Dialogsvar til UC Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogsvar til UC Syddanmark"

Transkript

1 SØNDERBORG BYRÅD Dialogsvar til UC Syddanmark Vedr. den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg Byråd

2 Indhold Indledning... 3 Afsnit 1: Sønderborg som international uddannelsesby en vision... 5 Konklusion Afsnit 2: Ministeriets krav og visioner for fremtidens professionsbachelorer... 8 Konklusion Afsnit 3: Tværfaglige gevinster Konklusion Afsnit 4: Samspil med forskning, udvikling og innovation Konklusion Afsnit 5: Uddannelsens rekrutteringspotentiale Konklusion Afsnit 6: Kontakten til aftagerfeltet og nærheden til det nye supersygehus i Aabenraa Konklusion Afsnit 7: De økonomiske rammer Sønderborgs tilbud Konklusion Afsnit 8: Samlet konklusion Afslutning

3 Dialogsvar til UC Syddanmarks bestyrelse angående den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen Indledning Dette dialog-svar er Sønderborg Byråds svar til brevet Dialog og transparens i forhold til fremtidig placering af sygeplejerskeuddannelsen af 17. januar Brevet er udsendt til en række interessenter af UC Syddanmark med det formål at sikre et oplyst grundlag for UC Syddanmarks bestyrelses beslutning om den fremtidige mest optimale placering af sygeplejerskeuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen udbydes i dag i Sønderborg, men grundet utidssvarende forhold på det nuværende campus skal uddannelsen i fremtiden finde sted i nye lokaler. I brevet oplister UC Syddanmark to mulige placeringer, som bestyrelsen ønsker at arbejde videre med på baggrund af de svar og reaktioner, som interessenterne byder ind med. Den ene er, at uddannelsen flyttes til Aabenraa, hvor den teoretisk set vil komme til at dele campus med to andre professionsbacheloruddannelser. Den anden mulighed er, at uddannelsen flyttes til Alsion i Sønderborg, hvor den vil dele campus med en række videregående uddannelser under SDU. I det åbne brev redegør UC Syddanmark for en række forhold og kriterier, som er afgørende for UC Syddanmarks beslutning om uddannelsens fremtidige placering. I alt seks hovedtemaer gør sig her gældende i spørgsmålet om uddannelsens fremtidige placering, og de væsentligste krav og kriterier i brevet kan dækkes ind under følgende punkter: Ministeriets krav og visioner for fremtidens professionsbachelorer. Tvær- og flerfaglige gevinster, herunder efter/videreuddannelsesmuligheder og bedre sammenhæng i uddannelsesforløbene. Samspil med forskning, udvikling og innovation, herunder potentialet for et samspil med det velfærdsteknologiske område. Rekrutteringspotentiale, herunder uddannelsens evne til at tiltrække og fastholde studerende fra hele regionen. Faglig og praktisk tilknytning til områdets aftagerfelt, herunder samspillet med det nye sygehus i Aabenraa. Økonomi, herunder særligt etablerings- og driftsomkostninger ved nye faciliteter. Det er Sønderborg Byråds klare opfattelse, at placeringen ved Alsion i Sønderborg både er den økonomisk mest fordelagtige løsning for UC Syddanmark og for hele Region Syddanmark, og samtidig er den løsning, som samlet set lever klart bedst op til disse krav og kriterier, hvorfor uddannelsen naturligt bør placeres her. 3

4 I det følgende vil dette dialog-svar indeholde en detaljeret redegørelse for denne konklusion for hvert enkelt af de seks beskrevne punkter. Undervejs vil byrådet tilbagevise og præcisere en række fejlagtige antagelser og påstande omkring de to løsningers evner til at leve op til disse krav og kriterier antagelser og påstande som beklageligvis forekommer i UC Syddanmarks dialog-invitation, og som i et vist omfang er blevet gentaget af lokale medier. Inden disse konklusioner underbygges er det imidlertid Sønderborg Byråd magtpåliggende at gøre opmærksom på en helt anden og afgørende problemstilling omkring den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen. Det er Sønderborg Byråds opfattelse og dette støttes af en lang række eksperter - at udgangspunktet for UC Syddanmarks beslutning om sygeplejerskeuddannelsens fremtidige placering hverken må eller kan ses som en isoleret beslutning. Sønderjylland står i forvejen svagt i kampen for at fastholde og udvikle uddannelsescentre. Region Syddanmark tilbyder reelt kun fire egentlige uddannelsescentre med en bred palet af uddannelser og en kritisk masse af studerende, nemlig Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Dette er en fornuftig fordeling set i forhold til regionens geografi og demografi, men der er ingen tvivl om, at Esbjerg og Sønderborg er de svageste uddannelsescentre i denne gruppe. Det er problematisk, for Sønderborg er samtidig det eneste uddannelsescenter i det egentlige Sønderjylland. I disse centraliseringstider er det ikke naturgivent, at et uddannelsescenter, som det vi nyder godt af i Sønderborg, kan fastholdes. Det vil kræve vækst, flere udannelser og støtte fra hele Sønderjylland, ja fra hele regionen, i årene fremover. Sagt med andre ord vil en svækkelse af uddannelsescenteret i Sønderborg ikke kun blive et problem for Sønderborg Kommune. Det kan blive et problem for alle kommuner i Sønderjylland, som nyder godt af de effekter, som et sønderjysk uddannelsescentrum har for landsdelen. En af de største udfordringer, som hele det sønderjyske område bliver konfronteret med i disse år, er at fastholde vores unge og tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Derfor skal vi værne om vores uddannelsescenter. Det gør vi ikke ved at smøre de tilbageværende uddannelser tyndt ud over Sønderjylland. Det forudsigelige resultat af en sådan kannibaliseringsstrategi er, at vi alle bliver spist i den sidste ende. I stedet foreslår Sønderborg Byråd, at de sønderjyske kommuner går sammen om at skabe et stærkt tværfagligt uddannelsescenter i Alsion mellem professionsbacheloruddannelserne og universitetsuddannelserne til fordel for ikke kun Sønderborg men hele Region Syddanmark, som derved kan fastholde fire uddannelsescentre. Betragter man problemstilling i dette perspektiv, er placeringen af sygeplejerskeuddannelsen en lakmusprøve for Sønderjyllands mulighed for at fastholde sin status som en landsdel, der også i fremtiden har stærke videregående uddannelsestilbud. Samtidig giver denne vision anledning til at tænke placeringen af sygeplejerskeuddannelsen ind i UC Syddanmarks nuværende campusstrategi, som den kommer til udtryk ved sammenlægningen med SDU i Esbjerg. Således kan også socialrådgiveruddannelse og pædagoguddannelse som i dag ligger isolerede i Aabenraa med fordel flyttes til Sønderborg og på denne måde sikre et stærkt sønderjysk uddannelsescentrum med alle de synergieffekter, som også findes i Esbjerg. Sønderborg Byråd vil i så fald stille disse faciliteter til rådighed for UC Syddanmark til en attraktiv pris. Denne problemstilling finder ikke plads i UC Syddanmarks dialog-invitation, men det er ikke desto mindre Sønderborg Byråds betragtning, at netop dette kriterium bør være på toppen af listen over hensyn, der bør tages, når den endelige beslutning træffes. Særligt når man påtænker den store betoning af synergi og dynamiske effekter de forskellige uddannelser imellem, som dialoginvitationen fra UC Syddanmark trods alt lægger vægt på. 4

5 De følgende sider vil ikke efterlade nogen i tvivl om, at alle faktuelle forhold og kriterier også isoleret set - taler for, at sygeplejerskeuddannelsen skal forblive i Sønderborg. Lad os derfor indledningsvis slå fast, at både de studiemæssige, de faglige og de praktiske forhold taler til fordel for en placering i Sønderborg, og at denne løsning også entydigt og markant er den bedste med tanke på samtidens fremtidige behov for arbejdskraft, kompetencer og udvikling inden for moderne sygepleje. Økonomisk vil en placering i Sønderborg også være langt mere fordelagtig end i Aabenraa. Alene på huslejen vil UC Syddanmark spare mellem 26 og 37 procent, hertil kommer en korrektion af en række åbenlyse fejl i UC Syddanmarks beregninger, der vil blive dokumenteret nedenfor. En korrektion, der vil gøre placeringen i Sønderborg yderligere økonomisk attraktiv for UC Syddanmark. Det ændrer dog ikke på, at Region Syddanmark såvel som alle sønderjyske kommuner skal gøre sig klart, at placeringen af sygeplejerskeuddannelsen handler om andet og mere end blot fremtidens sygeplejerskestuderende. Den handler om fastholdelsen af et uddannelsescenter i Sønderjylland med uddannelser på universitetsniveau og den synergi med oplandet, som er et vigtigt privilegium, og som vi sammen skal kæmpe for at fastholde af hensyn til hele landsdelen. Inden Sønderborg Byråd dokumenterer fordelene ved løsningen i Alsion for hvert af de seks hovedkriterier, præsenteres derfor en samlet vision for Sønderborg som fremtidens sønderjyske uddannelsescentrum samt sygeplejerskeuddannelsens rolle heri. Afsnit 1: Sønderborg som international uddannelsesby en vision I dag er Sønderborg den eneste uddannelsesby i Sønderjylland, der kan tilbyde hele paletten af uddannelser: Fra gymnasiale uddannelser til kandidatuddannelser samt alt derimellem. Sønderborg er som sådan den eneste by, der har et egentligt omfattende og afvekslende studiemiljø på linje med landets største uddannelsesbyer. Derfor har Sønderborg Byråd fulgt UC Syddanmarks Campus strategi med stor interesse. Strategien om et tættere samarbejde mellem UC Syddanmark og Syddansk Universitet med fælles Campus i Esbjerg ligger helt i tråd med den vision, som Sønderborg Byråd her præsenterer for Sønderborg, hvor der kan skabes et stærkt tværfagligt uddannelsescenter i Alsion mellem professionsbacheloruddannelserne og universitetsuddannelserne til fordel for ikke kun Sønderborg men hele Region Syddanmark, som derved kan fastholde fire uddannelsescentre. Dette betyder først og fremmest, at også socialrådgiver- og pædagoguddannelsen som i dag ligger isolerede i Aabenraa med fordel kan flyttes til Sønderborg, og på denne måde sikre et stærkt sønderjysk uddannelsescentrum med alle de synergieffekter, som også findes i Esbjerg. Derfor vil det naturlige skridt for UC Syddanmark, hvis man vil følge sin egen campusstrategi, være at flytte så mange uddannelser til Sønderborg som muligt, som for eksempel Socialrådgiver- og Pædagoguddannelsen, der i dag ligger isoleret i Aabenraa. Sønderborg Byråd vil stille disse faciliteter til rådighed for UC Syddanmark til en attraktiv pris. 5

6 Sønderborg huser i dag en række markante uddannelsesinstitutioner, der markerer byen som det absolutte uddannelsesmæssige centrum i Sønderjylland. Således har SDU et betydeligt campus i byen med stærke tekniske forsknings- og studiemiljøer, specielt indenfor ingeniørvidenskaberne. Campus er desuden hjemsted for universitetets grænseoverskridende uddannelser og udbyder en række samfundsvidenskabelige uddannelser med fokus på almen erhvervsøkonomi og europastudier. De humanistiske miljøer er i færd med at udvikle et østasiatisk områdestudie for på denne måde at styrke de nuværende aktiviteter med flere, og universitetet flyttede for nylig det daværende Grænseforskningsinstitut fra Aabenraa til Sønderborg for at sikre en sammenhæng til de øvrige forskningsmiljøer i regionen. Foruden SDU udbyder Erhvervsakademi SydVest en række erhvervsakademiuddannelser i Sønderborg, og det er et udbud, som fremover kan styrkes og udvikles, blandt andet gennem tilføjelse af professionsbacheloruddannelser, som i dag alene udbydes i Esbjerg. Den store erhvervsskole EUC Syd i Sønderborg udbyder ligeledes en stor palet af uddannelser, hvor man med fordel kan arbejde med udviklingen af nye udbud. Og de videregående uddannelser suppleres naturligvis af flere gymnasier og VUC-kurser som ligger tæt ved uddannelsesmiljøet i Alsion, herunder Statsskolen, Alssund Gymnasium, Business College Syd, EUC Syd, VUC Syd og Idrætshøjskolen. Det bør i den sammenhæng anføres, at der i Sønderborg også udbydes den internationale studentereksamen, der kun udbydes i Sønderborg, Nyborg og i Kolding i den syddanske region. Endelig udbyder UC Syddanmark uddannelsen i sygepleje i Sønderborg. Byen er derudover det uddannelsesmæssige link til uddannelserne i Flensborg. Denne sammensætning af studiepladser, faciliteter og muligheder betyder, at Sønderborg byder på attraktive studieboliger, et godt bymiljø og muligheder for at opbygge et unikt campusmiljø, hvor mange studerende samles under samme tag. Der kan således ikke være tvivl om, at Sønderborg er det vigtigste uddannelsesmæssige knudepunkt i Sønderjylland, kendetegnet ved et velfungerende samarbejde imellem institutionerne, uddannelserne, politikerne og det lokale og regionale erhvervsliv. Det gør Sønderborg til en velfungerende base for uddannelser i den sydøstlige del af Jylland og et oplagt udgangspunkt for en videreudvikling af et sønderjysk videnscenter. Med afsæt i de allerede stærke uddannelsesmiljøer, byens etablerede brand som landsdelens primære uddannelsesby og det tætte samarbejde på tværs af institutioner inviterer Sønderborg Byråd derfor UC Syddanmark og andre relevante interessenter til at deltage i et målrettet arbejde for at formulere en vision 2020 for Sønderborg som hele Sønderjyllands fremtidige uddannelsescentrum. I forbindelse med overvejelserne om den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg anføres som nævnt en række kriterier, som bestyrelsen i UC Syddanmark vil lægge til grund. Særligt anføres flere argumenter for at re-allokere uddannelsen fra Sønderborg til Aabenraa under henvisning til synergieffekterne ved en sammenlægning af tre forskellige professionsbachelorer. Det er dog vanskeligt at se, at en sådan sammenlægning i sig selv vil kunne realisere synergieffekter af betydelig værdi. Tværtimod vil det give bedre mening at fokusere på de langt større synergieffekter ved udvikling af Sønderborg som central uddannelsesby i regionens sydvestlige dækningsområde. En position, som byen længe har haft og fortsat har. Når dette initiativ lægges på bordet her, skyldes det de gevinster, der uomtvisteligt findes ved at fokusere og samle uddannelsesmæssige tilbud gevinster, som både vil kunne mærkes på en enkelt uddannelse som sygeplejerskeuddannelsen, men som på et større plan også vil have en mærkbar effekt på hele regionens samlede uddannelsessektor og befolkningssammensætning. 6

7 Det skyldes først og fremmest, at de studerendes uddannelsesvalg er i dag i mindre grad præget af tilvalg af den enkelte uddannelse og i større grad præget af valg af by og studiemiljø. Dette er erfaringen på alle videregående uddannelsesinstitutioner og baggrunden for, at man i andre regioner arbejder bevidst med etablering af campusmiljøer, der tilbyder de studerende et levende og attraktivt studiemiljø, der kan tiltrække og fastholde studerende. Her er det afgørende at have en kritisk masse af studerende, som kan skabe et attraktivt studiemiljø og byliv for sig selv og hinanden. I en overvejelse om den fremtidige placering af videregående uddannelser i den syddanske region må dette forhold altså veje tungt, fordi tætheden af studerende og uddannelsesmuligheder er afgørende for regionens fortsatte evne til at tiltrække og fastholde de uddannelsessøgende i det hele taget til sygeplejerskeuddannelsen såvel som til alle andre uddannelser. Udviklingen for SDU er et godt eksempel på denne effekt. Efter fusionen med Handelshøjskole Syd og etableringen af den nye campus Alsion er Syddansk Universitetet regionens uddannelsesmæssige fyrtårn. Institutionen har stærke miljøer inden for særligt mekatronik, industriel design, erhvervsøkonomi og europæiske studier. Men selv i Sønderborg kan universitetsuddannelserne i fremtiden blive truet af tidens centraliseringstendenser. Især hvis grundlaget for et stærk og diversificeret uddannelsesmiljø får lov til at erodere. Universitetet planlægger i øjeblikket nye uddannelser i asiatiske studier og humanistisk informatik, men med et mindre samlet studiemiljø i Sønderborg vil rekrutteringspotentialet til disse uddannelser formentlig vurderes til at falde. Med en udflytning af studiepladser bliver det dermed vanskeligere at udvikle og fastholde de tilbageværende uddannelser og institutioner i denne del af regionen. I et worst case scenario kan en udflytning af uddannelsen i sygepleje reelt medvirke til at skabe et fattigere uddannelsesudbud i byen, hvilket vil vanskeliggøre arbejdet med at fastholde de eksisterende uddannelsestilbud og ikke mindst tiltrække nye. I sidste ende kan det betyde, at andre uddannelsesinstitutioner, herunder SDU, de facto vil komme til at afvikle sine aktiviteter i Sønderborg i de kommende år. Det vil være til stor skade for hele Sønderjylland og for Region Syddanmark, for der er evidens for, at der i dag ikke etableres nye uddannelsesinstitutioner regionalt. I stedet forekommer der alene udvikling af nye aktiviteter i regi af allerede eksisterende institutioner, som vokser sig større og stærkere på bekostning af decentrale institutioner. Netop derfor byder den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen også på væsentlige muligheder. En klar vision om en fortsat udvikling af Sønderborg som uddannelsesby kan skabe bedre muligheder for at udvikle nye uddannelser eller fagmoduler, både for sygeplejerskeuddannelsen og for andre uddannelser i byen, først og fremmest igennem et tæt samarbejde mellem universitet, professionshøjskolen og erhvervsakademiet. Hvis studerende i fremtiden skal kunne trækkes til området, er det med andre ord afgørende, at uddannelserne fremover lægges sammen og ikke flytter fra hinanden. Hvis Sønderborg og dermed Sønderjylland skal fastholde sin position som et attraktivt uddannelsescentrum, er der derfor brug for en vision, der samler og styrker byens tilbud og kvaliteter som studieby, og som formår at fastholde en kritisk masse af uddannelser og studerende, som kan skabe synergi på tværs af hele uddannelsesområdet. Det indebærer, at uddannelser i højere grad fastholdes og oprettes i Sønderborg. Hvis uddannelser i stedet flyttes ud, risikerer man, at fundamentet for et regulært uddannelsescentrum i regionen bliver udhulet, og at de eksisterende uddannelsesinstitutioner vil genoverveje deres engagement og tilstedeværelse i Sønderjylland til skade for alle. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er et sønderjysk alternativ til Sønderborg som uddannelsesby. Der er ganske simpelt ingen andre steder i Sønderjylland, hvor der er den kritiske masse af byliv, uddannelser og studerende, som der skal til for at etablere et attraktivt studiemiljø med tilstrækkeligt mange uddannelser. Det er Sønderborg eller ingenting i Sønderjylland. 7

8 Med vigende ungdomsårgange og nettofraflytning fra yderområderne skal et område som Sønderjylland have en klar strategi for rekruttering af nye studerende til uddannelsesinstitutionerne. Her er det en afgørende forudsætning, at de studerende kan tilbydes et velfungerende og diversificeret campusmiljø og en by, der kan og vil brande sig selv som en attraktiv studieby. Et element heri kunne være at udvikle arealerne omkring Alssund til et sammenhængende campusmiljø, der er attraktivt og synligt og kan markedsføres for potentielle studerende nationalt og internationalt. Konklusion 1 En udflytning af sygeplejeuddannelsen fra Sønderborg til Aabenraa vil kunne forårsage, at Sønderjylland på længere sigt mister sit eneste uddannelsescentrum til stor skade for hele Sønderjylland og for balancen i Region Syddanmark. En samling af UC Syddanmarks uddannelser i Sønderborg vil derimod kunne styrke uddannelsesmiljøet generelt og sikre et attraktivt studiemiljø med en broget skare af uddannelsessøgende. Allerede i dag har byen et godt ry som SDU s internationale campus med mange internationale studerende. Dette kan med fordel udbygges og styrkes gennem opbygning af nye uddannelser, udvikling og versionering af nye uddannelser og en styrkelse af UC Syddanmarks uddannelsesportefølje i byen gennem en samling af uddannelserne i Sønderborg, der kan trække endnu flere til. En sådan vision har realistisk mulighed for at blive til virkelighed i Sønderborg. Men den kan ikke blive til virkelighed i Aabenraa. Derfor bør det være i hele regionens interesse at satse på uddannelsesmiljøet i Sønderborg og skabe et nyt og kraftigt uddannelsescentrum i det sønderjyske. Fastholdelsen af sygeplejerskeuddannelsen er det første nødvendige skridt i denne retning. Afsnit 2: Ministeriets krav og visioner for fremtidens professionsbachelorer Dialog-invitationen fra UC Syddanmark fremhæver, som nævnt, en række ministerielle krav til udbydere af videregående uddannelser. Invitationens gennemgang af disse krav er imidlertid ganske overfladisk, så Sønderborg Byråd har taget et nærmere blik på de ministerielle retningslinjer for at undersøge, præcis hvilke krav der er tale om, og hvordan de to løsninger for sygeplejerskeuddannelsen lever op til dem. Af ministeriets lovtekster og publikationer fremgår det klart, at udbyderne af professionsbacheloruddannelserne fremover ikke blot skal udbyde uddannelser, som imødekommer behovet for arbejdskraft i både den offentlige såvel som den private sektor. Udbyderne af professionsbachelorer har ifølge bekendtgørelsen af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser også til opgave at forberede og kvalificere sine studerende til relevant videreuddannelse 1. I bekendtgørelsen af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser uddybes dette krav. Her fremgår det blandt andet, at udbyderne af professionsbachelorer også har et ansvar for at 1 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3, stk. 2. 8

9 udvikle efter- og videreuddannelsestilbud til de studerende 2. I 5 stk. 2 af bekendtgørelsen står der således, at Professionshøjskolerne og universiteterne skal samarbejde strategisk og konkret. I det politiske arbejde med at sikre større kvalitet i uddannelsessystemet har regeringen derudover udarbejdet den såkaldte Sammenhængsredegørelsen. Her er et særligt fokus på den fleksibilitet og sammenhæng, som et bedre samarbejde mellem professionsbachelor-uddannelserne og de akademiske uddannelser kan skabe. Det er væsentligt, fordi studerende fra professionsbachelorer og tilsvarende uddannelsesniveau (undtagen universitetsbachelor) er den største gruppe af studerende, der læser videre på master, diplom og videregående voksenuddannelser. I studieåret 09/10 udgjorde denne gruppe hele 43 procent af alle elever på disse uddannelser 3. Af sammenhængsredegørelsen fremgår det ydermere, at: Det er en målsætning at give de studerende mere fleksible muligheder på langs og på tværs af de forskellige videregående uddannelser. Den enkelte skal kunne opbygge og videreudvikle sine kompetencer gennem hele livet, særligt med henblik på faglig opkvalificering og opnåelse af et højere kompetenceniveau. Det er et problem, at mobiliteten mellem de videregående uddannelsesinstitutioner er forholdsvis lille, særligt for professionsbachelorer som kan være nødt til at supplere for at få adgang til kandidatuddannelserne. Her skal skabes bedre sammenhæng, blandt andet ved at øge samarbejdet mellem de forskellige institutioner omkring overgangsforløb. Uddannelser i respekt for den faglige progression skal kunne sammensættes bredere og give anledning til flere forskellige kompetenceprofiler. De studerende skal i højere grad kunne sammensætte deres kompetenceprofil individuelt og specialisere sig. De studerende skal have mulighed for at kombinere deres uddannelse med elementer fra andre uddannelser og andre institutioner. Institutionerne bør i samarbejde blive bedre til at udnytte hinandens vidensgrundlag og styrkepositioner på tværs af sektorerne Innovation og entreprenørskab skal integreres på alle videregående uddannelser. Som det fremgår klart af ovenstående gennemgang, har ministeriet et særligt fokus på tvær- og flerfaglighed, fleksibilitet og muligheder på tværs af uddannelsesinstitutioner og -miljøer. Der er et særligt fokus på muligheder for videreuddannelse, herunder muligheder for at supplere professionsbachelorer med kandidatgrader. Dette fokus understreger sammen med det stigende fokus på forskning og udvikling - betydningen af en kraftigere tilknytning mellem professionsbacheloruddannelserne og universiteterne. Dermed peger ministeriets retningslinjer for fremtidens professionsbachelorer klart på en løsning, der lægger op til et tættere samarbejde mellem UC Syddanmark og SDU. Dette samarbejde er netop en af styrkerne ved løsningen i Sønderborg. Af UC Syddanmarks dialog-invitation fremgår det imidlertid, at en uddannelse i Aabenraa vil leve op til flere af de ministerielle krav end løsningen i Sønderborg, blandt andet med henvisning til den tværfaglige synergi mellem tre professionsbachelorer samt tilknytningen til aftagerfeltet med det nye sygehus i Aabenraa som belæg. Dette er en besynderlig konstatering. Sandheden er, at 2 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser Sammenhængsredegørelsen 2012, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, s

10 Sønderborg klart overgår Aabenraa på både tværfaglige muligheder og tilknytningen til aftagerfeltet, hvilket vil blive dokumenteret i de følgende afsnit. Overordnet set er det dog værd at notere sig, at der lader til at forekomme enkelte, men dog ganske afgørende misfortolkninger i UC Syddanmarks omskrivning af ministeriets krav til de videregående uddannelser. Som grundlag for en oplyst debat gør Sønderborg Byråd derfor opmærksom på følgende: 1. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet et krav til geografisk optimal placering i dækningsområdet. Ministeriets ønsker eller krav til placeringen af uddannelsesinstitutioner angår imidlertid ikke den geografiske beliggenhed i særlig grad, men fokuserer i langt større grad på samspillet mellem andre uddannelsesinstitutioner og tilknytningen til jobmarkedet. 2. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet øget udbud af tværfaglige studieelementer i uddannelserne. Dette er et vigtigt indsatsområde for ministeriet, som i særdeleshed fremhæver fleksibilitet på tværs og langs af forskellige uddannelser, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst uddannelsesniveauer med særlig vægt på overgangen fra professionsbachelorer til kandidatuddannelser. 3. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet krav om, at uddannelsesinstitutionerne tiltrækker flere studerende fordi 40 procent skal have en kort eller mellemlang uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne pålægges ikke direkte at leve op til disse krav, men ministeriet betoner uddannelsesinstitutionernes ansvar for at fastholde de studerende ved at tilbyde mere fleksible og individuelle studieforløb samt bedre muligheder for at kombinere uddannelser og merit på tværs af forskellige forløb. 4. I dialog-invitationen fremhæves blandt andet, at uddannelserne skal understøttes af forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samarbejde med aftagerfeltet. Hvad angår forskning og teknologi, innovation og andre udviklingsaktiviteter gør ministeriet det klart, at disse elementer fremover skal være en fast del af alle videregående uddannelser. Her findes dog ingen definition af aftagerfeltet, som må forstås i bredest mulige forstand. Ministeriets krav er altså ikke til at tage fejl af; Fremtidens uddannelser skal styrkes gennem bedre muligheder for at kombinere forskellige fag og fagområder og særligt gennem øgede muligheder for videreuddannelse og innovation. For professionsbachelorer betyder det først og fremmest bedre muligheder for at videreuddanne sig til kandidatniveau og indgå i et studiemiljø med andre fagområder og uddannelsesniveauer. Her er det helt oplagt i modsætning til konklusionerne i invitationen fra UC Syddanmark - at Sønderborg er bedst rustet til at imødekomme de ministerielle krav. 10

11 Konklusion 2 Som ovenstående gennemgang gør rede for, angår de ministerielle krav særligt fleksibilitet i uddannelsen, tvær- og flerfaglig synergi samt øget tilknytning til innovation og forskning. Sønderborg kan som den eneste by i Sønderjylland leve op til disse krav. Sønderborg har de bedste muligheder for at overføre og videreuddanne de unge til kandidatniveau. Sønderborg har det bedste forskningsmiljø med et særligt fokus på innovation. Og Sønderborg har det bedste potentiale for tværfaglig synergi mellem sygepleje og andre fagområder som teknologi, administration, økonomi, kommunikation, software og en lang række andre sundheds-relaterede områder, hvor Sønderborg allerede uddanner højt kvalificerede specialister. Afsnit 3: Tværfaglige gevinster Som det er dokumenteret i Afsnit 2, er det ministeriets og politikernes klare fokus, at professionsbachelor-uddannelser skal sikre tværfaglige gevinster især med henblik på at skabe sammenhæng mellem faget, udviklingsbaseret viden og erhvervsfunktioner ( 3 stk. 1 og 2), passende efter- og videreuddannelsestilbud ( 4), et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer ( 4 stk. 4) og skabe nationalt og internationalt samarbejde om videns- og kompetenceudvikling ( 5) 4. Det er med andre ord af stor betydning, at uddannelsen fremover kan samarbejde konstruktivt og visionært med andre relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som professionshøjskolernes uddannelser retter sig mod. Som det allerede er slået fast, er Sønderborg reelt det eneste valg, når det gælder samarbejdet om master- og kandidatuddannelser, innovativt og forskningsbaseret erhvervsliv, passende efter- og videreuddannelsestilbud, et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer samt samarbejdet med universiteterne. På denne baggrund må det mildest talt undre, at dialog-invitationen fra UC Syddanmark kortfattet og uargumenteret slår fast, at tværfagligheden har bedre vilkår i Aabenraa. Det er en alvorlig fejlslutning, og man må undre sig over, hvordan UC Syddanmark kan komme til en så forkert konklusion. I dialog-invitationen fra UC Syddanmark fremgår det således blandt andet, at: løsningen ved Alsion vil medføre et naboskab med en række uddannelser inden for bachelor, diplom og kandidatuddannelser og medføre stor flerfaglighed. Men herefter anføres det, at mulighederne for at etablere tværfaglige aktiviteter mellem sygeplejerskeuddannelsen og øvrige uddannelser er mere beskedne. Mere beskedne end hvad, og hvad denne antagelse udspringer af, anføres ikke. Der er selvsagt oplagte tværfaglige muligheder i at kombinere sygepleje med andre uddannelsesmæssige 4 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser samt Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. 11

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Flexucation Denmark. Blændværk eller blue ocean? Side 7 Til kamp for konkurrencestaten. Side 26 Virksomheder bakker op om bachelorer

Flexucation Denmark. Blændværk eller blue ocean? Side 7 Til kamp for konkurrencestaten. Side 26 Virksomheder bakker op om bachelorer Flexucation Denmark Blændværk eller blue ocean? Side 7 Til kamp for konkurrencestaten Side 26 Virksomheder bakker op om bachelorer Side 30 Smid ikke penge i et defekt system! Indhold Leder 3 Vind eller

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE AALBORG KOMMUNE 23 Indhold Forord... 3 Plan- & Bæredygtighedsstrategiens rolle... 4 Et stærkt og ansvarligt Aalborg... 5 Vækst og forandring i erhvervslivet... 12 Byen

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Analysen tegner et billede af udfordringerne for videregående uddannelse på Bornholm.

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds

Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds Indhold Forord... 2 Én læreruddannelse, med plads til forskellighed... 2 Længde, placering og udbud... 3 Professionshøjskolerne... 3

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere