også vil have en mærkbar effekt på hele regionens samlede uddannelsessektor og befolkningssammensætning. 6

7 Det skyldes først og fremmest, at de studerendes uddannelsesvalg er i dag i mindre grad præget af tilvalg af den enkelte uddannelse og i større grad præget af valg af by og studiemiljø. Dette er erfaringen på alle videregående uddannelsesinstitutioner og baggrunden for, at man i andre regioner arbejder bevidst med etablering af campusmiljøer, der tilbyder de studerende et levende og attraktivt studiemiljø, der kan tiltrække og fastholde studerende. Her er det afgørende at have en kritisk masse af studerende, som kan skabe et attraktivt studiemiljø og byliv for sig selv og hinanden. I en overvejelse om den fremtidige placering af videregående uddannelser i den syddanske region må dette forhold altså veje tungt, fordi tætheden af studerende og uddannelsesmuligheder er afgørende for regionens fortsatte evne til at tiltrække og fastholde de uddannelsessøgende i det hele taget til sygeplejerskeuddannelsen såvel som til alle andre uddannelser. Udviklingen for SDU er et godt eksempel på denne effekt. Efter fusionen med Handelshøjskole Syd og etableringen af den nye campus Alsion er Syddansk Universitetet regionens uddannelsesmæssige fyrtårn. Institutionen har stærke miljøer inden for særligt mekatronik, industriel design, erhvervsøkonomi og europæiske studier. Men selv i Sønderborg kan universitetsuddannelserne i fremtiden blive truet af tidens centraliseringstendenser. Især hvis grundlaget for et stærk og diversificeret uddannelsesmiljø får lov til at erodere. Universitetet planlægger i øjeblikket nye uddannelser i asiatiske studier og humanistisk informatik, men med et mindre samlet studiemiljø i Sønderborg vil rekrutteringspotentialet til disse uddannelser formentlig vurderes til at falde. Med en udflytning af studiepladser bliver det dermed vanskeligere at udvikle og fastholde de tilbageværende uddannelser og institutioner i denne del af regionen. I et worst case scenario kan en udflytning af uddannelsen i sygepleje reelt medvirke til at skabe et fattigere uddannelsesudbud i byen, hvilket vil vanskeliggøre arbejdet med at fastholde de eksisterende uddannelsestilbud og ikke mindst tiltrække nye. I sidste ende kan det betyde, at andre uddannelsesinstitutioner, herunder SDU, de facto vil komme til at afvikle sine aktiviteter i Sønderborg i de kommende år. Det vil være til stor skade for hele Sønderjylland og for Region Syddanmark, for der er evidens for, at der i dag ikke etableres nye uddannelsesinstitutioner regionalt. I stedet forekommer der alene udvikling af nye aktiviteter i regi af allerede eksisterende institutioner, som vokser sig større og stærkere på bekostning af decentrale institutioner. Netop derfor byder den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen også på væsentlige muligheder. En klar vision om en fortsat udvikling af Sønderborg som uddannelsesby kan skabe bedre muligheder for at udvikle nye uddannelser eller fagmoduler, både for sygeplejerskeuddannelsen og for andre uddannelser i byen, først og fremmest igennem et tæt samarbejde mellem universitet, professionshøjskolen og erhvervsakademiet. Hvis studerende i fremtiden skal kunne trækkes til området, er det med andre ord afgørende, at uddannelserne fremover lægges sammen og ikke flytter fra hinanden. Hvis Sønderborg og dermed Sønderjylland skal fastholde sin position som et attraktivt uddannelsescentrum, er der derfor brug for en vision, der samler og styrker byens tilbud og kvaliteter som studieby, og som formår at fastholde en kritisk masse af uddannelser og studerende, som kan skabe synergi på tværs af hele uddannelsesområdet. Det indebærer, at uddannelser i højere grad fastholdes og oprettes i Sønderborg. Hvis uddannelser i stedet flyttes ud, risikerer man, at fundamentet for et regulært uddannelsescentrum i regionen bliver udhulet, og at de eksisterende uddannelsesinstitutioner vil genoverveje deres engagement og tilstedeværelse i Sønderjylland til skade for alle. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er et sønderjysk alternativ til Sønderborg som uddannelsesby. Der er ganske simpelt ingen andre steder i Sønderjylland, hvor der er den kritiske masse af byliv, uddannelser og studerende, som der skal til for at etablere et attraktivt studiemiljø med tilstrækkeligt mange uddannelser. Det er Sønderborg eller ingenting i Sønderjylland. 7

8 Med vigende ungdomsårgange og nettofraflytning fra yderområderne skal et område som Sønderjylland have en klar strategi for rekruttering af nye studerende til uddannelsesinstitutionerne. Her er det en afgørende forudsætning, at de studerende kan tilbydes et velfungerende og diversificeret campusmiljø og en by, der kan og vil brande sig selv som en attraktiv studieby. Et element heri kunne være at udvikle arealerne omkring Alssund til et sammenhængende campusmiljø, der er attraktivt og synligt og kan markedsføres for potentielle studerende nationalt og internationalt. Konklusion 1 En udflytning af sygeplejeuddannelsen fra Sønderborg til Aabenraa vil kunne forårsage, at Sønderjylland på længere sigt mister sit eneste uddannelsescentrum til stor skade for hele Sønderjylland og for balancen i Region Syddanmark. En samling af UC Syddanmarks uddannelser i Sønderborg vil derimod kunne styrke uddannelsesmiljøet generelt og sikre et attraktivt studiemiljø med en broget skare af uddannelsessøgende. Allerede i dag har byen et godt ry som SDU s internationale campus med mange internationale studerende. Dette kan med fordel udbygges og styrkes gennem opbygning af nye uddannelser, udvikling og versionering af nye uddannelser og en styrkelse af UC Syddanmarks uddannelsesportefølje i byen gennem en samling af uddannelserne i Sønderborg, der kan trække endnu flere til. En sådan vision har realistisk mulighed for at blive til virkelighed i Sønderborg. Men den kan ikke blive til virkelighed i Aabenraa. Derfor bør det være i hele regionens interesse at satse på uddannelsesmiljøet i Sønderborg og skabe et nyt og kraftigt uddannelsescentrum i det sønderjyske. Fastholdelsen af sygeplejerskeuddannelsen er det første nødvendige skridt i denne retning. Afsnit 2: Ministeriets krav og visioner for fremtidens professionsbachelorer Dialog-invitationen fra UC Syddanmark fremhæver, som nævnt, en række ministerielle krav til udbydere af videregående uddannelser. Invitationens gennemgang af disse krav er imidlertid ganske overfladisk, så Sønderborg Byråd har taget et nærmere blik på de ministerielle retningslinjer for at undersøge, præcis hvilke krav der er tale om, og hvordan de to løsninger for sygeplejerskeuddannelsen lever op til dem. Af ministeriets lovtekster og publikationer fremgår det klart, at udbyderne af professionsbacheloruddannelserne fremover ikke blot skal udbyde uddannelser, som imødekommer behovet for arbejdskraft i både den offentlige såvel som den private sektor. Udbyderne af professionsbachelorer har ifølge bekendtgørelsen af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser også til opgave at forberede og kvalificere sine studerende til relevant videreuddannelse 1. I bekendtgørelsen af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser uddybes dette krav. Her fremgår det blandt andet, at udbyderne af professionsbachelorer også har et ansvar for at 1 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3, stk. 2. 8

9 udvikle efter- og videreuddannelsestilbud til de studerende 2. I 5 stk. 2 af bekendtgørelsen står der således, at Professionshøjskolerne og universiteterne skal samarbejde strategisk og konkret. I det politiske arbejde med at sikre større kvalitet i uddannelsessystemet har regeringen derudover udarbejdet den såkaldte Sammenhængsredegørelsen. Her er et særligt fokus på den fleksibilitet og sammenhæng, som et bedre samarbejde mellem professionsbachelor-uddannelserne og de akademiske uddannelser kan skabe. Det er væsentligt, fordi studerende fra professionsbachelorer og tilsvarende uddannelsesniveau (undtagen universitetsbachelor) er den største gruppe af studerende, der læser videre på master, diplom og videregående voksenuddannelser. I studieåret 09/10 udgjorde denne gruppe hele 43 procent af alle elever på disse uddannelser 3. Af sammenhængsredegørelsen fremgår det ydermere, at: Det er en målsætning at give de studerende mere fleksible muligheder på langs og på tværs af de forskellige videregående uddannelser. Den enkelte skal kunne opbygge og videreudvikle sine kompetencer gennem hele livet, særligt med henblik på faglig opkvalificering og opnåelse af et højere kompetenceniveau. Det er et problem, at mobiliteten mellem de videregående uddannelsesinstitutioner er forholdsvis lille, særligt for professionsbachelorer som kan være nødt til at supplere for at få adgang til kandidatuddannelserne. Her skal skabes bedre sammenhæng, blandt andet ved at øge samarbejdet mellem de forskellige institutioner omkring overgangsforløb. Uddannelser i respekt for den faglige progression skal kunne sammensættes bredere og give anledning til flere forskellige kompetenceprofiler. De studerende skal i højere grad kunne sammensætte deres kompetenceprofil individuelt og specialisere sig. De studerende skal have mulighed for at kombinere deres uddannelse med elementer fra andre uddannelser og andre institutioner. Institutionerne bør i samarbejde blive bedre til at udnytte hinandens vidensgrundlag og styrkepositioner på tværs af sektorerne Innovation og entreprenørskab skal integreres på alle videregående uddannelser. Som det fremgår klart af ovenstående gennemgang, har ministeriet et særligt fokus på tvær- og flerfaglighed, fleksibilitet og muligheder på tværs af uddannelsesinstitutioner og -miljøer. Der er et særligt fokus på muligheder for videreuddannelse, herunder muligheder for at supplere professionsbachelorer med kandidatgrader. Dette fokus understreger sammen med det stigende fokus på forskning og udvikling - betydningen af en kraftigere tilknytning mellem professionsbacheloruddannelserne og universiteterne. Dermed peger ministeriets retningslinjer for fremtidens professionsbachelorer klart på en løsning, der lægger op til et tættere samarbejde mellem UC Syddanmark og SDU. Dette samarbejde er netop en af styrkerne ved løsningen i Sønderborg. Af UC Syddanmarks dialog-invitation fremgår det imidlertid, at en uddannelse i Aabenraa vil leve op til flere af de ministerielle krav end løsningen i Sønderborg, blandt andet med henvisning til den tværfaglige synergi mellem tre professionsbachelorer samt tilknytningen til aftagerfeltet med det nye sygehus i Aabenraa som belæg. Dette er en besynderlig konstatering. Sandheden er, at 2 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser Sammenhængsredegørelsen 2012, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, s

10 Sønderborg klart overgår Aabenraa på både tværfaglige muligheder og tilknytningen til aftagerfeltet, hvilket vil blive dokumenteret i de følgende afsnit. Overordnet set er det dog værd at notere sig, at der lader til at forekomme enkelte, men dog ganske afgørende misfortolkninger i UC Syddanmarks omskrivning af ministeriets krav til de videregående uddannelser. Som grundlag for en oplyst debat gør Sønderborg Byråd derfor opmærksom på følgende: 1. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet et krav til geografisk optimal placering i dækningsområdet. Ministeriets ønsker eller krav til placeringen af uddannelsesinstitutioner angår imidlertid ikke den geografiske beliggenhed i særlig grad, men fokuserer i langt større grad på samspillet mellem andre uddannelsesinstitutioner og tilknytningen til jobmarkedet. 2. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet øget udbud af tværfaglige studieelementer i uddannelserne. Dette er et vigtigt indsatsområde for ministeriet, som i særdeleshed fremhæver fleksibilitet på tværs og langs af forskellige uddannelser, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst uddannelsesniveauer med særlig vægt på overgangen fra professionsbachelorer til kandidatuddannelser. 3. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet krav om, at uddannelsesinstitutionerne tiltrækker flere studerende fordi 40 procent skal have en kort eller mellemlang uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne pålægges ikke direkte at leve op til disse krav, men ministeriet betoner uddannelsesinstitutionernes ansvar for at fastholde de studerende ved at tilbyde mere fleksible og individuelle studieforløb samt bedre muligheder for at kombinere uddannelser og merit på tværs af forskellige forløb. 4. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet, at uddannelserne skal understøttes af forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samarbejde med aftagerfeltet. Hvad angår forskning og teknologi, innovation og andre udviklingsaktiviteter gør ministeriet det klart, at disse elementer fremover skal være en fast del af alle videregående uddannelser. Her findes dog ingen definition af aftagerfeltet, som må forstås i bredest mulige forstand. Ministeriets krav er altså ikke til at tage fejl af; Fremtidens uddannelser skal styrkes gennem bedre muligheder for at kombinere forskellige fag og fagområder og særligt gennem øgede muligheder for videreuddannelse og innovation. For professionsbachelorer betyder det først og fremmest bedre muligheder for at videreuddanne sig til kandidatniveau og indgå i et studiemiljø med andre fagområder og uddannelsesniveauer. Her er det helt oplagt i modsætning til konklusionerne i invitationen fra UC Syddanmark - at Sønderborg er bedst rustet til at imødekomme de ministerielle krav. 10

11 Konklusion 2 Som ovenstående gennemgang gør rede for, angår de ministerielle krav særligt fleksibilitet i uddannelsen, tvær- og flerfaglig synergi samt øget tilknytning til innovation og forskning. Sønderborg kan som den eneste by i Sønderjylland leve op til disse krav. Sønderborg har de bedste muligheder for at overføre og videreuddanne de unge til kandidatniveau. Sønderborg har det bedste forskningsmiljø med et særligt fokus på innovation. Og Sønderborg har det bedste potentiale for tværfaglig synergi mellem sygepleje og andre fagområder som teknologi, administration, økonomi, kommunikation, software og en lang række andre sundheds-relaterede områder, hvor Sønderborg allerede uddanner højt kvalificerede specialister. Afsnit 3: Tværfaglige gevinster Som det er dokumenteret i Afsnit 2, er det ministeriets og politikernes klare fokus, at professionsbachelor-uddannelser skal sikre tværfaglige gevinster især med henblik på at skabe sammenhæng mellem faget, udviklingsbaseret viden og erhvervsfunktioner ( 3 stk. 1 og 2), passende efter- og videreuddannelsestilbud ( 4), et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer ( 4 stk. 4) og skabe nationalt og internationalt samarbejde om videns- og kompetenceudvikling ( 5) 4. Det er med andre ord af stor betydning, at uddannelsen fremover kan samarbejde konstruktivt og visionært med andre relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som professionshøjskolernes uddannelser retter sig mod. Som det allerede er slået fast, er Sønderborg reelt det eneste valg, når det gælder samarbejdet om master- og kandidatuddannelser, innovativt og forskningsbaseret erhvervsliv, passende efter- og videreuddannelsestilbud, et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer samt samarbejdet med universiteterne. På denne baggrund må det mildest talt undre, at dialog-invitationen fra UC Syddanmark kortfattet og uargumenteret slår fast, at tværfagligheden har bedre vilkår i Aabenraa. Det er en alvorlig fejlslutning, og man må undre sig over, hvordan UC Syddanmark kan komme til en så forkert konklusion. I dialog-invitationen fra UC Syddanmark fremgår det således blandt andet, at: løsningen ved Alsion vil medføre et naboskab med en række uddannelser inden for bachelor, diplom og kandidatuddannelser og medføre stor flerfaglighed. Men herefter anføres det, at mulighederne for at etablere tværfaglige aktiviteter mellem sygeplejerskeuddannelsen og øvrige uddannelser er mere beskedne. Mere beskedne end hvad, og hvad denne antagelse udspringer af, anføres ikke. Der er selvsagt oplagte tværfaglige muligheder i at kombinere sygepleje med andre uddannelsesmæssige 4 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser samt Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. 11

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo. Erhvervsakademier Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s forslag til Erhvervsakademier, oktober 2000 Hvorfor

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Uddannelsespolitik 2 Att.: Kontorchef Jette Søgren Nielsen Bredgade 43 1260 København K Degnevej

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (Fra 1. august 2006)

Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (Fra 1. august 2006) Vi opfatter os selv som et innoversitet, som er et ligeværdigt samspil mellem videregående uddannelser, anvendelsesorienteret forskning og -udvikling samt erhvervsfremme 1 Handels- og IngeniørHøjskolen

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere