Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret"

Transkript

1 Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret En rapport om konsekvenserne af Danmarks mulige inkorporering af internationale menneskerettighedskonventioner og anerkendelse af klageadgang til menneskerettighedsorganer Jacob Mchangama i samarbejde med juridisk assistent Diana Sofia Manrique

2 Copyright: 2013, Jacob Mchangama Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til forfatteren. 1.udgave, 1.oplag Oktober 2013

3 Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret En rapport om konsekvenserne af Danmarks mulige inkorporering af internationale menneskerettighedskonventioner og anerkendelse af klageadgang til menneskerettighedsorganer Oktober 2013 Udarbejdet af chefjurist Jacob Mchangama i samarbejde med juridisk assistent Diana Sofia Manrique

4 Indholdsfortegnelse II. Introduktion 11 III. Sammenfatning De retlige konsekvenser af inkorporering Konventionerne 20 IV. Folkeretlige forpligtigelser og dansk ret Dansk dualisme og harmoniserende fortolkning Internationale menneskerettighedsinstrumenters status i dansk ret 28 V. FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder 33 Resumé Indledning ICCPR OPT Individuelle klagesager OPT2 afskaffelse af dødsstraf Konklusion 52 VI. FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 55 Resumé Indledning ICESCR Den valgfrie tillægsprotokol Konklusion 72 VII. FN s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination 75 Resumé Indledning ICERD Konklusion 91 VIII. FN s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder 95 Resumé Indledning CEDAW Valgfri Tillægsprotokol - Individuel klageadgang Konklusion 108 IX. FN s konvention om forbud mod tortur og anden nedværdigende, grusom eller umenneskelig behandling 111

5 Resumé Indledning CAT Valgfri tillægsprotokol til CAT Konklusion 127 X. FN s konvention om barnets rettigheder 131 Resumé Indledning CRC OPT OPT OPT Konklusion 150 XI. FN s konvention om handicappedes rettigheder 153 Resumé Indledning CRPD Den valgfrie tillægsprotokol individuelle klagesager Konklusion 168 XII. Tillægsprotokol 12 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 171 Resumé Indledning Tillægsprotokol Konklusion 180 XIII. Internationale menneskerettighedsinstrumenters status i andre skandinaviske lande Norge Sverige 185 XIV. Konklusion De retlige konsekvenser af inkorporering Konventionerne Styrkelse af eksisterende rettigheder under 195

6 Oversigt over figurer Figur 1 - Faktaboks: Begreber og forkortelser Figur 2 - Danmarks internationale menneskerettighedsforpligtelser Figur 3 - Oversigt over organisationer og konventioner Figur 4 - Faktaboks: Forskelle på inkorporering og ratificering Figur 5 - Faktaboks: Negative vs. positive forpligtelser Figur 6 - FN klagemuligheder efter individuel klageadgang Figur 7 - Individuel klageadgang Figur 8 - Klagens retsvirkning Figur 9 - Mulighed for at klage til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

7 FAKTABOKS: BEGREBER OG FORKORTELSER EMD ICCPR ICESCR ICERD CEDAW CAT CRC CRPD TP 12 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol FN s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder FN s konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder FN s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination FN s Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder FN s Konvention om forbud mod tortur og anden ned værdigende, grusom eller umenneskelig behandling FN s Konvention om barnets rettigheder FN s Konvention om handicappedes rettigheder Tillægsprotokol 12 til Figur 1 - Faktaboks: Begreber og forkortelser

8

9

10

11 II INTRODUKTION Med udgangspunkt i SRSF-regeringens regeringsgrundlag, fra oktober 2011, nedsatte regeringen den 20. december 2012 et udvalg om inkorporering mv. indenfor menneskerettighedsområdet (Udvalget 1 ). Af Kommissoriet for Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet, fremgår det bl.a., at Udvalget har til opgave at (i) overveje fordele og ulemper ved på nuværende tidspunkt at inkorporere flere menneskeretsinstrumenter i dansk lovgivning og (ii) vurdere, om en inkorporering vil føre til en bedre retsbeskyttelse for den enkelte borger 2. Udvalget skal komme med anbefalinger til, hvorvidt og i givet fald hvordan Danmark bør inkorporere flere menneskerettighedsinstrumenter i dansk ret, overveje samspillet mellem danske domstole og FN-komitéerne, vurdere om Danmark skal tilslutte sig den individuelle klageadgang til yderligere FN-komitéer samt ratificere den 12. tillægsprotokol til den Europæiske Menneskerettighedskonvention () om et generelt diskriminationsforbud. Udvalgets arbejde forventedes oprindeligt færdiggjort med afgivelse af en betænkning inden udgangen af september Nærværende redegørelse indeholder en gennemgang af de i kommissoriet nævnte instrumenter og praksis fra de relevante håndhævelsesorganer. Indledningsvist vil redegørelsen kort behandle betydningen af inkorporering og klageadgang med udgangspunkt i danske domstoles retspraksis vedrørende (der er inkorporeret) og de øvrige menneskerettighedskonventioner, som Danmark har ratificeret (men ikke inkorporeret i deres helhed). Derefter vil redegørelsen behandle hver af de relevante konventioner, der indgår i udvalgets kommissorium, samt praksis fra det relevante konventionsorgan og komme med en vurdering og anbefaling i forhold til behovet for inkorporering og (hvor relevant) anerkendelse af individuel klageadgang. Selvom inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret ikke medfører, at sådanne konventioner tillægges samme status som grundloven og derfor som udgangspunkt alene har samme status som øvrige almindelige love, må det (jf. nedenfor) antages, at inkorporering giver menneskerettighedskonventioner en øget gennemslagskraft. Denne øgede gennemslagskraft har i form af danske domstoles anvendelse af i praksis styrket beskyttelsen af en række fundamentale frihedsrettigheder på områder såsom beskyttelsen mod vilkårlige frihedsberøvelser og indgreb i ytringsfriheden. Da grundloven juridisk kun yder frihedsrettighederne en begrænset beskyttelse, har inkorporeringen af således haft en signifikant betydning. Men spørgsmålet er om en sådan øget gennemslagskraft er ønskelig i forhold til de øvrige konventioner og sagsområder, som disse dækker. 1 Kommissorium for Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet, tilgængelig her: justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/arbejdsomraader/ministeriet/kommissorium_menneskeret.pdf 2 Kommissoriets punkt 2. II Introduktion Side 11

12 Figur 2 - Danmarks internationale menneskerettighedsforpligtelser Redegørelsen vil have som grundpræmis, at grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincipper bør tillægges større vægt end rettigheder, der er formuleret som politiske programerklæringer, og hvis retlige indhold i overvejende grad er usikkert og vil skulle udfyldes via fortolkning uden særlige støttepunkter i ordlyd eller forarbejder i tilfælde af konkrete klagesager. Redegørelsen vil tillige lægge vægt på, at den traditionelle balance mellem lovgivende og dømmende magt, der er kendetegnende for dansk forfatningsret bibeholdes, så, spørgsmål om ressourceallokering og prioritering mellem forskellige og konkurrerende økonomiske og sociale politikker og hensyn i altovervejende grad fortsat varetages af lovgiver. Dette synspunkt har støtte i Betænkning 1220/1991 om Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret, der ligger til grund for inkorporeringen af. I betænkningen anføres det således, at Udvalget lægger imidlertid afgørende vægt på, at en inkorporering af konventionen ikke medfører en ændring i balancen mellem lovgivningsmagten og domstolene. Det skal fortsat være lovgivningsmagten, der har hovedansvaret for Danmarks opfyldelse af forpligtelserne efter konventionskomplekset, og som derfor løbende foretager den nødvendige tilpasning af lovgivningen under hensyn til konventionsorganernes praksis. II Introduktion Side 12

13 I betænkning 1407/2001 om inkorporering af menneskerettighedskonventioner, der indeholder den seneste vurdering af Danmarks menneskerettighedsforpligtelser hedder det, Konventioner, der overvejende indeholder vagt formulerede bestemmelser, herunder såkaldte programerklæringer, hvis udmøntning i reglen kræver mere eller mindre politiske valg mellem forskellige løsningsmuligheder, der bør foretages af Folketinget, kan efter dansk retstradition ikke anses for egnede til håndhævelse ved domstolene. 3 Samme betragtninger har tidligere højesteretspræsident Torben Melchior gjort gældende: Kompetencefordelingen mellem lovgiver og domstole for, at sikringen af økonomiske og sociale rettigheder i overvejende grad må ske som led i den politiske proces. De er jo typisk udtryk for en beslutning om ressourcefordeling. Beskyttelse af politiske og personlige grundrettigheder mod et flertals beslutninger kan domstolsprocessen derimod være egnet til at varetage, fordi den målestok, der skal anvendes, i højere grad er af traditionel retlig karakter. 4 Dette hensyn bør i endnu højere grad fastholdes i forhold til internationale juridiske og kvasi-juridiske organer, der ikke besidder den tilknytning og legitimitet i forhold til Danmark, som det er tilfældet for danske domstole, og som ofte anlægger en dynamisk fortolkningsstil, der ikke altid er forenelig med almindelige folkeretlige fortolkningsprincipper 5. Endvidere vil redegørelsen stille sig kritisk overfor duplikation af rettigheder, samt rettigheder der alene omfatter særlige grupper. Duplikation af rettigheder medfører en risiko for uklarhed, hvor eksempelvis ytringsfriheden er beskyttet i adskillige konventioner, snarere end i én central konvention. En handicappet 17-årig dansk pige med indvandrerbaggrund vil eksempelvis have sin ytringsfrihed beskyttet af, konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, FN s racediskriminationskonvention, FN s kvindekonvention, FN s børnekonvention og FN s handikapkonvention. Der er således risiko for, at en sådan duplikation, med forskelle i ordlyden og underlagt forskellige fortolknin ger af flere konventionsorganer mudrer snarere end styrker beskyttelsen af menneskerettigheder, ved at skabe uklarhed, inkonsistens og ved at vanskeliggøre en sammenhængende fortolkning på både det nationale og internationale niveau. Problemet med duplikation og overlap har da også været fremhævet af fremtrædende ansatte i FN s Højkommissariat for menneskerettigheder 6. 3 Betænkning 1407/2001 om inkorporering af menneskerettigheder, side Torben Melchior, U.2011B.43, Hvem bestemmer: Folketinget eller domstolene? Se også Rytter, Jens Elo, Grundrettigheder, 2000, s. 359f. 5 Jf. Artikel 31 og 32 i Wienerkonventionen om traktatretten 6 Hafner-Burton, Emily, Making human rights a reality, Princeton University Press 2013, side 107 II Introduktion Side 13

14 I tilfælde, hvor størstedelen eller de væsentligste rettigheder i en ikke-inkorporeret konvention allerede nyder beskyttelse i én inkorporeret konvention, vil redegørelsen derfor som udgangspunkt forholde sig kritisk til behovet for at inkorporere yderligere. En række af de menneskerettighedskonventioner, Danmark har ratificeret, udgør såkaldte specialkonventioner, der alene adresserer en bestemt gruppe såsom kvinder og handicappede. Dette selektive fokus er svært foreneligt med grundtanken om menneskerettighedernes universalitet, hvorefter alle mennesker nyder de samme grundlæggende rettigheder, uanset køn, race, alder mv., som fastsat i Verdenserklæringens artikel 1, der fastslår, at Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. Sådanne konventioner bør derfor som udgangspunkt alene have status som politiske hensigtserklæringer snarere end direkte retskilder i dansk ret. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at f.eks. kvinder, handicappede og børn allerede er beskyttet af de generelle menneskerettighedskonventioner, som og ICCPR, hvorfor specialkonventioner i høj grad bidrager til duplikering af rettigheder. Det er i den forbindelse også relevant at påpege, at de konventionsorganer, der har til opgave at håndhæve specialkonventionerne, har tendens til at tillægge hensynet til de særrettigheder, som deres ansvarsområde vedrører, afgørende vægt. Dette sker på bekostning af hensynet til øvrige og til tider modstridende menneskerettigheder, hvorfor den samlede praksis fra de forskellige håndhævelsesorganer ofte fremstår ujævn, fragmenteret og modstridende snarere end holistisk og sammenhængende. Fra et mere overordnet retspolitisk synspunkt bør spørgsmålet om inkorporering af menneskerettighedskonventioner også føre til en mere principiel debat om, hvorvidt der er en fare for rettighedsinflation, hvorefter vedtagelsen og inkorporeringen af flere og flere menneskerettigheder medfører en risiko for udvanding af selve menneskerettighedsbegrebet. Lægger man samtlige FN og Europarådets menneskerettighedskonventioner (inklusiv protokoller) sammen, er der 64 menneskerettighedsinstrumenter indeholdende 1377 bestemmelser (inklusiv tekniske og processuelle af slagsen). Hvis man lægger alle de konventioner og valgfrie tillægsprotokoller, som er behandlet i denne redegørelse sammen, er der tale om 459 bestemmelser (inklusiv processuelle og tekniske), som Danmark i givet fald skal inkorporere og gøre til en del af dansk ret. En sådan mere principiel debat vil i så fald skulle behandle, hvorvidt FN s officielle doktrin om alle menneskerettigheders udelelighed afspejler virkeligheden eller om der i praksis er afgørende forskel på visse typer og kategorier af rettigheder, og at visse rettigheder derfor bør tillægges større vægt og gennemslagskraft end andre. II Introduktion Side 14

15 Figur 3 - Oversigt over organisationer og konventioner I det omfang menneskerettigheder skal forstås som nogle helt fundamentale principper, der enten er absolutte (såsom forbuddet mod tortur) eller kun kan begrænses, såfremt der forligger stærke og saglige begrundelser, må menneskerettighedsbegrebet nødvendigvis være afgrænset og relativt præcist. I modsat fald risikerer man, at ordinære politiske, sociale og økonomiske emner skal løses ud fra en rettighedstilgang, snarere end via den almindelige politiske proces. Eller mere realistisk kan konsekvenserne heraf blive, at der breder sig en indifference og kynisme i forhold til selve menneskerettighedsbegrebet, og at det dermed bliver acceptabelt at se bort fra sådanne rettigheder, selv når det gælder emner som ytringsfrihed og retten til en retfærdig rettergang. Disse betragtninger skal også ses i lyset af nyere forskning, der viser, at der er ringe sammenhæng mellem ratificering af menneskerettighedskonventioner og menneskerettighedsefterlevelse, samt at udvidelsen af stadigt flere nye konventioner kan være kontraproduktivt i forhold til efterlevelse 7. 7 Emilie M. Hafner-Burton, Making Human Rights A Reality, 2013, Princeton University Press. II Introduktion Side 15

16

17 SAMMENFATNING

18

19 III SAMMENFATNING 1. DE RETLIGE KONSEKVENSER AF INKORPORERING Som følge af inkorporeringen af kan domstolene siges at være blevet tillagt en korrektionskompetence i forhold til konventionen således, at domstolene kan tilsidesætte en modstridende dansk lovbestemmelse, medmindre lovgiver har ønsket at fravige konventionsbeskyttelsen. Det må antages, at ikke-inkorporerede konventioner udgør en relevant retskilde i dansk ret, der anvendes af danske domstole, men at disse ikke kan tilsidesætte en dansk lovbestemmelse pga. konventionernes manglende inkorporering og dermed manglende direkte anvendelighed. Domstolene er villige til at vurdere, om dansk ret er i strid med ikke-inkorporerede konventioner, dog uden altid at foretage den samme intensive prøvelse som foretages i forhold til bestemmelserne i. Der må således antages, at der som udgangspunkt er afgørende forskel på den retlige status af inkorporerede og ikke-inkorporerede konventioner, om end lovgiver naturligvis kan vedtage en inkorporeringslov, der angiver, at domstolene skal være tilbageholdende ved fortolkningen af en inkorporeret konvention (eller visse af bestemmelserne heri) således, at forskellen mellem inkorporerede og ikke-inkorporerede konventioner mindskes. Det må under alle omstændigheder forudsættes, at anvendelsen af korrektionskompetencen forudsætter stærke holdepunkter for, at en given lovbestemmelse er i strid med (eller en anden inkorporeret konvention), og at kompetencen kun giver adgang til en snæver konstatering af konventionsstridighed i den konkrete sag. Korrektionskompetencen skal tillige udøves med respekt for den traditionelle retspolitiske balance, der eksisterer mellem den dømmende og lovgivende magt. I forhold til spørgsmålet om individuel klageadgang lægger redegørelsen til grund, at Danmark som det klare udgangspunkt vil følge konkrete afgørelser fra de respektive FN-komitéer uanset, at udtalelser fra disse ikke er formelt retligt bindende, hvilket da også har været tilfældet i en række konkrete sager 8. Hertil skal påpeges, at Danmark med den nye udviklingspolitiske strategi Retten til et bedre Liv har en målsætning om at systematisk inddrage FN s menneskerettighedskonventioner, standarder, normer og instrumenter [ ]. De skal være retningsgivende for vores politiske dialog [ ].. 8 Se betænkning 1407/2001 om inkorporering af internationalemenneskerettighedskonventioner, s Danmark valgte eksempelvis at følge komitéens afgørelse i Jonny Rubin Byahuranga mod Denmark, klagesag nr. 1222/2003, og undlod at udvise klageren til Uganda. Det samme var tilfældet i Mohamed El-Hichou mod Danmark, klagesag nr. klagesag nr. 1554/2007. Af praksis fra Torturkomitéen kan nævnes klagesag nr. 339/2008, Amini mod Danmark, CAT/ C/45/D/339/2008, hvor Flygtningenævnet genoptog sagen og meddelte klageren opholdstilladelse. III Sammenfatning Side 19

20 FAKTABOKS: FORSKELLE PÅ INKORPORERING OG RATIFICERING INKORPORERING Inkorporering betyder, at Folketinget vedtager en lov, der fastsætter, at en konven tion skal være en del af dansk ret. En konvention der er inkorporeret kan tilsidesætte en dansk lovbestemmelse, der klart strider mod konventionen med mindre lovgiver har ønsket at fravige konventionen. Inkorporerede konventioner har dog ikke grundlovskraft. RATIFIKATION Ratifikation betyder, at et land tiltræder/indgår en international aftale/konvention endeligt. En ratificeret konvention er folkeretligt juridisk bindende og et land forpligter sig herved til at indrette sin lovgivning og administrative praksis sådan at konventionens krav opfyldes. En ratificeret konvention er en relevant retskilde i dansk ret, der kan påberåbes for domstolene, men som ikke uden inkorporering kan tilsidesætte en dansk lovbestemmelse. Figur 4 - Faktaboks: Forskelle på inkorporering og ratificering 2. KONVENTIONERNE ICCPR FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) med tilhørende tillægsprotokoller er en konventionen af generel karakter, der indeholder relativt præcise og konkrete bestemmelser og forpligtelser for konventionsstaterne. ICCPR har sat et begrænset aftryk i dansk ret, og påberåbes oftest i sammenhæng med s bestemmelser, der allerede er inkorporeret i dansk ret og i vidt omfang indeholder samme type rettigheder som ICCPR. En inkorporering af ICCPR vil dermed medføre en duplikation af borgerlige og politiske frihedsrettigheder, som allerede i dag indgår som del af s bestemmelser, med risiko for øget uklarhed. Det forhold, at ICCPR indeholder et fritstående og dermed mere omfattende diskriminationsforbud end kan udlignes ved at ratificere og inkorporere TP 12. ICCPR bør således først og fremmest fungere som et udfyldende fortolkningshensyn, der kan understøtte de rettigheder, der er beskyttet i. I tilfælde af klar og utvetydig uoverensstemmelse mellem ICCPR og dansk ret vil der kunne tages højde herfor ved lovgivers tilpasning og omskrivning af relevante lovbestemmelser. Det kan på baggrund af ovenstående ikke anbefales at inkorporere ICCPR i dansk ret. III Sammenfatning Side 20

21 ICESCR FN s konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) indeholder i vidt omfang vage og upræcise rettigheder med karakter af programerklæringer uden klart retligt indhold. IC- ESCR Komitéen, som er det overvågende organ til ICESCR, anvender en endog særdeles aktivistisk fortolkningsstil og kritiserer eksempelvis ofte staternes fordelingspolitik. Dette gør det vanskeligt at overskue det nærmere indhold af konventionen og indebærer en risiko for, at den endelige afgørelse af væsentlige sociale, økonomiske og fordelingspolitiske spørgsmål vil blive overladt til et internationalt kvasi-juridisk organ, frem for hos den nationale lovgivningsmagt. Eksempelvis har Komitéen i henhold til Danmark udtrykt bekymring over nedsættelsen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år samt anbefalet, at Danmark øger niveauet for sociale ydelser til unge under 25, så det sikrer en tilstrækkelig levestandard. Det bemærkes endvidere, at diskrimination i henhold til rettighederne i ICESCR vil være omfattet af forbuddet mod diskrimination i ICCPR, ligesom s diskriminationsforbud vil dække økonomiske sociale og kulturelle rettigheder, såfremt Tillægsprotokol 12 til ratificeres og inkorporeres. I tilfælde af klar og utvetydig uoverens stemmelse mellem ICESCR og dansk ret vil der kunne tages højde herfor ved lovgivers tilpasning og omskrivning af relevante lovbestemmelser. En inkorporering af ICESCR eller en tiltrædelse af den valgfrie tillægsprotokol vil medføre både retstekniske og magtfordelingsmæssige problemer. Det kan på baggrund af ovenstående ikke anbefales at inkorporere ICESCR i dansk ret, eller at tiltræde den valgfrie tillægsprotokol om en individuel klageadgang til ICESCR. ICERD FN s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination FN s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (ICERD) indeholder begrænsede selvstændige rettigheder, og indebærer i vidt omfang et forbud mod forskelsbehandling pga. race i henhold til rettigheder omfattet af bl.a. ICCPR, og ICESCR. Disse konventioner, herunder den inkorporerede, indeholder dog allerede et forbud mod sådan forskelsbehandling, hvorfor inkorporering i vidt omfang vil medføre duplikation af rettigheder,. Endvidere indeholder ICERD forpligtelser, der medfører begrænsninger af grundlæggende frihedsrettigheder såsom foreningsfrihed og ytringsfrihed. Eksempelvis har FN s Racediskriminationskomité, i konkrete klagesager statueret, at Danmark har krænket ICERD på grund af anklagemyndighedens afgørelse om ikke at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens 266b (racismeparagraffen) i forhold til ledende danske politikere, ligesom Komitéen har anbefalet at forbyde racistiske foreninger uanset grundlovens beskyttelse af foreningsfriheden. I tilfælde af klar og utvetydig uoverensstemmelse mellem ICERD og dansk ret vil der kunne tages højde herfor ved lovgivers tilpasning og omskrivning af relevante lovbestemmelser. Det kan på baggrund af ovenstående ikke anbefales at inkorporere ICERD i dansk ret. III Sammenfatning Side 21

22 CEDAW FN s kvindekonvention FN s kvindekonvention (CEDAW) indeholder et omfattende diskriminationsforbud og fokuserer især på de rettigheder, som i medfør af ICESCR må anses som programerklæringer uden klart retligt indhold. Derudover er det væsentligt at bemærke at generelle konventioner såsom ICCPR, ICESCR og den allerede inkorporerede alle indeholder et forbud mod diskrimination på baggrund af køn. Det samme gør EU-retten, der er implementeret i dansk ret. Det er også relevant, at FN s Kvindekomité, må anses for at have anlagt en dynamisk fortolkning, der, når henses til de mange uklare bestemmelser i CEDAW, gør det vanskeligt at overskue det nærmere indhold af konventionen. Komitéen har i vidt omgang sat fokus på positiv særbehandling af kvinder og har eksempelvis anbefalet Danmark at indføre kønskvoter i dansk politik, hvilket må anses for værende betænkeligt og uforeneligt med demokratiske principper. I tilfælde af klar og utvetydig uoverensstemmelse mellem CEDAW og dansk ret vil der kunne tages højde herfor ved lovgivers tilpasning og omskrivning af relevante lovbestemmelser. Det kan på baggrund af ovenstående ikke anbefales at inkorporere CEDAW i dansk ret. CAT FN s Torturkonvention FN s Torturkonvention (CAT), indeholder bestemmelser af direkte og præcis karakter, samt en definition af begrebet tortur. Forbuddet mod tortur må anses for at udgøre et af de mest fundamentale principper i den internationale menneskeret med status af Jus Cogens. Endvidere indeholder CATs øvrige bestemmelser og processuelle forpligtelser der understøtter og gør forbuddet mod tortur mere effektivt, og som ikke findes i øvrige konventioner. I en eventuel inkorporeringslov bør det gøres klart, at Torturkomitéens fortolkningsbidrag, konklusioner og udtalelser, herunder i konkrete klagesager mod Danmark, ikke er juridisk bindende, hvorfor der ikke er samme forpligtigelse til at efterkomme disse eller fortolke dansk ret i overensstemmelse med Komitéens konklusioner, som det er tilfældet med den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det bør også understreges, at der skal anlægges en fast fortolkning af torturdefinitionen, således at handlinger, der traditionelt set kan høre ind under den almindelige straffelovgivning ikke kan udvides til også at være tortur. Det kan på den baggrund anbefales at inkorporere CAT. III Sammenfatning Side 22

23 CRC FN s Børnekonvention FN s Børnekonvention (CRC) indeholder både borgerlige og politiske rettigheder, såvel som økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, samt særlige rettigheder for børn, hvoraf flere allerede er afspejlet i dansk ret. En række af rettighederne i CRC har karakter af vage og upræcise programerklæringer uden klart retligt indhold. FN s Børnekomité, der er det overvågende organ til CRC, har anlagt en dynamisk fortolkning og kritiserer ofte konventionsstaterne for deres fordeling af velfærdsydelser og andre økonomiske prioriteringer. Eksempelvis er Danmark blevet kritiseret for sin måde at allokere ressourcer på efter strukturreformen i 2007, hvorefter det nu er op til kommunerne at bestemme fordelingen af sociale ydelser mv. Såfremt CRC inkorporeres og klageadgang til Børnekomitén anerkendes indebærer det en risiko for, at sådanne fordelingspolitiske og økonomiske spørgsmål vil kunne blive afgjort af domstolene eller komitéen fremfor af folkevalgte politikere. I tilfælde af klar og utvetydig uoverensstemmelse mellem CRC og dansk ret vil der kunne tages højde herfor ved lovgivers tilpasning og omskrivning af relevante lovbestemmelser. Det kan på baggrund af ovenstående ikke anbefales at inkorporere CRC, ligesom Danmark heller ikke bør tiltræde den 3. valgfrie tillægsprotokol til CRC om den individuelle klageadgang. CRPD FN s Handicapkonvention FN s handicapkonvention (CRPD), er en anti-diskriminationskonvention, som i høj grad henviser til allerede eksisterende rettigheder, som blandt andet er beskyttet i dansk ret gennem og anden national sociallov-givning, såsom Serviceloven. CRPD indeholder også en række særrettigheder for handicappede. En række af rettighederne i CRPD har karakter af vage og upræcise programerklæringer uden klart retligt indhold. Yderligere er det endnu svært at sige, i hvilken retning FN s Handicapkomités praksis i fortolkningen af CRPD s rettigheder vil gå, men der er grund til at frygte, at Handicapkomitéen vil følge ICESCR-komitéens praksis for vidtgående anbefalinger og afgørelser. Eksempelvis har Komitéen fastslået at det var en krænkelse af CRPD, at en konventionsstat ikke havde pålagt en privat bankkæde at gøre dets bankautomater tilgængelige for synshæmmede. I tilfælde af klar og utvetydig uoverensstemmelse mellem CRPD og dansk ret vil der kunne tages højde herfor ved lovgivers tilpasning og omskrivning af relevante lovbestemmelser. Det kan på baggrund af ovenstående ikke anbefales at inkorporere CRPD eller at tiltræde den valgfrie tillægsprotokol til CRPD om den individuelle klageadgang. III Sammenfatning Side 23

24 TP 12 Tillægsprotokol 12 til Tillægsprotokol 12 til, indeholder et generelt diskriminationsforbud og udvider dermed artikel 14s diskriminationsforbud, der alene gælder i forbindelse med de øvrige rettigheder i. Ratificering af TP 12 vil lukke det væsentligste hul i beskyttelsesniveauet mellem og ICCPR, eftersom sidstnævnte allerede indeholder et generelt diskriminationsforbud i artikel 26. Endvidere vil et generelt diskriminationsforbud i vidt omfang overflødiggøre behovet for inkorporering af specialkonventioner med anti-diskriminationssigte som ICERD og CEDAW. Det kan i forbindelse med ratificering og efterfølgende inkorporering overvejes eksplicit at omfatte handicap som en af de omfattede grunde, der ikke må diskrimineres på baggrund af. Ved at udvide diskriminationsforbuddet under snarere end ved inkorporering af en række specialkonventioner sikres en mere sammenhængende praksis med udgangspunkt i én konvention og én domstolspraksis, der er velkendt og indarbejdet i dansk lovgivnings- og retspraksis. I forbindelse med ratificering og inkorporering bør det dog fremhæves, at den traditionelle balance mellem lovgiver og dømmende magt skal bibeholdes, således, at der (med respekt for EU-retten) eksempelvis vil være større spillerum i forhold til at forskelsbehandle på baggrund af nationalitet, når det gælder eks. tildeling og optjening af velfærdsydelser og stemmeret. Det bør ligeledes fastslås, at TP 12 ikke skal omfatte diskrimination i forholdet mellem private parter. Det kan på den baggrund anbefales at ratificere og inkorporere TP 12. Styrkelse af eksisterende rettigheder under Nærværende redegørelse anbefaler, at Danmark alene inkorporerer CAT og TP 12, der også bør ratificeres, i dansk ret, og således undlader at inkorporere øvrige menneskerettighedskonventioner. Ligeledes anbefales det ikke at ratificere tillægsprotokoller, der anerkender klageadgang til de FN-konventioner, som Danmark ikke allerede har ratificeret. Derudover anbefales det, at der nedsættes et ekspertudvalg, der skal gennemgå Danmarks overholdelse af rettighederne i. Snarere end at inkorporere væsentligt flere rettigheder i dansk ret anbefales det således at fokusere på at øge respekten for de rettigheder, der allerede er en del af dansk ret. Indenfor de seneste årtier har vi set en række eksempler på, at der er vedtaget omfattende lovgivning med konsekvenser for en række grundlæggende frihedsrettigheder. Eksempelvis har terrorpakkerne, politiloven, lømmelpakken, styrkelsen af efterretningstjenesterne samt udvidede beføjelser og ny praksis hos offentlige myndigheder som SKAT og en række kommuner rejst spørgsmål om, hvorvidt Danmark i alle tilfælde har den fornødne respekt for grundlæggende frihedsrettigheder såsom retten til privatliv, retten til personlig frihed (beskyttelsen mod vilkårlig frihedsberøvelse), forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. Det skal i den forbindelse bemærkes, at formelt udgør en minimumsbeskyttelse af rettighederne i konventionen, mens medlemsstaterne frit kan indføre et højere beskyttelses niveau end forudsat i. III Sammenfatning Side 24

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 156 Offentligt Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner - Jacob Mchangama, Chefjurist CEPOS Grundpræmis Grundlæggende frihedsrettigheder

Læs mere

Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret

Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 156 Offentligt Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret En rapport om konsekvenserne af Danmarks mulige inkorporering af internationale menneskerettighedskonventioner

Læs mere

Høringssvar fra Tænketanken Justitia vedr. betænkning nr. 1546/2014

Høringssvar fra Tænketanken Justitia vedr. betænkning nr. 1546/2014 Sammenfatning Torsdag den 14. august afgav Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskerettighedsområdet sin betænkning () med anbefalinger til om og i givet fald hvilke yderligere FNkonventioner,

Læs mere

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Onsdag den 5. december 2007, kl. 10.00-15.00, Ingeniørforeningens Mødecenter,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER, DEMOKRATI OG MAGTFORDELING

MENNESKERETTIGHEDER, DEMOKRATI OG MAGTFORDELING KAPITEL 1 MENNESKERETTIGHEDER, DEMOKRATI OG MAGTFORDELING BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING I forbindelse med inkorporeringen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) i 1992 stod det centralt i

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 29. februar 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Maria Aviaja Sander

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. marts 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS

GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS 2014-15 GENNEMFØRELSE AF MENNESKERETTEN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status

Læs mere

Finanspagtens forhold til Grundlovens 20

Finanspagtens forhold til Grundlovens 20 Finanspagtens forhold til Grundlovens 20 1. Finanspagtens indhold og form I kølvandet på den økonomiske krise blev Finanspagten underskrevet af 25 stater 30. januar 2012. I den forbindelse har borgere

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen)

Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) 2013/1 BSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS

GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS 2015-16 GENNEM FØRELSE AF MENNESKE-RETTEN STATUS 2015-16 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark,

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Grundloven og den dømmende magt

Grundloven og den dømmende magt 1 Cepos 3. juni 2013 Grundloven og den dømmende magt (Torben Melchior) Jeg vil komme ind på 3 spørgsmål: 1. domstolenes forhold til grundrettigheder, herunder EMK. 2. Jeg vil også komme ind på domstolenes

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Kulturministeriet Nybrogade København K Danmark. Att. og

Kulturministeriet Nybrogade København K Danmark. Att. og Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Danmark Att. kum@kum.dk og stp@kum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 6 L G H

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Grundlovens 20 og det danske medlemskab Ole Spiermann, Bruun & Hjejle

Grundlovens 20 og det danske medlemskab Ole Spiermann, Bruun & Hjejle Grundlovens 20 og det danske medlemskab Ole Spiermann, Bruun & Hjejle 14. december 2017 Grundlovens 20 Bedømt efter ordlyden hvor svært kan det være? stk. 1: Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Retten til forsørgelse en grundlovssikret rettighed?

Retten til forsørgelse en grundlovssikret rettighed? DEBATARTIKEL Trine Schultz Retten til forsørgelse en grundlovssikret rettighed? Om grundlovens 75, stk. 2»Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget

Læs mere

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 2015-53 Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 Ombudsmanden havde behandlet to klager over, at elever på private grundskoler med ganske

Læs mere

DANMARK BØR UNDLADE AT STEMME FOR OG RATIFICERE TILLÆGSPROTOKOLLEN TIL DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM ØKONOMISKE, SOCIALE OG KULTURELLE RETTIGHEDER

DANMARK BØR UNDLADE AT STEMME FOR OG RATIFICERE TILLÆGSPROTOKOLLEN TIL DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM ØKONOMISKE, SOCIALE OG KULTURELLE RETTIGHEDER DANMARK BØR UNDLADE AT STEMME FOR OG RATIFICERE TILLÆGSPROTOKOLLEN TIL DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM ØKONOMISKE, SOCIALE OG KULTURELLE RETTIGHEDER I oktober skal FNs Generalforsamling tage stilling

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Skrivevejledning til DH s medlemsorganisationer i forbindelse med afrapportering til FN s Handicapkomite

Skrivevejledning til DH s medlemsorganisationer i forbindelse med afrapportering til FN s Handicapkomite Hvidovre, den 20. december 2011 SIH/kft Skrivevejledning til DH s medlemsorganisationer i forbindelse med afrapportering til FN s Handicapkomite DH skal koordinere udarbejdelsen af en supplerende rapport

Læs mere

NYTTEINDSATS I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV

NYTTEINDSATS I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV NYTTEINDSATS I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 21. SOCIALRETLIGE KONFERENCE 13.- 14. SEPTEMBER 2017 HOTEL NYBORG STRAND JESPER LINDHOLM, LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT AAU JL@LAW.AAU.DK TAK FOR INVITATIONEN!

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013

INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013 INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013 INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Danmark star@star.dk Att. Tina Holgaard Madsen (thm@star.dk) Anne Hedegaard (aih@star.dk ) W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

5. Sammenfatning. Generelt om Grl 76

5. Sammenfatning. Generelt om Grl 76 5. Sammenfatning Generelt om Grl 76 Grl 76 forudsætter en undervisningspligt for børn i grundskolealderen, hvis nærmere omfang og indhold dog ikke er nærmere defineret i Grundloven. Bestemmelsens 1. pkt

Læs mere

FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard

FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard Børns levestandard i Grønland - del 3 Sammenfatning Steen Wulff og Sissel Lea Nielsen MIPI Videnscenter om Børn og Unge, Nuuk, 2007

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt 30. oktober 2015 J.nr. 15-2919473 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 167 af 2.

Læs mere

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012 v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU Disposition 1. Konventionen i hovedtræk 2. Ikrafttræden og retsvirkninger 3. Forholdet mellem

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

GENNEM- FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS 2013

GENNEM- FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS 2013 GENNEM- FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS 2013 GENNEM-FØRELSE AF MENNESKE-RETTEN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Økonomi- og Indenrigsministeriet valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 3 3 M O B I L 9 1 3 2 5 7 3 3 M P E D @ H U M A N

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Analyse om inkorporering af FN s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i dansk ret

Analyse om inkorporering af FN s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i dansk ret 1 Analyse om inkorporering af FN s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i dansk ret Resumé 11. november 2015 Den 16-17. november 2015 skal Danmark

Læs mere

Analyse om inkorporering af FN s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i dansk ret

Analyse om inkorporering af FN s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i dansk ret 1 Analyse om inkorporering af FN s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i dansk ret Resumé 16. november 2015 Den 16-17. november 2015 skal Danmark

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark.

Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark km@km.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 6 0 L O H O @

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere