Referat bestyrelsesmøde Ejerforeningen Holsteinsgade Dette referat kan findes på ejendommens hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat bestyrelsesmøde Ejerforeningen Holsteinsgade 19-21. Dette referat kan findes på ejendommens hjemmeside: www.holsteinsgade19-21."

Transkript

1 Dette referat kan findes på ejendommens hjemmeside: Dato: 28. juni 2010 Sted: Referent: Næste møde: Hos Jytte i nr. 21, 2. th. Kirsten Tirsdag den 17. august kl. 19:00 hos Jens i 21, st. tv. Deltager: Jens Vadet Poulsen Kirsten Dohn Jytte Wolthers Morten Lind Jensen Kamilla Heden Henningsen Arne Fribo JVP KD JW MLJ KHH AF Afbud: Iben Eslykke IE Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet den 19. maj 2010 Referat og dagsorden blev godkendt. 2. Opfølgning på info-møde om vinduerne i sydfacaden Afklaring af bestyrelsens indstilling på baggrund af tilkendegivelserne fra info-møde 7/6. Beslutning om den videre procedure, herunder evt. ekstraordinær generalforsamling. Stillingtagen til bl.a. vinduestyper, priser, udbud og tilsyn. Ad - infomødet: Bestyrelsen var enig om at det var et godt infomøde, hvor 12 ejere deltog og yderligere 2 ejere havde ytret sig skriftligt og positivt for udskiftning af vinduerne før mødet. Bestyrelsen var ligeledes enig om, at der er stor opbakning til udskiftning af vinduer i gadefacaden. Den videre proces: Indtil videre har bestyrelsen alene arbejdet ud fra budgetoverslag, men da prisen er afgørende for de videre beslutninger, besluttede bestyrelsen at gå videre til næste fase og anmode Arkitektfirmaet Friborg og Lassen om at udarbejde et egentligt hoved- og detailprojekt inkl. udbudsmateriale med henblik på, at projektet udsendes i indbudt licitation blandt min. 3 og maks. 5 hovedentreprenørfirmaer.

2 Begrundelsen for valget af Friborg og Lassen er at dette arkitektfirma før har forestået større arbejder her på ejendommen (udskiftning af taget, med afledte opgaver). Firmaet er en aktør på renoveringsopgaver i København og er kendt for at levere solidt arbejde for bygherre. Der var ligeledes enighed om, at der alene skal udarbejdes et projekt på udskiftning af vinduer, altandøre og kældervinduer i 19, th., men med flere alternative vinduestyper, herunder almindelige trævinduer fx Bøjsø eller Jægersborg Vinduet og træ/alu vinduer fx Velfac. Projektet skal udover selve vinduesudskiftningen omfatte naturlige og nødvendige arbejder på gadefacaden, som kan udføres fra mobile platforme, som normalt anvendes, når der skiftes vinduer. Begrundelsen for denne beslutning er, at såvel bestyrelse som ejerne på den måde får konkretiseret udgifterne forud for afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Således fastlægges prisen for det enkelte medlem ved de respektive løsninger. Vejledende tidsplan fra udarbejdelse af projekt og til ekstraordinær generalforsamling:! Friborg og Lassen udarbejder projekt og udbudsmaterialet som forelægges for bestyrelsen til godkendelse ca. medio august.! Bestyrelsen gennemgår materialet og kommenter på det primo september.! Friborg og Lassen sender materialet i udbud og licitationen afholdes ca. 1. oktober. Bestyrelse og medlemmer inviteres til at overvære åbningen af tilbudsgivernes kuvert.! Friborg og Lassen udarbejder indstillingsbudget på baggrund af laveste tilbudspris - medio oktober.! Bestyrelsen arbejder videre med budgettet og udarbejder bilag til den ekstraordinære generalforsamling.! Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling inden jul. Vejledende tidsplan for næste fase, hvis projektet opnår flertal:! Medlemmer indbetaler bidraget til en dertil oprettet konto - januar 2011.! Når alle bidrag er modtaget indgås der en entreprisekontrakt med den udførende entreprenør - februar 2011.! Da vinduer ikke er en hyldevarer, og produktionstiden er på ca. 8 uger fra ordreafgivelse forventes igangsætning af projektet til maj KD kontakter Friborg og Lassen v/monique om indgåelse af en kontrakt på teknisk rådgivning samt drøftelse af projektets indhold, omfang og den næste fase. Bestyrelsen blev enig om, som på normal vis ved lignende opgaver, at indgå en kontakt med % afregning af teknisk rådgiver, hvilket betyder, at den teknisk rådgiver honoreres med en % sats i forhold til entreprenørudgifterne. Projektet udbydes i fast pris og tid i 1 år efter nærmere bestemmelser i udbudsreglerne, ligesom de bydende vedståelsesfrist forlænges til ½ år. Vedståelsesfrist betyder, at tilbudsgiveren vedstår sin tilbudspris i en forud defineret periode. I AB 92 (almindelige betingelser for arbejder og leverancer) er vedståelsesfristen fastsat til 20 arbejdsdage, dvs. efter disse 20 arbejdsdage skal entreprenøren ikke vedstå sin tilbudspris, men denne

3 bestemmelse kan fraviges, og det sker i udbudsbrevet, hvor man nærmere definerer under hvilket konditioner tilbuddet skal afgives. Bestyrelsen og medlemmerne er mere end velkomne til at komme med forslag til hvilke hovedentreprenører der skal indbydes til afgivelse af tilbud. Evt. forslag til tilbudsgivende hovedentreprenørfirmaer skal sendes til KD på , - mail: - frist for forslag meddeles senere. Bestyrelsen samt Friborg og Lassen beslutter, hvem der inviteres til at deltager i licitationen. Finansiering af projektet: Den samlede byggeudgift fordeles på medlemmer efter fordelingstal jf. vedtægterne. JVP oplyste, at hvis man vælger ét 10-årigt banklån på kr. ligger den månedlige ydelse på ca. 600,- kr. pr. måned, men at det kan gøres billigere ved et realkreditlån med en længere løbetid. 3. Opfølgning og status på opgaver! Instruks for arbejder der involverer varmecentralen - uændret.! Indkøb til gården. Forslag om anskaffelse af sandkasse v. KHH. Bestyrelsen gav KHH ok til at indkøbe en sandkasse indenfor en beløbsramme på kr. Placering af sandkassen sker under hensyntagen til børnenes velfærd og forældrenes nærhed.! Kælderrum v. JVP Den tidligere ejer af 19, st. th. har accepteret at rydde og rømme rummet. Det viser sig, at Hansen har ret til 2 kælderrum, en ret han har fået af den tidligere ejer i 1970, da loftrummet blev nyindrettet til tagboliger.! Den Franske Have seneste nyt v. JVP JVP kommentere på kommunens mødestrategi.! Udsugningsanlægget 19, th. v. JW Anlægget fungerer tilfredsstillende i opgang 19 bortset fra stuen og 1. sal til højre. Så noget tyder på, at der er noget galt mellem stuen og 2. sal. JW har ikke kunnet få kontakt med Jørgen på 1. sal, men forsøger igen.! Billeddokumentation forud for metrobyggeri v. MLJ Har været i dialog med Metroselskabet og konklusionen er, at risikoen for skader på vores ejendom er minimal, men at vi kan sikre os yderligere ved at billeddokumentere ejendommen forud for større byggerier, f. eks. før påbegyndelse af arbejdet, forventet i 2011/2012, samt før tunnelering, forventelig 2014/2015. Billeder af ejendommen kan tages af os selv og opbevares af os selv og skal tydeligt illustrere eventuelle eksisterende revner og skal være datomærket.! Miljøpunkt Østerbro v. KHH Har bestilt en energirådgiver til at gennemgå bygningen.

4 KD oplyste at der i brandskabet i kælderen findes tegninger af tagkonstruktionen, der blev efterisoleret i forbindelse med tagprojektet. AF oplyste er han gerne vil have besøg af energirådgiveren og høre om mulighederne.! Arbejdet med undersøgelse af tilbud på kabel TV, Internet og telefoni. MLJ har ud over det tilsendte materiale fra ComX undersøgt det øvrige marked for fællesløsninger for kabel TV, telefoni og internet. ComX henvendelse virker seriøs og attraktiv, og prismæssigt særdeles konkurrencedygtig med andre udbydere. Investeringen vil ligge på ca kr. afhængig hvilke kabler der findes i ejendommen. MLJ oplyste, at der er mulighed for helt individuelle og fleksible løsninger for den enkelte husstand og at der kun er 6 måneders bindingspligt for enkelte abonnenter. ComX har opfordret til at gennemgå ejendommen mhp. At give et konkret tilbud. Enighed om at gå videre. MLJ beder om et møde med ComX om mulighederne.! Rengøringsstandard er vi tilfredse? Bestyrelsen er ikke helt tilfreds, og der er aftalt et møde på torsdag hvor JVP og JW deltager.! Manglende retablering efter montering af postkasser. KD har rykket entreprenøren flere gange og følger op. 4. Budgetopfølgning JVP forventer at et nyt oplæg kan omdeles på mødet. JVP kontakter Administrationen og drøfter en budgetmodel, som har reference til kontorets konteringssystem. 5. Cykelparkering v. JW Der er problemer med de mange store ladcykler på gaden. KHH kontanter Miljøpunkt om gode ideer. 6. Forespørgsel fra ejer om udskiftning af vinduer i kælderetagen. Vinduerne til gården er ringe. JVP og KD tager en snak med Tina, så vi kan finde en for alle parter fornuftig løsning. JVP aftaler tidspunkt. 7. Fastsættelse af efterårets mødedatoer Næste bestyrelsesmøde er den 17. august kl Derefter møde den 20. september kl. 19:00 8. Eventuelt Regnvandsbrønde ved gadefacaden: KD oplyste, at det er konstateret, at der ved kraftig regnvejr stuer vand op fra brøndene, som tagnedløb er ført til, og at vandet løber bagom og ned langs kælderfundamentet. JVP kontakter Schönemann.

5 Dårligt naboskab og uheldigt adfærd: Det er kommet bestyrelsen for øre, at en lejer i ejendommen har forceret hegnet i gården og, i selskab med sine gæster, spillet fodbold i Den Franske Have, indtil de blev bortvist herfra. Vi kan konstatere, at hegnet har lidt skade herved, og vi kan være alvorligt bekymrede for, at vore forhandlingsmuligheder ift. en adgang til haven også har. JVP beder Administrationen om at fremsætte en skriftlig advarsel over for ejer, samt krav om betaling af foreningens udgifter til retablering af skade.

Bestyrelsesmøde i E/F Vibehjørnet

Bestyrelsesmøde i E/F Vibehjørnet Dato: 23. april 2013 Sted: Vibevej 47, 3. th Bestyrelsesmøde i E/F Vibehjørnet Deltagere: Regitze Galsgaard, Peter Andersen og Stine Christensen Dagsorden: 1. Referat fra Generalforsamling: Gennemgang

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Budgetgeneralforsamling

Budgetgeneralforsamling Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.net www.frugtvangen.dk Budgetgeneralforsamling År 2003, den 27. november kl. 20.00 afholdtes budgetgeneralforsamling i ANTENNEFOR-

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 14. okt. 2008 Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere